DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Na aanvaarding van de nota minder troepen naar Indonesië Coloradokevers vreten aan onze deviezen Djinnah aanvaardt Brits plan voor verdeling van India Geen onderhandelingen meer na verwerping Linggadjati blijft grondslag Meer fietsbanden in distributie Aflevering voor sigaren stopgezet Bestrijding met vlammenwerpers en chemicaliën Bidault protesteert bij Egypte Amerikaanse druk op Hongarije C Gironummer 510330 1 Bank: R'damsche Bank Pottbu» 9 Abonnementsprijs: 031 per week of 4*— per kwartaal Losse nummers 10 cL UITGAVE VAN DE SlfCHlIiHG^H^T E^Riölöi; Dinsdag 3 Juni 1947 Nr. 658 6e Jaargang c RecL ca Adnu Snoockaertlaan 7, Amersfoort TeleL redactie 4291 Telef. administratie 6235 Directeur-Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDER Ministerraad over Indonesië De raad van ministers heeft zich in zijn vergadering van 2 Juni beraden over de situatie in Indonesië Instemmend met de op 27 Mei aan de republikeinse delegatie overhandigde nota van de commissie-generaal, is de raad van oordeel, dat de daarin vervatte denkbeelden en voorstellen een loyale uitvoering van de overeenkomst van Linggadjati inhou den en op die grond ook voor de republikeinse regering aan vaardbaar zijn. Wordt de nota, gelijk in redelijkheid verwacht mag worden, door de republikeinse regering aanvaard, en vervolgens in ge zamcnlijk overleg met alle partijen uitgevoerd, dan is naar het oordeel van de raad de grondslag gelegd voor een vermindering van de sterkte der Nederlandse krijgsmacht in Indonesië op voet van wederkerigheid en zal daartoe dus kunnen worden over gegaan. Mocht het antwoord van de republikeinse regering onverhoopt onbevredigend zijn, dan ziet de Nederlandse regering, in over eenstemming van het gevoelen van de commissie-generaal, in voortzetting der tot dusver gevoerde onderhandelingen geen heil, cn zal zij overeenkomstig haar verantwoordelijkheid op andere wijze naar een oplossing van de thans in Indonesië bestaande, onhoudbare toestand streven. Ook dan zal het program van Linggadjati onverkort richt snoer blijven van het regeringsbeleid. Gisteren is in Djokjakarta het voltallige republikeinse kabinet bij eengekomen voor het bespreken van de Nederlandse nota. Men ver wacht, dat de zitting verscheidene dagen zal duren. Hei republikeinse blad „Merdeka", dat in Batavia verschijnt, bevatte een bericht uit welingelichte Indonesische kringen, waarin voorspeld werd, dat het Ne derlandse memorandum in hoofd trekken niet aanvaardbaar zou blij ken te zijn. Aneta's bijzondere correspondent in Djokjakarta zegt daarentegen, dat de reacties van vooraanstaande Indonesische figuren en organisa ties op de nota nog geen vaste vorm hebben aangenomen. Uit voorlopige reacties en uitlatirlgen valt op te maken, dat men zich ook in niet tot de regering behorende kringen te Djokja bewust is van de grote verantwoordelijkheid, wel ke aan het antwoord van de repu bliek is verbonden. In repuklikcinse kringen ver wacht men, dat de beslissing niet voor Woensdag bekend zal zijn. De nota is in Djokja in talrijke exemplaren verspreid, ook onder toonaangevende figuren uit kringen van Indonesische politieke partijen, de vakbeweging en jongerenorgani saties, om hen in staat te stellen zich te beraden omtrent hel defini tieve Nederlandse standpunt. Gastvrijheid LTONING FAROEK van Egypte Ja heeft een ruim hart en een ruim huis, men ziet het aan de vele gasten, die hij hartelijk opneemt. Eerst was het Moefti, die van zijn zwerversbestaan in Cairo wat „uit rusten" kwam. En thans is het de roemruchte Marokkaanse rebel en vrijheidsstrijder Abdel Krim, die op het laatste ogenblik aan een verblijf in Egvpte, boven dat in Villeneuve- Loubet de voorkeur gegeven heeft. Het is een zonderlinge historie. De Franse regering had haar nu 67-jari- ge oude vijand grootmoedig behan deld. zij had Abd el Krim gratie ver leend cn hem toegestaan het oord zijner jarenlange balling- en gevan genschap, het eiland Réunion. te verlaten en aan de Riviera te /gaan wonen. Maar op het ogenblik, dat het schip, dat hem naar Marseille bracht, de haven van Port Said zou verlaten, is de vitale oude heer ge drost met zijn vrouwen, zijn 11 kin deren en zijn gevolg, in totaal als wij 't goed hebben begrepen 47 gro tere en kleenere mensen, plus dan nog het stoffelijk overschot van zijn m 1938 gestorven moeder. Eerlijk gezegd begrijpen we niet goed. hoe deze vlucht van zoveel lie den van hel schip mogelijk is ge weest, zomin als wij geloven kunnen, dat koning Faroek met in het com plot is geweest. VOOR de Franse regering is dit hoogst penibele affaire. Het is in het Arabische deel van de Franse Unie de laatste tijd toch al niet erg rustig. Niet lang geleden heeft de Sultan van Marokko bij een bezoek aan Tanger wat op zichzelf reeds een opzienbarende gebeurtenis was een rede gehouden, die de Fran sen allesbehalve aangenaa-' in de oren klonk. En nu komt vrijheids held Abd cl Krim zich' aan de zijde van de sultan scharen, terwijl hij zich in zijn glorietijd minstens zo fel tegen dienst gezag als tegen dat van de Fransen had gekeerd. Bovendien was er toch al wrijving tussen Frankrijk en Egypte, dat meer en meer de rol van leider van de Arabische staten wil gaan spelen. Egypte had nl aangeboden voedsel naar Tunesië te zenden, een aanbod, dat door Parijs was geaccepteerd Maar Faroek nam deze gelegenheid te iwaï v: o v|??vv«rtoon: het voed sel in kwestie werd nl per kruiser gezonden En deze kruiser hebben de Fransen niet geaccepteerd, zij hebben hem de toegang tot de haven van Tunis geweigerd. Over de weigering is Faroek nu weer boos. zo boos ezlfs. dat van Egyptische zijde 't „incident" Abd el Krim als een antwoord van Cairo op de onheusheid van Parijs wordt voorgesteld In ieder geval bewijst dit alles voor zover hiervoor nog een bewijs nodig was! dat Kuypers „Oude Wereldzee" nog niets van zijn bete kenis voor de internationale politiek heeft verloren. I Contact met de i Ver. Staten Er gaat geen dag voorbij, of er is druk contact tussen de A me- rikaanse ambassade in Den Haag en het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken over de Indonesische kwestie. Dit werd door een woordvoerder van de Ambassade aan j Press medegedeeld. Hij ontkende echter, dat er de afgelopen week een schriftelijke Amerikaanse nota was overhan- j j digd aan de Nederlandse rege- j ring. 7.oals door Elsevier's Week. blad werd bericht. Het contact vindt, volgens de woordvoerder, op het hoogste niveau plaats Hij herhaaldedat van Amerikaanse zijde wordt gehoopt, dat er spoedig een op- lossing vjor het probleem ge- vonden zal worden, zodat de goederen van Indonesië ter be- schikking omen van de wereld- markt. F en woordvoerder van het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken deelde gisteren mede, dat Groot- Brittannië in kennis is gesteld van de inhoud van de nota aan de Indo nesische Republiek. (A.P.) De sterkte van de Nederland se troepen op Java en Suma tra bedraagt, naar Aneta ver- neemt, thans 89.178 man. Uit gaande van de basis voor de toegestane sterkte op het ogen blik van het sluiten van het be stand zullen van de nieuwe di visie 7000 man in Indonesië kunnen aankomen eer het toe gestane maximum bereikt is. Waarschijnlijk zullen tegen die tijd de eerste troepen voor af lossing gereed z'n'n. Uit het weekoverzicht van de Nederlandse militaire woordvoerder blijkt de vorige week, dat in totaal drie Nederlandse militairen gewond werden. In Medan gaan de republikeinen met beschietingen in de Oostelijke sector en de stellingbouw aan de demarcatielijn voort. Sedert de on dertekening van Linggadjati vallen ruim tachtig bestandsschendingen te melden. In de sector van Tjiandjoer zijn tot vijfmaal toe Nederlandse pa trouilles beschoten, in de sector Soerabaja geschiedde dit twintig maal. Een kleine aanval werd ge daan. Het was herhaaldelijk nood zakelijk bjj Soerabaja eigen artil lerie te doen vuren. Dodenherdenking te Willemstad Een groep Belgen heeft Willem stad bezocht. Het hpzoek gold de laatste rustplaats van enkele hon derden Belgische militairen, die toen zikop 30 Mei 1940 met een Duits scnip van uit Duinkerken op weg waren naar een krijgsgevan genkamp in Duitsland omkwamen bij een scheepsramp. Het troepen- schip liep namelijk op een mijn, een van de vp|e mijnen, die de Duitsers op 10 Mei 1040 aan parachutes in het Hollands Diep hadden neergela ten. Zeven weken lang voeren boot. jes over de rivier om de slachtoffers te bergen. Zondag vond een plechtige herden king plaats van de doden. Pastoor Jansen zegende de graven en een voormalig Belgisch legeraalmoeze nier, die zelf de scheepsramp had meegemaakt, hield een toespraak. Urnen bij Oldenzaal opgegraven Bij Oldenzaal worden opgravin gen gedaan, waarbij een urnen graf veld is blootgelegd van het type dat reeds vroeger in Groningen, Drente en Westfalen is aangetrof fen. Dij grafveld, dat graven van ver schillende aard bevat, en de sporen \an een Keltisch tempeltje, dateert van 700 jaar voor Christus. Talrij ke urnen zjjn reeds uitgegraven en men vermoed* dat nog meer opgra vingen zullen worden gedaan. Het afgegraven gedeelte heeft op bet ogenblik 'n oppervlakte van 160 m2. Dc mededeling van het C.D.K., dat degenen die voor October 1946 een of meer fietsbanden hadden toe gewezen gekregen tot 31 Mei jl., een toerbuilcnband konden aanvragen, is het voorspel van een nieuw dis tributiesysteem. Dit zal voorzien in een aanmerkelijk ruimere verstrek king van rijwielbanden, dan tot dus ver het geval is geweest, verneemt de correspondent van de „Volks krant". De banden werden lot nog toe ver strekt aan de wielrijders, die ze uit hoofde van hun beroep dringend no dig hadden. Men begreep echter, dat in de periode, die sedert October van het vorig jaar is verstreken, bij deze groep behoefte ontstond naar vernieuwing van hun banden, wes halve men. om deze categorie wiel rijders geheel af te werken, voor haar alsnog een buitenband beschik baar heeft gesteld. De ruimere ver deling van rijwielbanden, waarme de binnen niet al te lange tijd zal wórden begonnen, komt veel over een met het loterijsvsteem, zoals dat thans t.a v. de distributie van schoe nen wordt toegepast, uiteraard met het verschil, dat kinderen tot een na der te bepalen leeftijd en dc catego rie wielrijders, die nu geheel is voor- 7.icn, voor toewijzing van banden niet in aanmerking komen. Bon voor twee eieren In Je bonnenlijst, die Donderdag 5 Juni gepubliceerd wordt, zal voor alle leeftijdsgroepen een bon voor twee eieren worden bekend ge maakt. Prijzen van vroege aardappelen De vroege aardappelen mogen tot" 15 Juni vrij geveild worden, daarna zal de minimumprijs van 10 gulden per 100 kg. gelden. Deze prijs zal geleidelijk tot de 2e helft van Juli dalen tot f 6.50, Voor vroege aardappelen, gpfeeld op een geldige tuinhouwteeltver- gunning, is per 30 Mei j.l. onthef fing verleend van het rooi verbod, zodat ze aan de veilingen kunnen worden aangevoerd. De priizen voor deze vroege aardappelen zijn vrij. 200 millioen kg. groente haar Duitsland Het centraal bureau voor de vei lingen heeft een overeenkomst af gesloten met de bezettingsautoritei ten in Duitsland, voor de levering van 200 millioen kg. groente, waar van de helft zomer- en de helft win. tergroente. De prijs zal op dezelfde basis rusten als verleden jaar, n.l. 40 tot 70 pet. van de minimum prijzen. Sinds 28 Februari is het besluit van Maart 1942, waarhij als ver plichte vrije dag voor .uusici de Maandag werd aangewezen, weer in erking getreden. Van de zijde der arbeids-inspecUo heeft men tijdelijk een soepele hou ding bij de controle aangenomen, omdat men begrijpt, dat bet bedrijfs leven zich weer aan deze maatregel moest aanpassen. De president van de Voor-Indische MosIem-IJga, MohamniPd AU Djinnan, heeft de onderkoning van India, Lord lMountbatlcn, medege deeld, dat, voorzover het hem betrof, liet nieuwe plan der Britse regering voor het overdragen van de macht uitvoerbaar en aanvaardbaar is. Hij voegde er aan toe, dat de raad van de Moslem-Liga,die op 9 Juni a.s. bij eenkomt, de bevoegde instantie is om liet eindoordeel over het plan uit te spreken. Do leiders der Sikhs hebben na een lange bijeenkomst besloten het plan te aanvaarden, hoewel zjj tegen enkele punten bezwaar maken. Er is nog geen antwoord van de Congrespartb ontvangen. e-faciliteiten en de regeling der MBM De Amerikaanse staatssecretaris Geo/ge C. Marshall, tekent te Washing ton een overeenkomstwaarbij Nederland zich verplicht aan de Ver. Sta ten 67.ij00.000 dol/ais te bcttiien ter voldoening der rekeningen van de tweede wereldoorlogterwijl de rest, rond 200 millioen dollar, geschon ken is. Rechts de Nederlandse ambassadeur te WashingtonA. Loudon. (P) Iedere commies een kamer „De overheid moet bij het vorderen van woonruimte het voorbeeld geven, want het 1S toch zo dat ten behoeve van overheidsdiensten te reet gebou wen iüordèn opgeëist. Vele dien sten zoudenwat hun huisvesting belieft, best samen voegd kun nen worden. J 'oor de ooi log had alleen een ambtenaar in de rang van referendaris 'n kamer alleen, thans schijnt iedere commies een vertrek voor zich alleen nodig te hebben. Deze klacht, lezen wij, onge veer in dezelfde woorden, in het voorlopig verslag der Tweede Kamer over het wetsontwerp: „Bevordering van doelmatige verdeling van woongelegenheid." De afleveringsvergunning voor alle soorten sigaren wordt tot na dere aankondiging ingetrokken. Deze maatregel houdt verband met een voorgeuomen wijziging in de distributie van tabaksproducten. In de week van 9 tot 14 Juni zal een contróle van de voorraden der sigarenfabrieken worden gehouden, aldus luidt een rondschrijven van de directeur van het Rijksbureau voor Tabak en Tabaksproducten. Naar dc mening van de Neder landse Amatcur-tabakkersvereni- ging bestaat er een reële k?jtis om Nederland meer rookgenot te ver schaffen. Dit werd medegedeeld door ir. Van der Ven tijdens ven in Den Bosch door de kring Zuid van deze vereniging belegde persconfe rentie. Hij z^idn te weten, dat de „eigen teelt" geen al te beste naam heeft in Nederland, maar hij voegde er aan toe. dat er maar weinig Ne derlanders zijn, die een goed behan deld inheems product hebben ge proefd. Er is vooral tijdens de oor logsjaren met deze tabaksproducten ontziettend geknoeid, zodat het Ne derlandse publiek nog moet ken nis maken met de tabaksproducten van eigen bodem. Mits goed gefer menteerd en behandeld, kan in Ne derland 'n product worden geteeld, dat het kan opnemen tegen sommi ge buitenlandse tabakken. Nederland zou zich deviezen be sparen en de rantsoenen kunnen verhogen, indien van overheidswege werd toegestaan, dat „eigen teeu" voor melangenn°" *vr^d gebruikt. i een prijs van slechts f 1.per pond thans is die 1 2.— per pond brengt 1 hectare tabak bruto f 4000.op. Om de telers te stimu leren niet in „gewicht", doch in „kwaliteit" hun kracht te zoeken, zou de regering de eenheidsprijs van f 4.per kilo moeten los laten. „De coloradokever Is een ongewoon kwaadaardige plaag. Hij ls taal, vraatzuchtig, plant zich snel voort en verspreidt zich eveneens snel. Een afstand van 100 tot 150 k.m. legt hij gemakkelijk af. Als w\j die kevers op onze stranden ongemoeid lieten, dan zouden ze naar onze aardappel velden vliegen en eieren gaan leggen, elk vele honderden. In warmere streken kunnen uit een paar kevers In voorjaar en zomer circa 27 mil lioen nieuwe vormen. In ons land, heeft een keverpaar per zomer circa 100.000 nakomelingen. Dat is zowat 1000 millioen uit die 20.000, die onlangs aan ons strand aanspoelden." latige, wat alles met elkaar stellig Aldus dr. C. J. Briejer, hoofd van de Plantenziektenkundige dienst in een radiovoordracht over de bestrij ding van de coloradokever. „Het spreekt vanzelf, dat landen, waar de kever nog niet of slechts sporadisch voorkomt, alles doen, om hem eruit te houden. Tot de daar voor door die landen getroffen maatregelen behoort beperking of verbod van de import van land- en tuinbouwartikelen uit landen waar de kever wel voorkomt. Op deze wijze werd onze groentenexport naar Engeland dit voorjaar ernstig getroffen. Zo vreet de kever niet alleen aan onze aardappelen, maar ook aan onze deviezen. Als wij het insect hier niet hadden, dan konden wij wel exporteren en om weer daar toe te geraken, is er slechts één middel: de plaag krachtig en zo af doend mogelijk bestrijden." zo ver volgde hij. De bestrijding is bij de wet ver plicht. Indien men aardappelplan ten met coloradokever heeft, moet men deze insecten vernietigen. Doet men dit niet, dan wordt proces-vër- baal opgemaakt en voert de plan tenziektenkundige dienst de be strijding uit op kosten van de na- duurder zal uitkomen, dan wanneej men het zelf doet. Het is zelfs ver-, boden levendp coloradokevers in zjjn bezit te hebben. „Loop nooit met een lucifers doosje met van die beesten rond om ze aan vrienden of kennis sen te laten zien. Als één zo n beest ontsnapt zitten we weer met een haard van honderden larven. Neem een watje, ge drenkt in benzine en druk dit op de kevers. Ze gaan dan dood en U kunt ze net zo goed de monstreren, Voor scholen en derg. stelt de Plantenziektenkun dige dienst te Wagcningen op- zetmateriaal beschikbaar," zo zei dr. Briejer. Er zijn acht mobiele bestrijdings- brigades gevormd, bestaande uit jeeps met aanhangwagens, .waarop apparaten en chemicaliën vervoerd worden. Deze brigades zullen over al optreden, waar geconstateerd wordt, dat een teler zijn verplich ting tot bestrijding niet heeft uit gevoerd. Het kan voorkomen, dat er bul ten de schuld van de betrokkene een zwerm op zyn terrein voor- Dakota nam te scherpe bocht De raad voor de luchvaart heeft vandaag uitspraak gedaan inzake de oorzaken van de ramp, op 14 November 1946 de Dakota PH-TBW overkomen op het vliegveld te Schiphol, waarbij alle inzittenden, nl. 26 personen, de dood' vonden. De Raad heeft geen enkeie aanwij zing kunnen vinden voor een tech nische storing en voorts acht hij het uiterst onwaarschijnlijk, dat zich op het kritieke ogenblik een mechani sche storing heeft voorgedaan. In aanmerking genomen dat elke andere denkbare oorzaak practisch is uit to sluiten, moeten de wijze waarop en de omstandigheden, waaronder het vliegtuig tegen de grond is geslagen,, wel tot do slot som voeren, dat de ramp te wijten is aan een besturingsfout, namelijk het uitvoeren van een scherpe bocht met. te iage snelheid. Do raad vertrouwt, dat de KLM in het gebeurde aanleiding zal vin den om bij voortduring er voor te waken, dat slechts zij als gezag voerder bij lijnvluchten dienst doen, van wie overtuigend vaststaat, dat zij zowel met het vliegen op de des betreffende route onder moeilijk© weersomstandigheden als met do bij/.ondere eigenschappen van het vliegtuig volkomen vertrouwd zij-i. De raad nana nog kennis van het na het ongeval door de KLM geno men besluit op vluchten als dc on derhavige bij slecht weer steeds een tweede bestuurder dienst te laten doen, waardoor de veelzijdige aan dacht, die van de eerste bestuurder bij een landing onder moeilijke om standigheden worrlt gevergd, ten dele kan worden ontlast. Signalement van de kever Ongeveer 10 mm lang en 7 mm breed, ovaal van vorm De kleur is bleekgeel, met tien overlangse zwar te strepen, dus in de kleuren van een wesp. De eieren zijn oranje-geel. zij zitten aan de onderzijde van de bladeren. De larven zijn oranjerood- tot rood, ze zitten meestal in groepjes bijeen duidelijk zichtbaar in de aard appelplanten. De coloradokever is nadelig voor ons land. waar hij al zit, .moet hij vernietigd worden, en waar hij nog niet is, mag hij ook niet komen. Het is een belang van iedere Neder lander Allen moeten meehelpen, waar dit nodig is, in de eerste plaats natuurlijk de verbouwers van aard appelen. maar ook volkstuinders en alle anderen, die in hun tuin aardap pelen telen voor eigen gebruik. Vindt men een coloradokever, dan melde men het direct aan de politie of aan een ambtenaar van de plan tenziektenkundige dienst. Als wij geen voldoende maatregelen nemen, zullen wij in de toekomst nog grote re moeilijkheden ondervinden en verliezen lijden dan thans. komt. In zulke gevallen zullen de brigades op. Rükskosten ingrepen. Tegen zwermen, die aan onze stranden aanspoelen, zullen vlam menwerpers worden gebruikt. In het gehele land zullen ambte naren van dc Plantenziektenkundige dienst streng op de naleving van de voorschriften toezien. Zij staan ech ter ook steeds klaar voor het geven van advies bij de uit te voeren be werkingen. Bii nalatigheid zullen de in het Westen gestationneerde brigades ook in andere delen van het land kunnen worden gebruikt. Zo nodig zal geen grondbehandeling toegepast worden. De kevers over winteren namelijk In de grond. Daar kunnen ze ook bereikt en ge dood worden door van afstand tot afstand een insectendodend middel te injecteren. Apparaten hiervoor zijn op de mobiele brigades aanwe zig. De belangrijkste verandering in het nieuwe plan is dat het aanbod van de dominionstatus voor Hin dustan en Pakistan van kracht zal worden zodra de verdeling tot stand is gekomen, op zijn laatst in Octo ber a.s. Het zal aan de beide staten ter. beoordeling staan om te beslis sen of zij hun verhouding tot de Engelse kroon willen bestendigen na Juni 1948, wanneer volgens de verklaring" van Attlee Engeland zich geheel uit Indië zal terugtrek ken. De belangrijkste punten van het plan, dat in de loop van deze zitting aan het parlement ter wettiging zal worden aangeboden, zijn: 1" onmid dellijke maatregelen voor de verde ling, ook van de Punsjaab en Ben galen, 2° geen wijzigingen in de voorlopige regering tot de verdeling tot stand is gekomen, 3° beide voor lopige volksvertegenwoordigingen zullen over de verdeling' stemmen, 4° voorzieningen ten aanzien van onderwerpen, die beide staten ge meenschappelijk zullen hebben (verdediging, verbindingen e.d.), een volksstemming in het Noord- Westen en in sommige delen vaiï Bengalen. Snelle uitvoering Het is waarschijnlijk dat het ver deelplan spoedig uitgewerkt zal worden, maar men verwacht dat de overige consequenties aanzienlijk meer tijd zullen vragen voor zij een definitieve vorm krijgen. De bo langrijkste punten in dit verband zijn dè militaire kwesties, de verde ling van de tegoeden en verplich tingen van de huidige centrale re gering, de verdeling der communi- De Franse minister van buiten landse zaken, Bidault. heeft ccn scherp protest gezonden aan de Egyptische gezant te Parijs, Sarroat Bcy, tegen wat Bidault noemde de medeplichtigheid van de Egyptische regering bi' dc ontsnapping van Abd cl Krim. Naar de correspon dent van Reuter uit goede bron ver neemt. heeft de Franse minister dc Egyptische gezant medegedeeld, dat dc Franse regering in het bezit is van bewijsmateriaal voor dc me deplichtigheid vai de Egyptische regering. Het standpunt van de Egyptische regering is dat zij slechts ccn wijkplaats heeft ver schaft aan een politieke vluchteling op diens verzoek. Alen vreest in Franse kringen dat dc ontsnapping van Abd el Krim zal leiden tot een sterke ontwikkeling van anti-Fran se nationalistische bewegingen door geheel Noord-Afrika van Tunis tot Marokko. Dertig millioen dollar voor Perzië Het Amerikaanse departement van buitenlandse zaken heeft aan gekondigd, dat binnenkort de on dertekening wordt verwacht van een militair crediet van 30.000.000 dollar aan Perzië. Hoe warm het was Op de vuilnisbelt van de ge meente Bathmen zag een jongen pas-geboren kippetje lopen, die afkomstig bleken 'te zijn uit eie ren, die daar waarschijnlijk wa ren terecht gekomen omdat een hoenderfokkerij ze als „schier- eieren" had afgekeurd. Wat de broedmachine niet veroorloofd was, presteerde de zon met een dagtemperatuur van circa 130 graden Fahrenheit. Regeling voor oud- gepensionneerden Voor de zogenaamde oud-gepen- sionneerden is' bij K B. van 21 April 1947 een regeling tot stand geKo- men, waarbij de bijslagen tijdelijk met 25 pet. zijn verhoogd. De minister acht geen aanleiding aanwezig om in de hier bedoelde gevallen tot een byzondere regeling te komen. Op de uitkering ineens over 1945 is om administratieve redenen minder loonbelasting inge houden dan volgens de welteljjke bepalingen had moeten zijn gege ven. Daarom hebben belanghebben den over dat jaar in vergelijking met 1946 meer ontvangen dan hun jrottelijk toekwam. Het is duidelijk, dat hierin geen aanleiding kan wór den gevonden om langs de weg van een bijzondere regeling ook voor 1946 een analoge toestand te creëren. De in uitzicht gestelde aanvulling der pensioenwetten is in een zoda nig stadium van voorbereiding, dat redelijkerwijze kan worden aange nomen, dat zij binnen afzienbare tijd bij de Tweede Kamer kan wor den ingediend. Mustang bij Medan raakte in vrille Over het Vrijdag j.l. bij Medan neergestorte Mustangtoestel wordt nog gemeld, dat het vligtuig bij een oefenvlucht in de formatie „Follow the leader" is afgegleden en in een vrille geraakt. De oorzaak is tot nog gemeld, dat het. vliegtuig bij 'n middag is de piloot, sergeant-vlie ger Van Daalen, ter aarde besteld. douanckwesties. Men verwacht dat deze vraagstukken door gemengde commissies zullen worden uitge werkt. Do Britse regering houdt vast aan haar besluit om zich uit India terug te trekken, of de beide par- tiien tot overeenstemming komen of niet. Men verwacht wel dat de Britse regering eventueel druk zal uitoefenen wanneer enkele kleinere staten onafhankelijk zouden willen blijven. Crediet geblokkeerd Het Amerikaanse departement van buitenlandse zaken heeft ver klaard dat het aan Hongarije toe gestane crediet voor de aankoop van surplusgoedcrcn, hangende de opheldering van de in dat land ont stane toestand, is geblokkeerd. Van dit crei'iet, dat 30.000.000 dollar bedroeg, is nog iet dc helft opgenomen. Het blokkeren \an dit crediet wordt tc Washington opgevat als dc eerste zet der Amerikaanse re gering tegen het nieuwe Hongaarse bewind. De voornaamste woordvoerder van dc Amerikaanse minister van buitenlandse zaken, McDcrmott, verklaarde, dat de toestand in Hon garije de voortdurende aandacht geniet, doch hij veigerde te zeggen, of verdere stappen tc verwachten zijn, zoals ten aanzien vnrw het aan vullende crediet van 7.000.000 dol lar, dat Hongarije van dc export- importmark heeft verkregen voor de aankoop van Amerikaanse katoen. Lajos Dinnyes, dc nieuwe Hon gaarse minister-president, heeft aan de pers verklaard, dat zijn kabinet zich zal concentreren op het ver sterken van de democratie en het verhogen van de levensstandaard der massa binnen het kader van een economisch driejarenplan. Dinnyes zcide, dat hij bij zijn werk voor de ontwikkeling der democratie door andere coalitiepartijen wordt ge steund. In een openbare redevoering heeft dc Hongaarse communistische leider, Rakosi, verklaard, dat hij Nagy heeft gevraagd terug te keren en voor een rechtbank te verschij nen. Nagy weigerde echter. Toestand verergerd in Griekenland Het Griekse kabinet is opnieuw bijeengekomen om de vorderingen te bestuderen van de operaties te gen de guerillastrijders, nu „de openlijke agressie der noordelijke buurstaten weer begonnen is," aldus meldt het officiële Atheense nieuws bureau. Blijkens persberichten zijn thans grote aantallen communistische rijwilligers aan de Joegoslavische grens geconcentreerd. De Griekse kranten merken op, dat slechts het stationneren van Brits-Amerikaanse troepen langs de Griekse noordgrens de verster king van de guerilla's met buiten landse vrijwilligers kan verhinderen Critiek op Italiaanse coalitie-regering De Italiaanse socialistische partij heeft in een manifest opgeroepen tot eensgezinde oppositie van alle „waarlijk democratische krachten, met inbegrip van alle katholieken" tegen de nieuwe coalitie: christelijk democratische partij en onafhanke- Ujken. Het manifest verklaart, dat door het uitsluiten van dc partijen der arbeidersklasse van het bewind de christelijke democraten het land ge stort hebben in een politiek avon tuur, dat duistere precedenten heeft in de recente geschiedenis van an dere volken. De linkse bladen in Italië oefenen scherpe critiek op de nieuwe rege ring. waarvan, afgezien van enkele onafhankeliiken, slechts chr. demo craten deel uitmaken, hetgeen een grote verschuiving naar rechts be tekent. „l'Avanti" vindt, dat de re gering zonder meer omver moet worden geworpen. Het rechtse blad „Buon Senso" acht de uitsluiting van uiterst links ccn moedige daad, het wijst er ech ter op, dat de in alle sectoren van het politieke leven bestaande ner vositeit zou kunnen verdwijnen, wanneer men zo spoedig mogelijk nieuwe verkiezingen houdt. -J Nog niet veel verandering Weersverwachting van De Bilt, P geldig van Dinsdagavond tot i. Woensdagavond. f in het Noordoosten van het 1 V' land langzaam binnendringen 1 van iets koelere lucht. Gedeelte- f lijk bewolktEnige regen met I kans op onweer. Matige wind tussen Noord en Oost. In het overige deel van het land nog weinig verandering. f 3 Daar nog steeds zonnig weer met hoge temperatuur en in de s namiddag kans op onweer. 1 Zwakke wind

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1947 | | pagina 1