Zoek de zon op... Prof. Meyers, ontwerper van nieuw Burgerlijk Wetboek Sensatie voor Rotterdam op 3 Juni 1847 JL. Internationaal tijdschrift met 400 redacteuren Radio-programma Eén man aanvaardt werk, nadat commissies faalden Mislukte pogingen Lichtende figuur Overdreven angst Middelpunt: huis in de Kalverstraat te Amsterdam EENS WAS HET DUITSLAND 2 Dinsdag 3 Juni 1947/- WANNEER aan een universiteit in een faculteit een tijdelijke vacature is, staat men voor het probleem: wie der docenten kan deze afwezige specialist vervangen? Want professoren zijn nu eenmaal specialisten. Maar in Leiden, aan de juridische faculteit, heeft men dit probleem de laatste dertig jaar niet gekend. Want d&ar is een docent, die alle vakken kan doceren, of het nu burgerlijk recht, handelsrecht, economie, wijsbegeerte of internationaal recht betreft. Aan deze geleerde, professor E. M. Meyers, heeft de minister van Onderwijs nu de taak toevertrouwd een geheel nieuw burgerlijk wetboek te ontwerpen. Een waarlijk niet geringe taak voor cén man. Gewoonlijk is dit het werk van uitgebreide commissies. Dat de minister van deze gewoonte is afgeweken, kan alleen maar wor den toegejuicht. Want de ervarin gen in Nederland, en ook in andere landen, met commissies, zijn niet altijd gelukkig geweest. Voor de herziening van ons bur gerlijk wetboek, dat al van 1838 da teert, zijn al enige malen commis sies ingesteld. Die van 1880 was na achttien jaar nog niet voor de helft gereed. Alleen voor het tweede boek van het B.W. werden 230 vergade ringen belegd, dat is gemiddeld cén vergadering voor twee artikelen. Geen der ontwerpen heeft tenslotte het Staatsblad bereikt. Denkt professor Meyers dit werk alleen aan te kunnen? „Anders had ik het niet aangenomen." is het af doende antwoord. En niet achttien jaar denkt deze geleerde er over te doen. Tijdens de zitting van dit ka binet wil hij het werk voor het grootste deel hebben voltooid. Deze geleerde is nu 67 jaar en men is geneigd deze taak als een levensvervulling te beschouwen. Maar hij niet. „Ik beschouw het al leen als een rnooie afsluiting van mijn professoraat," zegt hij glim lachend. Hij denkt er niet aan zijn loopbaan ai" te sluiten. Hij is nog met zoveel levenswerken" bezig en hij zal er wellicht nog meer op sta pel zetten. Zijn „hobby", het Ligu- rische erfrecht, waaraan hij al der tig jaar werkt (twee boeken zijn verschenen over dit onderwerp) is nog niet voltooid. Hij gaat er weer mee voort als het B.W. klaar is. „Ik heb in Westerbork in 1943 eens een indeling voor mijn verdere leven gemaakt, want ik heb nog zoveel op mijn programma!"» Met bewonderenswaardige en be nijdenswaardige geestkracht heeft professor Meyers in de meer dan drie jaar.die hij in kampen door bracht, zijn eigen werk voortgezet. Elk ogenblik, dat hij zich van het verplichte kampwerk kon losmaken, heeft hij daarvoor gebruikt, of hij nu directeur van het postkantoortje in Westerbork. of boekhouder in The- resienstadt was. „Had u boeken in het kamp?" „In Westerbork een paar Maar toen ik naar Theresienstadt ging werd mij alles afgenomen Ik be hield alleen een paar aantekeningen, dié de Duitsers van geen waarde vonden". Gedachten bleven Maar ook zonder aantekeningen en zelfs zonder papier en potlood zou prof. Meyers zijn geestkracht hebben behouden. Want: „Ik heb toch altijd mijn gedachten". Zonder studiemateriaal schreef hij in Theresienstadt een boek over de algemene begrippen van het burger lijk recht, dat binnenkort zal uitko men. En zónder boeken begon hij in zijn gevangenschap aan de herzie ning van het burgerlijk wetboek, de taak. die hem nu is opgedragen. ..Hoe kon u daar werken?" heb ben wij hem gevraagd. „Altijd men sen om u heen. Nooit een rustig ogenblik om u te concentreren". „Ik heb vier dochters", verklaart hij, „zij hebben mij wel geleerd on der onrustige omstandigheden te werken". Maar hij is weer teruggekeerd in zijn oude huis aan de Rijnsburger- weg. Hij heeft weer een kamer vol boeken Helaas zijn niet alle boeken er meer. De kostbare verzameling over modern recht ontbreekt. Dat lag niet aan de studenten, die op de dag. dat hij van de Duitsers aanzeg ging kreeg binnen 24 uur zijn huis te verlaten, zijn gehele beroemde bi bliotheek hebben weggesleept. Het grootste deel dook onder. Maar ja. op zijn nieuwe adres wilde hij natuur lijk doorwerken en hij nam daar heen. wat hij direct nodig had. mee Die boeken namen de Duitsers bij zijn vertrek naar het kamp in be slag „Het is jammerMaar daar over klaagt hij niet. Hij is er immers met zijn familie goed doorheen ge komen, en dat is al wonderlijk ge noeg. „Als het nieuwe B.W. er is. zult u veel van die boeken hier kunnen opruimen." vragen wij hem. wijzend op een van de boekenkasten. „Die boeken daar niet, want dat zijn historische boeken, maar die daar achter u wèl, want dat zijn boeken vol uitleggingen van onbe grijpelijke en onduidelijke artikelen van het B.W. en eindeloze discus sies over de bedoelingen van de wet gever". Het zUn de boeken, die elke juri dische student moeizaam moet door worstelen en die zo zinloos lüken. Menig student, maar óók professor Meyers, heeft gezucht: „Schreven zc al die onduidelijke artikelen nu maar eens over. Zetten ze de tegen strijdigheden eens recht en vulden dc leemten aan. Wat een opruiming zou dat zijn." ..Ja, wat een opruiming zal dat Zijn," zegt professor Meyers. Natuur- THINK A LENDER DINSDAG .1 JVM. Het bekenie keukenkruid Kervel, dut als toe- krui,i in vele spijzen uordt ge bruiktkan de gehele zomer in iede re tuin worden r/ekireekt. Men zaa-t ze op rijtjes, die 15 centimeter uit elkaar Hf/yen. Ongeveer 6 weken daarna kan ze n arden gesneden. Om dit Kruid steeds ter beschikking hebben, uoidt eenir/e keren in dit seizoen gezaaid. Teneinde te voor komen, dat ze in het zaad schiet, zaait men in de zomer op een be schaduwde plaats. Een tweetal an dere éénjarige krui en die men op zodanige wijze des zomers spoedig vit eigen tuin kan oogsten, zijn Bo nenkruid en Bor- go. Voo> de laatst genoemde, die ook wel komkom- merkruid wordt geheten, neemt men een rijenafstand van 25 centimeter' S. L. PROFESSOR tnr. E. M. MEYERS, de leïdse hoog leraar in het burgerlijk recht zal een nieuw burgerlijk wet boek samenstellen. Deze hoogleraar werd in 1880 geboren. Hij promoveerde in 1003 op een wijsgerig onderwerp, waardoor hij al direct grote ver niaardheid verwierf. Zeven jaar later werd hij tot professor 'n Leiden benoemd Hij publiceerde een onnoemelijk aantal artikelen en werken. Allee de opsomming van zi)n rechtsgeleerde opstellen, die in 1935 werden uitgegeven, beslaat al 69 bladz'jden druks. In November 19*0 werd hij, omdat hij Jood is, door de Duit sers afgezetvervolgens uit zijn huis verdreven en ten slotte naar een concentratiekamp gevoerd Op 26 November 1940 hield professor Clever inga zijn beroem de protestrede legen het ontslag van prof, Met/ers, een rede waar. voor hij met gevangenschap moest boeten. Een lichtende figuur. Een 'JfT grote rechtsgeleerden van zijn land en zijn tijd, ja van vele lan den en vele tijden. Een onge woon doceertalent. Een man, die vervaarlijk uitziende vragen in een simpele vorm kan gieten. En hoe rijk aan verscheidenheid, hoe grondig doordacht, hoe meester lijk van opzet en uitwerking, hoe scherp gevat is alles geweest wat tot dusver uit Met/ers' pen is ge vloeid", zei prof. Clever inga toen lijk kan ook hij niet alle problemen oplossen en toekomstige debatten vermijden. Maar het nieuwe burger lijke recht zal ongetwijfeld duidelij ker en hanteerbaarder worden. ..Al kan ik dan ook niet een wetboek maken, dat bij het gehele volk po pulair wordt, ik wil er toch een sa menstellen. dat tenminsten voor ju risten hanteerbaar is Zo kan deze geleeerde doorgaan. Hij heeft eens in een artikel, in 1938. een opsomming van honderd leemten in ons B.W. gegeven. Drie daarvan zijn intussen aangevuld. Maar zeven en negentig wachten nog op eer re geling. „De rechtsonzekerheid is op het ogenblik gevaarlijk groot; het is de hoogste tijd, dat hierin verandering komt". Het nieuwe wetboek zal wellicht een geheel andere indeling krijgen. Contact met buitenland Bij zijn werk zal hij contact zoeken met de Franse commis sie, die een herziening van het B.W. voorbereidt. En het Itali aanse wetboek van 1942. dat wel is waar tijdens het fascisme tot stand kw?m, maar een niet-fas- cistisch en modern stuk werk is, zal hem veel steun geven. De technische verbeteringen kan professor Meyers alléén wel aan, maar waar hervormingen op sociaal- politiek terrein nodig zijn, zal hij eerst de heersende mening moeten peilen. FEUILLETON knippen. De aangegeven gedeelten aan de bovenrand van de rok rim pelt V in, evenals die aan het voor pandje. U zet de delen van lijfje en gordel aan elkaar, waarna U ze met de rok verbindt. De iinkerzijnaad van de gordel blijft open voor een split, dat zich tot het pijltje in de rok voortzet en van ritssluiting of drukknoopjes voorzien wordt. Neemt de gordel in afstekende stof, dan kunt U hem ook smal langs de kant opstikken. In de opgeknipte stukjes van het voorpand legt U een plooitje, zo dat ze 3 c.M. breed wor den. De bovenranden werkt U met een schuin genomen reep stof van 3 c.M. breed af (zie stippellijn). Hieraan zetten we de 3 c.M. brede schouderbanden van dubbele stof, die over de rug kruisen en op het tekentje aan het rugpandje ge knoopt worden. In het voorpand van dc bolero wordt een figuurnaadje gestikt. Kraag en manchetten maakt U van dubbele stof, waartussen U de ron den van halsopening en mouwen zet. Pas eerst het papieren patroon voor U de schaar in de stof zet! ELLA BEZEMER en doe dat In zo'n practisch zon nebadjurkje! Een bolero erover en U kunt er zonder het minste be zwaar mee in de stad wandelen. Maakt L> het helemaal van dezelfde stof 3 M. van 90 c.M. breed), dan staat een garnering van afste kende banden hee' aardig; bij effen materiaal kunt U er leuke motief jes op borduren. Maar in tweeërlei stof, mits goed gekozen, is het be slist een succes en.... een goed idee om van oud nieuw te makenl Het patroon is getekend voor bo venwijdte 92 c.M. (maal 42). De aangegeven maten zijn in c.M. Naden en zomen moeten aange knipt worden. liet patroon van het voorpandje en dat van de gordel los van elkaar Honderd jaar per trein Heden 3 Juni is het honderd jaar geleden dat i" Rotterdam voor hel eerst een machinist op ce „bok" van zijn stoomwagen klom om dat hijgende, piepende en gillende ding „mitsgaders" zijn aanhang van wagon naar Am sterdam te laten puffen. II j haal de de zware handles over, lichtte zijn cylinderhoed en daar rolde zijn machine. Zijn passagiers waren op hun paasbesj gekleed. Wie zegt ons hoevele harten er van prettigs angst bonsden, want deze pre mière wilden velen niet missen, hoewel de gruwelijke snelheid van het stoommonster niet tot meerijden noodde. Maar het hel den-aureool lokte toch wel. Wij. die dagelijks boemelen of dieselen, die tachtig Kilometer per uur een traag tempo vinden, die mopperen als dc trein \ijf mi nuten over tijd is. wij kunnen ons niet meer voorstellen welke da verende sensatie Rotterdam op 3 Juni 1817 beleefde, toen dat wol- kc-nbrakende „monster" zich in beweging zette. Onze voorouders toonden nog niet veel begrip voor de enorme waarde.,die een goed geoutilleerd transportbedrijf voor het economi sche leven heeft. Meter \oor meter moest de voor de uitbreiding van de spoorweg- benodigde grond worden vrijge maakt. Vrijwel iedereen zag zijn persoonlijke belangen ernstig be dreigd door de uitbreiding van de spoorlijn. Verschillende onteigenings pro cessen warton nodig, eer het ge hele traject in handen van de spoorwegmaatschappij was. Het was moer dan eens noodzakelijk cm bijzondere werkzaamheden te verrichten welke feitelijk met de bouw van dc spoorweg niets had den uit te staan, doch alleen no dig bicken om tegemoet te komen aan de overdreven angst van de bevolking voor deze nieuwe ont wikkeling van de techniek. Een boer in Rijswijk was van •mening, dat de rook van de rij dende treinen zijn boter en melk zou aantasten, welke werd be waard in de kelder van zijn woon huis, dit vrij dicht aan de spoor lijn lag. Hij eiste, dat langs zijn aan de spoorbaan grenzend eigen dom een houten schutting zou wo-den geplaatst, zo hoog dat de rook hem geen overlast zou kun nen aandoen. Hoe onwaarschijn lijk dit heden ten dage ook lijkt, de boer werd in het gelijk gesteld, en de spoorweg maatschappij was genoodzaakt, om deze lange, hoge schutting te bouwen, en haar nog tientallen jaren te onderhouden. Laantje van der Gaag Het Merkwaardigste incident was echter wel het proces dat gevoerd werd over de onteigening van het laantje van der Gaag bij Delft Dc spoorlijn moest nog juist een laan tje kruisen, dat eigendom was van Van der Gaag. Tegenover hei bod van dc Maatschappij van f 100.— HULPSPOOR VOOR HET LAANTJE VAN GAAG NABU DELFT stond de eis van de eigenaar van f 20.000'—. Met. alle mogelijke wal gelijke middelen werd door Van der Gaag het proces vertraagden toen de maatschappij het gehele tra ject tot Rotterdam gereed had, met uitzondering van de overgang van het Laantjp van Van der Gaag werd een hulpspoor geconstrueerd, naar- door dc treinen om hel laantje heen konden rijden. Speciale voorzienin gen waren getroffen om de veilig heid in de korte bocht te verzeke ren en na enkele experimenten werd de lijn die reeds van Amster dam tot Den Haag in gebruik was tot Rotterdam doorgetrokken. Het was een hele onderneming voor de Rotterdammers, die op Juni 1847 een kaartje gekocht hadden voor de eerste trein naar Amsterdam Speciaal voor dit doel geoefen de machinisten brachten de trei nen over het hulpspoor om het b.antje heen. Op 31 Mei 1847 werd cie lijn in bedrijf gesteld en wa ren Amsterdam. Den Haag en Rotterdam per «spoor verbonden. Van der Gaag zog nu wel in dat zijn spel verloren was en stel- erikele dagen na rle opening zijn gebied ter beschikking van de Maatschappij. De dag hierna was het spoor reeds doorgetrokken. Al de ^moeilijkheden die bij de bouw van de spoonveg waren op getreden hadden tengevolge ge had, dat de kosten veel hoger waren dan de oorspronkelijke ra ining. Zo bleek dat bet bedrag dat voor de aankoop van de be nodigde gronden was besteed drie maal zo hoog was. als de oor spronkelijke begroting had aange wezen. HET was al ging hU betrekkelijk „onopgemerkt voorbü" voor Amsterdam een belangryke datum, toen daar dezer dagen het eerste nummer verscheen van een internationaal wctcnschappciyk maandblad, „Excerpta Mcdica". „Excerpta Medica" is een medisch tijdschrift, dat uit vüftien medische tijdschriften bestaat. Op vüftien gebieden der medische wetenschap zullen voortaan te Amsterdam elke maand vijftien verschillende maandbladen verschijnen, die in het Engels een volledig overzicht geven van wat er over de gehele wereld op het betrokken medisch gebied is gepubliceerd. Neem het eerste nummer van dc eerste serie (Dermatologie en Vene reologic). Omvang: 96 grote pagina's. Hoofdredacteuren (van dit en andere delen)prof. M. W. Woerdeman, A. P. H. A. de Kleyn, W. P. C. Zeeman. Medewerkers: ontelbare. Des deskundige ..it Den Haag, Bue nos Aires, Glasgow, San Francisco, Groningen. Dundee. Jeruzalem, Ox ford, Stockholm. Vancouver, Padova en Zwolle geeft er uittreksels van wat er overal ter wereld is geschre ven in die ontelbare tydschriften enz. die geen mens allemaal kan le zen, doch waaruit nu dc dokter in Wladiwostok en zijn collega in Val kenburg precies datgene krijgen voorgezet wat zij moeten weten, willen zij bijblijven. Internationale samenwerking van belang! Voor de oorlog vond zü haar publicistisch middelpunt in Duits land (Springer's „Zentralbliitter" en „Berichte"). Nu is dat middelpunt verplaatst naar Amsterdam. Dank zü Nederlands initiatief, Nederlandse ondernemingszin (en Nederlandse taaiheid om allerlei moeilijkheden tc boven te komen!). Nederlandse uitgevers werken aan deze Excerpta Medica samen mee: Mculcnhoff, Querido en dc Wetenschappelijke Uitgevery der A.B.C, Zij schiepen voor Excerpta Me dica een afzonderlijke organisatie; die bevolkt het gebouw in de Kal verstraat waar eens het Duitse Reisbureau zet-k-e; 65 mensen wer ken daar dagelijks; 400 redacteuren en 3000 referenten zenden dagelijks naar dat adres l.un bijdragen. Zes duizend medische periodieken wor den voor de Excerpta Medica geëx cerpeerd; na gebruik krijgt de Kon. Academie van Wetenschappen dip periodieken. Werk van experts Er wordt niet maar rèèk geexcer- peerd: de geschiktste man (al zat hij in Japan) krijgt datgene te excer peren waar juist hij deskundig in is. Vijf drukkerijen werken in Ne derland aan zetten en drukken van Excerpta Medica. Ook hier dus: samenwerking. Er een gemeen schappelijke Nederlandse onderne ming van maken. Waar men b.v. in Unesco-kringen opgetogen over is. Zo iets moest ook op het gebied van andere wetenschappen tot stand komen, zei men daar. En had verder slechts een wens: dat Excerpta Me dica ook nog eens in andere talen kan verschijnen. Spaans? Frans? Voorlopig komen we met Engels best uit, redeneren echter de uit gevers. Voor wie het vertaalpro bleem lang niet het makkelijkste was. maar zij zijn het de baas ge worden. En de Nederlandse overheid? Zü subsidieert Excerpta Medica niet, doch droeg wel bü tot de verge- makkelüking der financiering. Trou wens. de initiatiefnemers werken 't liefst zonder subsidie; zij verwach ten dat hun onderneming op de duur geheel selfsupporting zal zyn. In bezettingstijd begon men reeds aan de voorbereiding zeker van de overwinning, zeker van de taak die Nederland na de oorlog te ver vullen zou krijgen, zeker van de overtuiging, dat Amsterdam h e t internationale uitgeverscentrum be hoorde te worden. Onze regering te Londen werd van die voorbereiding op de hoogte gesteld; zij gaf haar zegen, èn haai- suggesties. En nu is Excerpta Medica dan ge start; elke maand begint er een Prof. M. IV. WOERDEMAN .Samenwerking van Odessa tot Vancouver sectie te draaien. Van de vijftienl Wie zich op alle vijftien zou abon neren, zou per jaar een 14.000 pa gina's druks in huis krijgen. Over 't algemeen echter zal de neuroloog zich wel tot zijn sectie en dc ophthal- moloog of de chirurg tot dc zijne be palen. Een verheugend feit nog tot slot: niet het minst dank zij de bemoeie nis van de Russische ambassade in Den Haag is voor dit internationale werk de medewerking ook van de Russische geleerde wereld verkre gen. En zo treft men onder de na men der 400 redacteuren ook die van ccn prof. Tron uit Moskou, een prof. Filatov uit Odessa aan. De gehele wereld één in weten schappelijke coöperatie er ge beuren ook nog goede dingen op aarde! Tussen Sluis en Delfzijl I POOR CRAIG RlCE VERTAUNC AEVk KAMPERS J i 82 „Vergeet Wallace Sanford nou 's even", zei April streng, „en luister I naar mij Nu weet ik, waarom U op dat verhaal van Rupert van Deusen I bent doorgegaan" Dat kan nooit", zei hy. „Hoe kun je dat nu weten?" „Vrouwelijke intuïtie", zei April, in de hoop hem respect af te dwin gen. „Luister. Als Polly Walker Mrs Sanford had vermoord, wat zou U dan doen?" „Haar beschermen natuurlijk", zei hy ongelukkig. April knikte. „U zou ccn manier zoeken, om U met die ?aak in te laten cn U zou alles doen, wat U kon. om te verhinderen, dat dc po litie er achter kwam, dat zij het had gedaan. U zou rondneuzen en vragen stellen, en U zou proberen het hu»3 te doorzoeken voor het ge val. dat ze soms hier of daar be- w^smateriaa) had laten slingeren. En bovendien zou U dat doen. zon der haar de kans te geven er ooit achter te komen. En omdat U denkt, dat ze Mrs. Sanford ver moord heeft Ify gaapte haar aan cn zei: „Ik „Zit nou maar niet zo gek te kij ken", zei April. Haar stem klonk bijna boos ,Heeft Polly Walker een revolver?" Hij knikte stom. „Wat voor een? Dat is belang rijk". „Het lshet is een twee-en- dertiger". April zuchtte. „Het ls zeker, dat Uw moeder niet zo knap was als m'jn moeder, of anders bent U er glad naast met die erfelijkheids theorie. Want Mrs. Sanford werd doodgeschoten met een vijf-en-veer- tigcr". Hij staarde haar stomverbaasd aan. „Weet je dat heel zeker?" „Absoluut zeker", zei April. „We v/éten hot van de politie! Hij kreunde, leunde over het stuur en zei: „Oh Polly!" „Ik word er naar van", zei April. „Eerst zit zij in haar auto „O Cle- ve" te roepen, en nu zit U weer in Uw auto van „O Polly" te bazelen. Ik krijg er nog wat van. U moest maar liever naar haar toegaan, haar vertellen, wat U uitgevoerd hebt en haar al de vragen stellen, die U wilt". „Dat wil ik wel", zei hij. „Dat heb ik geprobeerd. Maar ze wil niet met me praten. Ze wil niet aan de deur komen als ik bel. Ze wil niet door de telefoon praten als ik haar op bel. Ik heb haar brieven en tele grammen gestuurd ze zyn onge opend teruggekomen". „U ziet er toch niet zo stom uit", zei Arril. „En als U die brieven goed had bekeken, dan zou U waar schijnlijk gemerkt hebben, dat ze rnet een warm mes geopend en daarna weer dichtgeplakt waren. En luistert U nu 's naar me". Ze deed het portier van de auto open, hipte naar binnen en ging naast hem zitten. En gedurende de vol gende vijftien minuten gaf ze hem een raad, waarvan de geraffineerd ste vrouw versteld zou hebben ge staan. Een raad. die tot enige con crete voorstellen leidde, waaraan hij en paar ideeën van zichzelf toe voegde. Tenslotte grinnikte hij te gen haar en zei: „Zijn al de kinde ren van je moeder zulke genieën?" „Ieder op zijn eigen manier", zei April luchtig. „En nu we 't over de kinderen van mijn moeder hebben: daar komt Dinah de straat in. Als U 't goed vindt, ga ik haar tege moet. En U moest hem maar sme ren, want ik, kan een geheim bewa ren. maar Dinah niet". Hij deed het portier voor haar open, startte de wagen, wuifde vro lijk naar haar en reed onder luid motorgeronk de straat uit. April liep langzaam het trottoir af naar Dinah, terwijl ze de zaak nog eens overdacht. Toen ze bij haar was, gloeide haar gezichtje eenvoudig. „Liefde is iets wondermoois!" zei zc. Dinah keek haar stomverbaasd aan. „Waar heb ie 't oyer? Op wie ben je verliefd ?'r „Op niemand", zei April. „Maar hij is verliefd, en hoe! Rupert van Deusen". „Hemeltje!" barstte Dinah uit. „Ben je gek? Zo ineens? Dat heb ben we vanmorgen al uitgekiend. Maar Bette LeMoe is dood' „Hü heeft waarschijnlijk nooit van Bette LeMoe gehoord", zei April dromerig. „Hij is verliefd op Polly Walekr". Dinah ging op de onderste tree vil het stoepje zitten. „Ben ik nou gek, of is het de hitte?" „Er is niemand gek", zei April. „Behalve hij. Hij is gek op haar. Is dat niet prachtig En bovendien heb ik een rijksdaalder van hem ge wonnen". „Da's nou mijn zusje", zei Dinah, bedroefd haar hoofd schuddend. April ging naast haar zitten. „Zijn echte naam is Clcve Calahan. Hij is sccnario-schryver. Hy heeft die vreselijke film geschreven, die we gezien hebben. De Gemaskerde Mummie. Hy is verliefd op Polly Walker, en wat meer is, ik wil wedden, dat hij haar krijgt ook". „Cleve", mompelde Dinah zich herinnerend. „Maar maar April. Wat is dat dan met die Ru pert van Deusen?" April haalde diep adem. „Het blijkt, dat iemand, om te proberen de"politie in de war te brengen, dat verhaal over Rupert van Deusen heeft verzonnen. Er was geen Ru pert van Deusen. Die iemand moet de naam uit een boek of zoiets heb ben gehaald. Nou. deze man is ver liefd op Polly Walker en hy beweer de, dat hij Rupert van Deusen was, cius kon hij'doen als een detective. Want hy was bang, dat zjj Mrs. Sanford had vermoord en hy wilde haar beschermen, maar nu weet hij, dat zij het niet gedaan heeft en dus is alles nu in orde en zullen ze waarschijnlijk trouwen". Dat was voor het ogenblik ge noeg om Dinah te vertellen, besloot ze. „Gossie", hygde Dinah. (Wordt vervolgd) j Tussen Noord- en Zuidpool De in Japan NI populaire be- roepsverhalenvertellers zullen plechtige begrafenisdiensten hou den voor twintig oude verhalen, die door hun bestuur va nhet re pertoire geschrapt zijn als te on democratisch. De diensten zullen plaats vin den in de Honpo tempel te Tokio. De gewraakte verhalen handeion over oorlogvoering en eeuwenoude familieveten. In de zelfde tempel hebben de verhalenvertellers het vorige jaar 53 verhalen op plechtige wiize tot len waron door de Japanse leiders nieuw leven gewekt. Deze verha- gedurende de oorlog verboden, omdat zij te frivool of te gewaag! waren ,.De fascistische leer zal nim mer sterven!" riep Eusebio Sa'rri- paterra, voormalig geestelijk raadsman van Mussolini, op een \eilige afstand van zijn vader land, uit. Hij sprak op een culturele bij eenkomst te Rosario in Argenti nië. Hij hekelde feN. wat hij noemde, „Madame democratie' er. prees Peron de Argentijnse dictator De 75 jarige vader van Dcgrelle in Belgie was minder fortuinlijk als Eusebio. Hij werd nog op tijd gepakt cn zacht jaar moeten boeten voor het foil, oat hij tijdens de bezetting voor zitter is geweest \an „Lc6 presses dc Re\. Hij moet een schadever goeding van frs. 100.000 aan de staat betalen. „De slier Franco een sprook je," het geestige artikeltje dut Wij Zaterdagavond publiceerden, is ontleend aan Sagittarius in de „New Statesman and Nation". Zelfs een bakkerij kan een at tractie zijn voor boeven. Drie ge maskerde lieden pleegden een overval op een bakkerijzaak in Delft. Zij bedreigden de bakkers knecht met een uurwapen. 'ltk*n deze begon te schreeuwen, werd lnj niet neergeschoten, maar neer geslagen 'met een stuk hout Zonder zelfs een broodje mee te kunnen nemen ging het trio er vandoor. Zij werden echter opgemerkt door een dame, die de politie waarschuwde, die het stelletje achter slot en grendel heeft gezet. De laatste zeetinbaggermolen van de serie wan zes molens, de „Maras", die in Nederland voor de tinbedrijvcn in Indonesië na de bevrijding zijn gebouwd, is dezer dagen gedoopt en te water gelaten. Mevrouw Van den Ham sloeg de traditionele champagne fles aan stukken. Zonde, zeggen we altijd, als we zoiets lezen! Met do drieling in Groningen is het Dicf goed gegaan. De beide jongens zijn overleden, terwijl de toestand van het meisje heel ernstig is. De moeder maakt het goed. De regering onderzoekt do mo gelijkheid orn binnenkort onder bepaalde voorwaarden het zenden van postpaketten ook aan *iet- Nederlanders in Duitsland open te stellen. Zaterdag zijn twee jongens, die zich met een kano op zee hadden begeven, door twee leden van een reddingsbrigade uit zee gehaald. „Oppassen!" js de boodèchap die de beide knapen mee naar huis kregen. dinsdag s juni Avondprogramma HILVERSUM I: 19.05 Radio Strip. 19.15 Het Concertgebouw Trio. 19.15 Departementen spreken. 20.00 Nieuws. 20.05 „Er zijn han den naar U uitgestrekt". 20.15 Operette-concert. 21.10 „Vacantie" 21.30 „Contact". 22.15 Buitenlands overzicht. 22.30 Concert. 23.00 Nieuws. HILVERSUM II: 19.00 Nieuws. 20.05 De gewone man. 20.20 Radio Philharmonisch orkest. 22.30 Nieuws. 22.55 „Vaders dagboek". 23.00 Mancto concert. WOENSDAG 4 JUNI Ochtend- en middagprogramma HILVERSUM I: 7.00 Nieuws. 7.15 Ochtendgymnastiek. 8.00 Nieuws. 8.50 Voor de huisvrouw. 9.30 Kamermuziekprogr. 10.00 Morgenwijding. 10 20 „Onze keu ken". 10.35 Mezzo-sopraan en pia no. 11.00 Non-stopprogramma. 11.45 Familieberichten. 12.00 Ac cordeon-orkest. 13.00 Nieuws. 13.15 Voor het platteland. 13.20 Metro- pole-Orkest. 3 4 00 Voor de vrouw. 3 4.15 Omroepkamerorkest. 15.00 Voor de jeugd. 17.30 Volksherstel. 17.35 Miller-Sextet. 18.00 Nieuws. 18.30 Strijdkrachten. HILVERSUM II: 7.00 Nieuws. 7.45 Een woord voor de dag". 8.00 Nieuws. 8.30 Morgenconcert. 9 50 Pianorecital. 10.30 Morgendienst. 11.00 Willem Petri, viool; Bart Vos- senbeig. cello; Jan de Graaf, piano. 11.45 Licht-klassiek concert. 12.30 Het Goois dubbelmannenkwartet en het Goois kamerkoor. 13 00 Nieuws. 13.15 Cinderella-ensemble. 15.00 Veel gevraagde gramofoon- Elaten. 15.45 „De Gloxinia in de tiiskamer". 16.05 Concertgebouw Koperkwartet 16.45 Voor jongens en meisjes. 17.30 Zangklasse. 17.45 Ryk over zee. 18.00 Celesta-ensem ble. 18.45 Land- en tuinbouw.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1947 | | pagina 2