PAGBLAD VOOR AMERSFOORT India krijgt voor einde 1947 de dominion-status Spiegel der wereld Kamerleden hebben critiek op perszuivering Amerikaans vierjarenplan tegen het communisme UITGAVE VAN DE STICHTING HE T PAROOL DESGEWENST VOLLEDIGE ONAFHANKELIJKHEID V erdeelplan geheel aanvaard Nieuwe schoenenbon aangewezen Nog geeu groenten voor Duitse burgers Door hitte bevangen en overleden Commissie moet eigendom kunnen vorderen" zegt mr. Burger Illegale pers niet voldaan Nederland wil lenen in Zwitserland Utrecht-Eindhoven morgen electrisch Zelfbestuur voor Siak op Borneo Grote kerkbrand te Minnertsga Benzinepomp ontploft Meelfabrieken in staking Schuur brandde af door broei Argentinië wordt volgzamer - en beter verstandhouding met USSR Nagy en Var ga geroyeerd Vele arrestaties in China Psychologische factor Ramadier beschuldigt communisten Gironummer Postbus 9 I of -t- pa 510330 Bank: R'damscbe Bank Abonnementsprijs 031 per week per kwartaal mm Losse nummer* 10 ct Woensdag 4 Juni 1947 Nr. 659 6e Jaargang c Red. en Ada.: Soouckaertlaan 7, Amersfoort Telef. redactie 4291 Telef. administratie 6235 Directeur-Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDER Attlee heeft gisteren in het Lagerhuis meegedeeld, dat de drie partijen in India de Britse voorstellen hebben aanvaard. India zal nog voor het einde van het jaar de dominion-status krijgen. Het kan desgewenst later uit het gemenebest treden. De Britse regering is voornemens om binnen acht weken de nodige wette lijke maatregelen te nemen om in India twee zelfregerende dominions in te stellen. schillende delen van India niet be strijden. Als hun hoop wordt ver vuld is grote dank verschuldigd aan de onderkoning en ook aan de eer- ste-minister zelf. op wiens advies de onderkoning is benoemd, aldus Churchill. Het beste kwaa l Lord Mountbatten, de onderko ning. Pandit Nehroe. leider van de Congres-partij, en Mohammed Ali Djinnah. leider van de Mohamme daanse Liga, hebben gisteravond te Nieuw-Delhi voor dc radio bekend gemaakt dat het Britse plan was aanvaard. Zij zeiden: Mountbatten: Ik ben nog al tijd overtuigd dat een centrale re gering de beste oplossing zou zijn geweest. Ik betreur het dat op dit punt geen overeenstemming is be reikt. Nehroe: Het is zonder vreugde, dat ik de voorstellen aanbeveel, doch ik ben er van overtuigd, dat de aanvaarding er van een juiste beslissing is. Misschien komen wij op deze wijze spoediger tot een ver enigd India op hechte basis. Laten wij alle bitterheid laten varen, er moet een einde komen aan de troe belen, die zich in verschillende de len van het land voordoen. Djinnah: De Mohammedanen moeten alles in het werk stellen om de machtsoverdracht ordelijk te doen geschieden. Ik heb de indruk dat de onderkoning in hoge mate billijk en onpartijdig heeft gehandeld Attlee zei dat het niet in de be doeling der Britse regering, lag een constitutie voor Indië op te stellen. Dit was een aangelegenheid van het volk zelf. De regering is evenmin voornemens onderhandelingen tus sen de gemeenschappen voor een verenigd India bij- voorbaat uit te sluiten. Wanneer men het in India over de constitutie eens js. kan worden uitgemaakt aan welke auto riteit de macht kan worden overge dragen. Aan de provinciale parlementen van Bengalen en de Pendsjaab (met uitsluiting van de Europese leden) zal worden verzocht in tweeën te vergaderen, de vertegenwoordigers van gebieden met een Mohamme daanse meerderheid gescheiden van de anderen. Men kan dan afzonder lijk over de verdeling van de pro vincie stemmen. Wanneer een der beide groepen bij eenvoudige meer derheid tot verdeling besluit, zal deze plaats vinden. De Britse regering schaart zich volkomen achter de wens van de voornaamste politieke partijen in India, aldus Attlee. om de machts overdracht zo spoedig mogelijk te doen plaats hebben: De regering is bereid, in dit verband de aanvanke lijk vastgestelde datum (Juni 1948) te vervroegen. De Indische consti tuerende vergaderingen behouden evenwel het recht te beslissen wejk deel van India eventueel in Het Britse gemenebest blijft. De Britse regering wenst het werk van de bestaande constituerende vergadering niet te onderbreken. Het is evenwel duidelijk, dat een door deze vergadering opgestelde grondwet niet van toepassing kan zijn op gebieden, die haar niet wen sen te aanvaarden. Churchill, die van Attlee's verkla ring voor de oppositie het woord voerde, vroeg zich af of er een beter oplossing had kunnen worden ge vonden om India een bloedbad tc besparen. Op het eerste gezicht en afgezien van onbekende factoren, lijkt de verklaring van Attlee voor India het vooruitzicht te openen, dat het aan een vreselijke ramp zal ontsnappen. De oppositie, die zich het recht voorbehoudt op verschillende pun ten nader in te gaan. zal eventuele wetsontwerpen voor het geven van de status van dominion aan ver- India SINDS Maandag is de Onderko ning van India, lord Mount batten. zijn beslissende besprekin gen met de leiders der partijen be gonnen. Volgens de tot dusver bin nengekomen berichten zouden de Mohammedaanse liga, de Sikhs en de Congrespartij in beginsel het ver delingsplan reeds hebben aanvaard Dit verwondert ons een weinig voor zover het de Congrespartij betreft, de berichten over haar houding, dip ons eind vorige week bereikten, we zen er immers op, dat haar leiders bezig waren terug te komen op hun aanvankelijke instemming, met het verdelingsplan en wel onder invloed van het felle verzet van Gandhi te gen deze oplossing. Maar blijkbaar heeft het Congres de consequenties, welke aan een afwijzing van de Ver deling zouden vastzitten, toch nret aangedurft. Met de principiële aanvaarding van het verdelingsplan door de Indi sche partijen, is de zaak overigens nog allerminst ten einde. Integen deel. zouden wij willen zeggen, dan begint zij pas. Want het trekken van dc grenzci zal ongelofelijke moeite geven. Alleen al het feit. dat de lei der van de Mohammedaanse liga. Djinnah, de laatste tijd pooit anders dan zijn maximumprogram in deze heeft verkondigd en o a. een corridor eist dwars door Hindoestan (het ge bied van de Hindoes» om de beide delen van Pakistan (de toekomstige staat der Mohammedanen) .met el kaar te verbinden, is al een aanwij zing. welke geweldige moeilijkheden lord Mountbatten nog te wachten staan. JM. IET minder belangrijk dan de {jwestie van het trekken van de grenzën is de vraag, wat er van het Indische leger terecht komt. Zal dit ook worden verdeeld? Zo dit het geval zou zijn. zou dit ten eerste de kans op een (burger)oorlog tussen beide partijen aanmerkelijk vergro ten en ten tweede de verhoudingen in het Zuiden van Azie. waar dit leger tot dusver een stabiliserende factor van betekenis is geweest veranderen. In een tijd. dat men de defensie van steeds groter wordende gebie den gaat samenvatten, dat er zelfs continentale plannen voor worden gemaakt (Trumans jongste voorstel len!) kan een land als India zich de luxe niet permitteren, om zijn leger in twee of meer delen te splitsen. En als wij dan nog bedenken, hoe geladen de politieke en religieuze hartstochten reeds nu zijn. hoe licht iedere hapering in de onderhande lingen der leiders een uitbarsting onder hun volgelingen kan veroor zaken. dan is de positie van Mount batten en van het handjevol Britse ambtenaren, dat hem momenteel nog terzijde staat, zeker niet te benij den. In het tijdvak van 1 Juni tot 13 Juli 1947 zal een schoenenbon wor den verstrekt aan diegenen, wier stamkaartnummer op het cijfer 3 eindigt en voor zover de bon 612 zich nog aan hun inlegvel bevindt. Tevens zal in genoemd tijdvak aan kinderen, geboren in de maand Juni van een der jaren 1932 t/m 1945 en aan de kinderen, geboren in de maand Augustus 1946, eer) schoenenbon worden verstrekt. Van het met de TD over te leggen inleg vel zalfde bon 604 worden verwij derd. In tegenspraak tot de berichten in pers en radio als zou reeds een overeenkomst zjjn gesloten met de Engelse beiettingsautoriteiten in Duitsland over ,de levering van 200 millioen k.g. groenten ten behoeve fvan de Duitse burgerbevolking, deelt de afdeling voorlichting van het ministerie van Landbouw, Vis serij en Voedselvoorziening mede, dat de onderhandelingen hierover nog niet zijn afgesloten. Na over weging van de wederzijdse voorstel len zullen deze week de besprekin gen worden hervat en men zal dan trachten tot een overeenkomst te geraken. Het bericht, dat gisteren in ons blad verscheen was afkomstig van het centraal bureau van veilingen in Alkmaar. De 42-jarige landarbeider J. J. Kuipers uit Twijzel (Fr.) werd tü- dens werkzaamheden in de Wierin- germeer door de warmte bevangen. Na een bezoek aan de dokter in Me- demblik zakte h\j op straat in el kaar en overleed spoedig daarop. Voetbal in de avonduren Alle voor Zaterdag en Zondag vastgestelde wedstrijden om het kampioenschap van Nederland, promotie-degradatie en beslis- singwedstrüden, benevens de na der door het bestuur van de K.N.V.B. aan te wjjzen compe titie-wedstrijden zullen met het oog op de warmte om zeven uur 's avonds aanvangen. Ue törpcloboot jager ..Tjerk Hid des" i$ onder commando van kapt. luit. ter Zee J. Hendriks voor palrouilledi rusten naar Indonesië vertrokken. De Tjerk Hiddes", die in 1942 in Engeland gebouwd werd en in 1913 een belangrijk aandeel had in de evacuatie van guerillastrijders op Timor, verlaat de Amsterdamse haven (P.) Het is vooral ex-minister mr. Burger geweest, die gisteren in de Tweede Kamer teleurstelling geuit heeft over de wijze waarop de pers gezuiverd is. „De eerste regeling oni te komen tot een zuivere pers Is direct na de bevrijding verworpen., Het perswezen is niet gezuiverd, men nam alleen maatregelen tegen journalisten, dikwijls kleine broodschrij vertjes. Do zuiveringscommissie heeft gewerkt als een soort Tribunaal," zei hij. I De heer Schoonenberg (C.P.N.) wees op de hoge waarde van de persvrijheid. De regeling van de pa- piertoewjjzinir kan een belemme ring zijn voor de vrije meenings- uiting, zei hij. Hij kondigde aan dat de communisten voor het wetsont werp zouden stemmen, omdat het althans iets van zuivering brengt, maar opperde bezwaren tegen de zuivering van personen, terwijl be drijven buiten schot blijven. ..Het moet mogelijk zijn bepaalde bladen de doodstraf op te leggen, d.w.z. 'n absoluut verschijningsverbod uit te vaardigen," zo zei hij. Verder betoogde hij. dat de re gering de beloften van prof. Scher- merhorn t.a.v. de ex-illegale peA niet na is gekomen. Vóór de behandeling van de nieu we" noodvoorziening besloot de Ka mer tot naturalisatie van Joseph Bengel en 21 anderen. Mr. Burger achtte het gewenst nauwkeurig na te gaan of men de beslissingen der perszuiveringscom missie nakomt. De wijze, waarop de minister dat wil doen achtte hij illusoir. ,,De commissie iVioet in staat zijn de eigendommen te vor deren van die ondernemingen, wel ke kranten uitgaven die vol ston den van het ernstigste nationaal, socialistische gif." verklaarde mr. Burger en hii voegde er aan toe een daartoe strekkend amendement te zullen indienen. Verder betoogde hij, dat van pers vrijheid geen sprake kan zijn in dien bepaalde, op materieel gewin gerichte groepen zich meester ma ken van de pers. De uitschakeling van particuliere kapitaalsbelangen zou door de staat moeten geschie den, maar dan doet zich weer het gevaar van te grote staatsinvloed voor. De moeilijkheden zijn, volgens mr. Burger, ontstaan door de lega lisatie van een regeling, die de oor zaak van de mislukking van dit persbeleid is geweest^ Ten slotte maakte hij ernstig be zwaar tegen de wijze waarop thans papier voor de dagbladen toegewe zen wordt. Ook drs. Korthals (Vrijheid) bleek ontevreden, maar op geheel andere gronden. Hjj had er bedenkingen te gen dat de persraad de uitgever van een orgaan zou kunnen dwin gen een bericht op te nemen. ,,Er wordt hier met twee maten gepie- ten," riep h\j uit, „de ene groep b.v. de filmproducenten verontschul digt men, maer de pers niet." Nederlandse officiële instanties hebben* sinds enige tijd contact met Zwitserse instanties met de bedoe ling te komen tot het plaatsen van een Nederlandse lening op de Zwit serse markt in Zwitserse francs. De proefrit op het spoorweg baanvak' UtrechtEindhoven is ge slaagd. Van morgen 4 Juni af zal op dit baanvak dus de electrisch gereden 2 uurdienst worden inge voerd. De Nederlands Oost-Indische reqoring heelt de vorming van een zelfbestuur voor het gebied van Groot Siak in principe goed gekeurd, meldt A.P. Dit gebied beslaat 150.000 vierkanto kilome ter van Zuid Centraal Borneo en wordt bevolkt door meer dan 323.000 Dajahs. De raad van Groot Siak heeft bekend gemaakt, dat een ontwerp statuut deze maand opgesteld zal worden. Nederland beeft formeel beloofd de autonome status van liet ge bied te erkennen binnen het ka der \an de Verenigde Staten van Indonesië, nadat de commissie- generaal uit Nederland terug keert. De economische pjannen \oor het nieuwe gebied beogen d^ exploitatie van de 10U0.000.000 kubieke meter hard hout, de ex ploitatie van de bossen, die hout voor de papierindustrie opleveren, voorts ijzer, kolen, diamant en goud. die 'in het verleden vrijwel nie tongonncn wer den. Met de opbrengst van het Siak gebied hoopt men aan de vraag van de Amerikaanse kauvv- gumindustne te kunnen voldoen door diie maal zoveel djeloen- toeng. hangkang en katiau alle onmisbare producten voor kauw gum te exporteren dan tot nu toe. Toen een leidekker bezig was met bet solderen op het dak van de- Hervormde Kerk te Minnertsga in Friesland, vatte plotseling het dak van de kerk vlam en in minder dan geen tijd stond het gebouw, dat da teert van 1500, in lichter laaie. De Brandweren uit Leeuwarden, Har- lingen en Franeker verleenden as sistentie. Groot was het gevaar, dat tal der omliggende boerderijen door het vuur, dat zich hoog in de omtrek verspreidde, werden aange tast. Enkele malen vatten enige be huizingen vlam, maar door het kor date optreden van de gezamenlijke brandweer, kon erger worden voor komen. Twee boerderijschuren wer den echter een prooi der vlammen. Om circa 5 uur was de brandweer het vuur meester, doch de kerk was totaal uitgebrand. Doordat d^- kerk enkele jaren geleden gerestaureerd was. bood ze nog geruime tijd weerstand. De grote klok viel ech ter naar beneden, maar doordat de ze op een in de toren onder de klok aangebrachte betonnen vloer viel. leed dit historisch bezit practisch geen schade. Een op de straatweg Tubbergen- Almelo staande benzinepomp is plotseling geëxplodeerd. Twee ar beiders, die vlak bij de benzinepomp werkzaamheden aan het wegdek verrichtten Werden door de enorme steekvlam, die onmiddellijk op de explosie volgde getroffen. Een van hen, H. Dekkers uit Almelo, sprong in het kanaal en zijn maat J. Duin wentelde zich in een zandhoop. Hoe wel dc vlammen spoedig gedoofd waren liepen beide arbeiders ernsti ge brandwonden op. Zy zijn naar het ziekenhuis in Almelo overge bracht. De oorzaak van de explosie is onbekend. Het personeel van de meelfabrie ken „Holland" en „Cres" te Amster dam zijn in 24-uursstaking gegaan om te komen tot een 'litkering van vier weken extra loon voor meerde re prestatie in verband met het op voeren van de productie. Deze sta king is niet gericht tegen de direc tie der fabrieken, doch tegen de loonstop van de regeriDg, die vol gens de EVCj die de staking heeft geproclameerd, het bereiken van een redelijk levenspeil verhindert. De leuze waaronder deze staking is uitgeroepen, liuidt „staking tegen de rijksbemiddelaars". De directie van de meelfabriek ..Holland' 'deelde mede, dat zij zich bereid beeft verklaard een week extra loon aan haar arbeiders uit te keren, maar de goedkeuring hier van was door het college van rijks bemiddelaars geweigerd. Van bevoegde zijde wordt mede gedeeld,'dat het bericht, flat het college van rijksbemiddelaars ge weigerd zou hebben een week extra- loon uit te keren onjuist is. Deze kwestie is nog niet beslist. Vermoedelijk door kunstmestbroei Is brand ontstaan in de kort gele den herstelde kapitale boerderij van de pachter Jan van Schaik in de Wienngermeer. De grote landbouw- schuur, waarin verschillende land bouwwerktuigen waren onderge bracht brandde tot de grond toe af. De kinderen hebben van dc hitte der laatste dagen trof/ het minst last. Een teiltje, een zand vormpje, water, en dan maar spelenOm jaloers te worden Hongarije voor UNO? De republikeinse seuitor Vanden- berg heeft voor de Seraat opnieuw gezinspeeld op de mogelijkheid dat Amerika met. Duitsland een afzon derlijke vrede zal sluiten. Hij drong aan op spoedige „rati ficatie" van de vredesverdragen met Italië, Bulgarije. Hongarije en Roemenië, daar actie te aanzien van regelingen met Duitsland tn Oostenrijk door uitstel in dit op zicht zou worden tegengehouden. De USA zouden ook spoedig ge dwongen kunnen worden, aldus Vandenberg, zonder de Sowjets een verdrag betreffende internationale Het Witte Huis heeft na een con ferentie tussen president Truman, minister Marshall cn de Argentijnse ambassadeur een verklaring uitge geven, waarin wordt medegedeeld, dat beide landen overeengekomen zijn om met alle Latijns-Amerikaanse landen opnieuw besprekingen te openen over het tot stand brengen van een verdrag van wederzijdse bijstand, waarin in de overeenkomst van Chapultepec wordt voorzien. (De overeenkomst van Chapultepec. drie Maart 1945 te Mexico City gete kend. voorziet in gemeenschappelij ke actie van de U.S.A. en de Latijns- Amerikaanse landen ingeval van agressie). Deze mededeling van het Witte Huis maakt', aldus meldt men te Wa&hingion, een einde aan het ge schil lussen de U.S.A. en Argentinië ten aanzien van het niet nakomen door de Argentijnse regering van de te Chapultepec gedane beloften,om nazi-invloed uit te schakelen en de nazies uit het lard te zetten. Men is van mening, dat de weg thans open is voor het houden van de interAmerikaanse conferentie voor de verdediging te Rio de Ja neiro. waarop men een verdrag van wederzijdse verdediging van alle Amerikaanse republieken hoopt op te stellen. controle op ue atoomenergie te sluiten. Vandenberg verklaarde verder ten aanzien van de ratificatie van het vredesverdrag met Italië: „In dien wij weige.en te ratificeren, zul len wij Italië aan de genade dei communistische propaganda overla ten". Ilij no«Aiidc de „communisti sche coup in Hongarije" een verra derlijke overwinning. De vervan ging van Nagy door Dinnyes is het omverwerpen van een gekozen re gering en kan wellicht een kwestie worden, dip mettertijd voor het fo rum der UNO zal komen. Het politieke „opperbevel" der Verenigde Staten, dat onlangs door Marshall werd benoemd, houdt zich thans he/.lg met de uitwerking van een vierjarenplan om de totalitaire richtingen en het communisme In Europa met wortel en tak uit te roeien en tegelijkertijd een duurzame byicgging van de Russisch-Amerikaanse geschillen mogelijk te maken, meldt Reuters correspondent te Washington. Men is te Washington over het al- controle op de gemeen van oordeel, dat Trumans doctrine om „vrije volkeren der we reld te bevrijden van communisti sche druk, intimidatie en infiltra tie", drie p_hascn tglt. De eerste, zuiver negatief, bestaat uit het tegengaan van de uitbrei ding van het communisme op die punten in de peripheric van do Sowjet-Unie en haar satellieten, waar, zoals in het geval van Tur kije, de houding der Sowjet-Unio een voortdurende en verlammende militaire mohilisatie noodzakelijk maakt. De USA stellen zich ten doel hier te voorkomen, dat nog meer vrije volken tegen bun wil to talitaire regiems opgedrongen krij gen. Als metbode wordt dan ge volgd het stcunon van democrati sche regeringen door liet verstrek ken van wapenen, adviseu-s en eco- rfomische hulp. De tweede phase is positief: het scheppen van ordelijkere en betere economische omstandigheden in de door het communisme bedreigde ge bieden. Vooral in 't Congres wordt de houding steeds meer zo, dat dc USA niet voort kunnen gaan met het verlenen van hulp zonder verzekering te krijgen, dat de rege ringen, die hulp ontvangen, concre te maatregelen zullen nemen om haar politieke en economische stel sels op democratische leest te schoeien. De derde phase zou de oplossing moeten brengen van het voornaam ste vraagstuk, dat Russisch-Ameri kaanse betrekkingen oplevert: een vredesregeling tussen de USA cn de Sowjet-Unie, meer nog dan met Duitsland en Japan, en een beëindi ging van de heilloze periode van wederzijdse psychologische oorlog voering. Engelsen en Denen op 't kookpunt Heg ministerie van luchtvaart heeft bekend gemaakt, dat de temperatuur Maandag in de City om 17.00 uur tot 90 grarlcn Fah- renheit gestegen was, waardoor alle records van de laatste S0 jaar geslagen zijn. de tempera tuur is ongeveer 20 tot 24 graden bovcfT'het gemiddelde. Dc hoog ste temperatuur, die ooit in En- getand is geregistreerd, werd in 1911 genoteerd door het meteoro logische. instituut in Kew Gar dens bij Londen), nl. 94 graden. Een rler zwaarste hittegolven sinds 50 jaren bereikte in De nemarken zijn hoogtepuntDo thermometer wees 89 graden Fahrenheit. Het was dd 33ste opeen volgen de dag van droogte cn hitte. De ziekenhuizen meldden meer dan 20 gevallen waarin mensen door dc hitte waren bevangen. hi de grote steden slonk de voorraad drinkwater. In ver schillende gemeenten mocht men tussen 06.00 cn 19.00 uur water alleen voor huishoudelijke doel einden aebruike.n. ondat de wa tertorens wea^ op peil zouden komen. De thans afgetreden Hongaarse premier, Fcrenc Nagy, is door dc politieke commissie van dc partij der kleine bezitters met algemene stemmen als lid der partij geroy eerd, mejdt radjo Boedapest. Ook de vroegere voorzitter van het Hongaarse parlement. Yarga, die evenals Nagy van medeplich tigheid aan het complot tegen de regering werd beschuldigd en, even eens uit Hongarije is ontsnapt, is uit de partij gestoten. Het bestuur van dc. partij heeft besloten, dat alle leden voor een zuiveringscommissie van ijf perso nen moeten verschijnen, dit om dc samenwerking binnen het kader van de coalitie te bevorderen. De Chinese politie heeft overal in het land personen, die er van ver dacht worden communisten te zijn. gearresteerd. In Kwci Yang. de hoofdstad van de provincie Kwei- chow, werden 180 personen gearres teerd. beschuldigd van „het overtre den van politieverordeningen cn het verbergen van vuurwapenen en munitie". De meeste studenten te Sjanghai bleven staken. Naar zij verklaarden, zullen zij niet naar dc universiteit terugkeren, voordat alle gearresteerde studenten onvoorwaar delijk in vrijheid zijn gesteld. In Tientsin in Noord-China is. na afkondiging van de staat van beleg, de censuur op het nieuws ver scherpt Vandaag is het 75 jaar geleden dat de grote Nederlandse politicus en staatsrecht-geleerde mr. J R. Thor- becke in Den Haag overleed. De regesing heeft zich ach ter dc nota van de Commis sie-Generaal gesteld. Wij hadden niet anders verwacht. In zekere zin is dit zelfs niet eens zo belang rijk; veel belangrijker, ja alles be slissend is het, welke uitleg aan deze nota wordt gegeven. Naar onze smaak is die nota te gemakkelijk en te gretig als oen soort van ultimatum opgevat. Wij hebben cr dit niet uit kunnen le zen, ook al daarom niet, omdat de nota daarvoor het stellen van nog teveel vragen door dc wederpartij open laat. Daarom verheugt het ons, dat on ze regering kennelijk niet van een ultimatief karakter van deze not* uitgaat. Daarvoor is het voldoende tc wijzen op het feit, dat zij „in rede lijkheid verwacht", dat de nota door de Republikeinse regering zal worden aanvaard. Want rede lijkheid en ultimatum zijn begrip pen. die niet bij elkander horen. Wij delen die redelijke verwach ting van de regering, omdat het aanvaarden van deze nota een be wijs zou zijn voor het politiek in zicht van Sjahrir cn dc zijnen. Het moet hun immers wel enige offers waard zijn om dc besprekingen te kunnen voortzetten met de verte genwoordigers van het progressie ve gedeelte van het Nederlandse volk. Wij vragen een daad van wijs be leid van de regering der Republiek. Maar daartegenover mag dan toch ook zeker staatsmanschap van onze regering worden gevraagd. Zij weet cn wij weten, dat liet grote strui kelblok in de onderhandelingen het wederzijds wantrouwcn'altijd is ge weest en nog is. Deze psychologi sche factor (want dat is het toch in de eerste plaats, al zijn er con crete redenen van weerskanten ge noeg voor gegeven) kan alleen ge ëlimineerd worden door daden en gebaren, die tot de psyche spreken. Van Nederlandse zijde is er ons inziens geen sprekender gebaar te maken dan vermindering van ons trocpental. En daarom doet het ons deugd, dat de regering op 2 Juni haar aanloop tot deze daad van staatsmanswijsheid heeft genomen. Weliswaar is het nog maar een aanloop en hnddèn wij persoonlijk liever gezien, dat de regering roya ler in haar gebaar was geweest en het niet zo angstvallig aan de aan vaarding van de nota had gekop peld (nux grands maux, grands re- mèdes!), maar de hoofdzaak is toch voor ons, dat onze regering dit ge baar heeft gemaakt. Wij hebben het recht te verwach ten, dat Sjahrir en de zijnen de be tekenis van dit gebaar zullen ver staan. Dat zij nu ook van hun kant het wantrouwen d<v>rbreVen! Revue der stakingen Paul Ramadier, Frankrijks pre mier heeft vandaag in een onver wachte rede in de Nationale Ver gadering een hevige aanval op de communistische partij gedaan. H(j verklaarde. dat deze dc huidige epidemie van stakingen in Fran krijk heeft uitgelokt. Ramadier 'sprak nadrukkelijk en hartstochtelijk Hij werd door alle overige partijen toegejuicht toen hij verklaarde, dat de communisten dc stakingen bevorderen om de val van de regering te bewerkstelligen. „Een regeringscrisis op dit ogen blik", zo zeidc Ramadier. ,J<an het parlementaire stelsel in gevaar brengen. De regering zal er op toe zien, dat dit niet gebeurt." In dc herstehverkplaatsen der spoorwegen te Villeneuve Saint Ge orges hebben bnna 6000 arbeiders het werk neergelegd, daar zij meer brood en hogere lonen willen. Er kan geen zekerheid worden gege ven, dat er nog tremen naar Zwit serland Italië, de Rivièra en Mar seille zullen rijden. Deze nieuwe staking gaat ge paard met het besluit van de Parijsc bakkers om het accoord, dat op het ministerie van arbeid tussen gedelegeerden is gesloten, niet goed te keuren en dus hun staking voort te zetten. Dc staking der arbeiders in de petroleumindustrie te Parijs gaat, nadat onderhandelingen zyn mis lukt. onverminderd voort. Ook het Parijsc gcmeentercinigingsperso- neel is thans in staking. De bouwvakarbeiders in het ge bied van Parijs hebben besloten Donderdag de gehele dag te staken. Indien zij niet voor die tijd loons verhoging hebben ontvangen en de arbeiders in de autoindustrie doen het langzaam aan of dreigen met symbolische stakingen. Ten .slotte is de hongerstaking der politieke gevangenen in de Fresnes thans haar vierde dag ingegaan. Men vreest, dat deze sta king zich over andere gevangenis sen zal uitbreiden. Een onbekend gevechtsvliegtuig heeft op 31 Mei machinegeweer vuur geopend op de baders in het overvolle zwembad te Wiener Neustadt. Een vrouw werd gewond. Het vliegtuig was vergezeld van een ander onbekend toestel. Koeler Weersverwachting van De Bdt, geldig van Woensdagavond tot Donderdagavond In de avond en nacht nog ver- spreide onweders. Morgen over- dag gedeeltelijk bewolkt met nog 2 een enkel buitje. Meest matige o wind tussen Zuid en Zuid-West. 3 Verdere daling van temperatuur. '-1 De seismografen van het KNMI hebben hedenochtend drie minu- J ten over half twee een vrij ster- i ke aardbeving opgetekend, waar- 3 van de haard zich bevond op 2100 km in Oost Zuid-Oostelijke richting.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1947 | | pagina 1