DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Dr. Beel en mr. Jonkman gaan naar West-Indië Spoorstaking legde verkeer met buitenland stil Jfilfe Krantenwereld schoot tekort in moed en beleid U.S.A. vraagt inlichtingen te Boedapest De Pers heeft geen armslag Politiek t.a.v. Indonesië niet gewijzigd Rust in bedrijven moet blijven Holderts uit hun bedrijf ontzet Sigarenzaken dicht van 7 t/m 12 Juni Lagere inkomens minder belast Paul de Groot kan vragen stellen Dr. Kortenhorst verdedigt de pers Benzine blijft vrij! Beroep van nieuwe premier op het volk Jacht gekapseisd Ir. J. W. Albarda 70 jaar Duitse mijnen in Duits beheer Aanslag op Britse autoriteiten Meat en vegetables Gironummer 510330 Bank: R'damsche Bank Postbus 9 Abonnementsprijs: 031 per week of 4.— per kwartaal Losse nummers 10 CL UITGAVE VAN DE STICHTING HE T PAROOL Donderdag 5 Juni 1947 Nr. 660 6e Jaargang Red. en Adm.: Snouckaertlaan 7. Amersfoort Telef. redactie 4291 Telef. administratie 6235 Directeur-Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDER „Ik hoon zodra de gelegenheid zich daartoe voordoet en wanneer de gebeurtenissen in Indonesië zich in goede richting ontwikkelen kan dit wellicht vrü spoedig zijn my met mr. Jonkman ook persoonlijk naar Suriname te begeven". Dit klemt te meer, omdat deze staatsdelen, die gedurende de afgelopen jaren in vrijheid de politieke ontwikkeling van de wereld volgend, de ge meenschappelijke oorlogsinspanning met volle overtuiging hebben ge steund, recht hebben op onze volledige medewerking bij de spoedige ver wezenlijking van onze gemeenschappelijke democratische idealen. besturen der vakcentrales ver langen, dat met haar rechtvaar dige verlangens zo mogelijk re kening wordt gehouden, zei dr. Beel.' (De mededeling dat dr. Beel en mr. Jonkman teleurgesteld waren over het resultaat van hun reis naar Indonesië, was afkomstig van het A.N.P., dat haar ontving van „welingelichte zijde". Het bleek ons uit andere bron reeds dat zij na de publicatie van de „welingelichte verklaring", opgesteld was zonder medeweten van dr. Beel en mr. Jonkman. Dr. Beels uiting beves tigt thans onze informatie. Red.). Aldus dr. Beel tijdens een diner, dat de parlementaire journalisten hem gisteravond aangeboden had den. Over onze reis naar Indonesië Is in de dagbladen geschreven, dat zij teleurstellend was. Dit is verre van juist. Onze reis heeft datgene opgeleverd aan oriëntatie, wat binnen het korte tijdsbestek te verwachten was. Hetgeen ons heeft teleurgesteld is. dat zoals wij moesten verne men. zelfs van zeer progressie ve zijde, dat de houding der re publiek na de ondertekening van Linggadjati niet heeft be antwoord aan redelijk te stel len verwachtingen. Wanneer onzerzijds een loyale en royale uitvoering van dit accoord ern stig wordt nagestreefd, dan mag. ja dan moet men ook van de wederpartij verlangen, dat zij een gelijke houding aan neemt. In bepaalde persorganen doet men het voorkomen, alsof de rege ring een principiële wijziging zou hebben gebracht in haar beleid ten aanzien van Indonesië. Ik moet dit met grote stelligheid betwisten. Zoals ook in de verkla ring van de ministerraad Is gepu bliceerd. blijven de beginselen van Linggadjati richtsnoer der regering. Dankbaar mogen wij constateren, dat in de beide jaren na de bevrij ding in ons land veel is tot stand gebracht. Het enorme belang van rust in het bedrijfsleven, behoef ik niet te onderstrepen. In dit opzicht voelde dr. Beel behoefte uitdruk king te geven aan zijn grote waar dering voor de Stichting van de Arbeid en vooral de daarin zitting hebbende drie grote vakcentrales. Dit verdient des te meer waardering nu in de laatste we ken symptomen zijn waar te nemen, welke er duidelijk op wijzen, dat van bepaalde zijde kennelijk verstoring van deze rust wordt beoogd. Juist door hun reële houding mogen de Afrika Y\7IJ hebben zo ongemerkt de v neiging tegenwoordig om het Britse Imperium als op zijn retour, zo niet op zijn einde te gaan be schouwen. En als we alleen letten op de haast, die de Engelsen maken om zich in India wat de vorige eeuw noemde de white man's burden de last van de blanke) van de hals te schuiven, dan zou daarvoor ook wel enige reden kunnen zijn. Maar als wij de zaak zo beschou wen. dat wil dus zeggen, als wij het Britse Rijk als min of meer m li quidatie zien, dan is dit toch wel een zeer onvolledige, eenzijdige en dus onjuiste beschouwing. In wer kelijkheid gebeurt er iets anders: het zwaartepunt van het Britse Ruk wordt verlegd van India, dus van het Zuiden van Azië. naar Afrika. Tot dusverre hebben de Engelse bezittingen in het zwarte wereld deel slechts een zeer ondergeschik te plaats ingenomen in het geheel van het Rijk. Het merendeel daar van was arm en weinig ontwikkeld. Reeds m de oorlog echter en nu on langs in Februari nog weer heeft het Parlement wetten aangenomen, die grote bedragen over, naar wij menen, een voorlopige periode van 10 jaar ter beschikking stellen voor de economische, morele en culturele ontwikkeling van deze gebieden. Een van de meest opvallende pro jecten, welke men hierbij in het oog heeft gevat is het in cultuur brengen van een enorm gebied van 1.5 millioen ha, hoofdzakelijk in Tanganyika en Kenya, voor de pro ductie van apenootjes, een plan, dat natuurlijk van de allergrootste betekenis voor de vetpositie van de wereld kan worden. HET merkwaardige bij dit alles, is, dat de drie belangrijkste ko loniserende mogendheden in Afrika, Engeland Frankrijk en België, brj deze plannen tot ontwikkeling van het zwarte werelddeel van het be gin af de handen ineenslaan. Zo heeft er vorige week een conferen tie van vertegenwoordigers van de 3 ministers van koloniën in Parys plaats gehad, waar de samenwer king in vraagstukken als verbete ring van de hygiëne, het intellec tuele peil, de landbouwmethoden en de voedselvoorziening van de bevol king is bekeken en aan commissies van experts is overgedragen. Niet minder belangrijk zijn de be sprekingen, die er tussen de Engel se en Franse regeringen aan de gang zijn over een verbetering en uitbreiding van het spoorwegnet in Centraal-Afrika. Het Britse minis terie van koloniën heeft een verbin ding ontworpen tussen Nigeria en Rhodesia met zeer vele zijlijnen. Een dergelyke verbinding zou niet alleen economisch maar ook strate gisch van het grootste belang zijn. In dit verband herinneren wij aan wat wij vroeger al eens gezegd hebben, dat de British Imperial General Staff eind vorig jaar plan nen heeft ontworpen, welke toen druk in de Engelse pers zijn bespro ken, om het centrum van de verde diging van het Britse Rijk en van de verbindingen met het Verre Oosten ce verleggen van het Mid den Oosten naar de gebieden ten Zuiden van het Suezkanaal, naar Tanganyika en Kenya dus. Bij uitsprark van de commissie voor de perszuivering bekrachtigd door de centrale zuiveringsraad voor het bedrijfsleven is Frederik Hendrik Joseph Holdcrt. directeur van «1p N.V. Drukkerij Elsevier en de N.V. Courant ..Het Nieuws van de Dag", ontzet van het recht een leidende functie uit te oefenen in enige dagblad-, drukpers- cn uitge versonderneming voor de tijd van vijf jaar, ingaande 20 Mei 1947. Leendert Bastiaan Röhrman. di recteur van de N.V. Drukkerij Else vier en de N.V. Dagblad „De Tele graaf", is ontzet voor de tijd van 7 jaar. Henri Holdert voor de tijd van tien jaar. Aan de officiële mededeling, dat vroege aardappelen thans vrij ge veild mogen worden, wat toege voegd, dat er na 15 Jur.i minimum prijzen zouden gelden. Deze toevoe ging is onjuist. Op het ogenblik worden maatre gelen getroffen om een gewijzigde distributie van sigaren voor te be reiden. Een van deze maatregelen Is het verbod aan sigarenfabrikanten en -grossiers om hun producten af te leveren. Hiermede beoogt men een overzicht te verkrijgen van de voor raad bü handel cn industrie. Thans dienen, volgens een beschikking van de minister, ook detaillisten hun voorraad sigaren vast te stellen. Daarom zullen alle sigarenwinke liers van Zaterdag 7 Juni af na sluitingstijd t.m. Donderdag 12 Juni gesloten dienen te zijn, terwijl het tevens in deze periode voor de win keliers verboden is goederen af te leveren. Gr.-Brittannië neemt weer dollars op Groot-Brittannië heeft opnieuw 200 millioen dollar opgenomen van zijn Amerikaanse lening ten bedrage van 3.750 millioen dollar. In lotaal is thans 1.950 millioen dollar opgenomen, hetgeen bete kent dat Groot-Brittannië in 11 maanden meer dan de helft van zijn credict heeft gebruikt. Deze cijfers versterken de alge meen verspreide mening, dat de lening binnen twee jaar zal ziin opgebruikt. Men had gehoopt, dat Engeland 3 a i jaar met de lening zou kunnen toekomen. De Nederlanders met lagere In komens zullen rond 100 millioen en minder, zij met hogere inkom sten 14 millioen meer moeten be talen. nu de Eerste Kamer de be- lasting-herzicningsvoorstellen van prof. Lieftinck heeft aanvaard. Nu moeten echter landbouwbe drijven, die vrijstelling hadden voor de ondernemers-belasting, daarvoor betalen. De omzetbelasting wordt gewijzigd, terwijl de belasting op weelde-artikelen op 15% is ge bracht. De opbrengst hiervan raamt de minister op ongeveer 10 mil lioen. De regering is bereid om de vra gen te beantwoorden, welke de heer Paul de Groot (C.P.N.) in het parlement wenst te stellen, zowel aan de minister-president over het officiële persverslag van de Maan dag gehouden kahinetszitting als aan de minister van Overzeese Ge biedsdelen over de nota aan de In donesische delegatie en de republi keinse regering te Djokja overhan digd. Zij heeft de voorzitter der Tweede Kamer echter verzocht, om redenen van landsbelang de Inter pellatie van de heer De Groot toe te staan op een nader te bepalen datum. Het treln-verkcer van Parjjg naar de Rlvièra. Italië en Zwitserland lag gisteren geheel stil, tengevolge \an de staking der arbeiders In de her stelplaats van het Gare de Lyon. Eerst *s avonds werd een regeling ge troffen, waardoor het verkeer hervat kon worden. Verdere besprekingen tussen de spoorwegmaatschappij en de arbeiders leidde tot geen resul taat. Aan het Gare de l'Est hebben machinisten en stokers het werk neergelegd. dat de regering bereid is de eisen der arbeiders te overwegen, doch dat zij niet aan chantage zal toe geven. De dreiging met een uitbrei ding der staking is de eerste reactie van de vakbeweging op Ramadiers aanval in de Assemblée op de com munistische partij, die bij beschul digde van bet organiseren van een serie stakingen ter ondermijning van het staatsgezag. Terwijl de andere stakingen te Parijs voortduren, hebben 1400 ar beiders ip de Hotchkiss-automobiel- fabrieken het werk neergelegd. de Citroënfabriek gaat het nog steeds langzaam aan en bij Renault kan de staking elk ogenblik begin nen. Vooral de bakkersstaking, die reeds vier dagen heeft geduurd, doet haar uitwerking onder de Pa- rijse arbeiders voelen, daar het broodgebrek steeds nijpender wordt. Steeds meer stakingen in Frankrijk Jules Moch, de minister van ver voer, heeft zich bereid verklaard vandaag een delegatie van arbei ders te ontvangen op voorwaarde, dat het treinverkeer niet onderbro ken wordt. De stakin; commissie heeft dit voorstel verworpen. De minister van oorlichting, Pierre Bourdan, heeft verklaard, OP HET V LIEGVELD SCHIPHOE is Dinsdag het KLM Constellation- vliegtuig PH-TEN Nijmegenofficieel gedoopt. Nadat de burgemeester van Nijmegen, mr. Ch. Huslinxde wapens der gemeente Nijmegen en van de 82ste Amerikaanse Airbornewelke Nijmegen bevrijdde, had onthuld, vond de doop plaats. De burgemeester slaat de fles champagne tegen hel neuswieU Dr. Gielen zei in de Kamer: (Van onze parlementaire redacteur) De Tweede Kamer neemt voor do behandeling der Noodvoorziening Perswezen alle tyd. Weliswaar is minister Gielen reeds aan het woord geweest, maar de grote strijd is nog niet gestreden. Deze vindt vandaag plaats bjj do behandeling van de artikelen en amendementen, waarbij een grote groep katholieken onder aanvoering van dr. Kortenhorst waar- schünlijU zal proberen het ontwerp de tanden uit te trekken. De heer Koersen (K.V.P.) be toogde, dat Indien de Nederlandse Dit Kamerlid maakte bezwaar te gen het toekennen buiten alle mi nisteriële verantwoordelijkheid, van zeer grote bevoegdheden aan de Persraad. Van een mislukking der perszuivering kan volgens zijn me ning niet gesproken worden. Een absolute maatstaf van wat juist en wat onjuist was, is niet vast te stel len. Het volksgeweten is hier be slissend. Spr. vond het belangrijk, dat het Episcopaat in bezettingstijd de verschijning van Katholieke bla den niet heeft verboden. Volgens dr. Kortenhorst hebben de oud-illegale bladen al genoeg voorsprong gehad en zijn zij zuiver-kapitalistische on dernemingen. Hij bestreed krachtig de mogelijkheid tot vordering, neer gelegd in een amendement van mr. Burger. Mej. mr. W i 11 e w a a 1 van Stoetwegen (C.H.) betreur de het. dat er nu nóg geen de finitieve regeling wordt voor gesteld. Als wij in Mei 1945 voor de keus geplaatst waren tussen de oude en de illegale bladen, zouden wij allen de laatste ge kozen hebben, doch in twee jaar is het onderscheidingsvermogen blijkbaar afgestompt. Mr. Roos jen (A.R.) bracht hul de aan die bladen, die liever ver dwenen dan zich dienstbaar te ma ken aan de satanische opzet van de bezetter. De geestesvergiftiging van ons volk door de pers was zo ge vaarlijk, dat rechtvaardigingsgron den hier niet kunnen worden aan vaard. pers haar plicht had gedaan, er niet zo veel illegale bladen zouden zün ontstaan. Minister Gielen stelde vast, dat wij helaas niet kunnen spreken van een persverzet, zoals wij b.v. kunnen spreken van een artsenverzet. In de krantenwereld is men in moed en beleid ernstig te kort geschoten. Als men andere regelen zou gaan stellen, zou de zuivering aanmerke lijk vertraagd worden. Van absolute persvrijheid is naar spr.'s mening geen sprake, doch de grondwettige persvrijheid wordt niet aangetast door het „droit de réponse." De be slissing daarover liet de minister aan de Kamer over. Tegen de vorde ring had hij grondwettige bezwaren. Spr. had in de memorie van toelich ting weliswaar gewaagd van een „ereschuld" tegenover de oud-ille gale pers. doch dit betekent niet. dat zij zal worden ingelost door middel van vordering. Het naamsverbod is voor een goede perszuivering onmis baar. Ook de Persraad kan spr. niet missen. Wat de samenstelling van de persraad betreft, zij geschiedt op advies der betrokken organisaties. Twee Joodse jongens beneden de 18 jaar zijn wegens sabotage tegen de spoorwegen door een Brits gerechtshof te Jeruzalem tot le venslange gevangenisstraf veroor deeld. Te geringe invoer van vrachtauto's Nadat de dumps geliquideerd waren en een aantal wagens was ingevoerd bedroeg aantal vracht auto's in Nederland, gerekend naar 't aantal uitgereikte vergunningen, op 1 April 54.952. Men moet echter niet vergeten, dat iervan constant 113 deel in reparatie is, hetgeen grote moeilijkheden met zich brengt omdat nieuwe onderdelen schaars zijn. Dit jaar kan men rekenen op import van ten hoogste 1000 vracht wagens. Het is dus zaak zuiniq te zijn met het materieel". Deze mededelingen deed de heer Fik, chef van de technische dienst der ..Algemene Verladers- en eigen Vervoerders-organisatie", die gisteren in „Esplanade" te Utrecht een matig bezochte ledenvergadering hield. De benzine-positie is gunstiger geruchten, dat zij weer zou worden gedistribueerd berusten op fantasie al zal de prijs iets omhoog gaan ten gevolge van de Tolunie, omdat België een hogere benzineprijs heeft. De algemene secretaris, de heer de Greve. gaf een uiteenzetting van het doel der E.V.O. De organisatie be oogt geen afbreuk te doen aan het beroepsvervoer (ATO, spoor, boot, etc.) maar de bedrijven te coördine ren, die waren met eigen auto's ver voeren. Thans zijn 26.000 eigen vervoer ders verplicht lid, met daarnaast 7000 verladers die de EVO van voorlich ting dient. Als de nieuwe vervoers- wet dit jaar afkomt, hoopt de E.V.O. dat men, indien een bedrijf een vrachtauto wenst, geen vergunning meer behoeft te vragen bij de Rijks verkeersinspectie, maar dat de orga nisatie zelf de inschrijving en distri butie in handen zal krijgen. Goede groenteoogst in 't vooruitzicht Volgens algemene verwachtingen in tuinderskringen ziet men een zeer goede groentenoogst tegemoet. Ook de vroege aardappelen staan er uitmuntend voor. Daar nu be halve in Noord-Holland ook in de provincies Limburg, Noord-Brabant en Zeeland de aardappelteelt uitge breid ter hand is genomen, ver wacht men een oogst van vroege aardappelen van ongeveer 300 mil lioen kg., wat neerkomt op onge veer het dubbele gemiddelde van voor de oorlog. Het wachten is nu op de regen. Indien het nu gaat regenen, zo deel den vakkringen mede, „betekent iedere druppel één vroege aardap pel". De Amerikaanse regering heeft de Russische voorzitter van de geal lieerde bestuursraad te Boedapest verzocht om uitlevering aan de Ame rikaanse vertegenwoordiger In die raad van copleën van alle documenten e.d., die, naar beweerd wordt, het aftreden van Ferenc Nagy hebben teweeg gebracht. Een woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van buitenlandse zaken heeft gezegd, dat het verzoek Is gedaan op grond van een artikel van het statuut van do geallieerde bestuursraad, dat bepaalt, dat de regeringen van Engeland en de U.S.A. het recht hebben afschriften van alle documenten te verlangen, die deze regeringen Interesseren. Dit is de tweede stap van Ame rika na de wijziging van het re giem in Hongarije. De eerste was het hlokkeren van hot crediet voor de aankoop van surplusgoederen De woordvoerder van hel depar tement verklaarde, dat hij geen on middellijke bevestiging kan geven van het uit Boedapest afkomstige bericht, dat het de Hongaars-Russi sche luchtvaartmaa schappij „Mas- zovlet" in het vervolg ■verhoden is over de Amerikaanse zone van Duitsland en Oostenrijk te vliegen, daar er geen burgerlijke luchtvaart overeenkomst tussen Hongarije en de USA bestaat. De Hongaarse gezanten te Burn, Washington en Londen hebben geweigerd naar Boedapest te gaan op het bevel van de nieu we Hongaarse regering, waarin alle diplomaten worden terug geroepen om verslag uit te brengen. De nieuwe Hongaarse premier Lajos Dinnyes heeft een beroep op het volk van Hongarije gedaan om zich te .erenigen iö het streven naar het gemeenschappelijk doel vrijheid. De Hongaarse autoriteiten hebben de ex-premier Nagy, en de vroegere voorzitter van het Hongaarse par lement Varge, bevolen binnen 60 dagen terujr te keren, daar zij an ders het Hongaarse staatsburger schap zullen verliezen. Woensdagavond bemerkten drio opvarenden van het regenboogjacht „Piet Hein" op weg van Stavoren naar Enkhuizen, dat de boot snel water maakte. Ondanks ingespan nen pogingen zakte hei jacht steeds dieper weg tot nog. slechts de mast top, waaraan de mann zich wan hopig vastklemden, boven het wa teroppervlak uitstak. Voortdurend trachtten de drenke lingen door luid geschreeuw de aandacht te trekken van de soms op korte afstand passerende vissers schepen, waarvan zij de motoreu duidelijk konden horen, doch de nacht verstreek zonder dat zij wer den opgemerkt. Tegen de ochten 1 was de toestand onhoudbaar ge worden en besloot de heer H. Eei- wijn uit Beverwijk hulp te halen door de 800 m, die hen nog van de vaste wal 6cheidde zwemmende af te leggen. Hij bereikte volkomen uitgeput de IJsselmeerdijk, van waar een auto hem naar Enkhuizen bracht. Onmiddellijk voer de redding boot uit, maar op de plaats van de ramp aangekomen, vond men de ma8stop verlaten. Hoewel het niet uitgesloten geacht mag worden, dat de twee zeilers zijn opgepikt, houdt men er ernstig rekening mee, dat zij in de golven zijn omgekomen. De vermisten zijn waarschijnlijk beiden uit Den Haag afkomstig. Een nader onderzoek heeft thans zekerheid gebracht over het lot van een der opvarenden. In de touwen verward is namelijk het stoffelijk overschot aangetroffen van de heer Oene Muller uit Langweer bij Joure Vandaag viert ir. J, W. Albarda, ex-minister van Waterstaat in het kabinet dat jhr. de Geer in 1939 vormde cn later in het Londense ministerie-Gerbrandy. zijn zeven tigste verjaardag. Het is echter niet in deze functie dat ir. Albarda grote bekendheid verwierf, doch als partijleider van de S.D.A.P. Toen in 1925 mr. P. J. Trocl- *tra, door ziekte gedwongen, zijn taak als leider der Nederlandse sociaal-democra- tcn moest over dragen was iedereen cr van over tuigd, dat ir. Albarda de man was. die hem moest vervangen. Hoewel niet zo vereerd door de socialisti sche arbeiders gelijk Troelstra was hij toch zeer populair cn genoot zijn woord steeds groot gezag. Ir. Albarda, die zijn loopbaan als leraar aanving, later deze functie verwisselde voor die van directeur van de Amsterdamse Arbeidsbeurs, is vele jaren lid van de Haagse ge meenteraad oeweest, van 1917 tot 1923 wethouder. In 1913 gekozen tot lid van de Tweede Kamer bleef hij dit tot 1939, toen hij tot het mi nisterschap werd geroepen. Thans is hij lid van de Raad van State. Op 25 Juni geeft het BBC-Sym- phonie-orkest o-l.v. Sir Adrian Boult buitengewoon concert in het Concertgebouw te Amsterdam. Ir. ALBARDA Plan voor overdracht gereed Vandaag wordt con plan voltooid voor het overdragen van de steen koolmijnen van hot Ruhrgebied op 1 Juli aan een Duitse raad van tech nici en vertegenwoordigers der vak verenigingen. aldus verneemt Reuter uit betrouwbare bron te Minden. In Parijs wordt dit nieuwe initia tief van Brittannië en de U S A. be treurd. Men beschouwt dit als een onderdeel van een Brits-Amerikaan se politiek, van het zo spoedig mo gelijk herstellen van Duitse autori teiten in hun gezag op economisch en politiek gebied, waarmee de Franse regering niet accoord gaat Brieven met explosieve stof uit Italië Verscheidene hoge Britse auto riteiten hebben brieven met ex plosieve stof ontvangen, die uit Italië werden verzonden. De stof was zodanig in de brief verpakt, dat bij onvoor zichtige opening een ontploffing moest volgen. De betrokken personen hadden evenwel on middellijk argwaan. Scotland Yard heeft de namen van de betrokkenen bekend gemaakt. Het zijn Shinwell, minister voor brandstof en energie; Sir Stafford Cripps, minister van handel; John Strachey, minister van voedselvoor ziening cn Arthur Greenwood, ge- heinizegelbewaardcr en een aantal hoge functionarissen, die met het be stuur van Palestina te maken hebben, te weten brigade generaal sir Ed ward Spears, deskundige inzake het midden-Oosten en voormalig Brits gezant te Syrië en -Libanon, sir Eve lyn Parker, voormalig algemeen op perbevelhebber in Palestina, sir Ha rold Mac Millan, voormalig hooge commissaris van Palestina, en John Freeman. Het hoofd van de Italiaanse politie, dr. Ferari, heeft verklaard het hoogst onwaarschijnlijk te vinden, dat explo sieve stoffen in brieven het geweld van de automatische stempelmachine doorstaan. Volgens Scotland Yard zou de ont ploffing van de stof zware verwon dingen en zelfs de dood tengevolge kunnen hebben. Roussy deed poging tot zelfmoord Gustave Roussy. de rector van de Parijsc Universiteit en een van Frankrijks meest vooraanstaande geleerden, heeft getracht zelfmoord tc plegen door het nemen van een te grote dosis slaapmidJcl. Roussy moest vandaag rschijncn voor de justitie in verband met deviezen- overtredingen. De politie weigerde het bericht te bevestigen of tegen te spreken De ministerraad heeft prof. Roussy ontslagen uit het be stuur van de orde van het legioen van eer. Meer papier voor bezette landen? De sub-commissie der UNO voor dc persvrijheid, waarvan mr. G. J. van Heuven Goedhart, hoofdredac teur van „Het Parool", voorzitter is, heeft aan het eind van de 16-daagsc zitting te Lake Success de agenda opgesteld voor dc conferentie voor dc persvrijheid, die in Maart 1948 in Europa zal worden gehouden. De commissie nam het voorstel van Mr. van Heuven Goedhart aan. waarin de economische en so ciale raad der U.N.O. wordt aanbe volen om maatregelen te overwe gen tot het verminderen van het te kort aan papier voor dagbladen in de voorheen bezette landen. Gerrit van Burink kreeg zes jaar Het Rotterdamse ex-gemeente raadslid Gerrit van Burink is giste ren door de Bijzondere Raad van Cassatie veroordeeld tot zes jaar ge vangenisstraf met aftrek van pre ventief en ontzetting uit de burger rechten voor het leven. Koel weer Weersverwachting van De Bilt, geldig van Donderdagavond tot t Vrijdagavond. Vrij krachtige wind tussen Zuid en West. Aanvankelijk zwaar be wolkt met tijdelijk regen, later brekende bewolking met een enkel buitje. Vrij koel. DE krant heeft in het Neder landse leven altijd een be langrijke plaats ingenomen. Het bij ons geldende systeem van abonné's is daar een bewijs voor. Er wordt daardoor een bepaalde relatie ge schapen tussen ae makers en de le zers van dc krant Men kent de geest ervan, de achtergrond waar tegen het nieuws wordt gegeven en waaruit de overtuigingen voortko men. Moeten wy er nog op wllzen, dat z\j als nieuwsorgann onmisbaar is? De vyf achter ons liggende oorlogs jaren hebben dat toch wel heel dui delijk gemaakt. Als er een voldoen de voorlichting ontbreekt gaat het gerucht opgeld doen en dan is men in een uitermate gevaarlijke situa tie gekomen. Wij leven thans op nieuw in omstandigheden, waarin geruchten funest kunnen gaan wer ken. We staan in ons land voor grote beslissingen omdat er nieuwe verhoudingen tot Indonesië zullen moeten groeien Nieuwe relaties die voor velen vanzelfsprekend, maar voor even zovelcn moeilijk te aan vaarden zijn. Voorlichting in zui ver objectieve zin gewone nieuwsvoorziening derhalve is van het grootste belang om de mensen de weg te doen vinden in allerlei nieuwe situaties en vraag stukken. Daarnaast is de meer sub jectieve voorlichting het uitdra gen van overtuigingen en opinies in het tegenwoordige stadium van de allergrootste betekenis. Voor beide in de omvang van onze Ne derlandse dagbladen te klein. Een ander nadelig gevolg daarvan is het verloren gaan van de objectivi teit. Het gevaar daartoe ls groot, omdat de bladen niet meer naast elkaar verslagen en overzichten kunnen geven, waardoor ln vele ge vallen wordt gezocht naar een aan vaardbaar mengsel daarvan. Niet tegenstaande dat lydt de objectivi teit, vaak ernstig, schade. De schriftelijke behandeling der Ka merstukken komt in onze bladen helemaal niet meer tot haar recht, terwijl het toch een wezenlijk be lang is in het democratisch staats bestel, dat dc bevolking ook daar van kan kennis nemen. Het is no dig een in de oorlogsjaren gerezen wantrouwen tegen dc rechtspraak weg te nemen. Een doeltreffend middel daartoe is het geven van verslagen, ook van minder belang rijke zaken. Maar de ruimte Wy hebben nu nog maar enkele zeer wezenlijke taken van de dag bladpers genoemd. Het terrein is echter veel uitgebreider. Voor de wederopbouw en het herstel van onze export is het van groot be lang, dat ieder dc kennis vergaart die nodig is om zyn krachten zo ef ficiënt mogelijk aan to wenden, op kerkelijk terrein spelen zich vele belangrijke zaken af en op cultu reel terrein heeft de pers een on misbare taak. Haar dienaren zyn echter gedwongen tot een dage lijkse worsteling om dc juiste ver houding te vinden tussen nieuws en commentaar en tussen de verschil lende rubrieken onderling. Op deze wijze worden energie en kostbare tyd verspild. De lezer mist nog allerlei zaken in zijn krant. Dc éen dit, de ander dat. De redacties daartegenover zit ten vol ideeën en plannen, waarvan de uitvoering echter op papier moet wachten. Kent en erkent dc regering do betekenis van dc pers? Als men het aantal perschefs niet minder dan 52 telt dat in haar dienst is, waarbij cr dan nog 44 komen van semi-otficiële instituten, dan zou men geneigd zyn deze vraag met ja te beantwoorden. Maar als men nagaat, dat cr zelfs geen papier meer is om dc kranten op het te genwoordige formaat te handhaven zodat ze weldra kleiner moeten worden en bedenkt dat de regering weinig gedaan en veel nagelaten heeft om dat te voorkomen, dan voelt men een ontkennend ant woord opkomen. Maar daarover nog iets in een slotartikel. Voor het tijdvak van 8 t.m. 21 Ju ni 1947, geeft elk der volgende bon nen, recht op het kopen van: Bonkaarten KA, KB, KC 707 (serie e) E-01 Brood: 800 gram brood. E-02 Brood: 400 gram brood E-01 Boter: 125 gram boter. E-02 Boter: 250 gram margarine of 200 gram vet. E-01 Melk: 4 liter melk. E-03, E-05 Melk: 7 liter melk. E-01 Vlees: 100 gram vlees. E-02 Vlees: 200 gram vlees. E-03 Vlees: 1 Eng. pond: ca. 450 gr. Meat and Vegetables (geldig t.m. 5 Juli 1947). E-01 Algemeen: 200 gram kaas. E-02 Algemeen: 2 eieren. E-01 Reserve: 125 gram margarine of 100 gram vet. E-03 Reserve: 1600 gram brood. E-04 Reserve: 125 gram margarine of 100 gram vet. E-05 Reserve: 200 gram kaas. E-06 Reserve: 800 gram brood. E-07 Reserve: 125 gram boter. Bonkaarten KD. KE 707, (serie E) E-ll Brood: 800 gram brood. E-ll Boter: 250 gram boter. E-12 Boter: 125 gram margarine of 100 gram vet. E-13, E-15 Melk: 12 liter melk. E-ll, E-12 Vlees: 100 gram vlees. E-ll Algemeen: 100 gram kaas. E-12 Algemeen: 2 eieren. E-13 Reserve: 800 gram brood. E-16 Reserve: 500 gram rijst of kin dermeel (uit rijst bereid) of kinderbiscuits. Bonkaarten MA, MB. MC. MD, ME, MF. MG 707 (serie E) (bijz. arbeid, a.s. moeders cn zieken) E-21 Brood: 800 gram brood. E-21 Boter: 250 gram boter. E-22 Boter: 250 gram margarine of 200 gram vet. E-21 Melk: 5 liter melk. E-21 Vlees: 300 gram vlees. E-22 Vlees: 100 gram vlees. E-21 Kaas: 200 gram kaas. E-21 Eieren: 5 eieren. Op 12 Juni zullen bonnen worden aangewezen voor suiker, versnape ringen, waspoeder en tabak. De bon E-03 vlees voor Meat and vegetables blijft geldig t.m. 5 Juli 1947.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1947 | | pagina 1