DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Interimregering naar model van Voor-Indië Wij moeten met Indonesiërs in harmonie leven franse spoorwegstaking is thans algemeen Onmiddellijke demilitarisatie aan beide zijden Erkenning voor Oost-Indonesië Russen geven 37 schepen vrij V rouw droegkof f er met briefbommen Iedere koloniale verhouding zal in deze eeuw verdwijnen Spanje „in naam" monarchie Bakkersstaking is geëindigd Geen toegang voor SPD te Zürich Ex-illegale pers heeft rechten Gironummer i Postbus 9 I of -L— po 510330 Bank: R'damsche Bank Abonnementsprijs: (131 per week per kwartaal Losse nummers 10 ct. UITGAVE VAN DE STICHTING H»E<T«P,*A«ROaL Maandag 9 Juni 1947 Nr. 663 6e Jaargang c Red. en A dm.: Snoockaertlaan 7, Amersfoort Telef. redactie 4291 Telef. administratie 6235 Directeur-Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDER Indonesische tegenvoorstellen beogen: In de Indonesisch-Republikeinse tegenvoorstellen, die van daag aan Nederland zullen worden voorgelegd, wordt naar Ass. Press mededeelt gepleit voor de vorming van een Indo nesisch nationale interimregering, die ongeveer op dezelfde leest geschoeid is als die in Voorindië. In deze tegenvoorstellen vraagt de Republiek om een interimregering naar Voorindisch model: een uitvoerende raad met nationale basis en de macht om de normale executieve bevoegdheid uit te oefenen. Een parlementaire medewerker van het ANP schrijft: Het bericht dat de commissie-gene raal bij een eventueel ongunstig ant woord van de Republiek niet meer naar Batavia zou terugkeren is door de feiten achterhaald. Scfliermerhorn en Van Poll, zullen enkele dagen na het verstrijken van de in de nota ge stelde termijn zich weer in Batavia bevinden. Hier en daar vroeg men zich af wat de commissie-generaal daar nu gaat doen. In politieke kringen wekt deze terugkeer echter geen verwondering. Men oordeelt zelfs, dat niet anders te verwachten w£s. Het is immers de commissie-generaal, die de nota heeft aangeboden en zij moet dus het ant woord in ontvangst nemen. Hierna zal zij hebben na te gaan, welke con sequenties zij uit dit antwoord trekt, namelijk of -ij haar mandaat al of niet zal neerleggen. Berichten uit republikeinse bron spreken over verwerping der nota over tegenvoorstellen van Sjahrir. Volgens deze berichten bestaat er dus een ernstige kans, dat de C.G. spoe dig na haar aankomst de tocht naar Nederland opnieuw zou moeten aan vaarden. Aten herinnert zich echter dat, toen het antwoord van Sjahrir over het al of niet ondertekenen van Linggadjati verwacht werd. men even eens uit de Republiek het ene onrust barende bericht na het andere hoorde. Kans op verzoening Het Djokjase blad „Nasional". dat nauwe betrekkingen onderhoudt met leidende Republikeinse kringen spreekt van ..Republikeinse tegen voorstellen, die de Nederlandse eisen verregaand tegemoet komen," doch meent tevens, dat de kans op een werkelijke verzoening tussen de bei de partijen practisch nihil is, indien de tussen haar bestaande controverse in zake de Republikeinse souvereir.i- teit niet uit de weg kan worden ge luimd, aangezien deze kwestie de bottleneck is van de Nederlands-In donesische betrekkingen. Het Republikeinse „Nieuwsblad" ziet zijnerzijds de zaken niet zo som ber in als ze wel lijken na de ver werping van de Nederlandse nota door de Sajap Kiri (linkervleugel) en de P.N.I Het blad verwacht, dat, boe- wel de nota als geheel vermoedelijk niet voor de Republiek aanvaardbaar is, toch vele punten daarin kunnen dienen als basis voor verdere vrucht bare besprekingen. Verzocht wordt de Neder landse luitenant-gouverneur-ge- neraal tot hoge commissaris te maken, een functie gelijk aan die .welke Lord Mountbatten in de toekomst in Voorindië zal be kleden. Verder wordt gevraagd om on middellijke demilitarisatie aan beide zijden. De republikeinen zul len erin toestemmen de door de Ne derlanders krachtig gesteunde staat Oost-Indonesië te erkennen. De re publiek verzoekt om Nederlands Guinea in te lijven bij de staat Oost-Indonesië. In de voorstellen zullen de Nederlandse eisen worden opgenomen voor de instelling van een gezamenlijk binnenlands .wissel fonds voor geheel Indonesië. Toe gestemd wordt in het plan een ge meenschappelijk voedselvoorzie ningsfonds op te richten. Diplomatieke vertegen woordiging Gevraagd wordt om rechtstreek se diplomatieke vertegenwoordi ging in het buitenland gedurende de periode die voorafgaat aan de volledige souvereiniteit van de Ver enigde Staten van Indonesië. Te vens wordt verzocht tot oprichting van een gezamenlijke raad van Ne derlanders in Indonesië en verte genwoordigers van de eigenaars der particuliere plantages om toezicht te houden op de verkoop van rub ber, kina, suiker en andere produc ten. die in de Republiek liggen op geslagen. Aan de Indonesische ar beiders op de plantages wordt ver zocht een aandeel in de opbrengst te geven als tegenprestatie voor het feit, dat zij dc plantages hebben beveiligd. Van Lochem kampioen klein biljart In Hoorn werden Zondagavond cïe Nederlandse kampioenschappen hoofdklasse, klein biljart, kader 35/2 beëindigd. Dc Amsterdammer Van Lochem, die des middags in de voorlaatste ronde een voorsprong van 2 punten had behaald, liet deze voorsprong niet meer verloren gaan en behaalde de kampioenstitel. De eindstand van het tournooi luidt: pnt. brt. h. 1. Van Lochem 12 80 229 2. Lubach 10 59 284 3. Schmidt 8 56 4. Poyck 8 75 5. Teegelaar 6 68 6. Van Bokhoven 6 74 7. Eichelsheim 4 92 8. Kruithof 2 69 215 193 207 143 147 152 alg. g. 31.25 44.20 47.55 30.20 34.35 28.24 27.84 24.78 Truman naar Canada President Truman begeeft zich vandaag naar Canada voor een of ficieel bezoek van 3 dagen. Ver wacht wordt, dat hij o.a. het Cana dese parlement zal toespreken. In dit verband herinneren wij aan het bij het Congres der Ver. Staten aanhangige wetsontwerp, waarin een algehele militaire samenwer king van het Westelijk halfrond wordt voorgesteld, o.a. door stan daardisering van de wapens. In dit wetsontwerp wordt voor de eerste maal ook Canada nadrukkelijk ge noemd als een van de landen, die voor de defensie van het Westelijk halfrond onmisbaar zijn. Vrienden rieden Nagy af terug te keren Nagy heeft te Genève verklaard, dat vrienden en collega's hem ten zeerste hadden afgeraden naar Boedapest terug te keren. De waarschuwing was later door pre sident Tildy ondersteund, hoewel deze eerst officieel hem gevraagd had naar Hongarije terug te ko men. Bela Varga, de voormalige voor zitter van het Hongaarse parle ment, die tijdens de jongste rege ringscrisis uit Boedapest gevlucht is, zou zich schuil houden* in een Oostenrijks klooster. Varga heeft vele jaren een bediening als pa rochie-geestelijke uitgeoefend. Lajos Dinnyes. de nieuwe Hon gaarse premier, heeft in antwoord op de vraag of zijn voorganger. Fcrenc Nagy. schuldig werd geacht aan het beramen van een complot tegen de republiek, verklaard, dat Nagy tot nog toe hiervan niet is beschuldigd, doch alleen verdacht. Zaterdagavond j.l. heeft een or- fcaan gewoed in het Oosten van f)hio en het Noord-Westen van Pensylvanië in de U.S.A., waardoor aan zeven steden grote schade is toegebracht. Het meest getroffen werd de stad Sharon in Pensylva- nië, waar honderd gebouwen wer den verwoest of zwaar beschadigd en ruim honderd personen gewond raakten. Vrachtauto reed in de sloot Vrijdagavond gebeurde in de ge meente Hoogkarspel (NH) een ern stig auto-ongeval. De 31-jarige vis handelaar C. Sterkenburg uit Hilver sum reed met twee passagiers, de heren Bos uit Hilversum en Bootsma uit Monnikendam, in een kleine vrachtauto over de Tolweg, waaraan op het ogenblik werkzaamheden wor den uitgevoerd. Bij een afgraving laakte de wagen in de zachte smalle berm, kantelde en kwam in omge keerde positie in de bermsloot te recht. De heide passagiers slaagden er in zich uit hun benarde positie zo om te draaien, dat zij het hoofd bo ven het de wagen binnenlopende wa ter konden houden, doch de bestuur der zat beklemd en verdronk. Na enige tijd kwam hulp opdagen, toen een voorbijganger een portier opende en de mannen naar buiten hielp. Sterkenburg was toen reeds overleden. Hij laat een vrouw en twee kinderen achter. De twee anderen kwamen met de schrik en een nat pak vrij. Een van onze beste motorrenners Bertus van Hnmersveld, flipte tij dens de training voor de races op het circuit te Zandvoort in een flauwe bocht en moest zwaar ge wond naar een Ziekeninrichting in Haarlem gebracht worden. De foto toont de onfo~tuinlijke coureur op zijn Norton even voor het ongeluk plaats had. De Russische autoriteiten hebben een groep van 37 Nederlandse sche pen vrji gegeven welke zich in de Russische zone van Berlijn bevin den. Van de zich elders in de zone bevindende schepen is cr nog geen vrijgegeven. Eén dpr officieren van de C.G.R. is thans te Berlün om de terugkeer der schepen tc regelen. Handelsverdrag met Bulgarije Op 1 Juni is te Den Haag een NederlandsBulgaars handelsac- coord gesloten. De invoer in Ne derland uit Bulgarije zal o.a. be staan uit de navolgende goederen: Hout. bariet, pyriet, opium. mica. tabak en vruchtenpulp. Daartegen over zal Nederland aan Bulgarije leveren radio-artikelen, medica menten. diverse chemische pro ducten, rubber zaden. etc. Boven dien werd de mogelijkheid gege ven in Nederland scheepsbouw- orders te plaatsen. De verreke ning van de transacties zal ge schieden via een euldensrekenine bii de Nederlandse bank. De ge sloten overeenkomsten hebben een geldigheidsduur van een iaar. Een Joodse vrouw is in de trein van Brussel naar Pa rijs aan de grens bij Quevy gearresteerd, verdacht van de aaanslagen „per brief" op Britse regeringspersonen, meldt „Het Laatste Nieuws". Zij had in 'n koffer met dubbole bodem 10 enveloppes die explo6iva bevatten. Zij* droegen de namen van verschillende geadresseerden. Men gelooft echter, dat op de en veloppes niet de juiste bestem ming was aangegeven. De politie nam d6 koffer in be slag, docb liet de mouw vrij, daar zü vermoedde, dat zich mede plichtigen in de nabijheid ophiel den. Dit bleek juist te zijn, want cc vrouw werd later door een man vergezeld. Zij zijn toen bei den gearresteerd. De arrestanten waren in het bezit van spoor kaartjes naar Antwerpen en zei den, dat zij van Russische natio naliteit en uit de hoogste kringen afkomstig waren. 'De vrouw gaf toe, dat zij tot een geheime organisatie behoor de Zij verklaarde, dat de koffer haar te Parijs door een onbekend persoon was ter hand gesteld, die /.ich door middel van een geheim leken kenbaar had gemaakt. Op dezelfde wijze moest de vrouw de koffer in Brussel afgeven. De arrestanten bevinden zich thans tc Brussel. Engelse, Belgi sche en Franse politie zet het on derzoek met kracht voort. Reeds verschillende schakels van de ter reurorganisatie, die \erantwoor- Jelijk is voor de naar Engeland gezonden brieven, zijn ontdekt. Schermerhorn en van Poll weer vertrokken Na een verblijf in Nederland van tien dagen zijn de leden van de commissie-generaal, prof. W. Scher merhorn en M. van Poll van af Schiphol met een Skvmaster van de Netherland Government Air Transport naar Indonesië vertrok ken. Zij werden uitgeleide gedaan door prof. mr. C. P. M. Romme, voorzitter der Tweede Kamer-frac tie van de K.V.P.. de heer J. M. Kiveron. secretaris-generaal van het ministerie van overzeese ge biedsdelen en de heer Koos Vorrink. Prof. Schermerhorn over Indonesië „Indien ik alle interpretaties van de feiten in Indonesië naast elkander leg:, ben ik geneigd alleen dat te geloven, wat ik met mijn eigen ogen zag en daarmee moet ik nog voorzichtig zijn. Zij. die de verantwoordelijkheid dragen, moeten trachten uit alle beelden de werkelijkheid op te maken, welke hun handelen bepaalt. Boven deze werkelijkheid rijst het doel waarnaar men koerst, een doel. bepaald door het besef, hoe het behoort te zijn, door ons gevoel van goed en kwaad, door ons begrip van verant woordelijkheid voor die menselijke waarden, die ons in het hart zijn gelegd". Aldus prof. ir. W. Schermerhorn, voorzitter van de Commissie-Gene raal, die gistermorgen voor do VPRO een rede hield in het kader van de serie: „Tot het hart van het volk''. „Het is juist, dat hc( Indonesische volk niet in staal is dezelfde orga nisatorische kracht te verlenen aan zijn staatkundige opbouw als zulks met ons het geval is", zo vervolgde prof Schermerhorn. „Er zijn tekort komingen op allerlei gebied. Er is die gevaarlijke atmosfeer, die ge voed wordt door de bedenkelijke comhinatie van angst en overmoed, doch hij, die zijn blik slaat op de toekomst en weet. dat vóór de twin tigste eeuw ten einde is iedere kolo niale verhouding op aarde, waar dan ook, tot het verleden zal beho ren, die is bereid om ulke vormen na te streven, dat het Indonesische en het Nederlandse volk naast el kander staan, niet als in ieder op zicht gelijken, maar zeker wel als gelijkwaardigen. Dit geldt voor de volkeren en dit geld4 ook in de ver houding van mens t( t mens." „Is he^ tenslotte zo, dat wij in het diepst van ons hart als het erop aankomt, niet in staat zijn om we zenlijk de Indonesiër de hand te reiken? Hebben wij toch een onbe redeneerde afkeer om o der leiding van een Indonesiër te w ken, wel ke zijn capaciteiten ook zouden zijn? Geloven wij dat wij veel beter uit kunnen maken wat goed is voor deze mensen da» zijzelf? Deze vra gen, die liggen in het vlak van onzo gewone menselijkheid, zijn ontzet tend moeilijk en toe'* zullen zy voor een groot gedeelte bepalen of het Nederlandse volk erin slaagt in har. monie tezamen met het Indonesische volk in het verhand van de Neder lands-Indonesische Unie tc leven." GEBREK AAN GELOOF „De armoede van de wereld van vandaag ligt in het gebrek aan ge loof. De angst is, of niet al te veel mensen bepaalde dingen nastreven, tot bepaalde partijen behoren, niet omdat zij er met hun hele ziel, met hun hele menselijkheid in geloven, maar eenvoudig oirda- zij iedere andere oplossing, iedere andere weg allen maar slechter vinden." „De oorlog bracht verwilde ring, vernietiging en onder gang. De werdd ligt in kram pen terneer en schijnt onmach tig zichzelf te genezen. Is het w'onder, dat de gedachten van millioenen Nederlanders en In donesiërs zich ook in deze da gen angstig richten p de vraag „wat nu?" „Het is iedereen duidelijk, dat de tweede wereldoorlog het fascisme heeft neergeslagen, maar geen en kel probleem, dat de mensheid be roert. wezenlijk iot oplossing heeft gebracht Nieuwe problemen, nieu we ellenden zijn voor de oude in de plaats getreden en de vragen zyn gebleven." „Laat dit effect van een oorlog voor Nederland en Indonesië een waarschuwing zijn De diepste vra gen worden slechts opgelost waar het menselyk geweten, waar het diepste innerlijk van belden het laatste woord Is." Drie doden bij auto-race Bij de races om de grote prijs van Zwitserland, welke heden od het circuit' van het Bremgartenwald plaats hadden, vielen ernstige on gelukken te betreuren. Twee toe schouwers. die zich binnen de om heining hadden gewaagd, werden gedood toen de Talbot van de Brit Leslie Johnson slipte. Later ver loor een kleine iongen. die over de schutting was geklommen, het le ven doordat hij onder de wagen van een Italiaanse coureur geraak te. De grote priis werd tenslotte gewonnen door de Fransman Jean Pierre Wimille (Alfa Romeo), die in de eindrit over de afstand van 218.400 km een gemiddelde snel heid van 153.9 km per uur haalde. Tweed* werd de Italiaan Achillc Varzi (Alfa Romeo), derde graaf Rossi, Italië (Alfa Romeo) met 110.83 km. Een select gezelschap was Zater dagmiddag in de raadszaal van hel Gemeentehuis te Driebergen aanwe zig waar het detuige was van het voorbijtrekken van de wandelaars, die deelnamen aan de wandeltoch ten van S.S.V.U. Van links naar rechts: mr. tl. J. Kruis, luit.-gen Chef Generale-StafA. de Bruyn, Chef Alg. Dienst Ned. Spoorwegen: C. E. C. Jlelfrich, luit.-admiraal, bevelhebber Zeestrijdkrachten: Jhr. P. P. dc Beaufort, burg. van Drie bergen; lieer Woudenberg, voorz. Spoorwegsportver. en C. Giebel, gen.-majoor chef luchtmachtstaf. Vleesrantsoen niet verder verlaagd Volgens mededeling van de vak groep slagerijen te Utrecht zou over wogen worden liet reeds verlaagde vleesrantsoen opnieuw drastisch te verlagen. Van officiële zijde verneemt het A.N.P. dat van een verdere verlaging van dit rantsoen geen sprake zal zijn. Ook Zweden moet zich beperken Zweden, dat nog de vermaard heid geniet, van het land, waar alles te krijgen is, moet zich ook beperken om de interende Legoe den aan vreemr.e valuta op peil te houden. De Zweedse minister van Fi nancien, Wigfross, heeft bij het voorleggen aan hei parlement van een wetsonïwerv op uitbrei ding van de bankbiljetten-circu latie medegedeeld dat de rant soenering nilg id zal worden en dat beperkingen zullen wor den ingevoerd lei zake vacanties in het buitenland, importen en vreemde valuta. De Zweaen zullen met meer dan 1.500 kronen per jaar voor vacantia in het buitenland mo gen besteden. Aan zakenlieden zal een hoger bedrag worden toegestaan, doch men zal er streng op toezien, dat onder het mom van zakenreis geen geca moufleerde vacant iereizen ge maakt, worden. Het Spaanse parlement heeft Zaterdagavond met algemene stemmen de wet op de opvolging aangenomen, die Spanje tot no minale monarchie maakt, met generaal Franco als het hoofd van de staat. Dc enige spreker over het wets ontwerp was Bilbao, voorzitter van dc Cortes, die kennelijk in antwoord op de verklaring van Don Juan, dat hij alleen onvoorwaardelijke over gave der macht van generaal Fran co zou aanvaarden, zcide dat het woord onvoorwaardelyk niet ge bruikt kan worden met betrekking tot de overdracht van bevoegdhe den, omdat dit in dc vocabulaire van absolute monarchen thuis hoort. Bilbao, een monarchist, ver klaarde, dat de monarchie, indien zij moet terugkeren, het karakter van continuïteit van het regiem moet bewaren en een garantie voor orde moet betekenen, wanneer de nationale omstandigheden een der gelijke wijziging wenselijk maken. Toen Bilbao de vraag stelde: „Aan vaardt het Huis de wet?" Verrezen de leden van hun zetels en riepen „si" (ja), waarna zy een minuten lang gejuich voor generaal Franco aanhieven. De aanhangers van Don Juan hebben te Madrid een verklaring uitgegeven inhoudende dat de mo narchisten tfe nieuwe wet niet er kennen. In regeringskringen verwacht men stellig, dat Franco de opvol- gingswet begin Juli aan een refe rendum zal onderwerpen In som mige kringen denkt men echter, dat hij dit tot het begin van de herfst zal uitstellen. Het besluit, dat een referendum instelt, ligt klaar en wacht slechts op de handtekening van Franco. De staking van de Amsterdamse bakkersgezellen is hedenmorgen opgeheven. Ook do staking by de ATOVan Gend en Loos to Rotter dam Is geëindigd. Economisch leven geheel lamgelegd (Van onze correspondent) PARIJS, 9 Juni. De spoorwegstaking in Frankrijk is thans alge meen. Vrijwel het gehele reizigers- en goederenverkeer per trein staat stil. Alleen het vervoer \an aan bederf onderhevig voedsel en in geringe mate ook post wordt voortgezet. De regering tracht door middel van bus- en vliegdlensten In het allernoodzakelijkste personenverkeer te voorzien. Overigens is het gehele economische leven van Frankrijk lamgelegd. Talloze personen zien zich afgesloten lan hun woonplaats. In de voor steden van Parys zyn duizenden niet in staat de plaats van hun werk te bereiken. mité, niet het vakverband. dat de staking ontketend heeft. De vak bondsleiders zijn wellicht niet eens bij machte orL de staking op te hef fen, teneinde de besprekingen te hervatten. Zij hebben slechts met een staking willen dreigen, maar de beweging is hun over het hoofd ge groeid. Het is misschien ook niet Thorez maar De Gaulle, die bij deze revolutionnaire en anarchistische beweging zijde zal spinnen. Met gro te spanning wacht men af wat de komende dagen zullen brengen. Totale ontwrichting D regering volhardt in haar wei gering om met de arbeiders te on derhandelen, terwijl de staking voortduurt. De arbeiders weigeren het werk te hervatten zolang niet de mogelijkheid van een bevredi gende regeling in uitzicht is gesteld. Voorlopig is de zaak dus volkomen vastgelopen. De stemming onder het publiek is somber. Algemeen be schouwt men de situatie als onheil spellender dan zy ooit sedert de oorlog is geweest. Het is niet zoa- der belang om het ontstaan van de ze algemene spoorwegstaking dui delijk te belichten. De staking aan het Gare de l'Est, die Vrijdag begon, was niet afge kondigd door het bij d; CGT aan gesloten vakverbond van spoorweg arbeiders. Dit vakverbond wilde geen staking zolang de onderhande lingen voortduurden. Maar de sta kingsbeweging verspreidde zich zo snel over geheel Parijs, dat vakver bond en communistische partij, die overigens wel belang had bij het veroorzaken van moeilijkheden, om dat de communisten niet meer in de regering zijn. zich achteraf gehaast hebhen om de leiding van de bewe ging te hernemen. Ook trachten zij zoveel mogelijk te verdoezelen, dat zij niet het sein tot deze staking hebben gegeven. Daaruit zou men immers kunnen afleiden, dat do communistische invloed op de ar beiders minder groot is dan deze partij zelf gaarne doet voorkomen. Voor mij ligt een pamflet vaD het „Comité van syndicalistische actie" waarin werd opgeroepen tot directe actie en tot de algemene spoorweg staking. De leiders van het grote vak%*erbond worden hierin op hefti ge toon aangevallen. Het is dit co- De Duitse sociaal-democratische party heeft geen toegang gekregen tot de internationale socialistische conferentie te Zürich. Na dr. Kurt Schumacher te hebben gehoord werd gestemd: het voorstel om de S.P.D. toe te laten kon echter niet de vereiste twee-derde meerderheid haJen. Nederland, Engeland, Frankrijk, Luxemburg, Zweden. Finland, Noorwegen, Denemarken en Oos tenrijk stemden voor toelating, Po len. Hongarye Roemenië, Tsjecho- slowakije en Palestina tegen. De conferentie besloot een com missie in te stellen van negen le den voor het onderhouden van con tact met dc Duitse organisatie, en voor het uitbrengen van rapport aan de volgende internationale con ferentie. Ook de leden van de regerings gezinde sociaal-democratische par tij van Bulgarye, die de conferentie als waarnemers wilden bijwonen, kregen geen toestemming. Zij zul len door een commissie worden ge hoord. De conferentie besloot al het mo gelijke te doen om de breuk in de Italiaanse socialistische partij tus sen Nenni en Saragat te overbrug gen. Dc betekenis van het amendement-Burger DE twee regeringen, die sinds de bevryding in ons land aan het bewind kwamen en die onder de zware druk van een reeks dringen de problemen hebben moeten wer ken, zyn er sinds Mei 1915 niet in kunnen slagen een bevredigende re geling van het Nederlandse perswe zen tot stand te brengen. Hoofd opgaaf voor een dergelijke regeling zou moeten zijn, dat met volledige handhaving van de grondwettelijke persvrijheid een nieuwe inhoud ge geven wordt aan dit democratisch recht waartoe de negentiende eeuw- se opvattingen, die daarover be staan, voor een modernere concep tie zouden dienen plaats te maken. Dc dictatuur, die de fascistische zo wel als de bolsjewistische staat op de pers wil ocl'cnen, behoort daarbij uiteraard met beslistheid over do hele linie verworpen te worden, maar tegelijkertijd zullen vormen moeten worden gevonden, waar door tevens gen einde gemaakt kan worden aan de alles overheersende invloed en druk, die kapitalistische belangen in de democratische sta ten op de pers uitoefenen. Het feit, dat een behoorlijke wet geving tot nog toe niet tot stand kon komen heeft ertoe geleid dat de vooroorlogse persverhoudingen in Nederland, ondanks de perszuive ring, in hoofdzaak weer hersteld konden worden, zodat b.v. de libe raal-conservatieve machtsgroepen in ons land, die 6van de bevol king achter zich hebben, ruim 50% van dc nationale dagbladpers in handen hebben en daar als vanouds gebruik van maken om een groot deel van het krantenlezende pu blick onder de suggestie van een overleefde ideologie te brengen of te houden. De regering-Bcel heeft onlangs weliswaar een commissie-Pompe in het leven geroepen, die tot taak heeft een goede perswet voor te be- rpiden, maar het zal nog wel even duren voor deze commissie met haar werkzaamheden gereed is en met het oog op dc samenstelling van dit college is trouwens ook wel enige twijfel gerechtvaardigd ten aanzien van de vraag, of deze com missie met voorstellen voor de dag zal durven komen, 'die voldoende radicaal zullen blijken te zijn. NTUSSEN heeft de regering zich A wel beijverd om een poging te doen tot opruiming van het pers- vuil, dat na de oorlog en de Duitse bezetting in ons land is achterge bleven. De door de overheid inge stelde perszuiveringscommissies hebben zo goed mogelijk getracht de ergste journalistieke knoeiers, die in de oorlogsjaren op allerlei manieren hulp aan de viiand heb ben verleend, uit de perswereld te vcrwyderen. Niet alleen journalis ten, maar ook directeuren van dag bladen en commissarissen van krantenuitgeverijen heeft men voor korter of langer tyd uit hun voor- lichtersambt gestoten. Tot het ne men van krachtiger maatregelen, zoals dat b.v. in België, Frankrijk en Tsjecho-Slowakije geschied is waar enkele journalisten ter dood veroordeeld, anderen in de gevan genis opgesloten werden en waar de drukkerijinstallaties van de pa pegaaienpers aan de uit de verzets beweging voortgekomen dagbladen overgedaan werden is men hier te lande tot nog toe niet kunnen komen, Alles, wat collaborateur was, wat de conservatief-liberale opvatting was toegedaan, dat de onschendbaarheid en heiligheid van het bezit der oude krantenmagna ten niet aangetast mag worden en alles, nog op het standpunt staat, dat een arme journalist met een gerafelde broek wèl zwaar gestraft mag worden, doch dat het kranten kapitaal niet zondigen kan en dus buiten schot moet blijven, heeft zich op woedende wijze tegen zulke krachtige maatregelen verzet. In de jongste persdebatten in de Tweede Kamer hebben deze krin gen hun welsprekendste woord voerder gevonden in mr. Kortcn- horst, een van de scherpzinnigste, maar tevens aartsconservatieve sprekers van de K.V.P. Mr. Kor- lenhorst ls trouwens op dit terrein bijzonder goed thuis. Hij is n.l. niet alleen de verdediger van een groot aantal perscollaborateurs, die liy in de gloed van zijn pleidooien zelfs „Nederland op z'n best" pleegt te kenschet sen, maar hij is tevens een der advocaten van de erfgenamen van H. M. C. Holdert, de in 1914 over leden eigenaar van het sinds de be vrijding opgeheven dagblad „De Te legraaf". welk blad in de oorlogs jaren de aandacht op zich vestigde door publicaties tegen H.M. de Ko ningin, tegen onze Joodse landge noten, tegen de verzetsbeweging en tegen onze regering in Londen, be nevens door de belangrijke subsi dies, die het aan de N.S.B., de*W.A. en de S.S. schonk. In alle fracties van de Tweede Kamer ook in de K.V.P. was men van mening, dat mr. Korten- horst zijn mond by het persdebat behoorde te houden, omdat hy er rechtstreeks veel te zeer bii ge ïnteresseerd is. Maar de ijver, waar mee mr. Kortenhorst de collabora- teursbelangen voorstaat. is zo groot, dat hü een dergelijke wijze (Z.ie verder pag 3, zevende kolom I. Afnemende wind 1 Weersverwachting van De Bilt. geldig van Maandagavond tot Din sdagn vond. Voor het Noorden van het land afnemende wind hoofdzakelijk i D/ssen Noord-West en Noord. Van zee binnendrijvende wolken- banken met aanvankelijk nog hier en daar in de kuststreken van Friesland en Groningen nog een enkel buitje. Vrij koel. f Voor het overige gedeelte van het land: afnemende wind over- f wegend uit Westelijke richtingen f Droog weer met perioden van zonneschijn Overdag hogere temperaturen dan vandaag. -r: .v.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1947 | | pagina 1