DAGBLAD VOOR AMERSFOORT C Republiek accoord met idee van interim-regering Staakt niet uit politieke overwegingen Spiegel der wereld Uitgebreide zwendelaffaire op rijksbureaux Minstens helft der leden moeten Republikeinen zijn Naar militaire samenwerking Reacties op de nota Nieuw schip voor de H.A.L. Arbeiders niet gediend door economische chaos Vriendjes kregen toewijzingen Arbeiders dragen verantwoording Ex-illegale pers heeft rechten NS bestellen 80 autobussen Gironummer 510330 Baak: R'damsche Bank Postbus 9 Abonnementsprijs; 031 per week ol L— per kwartaal Losse nummers 10 ct. UITGAVE VAN DE STICHTING HET PAROOL Dinsdag 10 Juni 1947 Nr. 664 6e Jaargang c Red- en Adm.: Snouckaertlaan 7, Amersfoort TeleL redactie 4291 Telef. administratie 6235 Directeur-Hoofdredacteur: TJ. DE BOORD ER Indonesische antwoord-nota Gistermiddag is gelijktijdig in Nederland en in Indonesië de nota gepubliceerd die de regering van de republiek Indonesië opgesteld heeft in antwoord op de Nederlandse nota van 27 Mei j.l. De republiek waardeert het feit, dat Nederland Linggadjati als grondslag beschouwt voor de politiek ten aanzien van Indo nesië en baseert ook haar politiek op deze overeenkomst. De republikeinse voorstellen zijn vervat in een aantal punten, waar van het voornaamste dat betreffende de voorlopige regering is. 1. De Indonesische delegatie is be reid het Nederlandse voorstel tot vorming van een interim-regering te aanvaarden, hoewel zij van oordeel is, dat de vaststelling van het gebied Indonesia Timoer (Oost Indonesië Red.), waarvan Nicuw-Guinea is afgezonderd, strijdig is met de geest van de overeenkomst van Linggad jati. De delegatie wil het gebied van Nieuw-Guinea alsnog in de Negara Indonesia Timoer opgenomen zien. onverminderd de rechten, vervat in artikel 3 en 4 van de overeenkomst van Linggadjati. Ook bij de vast stelling van de Status van Borneo zou de republiek gelijke medezeg- gingssch.- op prijs stellen. 2. Gedurende de overgangstijd moet de de facto-positie van de re publiek niet gewijzigd worden. 3 Daarentegen zal de vorming van een interim-regering een wijziging meebrengen in de positie van de gouverneur-generaal, wiens ambt bij voorbeeld de naam zou kunnen krij gen van Hoge Commissaris. 4. De interim-regering moet be staan uit vertegenwoordigers van Republiek. Negara Indonesia Timoer en Borneo. Minstens de helft der leden moet uit vertegenwoordigers van de republiek bestaan. 5. Gedurende de overgangstijd is in nader te bepalen gevallen, de in stemming van de Hoge Commissaris nodig. 6. De interim-regering hec'l tot voornaamste taak: a) voorbereidingen te treffen tot het vormen van een constitueren de raad (constituante), die volgens art. 5 van Linggadjati de grond wet voor de Verenigde Staten van Indonesië moet samenstellen. b) de afdoening van de lopen de zaken c) overdracht van bevoegdhe den der Nederlands-Indische rege ring aan de federale organen en de deelstaten. 7. Met het totstandkomen van de interim-regering zullen federale mi nisteries in het leven worden geroe pen. 8. De grote vraagstukken, ver band houdende met de uitvoerine van de overeenkomst van Lingga djati. blijven voorbehouden aan de gezamenlijke delegatie. 9. De interim-rceering benoemt een vertegenwoordiger in Neder land in afwachting van de benoe ming van een hoge commissaris. 10. Onmiddellijk na het tot stand- komen van de interim-regering zal Nog eens: Hongarije EEN speciale correspondent van de Observer heeft een onder houd gehad met de ex-premier van Hongarije. Ferenc Nagy. waaraan wij het volgende ontlenen: Nagy heeft categorisch ontkend, dat hij of Kovacs enig aandeel heb ben gehad aan het complot van ge neraal Veres tegen de Hongaarse re publiek. Maar wel heeft zijn rege ring permanent onder pressie ge staan van de Russen en van de Hon gaarse communisten, met geen ande re bedoeling dan om nieuwe schijn) verkiezingen te forceren en Honga rije economisch cn financieel geheel in de macht van de Russen te bren gen. Verder verklaarde Nagy. dat zijn ontslag hem afgedwongen was. doordat men z'n 5-jarig zoontje Laci. als gijzelaar had gebruikt. Boven dien had men zijn ontslag reeds op 30 Mei in Boedapest bekend ge maakt en was zijn opvolger de vol gende dag reeds aangewezen, terwijl hii eerst Zondag 1 Juni voor de van alle zijden op hem geoefende drang was bezweken en zijn ontslag had ingediend. De correspondent van de Obser ver voegt hier nog aan toe. dat Na gy in voortdurend contact staat met diegenen van de Hongaarse diplo maten in het buitenland, die gewei gerd hebben de nieuwe heren te dienen (dit zijn er nog al wat) en die hem nog steeds als de wettige premier bliivcn beschouwen. Nagy's plan zou zijn een regering in bal lingschap te vormen, o a. om de ge legenheid te hebben om de zaak van zijn land voor het forum van de Verenigde Naties te kunnen bren gen. Vermelden wij tenslotte nog. dat naar Nagv's mening de socialistische partij nu heel gauw zou merken, waartoe haar meelopen met de com munisten haar zou brengen: thans was zij aan bod om te worden „weggezuiverd". T NTUSSEN overleggen Washington en Londen over de vorm. waarin zij hun protesten zullen kleden. Men verwacht n 1. in beide hoofdsteden nog verdere actie van de Russen onder de satellietstaten en wel in de eerste plaats in Roemenië, dat op dezelfde wijze in de handen der communisten zou moeten gespeeld als met Hongarije aan het gebeuren is. Niet minder ongerust maakt men zich in Londen en Washington over Oostenrijk, waar de communistische leider aan president Renner te ver staan zou hebben gegeven, dat de Russen geen vredesverdrag met Oostenrijk zullen tekenen voordat Wenen zijn koers naar het Westen heeft opgegeven. de Nederlandse regering stappen nemen tot het voordragen van In donesia als lid van de U.N.O. en zal een aanvang worden gemaakt met een eigen Indonesische verte genwoordiging in het buitenland. 11. De republiek heeft het recht een handelsvertegenwoordiger aan te stellen aan een ambassade of consulaat van de interim-regering in het buitenland. 12. Om in de behoeften te voor zien van de Indonesische buiten landse dienst worden ter opleiding Indonesische volontairen geplaatst in Nederlandse vertegenwoordigin gen. Militaire hulp 13. De republikeinse regering zal geen bezwaar maken tegen de be noeming van Indonesiërs in de bui tenlandse dienst van Nederland. De Indonesische delegatie onder schrijft het Nederlandse voorstel betreffende de militaire aangele genheden in grote trekken. Zij ver- iangt: het demilitariseren van en terugtrekken uit de demarcaticge- bicden, de geleidelijke vervanging van bezetting van het Nederlandse door het republikeinse 'leger, en de onmiddellijke vei mindering van de respectievelijke troepensterkten overeenkomstig Linggadjati. Wat de basis van militaire sa menwerking betreft, sluit de repu bliek de mogelijkheid niet uit. dat een vreemd leger zijn aandeel bij draagt. wanneer beide legers strij den voor een gemeenschappelijk doel. De verdediging van de V.S. van Indonesië moet echter een zaak zijn van de staat zelf. Als grondslag voor samenwer king gedurende de overgangstijd stelt de Indonesische delegatie voor dat hulp van Nederlandse zijde wordt gegeven in de vorm van ma teriaal en zo nodig adviseurs, en dat de vermindering van de troe pensterkten dient te geschieden in Colic oprechtheid en wederzijds ver trouwen. De kwestie Win rust en orde in het gebied van de republiek dient los te worden - bezien van de troepensterkte van het Nederland se leger. De handhaving van rust en orde in het gebied van de repu bliek is de taak der republikeinse s politie en niet die van het Neder landse leger. Economische regeling Betreffende de economische rege ling is de regering der republiek van mening, dat het eigendom van vreemdelingen zal worden terugge geven met uitzondering van die eigendommen, waarvan de repu bliek nationalisering nodig acht met vergoeding voor geleden scha de, opdat de productie ten spoe digste voldoet aan de binnenlandse en internationale behoeften. De re- publick wenst, dat de ondernemers, die naar hun ondernemingen in re publikeins gebied terugkeren, zich aanpassen aan de nieuwe verhou dingen. De delegatie aanvaardt de econo mische voorstellen van de Neder landse delegatie onder voorbehoud van enkele détailpuntcn. Conferentie te Zürich geëindigd De internationale socialistische conferentie te Zürich is heden ge ëindigd, nadat zij unaniem het voor stel van de Griekse delegatie had aan\aard. om in een beroep op de U.N.O. de toepassing van een kal merende politiek van democratische pacificatie in Griekenland te vra gen. Tevens eiste de conferentie, dat dc Griekse regering algemene amnestie zal afkondigen. De conferentie besloot de vol gende vergadering in December in Belgic te houden. De speciale commissie, die door de internationale socialistische con ferentie werd ingesteld om contact te onderhouden met dc Duitse so eual-democratischc partij, heeft be sloten het congres der Duitse partij, dat 28 Juni a s. te Neurenberg wordt gehouden, bij te wonen. DEN HAAG: Teleurstellend In regeringskringen te 's-Gra- venhage wordt de nota der republiek thans bestudeerd met al de ernst die de toestand ver eist. Intussen kan reeds thans worden medegedeeld, dat de eerste indruk daar bepaald te leurstellend is. De nota van de republiek zou een knap stuk kunnen worden ge noemd. wanneer het een civiel proces gold. Maar hier geldt het de uitwerking verder te brengen, op een voet van constructief staats manschap. van het accoord van Linggadjati. Dat stelt geheel andere eisen dan een redelijk klinkend antwoord, zoals thans door de repu bliek is gegeven, welk antwoord zich echter in wezen verwijdert van letter en geest van Linggadjati. Blijkbaar wil de republiek een overheersende plaats in Indonesië innemen, ten koste van de andere delen, die zichzelf willen zijn als gelijkgerechtigde partners in de te stichten Indonesische federatie, zo zegt men in Den Haag. BATAVIA: Geen opheldering In niet-officiële kringen te Bata via heerst de opvatting, dat de re publikeinse antwoord-nota niet in alle opzichten beantwoordt aan de in de Nederlandse nota als uiterste grens van aanvaardbaarheid ge stelde normen. Men heeft hier de indruk, dat de republikeinse nota op verschillende punten recht streekse instemming met of beant woording van dc Nederlandse nota ontwijkt, terwijl in sommige geval len een aanvankelijk gegeven prin cipiële instemming later weer wordt herroepen Gezien het ultimatieve 'karakter van de Nederlandse nota kan. zo meent men. deze w^ze van beantwoording bezwaarlijk als be vredigend aanvaard worden. De zo zeer gewenste opheldering van de situatie is nog niet bereikt Financiële en economist^ie des kundigen zijn van mening, dat de economische punten in de republi keinse nota moeilijk Aanvaard kun nen worden als antwoord op de con crete uitwerking van de vraagstuk ken. die van Nederlandse zijde naar voren zijn gebracht. Na de terugkeer van de heren Schermerhorn en van Poll zal de commissie-generaal zo spoedig mo gelijk aan de Nederlandse redering advies uitbrengen. Chinese generaal in ons land Generaal Wei-li-Huang van de opperste Chinese legerleiding en twee van zijn officiei-en maken op het ogenblik een studiereis door Europa om zich op de hoogte te stellen van de wederopbouw in dit werelddeel. Donderdag zijn zij uit België in ons land aangekomen. Vrijdag en Zaterdag heeft het ge zelschap een bezoek gebracht aan Arnhem, de Betuwe en aan de af sluitdijk. De generaal was zeer enthousiast over het herstel dat zich hier te lande voltrekt. De directie van de Holland Amerika Lfjn deelt ons mede op dracht te hehhen gpgeven aan ile dok- en werfmaatsrhappy Wilton- Feyenoord tot de houw van een ge combineerd passagiers- en vracht schip bestemd Voor de lijndienst naar Callfornië en Brits Columbia. Het schin zaj worden uitgerust mot een turbine-Installatie van 8500 pk., waarmede bet een snelheid van 17 knopen zal kunnen ontwikkelen en zal worden voorzien van moderne koelrulmen voor het vervoer van vers fruit, vlees en vis. De passa- giersinrichting Is berekend op het vervoer \an ongeveer 50 eerste klasse reizigers. Weer nieuv e staking in Frankrijk In vijftien elertriciteitsbedrjjven in Frankrijk is gisteravond het werk neergelegd. Ramadier zal vandaag met de spoorwegarbeiders confereren. In een communiqué van het mi nisterie van vervoer is een waar schuwing gericht tot degenen, die het verkeer van door de regering op de weg gebrachte bussen en vrachtauto's zouden willen stagne ren, zoals door stakers te Cherbourg geprobeerd is. De regering zou maatregelen nemen voor patrouille ring langs de wegen, waar die bus sen en vrachtauto's rijden. De meeste van die voertuigen tran sporteren passagiers van schepen uit of naar Amerika. Volgen? het communiqué worden de voedselvoorraden nog steeds per spoor vervoerd Op zekere punten heeft een aantal spoorwegarbeiders gepoogd de voedseltreinen tegen te houden. ..Wanneer iets dergelijks inder daad zou geschieden, of ledige wa gons niet zouden terugkeren, zullen stappen gedaan worden om het transport van vitaal belang te ver zekeren". aldus het comfriuniqué. Men vreest thans voor een alge mene werkstaking. Hausse voor bussen en taxis in Parijs Terwijl duizenden toeristen en weekenders door de spoorwegstaking niet uit Parijs weg kunnen en wel haast melancholiek na;>r de gesloten deuren van de zes. grootste Panjse spoorwegstations kekc :i, legden de eigenaars van autobussen en de be zitters van wagens een onverholen optimisme aan de rij Er was geld voor hen te verdienen. Er waren immers Parijzenaars die om zakelijke of andere redenen hun reizen niet konden uitstellen en daar om bereid waren tot 12.000 francs (270 gulden) neer te leggen dat is bijna vier maal het tarief van een plaats in de Pullman om met een bus naar dc Riviera te gaan. een af stand van 1000 k m. Busexploitanten koesterden dc verwachting, dat zij op elke enkele rit tussen Parijs en Alarseille of Nice een kleine drie dui zend gulden zouden verdienen. Taxi's waren Zondag schaars in Parijs, daar de meeste in de buiten wijken reden. Zij waren hereid twee keer het normale aantal passagiers te vervoeren, die dan gezamenlijk de rit moesten betalen op een basis even wel, die mets njeer met de taximeter te maken had. Bureaux en kantoren rekenden er op, dat slechts de helft van hun per soneel op het werk zou kunnen ver schijnen. Een nevenverschijnsel van de sta kingsgolf is nog, dat de prijs van het goud op de Parijse zwarte markt met 12% gestegen is (A.P.). DE LEDEN DER COMMISSIE-GENERAAL, dc heren vrot. ir. W. Schermerhorn en Max van Roll zij'i per KLM-vliegtuig v c-*r naar Indo nesië vertrokken Zij werden uitgeleide gedaan doo minister Mansholt tweede van links), prof. Romme (geheel rechts) en Koos V or rink (geheel link.) Raad van Vakcentrales waarschuwt: „Doe onder geen omstandigheid mee aan stakingen cn acties, welke niet uitgaan of gevoerd worden door de eigen vakbond. Niet alleen niet meegaan, maar In verzet komen tegen dergeiyke acties." Met deze ern7. stlge waarschuwing eindigt een manifest, dat de Raad van Vakcentrales richt tot de Nederlandse arbeiders. Aanleiding tot dit manifest Is vooral de onrust, welke sommige lieden uit politieke overwegingen dc laatste tfjd trachten te verwekken. Ifjkheid van de Nederlandse arbei ders spreken. Voornamelijk hun arbeid kan en zal ons volk op den duur uit het moeras van de armoede redden. Het is geen kunst onverant woorde looneisen te stellen en stakingen te proclameren, daarvoor behoeft men niet over een groot verstand te beschik ken. zelfs niet over een orga nisatie. Brutaliteit en onverant woordelijkheid zijn daarvoor voldoende. Wat schieten (te arbeiders cr me. de op vijf gulden meer loon te ont vangen. indien huren on prijzen met meer dan vijf gulden worden ver hoogd En dat gebeurt, indien lonen en prijzen worden vrijgelaten, indien willekeurig door het gebruik van machtsmiddelen, veranderingen ln de lonen worden a ar .gebracht. Li' is, oftdci deze «MitniMlo om standigheden, slechts één orgaan, hetwelk verantwoordelijk kan zijn, en dat is de regering. Do regering moet zofgen, dat lonen en prezen zo goed mogelijk in evenwicht blij ven, de regering moet zorgen, dat de prijzen niet te hoog, de Ionen niet te laag zijn. Wij leven in een vrij land. Men kan van mening verschillen over de politiek, die de regering ten deze heeft gevolgd cn nog volgt. Maar elke Nederlander, die de nood be seft. waarin ons land en volk zich bevinden, zal zich moreel verplicht gevoelen de regering bij haar zwa re opbouw-arbeid, zoveel mogelijk, behulpzaam te zijn. Het streven onzer Centrale blijft op het vol gende gericht: dc lonen zo hoog mogelijk, de prijzen zo li\gg mogelijk; de sociale positie zo doel treffend mogelijk; do toekomst zo ideaal mogelijk." De politie heeft ingegrepen in een uitgebreide zwendelaffaire, waarbü ambtenaren en ambtenaressen van verschillende rijksbureaux zijn be trokken. Veertig personen zijn voor de jus titie geleid en een aantal van hen is in hechtenis genomen. Nadat dc corruptiezaak aan het rollen was gebracht door een café houder kwam men terecht bij het Centraal Bureau voor hout bij het Rijksbureau voor Hout, bij de BOVAG, de ondervakgrocp Auto- HET HOuFDIiuREAU VAN POLI TIE aan de Catharijnesingel te Utrecht omgeven door wolken rook. Hedenmiddag brak er, door thans nog onbekendr orzaak, brand uit op de bovenste vet dieping. Politie en brandweerzo na aan elkaar ver want en beide bestemd tot hei hand. haven of herstellen van andermans orde en veiligheid, moesten thans „de hand in eigen boezem steken". d.w.z, het water richten op eigen huis en de orde bewaren voor eigen deur mobiel- en Motorrijwielreparatiebe drijven. Op 't Centraal Bureau voor Hout alsmede op het Rijksbureau voor Hout bleek men te kust en te keur houttoewijzingcn te hebben uitgegeven voor allerlei kantoor mensen. Zo kreeg een kantoorjuf frouw een houttocwijzing van 3',2 m3*houfc»om een ameublement te laten maken. Een ander lid van het personeel kreeg tot viermaal toe een toewijzing voor hout voor een tuinhuisje. Een ander kreeg een toewijzing, omdat hij familie uit In- dië overkreeg, enz. De toewijzing petroleum, bestemd voor de bedrijven, die motoren re viseren, per mnd. 16000 liter, ging naar de vrienden, die niet in de kou mochten zitten. De heren hadden zoveel nodig, dat ze een hogere toe wijzing vroegen in Den Haag en ook kregen! Het werd 24000 liter per maand/ En om dit te verheimelijken knoeide men maar in de administra tie. Voor kroegen Ook werden voor grote bedragen toewijzingen aan duistere' lieden verkocht. Het hout werd gebruikt o.m. voor het betimmeren van wan den in kroegen, het werd verkocht aan aannemers, enz. Terwijl in de geteisterde gebieden de mensen nog in kippenhokken huizen, omdat er geen hout voorradig is. verdween hier het hout naar zwarte hande laren. Glasbonnen werden verkocht aan allerlei aannemers, die er geen recht op hadden. Het glas werd verwerkt in toonkamers enz. Van de 35 man personeel van de ..Bovag" zijn er 2-1 voorgeleid. In totaal werden hier 27 man aange houden. Het Centraal Bureau voor hout en het Rijksbureau leverden in totaal 19 aanhoudingen van wie tien ambtenaren. Van de Bovag be vinden zich de secretaris, de chef de bureau, twee boekhouders en de redacteur van het vakblad in arrest.' De Rijksrecherche heeft thans haar rapporten gereed, zodat het vervolg van deze zaak zich voor de rechtbank zal afspelen. „De arbeiders van ons iand ken nen onze vakbeweging," aldus het manifest. „Zij heeft de arbeider cultureel cn sociaal tot een per soonlijkheid gemaakt en wanneer binnen niet al te lange tijd, als vrucht van haar werk, de publiek rechtelijke bedrijfsorganisatie tot stand zal zijn gebracht, dan zijn de arbeiders ontproletariseerd, omdat z\j dan meespreken, meebeslissen, medeverantwoordelijkheid dragen voor de gang van zaken in het Ne- dcrl^ulse bedrijfsleven. Nf gij middels uw vakorganisa tie medespreekt. nu draagt gij me deverantwoordelijkheid. Dat hebt gij bewust nagestreefd, daarvan moeten wij de consequenties bewust willen a&nvaaAlcn. Mr V.qn he.'fen," die daar anders over denken, lieden, wier geestelijke en politieke voe dingsbodem buiten Nederland moet gezocht worden. Heden, die de so ciale en economische chaos nastre ven met het doel. middels die chaos politieke winst te maken. Speculatie Daarbij wordt gespeculeerd op de onwetendheid, de goede trouw van de arbeiders: wordt misbruik ge maakt van de nood, waarin ons land, door vijf jaren toegepaste roof, momenteel verkeert. Wat deert die lieden de nood van ons volk Zjj voeren bevelen uit, stellen in het wilde weg eisen, pro clameren, waar zy de kans hebben, stakingen. Nieuw is dat niet; het is de spinrag-methode van de com munisten en de syndicalisten van voor de oorlog. Nu hebben de heren meer kans dan toen, nu heeft men gelegenheid ons als gevolg van de oorlog in nood verkerend volk te bespringen, zjjn nood te misbrui ken. Wjj zijn sterk verarmd, wij heb ben geen grondstoffen, geen machi nes. we moeten een en ander elders kopen. Om dat te kunnen doen moeten wjj in het buitenland lenen, d.w.z. dat onze schuld steeds groter wordt. Hier gaat de verantwoorde Italië doet beroep op U.S.A. Onder vele interrupties van de linkse partijen heeft de nieuwe Italiaanse premier, de Gaspcri. zijn regeringsprogram aan de nationale \ergadcring voorgelegd. De premier verklaarde, dat het grootste gevaar, dat Italic thans be dreigt inflatie is cn hij deed opnieuw een beroep op dc U.S.A. om een lening van 200.1X10.000 dollar. Dc regering zal het 14-punten-pro- gram van de vorige regering ten uitvoer leggen, wat neerkomt op de controle van beleggingen, beper kingen der productie van niet-nood- zakclijke goederen, onderdrukking van speculatie, prijsbeheersing. ver mindering van de openbare uitgaven en oplegging van nieuwe belastin gen. De Gasperi zei, dat Italië dit jaar ruwe grondstoffen ter waarde van 430.000.000 dollar cn voedsel ter waarde van 240.000.000 dollar moet importeren. De Italiaanse socialistische^partij heeft besloten tegen het nieuwe ka- bihet in de oppositie tc gaan, en naar men verwacht zullen ook de communisten dezelfde houding aan nemen. De actiepartij heeft eveneens be sloten tegen dc regering te stem men,'evenals de democratische ar beiderspartij, De liberalen zullen voor de regering stemmen. Mijnwerkers in USA staken uit protest Een grote mijnwerkersstaking is in Amerika uitgebroken als protest tegen de arbeidswet, die het Con gres heeft aangenomen, en die thans door Truman ondertekend moet worden. De arbeidswet beknot de macht van de vakbonden. Werkgevers ook! De Raad van bestuur in Arbeids zaken, het gemeenschappelijk or gaan van alle centrale werkgevers organisaties, heeft zijn leden een boodschap gezonden waarin o.m. wordt gezegd, dat bij „een geleide economie, waarvan men, althans voor de eerste jaren van nood en zorg, dc onvermijdelijkheid alge meen zal moeten erkennen, een be reidheid past tot samenwerking en discipline." Hij beveelt dan ook nauw overleg aan met de arbeiders organisaties, waarmee de werkge vers reeds in de Stichting van de Arbcild samenwerken. „Voor poli tieke agitatie en wilde stakingen moet men onder geen omstandig heden wijken." „Daarnaast moeten de onderne mers, ter voorkoming van een in- flationistische ontwikkeling van 't loon- en pryspeil, ook aan de mo gelijkheid tot prijsverlaging grote aandacht besteden, want bij gelijk blijvende lonen kan aan de zorge lijke toestand in vele gezinnen slechts door dalende prijzen wor den tegemoet gekomen. Bon voor één ei Donderdag a.s. zal in de bonnen- lijst voor alle leeftijdsgroepen een bon voor een ei aangewezen wor den. In verband met de 'bevoorra ding van de detaillisten zal hier en daar de aflevering van dit ei niet onmiddellijk, doch slechts geduren de de termijn van geldigheid van de bon, kunnen plaats hebben. Tot October minder brood in Duitsland Tot aan de nietiwe oogst zullen de Duitsers in de Britse zone van minder dan duizend calorieën per dag moeten leven. Eerst eind Augus tus zal de nieuwe Duitse oogst ver oorloven het rantsoen van 1350 ca lorieën weer ten volle te honoreren. Dc vooruitzichten voor dc Duitse graanoogst zijn volgens mededeling van de leider /van het bizonale bureau voor de voedselvoorziening iets beter dan vorig jaar. Voor dit jaar is geen verbetering van het vetrantsoen te verwachten. (Tot onze spijt is in het artU kef Ex-illegale pers heeft rech- ten' van l'ieter 't Hoen, dat ivij Maandag in ons blad afdrukten het slot op de volgende pagina, met de ondertekening, wegga- vallen. Wij laten dit slot hier volgen en verwijzen de lezer verder naar ons blad van giste ren.). In alle fracties van de Tweede Kamer ook in de K.V.P. waa men van mening, dat mr. Korten- horst z(jn mond bij het persdebat behoorde te houden, omdat hii er rechtstreeks veel te zeer bij ge ïnteresseerd is. Maar de ijver, waar mee mr. Kortenhorst de collabora- teursbeiangen voorstaat. is zo groot, dat hii een dergelijke wijze zelfbeperking niet toelaat. Talloze ledon der Kamer ook van de K. V.P. hebben hem zijn houding dan ook verweten. Tu Tas vpulu, Georges Dandin... De socialistische fractie der Twee de Kamer, daarbij krachtig onder steund door enkele leden van de antl-revolutionnairc. christelfjk-his- torische, communistische en K.V P.- fractle, heeft van de behandeling van dc noodrcgeling voor het pers wezen, die de vorige week in het parlement begon, geprofiteerd om oen amendement Burger aanhangig te maken, dat de persdebatten vol komen beheerst heeft. Dit amende ment heeft ten doel een wettige weg te openen, waarlangs dc druk kerij-installaties van kranten, die zich in de oorlogsjaren ernstig mis dragen hebben, tegen volledige schadevergoeding aan de eigenaren kunnen worden ontnomen en tegpn betaling van de taxatieprijzen aan de nieuwe dagbladen ter beschik king gesteld. De kabinetten van Gerbrandy, Schermerhorn en Beel hebben meer malen plechtig verzekerd, dat zij het als oen oreschuld aan de illegale pers erkenden, dat de oud-Illegale bladen rustig zouden kunnen blij ven voortwrrken. Het amendoment- Burger geeft de gelegenheid om deze ereschuld ln te lossen. Dc rege- ring-Beel Is hiertoe in principe wel bereid, maar minister Gielcn bleek van mening, dat het amendement- Burger op bepaalde punten niet in overeenstemming met do Grondwet zou zijn. Mr. Donker, een van d© kundigste juristen die dc Kamer telt, toonde ondubbelzinnig aan, dat deze opvatting van minister Gielen niet houdbaar is. Niettemin heeft mr. Burger zich bereid ver klaard, zijn amondeaient op dusda nige wjjze aan te vullen, dat tege moet wordt gekomen aan de be zwaren van minister Gielen, uiter aard met volledige handhaving van <lu bcdrolrngen van zfln amende' ment. Morgen zal de Kamer hier over het debat aanvangen. De beslissing, waarvoor de Ka mer staat, is van grote betekenis. Het gaat er om, of er thans een definitief einde gemaakt zal kun nen worden aan dc machtspositie in de perswereld van, 'n aantal schat rijke krantenmagnatcn, die in de oorlogsjaren hulp aan de vijand verleenden en die sinds de bevrij ding alles gedaan hebben, wat in hun vermogen was. om de nieuwe dagbladen door sabotage op hun drukkerijen het Jeven zuur te ma ken, waarvoor zjj zich bovendien nog grote kapitalen door hun oud- Illegale slachtoffers laten betalen. Hier moet recht gedaan worden. Het woord is aan de Tweede Ka mer. PIETER 'T HOEN Geheel nieuw systeem carrosserie Dc Nederlandse Spoorwegen heb ben hij van Doornc's Aanhangwa- genfabrickcn (D.A.F.) tc Eindhoven ccn order geplaatst voor dc fabrica ge van tachtig autobussen. Deze zul len geheel volgens ontwerp van D.A.F.-tcchnici vervaardigd worden in samenwerking met ingenieurs van dc Spoorwegen. Deze order be schouwt men bij de D.A.F. als ccn „aanloop-order", waardoor zij in staat worden gesteld ccn geheel nieuwe industrie te vestigen. Dc bussen bieden plaats aan 42 personen. Onder de vloer is ccn ho rizontale motor aangebracht. Het probleem van de constructie is op gelost door ccn zelfdragondc carros serie. als het ware een samenbouw van chasis cn carrosserie, vervaar digd door de firma Verheul te \Vad- dinxveen. Deskundigen zijn van mening, dat deze zelfdragende carrosserie de pas sagiers een betere bescherming biedt en het comfort bij het rijden verhoogt. Voorts ^ordt door deze contructic materiial bespaard, waardoor dc bus als geheel lichter wordt. De bus is voorzien van een Amerikaanse „\Vaukesha"-benzine- motor, van 125 pk., voorts is een luchtcirculaticsysteem aangebracht berustende op ccn geforceerde cir culatie, waarbij dc bis in de winter verwarmd wordt. De bussen v\ orden speciaal gecon strueerd voor het %*rkeer over smalle landwegen. De negende partij om het wereld kampioenschap dammen, tussen on ze landgenoot Kellar en de Franse wereldkampioen Ghestem gespeeld te Nijkerk eindigde na 67 zetten in remise. De stand is thans 10—8 in het voordeel van de Fransman. - -- i—cr» i Warmer I Weersverwachting van De Bilt, 1 1 geldig van Dinsdagavond tot 8 Woensdagavond. f: Overwegend zonnig weer met I i weinig wind. Warmer.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1947 | | pagina 1