DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Bedrijven van foute kranten kunnen gevorderd worden Ramadfer houdt voet bij stuk Dr. Karl Gruber (Oostenrijks minister B.Z.) afgetreden Dr. Beekenkamp tracht tegen te werken,zegt mr. Burger Grote meerderheid voor amendement Spiegel der wereld A'dam - Brussel electrisch? Dr. van Mook blijft BIJENKORF" VOOR DE RECHTER Mr. Bletz vrolijk gestemd Loon-conflict in energie-bedrijven vanochtend vroeg opgelost Communisten ontketenen politieke storm in Wenen Geheim overleg lekte uit Marshall voor een Verenigd Europa 15 milliard dollars voor Europa? Fabricage van de hetelucht-motor GütMiiipcr 510330 Bank: R'damschc Bask Postbus 9 Aboncfmcatsprf)t: 051 per week of per kwartaal Losse nummers 10 et. UITGAVE VAN DE STICHTING HETEAROOL .Woensdag 11 Juni 1947 Nr. 665 6e Jaargang Red. en Adm.: Snouckaertlaan 7, Amersfoort Telef. redactie 4291 Tfelef. administratie 6235 Directeur-Hoofdredacteur; TJ. DE BOORDER Noodregeling perszuivering aangenomen 99 (Van onze parlementaire rédacteur) De Kamerleden, die tegen de noodvoorziening perszuivering vorige week en gisteren in actie waren, hebben een geduchte nederlaag geleden. Niet alleen, dat het wetsontwerp zelf zonder hoofdelijke stemming werd aangenomen, ook het amendement-Burger, waardoor de perszuiverings commissie vordèringsbevoegdheid krijgt ten opzich'te van krantcnbedrijvenJft "tv,* j welke in bezettingstyd gefaald hebben, kreeg een grotere meerderheid^ u dcrde geelectrificoerde dan verwacht werd. Dit gebeurde, nadat een motie- Romme, waarin de Kamer zich uit kon spreken voor het door de mi nister aangekondigde wetsontwerp over deze materie, verworpen was, ondanks dat ditmaal de fractie der K.V.P. één lijn trok. Zo heeft ten slotte de overtuiging, dat op het verlenen van hand- en spandiensten aan de vijand door de pers een ge voelige straf dient te volgen, het over de gehele linie gewonnen van de kranten, welke in dit opzicht niet vrijuit gaan en in de K.V.P. (op vijf man na) en leden van de Partij van de Vrijheid krachtige pleitbezorgers vonden. Er is, ondanks deze verheugende overwinning van het beginsel ener gezuiverde pers op het oude kran tenkapitaal, echter nog efen reden te over om niet al te optimistisch te zijn omtrent de uitvoering der nu aangenomen wet, welke ook de Eerste Kamer nog moet passeren. dr Bcekenkamp in actie Mr. Burger (Arb.) uitte zfjn ongerustheid door te wijzen op de activiteit, welke dr. Beeken kamp. thans hoofd van de af deling Perswezen van het de partement van O.. K. en W. en daarvoor voorzitter van de perszuiveringscommissie, ont wikkeld heeft tijdens de strijd in het parlement. In een rond schrijven aan anti-revolution- naire Kamerleden dr Beeken kamp was voor de oorlog a.r. gemeenteraadslid in Leiden op papier van het departement heeft hij medegedeeld, dat de minister voornemens was het amendement-Burger naast zich neer te leggen. Er was mr. Burger tevens ter ore Systeem in de waanzin T) E bekende brochure van de La- 9-^ bourparty „Cards on the table" draagt haar naam met ere: niemand zal ontkennen kunnen, dat zij de kaarten in het interna tionale spel op tafel heeft gelegd. Voor de werkelijkheidszin van de auteur van dit 'geschrift, zowel als voor zg'n moed om zgn partijgeno ten met hun neus op de harde wer kelijkheid te zetten, hebben wij frote waardering om niet te zeggen ewondering. Bij lezing ervan is ons echter één passage opgevallen, waar die wer kelijkheidszin onze schrijver in de steek heeft gelaten. Wjj bedoelen de plaats, waar hij het een tragedie noemt, dat op het ogenblik, dat in Engeland LaJbour aan het bewind kwam, de verhouding met de Sow- jêt-Unie slecht begon te worden en sindsdien nog veel slechter gewor den is. Het komt ons nl. voor, dat de schrijver in kwestie zich hier overgeeft aan de illusie, dat men in Moskou de komst van het Labour- bewind had moeten begroeten als een belangrijke stap vooruit in de Verwerkelijking van eigen idealen. Was hij dan helemaal vergeten, hoe in de jaren vóór de oorlog, in het bijzetider vóór 1936 (het begin van dc- Volksfrónterij) de Russen en hun vrienden, de communisten, het woord sociaal-fascisten in de mond bestorven lag, wanneer zij het over de sociaal-democraten hadden. Hoe dit zij, als zelfs deze nuch tere ontleder van de werkelijkheid in dezen nog illusies heeft gehad, dan zullen zij hem nu al wel ont nomen zijn. Want de Russen heb ben nu ook hun kaarten op tafel gelegd tegenover het socialisme van hef Westen. Nog vlak vóór het congres te Margate kwam de officiële Izwestia met een even onverwachte als felle aanval op de politiek van Bevin aanzetten. Men kon deze nog be schouwen als een poging om de op positie van links in de Labourparty een ruggesteun te geven. Als dit de bedoeling is geweest, dan hebben de Russische machthebbers voor de zoveelste maal getoond, dat zij de psychologie van het Westen slecht veistaan: zij hebben van de werke lijke betekenis van de rebellie niets begrepen en precies het tegen deel bereikt van wat zij wilden. EN nu gaat de Prawda door op deze weg; het blad vindt het blijkbaar nodig om het tafellaken tussen het socialisme van het Wes ten en dat van het Oosten door te sngden. Zou het anders zo te keer faan tegen het socialisme, dat het eschuldigt deel te nemen aan de kruistocht tegen het communisme. Dat men het ook omgekeerd kan zien komt bij de Prawda natuurlijk niet eens op.. Belangrijker nog dan deze pers campagne is het, dat zij gepaard gaat met een aanhalen van de teu- fels in de Russische satellietstaten, n Hongarije hebben wij het geval Nagy. in Boelgarije is de boeren leider Pietkof gearresteerd en nu komt hier bovenop nog weer het bericht, dat een aantal vooraan staande Poolse socialisten van de rechtervleugel gevangen zijn geno men. Er zit dus kennelijk systeem in de waanzin van de campagne van de Prawda, die op een ogenblik komt, dat de kans op een aanhalen van de economische betrekkingen tussen Engeland en de Sowjet-Unie zeer groot lijkt. gekomen, dat dr Beekenkamp aan de heer Bol. directeur van de „Nieuwe Haagse Courant", had ver teld, dat door hem en zijn bureau de nieuwe wet zou worden gesabo teerd. „Is het juist." vroeg mr Bur ger. „dat dr Beekenkamp het „Rot terdams Nieuwsblad" heeft geadvi seerd om door een stichting aan de zuivering te ontkomen? En zal men in het optreden van dr Beekenkamp de verklaring moeten vinden van de teleurstellende uitvoering van de perszuivering?" Minister Gielen kon op deze vragen over zijn hoofdambtenaar, die hem bij deze debatten in een Kamerloge als adviseur ter zijde stond, niet antwoorden. Doch hij zou een onderzoek instellen. De inter ventie van dr Beekenkamp was zonder zijn medeweten geschied, verklaarde de bewindsman, en bo vendien was in eerste instantie het initiatief uitgegaan van één der Ka merleden. pver het amendement van mr Burger heeft de Kamer bijna de gehele middag gedebateerd. Het was, nadat de beraadslagingen er over Vrijdagmiddag waren ge schorst, belangrijk van gedaante veranderd. Het principe van de vor dering was volkomen gehandhaafd, doch de procedure, ontleend aan de Onteigeningswet, was nu in een ne gental artikelen omschreven, zodat in totaal elf artikelen aan het wets ontwerp werden toegevoegd. Uitdrukkelijk verklaarde mr Burger, dat daarmede in het geheel niet werd toegegeven, dat «het oorspronkelijk amendement in strijd zou zijn geweest met de Grondwet, gelijk zowel de bestrijders als de regering had den aangevoerd. De voorstellers hadden slechts het juridisch ad vies van de regeringstafel ge volgd om de aanneming te ver gemakkelijken. Mr. Kortenhorst zwijgt Daarna trad prof. R o m m e (K.V.P.) op, die deze zaak klaar blijkelijk overgenomen had van mr. Kortenhorst, die merkwaardiger wijs gedurende 'de debatten van gis teren zich in stilzwijgen hulde. Zijn fractievoorzitter, che hem nog pas in „De Volkskrant" zo uitbundig heeft verdedigd, liet duidelijk mer ken, dat hij liever een regèringsont- werp had dan het amendement-Bur ger, dat hij bovendien te ingewik keld vond om zonder schriftelijke voorbereiding te behandelen. Mr. dr. B. Stokvis (C.P.N.) vond, dat het amendement er door de wijziging niet begerenswaardiger op was geworden en mr. Donker (Arb.) bepleitte in een zeer helder en scherpzinnig betoog de urgentie van de door mr. Burger voorgestel de regeling, omdat de perszuivering tot een aanfluiting was gewonden. Minister Gielen ten slotte maakte nog eens reclame met zijn afzonderlijke wet. waarvan het voorontwerp al gereed was, doch verklaarde, dat hij tegen het amen dement geen overwegende bezwa ren had. Nadat de minister plechtig ver zekerd had, dat het amendement, als het zou worden aangenomen ook zou worden uitgevoerd hij had dr. Beekcnkamp blijkbaar nog niet geraadpleegd werd overge gaan tot stemming over de motie- Romme, die met 49 tegen 40 stem men verworpen werd. Dit was het werk van P. v. d. A., A.R., C.P.N. en enkele C.H.'s. Het amendement- Burger kreeg daarna een meerder heid van 56 tegen 33 stemmen, waartoe ook de dissidente katholie ken en drie leden van de P. v. d. V. (mevr. Fortanier, dc lieren Hacke en Den Hartog) meewerkten. De aanneming van het wetsont werp geschiedde ten slotte zonder hoofdelijke stemming met aanteke ning, dat de fractie van de Partij van de Vrijheid er tegen was. De Tweede Kamer heeft verder nog goedgekeurd de verlenging van de werkingsduur van de wet Dienstplichtvoorzieningen tot 1 Januari 1948, omdat de wijziging van de Dienstplichtwet niet tijdig is gereed gekomen. Werk bij kabelfabriek hervat Het werk bij de kabelfabriek té Delft, waar de arbeiders sinds Don derdag staakten in verband met een geschil over de toekenning van een prestatietoeslag, is hervat. Een Belgische electrificatie-com- missie heeft aan de directie dei- spoorwegen aldaar plannen voorge legd om te komen tot de electrifi- catie van de lijn AntwerpenEssen. Indien men hiertoe inderdaad zou overgaan, zou een electrischc ver binding AmsterdamBrussel niet tot de onmogelijkheden behoren. verbinding tussen twee landen in Europa zijn er bestaan reeds electrische verbindingen tussen Italië en Zwitserland en Noorwegen en Zweden. Een moeilijkheid bij de uitvoering van genoemd project zou evenwel het verschil in stroomsterk- te blijven. In België heeft men n 1. een andere spanning dan in Neder land en in Frankrijk, in beide laat ste landen heeft men een 1500 volt gelijkstroom. De Nederlandse spoorwegen zul len vermoedelijk nog dit jaar een aanvang maken met de electrificatie van de lijnen DordrechtLage Zwa- luweRoosendaal en Dordrecht Lage Zwaluwe—Breda—Tilburg— Boxtel. Dinsdagavond zijn twee kinderen van 4 en 5 jaar. die aan het spe len waren in de Rivierenstraat te Amsterdam al spelende onder de passerende tram van lijn 25 geraakt. Met ernstige verwondingen moesten zij naar het Wilhelminagasthuis worden vervoerd. Officieel wordt medegedeeld: In het begin van dit jaar is be vestigd, dat dr. van Mook In Octo ber 1946 nogmaals zijn voornemen had te kennen gegeven einde 1946 ontheffing van zijn taak te verzoe ken. Hieraan werd toen toegevoegd, dat dr. van Mook echter had mede gedeeld daartoe pas te zullen over gaan w&pneer het stadium der po litieke ontwikkeling dit mogelijk mocht maken. Het overleg tussen dc ministers Beel en Jonkman en dr. van Mook, de vorige maand te Batavia gehou den, heeft geleid tot het inzicht, dat de politieke ontwikkeling de ver vanging van dr. \an Mook thans nog niet gedoogt. Het kabinet heeft daarom vorige weck dr. \an Mook verzocht zijn functie in 's lands belang te vvillen blijven uitoefenen totdat de poli tieke toestand het verzoek om ont heffing vervulbaar zal maken. Spoorverbinding bij Sliedrecht gereed Dinsdagochtend om kwart over elf gildën de sirenes en gingen de vlaggen op de brug omhoog, toen de laatste overspanning in de spoorbrug bij Baanhoek (gem. Slie drecht) op haar plaats was gebracht. Na anderhalf uur ingespannen en vlotte arbeid was dit secure karwei verricht door de geweldige bokken „Ajax" en ..Heracles", die het 60 m. lange en 220 ton zware gevaarte tot op een centimeter nauwkeurig op de pijlers plaatsen. Hiermede was de 475 meter lange oeverbinding over de Beneden-Merwede in de spoorlijn DordrechtSliedrecht Gorinchem hersteld. 99 Te hoge prijzen voor huishoudelijke artikelen en biefstuk kamer geschikt zijn. Mr. Bletz ant woordde niet te kunnen inzien, waarom juist kinderen zulke lelijke dingen moeten hebben. Dc overtreding met de biefstuk ken werd toevalligerwijze ontdekt door een ambtenaar, die de boe ken controleerde van een slager in de Rijnstraat te Amsterdam. Hij zag. dat deze aan „De Bijenkorf" biefstukken leverde van tachtig gram. Er 'bestond een prijsvaststelling voor een menu. waarin honderd gram vlees verwerkt was. ..De Bijenkorf" serveerde dus te wéinig De prijs was echter niet ver laagd en mr. Bletz kon hiermee dan ook niet accoord gaan. De vierde dag van het Bijen korfproces voor de tuchtrechter te Amsterdam, mr. J. A. Bletz. was gewijd aan sandalen, huishoude lijke artikelen, houten boekensteu nen. dassendozen. fotostandaards enbiefstuk. De Bijenkorf-deskundigen er kenden. dat zij bij de prijsvast stelling van houten sandalen een vergissing hadden begaan en daardoor te hoge prijzen berekend zijn. „Honderd zeven en tachtig en een half paar sandalen" wer den in beslag genomen. Bij de bespreking van mahonie houten theebladen kwam evenals destijds bij de ceramiek de „kunst zinnige" zijde naar voren. Mr. H. L. Houthoff. verdediger van „De Bijenkorf", herinnerde er aan. dat onze voorvaderen prat gingen op hun werk. Mr. Bletz was het hiermee eens. doch voegde er aan toe: „Laten we er dan nog een tijdje' prat op blijven cn er niets bij maken." Een groente hak bord kostte bij „Dc Bijenkorf" 4.25. De prijsbeheersingsambtenaren vonden dit veel te hoog en mr. JBletz concludeerde: „Bij dat ver schrikkelijke ding hebben wij ge lukkig niet met kunst te maken. Voor de oorlog was het eenvoudig onverkoopbaar." De productie van serveerbladen is volgens de ambtenaren van de prijsbeheersing voor de fabrikan ten een goudmijn geweest. ..De Bijenkorf" prijsde ze f 8.95. rtë ambtenaren schatten de prijs ma ximaal 3 90. Voor de oorlog lag deze beneden één gulden en toen werd voor die bladen veel beter materiaal gebruikt. Een wasbord mocht zich al evenmin in de waardering van mr. Bletz verheu gen: „We spreken mi wel over verbruikersprijs. qjaar zal ie dat ding werkelijk kunnen gebrui ken?" vroeg hij. Voor geen kwartje! In Rotterdam werden 65 brood planken in beslag genomen. De winkelprijs was 1.90. de ambte naren stelden vast 1.20 en .mr. Bletz zei, dat hij ze voor een kwartje nog niet wilde hebben. .Dit ding kun je niet zonder lachen een broodplank noemen", zei hij. Een paar houten boekensteunen met een uitgezaagde kabouter ver sierd, welke de lachlust van de tuchtrechter opwekten, ontlokte de verdediger de opmerking dat deze dingen toch voor een kinder- Fraude bij het ministerie van oorlog Malversaties zjjn ontdekt bij een der bureaux van de afdeling dienst plicht van het ministerie van oorlog Door middel van vervalsingen in de registratie is frauduleus uitstel van opkomst voor eerste oefening aan dienstplichtigen verleend. Een diepgaand onderzoek is inge steld waarbij enige arrestaties zUn verricht. T'£'s-HERTOGENBOSCH wcrcl dc vijftiende grote trekpnardententoon- stclling gehouden. Een merrie met veulen, dravend voor de jury. Paul Ramadier, Frankrjjks premier, heeft gisteravond in dc Assemblée opnieuw de nadruk gelegd op de vastbeslotenheid van de regering om haar gezag te handhaven en niet tot onderhandelingen over tc gaan onder dc druk van stakingen bij openbare diensten. Hjj waarschuwde dat de voedselvoorraden in Parjjs binnen enkele dagen uitgeput zouden kun nen z(jn. I)e fabrieken zjjn bjjna door hun kolenvoorraad heen. Het loon- conflict bjj de gas- en clectriciteitsbedryven Is vanochtend vroeg opge lost. Dc minister van industriële productie, Robert Lacoste, heeft een overeenkomst gesloten met de stakLngs-afgevaardigden. Hun loon is met gemiddeld 10 pet. verhoogd, terwijl zij ook een productiebonus zullen krijgen van ruim 3 pet. van hun salaris. Na de onderhandelingen, die de minister voor industriële productie. Lacoste. en de leiders der arbeiders der krachtcentrales hebben gevoerd, verklaarde een vakbondsleider, dat de arbeiders de regeringsvoorstel len aanvaarden, aangezien zij aan de verlangens der arbeiders zeer ver tegemoet kwamen. Deze betrof fen echter het jaar 1946. Voor 1947 behield de vakorganisatie zich ech ter haar rechten voor. Gisteren heeft Ramadier opnieuw pogingen gedaan om een einde te maken aan de spoorwegstaking. Hjj had Jouhaux en Frachon, de beide secretarissen van de C.G.Tn die zo juist waren teruggekeerd van het congres van het wereldverbond van vakverenigingen in Praag, voor een bespreking uitgenodigd. De confe rentie is echter geëindigd zonder dat men tot overeenstemming is kunnen komen over het beëindigen van de staking. De Oostenrijkse minister van Buitenlandse Zaken, dr Karl Gruber. is afgetreden tengevolge van een politieke storm, die door de communisten is ontwikkeld. In de communistische ..Volksstimmc", die gisteravond met een extra-éditie uitkwam, wordt dr Gruber gedoodverfd als een „Ameri kaans agent", die het nieuws heeft laten uitlekken over geheime bespre kingen tussen dr FigI (dc premier) cn Fischer (leider der communisten). Het blad eiste onmiddelluk aftreden van dr Gruber en van het gehele „ramp-kabinet". Hel bestuur van de volkspartij heeft een verklaring uitgegeven, volgens welke er geheime bespre kingen met de communisten zijn gevoerd, doch de communistische voorstellen voor reorganisatie van het kabinet werden afgewezen. De verklaring voegde er aan toe. dat geen minister zal aftreden als gevolg van communistische druk. Op een massa-vergadering heeft dc communistische leider, Fischer, geëist, dat het parlement een spe ciale commissie voor onderzoek naar het „lek" zal instellen. Dc kabinetszitting, die voor gis termorgen was gearrangeerd, is uit gesteld, omdat alle partijen zich nog steeds aan het beraden waren over de door hen aan te nemen houding. De mogelijkheid bestaat, dat ook de bijeenkomst van het par lement van vandaag zal worden uitgesteld, totdat de houding der partijen duidelijk is geworden. Het bestuurscomité van de socialistische partij heeft een verklaring uitgege ven, waarin geheime politieke on derhandelingen veroordeeld worden cn een volledig onderzoek van de gehele kwestie wordt geëist. Figl blijft aan De Oostenrijkse kanselier, dr. Figl, heeft gisteravond in een radiorede ontkend, dat hii de communistische leider, Fischer, zou hebben gezegd, dat hij be reid is af te treden. „Integen deel heb ik verklaard, dat ik op het pad van plicht en verant woordelijkheid voor Oostenrijk verder zal gaan," aldus Figl. De kanselier deelde mee tot Fischer gezegd te hebben, dat er geen kwestie zou «jjn van nieuwe verkiezingen voor de door de grond wet vastgestelde zittingstermijn van het parlement zou zijn verstre ken. Figl vervolgde, dat Fischer tegen over hem had verklaard bereid te zjjn aan de regering deel te nemen, indien een bepaalde persoon er uit zou treden. Tevens had Fischer een aantal andere personen genoemd, die hij dan aan de regering wilde zién deelnemen. Het is uitgelekt dat de premier, dr. Figl. met de communistische lei der Ernst Fischer in geheim over leg is getreden, aangaande een wij ziging in de regering. Fischer moet hebben geëist dat een niet met name genoemd minister zou aftre den, dat een aantal door hem ge noemde personen in het kabinet zou worden opgenomen en dat er ten spoedigste nieuwe verkiezingen zou den worden .gehouden. De communisten hebben er Gru ber van beschuldigd, de oorzaak te zijn dat het onderwerp van deze be sprekingen is uitgelekt. Zij hebben ook het gerucht verspreid dat de kanselier, dr. Figl, zou aftreden, om zich geheel te geven aan de lei ding van de volkspartij. In een officiële verklaring van de volkspartij wordt gezegd: „Er is geen sprake van dat wij bereid zou den zijn de regering te wijzigen vol gens de wensen van afgevaardigde Fischer, noch dat wij zouden willen aftreden. De kanselier zal aftreden wanneer het Oostenrijkse volk dit in overweldigehde meerderheid zou vragen. Nieuwe verkiezingen zullen gehouden worden wanneer de grondwet van de democratische Oostenrijkse republiek of de meer derheid van het Oostenrijkse volk dit eist?' Voorstellen afgewezen Ofschoon door een regeringspers chef werd ontkend dat dr. Gruber zijn ontslag heeft ingediend, werd dit bericht door andere bronnen be vestigd, doch er werd aan toege voegd, dat de ontslagaanvrage niet is ingewilligd en mogelijk zal wor den ingetrokken. DE EERSTE GASTEN van het jubilerende studentencorps der Amster damse Universiteit, bestaande uit een Engelse delegatie, werden aan het Centraal Station feestelijk ingehaald. Eis verworpen Volgens een woordvoerder van de regering heeft de C.G.T. verzocht, dc onderhandelingen te hervatten. Het verbond stelde als voorwaarde dat aan een minimum-looneis zou worden tegemoet gekomen. De re gering heeft echter geantwoord dat deze eis het budget te boven gaat, zodat deze voorwaarde geen basis lean zijn voor verdere onderhande lingen. De socialistische fractie van het Franse parlement heeft, volgens een communiqué, zonder voorbehoud en eenstemmig het energieke optreden van het ministerie van openbare werken en transport, onder Jules Moch, in de huidige moeilijke om standigheden goedgekeurd. De Amerikaanse minister van buitenlandse zaken, George Mar shall. heeft in een brief aan Arthur Vandenberg, de voorzitter van de senaatscommissie voor buitenland se aangelegenheden, geschreven: „Natuurlijk wensen de Verenigde Staten een Europa, dat niet in zich zelf verdeeld is. een Europa, beter dan wat het thans vertegenwoor digt". Marshall verklaarde zich eens met een aan het congres voor te leggen resolutie, waarin de op richting van de „Verepigde Staten van Europa" in het kader van de verenigde naties, wordt toegejuicht. Over de toekomstige organisatie van Europa zal door de volkeren van Europa beslist' moeten worden. Het ligt niet in de bedoeling der USA. Europa enige vorm van politiek of economisch verbond in het bijzonder voor te schrijven De brief van Marshall vormde een antwoord op een verzoek om be- 'kendmaking van zijn mening over een resolutie, voor de Verenigde Staten van Europa, voorgesteld door twee democratische senatoren. Fulbright en Thomas De democraat Boggs heeft een gelijke resolutie bij het huis van afgevaardigden inge diend. Aanvaarding van de resolu tie van Fulbright. Thomas en Boggs door senaat en huis zou eenvoudig een uiting ven de opvatting van het congres betekenen. De resolutie zal dan verder niet door Truman ondertekend worden. Tot nog loe hebben de commissies nog geen stappen gedaan voor doorzending van de resolutie naar senaat en huis. Diep-vriesvlees uit Oss In Oss is men thans druk be zig met de bereiding van diep vries-vlees. Als de biefsiuk-in-cellophaan door de kruidenier zou worden verkocht, zou dit voor het sla- gersbedrijf een grote slag zijn, aldus de heer de Gruyter, direc teur van het bureau van de R.K. Hanzebond voor Slagerspatröons in Den Haag op een vergadering van slagers in Maastricht. Hij verwachtte, dat het huidi ge vleesrantsoen van IV2 ons Vlees per week per hoofd gelei delijk zou kunnen komen lot 3V2 4 ons op het einde van 1947. Roemenië zal olie,aan Zuid-Slavië leveren De Roemeense ministers zijn liet bij hun bezoek aan Belgrado eens geworden over een econo misch verdrag, waarbij Roemenië olie en benzine aan Joego-Slavië zal leveren. Ook is een culturele overeenkomst gesloten. Een Joegoslavisch-Roemeens ver drag van vriendschap en wederzijdse hulpverlening is eveneens ter spra ke gekomen. Wiily Quentemeijer blijft kampioen In de Apollohal te Amsterdam heeft Willy Quentemever gister avond in een titelgevecht tegen de- uitdager Pierre Doorenbosch de kampioenstitel halfzwaargewicht van Nederland behouden. In de vierde ronde van het gevecht, dat zeer hard doch weinig fraai was en waarin de boksers herhaaldelijk meer worstelden dan boksten, kfeeg Doorenbosch een oogwonde. waarna hij op doktersadvies de strijd moest staken. De partij was tot zover vrij wel gelijk opgegaan, alleen was Doorenbosch in de derde ronde even aangeslagen. Schenking in plaats van lening Regeringskringen te Wash ington overwegen op het ogen blik de Amerikaanse deelne ming aan het Europese herstel over de gehele linie, waarbij Europa economisch als een ge heel wordt beschouwd - en wel tot een bedrag van 15 tot 25 milliard dollar. Het programma zal het karakter dragen van schenkingen en niet van lenin gen. Men wil dit doen daar de ondervinding met de lend-lcase- overeenkomstcn tijdens de oor log heeft geleerd, dat de moge lijkheid bestaat, dat een gevoel van verbittering zal ontstaan, wanneer de U.S.A. hulp ver lenen en terugbetaling verlan gen. Hoge ambtenaren verklaarden, dat men het programma ziet als een overbrugging tussen het na-oor- logse ïeliefwerk en de credietver- lening door de wereldbank. Men wijst er in dit verband op, dat de wereldbank in tegenstelling met de vroegere verwachtingen op zijn best een bijkpmstige rol zal kunnen spe len in de periode onmiddellijk na de oorlog. Do schenkingen, die op het ogen blik worden overwogen, zullen hoofdzakelijk werkkapitaal betref fen, noodzakelijk voor de aanschaf fing van nieuwe uitrustingen, mate rialen, en anderp goederen van es sentieel belang voor het herstel der Europeso economische productie* Het ontbreken daarvan ziet men als het voornaamste economische pro bleem, niet alleen voor Europa, maar voor de gehele wereld. Het ministerie van buitenlandse zaken overweegt een speciale afde ling in te stellen voor de uitvoering van dit programma, met betrekking tot de grondstoffen enz. De moge lijkheid bestaat, dat een dergelijke afdeling niet slechts voor Europa, doch voor de gehele wereld zal functionneren. In zeer goed inge lichte kringen acht men het vrijwel onvermijdelijk ,dat een speciale zit ting van het congres bijeengeroepen zal moeten worden ter behandeling van dit programma. Vriendschapsverdrag Cairo - Djokja Egypte heeft Dinsdag een vriendschapsverdrag gesloten met de Indonesische Republiek. Egoes Salim, onderminister van de Republiek, die liet verdrag voor de Republiek heeft «getekend, zal binnenkort ook aan andere Arabi sche landen een. bezoek brengen, om dergelijke verdragen tc sluiten. Schietpartij op de Dam Toen drie agenten Maandagnacht op de O.Z, Achterburgwal te Am sterdam de papieren van do chauf feur van een personenauto wilden controleren, gaf ,deze plotseling vol gas en reed met grote snelheid naar de Dajpstraat en vandaar in de rich ting Dam. Onmiddellijk openden de agenten het vuur op de wagen, die door vier kogels o a. in de linker- achterband werd getroffen. Op de Dam sloeg de wagen over de kop. De drie inzittenden, 2 Delftenaren en één Hagenaar kwamen met de schrik vrij Zij werden gearresteerd en overgebracht naar het politiebu reau Warmoesstraat, in do auto vond de politie een tapijt, enige schilderijtjes en actetassen, alles vermoedelijk van diefstal afkom stig. Naar het A.N.P. verneemt worden momenteel tussen de N.V. Philips' gloeilampenfabriek te Eindhoven en Werkspoor, onderhandelingen ge voerd over de stichting van een con cern voor de fabricage van hete- lucht-motoren. Deze industrie zou in Dordrecht worden gevestigd. Tsaldaris verwacht invasie in Noord- Griekenland De Griekse minister van buiten landse zaken. Tsaldaris. heeft me degedeeld. dat „ongeregelde troe pen, ter sterkte van enkele duizen den manschappen, die langs de Al banese, Joegoslavische en Bulgaar se grenzen worden geconcentreerd, klaar staan voor een invasie". Tsal daris beschreef de toestand als „ernstig" en zeide, dat het hier Griekse communisten betrof, die zich Griekse uitgewekenen noem den. Brekende bewolking Weersverwachting van De Bilt, s geldig Van Woensdagavond tot Donderdaga vond. Zwakke tot matige naar ooste lijke richtingen draaiende wind. Afnemende bewolking en vrij

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1947 | | pagina 1