DAGBLAD VOOR AMERSFOORT c 3 Londense regering heeft veel te royaal geleefd Vijf jaar blijft de eis tegen Arnold Meyer Russische zóne zal ons land machines leveren Commissie voor rijksuitgaven heeft ernstige critiek Meer openbaarheid verlangd Hulptroepen zijn gemobiliseerd Geen financieel winstbejag Contract gesloten voor een bedrag van 20 millioen Betaling geschiedt in guldens 1 October: Sigaren bonvrij Waspoeder en één ei Spoorwegstaking is geëindigd f Giro Po*Ü Gironummer 510330 Bank R'damsche Bank Postbus 9 Abonnementoprijs- 0.31 per week 4.per kwartaal •- Losse nummers 10 cL UITGAVE VAN DE STICHTING HET PAROOL Donderdag 12 Juni'1947 Nr. 666 6e jaargang Red. en Adm.: Snouckaertlaan 7, Amersfoort Telef. redactie 4291 Telef. administratie 6235 Directeur-Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDER ,.BU de Londense regering heeft er in dc periode van 1 Juli 1941 tot 31 December 1944 aan een zuinig beheer nogal wat ontbroken, men heeft meermalen op royale voet geleefd. Al te dikwpls bleek het besef te ont breken, dat de gelden, die daar werden uitgegeven het vermogen van het verarmde Nederlandse volk vormden, waarop werd Ingeteerd. Voorts ontbrak de voortdurende herinnering aan het levenspeil van het Neder landse volk in de oorlogsjaren dat hoe langer hoe meer daalde, zodat er nimmer aanleiding had mogen zijn in Londen een levenspeil te voeren, dat voor de aldaar werkzame Nederlander uitging boven het niveau, waarop hij voor 10 Mei 1940 leefde". gelijk opening van zaken geeft. Ook over verblijfsvergoedingen, duurte- toeslagen. salarisoolitick en ge bruik van auto's nieent de commis sie dë regering te moeten .verzoe ken een overzichtelijk expose te ge ven. Hoge salarissen De commissie kan zich niet ont trekken aan de Indruk, dat door vele ambtenaren, van hoog tot laag, in Londen en Amerika door de combinatie salaris plus verblijfsver goeding en andere emolumenten (reis- en verblijfskosten) naast de speciale helastingpolitiek inkomens zijn genoten, die ir.et inachtne ming uiteraard van dc bijzondere omstandigheden in generlei ver houding stonden tot wat zij \oor overeenkomstige arbeid In Neder land zouden hebben genoten. Of de verschillende ministers In Londen door het zeer nauwe persoonlijke eon tact, dat zij met de eigen amb tenaren hadden, wel voldoende het menselijke streven naar de behar tiging van het naakte eigenbelang hebben kunnen onderkennen, meent de contmissie in dit \erband te moeten betwijfelen. Dat ontoelaatbare toestanden be stonden. is de commissie ook op an der terrein gebleken: voor het ge bruik van eigen auto's door ambte naren werd in de aanvang 10 d. per mijl vergoed, terwijl de Koninklijke Shell in dergelijke gevallen 3 en de Unilever 2»/j tot 3 d per mijl ver goedde en de marine met 3d op de zelfde basis stond als de Engelse ma rine. Dit kleine facet acht de com missie typerend voor de va banque mentaliteit der eerste periode van het Londense beleid. De commissie Voor de rijksuitga ven zou eaarne een overzicht ont vangen van de financiële opzet van de regeringsvoorlichtingsdienst en van de geldelijke verhouding met de persbureaux ANPAneta. Het verslag wijdt ruime beschou wingen aap de Netherlands Purcha Deze critiek ontlenen wij aan het verslag der commissie voor de rijks uitgaven over de halfjaarlijkse ver slagen van de buitengewone alge mene rekenkamer te Londen betref fende haar werkzaamheden over genoemd tijdvak. Zij wijt deze fi nancieel minder juiste tactiek hier aan, dat het Londense ambtelijke apparaat moest worden opgebouwd met mensen, die grotendeels de ambtelijke sfeer niet kenden, terwijl er zeer veel mutaties plaats von den. Verder het ontbreken van de al- femene rekenkamer, die, wat cri- iek op het financieel beleid be treft, in ons ldnd een sterke positie inneemt. Ontdekt zij namelijk on juiste handelingen, dan publiceert zii die in haar jaarverslag. Deze heilzame invloed van openbaar- heicT heeft in Londen ontbroken. Ten slotte deed zich zeer sterk voelen het gemis der contröle, welke ho»: parlement op de finan ciële gestes van de regering uit oefent. De buitengewone algemene re kenkamer moet tot de actiefste der Nederlandse overheidsorganen in oorlogstijd overzee worden gere kend. Aan de voorzitter van deze kamer, mr. dr. A. A. van Rhijn. en zijn medewerkers uit de commissie dan ook haar warme erkentelijk heid. Chaotische toestanden De financiële administratie van verschillende gezantschap pen en consulaten heeft te wensen overgelaten, zo ver volgt de commissie. Chaotische .toestanden hebben er bestaan te Madrid, moeilijkheden zijn er geweest te Cairo, Eern, Algiers en Tanger. De wijze, waarop het vluchtehngcnbeheer in Zweden en Spanje plaats vond was schijnbaar niet in allen dele bevredigend. Ook over de manier, waarop on der de Nederlanders in Brazilië in gezamelde gelden door de gezant aldaar beheerd zijn, werden klach ten vernomen. De commissie voor de rijksuitgaven zou gaarne zien dat de regering hierover zoveel mo- Stalin en de kerk IN de derde week van Mei heeft in Moskou het conclave van de Heilige Synode der orthodox Russi sche Kerk verga- l derd onder voor zitterschap van do patriarch Alexis. Dit is een van die vele gebeurtenis sen in het Oosten, waaraan in het Westen maar heel weinig aandacht is geschonken. Zoals wij hier in het algemeen maar heel weinig verne men van die orthodoxe (Griekse) kerken en meer speciaal van de strijd om de macht, welke in de boezem hiervan wordt gestreden. Sinds enige jaren is de Russische kerk door het Kremlin weer in ge nade aangenomen, zoals men weet; z\j verheugt zich in de steun van de Sowjetniachthebbers, die in haar een werktuig menen te bezitten, dat hun niet alleen in Rusland zelf, maar ook in de invloedssfeer van de Scwjet-Unie in Z.O.-Europa goede diénsten kan bewezen. Voor de zoveelste maal merken wjj op, hoe opvallend goed Stalin en de zynen de oude Tsaristische politiek tot de hunne hebben gemaakt. Na dat de patriarch Alexis in 1945 reeds een rondreis had gedaan langs de orthodoxe gemeenschap pen van het Nab(je Oosten, staat voor dit jaar een bezoek aan de di verse Balkanstaten op z\jn pro gramma: hij is reeds met Roeme nië begonnen. JUIST deze collaboratie van de Russische kerk met het Kremlin heeft echter tegenstand opgeroe pen. Zo b.v. bij de orthodoxe ge meenschap in Parijs, zo b.v. in de Ver. Staten, waar het conclave van Cleveland in November jl. de ge hoorzaamheid aan de patriarch van Moskou heeft opgezegd en een eigen vrije kerk heeft gesticht. Nog belangrijker is het, dat een aantal hoge orthodoxe geestelijken in Jeruzalem en Alexandrië en an dere steden van het Nabije Oosten, benevens het grootste deel van de clerus in Griekenland, in verzet te gen de Russische kerk zijn geko men. Dezen hebben nu de steun ge kregen van de oecumenische pa triarch van Constantinopel, Maxiv mos, onder wiens jurisdictie trou wens ook de orthodoxe kerk van Parijs wenst te staan. Maximos is zelfs de éerste patriarch, die sinds 1453. toen Constantinopel door de Turken werd veroverd, zijn residen tie heeft verlaten: hij hoeft zich nl. in dezelfde week, waarin de H. Synode in Moskou vergaderde, naar Athene begeven voor een officieel bezoek. Een duidelijke tegendemon- stratie tegen Alexis' visite in Boe karest! Precies als in de grote politiek op dit ogenblik de stellingen worden betrokken, zo geschiedt dit ook binnen het grote verband der oi"- thodoxe kerken. En wat meer zegt, het verband tussen beide bewegin gen is duidelijk. sing Cpmmission (Ncdeidandse In koop-Commissie). Met de grote waardering voor het werk van de N P.C. heeft de reken kamer toch gemeend op enige pun ten te moeten wijzen. •1. De voorzitter, die daarin een meer dan volle dagtaak vond heeft zich niet daartoe beperkt, doch allerlei andere functies aanvaard, waardoor een onaanvaardbare cu mulatie van functies ook mét het oog op de controle ontstond; Geen begroting 2 Al was de N P C. in wezen een regeringsorgaan/ zij beschikte in 1943 niet over een begroting. Dit had tot gevolg, dat men zich te Lon den moeilijk rekenschap kon geven van de salarispolitiek der N.P.C. Het ging daarbij over grote, bedragen, want het personeel der N P.C. be droeg op 1 Juli 1943 271 ambtena ren. De rekenkamer kon zich. even min als de commissie voor de rijks uitgaven. aan de indruk onttrekken, dat de bezetting van Nederlands-In- dië, die een grote verandering en vermindering van werk voor de N.P. C. met zich meebracht, geen even redige inkrimping van het personeel teir gevolge heeft gehad: ook op de huisvesting viel veel aan te merken. Het is de commissie allerminst duidelijk waarom de N.P.C. en op haar voetspoor andere Nederlandse en Nederlands-Indische organen moesten worden gehuisvest in mis schien wel liet duurste gebouw van New York. nl. het Rockefeller Cen tre. Deze luxe kan aan het aanzien van het verarmde koninkrük in de Verenigrtp Staten niet ten goede ge komen zijn. Laakbare feiten Het jaar 1943 kenmerkte zich op de meeste departementen door een vermeerdering van werkzaamheden. Het meer nabijgekomen einde van de oorlog maakte het mogelijk en SINTERKLAAS MENTALITEIT Een soort Sinterklaasmen taliteit spreekt naar de me ning der commissie uit Het feit, dat op onvoldoende gronden in 1941 door de mi nister van marine aan een drietal hoge marine-officie ren persoonlijke toelagen werden toegekend van maan delijks resp. 30, 30 en 40 pond. Deze functionarissen ontvingen toen behalve hun salaris nog verblijfsvergoe ding en oorlógstoelage, zodat zij reeds een zeer aanzienlijk inkomen hadden. Door actie van de rekenkamer is deze ongemotiveerde bevoordeling in 1942 ongedaan gemaakt. Dat de minister van marine de huur van het in 1941 door hem zelf bewoonde huis van rond 341 pond per kwartaal uit rijksgelden deed bijpassen, kwam de rekenkamer bepaald onjuist voor. Ten gevolge van ingrijpen der kamer nam deze bewindsman in Januari 1942 de huur over. De com missie voor de rijksuitgaven kan niet vinden, dat hierbij die zuinigheid is betracht, die een regering overzee paste. noodzakelijk allerlei maatregelen betreffende de terugkeer naar Ne derland met spoed ter hand te ne men. Bij deze verheugende activiteit kon de kamer tot haar leedwezen evenwel niet juichen over het finan ciële beheer. Zo liet het tijdig ge reedkomen der begrotingen nog steeds ex-nstig te wensen over. Een soortgelijke omstandigheid deed zich voor ten aanzien van het scheepvaartfonds. De regering had de koopvaardijvloot reeds van 1 Ju ni 1942 af gevorderd, desniettemin waren het koninklijke besluit en de begroting betreffende het scheep- vaartfonds ruim anderhalf jaar na de vorderingsdatum nog niet ver schenen. Het ging hierbij om een bedrag van vele milhoenen. terwijl tevens de financiële verhouding tus sen regering en rederijen in het ge ding was De commissie acht dit zeer laakbare verschijnselen, waar voor bezwaarlijk verontschuldigin gen zullen worden aangevoerd. Crisis in Indonesië De Republiek heeft de mobili satie van haar gewapende hulp troepen gelast, „om iedere even tualiteit het hoofd te kunnen bieden," zo heeft radio Djogja bekend gemaakt. Deze aankondiging maakt ccn einde aan cl Stilte die gevolgd was op het overhandigen van de repu blikeinse antwoordnota op de Ne derlandse voorstellen. Betrouwbare waarnemers geloven, dat Indonesië snel dc critieke periode \an haar nu 22 maanden oude strijd voor po litieke onafhankelijkheid zal berei ken, ^o meldt Reuter. De commissie-generaal zal van daag in Batavia aankomen, om dc antwoordnota te bestuderen en dc Nederlandse regering van haar be vindingen op de hoogte te stellen. Nict-officiële Nederlandse menin gen over het tegen-memorandum zijn algemeen ongunstig. De T.R.l. heeft bij Malang verde digingsmanoeuvres gehouden. Uit Nederlandse bron wordt ge meld. dat de situatie „op het front bij Soerabaia". dicht bij Modjokerto, slechter is gevorden. Antara deelt mee, dat op 19 Juni de kustverdedi ging in de buurtt \an Banjoewangi ccn Nederlands oorlogsschip bc- schoten heeft. Het republikeinse dagblad „Merdeka" veronderstel!, dat het zeer waarschijnlijk is, dat ,de minister-president. Soetan Siabrir die zich op het ogenblik te Chcri- bon bevindt, een verzoek om inter nationale interventie zal indienen, wanneer de commissie-generaal het republikeinse tegen-memorandum zou verwerpen. Nooit zo kritiek Volgens het te Batavia verschij nende Nederlandse blad „Nieuws gier" is de situatie nimmer zo kri tiek geweest en het blad voegt er aan toe: „De situatie schijnt zich nog in ongunstiger richting te ont wikkelen". Het „Dagblad" is van mening, dat de Republiek dc Ja\aan->e hege monie over de Indonesische archi pel voorstaat en gaat Jan verder „alles hangt af van de houding van Den Haag. Men zal moeilijk kun nen aannemen, dat dc Nederlandse regering zich nogmaals lenen zal voor heropening van de ondernan- delingcn, die de ellende in Indone sië hebben doen uitgroeien tot schrikwekkende verhoudingen". In een commentaar van Radio- Batavia werd eveneens met nadruk verklaard, dat de Republiek de~ he gemonie over Indonesië voor zich opeist. Dc republikeinse dagbladen verwachten, dat een ingrijpen van het Nederlandse leger op handen De bijzondere raad van cassatie heeft opnieuw Arnold Meyer aan de tand gevoeld, nadat de behandeling op 13 November j.l. werd geschorst. De procureur-fiscaal prof. mr. Langemeyer bleef bfj zyn els van vyf jaar gevangenisstraf, ontzetting uit de kiesrechten voor het leven en verwer ping van het beroep voor wat de hoofdstraf betreft. De president mr. Haga merkt op dat een nader onderzoek is inge steld in verband met de vraag of requirant geld van de Duitsers heeft ontvangen. Dit onderzoek heeft in zoverre een negatief resul taat opgeleverd, dat gebleken is. dat een schuld van f 12.000, die requirant had bij de Residentiebode, betaald is door bemiddeling van de Duitsers. Niet is gebleken dat de betaling heeft plaats gehad op ver zoek van requirant. Verder is niet gebleken, dat hij andere betalingen zou hebben ont vangen zoals de heer van Oberen- dorff heeft te kennen gegeven. De beweringen van de heer van Obe- rendorff zijn niet gestaafd. Het rap port merkt o.a. verder op. dat de handelingen van Arnold Meyer Van oudsher heelt de Nederlandse vlag op de Rijn gewapperd. Ondanks het huidige geringe handels- en scheepvaartverkeer met Duitsland wap pert ook nu nog altijd op verscheidene plaatsen langs de Rijn de Neder- landse vlag, nl. in de kleine gemeenschappen van Nederlandse varensge zellen. Nabij Dusseldorp is men thans bezig met het. lichten van het Rot terdamse schip „Henriette" en andere Nederlandse schepen met behulp van drie drijvende bokken. .700 Nederlandse schepen werden reeds gebor gen en 118 staan nog op het programma. Een belangrijke aanvulling van onze geschonden Rijnvloot. niet' zijn ingegeven door financieel winstbejag, doch meer uit zucht om een in het oog lopende rol te spe len. Scliijn en wezen Requirant zegt dat zijn standpunt geweest is er van te maken wat er van te maken was en wanneer er niet meer te bereiken zou zijn, te stoppen. Dat is dan ook in Mei— Juni 1941 gebeurd. De procureur-fiscaal zegt zich niet te kunnen voorstellen wat bedoeld wordt met „te maken wat er van te maken is". Requirant verklaart, dat zijn op zet was annexatie-strevingen tegen te gaan, cn te trachten te voor komen, dat de N.S.B. aan het be wind kwam. De procureur-fiscaal is van oor deel, dat er dan toch iets tegenover geboden moest worden. Requirant betoogt, dat schijnbaar medewerking moest worden ver leend. In dit verband merkt de pro cureur-fiscaal op. dat schijn en we zen in dit geval samen gingen. De president wijst erop, dat re kening gehouden moest worden welke indruk de artikelen op het publiek moesten maken. Daaruit kon alleen een zeker defaitisme worden afgeleid. Dat moest van in vloed zijn op de verzetsgeest van het volk. Requirant zegt, dat hem daarvan niets bekend is. Verdediging De raadsman mr. van der Putt legde een aantal verklaringen over van personen, die geen lid waren van nationaal-front. waaruit zou blijken, dat verdachte te goeder trouw is geweest. Hij doet een be roep op de menselijkheid van de leden van de raad cn Arnold Meyer in zijn rechten tc herstellen De procureur-fiscaal herinnert er nog aan, cat verdachte zich bij de Februari-staking tegen deze staking heeft verklaard. Het artikel over het Nederlandse legioen was een afwijking ten gun ste van Duitsland van wat de rechtmatige houding van een Ne derlander moest zijn. Van dat plichtmatig gedrag is requirant tel kens en telkens meer afgeweken De president bepaal, de uitspraak daarna op 25 Juni a.s. 75 TROUWT S3 Dertig jaar geleden leerde George Cook, een mijn werker uit Stockmgsford, de toenmalige mevrouw Spencer kennnen uit Cornwall en zij sloten vriendschap. Twee jaar geleden verloor mevr. Spencer haar echtgenoot en jtiel hier, de vriendschap tussen dc twee oudjes werd hechter en hechter en nu zijn hij (75 jaar) en zij (83 jaar) één dezer dagen in het hlwelijksbootje gestapt. Cooks zes kinderen en aangetrouwd kroost plus de zeer vele kleinkinderen woonden de trouw partij bij Maandag is tc Berlijn de handels- en betalingsovcreenkomst tussen Nederland en de Russische zone getekend. Men is overeengekomen, dat dc Russische zone van Duitsland aan Nederland voor een waar de van twintig millioen gulden aan goederen zal leveren. Met dit accoord, dat geacht wordt in werking te zijn getreden op 1 Junj 1947 en geldig is tot en met 31 Mei 1948, is een aanvang gemaakt met het herstel van de economische betrekkingen tussen Nederland en Centraal- en Oost-Duitsland. Onder de aan Nederland te leve ren goederen bevinden zich arti kelen. die voor onze industrie van zeer grote betekenis zijn. o.a. ma chines cn onderdelen voor de nS- taalindustrie, de textielindustrie, de grafische cn tie papierindustrie, de schoen- en lederindustrie en de chemische industrie. Ook land bouwmachines en machinerieën nodig voor de voedselindustrie zullen worden ingevoerd. In verhand met het feit. dat in de Russische zone geen me talen beschikbaar zijn voor de productie van zulke machines heeft de Nederlandse delega tie gemeend dc Russische autoriteiten tegemoet te moe ten komen en de hiervoor be nodigde metalen Ier beschik king te stellen. De levering en de aankoop van de goederen zal plaats hebben via contracten, die door de bevoegde Nederlandse instellingen, waar jan *in dc eerste plaats de Trust maatschappij voor de handel van Nederland met het buitenland moei worden genoemd, kunneh worden afgesloten met het ..De partement" voor de buitenlandse handel van het Russische mili taire bestuur in Duitsland of rechtstreeks met de firma's in de Russische zone, welke daartoe door dat „Departement" kunnen worden gemachtigd Zakencorres- pondentie met de Russische zone zal uiteraard mogelijk zijn. terwijl aanvragen voor reizen naar de Russische zone bij de Trustmaat- schappij kunnen worden inge diend. Hoe betalen? Het betalingsverkeer zal lopen via een door de Garantie und Kre- dit Bank (Berlijn, Jacqerstrasse 49 50) ten behoeve van hot Russi sche militaire bestuur te openen rekening bij De Nederlandsche Bank. Deze rekeninq zal in gul dens luiden, terwijl een eventueel saldo op deze rekoniug. voorzover dit een bedrag van twee millioen gulden te boven gaat. hetzii in Amerikaanse dollars, hetzij in een andere, door de betrokken partijen overeen te komen valuta, zal wor den verrekend. Tijdens de besprekingen is ook de kwestie van de doorvoerhandel Uitkering aan ouden van dagen B(j Koninklijk Besluit is bepaald dat de 'wet „Noodregeling Ouder domsvoorziening" per 1 October in werking zal treden. Op deze datum zullen de eerste uitkeringen aan de daarvoor in aanmerking komende ouden van dagen plaats vinden. Een populaire uiteenzetting van de werking dezer wet zal heden avond 12 Juni om 7.45 uur over de zender Hilversum 1 worden uitge zonden in de radiorubriek „De re geringsvoorlichtingsdienst ant woordt". Gratie verleend Gratie is verleend aan C. A. Koonmans, tot de doodstraf veroor deeld bij sententie van het bijzonder gerechtshof te Arnhem en aan J. v. Barneveld tot de doodstraf veroor deeld bij sententie van het bijzonder gerechtshof te Amsterdam De doodstraf is ten- aanzien van Kooij- mans veranderd in levenslange ge vangenisstraf en ten aanzien van Van Barneveld in een gevangenis straf voor de tijd van 15 jaren. aan de orde gekomen. Hier werd door ile Nederlandse delegatie (in volledige overeenstemming met de Russische bezettingsautoritci- ten in Duitslafid) de toezegging gedaan, dat dc Nederlandse rege ring de doorvoerhandel van en naar de Russische zone zoveel mo gelijk zal stimuleren. Voorts werd over een twee tal veredel ingstran sac lies over eenstemming bereikt. In de eerste plaats betreft het hier 'de verwerking van een hoe veelheid ruwe. wol tot tricot- garen en garen voor de weve rijen. terwijl voorts de verwer king van een hoeveelheid ruwe katoen tot garen in de Russische zone zal plaats heb ben. Ten slotte zij nog vermeld, dat de gefloten overeenkomst los staat \an de transacties, welke reeds vóór 1 Juni 1947 tussen Neder landse firma's en firma's in de Russische zone. ziin afgesloten. Deze transacties zullen volgens de bestaande contracten worden uit gevoerd. De distributie van sigaren wordt met ingang van 13 Juni Juni opgeheven. Het tabaksrant soen zal waarschijnlijk op 2/y eenheid grhandhaafd blijven, 7.0- dat men dat geheel voor dc aan koop van sigaretten en kerfta bak kan gebruiken. Aldus een mededeling van het ministerie van Economische Za ken. Indertijd deed de minister de "toezegging dat half 1947 het tabaksrantsoen zou worden ver dubbeld. De verhooging van 2 op 21's rantsoen liad een bevredi gend resultaat. Toch is men niet overgegaan tot een verhoging tot 4 rantsoenen, maar heeft blijkbaar de voorkeur gegeven aan het opheffen van de sigaren- distributie. Bevin zeer bezorgd over Oost-Europa Bevin, de Britse minister van bui tenlandse zaken, heeft in het lager huis in antwoord op gestelde vra gen over de toestand in Hongarije en Bulgarije verklaard, dat de arres tatie van de Bulgaarse oppositie-lei- der Petkof, volgend op het verbod van de twee enig overgebleven Bulgaarse oppositie-bladen en an dere maatregelen waardoor de te genstanders van de Öulgaai-se rege ring van vrijheid van handelen be roofd werden, bij de Britse rege ring ernstige bezorgdheid had doen rijzen. Burggraaf Tempelwood. meer be kend als sir Samuel Hoare. heeft tij dens het debat over de buitenland se aangelegenheden in hel Engelse hogerhuis voorgesteld dat de Brit se regex-ing. indien de Sowjet-rus- sen het verzoek om een Engels-Ame- rikaans-Sowjetrussisch onderzoek naar de gebeurtenissen in Hongarije afwijzen, samen met de Amerikaan se regering deze kwestie voor de algemene vergadering der U.N O. of voor de veiligheidsraad brengt. Nieuw steunpunt op de Indië-route Het Engelse ministerie voor de burgerluchtvaart heeft toestemming verleend tot het landen van Ned(?r- landse vliegtuigen op de ..Airstrip" Tengah. 14 mijl ten Noorden van Singapore. Momenteel wordt er een onderzoek ingesteld naar de toestand van de vliegvelden Op de Indië-route in October zal de K.L M. een dage lijkse dienst AmsterdamBatavia openen) Of Tengah gebruikt kan worden voor tussenlandingen zal van de uitslag van dit onderzoek afhangen. Voor het tijdvak van 15 t.m. 28 Juni 1947 BONKAARTEN KA, KB, KC 707 (Serie E) E-03 Algemeen: 750 gr. suiker, boterhamstrooisel enz., of 1500 gr. jam, stroop enz., of 750 gr. chocolade of suiker werk. E-04 Algemeen: 250 gr. waspoeder en 250 gr. soda. K-05 Algemeen: 1 ei. BONKAARTEN KD, KE 707 (Scrlo E) E-13, E-14 Algemeen: 250 gr. sui ker, bóterhamstrooisel enz., of 500 gr. jam, stroop enz., of 250 gr. chocolade of sui kerwerk. E-15 Algemeen: 250 gr. waspoeder en 250 gr. soda. E-16 Algemeen: 1 ei. BONKAARTEN MA, MD 707 (BUz. arbeid, a.s. moeders) (Serie E) E-21 Suiker: 250 gr. .suiker, bo- tcrhamstrooisel enz., of 500 gr. jam, stroop enzof 250 gr. chocolade of suikerwerk. TABAKSKAARTEN ENZ. QA, QB, QC 707 E-81 Tabak: 1 rants, sigaretten of kerftabak (geen sigaren). E-32, E-S5 Tabak: 2 rants, sigaret ten of kerftabak (geen siga ren). E-S3 Versnaperingen: 200 gr. cho colade of suikerwerk, of 200 gr. suiker, boterhamstrooi sel enz., of 400 gr. jam, stroop enz. E-36 Versnaperingen: 100 gr. cho colade of suikerwerk, of 100 gr. suiker, boterhamstrooisel enz., of 200 gr. jam, stroop enz. Op de bonnen E-31, E-32 en E-35 tabak zijn uitsluitend sigaretten of kerftabak verkrijgbaar. Op deze bonnen mogen géén sfgaren worden afgeleverd. Franse staat moet bijpassen Het Franse vakverbond van spoorwegarbeiders heeft gister middag de voorstellen van de directie der spoorwegen aan vaard. De regering heeft de overeenkomst goedgekeurd. Het vakverbond heeft de arbeiders gelast, terstond aan het werk te gaan. De voorwaarden waaronder de overeenkomst tot stand is geko men. zijn nog niet bekend ge maakt. Wel schijnt vast te staan, dat de staat veel meer in bet bud get van de genationaliseerde spoorwegen zal moeten bijpassen, dan door dc wet voorzien is. Men verwacht verder, dat de spoorweg tarieven zullen worden verhoogd. Robert Schumann, de minister van financiën, heeft gisteren in do ministerraad meegedeeld, dat do nationalisatie van verschillende takken van industrie sedert de bevrijding de staat op bijna hon derd milliard francs komt to staan. Hij stelde vast. dat óf dras tische bezuinigingen moeten wor den ingevoerd, óf een aantal na tionalisaties ongedaan moeten worden gemaakt. Nederland koopt vlees De president van de National Meat Industry Council verklaar de, dat de Amerikaanse binnen landse prijzen voor vlees stijgen als gevolg van het eit, dat buiten landse kopers 4 dollarcents, per 1b. nieer willen betalen dan de Amerikaanse groothandelaars. Hij deelde mede, dat kopers uit Nederland, Engeland. Duitsland, Polen, België, Frankrijk en ande re landen in de afgelopen weken al het vlees hebben opgekocht dat zij konden krijgen. We krijgen 20.000 ton suiker extra De wereldvoorraden suiker werden in Juni geraamd op 15.340.000 short tons i.p.v. op 14.986.000 short tons, zoa]s in Fe bruari was geschat. Daarom heeft de international© noodvoedsel raad een verhoging van suiker toewijzingen aan 24 landen voor gesteld. De belangrijkste verhogipg werd voorgesteld .voor de V.S. n.l. 350.000 ton. die voor Indiè be draagt 80.000 ton. voor Gr. Brit- tannié 75.000 ton. voor Canada 22.000 ton. voor Oostenrijk 21.000 ton, voor Nederland 20 000 ton. er» voor Zwitserland eveneens 20 000 ton. üSKEiïUjr:jiiHftiinwi: Iets warnier Weersverwachting, van De Bil', geldig van Donderdagavond tot i Vrijdagavond: Koude nachtOverdag meest j matige wmd tussen Noord-Oost j en OostIn de Noordelijke pro- I vincies nog overdrijvende wol- i keuvelden. In 't overige gedeelte van 't land licht of half bewolkt. Op de meeste plaatsen iets ha- i gere temperatuur dan vandaagI

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1947 | | pagina 1