DAGBLAD VOOR AMERSFOORT INDONESIë IN AFWACHTING Republikeinse delegatie houdt spoedvergadering Rijksbemiddelaars erkennen vacantie-toeslag Steenfabriek betaalde f 6000 te veel loon uit Bemiddeling door Engeland en USA? Marshall hoopt op snelle oplossing Douane-beambte doodgeschoten Twee pet. van het jaar-loon is toegestaan Frankrijks budget uit evenwicht Directeur veroordeeld tot zes weken voorwaardelijk Principiële uitspraak Een „rover" over „helden" Een Zwartboek over De Telegraaf Meer fietsbanden uitgereikt? Antwoord van Djokja C Gironummer Postbus 9 of L— pa 510330 Bank: R'damsche Bank Abonnementsprijs: 031 per week per kwartaal Losse nummers 10 CL UITGAVE VAN DE STICHTING HET PAROOL' Vrijdag 13 Juni 1947 Nr. 667 6e Jaargang Red. en A dm.: Snouckaertlaan 7, Amersfoort Telef. redactie 4291 Telef. administratie 6235 Directeur-Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDER In een in allerijl bijeengeroepen vergadering zal de republi keinse delegatie morgen de toestand bespreken, ontstaan na de overhandiging van de Indonesische tegen-nota over de Neder landse voorstellen voor een interim-regering in Indonesië. Minister Roem, die zich op het ogenblik in Djogja bevindt, zal per vliegtuig naar Batavia komen om de besprekingen bij te wonen. Na de vergadering zal met de Commissie-Generaal worden geconfereerd. Naar in Den Haag verluidt heeft de regering van de Ver enigde Staten onlangs, bij het overhandigen van het memo randum. aangeboden bemidde lingsdiensten te verlenen om de vastgelopen besprekingen weer op gang te brengen. U.P. meldt, dat goedingelichte kringen te Batavia van mening zijn, dat de Engelsen pogen om in Indonesië tussen de Republiek en de Ne derlanders te bemiddelen. Officiële Britse kringen weige ren hierover commentaar te ver lenen. doch andere welingelichte kringen wijzen op de overhaaste vliegtocht Vrijdag j.l. van de Britse consul-genei aal naar Djogja. De volgende dag ging een En gelse voorlichtingsofficier naar Singapore Men neemt aan. dat hij aldaar rapport ging uitbrengen aan Michael Wright, de plaatsvervan ger van Lord Killearn. Engelands speciale gemachtigde voor Zuid- Oost-Azië. Redelijke wensen Volgens de ujogjase correspon dent van het republikeinse blad „Merdeka" heeft de minister var. voorlichting. Mohammed Natsir. op een persconferentie verklaard, dat de republikeinse antwoord-nota niets nieuws bevat, zeer redelijk is. en geenszins de grenzen overschrijdt. ..Indien ons antwoord de Neder landers niet bevredigt en zij zou den overgaan tot het gebruiken van geweld, kan de gehele wereld ge tuigen. dat de Indonesiërs hieraan geen schuld hebben" Natsir wordt in deze mening bijgevallen door de gehele republikeinse pers. die een stemmig de redelnkheid van de te genvoorstellen pi i jst en de hoop uitspreekt, dat Nederland nog een open oog zal hebben voor de moge lijkheid om de vredelievende weg te bewandelen, teneinde de Indone sische kwestie zo spoedig mogelijk tot oplossing te brengen. Volgens het republikeinse blad „Boeroch" vallen de Nederlandse voorstellen op alle fundamentele punten samen met de inzichten van de republikeinse delegatie en met de antwoord-nota van de republi- Sinkiang kan Men kan niet zeggen. dat de Russen niet actief zijn. Terwijl wy in gespannen aan- dacht naar Mid den-Europa zitten te kijken, komt het bericht, dat Mongoolse troepen met steun van vliegtuigen, welke van Russische kentekens voorzien zijn. de Chinese provincie Sinkiang zijn binnengevallen. Sinkiang is de meest Westelijke provincie van het grote Chinese rijk. Aan haar Noordgrens ligt Mongolië, in naam onafhankelijk (officieel sinds Aug. 1945), in feite een vazalstaat van de Sovvjet-Unie. terwijl Sinkiang in het Westen grenst aan de Sowjet-rcpublieken van de Kazakken en de Kirgiezen. Het steekt dus als een puntje in het Sowjetgebied vooruit, een geografi sche situatie, die op zichzelf reeds veel verklaart. Ook ethnologisch onderscheidt deze provincie zich van de rest van China; zij wordt nl. bewoond door een niet-Chinese bevolking, welke met die van de zo even genoemde Sowjet-republieken verwant is en voor wie de politiek, welke Moskou t.o.v. de minderheden toepast, on getwijfeld e.en grote aantrekkings kracht moet hebben. Vanouds heeft het centrale gezag in china grote moeite gehad zich in deze uithoek te doen gelden. Maar in 19-13 vond Tsjang Kai Tsjek het ondanks zijn vele andere zorgen no dig om zijn macht in Sinkiang te laten voelen: dc provincie werd door Chinese troepen bezet. De Russen legden zien bij dit voldon gen feit neer, m.a.w. zij gaven Sin kiang als invloedssfeer op, onder voorwaarde overigens, dat de Chi nezen geen Engels of Amerikaans kapitaal in de mijnen van Sinkiang zouden toelaten, een voorwaarde, welke Tsjang Kai Tsjek accepteer de Deze nieuwe toestand werd nog eens bevestigd in het Russisch- Chinees verdrag van Augustus 1945, toen Moskou in een speciale verklaring bevestigde, dat het, wat betreft de jongste gebeurtenissen in Sinkiang, met de bedoeling had zich in de interne aangelegenheden van China te mengen. Formeel doen de Russen dit op het ogenblik ook niet, zy laten de inval aan hun protégé's, de Mongo len, over. JDe Chinese regering wenst dit formele onderscheid ech ter niet te maken; zy heeft ten minste officieel in Moskou gepro testeerd. keinse regering, die slechts de be doeling heeft alles bijeen te bren gen. wat kan bijdragen tot verwe zenlijking van deze inzichten, zij het dan ook in andere vorm dan door de Nederlandse nota wordt voorge steld. „Of de Nederlahders hiermede accoord gaan, zal afhangen van de vraag of zij zich houden aan de geest van Lincgadjati en van het Handvest der Verenigde Naties. De tegenvoorstellen vormen een „test case" voor de Nederlanders om te tonen. dat.zij" van goede wil zijn". Ook het blad „Kedaulatan Ra'jat" is van mening, dat de tegenvoor stellen zeer redelijk zijn. maar toch nog verre ten achter blijven bij de wensen van het volk. „Het is thans aan de Nederlan ders om de door de republiek toe gestoken nand te grijpen Indien dit niet gebeurt en toch geweld gebruikt vordt ligt de schuld niet bij de In donesiërs". Tc veel geëist Een woordvoerder van de Rege ringsvoorlichtingsdienst te Batavia zei daarentegen: Er zou samengewerkt moeten worden tussen de Nederlanders, de Republikeinen, de Oost-Indonesiërs en de bewoners van Borneo, om met vereende krachten dit land een waardige plaats in de wereld te ge ven Het woord samenwerking, komt practisch niet voor in de republi keinse nota en als het voorkomt is de redactie van de betreffende pa ragraaf toch wel zo. dat deze samen werking in feite uitlooot op een dictaat van de republiek" De woordvoerder zeide, dat het oopirrkelpl< js hoo de republikein se delegatie door kleine wijzigingen in de getalverhoudinJTen. die de commissie-generaal heeft voorge steld. zich een positie tracht te ver werven. waarin zonder medewer king van de Republiek Indonesië riiots kan worden beslist. De repu bliek verschaft zich in feite een véto-recht De Republiek stelt In de ant woord-nota steeds eisen. Zij trekt in feite alle macht aan zich en zij doet dit op grond van pretenties, die stuk voor stuk in de praktiik nog bevestiging moeten vinden, aan gezien zij tot op heden juist door die praktijk in alle opzichten wor den gelogenstraft. De minister van buitenlandse zaken der Verenigde Staten. Marshall, heeft gisteren op een persconferentie gezegd: „De re gering der Verenigde Staten heeft met vreugde kennis ge nomen van het feit, dat de rege ring der Indonesische Republiek spoedig heeft geantwoord op de Nederlandse voorstellen van 27 Mei voor een federaal bestuur, waarin alle delen van Indonesië zijn vertegenwoordigd. Hoewel de volledige tekst van de Ne derlandse en Indonesische voor stellen ons nog niet ter hand werd gesteld, hopen wij, dat in deze ontwikkeling de mogelijk heid besloten ligt van een spoe dige vreedzame oolossing in een geest van goede trouw en com promis". In de nacht van Dinsdag op Woensdag heeft zich nabij de Duit se grens te Siebengewald een drama met dodelijke afloop voorgedaan. Twee patrouillerende douanebe ambten troffen bij de grens een man aan. die ze sommeerden halt te houden en zijn papieren te tonen. Nadat de man zijn papieren te voorschijn had gehaald trok hij een revolver en vuurde op beide be ambten. De 25-jarige hulpcomipies W. B. -e'oolten stortte zwaar getroffen in een en overleed een half uur latej. Hii bleek een schot door de longen gekregen te hebben. De uniform van zijn collega werd op verschillende plaatsen doorschoten, toch kwam hij er met een schampschot af. De dader is er in geslaagd met me deneming van zijn papieren over de Duitse grens te verdwijnen. Men vermoedt diet met een smokkelaar, maar eerder met een gevluchte SS-er te doen te hebben. Het slachtoffer was pas drie maan den gehuwd. Clandestiene slachters opgesloten 'Negen inwoners van Soest zijn achter slot en grendel gezet omdat zij clandestien runderen hebben ge slacht. Drie van hen. waaronder een vrouw, gaven in hun huizen gele genheid de dieren te doden, één bood het „zwarte" vee onderdak tot dat het onder het mes ging. terwijl vijf slagers het vlees verkochten. Behalve deze arrestaties heeft ce C.C.D. proces-verbaal gemaakt te gen een expediteur, drie kopers van dit clandestiene vlees en een boer, die de koeien geleverd had. Het college van Rijksbemiddelaars heeft een algemene vergunning af gegeven voor het verlenen van een extra uitkering, ten bedrage van ten hoogste 2 van het jaarinkomen, in eens of bij gedeelten, by voorko mende gelegenheden als vacantie, Pasen, Pinksteren, Kerstmis enz. De werkgevers mogen deze uitkeringen niet doorberekenen in de prijzen. De N.V.V.-bestuurder A. Ver- meulen gaf de volgende toelich ting op deze beslissing: Het betreft hier een algemene vergunning, hetgeen betekent, dat indien de partyen over de vacan- tietoeslag tot overeenstemming zyn gekomen, deze kan worden ver strekt zonder dat daarvoor de .goedkeuring van het college van Rijksbemiddelaars nodig is. De regering is van mening, dat de huidige prijsregeling, in het al gemeen, ruimte laat om deze uit kering te verstrekken. Daarom mo gen de uitkeringen niet worden doorberekend in de pryzen. Mocht een prijsvaststelling zodanig zyn, dat het absoluut onmogelijk is daaruit een vacantietoeslag te be druipen, dan kunnen de partyen zich tot het college van Rijksbe middelaars wenden met het ver zoek een bijzondere vergunning te verlenen. De vergunning loopt over het jaar 1947, hetgeen betekent, dat de regelingen welke partijen op grond van deze vergunning tref fen, zich tot dit jaar moeten be perken en dat bijvoorbeeld opname in een collectief contract, hetwelk zich uitstrekt ook over 1948, niet is toegestaan. Als partijen, waartussen de overeenstemming moet worden be reikt. worden in de vergunning aangemerkt, werknemersorganisa ties en werkgevers. De arbeiders organisaties hebben dus de gele genheid een regeling zowel met individuele werkgevers als met werkgeversorganisaties tot stand te brengen. Anderzijds kunnen kernen, personeelsraden enz. hier de taak van de arbeidersorganisa ties echter niet overnemen. Onder inkomen wordt in deze vergunning verstaan loon, plus eventuele premietoeslagen. Be staande gratificaties. tantièmes e.d. worden niet als inkomen be schouwd. (Deze regeling van het college van Rijksbemiddelaars betekent in feite niets minder dan de officiële erkenning van de vacantie-toeslag voor alle arbeiders. Naar wjj nader vernemen is het niet de bedoeling dat door deze regeling de uitkering van aandelen in de winst, gratifi caties en tantièmes moet verval len. Red.). Zeer ernstige aardbevingen, ver moedelijk ontstaan in Indonesië zijn geregistreerd door de seismograaf der universiteit van Fordham, om 10 uur 21 en om 11 uur 24 Nederland se tijd. Geen uitvoer van sigaren zonder vergunning Het ministerie van Financiën deelt mede, dat met ingang van 13 Juni a.s. sigaren en cigarillos in beginsel niet meer als goederen voor het persoonlijk gebruik van de reiziger of als kleine geschen ken zonder vergunning van de cen trale dienst voor in- en uitvoer mogen worden uitgevoerd. De ambtenaren der invoerrech ten en accijnzen kunnen evenwel naar gelang van de omstandighe den de uitvoer van een aangebro ken doos met ten hoogste tien si garen toestaan. Weer bezuinigingen in het vooruitzicht De zo zorgvuldig door Robert Schumann, de Franse minister van financiën, in evenwicht gebrachte begroting is door de verhoging der lonen van de spoorwegarbeiders en de arbeiders in de gas- en electrici- teitsbedrijvcn na hun staking aan het wankelen gebracht De verhoging der lonen, die een bedrag van 10 milliard francs be loopt. slurpt alleen al de zes maan den geleden ingevoerde bezuiniging ifl dc begroting cn de 7% bezuini ging op de begroting van de civiele uitgaveVi. die de minister twee maan den geleden bevolen heeft, geheel op. Bovendien kan men verwachten, dat thans ook andere categorieën arbeiders, zoals de mijnwerkers, een wijziging der lonen eisen Toch zijn zowel Schumann als Ramadier vastbesloten uitgaven en inkomsten in evenwicht tc houden. Daarom zal de minister in de nabije toekomst nieuwe bezuinigingsmaat regelen aan het parlement voorleg gen Men verwacht, dat Schumann er bij het kabinet op aan zal drin gen, dat voor de spoorwegen en de mijnen een systeem van „autonome financiering" wordt ingevoerd, het geen betekent, dat deze bedrijven zichzelf zouden moeten bedruipen. Dit zou waarschijnlijk een verho ging van de steenkool, gar- en elec- triciteitsprijzen met zich mee bren gen. Voor vandaag is een symbolische staking van alle gemeente-ambtena ren en employe's in de openbare diensten aangekondigd. De metro en de bussen in Parijs zullen blijven rijden. Ook de brandweer en de wa tervoorziening blijft intact. „Volksherstelci^aretten" goedkoper? Het restant van de door de rege ring aangekochte party importciga- retten, de zgn. Volk^herstelcigaret. ten. dat nog bij de importeurs be rust, is sinds korte tijd geblokkeerd. Men overweegt namelijk de toeslag ten bate van Volksherstel, die 2,50 bedroeg, te verminderen. Het is nog niet bekend hoeveel wy eerstdaags voor een pakje Amerikanen zullen moeten betalen, maar het zal onge twijfeld aanzienlijk minder zijn dan de 14,20, die wy nu moeten neer teilen. Intussen blijft de prys van de Volksherstelcigaretten, die nog in de handel zijn, gehandhaafd. De Koningin heeft een bezoek gebracht aan Je 15de nationale tentoon- stelling van dc Vereniging liet Nederlandse Trekpaard", welke in 's-Hertogenbosch werd gehouden. Deportatie van Chaplin geëist Dc democratische afgevaardig de John R/inkin uit Mississippi heeft in het huis van afgevaar digden de deportatie van Char les Chaplin geëist Hij heeft ge weigerd A/nei ikaans burger te worden door hem te deporteren, kan hij in Amerika niet meer op het u itte doek verschijnen en kan de Amerikaanse jeugd ge speend blijven van zijn walgelij ke. films." Chaplin is Brits onderdaan en ging in 1910 als acteur met een gezelschap naar Amerika. 'Je vorige maand heeft hij verklaard nog steeds niet van plan te zijn Amerikaans burger te word en- li ij verklaarde, niet in te zien, waarom de bond van onafhan kelijke Amerikaanse bioscoop eigenaren zijn jongste film Mon sieur „Verdoux" boycotte. De film geïnspireerd op het leven van Landru, is de geschie denis van een bankbediendedie zijn betrekking verliest en, ten einde in het onderhoud van zijn invalide vrouw en zoontje te voorzien, met verschillende vrou wen trouwt die hij vervolgens om wille van haar fortuin ver moordt. Duits jeugdparlement ontbonden Het militair bestuur der Ver enigde Staten in Duitsland heeft het jeugdparlement te München ontbonden wegens onverdraag zaamheid van zijn vertegenwoordi gers en hun vijandigheid jegens de gemeenteraad van München. T^E redactie van wijlen „De Tele- -1—7 graaf" heeft het bestaan een fraai boekwerk uit te geven met geen ander doel dan om te betogen, dat dit blad tydens de oorlog „een centrum van illegale actie" is ge weest en door zijn houding (mits op de juiste wijze geïnterpreteerd) een grote geestelyke steun van ons volk. Wij veronderstellen, dat onze le zers bij lezing van deze mooie zin hun ogen uitwrijven en na dit ge daan te hebben in zichzelf zullen zeggen: „wel verbazend, hier valt nog wel het een en ander over te zeggen". Wecst gerust, lezers, dit aanvul lende woord is al gekomen. De hoofdredacteur van „Vrij Neder land", H. M. van Randwijk heeft de onaangename maar volstrekt noodzakelijke taak ter hand genomen om de heren van De Tele graaf van antwoord te dienen. Het is een juweel in zijn soort ge worden. dit geschrift van 40 blad zijden. Scherp als een vlijm, uitste kend gedocumenteerd, waardig en beheerst, ondanks de verontwaar diging oyer zoveel leugenachtigheid en lafheid, meeslepend van inhoud en styl, ziedaar enkele van de kwa liteiten van dit strijdschrift. En bo venal het is overtuigend, wie het gelezen heeft, weet eens en vooral aan welke zijde in het geding van Van Randwijk versus Holdert c.s. de waarheid staat. De mens vergeet snel helaas. Hit- Ier wist het en hy heeft er gebruik van gemaakt en wie weet, noeveel succes hy met zijn speculaties zou hebben gehad bij ons volk, wanneer de illegale pers er niet was ge weest om ons geheugen op te fris sen. Thans heeft de redactie van De Telegraaf op dezelfde geheugen zwakte willen speculeren, maar ook zy heeft de illegale zy het nu gelukkig oud-illegale persman op haar weg gevonden. Het is maar heel zelden, dat wij ons gedrongen voelen om te zeg gen: dit boek zou ik in handen van iedere Nederlander wensen. Welnu, deze brochure van Van Randwijk moet iedere Ne derlander lezen. Maar dat is nog niet voldoende, hij moet er ook naar handelen. Tot de hoogtepunten van de be zettingstijd behoorden die ogenblik ken dat wij ons gezamenlijk in een actieve of passieve afweeVhou- ding tegenover de vyand plaatsten. Zo'n gesloten front van alle fat soenlijke Nederlanders dienen wy thans weer te gaan vormen. De Te legraaf is verdwenen, maar Else vier bestaat nog. Wie de brochure van Van Randwijk heeft gelezen, wie door hem overtuigd is en wie zal het niet zyn?! en die dan nog zijn houding tegenover dit stel en hun producten niet zou weten, aan zo Iemand is alles wat er in de oorlog gebeurd is voorbijgegaan. van politierechter De Economische Politierechter te Utrecht heeft gistermiddag een principiële uitspraak gedaan in een zaak, waarin de voorschriften van de Rijksbemiddelaars waren over treden, ten aanzien van de vaststel ling van het loon by collectief ar beidscontract. Nadat de Officier 6000 boete en een gevangenisstraf van 3 maanden, waarvan 2 mnd. voorwaardelijk had geëist, deed de politierehter uitspraak: 6 weken voorw aardelijke gevangenisstraf, met de belofte dat elke volgende overtreder van dc voorschriften een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf zal ondergaan. Principiëlo uitspraak Te verantwoorden lyad zich een directeur van een Montfoortse steenfabriek wegens het uitbetalen van te hoge lonen, liggend bo ven de loongrens door het College van Rijksbemiddelaars vastgelegd in het collectief arbeidscontract. Hiermede was in dit geval 6000 te veel betaald. Verdachte motiveerde zijn stand punt als volgt: de lonen in de an dere bedrijven liggen op gelijke hoogte of in enkele gevallen zelfs hoger Maar het werk in de steen fabriek is veelal zwaarder, waar door arbeiders wegliepen. Werd»het loon verhoogd, dan bleek dat de ar beidsprestatie veel groter wérd en de uiteindelijke capaciteit van de fabriek op het vooroorlogse peil kwam te liggen.- Een iets hoger loon betekende dus toch een bespa ring van minstens 15%. Zou het voorgeschreven loon gehandhaafd blijven, dan zou de fabriek komen stil te liggen. In de discussie wilde Mr. From- berg deze besparing niet bestrij den. Het voorschrift van het Col lege van Ryksbemiddelaars dien de echter onaangetast te blijven. Verdachte had echter vergeten dispensatie aan te vragen, had zelfs geen poging daartoe onder nomen en had op eigen houtje een loonschaal vastgesteld! Daarbij was afbreuk gedaan aan de men taliteit van de arbeiders: die al leen dan werkten als ze meer kregen. Zou op deze manier wor den toegegeven, dan voorzag Mr. Fromberg dezelfde moeilijkheden als in het buitenland, waar de overheid in een dwangpositie werd gebracht. De enkeling, in dit geval de ondernemer, die niet het geheel kan overzien, heeft De minister van Economischo Zaken heeft beslist, dat voor bet toewijzen van vergunningen voor fietsbanden de bepaling, dat men zijn werk met geen openbaar ver voermiddel kan bereiken, voor Am sterdam, Den Haag en Rotterdam vervallen is. Hij motiveert dit be sluit met de mededeling, dat do trams en autobussen in deze drie steden in een zeer slechte staat ver keren, zodat zeer velen er geen ge bruik van kunnen maken. Aangezien het toch de wens is van de minister dat eindelijk ook andere categorieën fietsers dan alleen zij, die hun rijwiel voor het werk nodig hebben, in beperkte mate aan banden ge holpen worden lag bovenstaan de beslissing z.i. thans voor de hand. Aldus antwoordt hij het Tweede Kamerlid Deering, dat hierover vragen had gesteld. Hogere vergoeding voor Kamerleden Indien het parlement het wets ontwerp tot wijziging van de scha deloosstelling en pensioenen der Tweede Kamerleden, dat de rege ring thans ingediend heeft, aan vaardt zal de schadeloosstelling van 5000.op 6000.per jaar wor den gebracht. De regering meent tot deze verhoging gerechtigd te zijn door de sterk gestegen kosten voor het noodzakelijke levensonder houd, welke een algemene loons verhoging tot gevolg hadden. De vergoeding der Kamerleden had echter nog geen wijziging onder gaan. Het pensioen zal worden bepaald op 187.50 voor elk jaar dat een Kamerlid zitting heeft tot een ma ximum van 3500.Ook de reeds verleende pensioenen zullen evenre dig aan deze nieuwe regeling wor den verhoogd. De regering stelt voor deze herziening in werking te doen treden met ingang van 1 Jan. 1947. zich te schikken naar de regelin gen van de overheid. En in de huidige prys- en loonpolitiek streeft de overheid er naar de lo nen te stabiliseren en de prijzen te doen dalen. Een getuige, directeur van het arbeidsbureau, vond de situatie in Z.W. Utrecht precair, waar alle In dustrieën daar in dc invloedssfeer van de grote stad liggen waar het loon hoger is en derhalve de plattelandsarbcider in de verlei ding brengen. De verdediger meende tc moeten formuleren, dat de rechtspraak geen administratieve formaliteit is, maar dat dc rechter in beginsel het recht toe moet passen. In dit geval, waar de moraal verdachte in het gelijk stelt, meende pleiter zich te kunnen beroepen op art.» 40 van het Alg. Strafrecht: het beroep od over macht. Met enige voorbeelden trachtte de raadsman dit begrip te verduidelijken, doch dit beroep werd door Mr. Fromberg direct verwor pen omdat verdachte eerst in een dwangpositie zou zyn geraakt, als hij het College van Rijksbemidde laars zijn bezwaren had kenbaar gemaakt. Jongerius bevoorraadde interneringskampen Omtrent de pxtra voedselverstrek- king aan politieke delinquenten in de kampen Laren en Naarden, ver nemen we van de CCD te Utrecht nog het volgende: Op 27 Mei hiel den ambtenaren van de CCD onder de gemeente Amersfoort een militai re vrachtauto aan, waarin 20 zau- ken tarwe werden vervoerd. De auto wérd besteurd door een bu' ger, terwijl een sergeant van de verbindingsdienst naast deze geze ten was. Uit een nader onderzoek is geble ken dat de firma jongerius ook ia het kamp voor pol. delinquenten op Rhynauwen de clandestiene voed selvoorziening heeft verzorgd. Over het ontstaan van deze extra verstrekkingen kregen we nog de volgende toelichting. Regelmatig werken bij de firma Jongerius 300 tot 400 politieke delinquenten, waar ze assisteren bij de aflevering van de auto's voor de 2e Divisie. Om de arbeidslus', te animeren heeft men extra voedsel uitgedeeld. Dit bestond tot dusver o.m. uit aardappelen. Toen deze verstrek king een tijdje onderbroken moest worden, daalde de arbeidsproductie aanzienlijk. Sigaren bon vrij Mr. v. d. Berg verwacht meer zwarte handel De nieuwe maatregel van de overheid om de sigaren vrij te ge ven. noemt de officier van Jusitie voor Economische Zaken te Utrecht, in een gesprek met één onzer redac teuren, als mens gesproken een du bieuze oplossing van het labaks- vraagstuk. Het is de vraag of dc si garen niet op korte termijn weg zul len zijn en of de maatregel van de overheid blijvend is. Zou men ooit weer tot distributie moeten over gaan, dan zou dit een knauw bete kenen van het overheidsprestige. Als economisch ambtenaar voor ziet mr. v. d. Berg grote moeilijkhe den. Doordat iedereen nu naast si garetten ook sigaren gaat roken, ontstaat er een wijziging in de ver houding. De sigarenrokers zullen nu op hun sigarettenbonnen ook siga retten nemen waarmee de niet-siga- rehrokers ernstig tekort wordt ge daan. Anderzijds verwacht de Offi cier een toeneming van econo mische delicten. Sigarenrokers zullen n 1. geneigd zijn hun si garettenbonnen te verkopen, ter wijl er vele zwarte handelaren de sigaren zullen wegkopen om deze later tegen hogere prijs aan de man te brengen. Mr. v. d. Berg stelde echter in het uitzicht, dal zeer streng zal worden opgetreden tegen overtreders van de tabaksregelingen. Geen onderzoek naar Gruber's gedrag Het Oostenrijkse parlement heeft een eis verworpen van de commu nist Ernst Fischer tot benoeming van een parlementaire commissie, om een onderzoek in te stellen naar de persoon van dr. Karl Gruber, de Oostenrijkse minister van bui tenlandse zaken en diens onderhan delingen met Amerikaanse autori teiten in Wenen. Het voorstel werd zonder formele stemming verworpen. Toen wH de laatste maal over de Indonesische kwestie schreven, hebben wy er in grote ernst op gewezen, dat alles zou af hangen van de staatsmanswy'shoid, die beide partijen ten toon zouden spreiden. Wij deden daarbij aller eerst een beroep op Sjahrir cn de zynen, omdat van ben de eerste daad werd gevraagd, nl. een ant woord op de nota van de Commis sie-Generaal. Dit antwoord is thans binnenge komen en laten wij het maar dade lijk onverbloemd zeggenhet is voor ons een teleurstelling gewor den. Een teleurstelling, welke wij zijn ervan overtuigd door een groot deel van progressief Neder land, dat in het Accoord van Ling- gadjati het begin van een niouwo periode in de verhouding Nederland Indonesië heeft gezien en dat van deze overeenkomst eerlijk en op recht iets goeds heeft willen ma ken. zal worden gedeeld. Dit feit constateren is tegelijk het diep be treuren: Nederland zowel als de Republiek moeten het hebben van de men sen, die van goeden wille z y n. Wat ons hét meest hindert ln de antwoordnota ls het ontwykcnde, het altijd maar weer uitstel zoeken de karakter ervan. Nu weten wij wel. dat men dit met de verklaring „echt Oosters" kan afdoen en wy weten bovendien, dat die verklaring in al zyn gevaarlijke simpelheid bovendien nog in hoofdzaak juist is ook. Maar degene, die hierbij blijft staan, moet dan toéh ook tegelijk do twijfel bekruipen, of een open gesprek met resultaten tussen West en Oost wel ooit mogelijk is. Ziet, daarin schuilt juist het grote ge vaar van deze antwoordnota, aat zij bij hen, die dit open gesprek wel voor mogelijk hadden gehouden, twijfel en duswantrouwen op roept. En daarmee zyn wij in de fataal ste aller vicieuze cirkels aange land: het wantrouwen van de ene partij, dat ontstaat en groeit van dat van de andere party uit en te gelijk dat van de andere versterkt en verhevigt met als slot: de ca tastrofe. Hebben Nederland en dc Repu bliek reden voor dit wantrouwen? Zonder enige twijfel: dit is juist het tragische en het fatale, dat zo'n wederzijds wantrouwen alt(jd gemo tiveerd is. Wanneer men in Djokja gadeslaat, hoe de oppositie zich hier tc lande gedraagt, wanneer men er geregeld leest, wat een blad als Trouw schrijft en natuurlijk doet men dat welnu, clan begrij pen wij zonder meer, dat Sjahrir van zijn kant zich afvraagt, of een open gesprek tussen Oost en West ooit tot enig resultaat kan leiden. Maar dan moet hij aan de andere kant ook weten, dat Trouw niet de stem van Nederland ls, dat mil- lioenen van ons volk zich generen over dat geluid in 1947, en dan moet hij alles op alles zetten om te voorkomen, dat die millioenen In dc armen van de oppositie worden ge dreven, zoals onze regering ervoor heeft te waken, dat zij zelf de ex tremisten in de Republiek in de kaart speelt. Hier komen wij tot een andere kern van deze tragedie- het feit, dat beide partijen in deze onder handelingen in zich zelf verdeeld zijn. Laten wij voor het ogenblik de Republiek, waar wij dc toestanden niet uit eigen ondervinding kennen, buiten beschouwing; wij doen dit met te meer vrijmoedigheid, omdat wy ervan overtuigd zijn, dat in dit alles de verdeeldheid in Nederland van veel meer betekenis is dan die in de Republiek. En dan willen wy één ding opmerken. De laatste da gen wordt telkens en in allerlei kringen de vergelyking gemaakt met het problecm-India. Van onze kant stellen wy voorop, dat die vergelyking naar onze mening in geen enkel opzicht opgaat. Maar één ding is zeker: wy zouden een heel eind verder kunnen zijn ge weest en wij zouden ook op dit mo ment een heel eind verder kunnen komen, wanneer enerzijds onze re gering zo consequent durfde hande len als de Britse gedaan heeft en wanneer anderzijds de oppositie in ons land maar de helft van het ver antwoordelijkheidsgevoel en de staatsmanswijsheicl had bezeten en bezat, als waarvan de Engelse con servatieven in dezen hebben blyk gegeven. Voor vandaag willen wy het hier bij laten. De vraag, wat er nu moet gebeuren, hebben wy nog niet aan gesneden. Met opzet niet. omdat wjj onze lezers eerst rekenschap wilden geven van ons standpunt, dat Ne derlands en progressief is en blijft, dat ons de „dee-hards", de er op los slaanders. die bij Trouw zweren, principieel doet afwijzen, maar dat ons evenmin blind maakt voor de fouten, die de Republiek heeft be gaan, noch voor de ernst van de toestand, die ontstaan is, nu juist het in dezen goedwillende deel van ons volk door de Republikeinse ant woordnota is teleurgesteld. Dr. C. D. J. BRANDT. Rantsoenering in USA geëindigd De Amerikaanse huisvrouwen kunnen heden hun distributiebe scheiden aan de kant doen: het laatste distributieartikel, suiker, is van de bon. In November 1945 waren de an dere levensmiddelen reeds vrijge geven. xrasBiiiiiiniHiliit, - -r- «i Weinig verandering Weersverwachting van De Bilt, geldig van Vrijdagavond tot Za terdagavond. Windstille, koude nacht. Mor- jj, gen overdag tot matig toene- j, mende wind tussen Noord en i Oost. hi de Noordelijke provin- j cies opnieuw overtrekkende wol- 3 keuveldenwaardoor de tempera- i tuur vrij laag blijft. In het ove- rige gedeelte van het land, naar het Zuiden afnemende of dunner 3 wordende bewolking met vrij veel zon. Slechts weinig hogere temperatuur.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1947 | | pagina 1