IÏAGBLAD VOOR AMERSFOORT 1 Deviezenpositie dwingt regering tot een ander beleid Hongarije is een politiestaat, zegt Deszo Sulyok Aan hulp-plan van Marshall wordt reeds gewerkt Gouden tientje afgeschaft Textiel en fietsbanden iets ruimer beschikbaar Eén paar schoenen in 1% jaar Spiegel der wereld Geen enquête naar Londens beleid? Begroting volgens nieuw schema Onnodig uitstel moet vermeden Regering houdt rijksdaalders en guldens voorlopig achter Nikkelen kwartjes en dubbeltjes Parade van de week Gironummer 510330 Bank: R'damsche Bank Postbus 9 Abonnementsprijs: 031 per week of A— per kwartaal Losse nummers 10 CL UITGAVE VAN DE STICHTING HET PAROOL Zaterdag 14 Juni 1947 Nr. 668 6e Jaargang c Red. en Adm.: Snouckaertlaan 7, Amersfoort Telef. redactie 4291 Telcf. administratie 6235 Directeur-Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDER Goederenvoorziening niet gunstig Gezien de goederenschaarste, waaronder een groot deel van de wereld lydt en de dollarschaarste, waarmede Europa in het bijzonder te kampen heeft, is het voor iedereen duidelijk dat ook het zo zwaar geteisterde Ne derland de krapheid aan goederen en deviezen in bijzondere mate ervaart. De regering heeft uiteraard bij haar politiek de grote lijnen voor ogen waarlangs zij het wel vaar ts-herstel van het volk nastreeft. Zij stuit bij haar beleid maar al te vaak op niet te vermijden hindernissen, die haar nood zaken plotseling een bepaalde beleidslijn om te buigen of zelfs af te breken. doen. iedere volwassen Nederlander slechts één costuum in ongeveer twee jaar aanschafte en één over las in drie en een half ïaar. terwijl iedere volwassen vrouw slechts één iapon of ïurk per iaar en eenmaal in de drie iaar een mantel of man- telcostuum kocht. Ook andere tex tielartikelen werden minder vaak gekocht dan men wel eens denkt. Dat de productie niet vol doende zal zün om de punten te honoreeren. behoeft men niet te vrezen. Ondanks een grotere export, welke noodzakelijk is om van het buitenland grond stoffen en artikelen los te krij gen. zal naar verwachting de productie zoveel hoger zijn. dat zonder bezwaar aan de grotere vraag zal kunnen worden vol daan. De volgende cijfers geven een ver gelijkend overzicht van de in de ïa- ren 1916 en 1947 voor de binnen landse burgerli'ke voorziening be schikbare hoeveelheden textielgoe- deren: Ton in Ton in 1946 1917 Wollen stoffen 8.800 12.700 Katoenen weefsels en alle tricotages 15-800 20 000 Kunstzijden weefsels 3.700 4.400 Nog kan worden medegedeeld, dat het in het voornemen ligt een wijziging te brengen in de distribu tie van de textielgrondstoffen. wel ke tot gevolg zal hebben, dat de wens van het publiek tot de fabri kant doordringt. De aanvankelijk gunstige devie zenpositie gaf de regering in het najaar 1946 aanleiding tot een ze ker aankoopschema in het buiten land. dat niet te handhaven was. Toen in Maart 1917 de vooruitzich ten minder gunstig bleken, moesten de ministeries hun beleid aanpassen. Deze noodzakelijke koerswijziging geeft het ministerie van Econo mische Zaken bijzondere zorgen. Het drijft niet zelf handel, doch laat het afsluiten van transacties over aan het bedrijfsleven. Koers wijziging heeft tot gevolg dat de Rjjksbureaux, als distributieorga nen voor handel en nijverheid, de toewijzingen moeten wijzigen of uit stellen. Daardoor bestaat de laatste maanden bij verbruikers als be drijfsleven veel onzekerheid over de gevolgen van de deviezenpositie. Nu de regering met de herziening van haar deviezenschema gereed is. zal zij spoedig meer bekend maken over de hiermpde samenhangende maatregelen. De minister van Eco nomische Zaken acht het niet toe laatbaar reeds thans officiële mede delingen te doen. Teneinde evenwel geruchten en ongemotiveerde onrust te voorko men. geeft de minister van Econo mische Zaken aan hoe de voorzie ning van enkele belangrijke artike len naar alle waarschijnlijkheid in de naaste toekomst zal zijn. Hierbij dient men in aanmerking te nemen, dat goederenmarkten en de\ ie/.en- positie zodanig zijn, dat zich altijd omstandigheden kunnen voordoen, welke aan de vooruitzichten af breuk doen. Vóór de oorlog Over textiel merkt de minister nog op dar vóór de oorlog, toen het aanbod aan elke vraag kon vol- Staking en politiek W R is een einde 1gekomen aan de Franse spoor wegstaking, die X het land milliar- i J rlon heeft gekost W i Alleen al voor de jflliffllRj genationaliseerde spoorwegen bete- Er kende e,ke dag staking een in- komstenderving van j m.ilioen francs. En hoeveel andere industrieën en bedrijven zijn niet komen stil te liggen, hetzij om dat de grondstoffen en de steenko len. hetzij omdat de arbeiders ze niet konden bereiken. Men bere kent. dat alleen in de streek van Parijs 12 millioen arbeidsuren per dag door de staking zyn verloren gegaan. Het einde is gekomen dank zij een compromis: do arbeiders heb ben een zekere loonsverhoging ge kregen, zij het dan ook niet zoveel als zij geëist hadden. Met dit al wordt het Franse budget ook door deze betrekkelijk geringe loonsver hoging weer extra zwaar belast. Bovendien melden zich reeds andere categorieën arbeiders voor een loonsverhoging aan, o.a. de mijn werkers. In feite wordt ook met deze betrekkelijk geringe concessies toch de hele loon- en prijzenstop onhoudbaar. -_AAT het echter bij deze sta- kingsgolf, welke de laatste we ken over Frankrijk gaat. nog wei om loonsverhogingen of hebben we hier te doen met politieke stakin gen, met een worsteling om de macht met de communisten, die willen bewyzen, dat er zonder hen in Frankrijk niet kan worden ge regeerd? Dit laatste kan men in vele beschouwingen over de situatie in Frankrijk lezen. Er wordt be weerd, dat de communistenleider Duclos in een onderhoud, dat hij met de president Auriol heeft ge had, de wederopneming van de communisten in de regering als vèorwaarde zou hebben gesteld voor het beëindigen van de spoor wegstaking. In dit opzicht is het kabinet-Ramadier dan in ieder ge val niet gezwicht. De Egyptische regering heeft Abd el Knm een maandehjkse toe lage van 2000 pond voor hem en zijn gezin toegestaan. Te Alexandrië zijn aan zee twee villa's gehuurd voor het gezin van Abd el Krim zo lang deze in het ziekenhuis wordt verpleegd. Waar kunnen we j op rekenen? TABAK: Zoals reeds bekend z is mogen de sigaren voortaan 5 bonvrij verkocht worden Doel: Z verbetering van de productie j erhoudingen in de tabak-ver- werkende industrie en bestrij- ding van de zwarte handel. TEXTIEL: We krijger, dit jaar i 80 textielpunten, dat is 30 meer dan in 1940 De minister geelt toe, dat in verband met de grote achterstand in kleding dat nog veel te weinig is, maar er is z vooruitgang Buiten de SO pun. ten ontvangen arbeiders, oor zoi er nodig, bedrijfskleding, zij z het in r:og te geringe hoei eel- z heid. SC HOEK'EX' In tegenstelling j met de oorspronkelijke opzet zal iedere Nederlander één paar j schoener in de IV2 aar (niet elk jaar) kunnen kopen De kinderen krijgen echter ieder iaar een bon extra, terwijl voor bepaalde groe- j pen arbeiders werkschoenen ter beschikking worden gesteld. j FIETSBANDEN: De minister Z overweegt geleidelijk iedereen, die een fiets heeft, handen ter beschikking te stellen Distribu- 'ie blijft echter gehandhaafd ZEEP Het ligt in de bedoe- ling om de twee weken een bon aan te wijlen voor resp 250 gram waspoeder. 250 gram zach- te zeen en 225 gram huishoud- of 180 gram toiletzeep. De voorziening blijft echter nog be- Z j neden de behoefte Douwe Bakker krijgt 8 jaar er bij Douwe Bakker, de 55-iarige Am sterdamse inspecteur van politie, die tijdens de bezetting chef van het beruchte bureau inlichtingendienst in de Nieuwe Doelenstraat was en in September 1946 tot zeven iaar gevangenisstraf veroordeeld was. hoorde zich Vrijdagmorgen opnieuw tot acht jaar vonnissen, nu voor an dere feiten. Zijn straf is dus totaal vijftien jaar. Deszo Sulyok. de leider van de oppositionele Hongaarse Vrijheidspartij, heeft in een rede in de Nationale Vergadering, een felle aanval ondernomen op dc regering, op hetzelfde ogenblik dat de justitie opheffing vroeg van zijn parlementaire immuniteit om hem te kunnen arresteren. HU noemde Hongarye een politiestaat vol spionnen, waar de vrUhcid van pers, van vergadering, van mening, niet meer bestaat. Sulyok eiste dat Hongarye zicli los zou maken van de politiek der grote mogendheden in het Westen en Oosten, en een eigen politiek zou voeren. RADIO MOSKOU: Kwaadaardige laster 1—1OEWEL wp allerminst willen •*- A ontkennen, dat de opvatting van de stakingen als een worste ling met de communisten om de macht in vele opzichten juist is (de communisten hebben er al lang be rouw van, dat zij zich uit de rege ring hebben laten dringen), geloven wij toch niet, dat deze stakingen i n oorsprong het werk van de communisten zijn. Ze gaan ons in ziens veeleer uit van anarchistische en syndicalistische (vanouds sterk vertegenwoordigd in de Franse vakbeweging) elementen onder de arbeiders. Het extra gevaarlijke in deze stakingen is juist, dat de lei ding ervan in eerste instantie niet berust bij de C.G.T. en de besturen der vakbonden, maar dat deze vol gen, waar de arbeiders voorgaan. Het is dus zo: de communisten, doodsbenauwd om door een radica lere beweging uit de gunst der ar beiders te worden vedrongen, haas ten zich om mee te doen en de lei ding aan zich te trekken. Dat zy in tweede instantie de stakingen voor hun politieke doeleinden proberen uit te buiten, spreekt by nen ove rigens vanzelf. Intussen is de kans heel groot, dat van hun va-banque- spel alleen De Gaulle profijt zal trekken. Radio Moskou noemde Sulyoks rede gisteravond „kwaadaardige laster tegen de Hongaarse demo cratie". In dit eerste Russische commentaar op de rede werd geen verslag gegeven van de tekst. Het Amerikaanse ministerie van buitenlandse zaken heeft aan Fe- renc Nagv. de voormalige Hongaar se minister-president, die kortgele den. na van Russische zijde van ver raad te zijn beschuldigd, is afge treden. en aan zyn gezin de diplo matieke status verleend. Zij worden binnen enkele dagen per vliegtuig te New York verwacht. Naar aanleiding van de brief van Nagy aan Lord Vansittart, die deze kortgeleden in het Britse Ho gerhuis heeft voorgelezen, heeft Tilcly, president van de Hongaarse republiek, de beschuldiging, in deze brief geuit, dat hy onder bedrei ging van naar de Sovjet-Unie te worden gedeporteerd gedwongen zou zijn geworden op zijn post te blijven, laster genoemd. Geen crisis? De sociaaldemocratische Hon gaarse vice-premier. Arpad Szaka- sits, heeft gisteren te Parijs gezegd, dat er geen crisis in Hongarije is en dat er ook geen crisis is geweest. Als motivering voor zijn verklaring wees Szakasits op het feit. dat de drie voornaamste partijen te we ten communisten, sociaal-democra ten en de kleine boerenpartij be reid zijn de coalitie voort te zetten. Er is slechts een samenzwering ontdekt en de personen, die daarbij betrokken waren, zullen worden berecht. Verder is er niets veran derd en van Russische inmenging in Hongaarse binnenlandse aangele genheden is geen sprake, aldus Sza kasits. Andrew Misteth. lid van de Hon gaarse party der kleine boeren en Eenheidspartij in Indonesië Twaalf van de voornaamste re publikeinse poli ieke partijen heb ben zich verbonden in de „Kesa- tceanTekan Partai'', om een een heidsprogram vast te 'ellen met de bedoeling „alle eventualiteiten, voortvloeiende uit de consequences van de republikeinse antwoordnota, het hoofd te kunnen bieden." Voorzitter is Kamadjaja van de P.N.I. De partijen zijn de Masjoe- mi, de P.N.I., de Partai Sosialis de christelijke Paikindo, twee commu nistische partijen, de arbeiderspartij, de proletarische oartij en de volks party. De elfde partij om het wereld kampioenschap dammen tussen Ghestem en Keiler, alhier gespeeld, is na 54 zetten remise gegeven. voormalig minister van wederop bouw. zei gisteren in het proces, dat op grond van beschuldigingen van samenzwering tegen hem wordt ge voerd. dat de geheime vereniging, waartoe hij zou hebben behoord, in werkelijkheid een vereniging van in tieme vrienden was. die plannen voor wederopbouw bespraken. Hier onder bevonden zich verscheidene communisten. Hij voegde hieraan toe. dat hii de door de groep opge stelde plannen aan president Tildy had voorgelegd. Verliezen: één man De regering maakt tot haar leed wezen bekend, dat in de afgelo pen week is gesneuveld tengevolge van oorlogshandelingen: Koninklijk Nederlands-Indisch le ger: Soldaat Bontang, afkomstig uit Indonesië. In Kamer-kringen geen enthousiasme Een politieke medewerker van het A.N.P. schryft: B\j verschillen de gelegenheden Is zowel in de pers als in parlementaire kringen de mogelijkheid geopperd een parle mentaire enquête in te stellen naar het financiële beleid, dat de Neder landse regering, welke In oorlogs tijd te Londen zetelde, voerde. Zyn wy wel Ingelicht, dan Is de laatste tijd steeds minder voor een derge lijke enquête gevoeld. Zjj 7.011 een zeer omvangrijke procedure beteke nen en dus veel tijd en geld kosten. Men herinnere zich de enquête commissie van 1920, die een onder zoek instelde naar het distributie beleid der regering in de oorlog 19141918. Dit onderzoek duurde enige jaren, al betrof het hier geen zuivere parlementaire enquête. De laatste van de parlementaire encpiètes en tevens de belangrykste, welke ons parlement ooit onder nam, had plaats in 1886'87 en be trof een onderzoek naar de toe standen in de fabrieken en werk plaatsen Dan is er in 1933 door een speciale Kamercommissie, benoemd naar aanleiding van een aangeno men motie van het toenmalige Tweede Kamerlid Krijger, een on derzoek ingesteld in de befaamde zaak „Spoorhout". Dez.e commissie was vrij spoedig met haar rapport gereed, maar een dergelijke gang van zaken zou niet te verwachten zijn in de kwestie van het Londense beleid, waarby een commissie naar Londen zou moeten gaan en personen zou moe ten horen, die thans over de gehele wereld verspreid zijn. Ook overheerst de mening in parlementaire kringen, dat een parlementaire enquête niet zo heel veel meer aan het licht zou bren gen. dan nu reeds bekend is ge worden. Men gelooft dan ook met. dat het denkbeeld van een parle mentaire enquête nog veel kans op verwezenlijking heeft. Voorberei dende stappen om tot. een dergelijke enquête te komen, zijn althans nog niet gedaan. Prinselijk paar op Olympische dag in Amsterdam Prinses Juliana en Prins Bern- hard zullen de Olvmnische dag. die op 22 Juni a.s. in het Olym pisch stadion te Amsterdam ge houden wordt, biiwonen. De ont hulling van het eedenktekfn go- wiid aan alle gedurende de oorlog gevallen Nederlandse sportlieden, zal geschieden door Prins Bern- hard. beschermheer van het Ne derlands Olympisch comité. Bij de Tweede Kamer is ingediend een ontwerp van wet tot wijziging van de comptabiliteitswet. In de memorie van toelichting wordt meegedeeld, dat reeds ver scheidene malen van verschillende zyden de wens te kennen is gege ven, dat de rijksbegroting in het vervolg op een meer overzichtelijke en systematische wyze zou worden samengesteld. Voorts zyn door het Centraal Planbureau voor de be grotingsindeling zekere wensen naar voren gebracht, terwijl ook by de invoering van de herziene comp- tabiliteitsvoorschriften de wense lijkheid van een uniform rekenings schema is gebleken. In verband hiermede bestaat het voornemen de ontwerp- ryksbegroting voor het dienst jaar 1948 op te stellen volgens een nieuw schema. Daarbij bleek het echter gewenst de comptabiliteitswet op enkele betrekkelijk ondergeschikte punten te wijzigen. Groot-Brittannië is voornemens het initiatief te nemen bü het regelen van besprekingen tussen vertegenwoordigers van dc Europese landen om tc overleggen, hoe het plan van Marshall voor hulp aan Europa uitgewerkt kan worden. Dit overleg zal een van de onderwerpen vormen van dc be sprekingen, die Bcvin en andere leden van de Britse regering zullen voeren met Clayton, de Amerikaanse onderminister van buitenlandse zaken, wiens komend bezoek aan Londen in welingelichte kringen „zeer welkom" wordt genoemd. Al zal er enige tijd moeten ver lopen, voordat concrete maatregelen kunnen worden getroffen, toch be seft men zowel te Washington als in dc Europese landen, dat onnodig uitstel moet vermeden worden. Waarschijnlijk zal men pogen Marshall's plan althans gedeel telijk deze winter in practijk te brengen. In ieder geval zullen de Amerikaanse autoriteiten de plan nen nog aan het Congres moeten voorleggen, waarvan de leden on langs critiex hebben geoefend op grote uitgaven voor hulpverlening aan Europese landen. Men is te Lon den verheugd over Marshall's ver klaring, dat de Sowjet-Unie ook werd gerekend tot de landen te be horen. die voor hulp in aanmer king komen. Behalve aan het bezoek van Clay ton, die echter voornamelijk komt om besprekingen te voeren over de Amerikaanse lening aan Engeland, hecht men betekenis aan het bezoek van Herve Alphand, chef van de economische afdeling van het Franse ministerie van buitenlandse zaken. Men acht de te voeren besprekingen over de economische inlijving van het Saargebied bij Frankrijk, waar voor Alphand Maandag in Londen komt. een goede gelegenheid ter voorbereiding van overleg met Frankrijk over het plan van Marshall. Senator Arthur Vandenbcrg, voor zitter van de Amerikaanse senaats commissie voor buitenlandse betrek kingen, heeft de vorming van een adviesraad van de republikeinse en democratische partijen voorgesteld om na te gaan, wat de U.S.A. ter beschikking kunnen stellen voor het herstel van de door de oorlog ge teisterde economie der wereld. Van- denberg waarschuwde er echter voor, dat de buitenlandse staten deze besprekingen niet als een teken moesten opvatten, dat zij thans op de U.S.A. kunnen vertrouwen in plaats van op zich zelf. ..Als Amerika ooit over stag gaat, zou de hoop voor de gehele wereld de bodem worden ingeslagen." Vandenberg wil van de voorgestelde adviesraad in lichtingen krijgen over de volgende punten: 1. Hoever Amerika zonder risico en onverstand kan gaan in het sa menwerken met het buitenland; 2. De basis, waarop deze samen werking. wederzijdse besprekingen incluis, kan worden aangegaan: 3. Welke behoeften in Azië zo wel als in Europa hiermee gemoeid zijn. Op het Utrechtse Centraal-station werkt men met grote voortvarendheid aan de bouw van een tunnel, die aan de Noordzijde de drie perrons met elkaar zal verbinden. Uit het wetsontwerp „nieuwe regeling inzake het Nederlandse munt wezen", dat de minister van Financiën aan de Tweede Kamer heeft aange boden. blijkt dat het in de bedoeling ligt de zinken munten af te schaffen en te vervangen door nikkelen en bronzen geldstukken. In de toekomst zal ons muntstelsel bestaan uit zilveren rijksdaalders en guldens, zuiver nikkelen kwartjes en dubbeltjes, bronzen stuivers en centen. Voorts wordt genoemd dc gouden dukaat als van rijkswege gegarandeerde handclspen- ning zonder de hoedanigheid van wettig betaalmiddel. Wanneer dit ont werp wet wordt, zullen uit ons muntstelsel dus verdwijnen het gouden tientje en het gouden vijfje, de halve gulden, het twec-en-ecn-halvc cent stuk en de halve cent. ten, zullen de destijds in Ame rika geslagen zilveren guldens niet in circulatie worden ge bracht. Een deel van de voor raad van 130 millioen stuks zal evenals de te Philadelphia ge slagen zilveren dubbeltjes en kwartjes, gebruikt kunnen wor den tot voldoening van de ver plichte teruglevering van het op basis van de leen- en pacht wet verkregen muntzilver. Hoe groot dit deel zal kunnen zijn, hangt af van de bereidheid van het publiek om daaraan bij te dragen door het achtergehouden zilvergeld uit te geven en de cir culatie te bevorderen. De nieuwe muntwet zal. Indien zij door de volksvertegenwoordiging wordt goedgekeurd, op een nader door de Kroon te bepalen tijdstip in werking treden. Tot inwisseling van de buiten omloop gestelde mun ten zal gedurende minstens drie maanden gelegenheid worden ge geven. Ook aan de rijksdaalder en aan de gulden zal de hoedanigheid van pasmunt worden gegeven, waar door zij slechts tot een beperkt be drag 50.wettig betaalmiddel zullen zijn. Voor kwartjes, dubbel tjes. stuivers en centen worden de vroegere grenzen gehandhaafd. In verband met het wegvallen van het onderscheid tussen tekenmunten en pasmunten wordt in het wetsont werp alleen gesproken over munten zonder meer. Evenals de kwartjes en dubbel tjes zullen voortaan ook de stuiver en de cènt de koninklijke beeltenis dragen. Aan de memorie van toelichting ontlenen wy de volgende bijzonder heden: De Minister acht thans het ogen blik gekomen de samenstelling van de muntcirculatie en de inrichting van het muntwezen in overeenstem ming te brengen met de opvattin gen. welke thans worden gehuldigd. Een van de consequenties daar van is, naar het oordeel van de minister de afschaffing van het gouden tientje en het gouden vijf. je. welke sinds jaren geen dienst meer rieden als betaalmiddel. De Minister stelt er prijs op te verklarpn, rlat hiermee geen oor deel Is uitgesproken over een even tuele terugkeer van het stelsel van de gouden standaard als zo danig. Zowel de rijksdaalder als de gul den komen thans in de geldcircu latie niet voor. Aan de verplichting tot inlevering van deze munten tii- dens de bezetting is slechts in ge ringe mate gevolg gegeven zodat mag worden aangenomen, dat een groot deel zich noe bii het publiek bevindt en in verband met de tij delijke hoge waarde van de zilve ren munten aan de circulatie ont trokken is. Terugbetalen Zolang de ontwikkeling van de zilverprys niet moer zeker heid verschaft omtrent de mar ge tussen nominale en reële waarde van de zilveren mun- Palestijnse post onder alarm: briefbommen! Het hoofdkwartier van de vei ligheidsdienst te Jeruzalem heeft de postbeambten te Tel Aviv en Jeruzalem gewaarschuwd te letten op briefbommen die uit Italië haar hoge functionarissen van de Palestijnse regering zou den zijn gestuurd. Door de gepubliceerde foto's is de een-en-twintig-jarige Franse Joodse vrouw. Elizabeth Lazarus, die teza men met een man op de Frans Belgische grens is gearresteerd en in het bezit van briefbommen bevon den. door haar verwanten herkend als de dochter van een bekende Franse componist, Daniel Lazarus, een van de technische directeuren van dc Parijse opera. Haar grootva der van moeders kant was de Rus sische componist Alexander Scria- bin. Zij was beter bekend onder het pseudoniem Betty Knutlj. onder wel ke naam zij twee boeken geschreven heeft, waai-van een, bevattende korte verhalen over haar verblijf onder dc Duitsers in Frankrijk, bin nenkort zal verschijnen. Zij was tij dens de oorlog illegaal werkzaam in de omgeving van Toulouse. Een zen ding in 1943 bracht haar door de Duitse zóne van Frankrijk naar Bel gië. Bij haar terugkomst vernam zij. dat haar 38-jarige moeder. een vooraanstaand illegaal werkster van Russische afkomst, in haar flat te Toulouse door Vichy-soldaten was. doodgeschoten. Frans Bastiaanse overleden Na een langdurige ziekte, die hem reeds de gehele afgelopen win ter op bed heeft gehouden, is Don derdagmiddag te Amsterdam in de leeftijd van negenenzeventig jaar de dichter Frans Bastiaanse over leden. Muur stortte in bij voetbalwedstrijd In het uitvex'kochte stadion, waar Vrijdagavond de voetbalelftallen Voïewijckers en Blauw Wit een be slissingswedstrijd om het afdelings kampioenschap speelden, is, nadat de wedstrijd twintig minuten oud was. een gedeelte van de 2 meter hoge muur. die voor de staantribune aan de Diemerkant is gebouwd, on der het gewicht van de er op leu nende toeschouwers ingestort over een afstand van bijna tien meter. Het ongeval liep wonderlijk goed af. Twintig personen vielen over en op de muurstukken, die op het gras veld neergekomen waren, doch nie mand liep ernstige kwetsuren op. hoewel het publiek hier ongeveer anderhalve meter boven het terrein staat. De wedstrijd werd niet on derbroken. Roofoverval mislukt dank zij kordaat optreden Twee personen hebben een gewa pende overval willen plegen in het huis van de 55-jarige boekhouder J. H. van Linschotcn te Rotterdam, maar de opzet mislukte, dank zij het kordate optreden van de vrouw des huizes. Omstreeks half een werd er gebeld. Mevrouw van Lin schotcn drukte boven op het elec- trische knopje, waardoor de deur openging. Toen zij van beneden hoorclc roepen „telegram", liep zij de trap af en zag twee als militair geklede gemaskerde mannen in de deuropening staan. Een van de mannen dreigde haar met een stengun en wilde haar pas seren om naar boven te gaan. De vrouw pakte mot een forse greep de loop van de stengun, duwde deze een andere richting uit en gilde naar boven om haar man. Deze kwam toegesneld en gezamenlijk drongen zij de indringer weer de trap af. In het portiek ontstond daarna nog een worsteling tussen de boekhouder en de indringer die tenslotte op de vlucht sloeg, zijn makker achterna. Van de daders ontbreekt echter elk spoor. Volgens radio Moskou zijn in Roe menië vele arrestaties verricht na de ontdekking van een ondergrond se organisatie, genaamd: broeder schap van het kruis. Het centrum van deze organisatie zou zich be vonden hebben in de universiteits stad Jassy, 320 kilometer ten noord oosten van Boekarest. De gearres teerden zijn voornamelijk studen ten. onderwijzers en officieren. Bewolkt Weersverwachting van De Bilt. geldig van Vrijdagavond tot Za- terdagavond Matig toenemende ind tussen Noord-West en Noord-Oostlater 3 I in het Zuiden omlopend naar het Zuid-Westen. Overdrijvende wol- keuvelden. Weinig verandering van temperatuur. Overioegeivi I <lroog.J Waar het om gaat in Indonesië OEN na anderhalf jaar onder- A handelen het basis-accoord van Linggadjati tot stand kwam scheen de weg naar dc toekomst geëffend en een hamonlsch samengaan van het Nederlandse en het Indonesi sche volk binnen afzienbare tijd verzekerd. Alles wat na de parafe ring van het basis-accoord In da Nederlandse pers, in dc aether en in dc Tweede Kamer is te doen ge weest over het „naakte" en het „aangeklede' Linggadjati het 13 de doorsnee-Nederlander gaan dui zelen heeft onze hoop op een spoedige oplossing van het Indone sische probleem echter aanmerke lijk doen tanen. Want de gevolgen lieten zich voorzien. In wezen is het rumoer, rondom de jaarwisseling over het basis- accoord ontketend, met de actie- Gerbrandy-Welter als kern, de oor zaak geweest van de impasse, waar ln wij nu zijn geraakt. Want het vertrouwen in het Nederlandse volk, door Van Mook, Schermer- horn c.s, op moeizame wijze bij de Indonesiërs gewonnen, is door de heftige, niets ontziende oppositie in Nederland en de slag-om-de-arm- politiek van de door de Tweede Kamer aanvaarde motle-Romme weer grotendeels verloren gegaan. Daarom hebben dc Indonesiërs na de weinig elegante en nog hals over kop tot stand gekomen aanvaarding van het accoord door het Nederlandse parlement, het been stijf gehouden. De zaak. waar het hele conflict nu om draalt, ia dat de Indonesiërs, in hun vertrou wen geschokt, zo weinig mogelijk troeven uit handen willen geven. Dat bleek na Linggadjati meteen al bij de financlëel-cconomische be sprekingen. Nederland had daarbij haast, want de rijkdommen van Indonesië moeten on korte termijn voor dc wereld ontsloten worden (vetten b.v.l De Republiek heeft deze haast, althans voorlopig, hele maal niet. OP 27 Mei heeft de Commissie Generaal de Republiek een nota overhandigd met een aantal voor stellen, waarop binnen veertien da gen antwoord werd verlangd. Een ultimatum was deze nota niet. Wel werd duidelijk te kennen gegeven, dat afwijzing der voorstellen, al thans op essentiële punten, verder onderhandelen uiterst moeilijk zou maken. Het antwoord, dat de Re publiek deze week gegeven heeft, deed niet genoegzaam van de ge vraagde instemming blijken. Ook op essentiële punten blijken de me ningen vrij sterk uiteen te lopen, waarbij tot uiting komt dat het ba sis-accoord op verschillende wijze wordt uitgelegd. Het blijkt, dat de Republiek zo weinig mogelijk bevoegdheden, zo weinig mogelijk macht wil afstaan. DaarlTij speelt ook een rol, dat de Republiek er kennelijk naar streeft in de Indonesische federatie een overheersende positie te bekleden. (Over dit laatste dient men overi gens niet zo verontwaardigd tc zijn want men moet o.m. goed beden ken dat van de 70 millioen bewo ners van Indonesië er 55 millioen op het gebied van de Republiek wonen, dat bovendien economisch van veel groter betekenis is dan de andere gebieden). Zo eist de Republiek in de voor lopige federale regering de helft van het aantal zetels on. zodat zij daar zij besluiten bii meerder heid van stemmen vraagt prac- tisch altijd haar wil kan doorzet ten. De met veel macht beklede) Gouverneur Generaal wenst de Re publiek vervangen te zien door een „Hoge Commissaris", wiens in stemming alleen nodig is wanneer specifiek Nederlandse belangen in het geding komen. Op het gebied der buitenlandse betrekkingen (een eigen diplomatieke dienst) en het terug geven der niet Indonesische bezittingen op Republikeins gebied lopen de meningen evenzeer uiteen. Ernstiger nog is het verschil van mening met beirekking tot militaire aangelegenheden. De Republiek eist b.v. onmiddellijke vermindering der Nederlandse troepensterkte, terwijl Nederland daaraan bepaal de voorwaarden verbindt. Terwijl Nederland een gemengde Neder lands-Indonesische politiemacht voorstelt, wenst de Republiek op haar gebied slechts haar eigen po liticmacht te laten optreden. En zo is er meer. \A7at moet nu onze conclusie v zijn De Republiek heeft de Neder landse voorstellen slechts ten dele aanvaard. En wat moet er gebeuren? „Militair optreden" roepen dege nen, die met hun actie tegen de Republiek en het basis-accoord deze gehele kritieke situatie hebben veroorzaakt en die zo langs deze weg dus toch hun zin zouden kyij- gcn. „In geen geval militair optreden" is ons antwoord. Dat zou een ramp zijn voor ons volk. Wij zouden er afgezien van morele overwegin gen ons eigen graf mee graven. De onderhandelingen moeten wor den voortgezet, al of niet met ge bruikmaking der tussenkomst van andere mogendheden. Er valt in Indonesië niets te win nen met wapengeweld en alles met vertrouwen. Instede van „er op slaan" moeten wij onze troepen macht verkleinen. Dat lenigt met een al onze nationale armoe en kan ons het vertrouwen der Indo nesiërs schenken, dat wy nodig hebben, willen wij ooit Indonesië nog Iets tot onze welvaart doen bijdragen. Actie voor Wallace Het Amerikaanse blad „Los An geles Times" meldt, dat te Lqs An geles een comité is opgericht, dat actie zal voeren voor de candidaat- stelling van de leider der oppositie tegen Truman's buitenlandse poli tiek, Henry Wallace, voor de pre sidentsverkiezingen. Volgens het blad is het comité opgericht met medeweten en goedkeuring van Wallace zelf.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1947 | | pagina 1