DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Aflossing en vermindering van de Nederlandse troepen Pas op voor misverstand! Regering wil: nationalisatie der Nederlandse Bank Sow jet-Unie wijst protesten van Engeland en USA af Gewapend conflict met Indonesië voor beide naties heilloos Herstel toestand in Buitenzorg! Weer drie vlieg rampen Overigens is hij tevreden „Minder troepen!" zegt C.P.N. Doodstraf voor Puls Wij hebben niet geïntervenieerd" Vroegere NSB-ers erkennen schuld Bevin morgen naar Parijs CGironummer Postbus 9 of 4^- po 510330 Bank: R'damsche Bank Abonnementsprijs: 031 per week per kwartaal Losse nummers 10 CL UITGAVE VAN DE STICHTING HETPAROOL Maandag 16 Juni 1947 Nr. 669 6e Jaargang Red. en Adm.: Snouckaertlaan 7. Amersfoort Telef. redactie 4291 Telef. administratie 6235 Directeur-Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDER PvdA vraagt onze regering: De Partijraad van de Party van de Arbeid is, blijkens een resolutie, welke in zün vergadering van Zaterdag met algemene stemmen ls aange nomen, er nog steeds van overtuigd dat een gewapend conflict tussen Ne derland en Indonesië heilloos zou zün voor beide naties. Hij dringt er bij de Nederlandse regering dan ook op aan opnieuw contact te zoeken met de Indonesische, teneinde te pogen omtrent de meest dringende punten alsnog op korte termijn tot een resultaat te geraken cn vraagt o.m., in verband met de aankomst van de 2e divisie in Indonesië, onmiddellijke aflossing van troepen en zo spoedig mogelijk verdere vermindering van de troepen macht.. loyale uitvoering daarvan door bei de partijen en dat een oplossing niet langer kan worden uitgesteld, daar anders een onhoudbare toestand zou ontstaan. De resolutie luidt verder: De Partijraad van de Partij van de Arbeid heeft kennis genomen van de nota van de commissie-ge neraal aan de Indonesische delega tie en van het antwoord daarop en met voldoening geconstateerd, dat beide partijen de overeenkomst van Linggadjati als de vasto grondslag van hun betrekkingen aanvaarden. Hij nam echter met teleur stelling kennis van het feit, dat uit het Indonesische antwoord zodanige principiële verschillen van interpretatie dier overeen komst blijkt als niet mocht worden verwacht na de vóór haar ondertekening tussen bei de partijen gevoerde correspon dentie. waardoor de republiek Indonesia van de Nederlandse interpretatie volledig op de hoogte was. De Partijiaad stelt vast, dat de antwoord-nota van dc republiek Indonesia voor onmiddellijke ver wezenlijking voorstelt een staats rechtelijke contructic. welke niet te rijmen valt met hetgeen Ling- gadjati voor de overgangstoestand naar de souvereine Verenigde Sta ten van Indonesië bepaalt en is van oordeel, dat dc Nederlandse rege ring daaraan niet zonder grondwets herziening zal kunnen medewerken. Iiij is overtuigd, dat na het tot stand komen van Linggadjati geen andere grondslag voor een juist beleid aanvaardbaar is dan een Loonregeling in Frankrijk Het Franse kabinet heeft beslo ten, de werkgevers toe te staan zelf de schaal voor productie-toe slagen aan hun arbeiders vast te stellen, op voorwaarde, dat. ten" eerste, dat de toeslagen geen zes en een halve franc per uur te bo ven gaan; ten tweede dat zij wor den toegekend naar rato van de meer-productie: ten derde, dat zij geen inflatie veroorzaken. De re gering zal optreden als scheids rechter tussen werkgevers en werknemers. De Skymaster. die dezer dagen in Virginia (U.S.A.) als vermist werd opgegeven, is totaal vernield op een *top van de Blue Ridge Mountains teruggevonden. Geen fan de vijftig passagiers heeft de ramp overleefd. Een groot Amerikaans legervlieg tuig. een B 29 is in de Hawks Moun tains verongelukt. De acht inzittenden werden gedood. In Frans Indo-China is een Frans toestel neergestort, waardoor tien personen, onder wie vier kinderen, om het leven kwamen. De republikeinse senator Owen Brewster, voorzitter van de handcis- subcommissie voor de luchtvaart van de Amerikaanse senaat, acht het niet uitgesloten, drft er in de Skymasteis een constructiefout zit. In minder dan drie weken tijd zi^n in de U.S.A. drie en in Japan één Skymaster veronge- lukt. Brewster verklaarde, dat hij motorstoornis hier onwaarschijnlijk vond. Bekentenis van Karl Gruber Dr. Karl Gruber. de Oostenrijk se minister van Buitenlandse Zaken, heeft in een rede toegegeven, dat hij verantwoordelijk is geweest voor het ..uitlekken" van de geheime besprekingen tussen dr. Leopold Figl, de Oostenrijkse kanselier, en Ernst Fischer, de communistische afgevaardigde, dat aanleiding ge worden is tot de politieke crisis, die Dinsdag j I. begon. „Het was mij niet mogelijk dit voor het volk geheim te houden", aldus Gruber. Indien de regering werkelijk, zo als door Fischer voorgesteld werd, gewijzigd was geworden zelfs in dien de wijziging tot stand zou zijn gekomen zonder enige druk van de zijde van een der bezettende mo gendheden zou het nieuwe kabi net «n hevige mate de achterdocht \an de Westerse mogendheden ge wekt hebben, dat zou tevens de totstandkoming van het vredesver drag volmaakt onmogelijk gemaakt hebben. Voorkom catastrophe Dc J.v.d.A. doet daarom een hartstochtelijk beroep op de rege ringen van Nederland en de repu bliek Indonesia om bereid te zijn tot een uiterste inspanning om een catastrophe te voorkomen en vraagt o.m. van de Nederlandse regering: Het onderwerpen van de daarvoor vatbare punten van het geschil aan een uitspraak overeenkomstig Ling gadjati: duidelijke maatregelen om de ernstig verstoorde vertrouwenssfeer te herstellen, met name. behalve de aflossing van troepen; algeheel herstel van de toestand in Buitenzorg, zócls die was voor de aanslag van de P.R.P (Partai Ra'jat Pasocndan) tenminste mer verwij dering uit Buitenzorg van de voor het gebeurde mede-verantwoorde lijke Nederlandse autoriteiten: beëindiging van de campagne, als thans door de regeringsvoorlich tingsdienst te Batavia wordt ge voerd. welke ontaard is in een psy chologische oorlogsvoorbereiding en benoeming van progressieve figuren op leidende posten in Indonesië. Dr. A. K. Gani: Mislukking moet vermeden worden Sjahrir naar Batavia? Dc Indonesische republiek zal een derde natie om bemiddeling vragen, indien de onderhandelingen met de Nederlanders mislukken, zo heeft dr. A. K. Gani. minister van econo mische zaken. Zondag meegedeeld. Dit besluit, zo zeide hfj. is in over eenstemming met de slotclausule van Linggadjati. „Wij zfjn nog steeds be reid hard te werken aan een vreed zame oplossing van dit accoord voor hot welzijn van beide betrok ken volken". Dr. Gani liet zich niet uit over de vraag, welk land dc re publiek tot bemiddelaar zou kiezen. In sommige republikeinse kringen is men van mening, dat wederom dc hulp van Engeland zal worden inge roepen. Volgens dr. Gani zijn de verschil len tussen de voorstellen van de Commissie-Generaal en 't Indonesi sche contramemorandum gering en rechtvaardigen zij geen mislukking der besprekingen. liet advies van de Commissie Generaal aan Den Haag is nog niet gereed, het Paleis Rijswijk was Zaterdag en Zondag het cen trum van een drukke politieke activiteit. De C.-G. voerde o.a. be sprekingen met vertegenwoordi gers van Borneo en Oost-Indonesië ter voorbereiding van bet advies. Een der belangrijkste punten van overweging is de vraag, of het re publikeins antwoord moet w orden kezicn als 'n poging om slechts ten opzichte van de in de nota ver vatte onderwerpen eventueel voor nadere bespreking vatbare ziens wijzen van de republikeinse rege ring aan te bieden dan wel als een in tactische vormen geformuleer de integrale afwijzing van de Ne derlandse nota. Tn verband met de ontvangst van de resolutie van dt Partii van dc Arbeid achtle de woordvoerder van het republikeinse ministerie van voorlichting het niet uitgeslo ten. dat Sjahrir naar Batavia zal reizen. PROF. MR. P. LIEFTINCK minister van Financiën, die samen met mr. J. H. van Maarsseveen het wetsontwerp tot nationalisatie der Nederlandse Bank bij de Tweede Kamer indiende. 99 Romme over de PvdA-rësolutie rf Prof. Romme, voorzitter van de Tweede Kamerfractie der Ka tholieke Volkspartij. verklaarde o.m. over de resolutie van de Party- raad der P.v.d.A.: ,,Ik kan begrijpen dat op het dode punt. waarop het antwoord van de republiek de wederopbouw van bet rijk in het algemeen en van Indo nesië in het Bijzonder heeft ge bracht, mén een hartstochtelijke poging doet de vreedzame gang der ontwikkeling liefst geen ogenblik te onderbreken. Met belangstelling heb ik er kennis van genomen dat de Partijraad van de P.v.d.A. zich duidelijk conformeert aan het Kamervotum van 20 December 1946, waarbij de Kamer de mo- tie-RommeVan der Goes van Naters aanvaardde. Terecht spreekt de resolutie uit, dat zo diepe principiële verschillen, als waarvan het republikeinse antwoord blijk geeft, niet mochten worden verwacht. Zuiver het leger" Het bestuur van de CPN consta teert met voldoening, dat in steeds breder kring de eis wordt gesteld, dat de geschillen in Indonesië uit sluitend langs vreedzame weg tot oplossing zullen worden gebracht, is van oordeel, dat de nota der Nederlandse regering rechtstreeks tegen dit verlangen ingaat, doch dat het antwoord van de repu bliek Indonesia een ernstig voor stel tot loyale uitvoering van Linggadjati bevat, waarbij op es- stntièle punten tegemoet wordt gekomen aan in de regeringsnota vervatte denkbeelden. Het verlangt van de Neder landse regering: Onmiddel lijk heropenen van de onder handelingen. teneinde op vreedzame wijze te geraken tot een integrale uitvoering van Linggadjati, onder uit sluiting van geweld of drei ging met geweld en onmiddel lijke vermindering der in In donesië gelegerde troepen, zuivering van de leiding der civiele en legerdiensten en dc bezetting van de posten door personen, die de in Linggadja ti overeengekomen vreedzame regeling van het conflict waarborgen. Ook dc ieugd Zaterdagmorgen hebben 35.000 jongeren uit protestants-christe lijke en humanistische kringen zich gericht tot dr. Beel. prof. Schermerhorn. mr. Jonkman, dr. Van Mook. ir. Soekarno en Sjahrir met het dringende verzoek een vreedzame oplossing voor de moeilijkheden tussen Nederland en de republiek Indonesia te zoe ken. waar uit de correspondentie, die voor de ondertekening van Linggadjati is gevoerd, de re publiek volledig op de hoogte was van de Nederlandse inter pretatie. Ik acht dit van belang, omdat er over de Indonesische politiek van de P.v.d.A. soms zonderlinge bewerin gen de ronde doen". „Ik vind het niet juist", dldus prof. Romme, „om zich met con crete vragen eenzijdig tot de Ne derlandse regering te wenden. Dit kan de schijn wekken als zou de Nederlandse regering in gebreke zjjn met de loyale uitvoering van Linggadjati, terwijl de gehele reso lutie de geest ademt, dat de repu bliek schromelijk in gebreke is" Nieuw contact Prof. Romme was van mening dat met „hernieuwd contact over de meest dringende punten" alleen bedoeld kan zyn contact, dat ver enigbaar is met wat de partijraad als zijn overtuiging uitspreekt, nl. „Dat" een oplossing: niet langer meer kan worden uitgesteld, daar anders een onhoudbare toestand zou ontstaan". Dat de gedachte om arbitrage over minder dringende punten onjuist is: over voorstellen, die in strijd zijn met Linggadjati en die ons in botsing zouden brengen met de grondwet, kan arbitrage niet aan dc orde komen. Verder: dat naar het bereiken van een ver trouwenssfeer zeker steeds moet worden gestreefd, maar dat onpar tijdigheid in partijdigheid zou 'ont aarden. wanneer men de gedachte zou wekken als zou deze sfeer vooral van Nederlandse zijde ge schaad zon. Teneinde mogelijk misverstand te voorkomen, voegde prof. Romme hieraan uitdrukkelijk toe, dat h(j zich met de ook in Linggadjati ver vatte gedachte van zo spoedig mo gelijke vermindering der troepen macht natuurlijk verenigde. „Zo lang dit nog niet mogelijk is", zo besloot prof. Romme, „moet de aflossing m.i. aldus geschieden, dat evenmin van een vermeerde ring, als van een vermindering van gevechtswaardige troepen kan wor den gesproken. Voor wie zich stelt op de basis van Linggadjati spreekt dit van zelf en dat in tegenstelling tot de republiek de Nederlandse re gering zich op deze basis stelt, blijkt ook de mening te zijn van de Partijraad van de P.v.d.A. Het bijzonder gerechtshof te Amstei»dam heeft de verhuizer Abraham Puls, die in de bezet tingstijd op grote schaal meubi lair uit Joodse huizen heeft ge haald, tot de doodstraf veroor deeld. Von Brauchitsch aan Polen uitgeleverd Negen hoge Duitse officieren, onder wie dc Noormalige opperbe velhebber veldmaarschalk walt her von Rrauchitsch cn generaal Heinz Guderian, Hitler's voornaamste tankdeskundige, zullen volgens een hesluit van de hoofdaanklager van Neurenberg, de Amerikaanse bri gadegeneraal Telford Taylor, uitge leverd worden aan Polen. Communisten rukken op naar Moekden Het offensief van de Chinese communistische troepen op de spoorwegen in Mandsioerije heeft zich uitgebreid met een aanval op het spoorwegknooppunt SzepinglOU bij Moekden. Een hevige strijd woedt in dj* nabijheid van het vliegveld en de westelijke voorsteden van deze stad, die onder voortdurend artille rievuur staat en reeds hevig brandt. Het ligt niet in de bedoeling, dat dc Nederlandse Bank haar zelfstandigheid verliest en een departementale afdeling wordt, evenmin als haar directie een college van ambtenaren, die onmiddellijk onder de bevelen van de minister van Financiën zouden staan. Ipe directie krijgt daarom, indien zij het met be paalde aanwijzingen van de minister niet eens is, recht van beroep op de Kroon. Geen geid! De regering zal de aandeelhou ders een schadeloosstelling toe kennen. Uitkering daarvan in geld acht zij in de huidige omstandighe den niet aanbevelenswaardig. Zy wil daarvoor in de plaats stellen inschrijvingen in het 2') pet. groot boek der nationale schuld tot twee maal het nominale bedrag van elk aandeel, omdat zij een vaste rente- uitkering van 5 pet. ^s jaars billijk acht. Eén der belangrijkste wijzigingen in het statuut is de. bepaling, dal de bank tot taak heeft net reguleren van de Nederlandse geldeenheid zo danig" als -voor 's lands welvaart dienstig is. De ministers zijn van mening, dat de vréag, welke con crete monetaire maatregelen op een gegeven moment nodig z\jn. er één van regeringsbeleid is. Eeslis- singen op dit punt kunnen niet aan de circulatiebank worden overgela ten. De regering zal haar dan ook daarvoor de nodige aanwijzingen geven. De bank zal toezicht uitoefe nen op het credietwezen. Wet telijke regeling acht de oazB In bankraad vertegenwoordigers van bedrijfsleven en vakbeweging De ministers van Financiën en Justitie hebben bij dc Tweede Kamer ingediend wetsontwerpen tot de eigendomsovergang op Je staat van dc aandelen in het maatschappelijk kapitaal der Nederlandse Bank (dus: nationalisatie) en nieuwe bepalingen in het statuut der Bank. Aandeelhouders krijgen schadeloosstelling De ministers zjjn van oordeel, dat het gewijzigde karakter van de po sitie der Nederlandse Bank onder de huidige tijdsomstandigheden de nationalisatie wettigt. De bank kreeg hoe langer hoe meer het ka rakter van een centrale bank, welke o.m. door het uitgeven Van bankbiljetten een deel van dc over heidstaak verrichtte Hieraan werd het streven naar winst, het com merciële clement in de taak der bank. vrijwel ondergeschikt ge maakt. De 'regering acht het billijk dat de staat de gevolgen van een even tuele winstderving moet dragen en deze niet af kan wentelen op par ticuliere aandeelhouders. Het ka rakter der bank vraagt thans in het statuut wettelijke erkenning van het gcmeenschaps-elemcnt. Sow jet-Russische autoriteiten hebben thans gereageerd op de protesten over de gebeurtenissen in Hongarije: met een in Moskou uitgegeven com munique van buitenlandse zaken, op sommige plaatsen „gesteld in termen die zelden in diplomatieke taal voorkomen" als antwoord aan Engeland en een nota van generaal Swiridof voorzitter van de geallieerde bestuursraad in Hongarije, als antwoord aan de Verenigde Staten. De protesten worden van de hand gewezen, omdat de Sowjet-Unic zich niet in Hongaarse zaken zou hebben gemengd. GEEN SLINKSE METHODEN In Molotofs communiqué wordt gezwegen over het Britse verzoek om de documenten over de voor geschiedenis van het aftreden van Nagv in overeenstemming met de bepalingen van de overeenkomst der bestuurscommissie ter be schikking te stellen van de Britse vertegenwoordiger in de geallieer de bestuursraad. Er op wijzende, dat terzake de kwestie Bela Kovacs en andere deelnemers aan een samenzwe ring tegen de republiek te Boeda pest een openhaar rechtsgeding van ruim een week gevoerd was. er. dat dc Britse autoriteiten thans zowel als voorheen in de gelegen heid zijn volledig over dat rechts geding ingelicht te worden, wees Molotof de Britse beschuldigingen van de hand als totaal ongegrond Hij legde er de nadruk op. dat slinkse methoden, zoals door En geland aan Sowjet-organen in Hongarije toegéschreven, wellicht typisch zijn voor Britse organen. Beter laat dan nooit. Twee jaar geleden strandde op de kust bij het dorpje Den Koog op Texel de IJmuidense logger ..De Bruinvis". Sedeit enige weken is het gestrande schip bezig op eigen kracht weer los te komen. doch geheel en al vreemd aan Sowjet-organen. De voormalige minister-president. Ferenc Nfigv. van wiens deelneming aan een anti-republikeins complot het be wijs geleverd is. en die naar het buitenland is gevlucht en ontslae genomen heeft, is op democrati sche wijze vervangen door een nieuwe, minister-president uit de zelfde partii der kleine hoeren, die de meerderheid in het parlement bezit. Het voorstel, gedaan namens de Britse regering, kan daarom niets anders betekenen dan een nieuwe poging tot interventie in Honga- rije's- binnenlandse aangelegenhe den en moet beschouwd worden als voortspruitend uit het verlan gen om aan Hongarije de wil van zekere buitenlandse regeringen op te leggen. Niet In strijd met Jalta Generaal Swiridof schrijft: In de nieuwe Hongaarse rege ring ziin de portefeuilles op de zelfde wijze als tevoren onder de partijen verdeeld en de overwel digende meerderheid der b evol- king heeft de nieuwe regering haar vertrouwen gegeven. Er kan geen sprake zijn van Sowjet-inmenging in Hongaarse binnenlands© aangelegenheden. Swiridofs bemoeiingen in de zaak van Bela Kovacs vallen hui- ten zijn functie van voorzitter van de geallieerde bestuursraad. „Ik wijs alle bezwaren van de hand. daar zij ongegrond zijn. Vol gens mij zie ik niets in mijn maat regelen. dat in strijd zou kunnen zijn met de overeenkomstvan Jalta. Ik verklaar, dat de Sowjet- regering zich niet gemengd heeft in Hongaarse aangelegenheden Derhalve kan ik niet accoord gaan met de vorming van een driemoeendhedencom missie voor een onderzoek naar de toestand in Hongarije en ik hen van mentng dat een dergelijke oplossing een onvergeeflijke interventie in Hon gaarse aangelegenheden is." Generaal Swiridofs verklaring, is alleen in het Hongaarse com munistische blac „Szabad Nap" gepubliceerd. rege ring niet noodzakelijk. Een gewijzigde bepaling zal lui den: „De bank-biljetten zyn op vertoon verwisselbaar", dus niet meer tegen specie, gelijk voorheen. Dit is naar het oordeel van de mi nister van Financiën geen beletsel eventueel de gouden standaard tc herstellen. Rechtsvorm: N.V. De rechtsvorm van de Neder landse Bank blijft de naamloze ven nootschap, welke minstens drie cn hoogstens vjjf directeuren zal heb ben (thans: een president, een se cretaris en minstens één directeur). Behalve de president en de secreta ris zullen ook de directeuren, vroe ger benoemd door de aandeelhou ders, voortaan door de Kroon aan gesteld worden. De bankraad, welke in 1945 was Ingesteld, wordt uitgebreid met acht leden. Hij bestond tot nu toe uit de Koninklijke commissaris (voorzitter) en acht leden, benoemd door de minister van Financiën. De toekomstige samenstelling wordt: Koninklijke commissaris (voorzit ter), vier commissarissen cn twaalf leden, benoemd door de Kroon. Deze zullen de verschillende takken van het bedrijfsleven en de arbeiders organisaties ertegenw oordlgen, terwijl er ten slotte «'en financiële deskundige aan wordt toegevoegd. In dit orgaan kan in ruime mate van gedachten gewisseld worden over het algemene bankbelcid en de aspecten daarvan. Het zal de minister van Financiën van advies dienen voor de richtlijnen van dit beleid. In gesprekken, gevoerd tussen gees telijke verzorgers en gedetineerde politieke delinquenten is tot uiting ge komen. dat in de loop der maanden een opmerkelijke wijziging is geko men in het oordeel van velen over hun houding tijdens de bezetting. Geconstateerd kon worden, dat bij een aantal in de N.S.B. bekende figu ren de wens bestond openlijk schuld te erkennen Dit heeft er toe geleid, dat met medewerking van d» betrokken auto riteiten. in het bewaringskamp to- Wezcp aan een groep gedetineerden, die destijds in de N.S.B. een vooraan staande positie bekleedden, gelegen heid is geboden besprekingen te voe ren onder leiding van dr. C. P. Gun ning, rector van het Amsterdams Ly ceum. Aan deze besprekingen namén ook deel enkele oud-politieke delin quenten. die reeds geruime tijd in vrijheid zijn. Na een conferentie van vier dagen, gedurende welke alle deelnemers ge legenheid hadden vrijuit te spreken, is een belijdenis van schuld opge steld. Deze is overhandigd aan ver tegenwoordigers van alle kerken in ons land, die daartoe naar Wezep waren gekomen.. Verwacht mag worden, dat de ker ken deze erkenning van schuld aan hun leden zullen doorgeven in een kanselboodschap, waarin de verkla ring nog nader zal worden besproken en toegelicht. Dit zal geschieden, als het Inter kerkelijk Overleg ten einde is ge bracht. Om Marshalls plan Ernest Bevin. dc Britse minis ter van buitenlandse zaken, gaat Dinsdag naar Parijs om bespre kingen te voeren met zijn Franse ambtgenoot, Gr-~ges Bidault. over het Amerikaanse plan voor hulp aan Europa. Het contact in deze zaak is op genomen door Bevin. Frankrijk heeft hij monde van zijn ambassa deur te Washington om nadere bijzonderheden over het plan van Marshall verzocht en heeft te ken nen gegeven, dat het de grootste belangstelling voor het voorstel koestert. De Franse regering heeft die der Sowjet-Unie gevraagd, of zij bereid is haar mening over de projecten van Marshall te zeggen. Brits commentaar Officiële kringen in Londen schre ven Engelands goedkeurende hou ding voor het plan Marshall aan de volgende redenen toe' 1 Het geloof, dat de beweegreden van dc Amerikaanse actie was te verzekeren, dat de Amerikaanse bui tenlandse markten niet zouden wor den afgesneden. Daardoor zou een economische daling in Amerika ont staan. die de gehete wereld, inclusief Engeland zou treffen. 2 De hoop. dat gecoördineerde hulp aan Europa dollars voor Enge land zou betekenen als de Ameri kaanse lening uitgeput is. zonder de politieke moeilijkheid om een nieu we lening te moeten vragen. Dc „Observer" berichtte, dat een commissie van het kabinet, die wor stelde met het Engelse voedselin- voervraagstuk reeds haar budget van 200 millioen pond gehalveerd had, een vermindering die door de schatkist geëist was. Deze handeling was gedeeltelijk gebaseerd op de rede van Marshall. Jan en Griet op een bankje! Kampen heeft er een nieuwe attractie bij gekregen. De touris- ten stromen de stad binnen... om verrukt de groene bankjes in de plantsoenen te zien. die bijna hun bestemming hadden gemist. Immers op de een na laatste raadsvergaöering werd vinnig gedebatteerd, of paartjes wel of niet op de bankjes mochten zit ten. Het werd tenslotte toege staan. De hele Nederlandse en zelfs de buitenlandse pers heeft zich met het malle geval bemoeid. Jan en Griet willen beslist op zon bankje gekiekt worden.... in „aanstootgevende houding". Nu het loopt nogal los! Het V.V.V. vaart en wel bij. Graanconferentie te Parijs op 9 Juli De Food and Agriculture Orga nization of the United Nations (voedsel- en lanbouworganisatie \an dt verenigde naties) en de In ternational Emergency Food Council (internationale nood voed sel raad) hebben de 52 bij deze or ganisaties aangesloten, landen waaronder ook Nederland —j uit genodigd voor een speciale graan conferentie. die op 9 Juli a s. te Parijs zal worden geopend. De bedoeling van deze conferen tie is de naties er van in kennis te stellen, dat de wereldgraan- voorraden en -productie (inclusief rijst) in 19 iT1948 een waar schijnlijk groter tekort zullen op leveren dan in 1946—-1947 het ge val was. In de conferentie zullen aanbevelingen gegeven worden aan de regeringen voor de wijzen en middelen om de grootst moge lijke voorraden aan te leggen uit eigen oog.st teneinde de thans jaarlijks terugkerende moeilijkhe den in de laatste maanden vóór de nieuwe oogst te ondervangen. Zowel de importerende als expor terende landen ziin uitgenodigd. Poging tot moord op verpleegster De 27 jarige D. uit Amsterdam heeft Zaterdag een moordaanslag gepleegd op de verpleegster T.. in de omgeving van het provinciaal ziekenhuis te Santpoort. Het tweetal ontmoette elkaar, waarna een woordenwisseling volgde. De Amsterdammer trok een revolver en loste een schot, dat echter geen doel trof Nog tweemaal schoot hij. maar beide keren ketste het wapen. Tenslotte sloeg D de verpleegster met de revolver op het hoofd, waardoor zij ernstig gewond raakte. Spoedig was de politie van Bloemendaal aanwezig, die de Amsterdammer aanhield en naar het bureau van politie overbracht. De verpleegster is in een ziekenhuis te Haarlem opgenomen. Naar de reden van de moord wordt een onderzoek inge steld. Bon voor één ei voor kinderen In de bonnenlijst, die op 19 Juni zal worden gepubliceerd, wordt ccn bon aangewezen voor één ei voor de leeftijdsgroepen C, D cn E (0 t.m. 14 jaar). Aanvullingskaarten bewaren In het stedelijk gebied van ons land zijn in April z.g n. aanvullings bonkaarten uitgereikt, die voor het geval er in de laatste.maanden vóór de nieuwe oogst zich tijdelijk nood zakelijke verschuivingen zouden voordoen in de voedselvoorziening, dienst zouden moeten doen. Nu het waarschijnlijker wordt, dat zulke moeilijkheden zullen uitblijven, zal men geneigd zijn, de kaart als waardeloos te beschouwen. Deze op vatting is niet juist. Men beware de kaart zorgvuldig. Het blijft nog mogelijk, dat ze te eniger tijd zal worden gebruikt. Koopt nog geen spijsolie Er is onlangs een voorinleverings- bon bekend gemaakt voor spijsolie. Dit zal tot gevolg hebben, dat de detaillisten binnenkort weer met deze olie zullen worden bevoorraad. Thans is dit nog niet het geval, daar er kortgeleden een soort paraf- fineolie zonder bon in de handel bleek te zijn gekomen, die bij nader onderzoek een voor menselijke con sumptie niet eens onschuldig, en zeker waardeloos product bleek te zijn, bestaat het gevaar, dat deze olie als „bonspijsolic" te koop zal worden aangeboden. Men is alleen zeker van de afle vering van goede spijsolie, indien deze olie behoorlijk als zodanig aangeduid is. Het tijdstip, waarop dc aflevering kan beginnen, zal nog worden bekend gemaakt. Iets warmer Weersverwachting van De Bilt, J geldig van Maandagavond tot i Dinsdaga vond. Heldere windstille nacht, mor gen overdag tot matig toenemen- s de wind tussen Zuid-West en Zuid. Gedeeltelijk bewolkt. Over. wegend droog. Iets hogere tem- j per at uren ilgn vandaag. Q

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1947 | | pagina 1