DAGBLAD VOOR AMERSFOORT C „Kleine Drie" zenden nota aan generaal Marshall „Rode Kruis" bestaat tachtig jaar Spiegel der wereld Republiek wil weer praten Vraag naar arbeidskrachten overtreft het aanbod Gemeenschappelijke politiek voor economisch herstel Ook Frankrijk heeft voorstellen Bronislaw Huberman overleden Weer acht jaar voor Pieck Grote feesten te Lunteren Zuidvruchten voor groepen B, C en D Nationalisatie der Nederlandse Bank Gironummer 510330 Bank: R'damsche Bank Postbus 9 Abonnementsprijs: 031 per week of 1— per kwartaal Losse nummers 10 et UITGAVE VAN DE STICHTING HET PAROOL Dinsdag 17 Juni 1947 Nr. 670 6e Jaargang c Red. en Adm.: Snouckaertlaan 7, Amersfoort TeleL redactie 4291 Telef. administratie 6235 Directeur-Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDER 3 Belgisch-Nederlands-Luxe m burgse stap België, Nederland en Luxemburg zijn het eens geworden over een gemeenschappelijke politiek in verband met generaal Mars halls plan voor economisch herstel van Europa, zo heeft de Belgische regering meegedeeld. De drie regeringen hebben een nota ontworpen die aan de Amerikaanse minister zal worden overgelegd. Naar uit gezaghebbende bron te Pariijs wordt vernomen heeft Frank rijk bij de Amerikaanse regering voorstellen ingediend om een aan tal Europese commissies op te rich ten ter bestudering van de speciale vraagstukken, die aan het herstel van Europa in de weg staan, en van hetgeen nodig is om tot een oplos sing in o\ereenstemming met het voorstel van Marshall te komen. Men neemt aan, dat de Franse rc- f:ering op het ogenblik gekant is egen het bijeenroepen van een alge mene Europese conferentie, omdat ter voorkoming van een Europese catastrophe spoedig resultaten moe ten worden geboekt. Volgens mededeling van een func tionaris van de Franse Ambassade heeft Bonnet een officieus en voor lopig rapport bii Marshall inge diend, waarin Frankrijk zijn instem ming betuigt met het plan. Jefferson Caffrev. de Ameri kaanse- ambassadeur te Parijs, en Paul Ramadier. de Franse pre mier. hebben Maandag het plan van Marshall en de komende Frans- Britse onderhandelingen besproken. Een woordvo rder van het Britse ministerie van buitenlandse zaken legde er in hoge mate de nadruk op. dat de besprekingen, die Bevin vandaag met de Franse regering zal voeren van voorlopige aard zul len zijn. s Bevin vertrok vanmiddag, verge zeld van zijn economische adviseur. Sir Edmond Patch, per vliegtuig naar Parijs en zal weer op tijd in Londen terug zgn in verband met de debatten over buitenlandse zaken. Besprekingen met U.S.S.R.? Engeland zal in de nabije toe komst besprekingen voeren met de Sowjet-Unie over de conse quenties van het plan van Marshall. Frankrijk en Enge land zullen het initiatief nemen tot deze besprekingen. Een woordvoerder van het Noorse ministerie van buitenlandse zaken heeft verklaard, dat Noorwegen be reid zou zijn deel te nemen aan be sprekingen over Marshall's voorstel voor economische steun aan Euro pa. mits dit plan zodanig zou wor den uitgevoerd, dat daardoor de buitenlandse politieke geschillen Veto SINDS een paar maanden wordt maanden wordt er in de Geal lieerde Contröle- raad te Berlijn een strijd gevoerd over de erkenning van de nieuwe Ober- burgermeister van Berlijn. Deze strijd is begonnen op het ogenblik datde nieuw gekozen gemeenteraad de zittende functionaris Dr. Ostrows- ki niet zonder moeite tot aftre den heeft gedwongen en daarmee dus de kwestie van zijn opvolging aan de orde kwam. De Russische vertegenwoordiger in de Geallieerde Contróleraad heeft toen nl het beginsel geponeerd, dat de te kiezen candidaat vóór zgn keu ze de goedkeuring diende te hebben van de Geallieerde Contróleraad in zijn geheel, dus van de vier bezetten de mogendheden. De Engelse en Amerikaanse vertegenwoordigers daarentegen stonden op het stand punt.dat de Berlijnsc gemeenteraad vrij was in haar keuze, dat deze achteraf de goedkeuring behoefde van de Geallieerde Contróleraad en dus alleen ongedaan zou kunnen worden gemaakt door een eenstem mig besluit van de vier bezettende mogendheden. I ET verschil tussen deze beide -1 opvattingen is even duidelijk als instructief. Het Russische stand punt komt neer op de invoering van een absoluut recht van veto. dat de Russen in staat stelt om iedere voor hen, om wat voor reden ook, on welgevallige candidaat van deze functie te weren en de vervulling er van tot in het oneindige te verschui ven. Hoe ongewenst dit is in het on derhavige geval, springt ieder in het oog. Bovendien is er geen reden, om dit vetorecht alleen tot de benoe ming var. een Oberbürgermeister van Berlijn te beperken. Past men het consequent toe. dan wordt de bevoegdheid van iedere Duitse ad ministratie. die met de controle van de Vier in aanraking komt, volko men illusoir. Wij vinden het dan ook in hoge mate bedenkelijk, dat, naar nu ver luidt, de Engelsen en Amerikanen voor de Russische eis zijn gezwicht. Zii moeten wel heel dringende rede nen gehad hebben om dit te doen: zij kunnen in ieder geval niet ter verontschuldiging aanvoeren, dat zij niet zouden weten, welk gebruik de Russen van een recht van veto kun nen maken. Dit toegeven van de Engelsen en Amerikanen betekent voor de keuze van een Oberbürgermeister van Ber lijn, dat de candidaat. die de socialis ten naar voren hebben geschoven, nl. hun partijgenoot Reuter, geen schijn van kans zal hebben. Want deze, die in 1923 van de communis tische paftij, waarin hij een leidende functie bekleedde, is overgegaan naar de socialistische, zal alleen al om dit verleden geen genade kun nen vinden in de ogen van Moskou. niet verder worden toegespitst. „Wanneer positieve resultaten kun nen worden verkregen, zullen de U. S.A. een bijdrage geleverd hebben die niet hoog genoeg aangeslagen kan worden." „Prawda" critiseert Het blad van de Russische com munistische partij „Prawda", ty peert het door Marshall naar voren gebrachte plar tot hulpverlening aan Europa als „een copie van het plan van president Truman om met behulp van de dollar politieke pres sie uit te oefenen." Het'was een plan „van inmenging in de binnen landse aangelegenheden van an dere landen." De „Prawda" schrijft voorts: „Zodra een land. b.v. Hongarije, zijn regeringslichamen van samenzweer ders zuivert, laat Amerika onmid dellijk zijn bazige stem horen". Volgens de „Prawda" was de Sowjet-Unie vastbesloten „zich te gen inmenging in binnenlandse aan gelegenheden van kleine nlande door grote mogendheden te verzet ten." Bootwerkers leggen werk neer Een aantal bootwerkers in dienst bii de samenwerkende ha venbedrijven te A'dam hebben besloten niet aan 't werk te qaan voordat een aantal reeds enige tijd bcstaar.de grieven uit do weg ziin geruimd. Een dezer grieven is. dat de werkweek van Maandag tot Maandag loopt i.p.v. Maandag tot Zaterdag, een andere dat de nacht toeslagen niet op bevredi gende wijze worden uitbetaald. De toestand is op dit ogenblik nog enigszins verward, aangezien dr ruim 800 bootwerkers verdeeld zijn over r-en groot aantal scheep vaartbedrijven. zodat nog geen overzicht van de omvang der sta king kan worden verkregen. Antwoord-nota niet bindend Klaarblijkelijk om te pogen de deur te openen voor verdere onder handelingen met de Nederlandse re gering hebben Indonesische autori teiten Maandag uiting gegeven aan hun bereidwilligheid om de stand punten gevat in de tegenvoorstellen van 8 Juni op te geven in ruil voor leder „beter" voorstel, meldt A.P. vanmiddag uit Batavia. Zjj stellen hierbij voorop dat de stichting van de souvereine Ver enigde Staten van Indonesië op 1 Januari 1949 gewaarborgd is. „Wij hebben met genoegen ken nis genomen van de resolutie van de Partij van de Arbeid, dat een gewapend conflict heilloos is. In dien dit ook de vaste wil van het Nederlandse volk is, staan er altijd wegen voor een vreedzame oplos sing open cn wij wensen niets lie. ver," aldus Mohammed Natsir, re publikeins minister van voorlich ting. Vervolgen,s de resolutie sa menvattend. vervolgt Natsir: „Wat betreft het oordeel van de Partij van de Arbeid, dat de staatsrech telijke constructie, in de ant woordnota voorgesteld, niet te rij men is met de overeenkomst van Linggadiati, kan gezegd worden dat de Indonesische delegatie zou trachten in de overgangstijd een zo sterk mogelijke positie te forceren. De kwestie ligt anders, de onder vonden moeilijkheden met Llng- gadjati moeten in hun geheel over brugd worden en Indonesië' moet zo spoedig mogelijk aan haar interna tionale plichten met betrekking tot de wereldopbotiW. kunnen voldoen. Dit ziin de hoofdmotieven van de republikeinse nota. „Indien men ons ervan kan overtuigen, dat de ondervonden moeilijkheden van de afgelopen maanden zouden kunnen wor den vermeden op een andere wijze dan in onze nota is voor gesteld. zouden wij zeker onze visie voor een betere, zelfs een andere, maar niet voor een slechtere wijze willen prijsge ven." Het advies van de commissie-ge neraal zal vandaag ter kennis van de Nederlandse regering worden gebracht. Aan de republikeinse de legatie zal mededeling wofden ge daan over het standpunt van de commissie-generaal ten aanzien van het republikeinse antwoord. HET MIDDAGMAAL WORDT KLAARGEMAAKT in een van de concentratiekampen in de Chaco, waar Paraguaatise opstandelingen zijn ondergebrachtdie gevangen genomen werden bij de gevechten in Concepcion. Het voedsel is, vol gens rapporten slecht en onvol doende Bronislaw Huberman, de wereldberoemde violist, is gisteren plotseling te Corsier sur Vevey (Zwitserland) overleden. Hij werd in 1882 te Czenstochowa bij Warschau geboren en bereikte dus de leeftijd van 65 jaar. Huberman was een leerling van Lotto te Parijs en van de vermaarde violist Joachim te Berlijn. Reeds op jeug dige leeftijd trok hij de aan dacht als „won derkind". Op latere leeftijd trad hg 'in schier alle lan den ter wereld op. Voordat Hitier aan de macht kwam woonde hg in Berlgn, doch na de nationaal- socialistische staatsgreep bleek het hem als Jood onmo gelijk in Duitsland te blijven leven en werken, dus emigreerde hij. In samenwerking met Toscanini stichtte hg het grote Palestijnse symphonie-orkest, waar vele ver jaagde musici een nieuwe werk kring vonden. Het Nederlandse publiek kent hem ook door talrijke concerten van het Concertgebouworkest, het Residentie-orkest, en het Utrechts Stedelijk Orkest. In 1912 verscheen zijn bekende boek „Aus der Werk- statt des Virtuozen". Gepensionneerden protesteren De „Algemeene Nederlandsche bond van Gepensionneerden" en de „Nederlandsche Bond van Ge pensionneerden bij Spoor- en Tramwegen" hebben Zaterdag middag in het Concertgebouw te Amsterdam een protestvergade ring gehouden in verband met. de wijze waarop de uitkering der extra-toelage 1946 geschiedt. Hij werkte vrijwillig voor Winterhulp Acht jaar gevangenisstraf voor Carel Pieck vorderde gisteren de K-ocurcur-flsc&al van dé Bijzondere aad van Cassatie, prof. Lange- meyer, na een urenlang pleidooi \an nir. C. H. Telders, die wilde aantonen, dat de voormalige direc teur-generaal van Winterhulp Ne derland bij het aanvaarden en uit oefenen van deze functie niet het oogmerk heeft gehad de vjjand te dienen. De procureur-fiscaal wilde aan nemen, dat Pieck geen N.S.B.-er tijdens de Duitse bezetting is ge weest en mogelgk zich als goed va derlander verdienstelijk heeft willen maken, zij het dan op zeer eigen gereide manier. Hg heeft zich ech ter in 1940 aangeboden voor een leidënde functie van een instelling, die op last van de Duitsers werd gecreëerd. Prof Langcmeyer verwierp het betoog van de verdediger: dat de politiek van Pieck niet los van de politiek der toenmalige secretaris sen-generaal kan worden gezien Pieck verkeerde niet in omstandig heden, welke hem dwongen op enigerlei wijze met de Duitsers sa men te werken. Hg bood zich vrij willig aan en verklaarde zelf pro- Duits en nationaal-socialist te zijn, ook al had hij in 1939 na een spion- nage-affaire voor de N.S.B. be dankt. RAF zal Helgoland bombarderen Het hoofdkwartier van de Britse marine te Hamburg heeft medege deeld, dat de Royal Air Force bin nenkort. Helgoland zal bombarde- Handlanger van Puls krijgt de doodstraf Het bijzonder gererhtshof te Am sterdam, eist- de doodstraf tegen een handlanger van Puls, de 38-jari- ge Ams'.jrdamse agent F. ris Aleyer, die vele Joden heeft aangebracht en beschuldigd wordt van diverse wreedheden tegenover* zijn slacht offers. Ook- Geessien Bleeker De bijzondere raad van cassatie te 's-Gravenhage heeft do dood straf, opgelegd door de Groninger kamer van het bijzondere gerechts hof te Leeuwarden aan Geessien Bleeker uit Delfzijl wegens verraad van een groot aantal Hlegale wer kers in de provincie Groningen, be vestigd. Zij heeft te Groningen en te As sen, nadat zij als illegaal koerier ster door de „Sicherheits Dienst" gearresteerd was, verzetslieden verraden. Dit is de eerste maal in Neder land, dat een doodstraf, uitgespro ken tegen een vrouw, door de bij zondere raad van cassatie is beves tigd. Arbeid door Duitse particulieren De Bijzondere Raad van Cassatie heeft zg'n beslissing gegeven op de vraag of Duitsers, die hier te lande tg'dens de bezetting arbeid hebben verricht, die in hun eigen land als normale arbeid zou zijn te beschou wen geweest, naar Nederlandse rechtsorde al of niet strafbaar zijn. De procureur-fiscaal, prof. mr. Langemeyer, was bg de behande ling van een zaak in cassatie in het belang der wet, op 19 Mei 1.1. tot de conclusie gekomen, dat der gelijke personen niet strafbaar te achten zijn. De bijzondere raad heeft o.m. overwegende, dat de vraag van strafbaarheid afhanke lijk is van de feitelijke waardering der daden, het beroep verworpen. Documenten verbrand in Berlijn Het ls thans gebleken, dat alle belangrijke documenten van het mi nisterie van buitenlandse zaken, die in Mei 1940 door de Duitsers verduisterd werden, verbrand zijn in het pand Fürst Bismarckstrasse 2 in Berlijn, dat in de nacht van 22 op 23 November 1943 tot de grond toe vernietigd werd bij een bom bardement. In het dossier, dat thans door het rijksinstituut voor oorlogsdocumentatie is gevonden, bevindt zich een inventaris van de geroofde stukken, onderverdeeld in belangrijke, onbelangrijke en ook in vernietigde documenten. Al zullen de geroofde documen ten dus nimmer naar ons land kun nen worden teruggebracht, de amb tenaren van het ministerie zullen binnenkort tenminste op de hoogte zijn van wat zich vroeger in het gebouw bevond. ren. Bommenwerpers zullen dag cn nacht in actie zijn. Een week voor de operatics zullen beginnen zal te ibi ■■■■■■ÉB Hamburg een waarschuwing wor den uitgegeven voor de schepen, die tenminste twee zeemijlen uit de buurt zullen moeten bljjven. Het Roode Kruis kan geen Nederlanders onverschillig laten. Wie niet geneigd zou zjjn uit andere hoofde daarvoor belangstelling te tonen heeft alleen al verplichtingen tot dankbaarheid cn interesso op grond van het Zweedse wittebrood, dat ons in do donkerste dagen van dc hongerwinter het leed kwam verzachten. I)e vereniging „Het Nederlandse Roode Kruis" zal op 19 Juli 80 jaar bestaan en men hoopt dit op groter schaal te vieren dan bg het 75-jarig jubileum in oorlogstijd mogclgk was. Film nvpr Flnrpnro <lG hulP,vcr'cninc verkregen is, die A 4III1 OVcl X1 lorentt men_ook hoopt uit te breiden tot Nightingale Koning Willem in heeft de stoot gegeven voor de oprichting en se dert dien is de band met het Oran jehuis zeer nauw gebleven tot in het heden toe, waarin prinses Ju liana niet alleen in naam voorzit ster is, maar ook een werkzaam aandeel neemt in de veel omvatten de arbeid. Zg zal dan ook de officiële opening verrichten van de bei de Roode Kruis-dagen, die op Vrijdag 20 en Zaterdag 21 Juni worden gehouden op de Gouds- berg te Lunteren, een naam met een onaangename klank, maar die een uitstekend gele gen en prachtig terrein aan duidt. Daar zullen gedurende deze bel de dagen wedstrijden worden ge houden op E.H.B.O.- en ti'ansport- gebied, waaraan vertegenwoordi gers van de provinciale afdelingen en de grote steden zullen deelne men. DaAr wordt op Vrijdag, als om half vier de officiële opening beeft plaats gehad ook een demon stratie van hulpverlening op grote schaal met transportcolonnes en ambulances gegeven. Maar ook op andere wijze wordt van het werk getuigd, 's Avonds wordt een Florence Nightingale- film vertoond. Aan het einde zal zjj als het ware uit het doek stap pen, om deel te nemen aan een openluchtspel, dat de strijd tussen oorlog en vrede verbeeldt en dat de geboorte van het Roode Kruis in herinnering brengt. Wedstrijden Zaterdagmorgen worden wed strijden gehouden tussen-,vrouwelij ke hulpteams, waaronder ook één uit België met welk land reeds een zekere vorm van samenwerking in Rapport van gewestelijk arbeidsbureau Uit het maandrapport over Mei van het Gewestelijk arbeidsbureau te Utrecht blijkt dat de vraag naar mannelijke arbeidskrachten het be schikbare aanbod verre overtreft. Er is evenwel een categorie werklo zen met en zonder steun, in to taal 1361 die om een of ander re den moeilijk plaatsbaar zijn. Bij de maandelijkse selectie van deze groep is gebleken, dat slechts 274 personen geschikt zijn voor de D.U.W. Op een getal van 541915 in woners is deze arbeidsreserve zeer gering te noemen. Op het terrein van de vrouwelijke arbeidskrachten is de verhouding tussen vraag en aan bod ongunstiger dan bij manner- Van de 1212 openstaande aanvragen had 30 betrekking op huishoude lijk personeel. De kantoren en fa brieken oefenen een grote aantrek kingskracht uit op de vrouwelijke arbeidskrachten: hoger loon, regel matige arbeid, meer vrije tijd. Welke bedrijven? Het rapport maakt melding van tekort aan werkkrachten, vooral in de steenfabrieken (door de invoe ring van een lager loonpeil door het college van Rijksbemiddclaars) in het bouwvak, (vooral in Utrecht en Amersfoort, waar men begonnen is met de bouw van resp. 40 tot 100 Arbeiderswoningen) in de metaalbe werking (speciaal de geschoolde ar beiders). Men heeft getracht gede mobiliseerde Polen onder te bren gen, doch de moeilijkheid hiervan is de huisvesting van deze Polen en hun gezinnen. Een schrgfmachinefabriek vraagt 90 man personeel!! Op het gebied van de bijzondere bemiddelingswerkzaamheden kon den enige debiele jongelieden als vlechter worden geplaatst. In samenwerking met de Facul teiten-commissie werden weer enige studenten van passende arbeid voorzien. Enige ontslagen politieke delin quenten die als kantoorbediende weinig kans op tewerkstelling had den. volgen thans een cursus op de Rijkswerkplaats voor omscholing tot metaalbewerker. Aan de Stich ting Landverhuizing te 's-Gavenhage werden 34 rapporten uitgebracht over personen, die naar Zd.Afrika wensen te emigreren. Op 30 Mei 1947 werd onder leiding van de wethouder van onderwijs op het stadhuis te Utrecht een bespre king gehouden om te komen tot het oprichten van een comité tot opvoe ring van de arbeidsproductiviteit. De directeur van het Gewestelijk Arbeidsbureau he^ft een uitnodiging ontvangen .zitting te nemen in de vaste commissie van de Provinciale Planologische Dienst. het Frans-Belgische gebied. De vertegenwoordigers van de besturen en transportcolonnes de deelnemers aan de wedstrijden zullen worden ondergebracht in twee grote tentenkampen, een Flo rence Nightingale-kamp voor de dames en een Dunant-kamp voor de heren. Ook vertegenwoordigers van de Liga van Roode Kruisver enigingen en van het Internationale Comité te Genève zullen deze her denkingsdagen bijwonen. En ten slotte heeft op 28 Juni in hot Kur- haus te Scheveningcn een gala-con cert plaats, waar door het Amster damse Concertgebouworchcst onder leiding van Eduard van Beinum een toepasselijk programma zal worden uitgevoerd. Binnen énkele weken zal een bon voor 100 gram zuidvruchten (rozij nen of pruimen) voor de groepen b, c en d, kinderen tot 20 jaar, worden aangewezen. De prijs per ons ls 2 ct. hoger dan vorig jaar. Er is op het ogenblik een voor raad van 240 ton rozijnen en 120 ton gedroogde pruimen. Voor een algemene verstrekking van zuid vruchten zou minstens 1000 ton be nodigd zijn. Voorts zijn enkele honderden ton nen amandelen aangekocht voor de verwerkende bedrijven, zoals bak kers e.d. Waarschijnlijk zullen de amandelen in Augustus of Septem ber worden gedistribueerd. In het algemeen worden cle vooruitzichten voor de import van zuidvruchten echter nyt bijzonder gunstig geacht Meisje overreden en gedood Het gevaarlijke spelletje van het noteren van autonummers door de jeugd heeft in Alphen een slacht offer geëist. De zevenjarige Petro- nella van der PouwKraan liep toen zg op de Steekterweg een auto hoorde naderen, plotseling voor een geparkeerde vrachtauto langs de weg op met de bedoeling het nummer te noteren. Het kind werd daarbij door de aankomende personenauto, bestuurd door de heer M. S. uit Groningen, gegrepen en vrijwel op slag gedood. Medische behandeling Prinses Marijke Naar wij vernemen is gistermor gen in 't Ooglijdersgasthuis te Utr. de eigenlijke med. behandeling be gonnen van Prinses Marijke Christi na in verband met het bij haar ge constateerde euvel aan de ogen. De ze behandeling zal door een her haald ingrijpen geen operatie in strikte zin gevolgd moeten wor den, voordat een definitief resultaat te verwachten is en voordat men van officiële zijde een bericht kan tegemoet zien. (Van onze financiële redacteur WIJ geloven niet, dat dc indie ning van het wetsontwerp tot nationalisatie van dc Nederlandse De vier artsen, die zullen trachten de kleine prinses Marijke te genezen van de oogafwijking welke kortgeleden geconstateerd is. V.l.n.r.: dr J H. G. Carstens, prof. dr. H. J. M. Weve, dr. J. de Groot en dr. Rob- berts, een Engelse specialist, die voor deze bijzondere operatie overgekomen is. Bamc in ons land veel beroering zal wekken. Dc tijd, dat er over gedis cuteerd werd of men de Centrale Bank wel het monopolio van dc uit gifte van bankbiljetten mocht ver lenen omdat dit toch feitelijk in strijd was met het algemeen aan vaarde principe der vrije concurren tie, ligt reeds lang achter ons cn lieden ten dage neemt men alge meen aan, dat dc voorziening van geld voor een land van dusdanig algemeen belang is, dat men het on mogelijk aan een zuiver particulie re instelling kan overlaten. Sedert de dertiger jaren was dan ook het regcringstoczicht op liet beleid van de Nederlandse Bank toegenomen en na de opheffing van dc gouden standaard in 1936 kwam door het instellen van het egalisatiefonds de verantwoordelijkheid voor do waar de van ons ruilmiddel bij do minis ter van financiën to liggen. Hierin komt dc ontwikkeling, welke de theorie van het geldwezen heeft doorgemaakt, tot uitdrukking. In do vorige eeuw zag men het geld als een sluier, waarachter zich het werkelijke economische gebeuren af speelde. All *ngs won het inzicht baan, dat het geldwezen een beslis sende rol speelt in dc stand van de algemene bedrijvigheid cn tal van economen zijn heden ten dage de mening toegedaan dat men met monetaire maatregelen het conjunc tuurverloop belangrijk kan beïn vloeden. HET is dan ook te begrijpen, dat men dc algemene geldpolitiek niet meer in dc handen van een par ticuliere bank kon laten, doch dat dc minister van financiën het recht moet hebben om dc algemene mo netaire en financiële politiek van dc regering te coördineren met die van de Centrale Bank. Dit was reeds bij Koninklijk Besluit van 1 October 1945 geregeld cn het was logisch, dat deze materio in het nieuwe bankstatuut werd opgeno men. In feite verandert er dus door deze wijziging van het bankstatuut niets: een bestaande regeling wordt in de bankwet geconsolideerd. De minister vestigt er dan ook in zijn memorie van toelichting dc na druk op. dat de wijziging van de bankwet slechts dc neerslag is van de geleidelijke versterking van het gcmccnschapsclemcnt in dc juridi sche status van do Nederlandse Bank. In dit verband baart het enige verwondering, dat de minister ook niet heeft besloten het toezicht, dat dc Centrale Bank op het particulie re bankwezen uitoefent nader bij wet te regelen. Ilij argumenteert dit met er op to wijzen,, dat het huidige gentlemen's agreement, waarbij dit toezicht is geregeld, in de practijk voldoet en dat, indien deze regeling onverhoopt niet meer zou voldoen, deze materie .bij alge mene maatregel van bestuur afge daan kan worden. Doch dit geldt toch. menen wij, ook voor de ande re wijzigingen, die in het banksta tuut zijn aangebracht. OOK lijkt het ons dc vraag of de wijze waarop de schadeloosstel ling aan de oude aandeelhouders is geregeld in de Kamer geen aanlei ding zal geven tot critiek. De oude aandeelhouders krijgen als vergoe ding voor een aandeel van 1000.- twee grootboekinschrijvingen, elk groot 1000.welke 2%% rente zullen dragen. Dc oude aandeelhou ders. krijgen dus 5% rente .vergoed. De laatste beursnotering van de aandelen van dc Nederlandse Bank was 108, terwijl momenteel de koers --an de 2grootboekin schrijvingen 82A bedraagt, wat dus neerkomt op een waardering van een aandeel van de Nederlandse Bank van 1621.De waardering bij de schadeloosstelling ligt dus niet onaanzienlijk hoger dan de laatste notering ter beurze. Zullen bovengenoemde twee plin ten zeker aanleiding geven tot cri tiek, wij betwijfelen niet, dat alge meen zal worden ingestemd met het uitbreiden van do Bankraad, welk lichaam in breed verband er zullen vertegenwoordigers van industriële zijde en van arbeidsor ganisaties, benevens andere deskun digen op het gebied van geld- en bankwezen in worden opgenomen de algemene monetaire- cn finan ciële politiek zal bespreken. Hier door zal zonder enige twijfel het gemcenschapselcment in het beheer van de Bank zijn verzekerd, al had den wij dan ook niet de indruk, dat dit nu niet het geval is. Het communistische lid van de Italiaanse constituerende vergade ring, Scoccimarro, die minister van financiën was in het tweede kabi net-De Gasperi, heeft tijdens het debat over het regeringsprogram verklaard, dat zijn partij de „poli tieke stabiliteit" niet in gevaar zal brengen. SBfljjttnilr - rj Zomers weer Weersverwachting van De Bilt, 1 igeldig van Dinsdagavond tot j Woensdagavond. - Heldere nacht met weinig vAnd. 1 lorgenoverdag tot matig toene- i mende wind tussen Zuid en g Zuid-Oost. Aanvankelijk overal zonnig weer. Later in het Wes- ten van het land toenemende be- wolking, vooral in de hogere ni- fj veaux. Overtuigend droog. Iets fl hogere temperatuur dan van- i daag. - y-.—.cr.z. vrr:-T.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1947 | | pagina 1