DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Advies van de com missie-generaal naar Den Haag Geen geweld in Indonesië Meer recht voor gemeenten bij wederopbouw Oorzaken van het magere vleesrantsoen UITGAVE VAN DE STICHTING HE TPAROOIi REPUBLIKEINS ANTWOORD ONAANVAARDBAAR GEACHT Brief aan delegatie der Republiek Spiegel der wereld Enquête naar het Londens beleid? Spaarregeling nu aan de orde Kranten niet nóg kleiner! Zeeliedenstaking breidt zich uit Clay bereid tot onderhandelen 8000 verplaatste personen naar Nederland Gaan kruideniers staken? Opnieuw leveringsplicht overwogen Tekort aan voer v. d. Hoogtprijs toegekend Bevin en Bidault confereren Gironummer Postbus 9 I <rf 4^ po S1Q330 Bank R'dssudx Bank Abonnementsprijs: 0-31 per wede per kwartaal Losse nummers 10 CL Woen,sdag 18 Juni 1947 Nr. 671 6e Jaargang Red. en Adm.: Snouckaertlaan 7. Amersfoort TeleL redactie 4291 TeleL odmlnJstratie 6235 Directeur-Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDER Het advies van de Commissie-Generaal over de antwoord nota van de Republiek Indonesia is naar Den Haag verzonden. Waarschijnlijk zal het kabinet morgenochtend in een bijzondere zitting bijeenkomen ter bespreking van dit advies. paalde regeringspersonen van beide staten, die dan naar Nederland zou den reizen. Geheel los hiervan be staat het voornemen, dat enkele Oost-Indonesische ministers een kort bezoek aan Nederland zullen brengen. Brits beroep? Hoewel op het Britse consulaat- generaal geen commentaar kon worden geleverd op het bericht, dat Sjahrir zich op verzoek van een buitenlandse mogendheid naar Ba tavia zal begeven, moet het waar schijnlijk worden geacht, dat Sjah rir na aankomst te Batavia een on derhoud zal hebben met Britse au toriteiten, zo meldt Aneta. Het is niet ondenkbaar, dat bii deze ont moeting op Sjahrir een beroep zal worden gedaan een wijziging te be vorderen in de houding der republi keinse regering. Aneta tekent hierbij aan, dat de Britse consul-generaal Mitcheson Maandag een bespreking heeft ge had met een hoge Nederlandse au toriteit. De correspondent van de NRC te Batavia verneemt, dat de Commissie-Generaal een brief aan de Indonesische delegatie heeft ontworpen, waarin wordt vastgesteld, dat de Indonesische nota onaanvaardbaar is. Hoewel de C. G. de bevoegdheid heeft om zich zelfstandig tot de In donesische delegatie te richten, schijnt over de brief met Den Haag ruggespraak te worden gehouden. Aan het advies van de C. G. is een critische ontleding van de repu blikeinse antwoord-nota voorafge gaan, die Maandag reeds in Den Haag is ontvangen. Zowel de brief aan de Indische delegatie als de analyse van de nota zijn in volko men overeenstemming tussen de drie leden der C. G. tot stand geko men. Over het advies aan de rege ring schijnen de meningen verdeeld te zjjn gweest, over de inhoud is echter nog niets bekend. Malino-adviezen De adviezen van de regeringen van Oost-Indonesië en West-Borneo, die eveneens gereed zyn gekomen, zullen door bemiddeling van de commissie-generaal aan de Neder landse regering ter kennis worden gebracht. Deze adviezen stroken volledig met de slotsom van de com missie-generaal. Beide regeringen dringen er by de Nederlandse regering op aan, dat door een klemmende formulering aan de thans ontstane onzekerheid met betrekking tot de uitvoering van Linggadjati ten spoedigste een einde zal worden gemaakt, wijzend op de niet te onderschatten moei lijkheden, voor beide staten voort vloeiend uit een verder voortduren van de zwevende situatie. De mogelijkheid bestaat, dat de adviezen te Den Haag mondeling zullen worden toegelicht door be- Tsjecho-Slowakije NU Hongarije .gelijkgescha keld" is, nok al is de uiterlijke schijn van een deinocra- L regiem ge- k handhaafd, rijst de vraag, of de Rus- Rl ihmSPW sische actie (die WL 9 officieel geen actie HHL WmÊÈ is, zoals men weet!) zich zal gaan uitstrekken tot het laatste land van het Oostelijk blok (dat niet bestaat), dat nog democratisch is in de gewone, d.i. Westerse zin van het woord, nl. Tsjechoslowakije. Met name de Engelse en de Zwitserse pers hebben zich de vo rige week nerhaaldoljjk met deze vraag beziggehouden, uit Londen kwamen telkens berichten, dat het spel in Tsjechoslowakije al begon nen was. Inderdaad zou het niet veel moei te behoeven te kosten om een aan leiding te vinden voor een „zuive ringsactie" in Tsjechoslowakije. De verhouding tussen de beide helften van deze federatie is er de laatste tijd bepaald niet beter op geworden. De Slowaakse autonomiebeweging, die van haar begin af een sterk se paratistische inslag heeft gehad, dateert van lang voor de oorlog, en is bovendien door de verwerkelij king. welke zij onder de leiding van Tiso gevonden heeft, zeker niet voorgoed verdwenen. Integendeel het botert nog altijd niet tussen Bratislava en Praag. Deze verhouding is zelfs bepaald veel slechter geworden door de executie van Tiso, die op de Slo- waken in het algemeen ook op hen. die de door Tiso bewandelde weg niet konden goedkeuren een heel slechte indruk heeft gemaakt: zij hadden beslist verwacht, dat hem gratie zou worden verleend. Op 20 Mei heeft de Democrati sche partij, die 62 van de zetels in het Slowaakse parlement tegen 14 in de Nat. Vergadering in Praag inneemt en clericale zowel als separatistische tendenzen heeft, gedaan gekregen, dat de president van het Hooggerechtshof te Bra tislava, Igor Daxner, een man van uiterst links, die het proces tegen Tiso heeft geleid, van zijn functie ontheven is. VOOR de communisten en ook voor de socialisten in Tsjecho slowakije was dit reden genoeg om de Democratische partij, welke in de Nationale vergadering te Praag overigens tot het „nationale rege ringsfront" behoort, van collabora tie met reactionnaire elementen te beschuldigen en haar zuivering te eisen. Mutatis mutandis dus precies dezelfde situatie als in Hongarije. Vandaar ook die veronderstellin gen in Engeland en elders, dat in Tsjechoslowakije eenzelfde actie aan de gang was als in Hongarije. Voorlopig echter houdt men er vast aan de democratische traditie. De wederzijdse grieven zyn nl. bespro ken in de vergadering van de par tijen, die samen het nationale re geringsfront vormen. De discussie is er vaak heftig" geweest, maar de hoofdzaak is: er is gediscussieerd. En het debat heeft nog resultaat gehad ook: de Slowaakse democra tische partij heeft verklaard vast te willen houden aan de eenheid -•an de staat en haar Tsjechische partners hebben te kennen gegeven haar autonomie te willen eerbiedi gen. Mr. dr. M. van der Goes van Naters, leider van de Tweede Kamer-fractie van de Partij van de Arbeid, heeft schriftelijk voorgesteld een enquête te hou den naar de gebeutenissen, ver band houdend met de Duitse inval in Nederland en het rege ringsbeleid der kabinetten De Geer en Gerbrandy te Londen. NVV dringt aan: „Er Is thans alle aanleiding oin nog eens duidelijk uit te spreken, dat elk openlijk of verkapt drijven naar of dreigen met geweld slechts onheil over de volken van Nederland en In donesië kan brengen, terwijl men de kans op een blijvende samenwerking daardoor definitief verstoort. Het zou beschamend en voor beide volken een onherstelbare ramp zijn indien het onmogelijk mocht blijken op korte termijn tot overeenstemming te geraken." Aldus het N.V.V.-bestuur in een communiqué, dat het Dinsdag publi ceerde. Het N.V.V. doet namens zijn ruim 310.000 lcdr i de gespan nen situatie van het ogenblik opnieuw een dringend beroep, zowel op de regering van de re- publiek Indonesië als on de Ne derlandse regering o alles in het werk te blijven stellen om tot een vergel'' 1 V men. Wij vragen van - regering der republiek te beseffen, dat elke ver traging in de voortgang der onder handelingen, dat tik incident, dat el ke afwijking van de overeenkomst van Linggadjati thans in de kaart van de koloniale i actie speelt. Wij vragen van de Nederlandse regering, dat zij de reactionnaire krachten, die in 't ambtelijke en militaire apparaat haar politiek trachten te dwarsbo men, naar haar hand zal zetten en dat zij door een ruimhartige uitleg ging een uitvoering van het accoord van Linggadjati en vooral door een spoedige vermindering van de troe pensterkte in Indonesië .'aar goede wil zal tonen om zo het vertrouwen te herstellen dat de onmisbare voor- waarde vormt voor het welslagen van elk overleg.' Zo besluit het N.V.V. zijn oproep. Tweede Kamer wenst: (Van onze parlementaire redacteur) Het Is een algemene grief van de gemeenten, dat bfj de wederopbouw de regering te veel handelt bij hen, over hen en zonder hen. Op de be kende vergadering van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten te Nijmegen is de ontevredenheid over deze gang \an zaken krachtig tot uiting gekomen. Minister Neher heeft, toen hf| als Minister van Weder opbouw en Volkshuisvesting In runctie trad, de bezwaren tegen de centrale uitvoering van de wederopbouw in hoofdzaak onderschreven, doch in het wetsontwerp, dat de vergoeding van onteigende onroerende goederen regelt, was daar naar de mening van verschillende Kamerleden nog niet veel van te bemerken. Omdat ook gemeentegronden met Instemming van B. en W. voor deze vergoeding kunnen worden bestemd kwam de heer Ten Hagen (Ar beid) er tegen op. dat dit zou ge schieden met uitschakeling van de gemeenteraad. Minister Neher verdedigde dit wetsontwerp met weinig overtui ging. Hij probeerde olie op de gol ven te werpen door de verklaring, dat het wetsontwerp gereed is dat het Besluit E 67 zal vervangen, waarop de vergaande bevoegdheden van het College van Commissaris sen van de Wederopbouw steunen. Maar dat het wetsontwerp tot r.L- gehele regeling van de wederop bouw nog niet gereed is. weet htl aan de ingewikkeldheid der mate rie. Intussen is het contact tussen regering en gemeenten b\j de we- Chaplin antwoordt Charley Chaplin heeft te Hol lywood commentaar geleverd op je woorden van afgevaardigde Rankin, die hem uit Amerika wilde laten zetten De acteur zei: „Dit is de gebruikelijke tac. tiek der fascisten om de vrijheid van spreken en de vrijheid van de film te onderdrukken. Mijn film „Monsieur Verdoux'' is uit gesproken pacifistisch en het wil mij voorkomen dat dit de be- langrijkste reden voor Rankin's ongerustheid is". Edward G. Robinson, bekend o.a. "it de film „De Vrouw in het Venster" en de schrijfster Dorothy Parker zijn gedagvaard om voor de commissie voor on Amerikaanse activiteit te ver schijnen. Zij worden beschuldigd van communistische activiteit tn Hollywood, aldus meldt de New York Daily News. K.L.M. gaat op Berlijn vliegen De K.L.M. zal met ingang van 25 Juli. naar United Press meldt, twee maal per week retourvluchten tussen Amsterdam en Berlijn ma ken. In de toestemming, die de K.L.M. heeft gekregen, ziet men een teken voor de openstelling van Ber lijn voor het internationaal verkeer. De lijn, die aansluiting geeft op de reeds bestaande verbinding Amster dam—Rio de Janeiro, stelt Zuid- Amerika in staat binnen 3 dagen Berlijn te bereiken, waarbij onder weg Lissabon en Amsterdam wor den aangedaan. deropbouw veel beter geworden, al dus de minister. De Kamer nam echter het zekere voor het onzekere door met 67 tegen 5 stemmen een amendement van de heer Ten Hagen te aanvaarden, waardoor de medewerking van de gemeenteraad bij het over dragen van gemeentegrond als vergoeding voor onteigening vereist wordt. Een ander amendement van dit Kamerlid, waardoor onder onroe rend goed ook de zakelijke rechten op onroerend goed worden begre pen, nam de Minister over. even als een amendement van de heer Andriesscn (K.V.P.), waardoor de wet vervalt op 1 Juli 1948. Het wetsontwerp werd zonder hoofde lijke stemming aangenomen. Colorado-kever Hetzelfde geschiedde met het wetsontwerp tot bestrijding van de coloradokever, dat algemene in stemming vond. Minister M a n s- h o 11 wees de door enkele Kamer leden geopperde gedachte krachtig af, dat de coloradokever o.a. door Engeland als voorwendsel wordt aangegrepen om de Nederlandse groenten- en fruitimport tegen te gaan.- De suggestie van de heer Borst (C.P.N.) om in het Tol- unie-verdrag met België de bestrij ding van de coloradokever bindend voor te schrijven, ging de minister te ver. Ook het wetsontwerp tot goed keuring van het Statuut van de In ternationale Vluchtelingenorganisa tie. die zich in hoofdzaak het lot aantrekt van de z.g. verplaatste personen, vond een goed Onthaal. Dit was in veel mindere mate het geval met de door minister Lief- tinck voorgestelde spaarregeling, waarvan de behandeling vandaag wordt voortgezet. President De Nicola wil aftreden De Italiaanse president. De Nicola, heeft het definitieve voornemen te kennen gege ven af te treden. Hij deelde de premier. A'lcide de Gasperi. mede, af te willen tre den na een decreet te hebben ge tekend. waarbij de constituerende vergadering in zitting blijft tot 31 December. Er wordt thans grote druk uitgeoefend op de president om in functie te blijven. Als een der argumenten wordt gebruikt het feit. dat er geen parlemen taire machinerie aanwezig is om in de benoeming van een tweede voorlopige president te voorzien. Naar verluidt lijdt de president aan zenuwuitputting. Regering waardeert taak der pers Voorlopig en onder voorbe houd van een regelmatige aan voer kan de papiervoorziening der dagbladpers op het huidige niveau gehandhaafd worden. Aldus heeft dc minister-president geantwoord op vragen, die het Tweede Kamerlid Vorrink hem over déze moeilijkheden bij dc papier voorziening had gesteld. Hij zegt van oordcel te zijn dat aan een zo ruim mogelijke voorlichting door middel van dc dagbladpers een grote betekenis moet worden toege kend en dat de noodgedwongen be perkte omvang der bladen aan de pers bij dc juis .vervulling \an haar voorlichtende taak zware eisen stelt Onder volledige erkenning van de taak der dagbladpers met betrek king tot dc geestelijke volksgezind heid en verdediging van de demo cratische beginselen, en van de bij zondere plaats, welke dienovereen komstig de papiervoorziening in het bchocftcnschema van ons volk ver dient. merkt dr. Beel op, dat noch tans ook bij dc materiele behoeften voorziening van ons volk bepaalde minima gelden, die in acht genomen moeten worden, zelfs indien in ver hand hiermee dc papiervoorzicning enige vermindering zou moeten on dergaan. Sit-downstaking van havenarbeiders? De 1500 Amsterdamse bootwer kers bijna allen georganiseerd in de E.V.C. hebben besloten hun staking voort te zetten. Allo \aste ha\enarbeidere zijn door de L.V.C. opgeroepen morgen. Don derdag, een sit-down staking van twee uur te organiseren. In de haven is de toestand rus tig. ongeregeldheden kwamen niet voor. De schepen vertrokken tot heden ook op de normale, vast gestelde tijden. De zeeliedenstaking ln de Ver enigde Staten heeft zich uitgebreid tot de Westkust. De Amerikaanse spoorwegen zullen geen goederen meer vervoeren, die bestemd zijn voor de havens. De aanvoer van steenkool naar de uitvoerhavens is geheel stop gezet. Vermoedelijk zal een hoge func tionaris van de Amerikaanse rege ring een direct beroep op de zee lieden doen om schepen met be langrijke ladingen voor de opbouw en het herstel van Europa onge moeid hun weg te laten gaan, in dien de plaatselijke zeeliedensta king in Amerika al geheel zou wor den Verleden jaar heeft een-soort gelijk geval zich voorgedaan, toen tijdens een totale zeeliedenstaking schepen met toewijzingen van de UNRRA naar plaatsen mochten varen, waar hulp dringend nodig was. Men voorziet te Washington twee mogelyke gevolgen van een even tuele volledige zeeliedenstaking: 1. Verdere vertraging in het uit voeren van het plan tot het ver strekken van 3.5 millioen dollar voor hulpverlening ter vervanging van de UNRRA en van de 400 mil lioen dollar voor Griekenland en Turkije. 2. Op het uitschakelen van Amerikaanse hulpverlening zouden politieke reacties in Europa kunnen volgen, nu er juist onderhandelin gen plaats hebben over het plan van Marshall. MEVROUW PERON, ex-filmster, thans de echtgenote van de Argen tijnse dictator, bezoekt op het ogenblik, als goodwill-ombassadrice. generaal Franco. Zij had ook het plan een bezoek aan Parijs en Lon- der te brengen, maar de Fransen hebben haar doen weten, dat zij op bet bezoek van een dictators- vrouw geen prijs stellen. In Londen wordt nog beraadslaagd of men me vrouw Peron tot dc koning toegang kan verlenen. De foto toont me vrouw Peron tijdens haar bezoek aan Avila. Het transitoverkeer Generaal Clay, do opperbes elheb- ber \an de Amerikaanse zone in Duitsland heeft, naar Ass. Prrss uit Washington meldt, het Ameri kaanse departement \an Buiten landse Zaken medegedeeld, dat hij bereid is onderhandelingen aan te knopén met do Nederlandse en Bel gische regeringen over een overeen komst voor een aantal Amerikaanse verzendingen voor Duitsland \la Rotterdam en Antwerpen. Men verwacht, dat generaal Clay binnen 24 uur instructie zal ont vangen om zo spoedig mogelijk vertegenwoordigers naar Den Haag en Brussel te zenden. De Neder landse en Belgische regeringen hebben aangeboden alle extra uit gaven te bekostigen, die voort vloeien uit het gebruik van hun ha ven^. Functionarissen van de Amerikaanse regering hopen, dat dc overeenkomst binnen enkele we ken haar beslag zal krijgen. Het gaat hier om verzendingen van 150.000 200.000 ton. Acht- tot negenduizend zgn. „dis placed persons" zullen, nadat zü op hun politieke en hygiënische zuiver heid zijn getest door een binnenkort In te stellen Nederlandse selectie commissie, overeenkomstig een Ne derlandse toezegging aan de Interna tionale Vluchtelingen Organisatie uit Midden-Europa naar Nederland worden gezonden. Op deze wijze zal Nederland een büdrage leveren tot de oplossing van een der problemen, welke Hitler-Duitsland aan Europa heeft nagelaten en ook zal aan het werkkrachtenprobleem van Neder land hierdoor worden tegemoetgeko men. zo meldt „Het Parool". Honderden kruideniers uit het ge hele land hebben gisteren te En schede geprotesteerd tegen de prij zenpolitiek der regering. Zij eisen een verhoging van de winstmarge van 17% op 20%. Mochten dc onder handelingen, die de bestuurders der organisaties met de minister van Economische Zaken voeren, misluk ken. dan zullen de kruideniers niet voor staking terugschrikken. Lange strijd verwacht in Vietnam De president der nationalisti sche regering in Vietnam, Hotsji Minh, verklaarde in een radio rede: ,.De Fransen zijn er abso luut niet in geslaagd een snelle militaire beslissing te forceren. Nu staan wij voor een langdurige oorlog. Katten voor Walcheren! Een Amerikaanse dame, die getroffen was door berichten. dat er op Waichercu een groot tekort aan katten bestaat, heeft in New York met een Neder- lands schip een doos, inhouden- de een moederkat met twee jon- pen, meegegeven, bestemd voor j Vlissingcn, dat, zoals een Ame- rikaans blad naar aanleiding van deze gift schreef, „het meest ge- bombardeerd is van alle Neder- landsc steden en waar de katten- bevolking dientengevolge gcdeci- meerd is". De katten genoten tijdens dc lange bootreis een goede verzorging van de derde stuurman en zijn thans in goede j j gezondheid in hun nieuwe woon- plaats gearriveerd. waar zij j Amerikaans kattenbloed aan de j poezenstad zullen toevoegen. Zij j waren bij hun aankomst zeer ver- baasd over de vele katers cn het weinige groen in Nederlands „zwaarst gebombardeerde" stad. Hongaars premier is het niet eens met zijn minister De premier van de Hongaarse co alitieregering. Lajos Dinnyes, ver klaarde. dat zijn partij, de kleine boe ren. nooit zou toestemmen in verkie zingen zonder afzonderlijke partij lijsten of in veen kieswet, waarbij het kiesrecht zou woraen beperkt. Deze verklaring staat tegenover die van de sociaal-democratische mi nister van justitie. Ris, die heeft me degedeeld dat de nieuwe kieswet tenminste 300.000 Hongaarse kiezers uit zou sluiten. Dit zou voornamelijk geschieden door het verhogen van de kiesgerechtigde leeftijd en door het uitsluiten van familieleden van Nazi's, die nog steeds onder het zelfde dak leven met hen. Vleesloze dagen van af heden Het verbod om vlees te serveren In hotels, restaurants of broodjes- winkels op Dinsdag en Vrtldag gaat heden in. Veel vee weinig vlees Anderhalf ons vlees per week is onvoldoende, daar is ieder het over eens. Maar hoe komt het, dat we zo karig gerant soeneerd worden, terwijl de weiden vol vee zijn; naar het schijnt voller dan voor de oorlog. Hierover zijn we me» de Vakgroep Slagerij aan dc praat geraakt, die ons welwillend licht heeft verschaft in deze duistere zaak. teem vol excessen. De Vak groep Slagerij, die het alge meen belang voor ogen heeft, stelt thans een enquête bij de slagers in en dringt cr bij de overheid op aan. do huisslach ting te beperken of te verbie den. Boeren hebben dc tijd Tijdens de bezetting hadden de hoeren een plicht, regelmatig vee te leveren. Na de bevrijding is de ze plicht een wens geworden van de Overheid. Een boer laat zich nu eenmaal niet graag „gelasten". Maar cr is niet veel animo bij de plattelanders. Met dit zachte voor jaar is het vee hard gegroeid en het wint nog steeds aan kracht en zwaarte. Als de boeren nu vee moeten afstaan, wachten zo tot over enkele maanden; dan weegt elk beest 20 tot 25% zwaarder en is de opbrengst dienovereenkoms tig groter. Dit houdt echter in. dat er nu bitter weinig aan de markt komt. Daarom wil de Vakgroep Slagerij voorstellen, door mid del van provinciale voedsel- commissarissen toch een leve ringsplicht te doen instellen, voor 8000 stuks per weck, om de schrale tijd te overbruggen. Nochtans kan rnen niet alles van deze maatregel venvach ten. omdat een hardnekkige boer vecht voor zijn dieren en vele hardnekkige hoeren, de overheid kale schedels, maar geen vlees bezorgen. Bovendien ondervindt do rege ring hetzelfde bii haar aankoop van Iers vee. De 12000 bestelde koeien, worden nog niet afgele verd. omdat ook de Ierse boeren nog wachten op het tijdstip, dat hun koeien meer vlees op de bot ten hebben, dan nu. In de tweede helft van Juli zal het eerste con tingent pas aankomen. Samenvatting Vatten we het bovenstaande sa men. dan kunnen we zeggen, dat het rantsoen van anderhalf ons per week te weinig is. speciaal voor de werkende bevolking, die meer eiwitten behoeft. Maar dit rantsoen zal voorlopig gehand haafd moeten blijven en er is zelfs nog een risico, dat het nog minder wordt omdat door sa menloop van omstandigheden en zwak beleid de vleespositie slecht te noemen is. Het zal zaak zijn van de regering veevoer te importeren, de huisslach tingen te beperken en de schrale t(jd te overbruggen door aanvoer van buitenlands vlees, mede in ver band met vorming van een winter voorraad. De Vakgroep Slagerij zal op de ze punten aandringen, hoewel zo oog heeft voor de veie moeilijk heden. waarmee de regering heeft te kampen en de magere deviezen pot. waaruit haast niet meer te putten valt. Hoewel door de bezetting een grote bres werd geslagen in onze veestapel, is deze quantitaticf bij na weer op het vooroorlogse peil. Volgens officiële cijfers bedraagt het verschil tussen 1310 cn Decem ber 1956 nog maar 200 000 stuks vee. Maar qualitatief is dit ver schil belangrijk "groter. Men stelt vast. dat het gemiddeld gewicht per, koe 120 kg is teruggelopen. Slaat men dit om op de vele hon- derddi'izendf m koeien, dan kan men gemakkelijk inzien, dat de bruto-vleesvoorraad nog lang niet op peil/is. Dit tekort aan gewicht is vooral te wijten aan het gebrek aan \eevoedcr. Voor de oorlog wa ren wij een van de grootste mais- importeurs. maar het deviezenge- brek na de oorlog heeft ons ge noopt zuiniger aan tc doen. Wel werd onlangs 200.000 ton mais in Zuid-Amerika aangekocht, maar deze is van de nieuwe oogst en moet het land nog binnenkomen. Deze mais "zal speciaal bestemd worden voor het melkvee. Dc re gering heeft getracht het voeder- tekort te overbruggen, door vlees tc importeren, zoals ook voor 1910 regelmatig invoer nlaats had. Van de 3S5.000 ton ingevoerd vlees is echter nog maar 1200 ton over. Bo vendien was van dit vlees een ge deelte onbruikbaar, buiten de schuld van onze overheid. Euvel der huisslachtingen Een andere factor is. dat van onze veestapel een flink deel in de huisslachting verdwijnt cn op de zwarte markt komt. Minister Mansholt noemde zelfs het getal van 65.000 koeien en 82.000 var kens. Het huisslachten is een eigenaardige instelling. Tijdens de bezetting heeft de vakgroep het huisslachten aangemoedigd, om bewust afbreuk to doen aan dc vleesvoorziening \an dc bezetter. Ze meende echter, dat na de oor log deze „zclfverzorgcrij" achter wege had kunnen blijven, waar mee 20.000 ton vlees bespaard zou worden. Dc Begering heeft echter niet krachtig genoeg ingegrepen en met de vleesvoorziening voor eigen gebruik is het van kwaad tot erger gegaan. Hiertoe hebben zelfs de slagers bijgedragen. Men kan veilig aannemen, dat de om zet in de slagerij te kein is. om behoorlijke verdiensten op te leve ren. De vaste lasten zijn verhoogd, de omzet daalde tot een minimum. De regering erkent niet de schade door zgn. „onderbezetting" in het bedrijf en keert geen overbrug- gingsgeld uit. De slagers zijn toen naar bijverdienste gaan zoeken, die zij vonden bii de boeren, die een varkentje op de ladder wilden hangen. Zo is de huisslachting uitge groeid tot een egoistiseh sys- Bert Voeten en J. J. Klant onderscheiden Op de jaarvergadering van de Maatschappij voor Nederlandse letterkunde te Leiden fs Ie Lucie B. en C. W. van der Hoogt prijs voor 1945-*46 toegekend aan Bert Voeten voor zijn oorlogsdagboek „Doortocht" en voor 1946-'47 aan J. J. Klant te Pretoria voor zijn roman „De geboorte van Jan Klaassen". Tevens werd tweemaal de drie jaarlijkse Wijnands Francken- prijs toegekend aan A. M. Ham- macher voor zijn boek „Amster damse Expressionnisten" en aan dr. J. Presser voor zijn 'boek over Napoleon. By de onderscheiding van Bert Voeten zyn de andere publicaties van deze auteur in aanmerking ge nomen, speciaal het episch gedicht „Odysseus' Terugkeer'. Bert Voe ten is 6 Juli 1918 in Breda gebo ren en kwam na zyn H.B.S.-trjd aan de redactie van een plaatselijk dag blad, waar hy werkzaam was toen de Duitsers ons land binnenvielen. Hij was gewend een dagboek by te houden en noteerde zijn indrukken van de 10e Mei af geregeld. Hieruit ontstond het thans bekroonde „Doortocht". Van zijn vroegere pu blicaties noemen wij zijn in 1944 anoniem gepubliceerde poëtische pamflet „Babyion Herhaald", naar aanleiding van de Jodenvervolgin gen. In 1946 verscheen de „Blinde Passagier Hij heeft in voorberei ding een bundel „Twee Werelden", een roman en een biografie over Slauerhoff. De tweede bekroonde. J. J. Klant, is te Warmenhuizen (N.-H.) op 1 Maart 1915 geboren. Klant, die geen andere werken dan „De geboorte van Jan Klaassen" op zyn naam heeft, studeerde in Amsterdam eco nomie eu was enige tyd aldaar als statisticus werkzaam. Als zodanig werkt hjj thans in Pretoria. In Zuid-Afrika is hy geregeld mede werker van „De Nederlandse Post" en de litteraire bladen „Standpunt" en „Vandaag". De Britse en Franse minister van buitenlandse zaken. Bevin en Bi dault hebben gisteren de gehele avond tot na middernacht geconfe reerd over het Amerikaanse, aanbod van hulp aan Europa, dat minister Marshall onlangs heeft gedaan. Een woordvoerder van de Britse ambassade te Parijs verklaarde, dat het reeds van het begin der bespre kingen gisteravond, duidelijk is ge bleken. dat er een grote mate van overeenstemming heerst. Men neemt aan. dat de besprekingen een alge meen karakter hebben. Er is nog geen definitieve beslis sing genomen ovfr het Franse voor stel om vier speciale commissies op te richten, voor het bespreken van steenkool- en staalvcrvocr en do landbouw. Evenmin kwam men tot een be slissing ten aanzien van dc vraag welke landen van Europa in het eerste stadium bij de „planning" der Europese economie zullen wor den betrokken. Ook Italië Alberto Tarchinani, de Italiaanse ambassadeur te Washington, heeft officieel aan William Clayton, de Amerikaanse onderminister voor economische aangelegenheden aan het ministerie van buitenlandse zaken meegedeeld, dat Italië zijn volledige steun zal verlenen aan het plan van Marshall om in Euro pa met vereende krachten tot eco nomisch herstel te komen. ïFiCïsniiiiiniiiiiiirs. v jua.^nrar^ Koeler Weersverwachting van De Bilt, geldig van Woensdagavond tot Donderdagavond. Meest zwaar bewolkt met voor al in de avond en nachj regen buien, gepaard gaande met on weerMatige wind uit Zuid-Wes telijke richtingen. Lagere tempe raturen dan vandaai

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1947 | | pagina 1