DAGBLAD VOOR AMERSFOORT 1 Bevin en Bidault stellen Molotof conferentie voor Spiegel der wereld „Jonkheer" was geraffineerd oplichter Lieftincks spaarwet zonder enthousiasme aanvaard Samenwerking met Rusland gezocht voor Marshalls plan Patterson sprak met Molotof „Geweld leidt niet tot oplossing" Zeeliedenstaking in USA geëindigd Wetsontwerp om hen als overleden te beschouwen in de maak Het begon al in het concentratiekamp Proces begonnen in Boedapest Koffie, thee en één ei 510330 Bank; R'damscbe Bank Abonnementsprijs: 031 pet wede kwartaal Loaie nummer» 10 cL UITGAVE VAN DE STICHiaNGHET PAR 0 0 L Donderdag 19 Juni 1947 Nr. 672 6e Jaargang c Red. en Adm.: Snouckaertlaan 7. Amersfoort Telef. redactie 4291 Telef. administratie 6235 Directeur-Hoofdredacteur. TJ. DB BOORDER Bevin en Bidault hebben besloten Molotof voor te stellen, dat in de loop van de komende weken de drie ministers elkaar zullen ontmoeten ter bespreking van Marshalls plan, zo heeft het Franse ministerie van buitenlandse zaken bekend gemaakt. Het is de bedoeling van beide partijen niets te doen voordat de Sowjets er toe kunnen worden gebracht aan de besprekingen deel te nemen of tenminste voordat bekend is geworden of de Sowjets bereid zijn in het kader van het plan van Marshall samen te werken. Na zijn onderhoud met Bevin heeft Bidault de Sowjet-zaak- gelastigde te Parijs ontvangen om hem van de resultaten van de besprekingen op de hoogte te stellen. Op een persconferentie ter ambassade heeft de Britse am bassadeur te Moskou. Sir Mau rice Peterson, verklaard, dat hij met de Sowjet-minister buitenlandse zaken, Molotof, een onderhoud heeft gëhad over Marshalls aanbod. Sir Maurice had er de nadruk op gelegd, dat Marshalls aanbod een economische aangelegenheid is en geen politieke en hij vroeg Molotof. of de Sowjet-regering haar stand punt ten aanzien van deze kwestie reeds had bepaald. Molotof antwoordde, dat de Sowjet-Unie zich nog niet ge noeg op de hoogte acht om haar mening over Marshalls aanbod te kennen te geven, doch zij stelt er belang in verdere inlich tingen te ontvangen over de ont wikkeling der kwestie. Op de persconferentie richtte Sir Maurice zich scherp tegen de be richtgeving der B B C.. die in een uitzending had verklaard, dat hij van zijn regering opdracht had gekregen ook Marshalls aanbod met Molotof te bespreken Sir Maurice zeide. dat hem ten tijde van de BBC-uitzon- ding nog niets van deze opdracht bekend was en dat hij bi) het Britse ministerie van buitenlandse zaken zal protesteren. Pierre Charpentier, de Franse ge- SHOCKTHERAPIE EEN van de meest opval lende dingen in de reactie van Euro- t_^, pa op het plan- k Marshall is de k - snelheid zowel als de kracht van het Ifw ffiËpJBEgR Engelse initiatief 3 in deze. Zodra ■i IMi Bevin voldoende zekerheid had, dat aan de geprojecteerde Amerikaanse hulp voor Europa geen onmiddel lijke politieke voorwaarden zullen worden verbonden, zodra Marshall had verklaard, dat hij met Europa alles ten Westen van Azië bedoelde, heeft de Engelse Foreign Secretary er geen gras over laten groeien. Hij is onmiddel lijk persoonlek naar Parrjs gevlo gen, om meteen spijkers met kop pen te slaan. Het is een soort van shock therapie, die Bevin op het in zichzelf verdeelde, door uitputting apathisch geworden Europa aan het toepassen is. Voor het eerst sinds het einde van de oorlog is et' een redelijke kans, om de economi sche eenheid van ons werelddeel te gaan verwerkelijken, de in theorie zo vr k al ontworpen Verenigde Staten van Europa kunnen thans worden geconcretiseerd. Mits posi tief en snel wordt gereageerd en deze positieve en snelle reactie zoekt Bevin nu door zijn shock therapie op te wekken. MAAR niet alleen voor Europa, doch ook voor Amerika is Bevins shocktherapie bedoeld. La ten wij ons vooral niet verbeelden, dat de publieke opinie aan de over zijde van de Atlantische Oceaan het plan-Marshall al in positieve zin heeft opgenomen en verwerkt, dat men daar de consequenties ervan algemeen duidelyk voor ogen heeft. Vergeten wij vooral niet, dat het nog niet zo heel lang geleden is, dat in de idee van de Verenigde Staten van Europa een duidelijke spits tegen Amerika zat! Daar om. moet die publieke opinie daar ginds worden meegesleept, de Ame rikanen moeten een positieve in stelling krijgen tegenover de Ver enigde Staten van Europa en ook daarvoor kan Bevins shocktherapie van veel betekenis zijn. Wanneer men in Amerika ziet, dat wij hier in Europa snel en positief reageren, dan kan dit er in hoge mate toe bijdragen om de mensen daarginds over veel bezwaren en aarzelingen heen te helpen. De eerste grote vraag is: krijgt Bevin Europa mee? En dat bete kent niet alleen, of hij Oost-Europa meekrijgt, maar ook of hjj een land ale Frankrijk kan bewegen om zich bij voorbaat heen te zetten over een eventuele oppositie van de commu nisten tegen dit project. Reden te meer voor de Foreign Secretary om de zaak onmiddellijk met zijn colle ga Bidault te gaan bespreken. Vandaag zal er weer een debat over de buitenlandse politiek in het Lagerhuis beginnen. Zo ooit, dan zijn wij thans benieuwd naar wat Bevin te zeggen heeft zant te Moskou, heeft Dinsdag met Jakof Malik, de Sowjet-Russische onderminister van buitenlandse za ken. eveneens een bespreking ge voerd over het plan van Marshall. Geen leen-en-pacht William Clayton, onderstaatsse cretaris voor economische aangele genheden der U.S.A. heeft voorge steld dat de Sowjet-Unie zal trach ten een positieve bijdrage te leveren tot het plan van Marshall door be paalde landen in Oost-Europa aan voedsel en grondstoffen te helpen. Verder heeft Clayton op een pers conferentie meegedeeld dat de Ame rikaanse regering de economische raad voor Europa van dc UNO een voortreffelijk lichaam acht om de Europese ideeën en plannen betref fende de toekomstige hulp van de U.S.A. samen te binden en aan de US A. door te geven. Het Ameri kaanse ministerie van buitenlandse zaken is het een smet het verleden week door senator Vandenberg ge dane voorstel dat te Washington een raad van democratische en republi- keinse vertegenwoordigers wordt op gericht om de sterkte van de Ameri kaanse hulpmiddelen te onderzoe ken en in welke mate de U S A zon der eigen risico tot het herstel van Europa kunnen bijdragen De Ame rikaanse regering acht de Engels- Franse besprekingen het logische begin van de Europese uitwerking van Marshall's plan. Clayton legde er de nadruk op. dat de verklarin gen van Marshall en andere leden van het ministerie van buitenlandse zaken niet moeten worden gehouden voor aankondigingen van een geheel nieuw leen- en pachtprogramma Den Haag bevestigt De Nederlandse regering heeft thans de verzending van een nota aan het Amerikaanse departement van buitenlandse zaken, waarvan wij reeds Dinsdag melding maakten, be vestigd. De Nederlandse regering heeft het vraagstuk van Europese samenwer king reeds in studie, zoals o m. blijkt uit het memorandum over Duitsland van 15 Januari, zo wordt in het com muniqué gezegd. Op betrekkelijk korte termijn hoopt de Nederlandse regering het resultaat van die studie niet alleen aan alle Europese landen, maar met name ook aan de Ameri kaanse regering kenbaar te maken. De Nederlandse ambassadeur te Washington heeft het State Depart ment in kennis gesteld van dit standpunt en van het bovenvermeld voornemen. Tevens doet de Neder landse regering hiervan mededeling aan alle Europese regeringen. Indonesisch probleem Vijftienduizend Amsterdammers hebben gisteravond gedemonstreerd tegen verdere uitzending van troe pen naar Indonesië. Sprekers van verscheiden politieke kleur verde digden dit standpunt: dr. Henrlëtte Roland Holst, H. Henning, ds. J. J. Buskcs, dr. B. Polak, mevr. Alraa- Heynen en mevr. Soebrandio.'* Óp voorstel van de voorzitter mr. C J. van Heuven Goedhart verenig de men zich met een resolutie waarin uitgesproken wordt, dat het toepassen van wapengeweld nim mer tot oplossing van de Indone sische kwestie kan leiden. Men moet op basis van Linggadjati ver der onderhandelen en dat zal, vol gens de resolutie, alleen mogelijk zijn indien van Nederlandse zhde de troepensterkte zodanig wordt ver minderd dat de Indonesiërs haar niet meer als een bedreiging voelen en er op sleutel-posities in Indone sië p'rogressieve personen worden benoemd. Minder loonbelasting op overwerk Het komt dikwijls voor. dat in werkplaatsen, bedrijven en kantoren overwerk moet worden verricht. Het bedrag van de loonbelasting over de beloningen wordt dikwijls als onbillijk gevoeld. De minister heeft nu goedgekeurd, dat dc inspecteurs aan de werkge vers, die daarom verzoeken, onder bepaalde voorwaarden vergunning verlenen de loonbelasting aan het einde van elk kalenderkwartaal te herrekenen. In de loop van het kwartaal wordt de belasting dan ge heel als tot dusver ingehouden. De herrekening aan het einde van het kwartaal kan echter een voor de werknemers voordelig verschil op leveren, dat dan aan de werknemers ten goede komt. Zelfs oorlogsslachtoffers ontzag hij niet Eerst thans, twee maanden na de arrestatie, kan de Rotterdamse politie een ingewikkelde opllchterszaak uit de doeken doen. Zjj was er op 11 April ln geslaagd een would-be-jonkheer aan te houden, die onder zijn adellijke dekmantel de meest Ingenieuze vormen van oplichting heeft bedreven. De Cuncra-toren, Rhenens trots, heeft zwaar van de oorlog te lijden ge had. Het zal vel tientallen jaren duren eer het fraaie bouwwerk weer in volle glorie zal prijken. De herbouw van de kerk vordert snel. Maniak vermoordde zeventien vrouwen Het stadje Macon in het Franse departement Saone et Loire ver keert in opschudding sinds bekend is geworden, dat de politie jacht maakt op een maniak, die in de loop van de laatste drie jaren de dood van zeventien in het plaatse lijk ziekenhuis verpleegde vrouwen veroorzaakt zou hebben. Het personeel van het ziekenhuis is aan een streng verhoor onder- worpen, in het bijzonder degenen, die aanwezig waren b\j de gynaeco logische operaties, die aan de mys terieuze zeventien sterfgevallen voorafgingen. Men vermoedt, dat de dood van de zeventien slacht offers is veroorzaakt door toevoe ging van gifstoffen aan de bü deze operaties gebruikte medicamenten. In Engeland wordt de roman van Stefan Zweig „Ungeduld des Herzcn" verfilmd. Jehudi Menuhin zal in Augus tus een tournée door Duitsland ma ken waarbij hij in alle vier bezet tingszones zal spelen. N. Rijnland-Westfalen heeft regering De christen-democratische burge meester van Dusscldorf. Arnold, is er eindelijk in geslaagd, in Noord- Rjjnland-Westfalen een coalitie-rege ring uit de vier partijen te vormen. Zijn eerste optreden bestond in het zenden van een vriendschappe lijke boodschap aan de ministers- presidenten van alle andere Duitse staten, inclusief die van de Sowjet- Russische zóne. als een eerste po ging om de breuk tussen de Ooste lijke en Westelijke staten te helen, die op de minister-conferentie te München zo tot uiting kwam. Arnold werd met algemene stem men tot minister-president gekozen. De christen-democraten kregen vijf portefeuilles, de sociaal-democraten drie. de communisten twee. Voor de Centrumpartij neemt dr. Amelunzen. de aftredende minister-president, het ministerie van Sociale Zaken over. Alleen de ..vrije democraten", die weigeren iets te maken te hebben met enige vorm van socialisme, blij ven buiten de regering. Complot verijdeld in Tel Aviv Volgens een betrouwbare Jood se bron zou de Haganah. de ille gale Joodse verdedigingsorganisa tie. een complot verijdeld hebben, dat ten doel bad Citrus House, het Britse militaire hoofdkwartier te Tel Aviv op te blazen. Gisteren beeft een lichte explosie zich voor Citrus House voorgedaan. Politie en militairen ontdekten een vijf meter lange tunnel, die haar oor sprong vond in een keider tegen over Citrus House. Halverwege de tunnel lag 't lijk van *n Jood met 'n briefje aan z'n kleren bevestigd, waarvan de inhoud luidde: ..De Haganah was hier. Wij waarschu wen U niet verder te gaan met het complot." Voorts werd nog in de tunnel een massa draden gevon den. die waarschijnlijk bestemd was om springstoffen langs elec- trische weg tot ontploffing te hrengen. Geen blanco volmacht voor uitgifte van Rijksspaarbrieven (Van onze parlementaire redacteur) De vraag of sparen in de gëgeVen omstandigheden mogelijk Is kan .'erschiUend worden beantwoord, gelyk bleek bij de Tweede Kamerdebat ten over het wetsontwerp van minister Lleftlnek, dat hem zal machtigen een Nationale Spaarraad In te stellen en tot het uitgeven van RJjks SpaarbrleVen. De bezwaren, in de Kamer aangevoerd, zjjn In het kort als volgt samen te \atten: men wil de leiding bij het sparen In handen laten van de spaarlnstellingen en deze belasten met de propaganda. De Regeringsvoorlichtingsdienst zou men dit niet gaarne willen opdragen omdat 't een aanleiding kan zijn om dit Instituut in stand te houden. Verder achtte men sparen vrijwel onmogelijk voor hen, die een klein in komen genieten. In dit opzicht ging de heer Hoog- carspel (C.P.N.) het verst, door te verklaren, dat dit ontwerp een hoon was voor de arbeidersklasse, die al gedwongen spaart, omdat de lonen te laag zijn. Mr. Bierema (Vrijh.) meende, dat de regering sparen on mogelijk maakt, omdat zij veel te hoge belastingen heft. En verder hoorden wij, één of meer van de boven opgesomde motieven, de he ren Verkerk (A.R.), Krol (C.H.) en Schmal (C.H.) het wetsontwerp be strijden. Het werd slechts verdedigd door de regeringspartijen. Daarbij nam de heer Lucas (K.V.P.) een vrij negatief stand punt in met een redenering, die on geveer neer kwam op „baat het niet. het schaadt in ieder geval niet". Daarom zou hij de minister niet willen weigeren om zijn plan nen uit te voeren, mits de organisa tie, die voor de beoogde spaarcam- pagne in het leven wordt geroepen, alle onnodige uitgaven weert. Een heel ander geluid liet de heer Hofstra (Arbeid) horen, die ver baasd was over het verzet tegen het wetsontwerp, omdat algemeen in het kader van het streven naar verhoging van productie en beper king van consumptie sparen als een noodzakelijkheid wordt beschouwd. Waar het gebrek aan geestdrift voor het sparen beschouwd moet worden als een gevolg van de alge mene apathie, kan een spaarcam- pagne gelijk de minister voorstaat van grote betekenis zijn. Er is bij verschillende groepen, gelijk uit vele overbodige uitgaven Blijkt, nog wel een marge voor besparingen aanwezig. Een spaarcarapagne zal zich niet moeten richten tot de arbeiders. Dat zou volkomen misplaatst zijn. Alle krachten actief Minister Lieftinck betoogde, dat met het oog op de zorgwekkende toestand van ons land alle krachten moeten worden geactiveerd en dat daarbij het accent moet liggen op het nationaal belang. Dit eist niet alleen sparen in engere zin, doch ook het achterwege laten van alle overtollige consumptieve uitgaven. Dit laatste geldt zowel voor parti culiere huishoudingen als voor be- drijfshuishoudingen en de huishou ding van de staat. De heer Lucas, die bezwaar had om de minister een blanco volmacht te geven voor het uitgeven van Rijksspaarbrieven, zag zijn amen dement, dat strekte om de daarop betrekking hebbende artikelen op een nader bij de wet te bepalen da tum in werking te doen treden, aangenomen met 44 tegen 27 stem men. Alleen P.v.d.A. en C.P.N. stemden tegen. Het wetsontwerp werd met 45 tegen 26 stemmen aangenomen. Tegen: A.R., C.H., P.v.d.V., C.P.X., St. Ger. De heer Th. Hooy (K.V.P.) vroeg de minister van Oorlog enke le verzachtingen voor de broeder- dienst. Minister Fiévez zal alle aandacht aan dit probleem schen ken. Het schijnt wel zeker te zijn dat een derde zoon uit één gezin niet onder de wapenen zal moeten indien er twee andere in dienst zijn en de eerste nog niet met groot verlof is gezonden. Knaap door projectiel ernstig gewond Door het ontploffen van een pro jectiel op de heide, achter dc Pyra- mide van Austerlitz, werd een tien jarige Amsterdamse schooljongen ernstig gewond, zo meldt „Het Pa rool". Nadat in Zeist bloedtransfusie was toegepast, is hij overgebracht naar het Ooglijdersinstituut in Utrecht, ter behandeling van de zwa re oogverwondingen die hij opliep. Do jongen zal ook een teen moeten missen en zijn gehele lichaam zat vol scherven. Vier meisjes, die bij de ontploffing licht werden gekwetst, keerden per auto huiswaarts, nadat zij in Zeist waren verbonden. Op het terrein waar dit ongeval geschiedde, wordt nergens aange duid. dat hier nog projectielen lig gen en de rode vlaggen, die er vroe ger stonden, zijn reeds lang verdwe nen. De jongen schopte tegen een voor werp. dat er uitzag als de dynamo van een fietslantaarn en dat bij de tweede schop ontplofte. Italiaans schip gezonken Een Italiaans schip met wijn, dat van Sicilië op weg was naar Genua, is bij het eiland Giglio, 125 km ten Noord-Westen van Rome op een mijn gelopen en gezonken. Vijftien opvarenden kwamen om het leven. De Amerikaanse zeelledenstaking aan de Oostkust van de Verenigde Staten, is geëindigd, nadat een loonsverhoging van vijf procent was toegestaan. De overeenkomst zal aan ver schillende scheepvaartmaatschappij en cn aan de leden van de drie vak verenigingen ter ratificatie worden voorgelegd. Zij geldt ook voor de scheepvaart in de Golf van Mexico. Men verwacht van deze regeling eveneens gunstige terugslag op de kwestie aan de Westkust. De in de E.V.C. georganiseerde Amsterdamse bootwerkers hebben besloten het advies van het bestuur der bedrijfsgroep transport van de E.V.C. en van dc bedrijfskern bij de samenwerkende havenbedrijven op te volgen en hedenochtend het werk tc hervatten. Dc stakingslei ding is tot dit advies gekomen na dat van de zijde der S.H.B. is toe gezegd. dat Maandag a.s. met dc arbeiders-afgevaardigden de wensen van de havenarbeiders nog zullen worden besproken. Van dc zeventienduizend Ant werpse havenarbeiders zijn heden morgen elf duizend in staking ge gaan. De staking is een gevolg van de weigering van Paul Henri Spaak, de Belgische minister-president, in te stemmen met een algemene loons verhoging voor de arbeiders. Van der Spek doodde drie illegalen Doodstraf geëist De doodstraf eiste mr. W. P. Bakhoven, procurcur-fiscaal van het Bjjzonder Gerechtshof tc Am sterdam. tegen de 30-jarige land- wachterscommandant XV. A. van der Spek. die op 1 Mei 1945 te Zwaag (N.H.) opzettelijk de illega le werkers R. Djjkstra. J. Smink en J. Kort van het leven had beroofd, door van korte afstand enige scho ten op hen te lossen. Voorts werd hem ten laste ge legd uitlokking tot moord door zjjn ondergeschikten, de landwachtcrs Jonker, Mayer en Alders, op de il legale werkers A. C. de Graaf uit Wiering^rmeer en C. Commandeur te Spanbroek en op de vluchtende wielrfjder J. van den Bosch uit Hoorn. Voor deze moorden hadden deze heren vorige week de dood straf tegen zich horen eisen. Lambeth-kruis voor dr. Rinkel Dr. Geoffrey Fisher. aartsbisschop an Canterbury, heeft de hoogste onderscheiding, die de Anglicaanse kerk aan buitenlanders kan toeken nen, gegeven aan dr. Andreas Rin kel, aartsbisschop van Utrecht der oud-katholieken cn primaal van de oud-kathc.lieken kerken. 200.000 ton suiker op Java Van het Amerikaanse departe ment van Landbouw wordt verno men, dat volgens een uit Batavia ontvangen rapport van de heer Lawrence Myers, de internationale Suikercommissie 200.000 ton suiker op Java heeft aangetroffen, welke binnenkort beschikbaar is voor ex port en wereldgebruik. Vermiste Nederlanders Binnen zeer korte tyd ls de In diening van een wetsontwerp te verwachten, dat het mogelijk zal maken in de oorlog vermiste Neder landers, wier overlijden met zeker heid kan worden aangenomen, als overleden ln de bevolkingsregisters te doen opnemen. Daartoe zal een wijziging van het burgerlijk wet boek worden voorgesteld. Tevens wordt daarbij voorgesteld een wet telijke procedure, waardoor kan worden uitgemaakt, welke vermis ten tot deze categorie kunnen wor den gerekend. De minister van Euitenlandse Zaken heeft medegedeeld, dat van de 135.000 Nederlanders, die thans nog worden vermist, van omtrent 99.000 wel vast staat dat zij zijn omgekomen. Zij zijn naar de Duitse vernietigingskampen gezonden en ook de regering is er thans van overtuigd, dat omtrent hun lot geen onzekerheid meer overblijft.. Deze zekerheid, welke voor de regering thans bestaat, is er op dit moment echter nog geenszins voor de amb tenaren van de Burgerlijke Stand. Naar aanleiding van een afwijzend arrest van de Hoge Raad van enige maanden geleden was er zelfs een einde gekomen aan de behan deling door de rechtbank van de verzoeken van nabestaanden om die vermisten, omtrent wier lot het Rode Kruis zekerheid had, in de be volkingsregisters als overleden op te nemen. Talloze nabestaanden, voor wie het lot van hun verwan ten intussen reeds vaststond, wer den bij gebrek aan een andere wet telijke regeling door dit besluit op nieuw ernstig gedupeerd, vooral in erfeniskwesties. Plastickleding vrij van punten Alle uit plastic en gummi-sheet vervaardigde kelding. voorzover daarin niet meer textiel of textiel- vervangende weefsels zijn verwerkt dan ten hoogste 5van het ge wicht of de oppervlakte mogen zonder in ontvangstneming van textielpunten worden verkocht. Het bovenstaande geldt niet voor gegumeerde kleding of weefsels. Uit het eerste onderzoek bleek, dat de man, optredend als eerste luitenant, van iemand uit Rotter dam een oud uniform van het Ne derlandse leger plus honderd gulden had losgepraat. „Een fijne vent en zo doodgewoon!" was diens mening. Al gauw ontdekte men, dat deze man zich na dc bevrijding hoofdza kelijk met oplichterijen had bezig gehouden. Hij was uit het Duitse concentratiekamp „Wobelin" ge repatrieerd. waar hij enkele maan den had gezeten, omdat hij vol gens zijn eigen verklaring althans Joden had geholpen. In dit kamp had hü zich uit gegeven als zoon van een doml- né en student in de rechten, hoewel hij in werkelijkheid slechts de lagere school heeft doorlopen. Hij ging geregeld voor in gebed en had op de een of andere manier kans gezien ziekenoppasser te worden. In Juli 1945 meldde hij zich bü de Binnenlandse Strijdkrachten ln een dorpje in do Achterhoek. Daar vertelde hij fantastische verhalen over z'n belevenissen in het con centratiekamp. Op een vergadering van leden van de B.S. en de no tabelen van het dorp hield hil een lezing, waarin hü elke politieke richting een pluim op de hoed stak. Hij beweerde de enige man te zijn, die wist waar de slachtoffers van het kamp Wöbelin begraven lagen. Graag zou hü een auto willen heb ben. om verscheidene familieleden van de slachtoffers te bezoeken en hun de laatste wilsbeschikking van hun dierbaren over tc brengen. Eén der dorpelingen stelde hem spon taan een auto ter beschikking voor eén week, waarmee hü heel Neder land rondtourdc. Een enkel familie lid bezocht hü- Hij bracht de men sen totaal van streek met z'n ver halen, die van a tot z gelogen wa ren. „Uw zoon, ja, die heb ik zeer goed gekend.Hij ligt begraven on der no..." Hij was niet bij de her begrafenis van de slachtoffers ge weest. Dc fraaiste geloofsbrieven Aangezien hü zich na 3Ün rew min of meer onmogelijk had ge maakt. vond hij het raadzamer te vertrekken. Van de commandant van de plaatselijk B.S. had hij een prachtige verklaring gekregen, dat hjj destijds wegens gevaarlijk en belangrijk illegaal werk door de Duitsers weggevoerd was. Zelf stelde h|j een verklaring op, waarin dc burgemeesters van Twente hem hun grote dank be tuigden voor het vele belangrijke werk, dat hij verricht had, onderte kend met een gefingeerde naam. Met deze formulieren gewapend toog hü verder, ging op audiëntie bl,| hooggeplaatste personen, dlo hem op hun beurt ook weer voorza gen van aanbevelingsbrieven. In voorkomende gevallen maakte hü van deze aardige verzameling ge bruik. Op zekere dag werd hij geïnter viewd door een Amsterdamse krant die zijn verhaal groot opmaakte. Verschillende instanties verweet hü daarin, dat zij hem tegenwerkten en hem geen auto ter beschikking wilden stellen om familieleden van zijn overleden kampgenoten to be zoeken. Naar aanleiding van dit krantenbericht leende een fabrikant uit Krommenie hem voor zes weken zijn auto: de „jonkheer" hield de wagen vier maanden. Toen kon de eigenaar hem zwaar beschadigd la ten ophalen in Halfweg, waar hü een aanrijding gehad had. Met vele vrouwen had hü. dank zii het Ford- je kennis gemaakt en kans ge zien van verscheidene van hen bedragen van enkele honderden guldens los te krilgcn. Inmiddels ontving hij van vele kanten brieven van familieleden van omgekomenen die hem verzochten zün bemidde ling te verlenen bü het opsporen van hun vermiste dierbaren. Op geen enkele brief heeft hü geant woord. Tenslotte ontzag deze onscrupu leuze oplichter zich zelfs niet de „Stichting Putten's Jeugd" voor z'n praktijken te misbruiken. BJ| een drukkcrü In Den Haag bestelde hü 40.000 briefformulieren voor deze stichting. Naeen poosje ontving hti zes proefdrukken, de rest Is nooit geleverd, omdat de benodigde pa- plertocwiizing ontbrak. Lijk van boswachter gevonden Dinsdagmiddag omstreeks half twee vonden enige dames op de beide tussen Hilversum cn Holland- sche Rading bij dc Hoorne Boeg. op enkele honderden meters afstand van het mdrinckamp, dc 59-jarige boswachter A. v. d. Schagt, wonen de aan dc Lorcntzwcg 101 te Hil versum. dood langs dc bosweg lig gen. Zij waarschuwden onmiddellijk de politie, die bij haar onderzoek vaststelde, dat het slachtoffer reeds enige uren tevoren vermoord was. Hij moet met oen hard voorwerp zijn neergeslagen en vervolgens met een pistoolschot in de nek gedood. De enkele omwonenden verklaar den niets bijzonders te hebben ge hoord, wat niet verwonderlijk is, omdat op de schietbanen van het mariqekamp overdag voortdurend wordt geschoten. Voor het gerechtshof te Boeda pest is de zaak van Tubor Ham be- handeld, een afgevaardigde van dc partij der kleine boeren, een van de 43 Hongaren, die van militaire sa menzwering tegen dc regering is aangeklaagd. Volgens de tijdens het proces voorgelezen verklaring heb ben de Hongaarse ex-premier Nagy cn andere leden van de partij der kleine boeren gepoogd een onder gronds leger tc vormen. Geheime wapenvoorraden werden opgeslagen uit Hongaarse wapencontingenten, die voor de geallieerde ontwape ningscommissie verborgen werden gehouden. Tijdens het kruisverhoor ver klaarde Ham echter, dat hij' geen verantwoording op zich neemt voor onjuistheden in deze schrif telijke verklaring, daar hij in de gevangenis zo slecht behandeld is. dat hij niet weet, wat hij on dertekend heeft. Door de behan deling was hij bijna een week bui ten bewustzijn. Sjahrir te Batavia Sjahnr is gistermiddag uit Ling gadjati te Batavia gearriveerd. Gis teravond heeft hij te zijnen huize een bespreking gehad met de Britse consul-generaal J. M. L. Mitcheson. Operatie Prinses Marijke Naar aanleiding van het bericht ii sommige dagbladen, dat de oog operatie van ?rinscs Marijke reed» zou hebben plaats gehad, verzoekt men ons mede te delen, dat de be handeling van het prinsesje nog ge ruime tijd in beslag zal nemen en het niet doenlijk is het gehele ver loop van het genezings; roccs stap voor stap door persberichten te doen volgen. Tc gelegener tijd zal aan de pers officieel mededeling worden gedaan over het verdere vqr- loop. dat zich tot nu toe zeer gun stig laat aanzien. Dc Prins cn Prinses betuigen hun hartelijke dank voor dc \clc blijken van medeleven, welke zij van zovele zijden mochten ontvangen. Officiële bonnenlüst voor het tijd vak van 22 Juni t.m. 5 Juli 1947 Elk der volgende bonnen geeft recht op het kopen van: Bonkaarten KA. KB, KC. 707 (serie F) F-01 Brood: 800 gram brood F-02 Brood: 400 gram brood F-01 Boter: 125 gram boter F-02 Boter: 250 gram margarine of 200 gram vet F-01 Melk: 4 liter melk F-03, F-C5 Melk: 7 liter melk F-06 Melk; 1 ei F-01 Vlees: 100 gram vlees F-02 Vlees: 200 gram vlees F-01 Algemeen: 200 gram kaas F-02 Algemeen: 100 gram bloem of zelfr. bakmeel of kindermeel tniet uit rijst bereid) F-03 Algemeen: 125 gram koffie F-04 Algemeen: 50 gram thee F-01 Reserve: 125 gram margarine of 100 gram vet F-03 Reserve: 1600 gram brood F-04 Reserve: 125 gram margarine of 100 gram vet F-06 Reserve: 800 gram brood F-07 Reserve: 125 gram boter Bonkaarten KD. KE 707 (Serie F) F-Il Brood: 800 gram brood F-ll Boter: 250 gram boter F-12 Boter: 125 gram margarine of 100 gram vet F-13, F-15 Melk: 12 liter melk F-ll, F-12 Vlees: 100 gram vlees F-ll Algemeen: 100 gram kaas F-12 Algemeen: 1 ei F-13 Reserve: 800 gram brood F-14 Reserve: 100 gram bloem of zelfr. bakmeel of kindermeel (niet uit rijst bereid) F-16 Reserve: 600 gram bloem of kindermeel (niet uit rijst be reid) of zelfr.4bakmeel Bonkaarten MA. MB. MC. MD, ME, MF. MG 707 (Serie F) (bjjz. arbeid, a.s. moeders en zieken) F-21 Brood: 800 gram brood F-21 Boter: 250 gram boter F-22 Boter: 250 gram margarine of 200 gram vet F-21 Melk: 5 liter melk F-21 Vlees: 300 gram vlees F-22 Vlees: 100 gram vlees £"21 Kaas: 200 gram kaas F-21 eieren: 5 eieren Op 26 Juni zullen bonnen worden aangewezen voor suiker, cacao, ver snaperingen en tabak. Tijdelijk brekende bewolking Weersverwachting van De Bilt, J geldig van Donderdagavond tot I 2 Vrijde- rijdagavond. Zwakke, later matige wind, 1 overwegend tussen West en f Zuid. Weinig verandering vaii temperatuurln de provincies i Friesland, Groningen en Drente vrij veel beicolkina met aanvan- kelijk noq nu en dan enige re- I gen. In het overige gedeelte van 1 het land: tijdelijk opklarend met op enkele plaatsen ochtendmist. f Later weer toenemende bewol- king met enige regen in het g Westen van het land.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1947 | | pagina 1