DAGBLAD VOOR AMERSFOORT J l REPUBLIEK WIL NEDERLANDSE VOORSTELLEN AANVAARDEN „Onze nota verkeerd zegt Sjahrir in radiorede „Bedrijfsorganisatie biedt vele mogelijkheden'' Internationaal recht voor oorlogsmisdadigers Krant en controle Wij bedoelden samenwerking f 100 millioen voor de K.L.M. Industrialisatie is noodzaak Ouden van dagen huldigen Drees Voüte krijgt 6 jaar Mr. v. Maarseveen lijdt nederlaag Gironummer Postbus 9 I of 4.— pei 510330 Bank: R'damsche Bank Abonnementsprijs: 0.31 per week per kwartaal Losse nummers 10 cL UITGAVE VAN DE STICHTING HET PAROOL Vrijdag 20 Juni 1947 Nr. 673 6e Jaargang Red. en Adm.: Snouckaertlaan 7, Amersfoort Telef. redactie 4291 Telef. administratie 6235 Directeur-Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDER J ALI BOEDIARDJO, secretaris Van de Indonesisch-Republikeinse delegatie, heeft Vrijdag, naar Ass. Press meldt, aan prof. Schermerhorn een nota overhan digd, waarin de republikeinen hun bereidheid te kennen geven, voort te gaan met de vorming van een nationale interim-regering op de basis van het Neder landse ultimatum van 27 Mei. De nota verenigt zich met het voorstel om het uiteindelijk beslissingsrecht aan de Nederlandse gouverneur of de hoge-commis- saris te laten. In ruil voor de aanvaardin g van de in de Nederlandse voorstellen ontworpen interim-regering vraagt de republikeinse nota een geleidelijk over dragen van het gezag, nadat eerst de nieuwe Indonesische regering is gevormd. In de oorspronkelijke republikeinse tegenvoorstellen werd in feite een onmiddellijke volledige republikeinse soüvereiniteit geëist Deze op het laatste ogenblik door de Republiek gedane stap, die de weg opent voor hernieuwde onderhandeling, is ge volgd op een tweede conferentie, welke nog gisteravond laat door Sjahrir en de Britse consul-generaal Mitcheson gehouden werd. Vanmorgen vroeg had Sjahrir een bespreking met de Amerikaanse consul-generaal Walter A. Foote. SJAHRIR: I zet van Linggadjati en wel door de I Nederlanders te dwingen op dit Het veranderde republikeinse inzicht bleek reeds uit een radio rede die dr. Soetan Sjahrir gis teravond te Batavia hield. Sjahrir zei. dat de Republikeinse nota niet was bedoeld om de inwil liging van al de verlangens van de Republiek te forceren, maar om de mogelijkheid te openen, om de sa menwerking, zoals in Linggadjati voorgesteld, terstond te realiseren. De indruk die de nota in Batavia heeft gemaakt, komt niet overeen met de bedoelingen der Republikein se regering. Men spreekt thans algemeen van de mogelijkheid van een catastro- phale oorJog of e.en strijd tussen de Nederlanders en Indonesiërs, al dus Sjahrir. Men zegt wel, dat de republikeinse antwoordnota niet anders inhoudt dan een bedekte af wijzing. Er zijn er ook, die beweren, dat de Republiek eigenlijk opzette lijk aanstuurt op een overwinning of een snelle afdoening van zaken los van de overeenkomst en de op- Uitersten vinden elkaar I P) E Labourpar- I 1ty is niet de enige partij in En- geland, die haar J ..rebellen" heeft, l ook biJ haar con* L servatieve tegen- standers is het aan Vw het gisten. Hier 3 komt de grootste MÊÊÊL WmÊfefl oppositie van de kant van de rech tervleugel en het is de krantenko ning Beaverbrook, die de strijdbijl heeft opgegraven. Doel van de aanvallen van deze vechtjas is ditmaal niet Eden, de onder-fractievoorzitter van de par ty in het Lagerhuis, die al zo lang geen goed kan doen bij Beaver brook, maar de man, die de lord zelf naar voren hee'ft geschoven als Churchills eventuele opvolger, nl. Butler. Deze is nl. de geestelijke vader van het nieuwe partijpro gram. van het Industrial- Charter, zoals het genoemd wordt, en dit kan in 's heren Bea- verbrooks ogen geen genade vin den. Op zichzelf is dit nog vreemd noch verwonderlijk, maar vat ons toch wel even heeft doen opzien is het feit, dat er opeens een zekere verwantschap blijkt te bestaan tus- sén de rebellen van de Labourparty en lord Beaverbrook. Waarom zou laatstgenoemde anders vorige Zon dag de ereplaats in zyn Sunday Express hebben ingeruimd aan een groot artikel van Richard Cross man? O zeker, iedere week staat er in die Sunday Express een vaste kolom „Labour point of view" het standpunt van Labour), maar de schrijver van dit gewoon lijk zeer gezapige babbeltje, Thurtle, behoort tot de uiterste rechtervleugel van de Labourparty en is in geen enkel opzicht met iemand als Crossman ken. vergelij- V\7 AT is het dan, dat Crossman v en Beaverbrook verbindt? In het bewuste artikel, dat „The frigh tened menin the Kremlin and in Washington" de bevreesde liedenm het Kremlin en in W.) heet, bepleit Crossman een soort van Britse isolationistische politiek tussen Amerika en de Sowjet-Unie in: Engeland moet „en normaal eiland in een krankzinnige wereld" blijven. Welnu, deze opvatting laat zich zeer wel rijmen met Beavcr- brooks idealen van het Britse Rijk, ook hij is au fond een isolationist. Naast deze zakelijke overeen komst tussen de rebel van links en die van rechts is er echter nog een andere, een persoonlijke. Crossman heeft nl. evengoed als Beaverbrook een sterk bewustzijn van, ja meer nog een sterk verlangen naar macht. Dit zal hen beiden altijd weer tot rebellen maken zolang zij die macht niet in handen helmen. Maar merkwaardig blijft het. ogenblik over de gehele linie toe te geven. Er zijn er die beweren, dat de Republiek, om dit te bereiken, bereid is zo nodig oorlog en geweld te aanvaarden De geest en de hoofdpunten van de republikeinse nota hielden echter in waarheid niéts anders in dan de vurige wens om snel tot een practische oplos sing te komen. Het is mogelijk, dat de keuze van de woorden in de republi keinse nota zou kunnen worden verbeterd en dat daarmede het ongemotiveerde wantrouwen had kunnen worden voorko men, doch met nadruk dient te worden verklaard, dat achter ons antwoord geen bedekte be doeling verborgen ligt. die een kwade opzet of een catastrophe inhoudt. Sedert echter de antwoordnota aan de commissie-generaal is over handigd, is er tot nu toe geen ge- dachtenwisseling geweest nopens de voorgedragen punten, en heeft een vergelijking of confrontatie van de standpunten niet plaats gehad, ofschoon het onderling wantrouwen steeds groter werd én de sfeer steeds slechter werd. zodat men nog niet weet, welke laatste mo gelijkheden beide partijen aanvaar den kunnen. Paniek voorkomen Wy behoeven thans hierover geen spijt U hebben. Ik acht het myrt plicht, om algemeen bekend te ma ken, dat de wezenlijk© bedoeling van de republikeinse regering Is, om elke mogelijkheid te voorkomen, dat men gedreven wordt door psy chose, door een sfeer, die ons dwingt te kiezen tussen oorlog, moord tegen moord met voorbe dachte rade, dan wel geen oorlog en onvoorwaardelijke overgave. Het Is daarom niet onze bedoeling geweest een aanvaarding van onze verlangens in hun geheel en ineens te forceren. Wy hebben voorgesteld, dat aanstonds de samenwerking, zoals in Linggadjati bedoeld en ge wenst is, wordt gerealiseerd. Besprekingen betreffende de vorm van de overgangsregering, zoals door de commissie-generaal voorgesteld, als „nader overleg" dienen uiteraard plaats te hebben met vertegenwoordigers van Indo nesia, Timoer en West-Borneo, op dat de overgangsregering vóór me dio Juli kan werken. Die over gangsregering dient eveneens tot taak te hebben het opzetten van federale organen, zoals vermeld is in de bijlage van de nota van de nota van de commissie-generaal. Zo snel mogelijk zal ondermeer een aanvang gemaakt worden met de oprichting van federale economi sche organen. Indien in het voorgaande het openen van een mogelykheid gezien kan worden om een aanvang te ma ken, met het realiseren van hetgeen in de overeenkomst van Lingga djati is overeengekomen, dan zal zeker de duistere en benauwde sfeer weer helder en ruim worden. Sjahrir had geen gelegenheid om voor zijn radiorede met Djogjakar- ta overleg te plegen. Hongerstaking in Keulen 9600 Arbeiders van de Keulse ijzerfabrieken constructiewerk- plaatsen en machinefabrieken hebben het werk neergelegd, daar zij. wegens de verlaging der voed selrantsoenen. niet in staat zijn te werken. De staking ving aan, nadat een vakverbondsdelegatie een beroep had gedaan od de ..Landtag" waar haar echter werd gezegd, dat de Landtag" geen verantwoordelijk heid- voor de rantsoen verlaging draagt, daar deze het gevolg is van een besluit der Engelse en Amerikaanse autoriteiten Het lid van de tweede kamer de heer B. J. Stokvis heeft de minister van oorlog, marine,over zeese gebiedsdelen en justitie ge vraagd, of het juist is, dat poli tieke delinquenten, die ontzet werden uit het recht om te die nen bij de gewapende macht, toch bij de zeemacht, landmacht en het K.N.I.L, worden ingelijfd. Dr. Soetan Sjahrir. „Goudse glazen' ingewijd weer „Mijns inziens is nu de tijd ge komen de bescherming van cul tuurmonumenten wettelijk te re gelen. Een commissie is reeds met do voorbereiding daarvan bezig" zei minister-president dr. Beel gistermiddag, toen hij in de Sint Janskerk te Gouda de beroemde „Goudse glazen'' inwijdde, welke tijden de oorlog in de Zandvoort- se duinen verborgen waren. Dr. Beel was van mening, dat deze gebrandschilderde ramen een even rijk en populair cultuur bezit vormen a|s Remhrandt.s „Nachtwacht". De voorzitter van het fonds „Goudse glazen", mr. A.-J. J. Rijkeen, is door de Ko ningin benoemd tot officier in de orde van Oranje Nassau. Mr. Kesper, commissaris van de Koningin in Zuid-Holland, heeft gistermorgen de grote streekten- toonstelling „Gouda, hart van Holland" geopend, welke georga niseerd is ter gelegenheid van het 675-jarig bestaan van deze Zuid- Hollandse stad. Bevorderd tot generaal-majoor zijn de kolonels P. Alons en dr. J. Th. Wilkens. De regering heeft machtiging ge vraagd voor een bedrag van f 51 millioen deel te nemen in het aan delenkapitaal van de K.L.M. en deze maatschappij een lening te ver strekken van f 50 millioen. In de naaste toekomst zal de K.L.M. zes maal per week een dienst AmsterdamBatavia onder houden. Naar New York en naar Montevideo zal zy drie maal per week vliegen, evenals naar Cufaqao en naar Johannesburg. Verder zal zij een gelyke dienst instellen van Curaqao naar Rio de Janeiro en van Curagao naar Mexico City. Voor het uitvoeren van dit pro gram zal de K.L.M. moeten aan schaffen zes Douglas D.C.-4 toe stellen, zeven Douglas D.C.-6 ma chines, zeven Lockneeds L. 49, ze- van Lockheeds L. 749 en twaalf Consolidated Convair-machines. De thans in gebruik zijnde vlieg tuigen zullen na betrekkelijk korte tijd volledig moeten worden afge schreven. Men schat, dat dc nieuw aan te schaffen machines een le vensduur hebben van vyf jaren. Bon voor gedroogde zuidvruchten Op 26 Juni a.s. zal een bon voor gedroogde zuidvruchten worden aangewezen. Deze bon, die alleen voor personen van 2 t.m. 20 jaar beschikbaar wordt gesteld, geeft recht op het kopen van 100 gram zuidvruchten. Voor SS'er Jansonius 15 jaar RWI De S.S.-er Jansonius. die van 1941 tot 1945 chef van de staf en plaatsvervangend leider van de Germaanse S.S. was en die tevens als agent B. 2 van de S.D. optrad, tegen wie de doodstraf was ge rist, is vanmorgen voor de Utrechtse kamer van het Bijzon der Gerechtshof te Amsterdam veroordeeld tot 15 jaar Rijkswerk inrichting met aftrek, onder toe kenning van het recht van cassa tie. Britse koning niet thuis bij bezoek van Senora Per on Senora Eva Peron zal in geen ge val een bezoek op Buckingham Pa lace afleggen, daar haar verblijf van vier dagen in Londen waar schijnlijk samenvalt met het ver trek van de koninklijke familie naar het kasteel Holyrood in Schot land. Mevrouw Peron wordt 15 Juli in Londen verwacht, terwijl de ko ninklijke familie van plan is de 14e naar Schotland te vertrekken en daar tot 21 Juli te blijven. Kabinet vergadert over Indonesië De raad van mini 1 ?rs heeft gisterochtend vergaderd over de Indonesische kwestie. De beraadslagingen zullen heden morgen worden voortgezet. Economische toestanden van '40 keren niet weer, zegt dr. Huysmans Minister Huysmans zou gisteren ln de algemene vergadering van de Nederlandse Maatschappij voor Nyverheid en Handel, welke te Haarlem Is gehouden, een rede houden over de Industralisatie van Nederland in verband met de economische samenwerking ln Europa. Door een bui tengewone vergadering van de Ministerraad was hy echter verhinderd te spreken. Hieronder volgt een overzicht van hetgeen de Minister had willen zeggen: Dr. Huysmans is van mening, dat er geen sprake zal kunnen zijn van herstel van toestanden en verhou dingen, die vóór 1940 bepalend wa ren voor onze volkshuishouding. Er bestaat vrijwel eenstemmigheid over de stelling, dat Nederland bij zijn streven naar welvaartsherstel op het moeizame pad der industria lisatie voort moet gaan al is deze weg niet de meest gemakkelijke, striële ontwikkeling konden de Ne- Ten gevolge van de Duitse Indu striële ontwikkeling konden de Ne derlandse doorvoerhandel en het transitoverkeer tot bloei komen. Dit ging gepaard met een lonende export van onze hoogwaardige agrarische producten naar Duits land. Thans is het velen onzer dui delijk. dat wij bij de opbouw van onze nationale economie met structurele wijzigingen heb ben rekening te houden, toch moet men in Duitsland geen verloren post zien. Indien Ne derland zich er niet van be wust blijft dat het economisch een taak heeft ten aanzien van centraal Europa vervalt het in een foutieve redenering. Het is verklaarbaar, dat een af gerond industriee' ontwikkelings plan niet gereed ligt Vooreerst heeft de beginphase van het herstel zeer veel aandacht gevraagd voor de acute problemen van importver- vangiiig en van het wegnemen van „bottlenecks" in de industriële pro ductie. Een theoretisch sluitend plan heeft geen zin, indien het niet op zyn mogehjkheid tot practische verwezenlijking is getoetst. Voorts is de toekomstige structuur van de wereld cd politiek en op economisch gebied nog zo onzeker, dat de „planning" van een sluitend com plex nieuwe industriële projecten slechts op zeer vage veronderstel lingen kan zijn gebaseerd. De Minister Iaat niet na te wijzen op de constructieve mogelijkheden, die ook industrieel gezien In een goede en doelmatige publiek rechtelijke bedrijfsorganisatie schui len. Hij acht het nodig, dat aan de voorbereiding van een publiekrech telijke bedryfsorganisatie met voort varendheld en met kracht gewerkt wordt. Vele wensen Nederland moet zorgvuldig over wegen, of zijn vertakkingen in Oost-Europa geen versteviging verdienen. Het moet trachten met de Noordelijke Europese staten een blijvend intensief verkeer op te bouwen. Een groeiend overleg met Frankrijk van nauwelijks te over- schatten betekenis, evenals het streven naar uitbreiding van de handel met Engeland. Voor de op leving van het economisch verkeer met Duitsland moet het offers brengen. De Banelux heeft als taak naar buiten: het en bloc als economische eenheid optreden op handelspolitiek gebied, naar binnen: elkander steu nen door het stelselmatig kweken van een eigen markt binnen de nieuwe tolgrenzen, zonder naar autarkie te streven. Goudse cn Vlaardingse ouden van dagen hebben in de Schouwburg te Gouda hun „vader" W. Drees, minister van Sociale Zaken, en zijn ambtsgenoten dr. Beel en prof. Lief- tinck dank gebracht voor het tot standkomen van wettelijke geregel- de ouderdoms-voorziening. Witboek van Leopold verschenen De beweringen, bis zou koning Leopold zich zonder de Britse en Franse bondgenoten te hebben, ge waarschuwd, hebben overgegeven, worden in het witboek van de com missie van acht, die door de koning was ingesteld, volkomen vals ge noemd. In Juni 1910 deelde de regering van Pierlot de koning mede. dat „de tijd voor België scheen te zijn gekomen om openlijk met Duits land te onderhandelen." Koning Leopold heeft tijdens de bezetting verzoeken van zekere politici en hoge functionarissen, die in Brussel een nieuwe regering wil den vormen ter vervanging van de regering van Pierlot in Londen, van de hand gewezen. De vorst vroeg tijdens zijn onder houd met Hitler: 1. vrijlating van de Belgische krygsgevangenen en 2. verhoging van het broodrantsoen der Belgen. De suggesties, als zou de depor tatie van de koning naar Duitsland in 1944 een met de Duitsers voor bereide comcdie zijn geweest, wor den van de hand gewezen. Het byzonder gerechtshof tc Am sterdam, heeft de 59-jarige Edward John Voüte,, ex-burgemeester van Amsterdam, veroordeeld tot een ge vangenisstraf van zes jaar met af trek van het voorarrest (ruim 1 jaar). Hij werd voorts voor het leven ontzet uit het recht tot het bekle den van ambten, het dienen bij de gewapende macht cn uit het recht der verkiezing en verkiesbaarheid. Terislottc zijn hem het lidmaat schap en de versierselen ontnomen van de orde van Oranje Nassau De raadsman van de veroordeelde, mr. A. W. Kymmell, zal een ver zoek indienen, voor het aantekenen van cassatie. Tweede Kamer besluit: (Van onze parlementaire redacteur^ Bh arrest van 17 Februari heeft de Bijzondere Raad van Cassatie uitgesproken, dat ons bijzondere strafrecht niet de elementen bevat, welke' de rechter c'c bevoegdheid geven oorlogsmisdadigers van vreemde nationaliteit te berechten. Duitse oorlogsmisdadigers vallen dus buiten de werking van het bij zonder strafrecht. Dit heeft de Bij zondere Raad al vorige zomer ter kennis van de minister van Justitie gebracht, die echter hardnekkig gewacht heeft eieren voor zijn geld te kiezen, totdat de Byzondere Raad in een arrest openlyk uitsprak, het geen hy hem ^vertrouwelijk reeds had meegedeeld. Er is thans een wetsontwerp ingediend, waardoor de berechting van vreemde i.e. Duitse) oorlogsmisdadigers moge lijk wordt gemaakt en de Tweede Kamer heeft daaraan gistermiddag geruime tijd besteed. De vaste Kamer-Commissie voor Privaat- en Strafrecht had n.l. een amendement ingediend waardoor het systeem van de voorgestelde wet geheel gewijzigd zou worden. De minister geeft n.l. een eigen de lictsomschrijving. waarbij een rol speelt, dat de bedrijver „weet of vermoeden moet, dat zijn handelin gen in strijd zijn met internationale wetten en oorlogsgebruiken", ter wijl de Commissie zich voor de de- lictsomschr"ving beroept op het Londens Handvest van 8 Aug. 1945. Bij de debatten, waarin mr. Don- ker (arbeid), die namens Com missie sprak, zich bijzonder onder scheidde, waren vele fijne juridische onderscheidingen aan de orde, waar op hier niet nader wordt ingegaan. De principiële betekenis van het de bat was, dat de Commissie het in ternationale recht wil invoegen in het Nederlandse recht ten einde de berechting van alle oorlogsmis dadigers tc verzekeren, terwijl mi nister Van Maarseveen, daar tegen ernstige bezwaren had. Niet voor niets wees mr. Donker op de ideële betekenis van het amen dement. Ten slotte werd het zonder hoofdelyke stemming aangeno men, zodat de minister zich zelf in de positie heeft gebracht, dat hij straks in de Eerste Ka mer een wetsontwerp zal moe ten verdedigen, met welks be ginsel hy naar zijn eigen woor den het volstrekt niet eens is. Woensdagavond tot bijna zeven uur vergaderend heeft de Tweede Kamer het wetsontwerp tot be krachtiging van het besluit Dienst plichtvoorzieningen aangenomen zonder hoofdelijke stemming, met aantekening, dat do C.P.N. ertegen was. Bij de gedachtenvvisseling deel de minister F i 6 v e r mee, dat wan neer in een gezin twee zoons in dienst zijn. aan de derde uitstel kan worden gegeven, totdat een der an deren met groot verlof gaat. De lichtingen 1947 en 1948, welke aanvankelijk 500 man groter zou den zijn dan de lichtingen van 1945 en 1946, bljjven op 40.000 man be paald. 4 an de lichting 1944 zullen vermoedelijk slechts enkele honder den worden opgeroepen. Het wetsontwerp kennisneming van misdrijven buitengewoon straf recht door de militaire rechter weid z.h.s. aangenomen, doch het wets ontwerp, waardoor hoger ^beroep wordt mogelijk gemaakt van von nissen van krijgsraden te velde, kon niet worden afgehandeld, omdat er zo laat geen leden genoeg aanwezig waren om te stemmen over een amendement-D o n k e r, waardoor ook beroep mogelijk wordt van krijgsraad-vonnissen buiten Neder land. Gistermiddag nam minister Van Maarseveen het amende ment over, nadat een kleine wijzi ging was aangebracht, waardoor beroep bij feitelijke oorlog is buiten gesloten. De Kamer is nog begonnen met de behandeling van de wijziging van de Hoger Onderwijswet, waar van de strekking is, tandartsen een volledige universitaire opleiding te geven. Ontwapeningsplan der USA aanvaard Do ontwapeningscommissie der Verenigde Naties heeft met acht stemhien voor, de Sowjet-Unie tegen en met twee onthoudingen een Amerikaans werkprogram aangeno men. Do belangrijkste punten van het plan zijn ten eerste de algemene beginselen van de ontwapening, ton tweedo een systeem van beveiligin gen tegen schendingen en ten derdo practische voorstellen voor de oav- waponing ir. staten die geen l*d zijn van de UNO. Het Russische werkplan waarin getracht wordt de ontwapenings kwestie en de atoomenergiecontróle samen te vatten werd afgewezen. H* ET zijn waarlijk geen egoïstische overwegin gen van de krantenman, die er ons toe brengen om uiting te geven aan onze voldoening, dat de regering te rug is gekeerd van de dwalingen haars weegs en, zij het te elfder ure, een oplossing heeft gevonden, welke het mogelijk maakt, dat de papiertoewijzing aan de kranten in dezelfde omvang als tot dusver ge handhaafd blyft. Wy doen dit, om dat wy ervan overtuigd zijn, dat hiermede een belang vandeeer- ste orde van ons hel» volk wordt gediend. De pers heeft in een democrati sche staat 'n belangryke functie te vervullen, een drieledige functie: voorlichtend, opinicvormend en controlerend. Om deze zeer verant woordelijke taak naar behoren te kunnen vervullen, moet zij nu een maal o.a. over de nodige ruimte kunnen beschikken: deze is haar bij de bestaande toestand toch al zo karig toegemeten, dat zy eigenlyk dagelijks in moeilykheden komt. HOE belangryk die controleren de functie van de pers is, blijkt nog weer eens duidelijk uit het ge val van wijlen onze regering te Londen. De smyterij met geld, waarvan wy door het verslag van do Kamercommissie deze we.ek op de hoogte zyn gekomen, is natuur lijk met veroorzaakt maar wel mede mogelijk geworden door het ontbreken van practisch iedere contróle. En aan die contróle, niet in het minst ook aan de preventieve werking daarvan, heeft de pers een belangryk aandeel. Nu wij het toch over het beleid van onze regering te Londen heb ben, willen wy tegelijk even zeggen, dat wij het zeer toejuichen, dat mr. van der Goes van Naters een initia tiefvoorstel tot het houden van een parlementaire enquête over dit be leid heeft ingediend. Het is brood nodig, dat er eindelijk eens volle dige opheldering komt over die vijf jaren, al was het alleen maar, om dat zoals Het Parool ons inziens volkomen terecht heeft opgemerkt er een bepaalde continuïteit in ieder beleid zit, zodat dus ons poli tieke heden doorlopend door dat verleden van Londen wordt bc- invloed en helaas maar al te vaak wordt vertroebeld. Om nog maar te zwijgen van het feit, dat liet Witboek van prof. Gerbrandy de zaak allesbehalve volledig uit de doekjes gedaan heeft. Wy hebben cr tenminste op menige plaats een vraagteken naast gezet. HET B.B.C.-ORKEST zal op 25 en 26 Juni a.s. een tournée maken door ons land onder leiding van zijn dirigent. Sir Adrian Boult. Het orkest tijdens de repetitie. HET heeft ons. eerlyk gezegd, verbaasd, dat het niet al veel eerder tot zo'n parlementaire enquête gekomen is. Ons volk heeft toch het recht om te weten, wat er in Londen precies gebeurd is. Juist het niet nauwkeurig weten hoe de vork in de steel gezeten heeft, ver oorzaakt die sfeer van onrust, wel ke nog altijd ten aanzien van het Londense beleid bestaat. Dat de onthullingen over het fi nanciële (wan)beleid aanleiding zijn geworden voor het eindelyk indie nen van dit voorstel is op zichzelf begrijpelijk; wij willen echter niet verhelen dat wy liever gezien had den, dat deze aanleiding niet no dig was geweest. Deze laatste opmerking houdt in tussen geen critiek in op het voor- stel-Van der Goes van Naters als zodanig. Zy bedoelt integendeel te adstrueren, dat wy de aanvaarding ervan zeer gewenst, ja noodzakelijk achten. DR. C. D. J. BRANDT Pieter 't Hoen naar Indonesië Pieter 't Hoen (het Tweede Ka merlid Frans Goedhart) die vorig jaar een reis door Indonesië maakte, is Woensdag naar Djoc- jakarta vertrokken om namens net bestuur van de Partij van de Arbeid met Indonesische autori teiten besprekingen te voeren. Aan vicc-admiraal J. W. Ter- mijtelen, adjudant van de Konin gin. is eervol ontslag verleend. Overtrekkende regenzone IVeersverwachting van De Bilt, geldig van Vrijdagavond tot Za terdagavond. Meest matige wind tussen Zu'd en West. Aanvankelijk zwaar be wolkt met enige regen, later bre kende bewolkingm Iets lagere temperaturen dan vandaag.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1947 | | pagina 1