DAGBLAD VOOR AMERSFOORT r Moskou aanvaardt conferentie over plan-Marshall Tildy wil niet aftreden Paulette Goddard van top tot teen in 't rood Resten van de groep - Stijkel naar ons land Gemeente-ambtenaren zijn ontevreden V, STELT VOOR: VRIJDAG A.S. - IN PARIJS Russische nota aan Londen en Parijs Tempest stortte neer bij Gemert Engelse sleepboot verongelukt BeNeLuxe handel intensiever No close-up Vele graven niet te vinden Hongaarse regering beschuldigt Engeland en Amerika Eis 12 jaar tegen v. d. Meulen 0. S. '52 in Helsinki Hoger salaris verlangd Nieuwe nota van Republiek Sigarenwinkeliers ontevreden Gironummer 510330 Bank: R'damsche Bank Postbus 9 Abonnementsprijs: 0.31 per week of 4.— per kwartaal Losse nummers 10 cL UITGAVE VAN DE STICHTING HET PAROOL Maandag 23 Juni 1947 Nr. 675 6e Jaargang Red. en Adm.: Snouckaertlaan 7, Amersfoort Telef. redactie 4291 Telef. administratie 6235 Directeur-Hoofdredacteur: TJ. DE BOOR DER De Sowjet-Unie heeft de Brits-Franse voorstellen voor een drie-mogendhedenconferentie over het plan-Marshall aangeno men, zo heeft het officiële Russische persbureau Tass bekend gemaakt. De Sowjet-Unie stelt voor deze conferentie op 27 Juni te Parijs te houden. William Clayton. Amerikaans onder-minister van buitenlandse zaken voor economische aangelegenheden is in Londen aan gekomen voor het voeren van besprekingen. Het Russische departement van buitenlandse zaken heeft de vol gende nota naar Londen en Parijs gezonden: De Sowjet-Russische regering heeft zich op de hoogte gesteld van de inhoud der Franse en Britse no ta's van 19 Juni met betrekking tot de voorbereiding van Europese economische programma's in ver band met de verklaring van Mars hall. De Russische regering geeft toe. dat de voornaamste taak der Europese landen thans is. zo spoe dig mogelijk zich te herstellen en hun economisch leven dat door de oorlog ontwricht werd. te ontwik kelen. Het is duidelijk, dat deze taak vergemakkelijkt zou kunnen worden, indien de U.S.A., wier pro ductie-vermogen tijdens de oorlog ls toegenomen, hierbij hun steun zouden verlenen. Ofschoon de Sowjet-Russi- sche regering momenteel nog niet beschikt over inlichtingen betreffende de aard en de voor waarden voor een eventuele economische steun aan Euro pese landen door de U.S.A., en betreffende de maatregelen, die door de Britse en Franse rege ringen tijdens de afgelopen be sprekingen te Parijs werden besproken, aanvaardt de Sow jet-Russische regering toch het voorstel van de Franse en Brit se regeringen en stemt zij er in toe. deel te nemen aan een conferentie van drie ministers van Buitenlandse Zaken. De Sowjet-Russische regering is van mening, dat een dergelrike conferentie op 27 Juni te Pa rijs zou kunnen plaats vinden." Onontbeerlijk voor vrede President Truman heeft drie commissies ingesteld, één van be- Tempest-vliegtuiq van de R- langhebbenden en twee van rege- neergestort en totaal uit elkaar ge- rlngsdeskundigen. die binnen de j slagen, kortst mogelijke tiid rapport moe ten uitbrengen over de uiterste grenzen, waarbinnen de buitenland se steun kan worden uitgebreid zonder schade voor de binnenlandse economie. iedere Amerikaan van het grootste belang. Ik geloof, dat wij het allen er over eens zijn, dat het herstel van de productie in het buitenland onontbeerlijk is voor een vrede, ge baseerd op democratie en vrijheid. Het is ook een zeer voorname voor waarde voor de opleving van de in ternationale handel, waardoor onze uitvoer verhoogd en onze klanten in staat gesteld worden de door ons uitgevoerde goederen te betalen. Aan de andere kant evenwel zijn de duur en de mate van onze hulp verlening niet gemakkelijk vast te stellen, zodat zij nauwkeurig moe ten worden bestudeerd." zo zei Tru man bij de behandeling. UNO-kringen optimistisch In U.N.O -kringen te Lake-Sucess is men optimistisch ten aanzien van de mogelijkheid om het plan- Marshall met Ruslands medewer king uit te voeren. Kringen die in nauw contact staan met de Sowjet-delegatie verklaren, dat er waarschijnlijk een sterke druk op de Sowjet-regering znl worden uitgeoefend door landen als Polen. Bulgarije, Hongarije en Joe goslavië. die allen buitenlandse eco nomische steun behoeven, welke de Sov jet-Unie zelf niet kan verlenen. De Sow jet-republieken Oekraine en Wit-Rusland hebben eveneens drin gend hulp nodig. Piloot omgekomen Zaterdagmorgen is bij Elzendorp onder de gemeente Gemert een ..De geweldige invloed, die de hulp. welke wij nu verlenen of even tueel verlenen zullen aan andere landen, op ons binnenlands econo misch leven zal uitoefenen, is voor Vier personen gered De Engelse sleepboot „Fair Play" is bij het inkorten van de tros tijdens het slepen van de ..Kuurtanes" op de rede van Vlissingen verongelukt. Van dé elf opvarenden zijn er vier ge red. De Fair Play II, die afkomstig is uit Avonmouth en met het Finse schip op sleeptouw onderweg was van Cardiff naar Antwerpen voor reparatie van de ketels, wierp Zon dagmiddag te kwart voor vier het anker uit op de rede van Vlissm- gen. De Nederlandse sleepboot Go liath zou hier haar taak overne men. Voor de ogen van talloze wan delaars, die op de boulevard ter hoogte van het standbeeld van Michiel de Ruyter gewoonlyk het beloodsen der schepen gadeslaan, voltrok zich in korte tyd het dra ma. dat aan zes opvarenden, als mede aan de Belgische loods Lafère het leven heeft gekost. In enkele minuten Het gekapseisde schip zonk bin nen enkele minuten. De voorpiek verdween het laatst onder het wa teroppervlak. Daardoor kon de sto ker David Irwin, die daarop een laatste toevlucht gezocht had, door een direct te hulp gesneld schip worden gered. Op het ogenblik van de ramp was de Nederlandse sleep boot Goliath, die de taak van ue Fair Play zou overnemen, juist de haven van Vlissingen uitgevaren. Te zamen met de Belgische loods boot en de Nederlandse loodsboot Bruinvis, die op weg was van Vlis singen naar Breskcns, werd het reddingswerk aangevat. De Goliath bracht de stuurman John Ellman in de Vlissingse bui tenhaven aan wal. De Bruinvis en de Belgische loodsboot brachten de andere drie geredden: de matroos Dennis Beasant, de stoker David Ir win en de Maltezer scheepsjongen Fortunato Polidano. Zij zyn naar het St. Josephsziekenhuis te Vlis singen overgebracht. Hun toestand is redelijk wel. Volgens de verklaring van de stuurman had de Fair Play n, be halve de loods, tien opvarenden aan boord. De kapitein en de Belgische loods, alsmede de roerganger moe ten terstond met het zinkende schip naar beneden 7.yn gezogen. De ka pitein van het schip was R. W. Da- vey. Voor zover men heeft kunnen vaststellen werd het toestel alleen bemand door de „stafsergeant" Peter Hickson. die. onherkenbaar verminkt met behulp van zijn na pieren geïdentificeerd kon wor den. Het toestel maakte deel uit van een formatie van zes vliegtuigen, die met Engeland als bestemming van een vliegveld in Duitsland was opgestegen. Na het noodlottige ongeval zijn de andere vijf toestellen behauden op het vliegveld Welschap bij Eindhoven geland. De Tempest vliegtuigen waren reeds in de oorlog bij de R.A.F. in groten getale in gebruik. Het zijn de Fighters en bekend (berucht bij de Duitsersi om hun grote snel heid. die die van de Mosquitos overtreft. Bon voor één ei Op 26 Juni zal een bon voor een ei worden aangewezen voor de leef tijdsgroepen A. B en C (personen van vijf jaar en ouder). Accoord voor twee jaar verlengd Het handelsaccoord tussen België. Luxemburg en Nederland wordt voor twee jaar verlengd. Het han delsverkeer zal een belangrijke uit breiding ondergaan, de drie landen zullen elkaar wederzijds goederen en diensten leveren tot een bedrag van achttien milliard Belgische francs. De Belgisch-Luxemburgse export naar ons land zal goederen omvat ten welke voor de wederopbouw van Nederland onmisbaar zijn: staal, ce ment, bouwmaterialen en venster glas. Voorts zullen chemische- en pharmaceutische producten, textiel- stoffen, pianufacturen en metallur- ?ische en electro-technische produc- en. fotografische materialen, pa pier en papierproducten, keramische en glasproducten, rubber- en leer artikelen en producten van de Bel gische Congo door België en Luxem burg naar Nederland worden uitge voerd Nederland zal aan België en Luxemburg o.m. leveren land- en tuinbouwzaden, pootaardappelen. fok- en mestvee. kaas. chemische producten, cokes, kleurstoffen en vernissen, textielproducten, machi nes. electrische en electrotechnische apparaten, keramische producten alsmede producten van de overzeese gebiedsdelen. De tekening van het geparafeerde accoord zal binnen en kele dagen plaatsvinden. Tornado in Nebraska Ten Westen van het plaatsje Loo- mie in Nebraska (U.S.A.) heeft een w rnado gewoed, die ongeveer 50 personen het leven heeft gekost. De naburige plaats Cambridge werd door een vloed van bijna IV* meter hoog overstroomd, waarbij minstens vier personen zijn ver dronken. In het zakenkwartier van de stad staan honderden huizen on der water. Dezer dagen zal door de Niwin een tiental koffergramofoons naar de militairen in Indië worden verzonden. IJzeren Man wachtte haar met ongeduld (Van onze speciale verslaggever) Het persgezelschap, dat zich gisteren onder de hoede van de heren De Wilde en van Leeuwen van filmverhuurkantoor Nederland Vughtwaarts spoedde om de filmster Paulette Goddard te ontmoeten, kreeg in hotel De IJzeren Man aldaar, ruimschoots tijd om zich op haar komst uit Brussel voor te bereiden. Gedurende de twee uur, dat ze aldoor maar niet verscheen, hield men zich bezig met 't bewonderen van de schone dreven ter plaatse, in 't bijzon der het schilderachtige ven vóór 't hotel, voorzien van het nette bordje: verboden te baden, voorts met tal van speculaties omtrent verschijning, leeftijd en mededeelzaamheid van ster over breuk met Chaplin, gevolgd door discussies over het aantal kilometers, dat Brussel scheidt van Vught. dat het oponthoud veroorzaakt is aan de grens, toen douaniers auto trip tiek niet in orde bevonden; de borgsom kostte de heer Dick Gessel. publiciteitschef van London Films al zijn geld, op een rijksdaalder na. Slagvaardig, intelligent In 't daarop volgende vragenvuur „No close up" Spanning heerst als in de dagen van Soestdijk, wanneer over vieren uit 'n statige Minerva 1936. een vol wassen Roodkapje stapt, namelijk van hoofd tot voeten gehuld in 't roodste rood. óók schoenen en tas van die kleur. Niet zo dichtbij, weert ze kordaat een film-close up af en haar vol gend initiatief is in de bar: Bolsgin. Of ze die dan al kent? Ja, zij was bevriend met een com mandant van de Nederlandse vloot. Terwijl zij zich even terug trekt om de autoritsporen weg te wissen, wordt miss Hedyl Mjorud, lijfkapster, uitgehoord. Deze heeft tijdens verblijf in En geland. waar Paulette in Korda's film An ideal Husband speelt, bijna een staking verwekt van Britse make-up lieden, omdat haar mees- teresse geen vreemde handen in haar haar duldt, 't Conflict is bijge legd. zelfs is een uitwisselingschema USA.Engeland opgesteld voor make-up lieden. Weer terug, verklaart Roodkapje, Andere nazi-slachtoffers worden in Duitsland begraven De overbrenging van het stoffelijke overschot van 33 leden der verzets- groep-Stijkel naar het vaderland zal waarschijnlijk in de loop van de vol gende week kunnen plaats vinden. Voor de herdenkingsplechtigheid in de Grote Kerk te Den Haag is als spreker ook uitgenodigd de Belgische pater George Passelecq van het klooster Maredsous nabij Namen, die lange tyd tezamen met do gevallenen in de gevangenis te BerlijnTegel Van de grote massa der Neder landers. die zijn omgekomen in de concentratiekampen van Oost- Duitsland, zijn in de meeste geval len geen graven meer te vinden, daar zij in massagraven zijn ter aarde besteld. Het door het Rode Kruis begon nen werk wordt thans overgeno men door de dienst voor identifica tie en berging van lijken, welke dienst voorts de berging op zich zal nemen van de tienduizend lijken van Nederlanders, die nog over de zones van Duitsland verspreid be graven zijn. Er is nog geen beslis sing genomen over de vraag waar deze Nederlanders hun laatste rust plaats zullen vinden, doch wel zijn er plannen geopperd om daartoe op bepaalde plaatsen in Duitsland Ne derlandse begraafplaatsen in te richten. Eerbetoon aan allen Wanneer niet allo gevonden stof felijke overschotten van Nederlan ders naar het vaderland kunnen worden overgebracht, dan moet de overbrenging der groep-Stykel be schouwd worden als een eerbetoon aan de nagedachtenis van alle ge vallen strijders, wier stoffelijke resten In Duitse aarde zullen moe ten blijven rusten. Deze verzetsgroep. waarvan Johan Aaldrik Stijkel de leider was, werd in April 1941 gearresteerd, nadat de Nederlandse Gestapo- agenten Van Dam en Van Wezel de eerste is nog voortvluchtig, de tweede is in Nederland geïnter neerd een poging om met de vis sersboot van de Gebroeders van der Plas naar Engeland over te steken hadden verraden. Zeventig Neder landers kwamen daardoor in Duitse handen, 23 er van, die oog nog tot andere groepen behoorden, werden in Nederland gefusilleerd, dc overi gen 26 Maart 1942 naar Berlijn over gebracht. 'n September 1942 werden 33 hunner door het Reichskriegs- gericht ter dood veroordeeld. Veertien kregen gevangenis straffen. doch slechts vier le den der groep hebben het va derland mogen terugzien: mevr. R. LotgeringHillebrand. mevr. W. van Hintende Bruin. mej. M. van Deth en ir. H. Glazen- burg. is geweest. De overbrenging van het stoffe lijk overschot dezen illegale strijders uit de Russische zóne van Duits land is naar het ANP verneemt de eerste van een lange serie, welke zal volgen, nu de Russische autori teiten er de vereiste toestemming voor gegeven hebben. Door het onvermoeide naspo- ringswerk van het Rode Kruis, onder leiding van dr. Verhoeff, is het mogelijk geweest de gra ven van 2800 Nederlanders, die in de oorlogsjaren in de Russi sche zóne om het leven zijn ge komen, te ontdekken. Het betreft hier bijna uitsluitend graven van Nederlanders, die als dwangarbeiders werkzaam zijn ge weest. toont Paulette zich zeer slagvaardig, wèj van de tongriem gesneden in in telligent Neemt Camel uit gouden cassette met edelsteen en zegt. dat rol van mrs. Chevaley in An ideal Husband, waar ze Donderdag de laatste hand aan gaat leggen, voor haar een avon tuur zelfs ommekeer betekent. Met Burgess Meredith haar man. zal ze deze zomer voor 't eerst in f.fP toneelstuk spelen in Dublin: Winterset van Maxwell Anderson; dit zal haar filmwerk, andere di mensie kunnen geven. Stichtte met haar man 'n fonds om Amerikaanse universiteiten moge lijkheden en materiaal te verschaf fen voor wetenschappelijke beoefe ning van filmkunst Een Hongaars regeringscommuniqué heeft namens Tildy de mede delingen \an Laslo Jekely. Tildy's voormalige secretaris, dat de presi dent zou aftreden, tegengesproken. „De gedachte van m\jn aftreden is nooit by my, noch by Iemand uit mijn omgeving opgekomen", zo zei Tildy tegenover een correspondent van Reuter. „Ik begryp niet boe deze ge ruchten ln de wereld zyn gekomen. is om zich by Ferenc Nagy in de U.S.A. te voegen. Na een 'bespre king zal besloten worden, of er een Hongaarse regering in ballingschap zal worden gevormd. Hongaars Witboek In het Witboek, dat de Hongaar se regering zal publiceren, worden Engeland en de U.S.A. er van be schuldigd. dat zij dc voormalige mi nister-president Nagy en de zoge naamde samenzweerders hebben aangeboden gelden en materiële steun te verlenen. Ook worden de ..samenzweerders" er van beschul digd. dat zy de Engelse en Ameri kaanse missies militaire en anti- Russische inlichtingen hebben ver schaft. In het Witboek is een verklaring opgenomen van Gyula Salata. broer van Kalman Salata, vooraan staand parlementslid van de party der kleine boeren. Gyula Salata ver klaart van zyn broer vernomen te hebben, dat Nagy betrekkingen met Engeland en de U.S.A., in het bij zonder met Engeland, wilde aan knopen. Daartoe had Nagy zijn zoon als secretaris aan de Hongaar se legatie te Washington verbon den. „Amerikaanse basis" Volgens Kapocs. aldus het Wit boek. trachtte Nagy Hongarye in Zuid-Oost-Europa tot politieke en economische basis voor Amerika te maken. Arthur Schoenfeld, Ameri kaans vertegenwoordiger te Boeda pest tot aan het begin van deze maand, zou verklaard hebben, dat hij Nagy's politiek en tactiek goed keurde en dat de U.S.A. Hongarije met leningen en goederen zouden helpen. Te Boedapest is een nieuwe po ging gedaan om de vergadering van de Hongaarse vrijheidspartij te ver storen. Enige jongemannen, die communisten worden genoemd, tra den de zaal binnen en begonnen schoten te lossen, waardoor de spre ker niet meer te verstaan was. Toen de zaalwachters hen trachtten te verwijderen dreigde een der jonge lieden met zyn revolver. Hy werd echter ontwapend en na een kort gevecht werd de orde hersteld, waarna de vergadering normaal voortging. President vertrouwt op de toekomst Tildy zeide, dat hy geen oordeel wilde vellen over de ex-minister president Nagy en hem geen verra der wilde noemen. Tildy heeft de documenten, die tot de 'crisis heb ben geleid, niet gezien, voordat zn gepubliceerd werden. De aanklacht van Bela Kovacs tegen Nagy en andere leiders in het complot "egen de staat had hij pas uit de couran ten vernomen. Ook is hij door het kabinet niet geraadpleegd over de tere kwestie van publicatie van het Witboek, dat over interventic van de U.S.A. en Engeland in Hongarije spreekt. De president gaf uiting aan zyn volkomen vertrouwen in de toe komst van Hongarije als onafhan kelijke staat en aan de hoop, dat de grote mogendheden het binnenkort eens zullen worden over de toe komst van de kleine staten in Zuid- Oost-Europa. Laslo Jekely, de voormalige ka binetschef van de Hongaarse presi dent. heeft bij aankomst op het vliegveld Shannon in Eire ver klaard, dat zijn opdracht allereerst Staking in Antwerpen geëindigd De scheepsherstellers te Antwer pen, die sedert enkele dagen in sta king zijn, hebben Zondag een refe rendum gehouden. Met 3940 tegen 3671 stemmen werd besloten het werk vandaag te hervatten. De on derhandelingen met de werkgevers zullen echter worden voortgezet. MPISCII DION te Amsterdam werd Zondag de Olympische Dag 1947 geKouden. Een overzicht van het stadion tij dens de plechtige onthulling van het monument voor de gevallen sportbeoefenaars. (P.) De finish van het nummer 100 me ter hardlopen voor heren op de Olympische Dag te Amsterdam ge wonnen door Kleyn. (P.) Overlijdensacten van vermisten Bij de Tweede Kamer is inge diend een wetsontwerp dat het. na aanvaarding door het parlement, mogelijk zal maken van vermis ten. waarvan het vrijwel zekere vermoeden bestaat dat zii overle den zijn, een overlijdens-acte op te laten maken. Enige voorzich tigheid zal daarbij betracht moe ten worden omdat zich waarschijn lijk in Oost-Europa nog Nederlan den bevinden. De minister kan bij de ambte naar van de Burgerlijke Stand aangifte doen van het overliiden. Uitvoering van deze regeling komt in handen van een in het leven te roepen organisatie, welker taak en bevoegdheid bij algemene maat regel van bestuur geregeld wordt Na inschrijving van overlijdens- acte acht men bwezen dat vermis te overleden is. Tegenbewijs kan te allen tijde geleverd worden. Twaalf jaar gevangenisstraf en levenslange ontzetting uit de kies rechten eiste Zaterdag de procu- reur-fiscaai van het Bijzondere Ge rechtshof te Amsterdam tegen dr. Gejus van der Meulen oud-doelverdedlger van het Neder landse elftal. Uitspraak op 5 Juli a.s. Nader onderzoek naar perscollaboratie? De minister van O.. K. en W. overweegt, naar hij in de M. v. A. aan de Eerste Kamer over het wetsontwerp noodvoorziening perswet mededeelt, in een circu laire aan de procureurs-fiscaal nogmaals de aandacht te vestigen op de mogelijkheid, dat de tribu nalen de perscollaborateurs, die de perszuivering gepasseerd zijn, aan een nader onderzoek kunnen onderwerpen en strafrechtelijk kunnen treffen, b.v. door ver beurdverklaring van bepaaldo vermogens-bestanddelen. Htj houdt rekening met de mo gelijkheid, dat over het algemeen de onteigening gepaard zal gaan met gedeeltelijke verbeurdverkla ring van de vermogens van dege nen. die het kapitaal van de on derneming. waarin de collabora tie is gepleegd, hebben gefour neerd. De president van het internationaal Olympisch Comité, J. S. Edstrom, heeft medegedeeld, dat het IO.C. be sloten had de Olympische zomer- en winterspelen in 1952 respectievelijk te houden in Helsinki en Oslo, ten einde de organisatie van deze spelen eenvoudiger en meer de geest van de stichter te houden. De gemeente Amsterdam en het Nederlands Olympisch Comité heb ben aan de stad Helsinki en aan het Finse Olympisch comité een telegram gezonden, waarin zy hun geluk wensen aanbieden met het feit dat de keuze op Helsinki is gevallen. Antwerpen protesteert Sedert 15 Juni is .een recht streeks tarief van kracht gewor den voor het vervoer van bepaal de goederen tussen Nederlandse havens en Bazel. Hoewel de cor respondent van het A.N.O. bij in formatie van de zijde van bet ministerie van Buitenlandse Za ken te Brussel werd verzekerd, dat de belangen van Antwerpen in generlei opzicht geschaad zou den worden, blijkt de Vereniging der expediteurs van Antwerpen niettemin een protesttelegram aan Van Acker. Belgisch minister van Verkeerswezen, te hebben gezon den» Daar „deze maatregel als ge volg van de lagere behandclings- kostcn in de Nederlandse havens een dodelijke concurrentie voor Antwerpen met zich zal brengen wat de transitohandel op Zwitser land betreft." De gemeente-ambtenaren zijn on tevreden over hun salarissen. Dat bleek duidelijk in de buitengewone ledenvergadering van de Bond van gemeente-ambtenaren, welke Zater dag in Utrecht is gehouden. Men nam een motie aan waarin van parlement en regering wordt verlangd met de meeste spoed een r.ieuwe landelijke salarlsregeling voor te bereiden en in afwachting daarvan maatregelen te nemen voor verstrekking van een uitkering-in.eens. De voorzitter, de heer De Boer, be toogde dat het hoofdbestuur langs alle hiërarchieke wegen had gepoogd de Overheid van de nood onder haar ambtenaren- te overtuigen, echter zonder- resultaat. Diverse sprekers toonden met voorbeelden aan hoe zeer het levenspeil was verlaagd, doordat de kosten waren gestegen, terwijl de salarissen vrijwel ongewij zigd waren gebleven. „Hoewel de overheid meer van haar dienaren had gevergd (volkstelling, noodwet- Drees, consumentencrediet e.d.) had zij op het krachtigste protest geen antwoord gegeven." Zo sprak het vanzelf, -dat er vacatures ontstonden, waarvoor geen liefhebbers meer waren, ter wijl er weinig animo was voor het afleggen van examens. Verschillende krachten werden weggezogen door provinciale griffies en departementen, welke gunstiger arbeidsvoorwaarden hadden geschtf- pen. zoals er thans ook voor onder wijzers en politiepersoneel eisen wa ren ingewilligd. Weliswaar is er een commissie-Ubink ingesteld, maar de werkzaamheden vlotten tot dusver niet. Verder was men eenparig van oordeel dat het leven in de platte landsgemeenten niet gotdkoper was dan in de grote steden en deswege verlangde men een uniforme lande lijke herziening. Toen de motie aan de orde was gesteld, werd de vergade ring rumoerig en kwam het her haaldelijk tot tumult over de scherpte der bewoordingen, waarin de motie gesteld zou moeten zijn. Naar een oplossing? Nadere toelichting op Sjahrirs rede De commissie-generaal heeft, in antwoord op haar verzoek een brief ontvangen van Sjahrir als voorzitter van de Indonesische delegatie, waarin op verschillen* de punten een nadere toelichting werd gegeven. Ten aanzien van vele dezer punten zou de repu blikeinse delegatie zich accoord verklaren met de voorstellen in de Nederlandse nota - behou dens de toestemming van de republikeinse regering, meldt Aneta uit Batavia. De kwestie van een gemeen schappelijke gendarmerie, waar over de opvatting zo zeer uiteen blijken te lopen, zou een onder werp van nadere bespreking dienen uit te maken. Na de kabi netszitting in Nederland werd tussen Den Haag en Batavia een zeer intensief telegrafisch con tact onderhouden. De ministers mr. Amir Sjarlfoed- din en mr. Mohammed Roem, de voorzitter van het werkcomité van het K.N.I.Pmr. Asaat, en een aantal K.N.I.P.-leden en republi keinse partyleiders zyn Zaterdag in Batavia aangekomen ter bespreking van de huidige situatie. Accoord De vergadering van de repu blikeinse autoriteiten uit Djokja met de tc Batavia aanwezige ministers is accoord gegaan met de hoofdlijnen van Sjahrirs politieke verklaring, op 19 Juni voor dc radio uitgesproken. Het republikeinse dagblad „Mer- deka" schryft, dat de radiorede van Sjahrir opnieuw het Indonesische verlangen, om tot een vredelievende oplossing van het Indonesische vraagstuk .te komen, kenschetst. „Het Indonesische volk zal niet aarzelen de strijd voort te zetten, totdat de koloniale kluisters zijn af geworpen." „Ra'jat" meent, dat het standpunt van de Indonesiërs veel gezonder is dan het standpunt, dat door Nederlandse reactionnaircn ge koesterd en gevoed wordt. Het la nu aan dc Nederlanders om bewfl- zen te leveren die de gevoelens van wederzijds wantrouwen zullen doev verdwynen. De Soeara Oemoem schrijft, dat Sjahrir ervan over tuigd is. dat van oorlog in deze ge westen geen sprake is. AIDE-MEMOIRE Op het ministerie van Overzeese Gebiedsdelen wordt verwacht, dat de Luitenant Gouverneur-Generaal aan de republikeinse regering het standpunt der Nederlandse rege ring zal uiteenzetten ten aanzien van het tussen de Commissie-Ge neraal en de Republikeinse delega tie bestaande conflict. Daarby zal de lt. gouverneur-generaal een aide memolrc overhandigen, die voor publicatie is bestemd. Deze aide- memoire was Vrijdag j.l. opgesteld, voordat de brief van de republi keinse delegatie, die deze na de jongste radiorede van Sjahrir aan de Commissie-Generaal had gezon* den, hier bekend was. Goede sigaren verdwijnen in de zwarte handel Sinds de sigaren vrijgegeven zijn heeft de detailhandel in tabaks artikelen geen reden tot juichen. Het vrijkomen van de sigaren heeft hoofdzakelyk de kleine sigarenfa- briekjes de handwerkers voor deel gebracht. Het product, dat zij fabriceren is grotendeels van min dere kwaliteit Het komt thana veelvuldig voor, dat de sigarenro- kers geen genoegen willen nemen met dit product van onbekende ma* kely. De merksigaren, die zij vroe ger op de bon konden krijgen, zijn nu uiterst schaars geworden. Do winkelier klaagt echter, dat deze wel in de zwarte handel volop ver krijgbaar zyn. zodat zyn sigaren- omzet sterk terugloopt. Hier komt nog bij, dat de toewijzing aan de fabrikanten van merksigaren ia verlaagd. Ze moeten 10 minder produceren dan voorheen. Boven dien bestaat de vrees, dat binnen kort de bonnen, die thans uitslui tend voor de aankoop van sigaret ten en tabak bestemd zijn, niet meer gehonoreerd kunnen worden. Tot nu toe is immers nog niets be kend van een overeenkomstige ver hoging van de tabakstoewyzing voor sigaretten-fabrikanten. Wan neer dit niet geschiedt, dient het verbruik van rooktabak te worden aangemoedigd. Hier doet zich ech ter het gebrek aan goede pijpen gelden. De Hollandse pijpen zyn veelal minderwaardig, terwijl de import-pijpen van goede kwaliteit peperduur ziln. Al met al acht de detailhandel de toestand verre van bevredigend en snakt zij naar een betere oplossing van het zo belangrijke tabaks- vraagstuk. Warmer Weersverwachting van De Bilt, geldig van Maandagavond tot Dinsdagavond. Naar Zuid-West of Zuid draai ende wind Tijdelijk afnemende bewolking Drong v eer Warmer.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1947 | | pagina 1