DAGBLAD VOOR AMERSFOORT 1 Driemogendhedenconferentie begint Vrijdag in Parijs 3000onderwij zer s tekort r v. Senaat verwerpt Trumans veto over „slavenwet" Republiek zet zich schrap „ik eis de doodstraf tegen deze verraadster!" „Aanvaardt onze voorstellen van 27 Mei!" UITGAVE VAN DE STICHTING HET PAROOL' Dinsdag 24 Juni 1947 Nr. 676 6e Jaargang Stalin hakte de knoop door Spiegel Iets meer hout voor woningbouw Voor kleine blokken Ernstige val van een hoofdofficier Knoeierijen in zuivel fabriek Democraten lieten verstek gaan Niet bereid tot nog meer concessies Hirohito opent parlement Zware boete voor collaborateur REGERING DRINGT AAN: C.G. onderhandelt niet meer Pendsjaab wordt verdeeld Nederland krijgt 94650 ton kunstmest Namen van de Stijkel- groep Mén bouwt wel banken, maar geen scholen Bevoegdheden aan Oost-Indonesië overgedragen De Nicola vraagt ontslag Zal Wilhelm slagen? Communisten willen eigen zendtijd Crematie van Bronislaw Hubermann Fusie KLM-KNILM een feit Gironummer 510330 Bank; R'damsche Bank Postbus 9 Abonnementsprijs: 0-31 per week of 4.— per kwartaal Losse nummers 10 et Red. en Adm.: Snouckaertlaan 7, Amersfoort Tclef. redactie 4291 Telef. administratie 6235 Directeur-Hoofdredacteur; TJ. DE BOORDER MOLOTOFS VOORSTEL AANGENOMEN De Britse ambassadeur en de Franse zaakgelastigde hebben er Molotof gisteren van in kennis gesteld, dat hun regeringen het Russische voorstel hebben aanvaard van de conferentie van drie ter bespreking van Marshalls plan Vrijdag te Parijs te beginnen. Eerst na lange debatten op het Kremlin heeft de Sovjet-Unie het besluit genomen om de uitnodiging van Engeland en Frankrijk te aan vaarden. Generalissimus Stalin sloot tenslotte het debat door zich voor aanvaarding uit te spreken, aldus wordt uit Russische kringen, die contact hebben met het Russische militair bestuur in Duitsland, te Berljjn vernomen. De belangrijkste personen, die deze besprekingen bij woonden, waren de minister van buitenlandse zaken Molotof en zijn plaatsvervanger Wysjinski. In Rus sische kringen te Berlijn is men ge matigd optimistisch over de moge lijke resultaten van de besprekin gen der drie grote mogendheden. Men acht het mogelijk, dat op som mige punten een bas'- voor verdere internationale onderhandelingen zal worden gelegd. Het Amerikaanse ministerie van buitenlandse zaken heeft de Sovjet- Russische toestemming bemoedi gend genoemd. Het ministerie heeft op het ogenblik niet het voornemen, waarnemers naar de bijeenkomst van de Grote Drie te Parijs te zen den. In diplomatieke kringen ge looft men, dat de regering der USA rapport zal ontvangen van de mi nisters zelf en van Jefferson Caf- fery. de Amerikaanse ambassadeur te 'Parijs. Hoofdprobleem De voornaamste kwestie, aldus een correspondent Van Reuter, die Vrijdag a.s. op de driemogendheden conferentie te Parijs zal worden be- Geen hei roepen T OLOTOF heeft de uitnodiging van Bevin en Bi- dault voor een eer ste samenkomst ter gezamenlijke be- k spreking van het JmkI plan-Marshall aan- fivwfe ^£*39 genomen. Er is re- V m den om ons hier- WÊêêÉÈ over ,e verheugen, zij het dan ook al lerminst om hei te roepen, alsof wij nu meteen al over de brug waren. Om twee redenen dienen wij nog wat voorzichtig te zijn met ons ge jubel. In de eerst plaats bewijst het feit. dat Molotof deze uitnodiging aanvaard heeft, nog allerminst, dat de Sowjet-Unie nu ook meteen be reid is om aan de economische ge zondmaking van Europa in een geest van oprechte samenwerking en met inspanning van al haar krachten te gaan meedoen. Laten wij toch voor al niet over het hoofd zien. dat snel heid hier een factor van doorslaande betekenis is. de handen moeten n u ineengeslagen worden. En wij zullen dan ook pas tevreden ziin. wanneer wij zien. dat de Russen hun taktiek van traineren, van de zaak slepende houden, welke wij nu al zo vaak van ze gezien hebben, in dit geval niet zullen toepassen, want dan eerst zul len wii weten, dat het hun bedoeling is de zaak werkelijk te doen slagen En de tweede reden, waarom wij nog niet aan juichen toe zijn? Wel. wij praten zo langzamerhand .over het plan-Marshall als over iets con creets. als over iets. dat vorm heeft aangenomen en in 't bijzonder als over iets. dat reeds een integrerend deel van de politiek der VS. is ge worden. Maar hier is de wens bij ons de vader van de gedachte en hier zien wij de realiteit van de Amerikaanse politieke verhoudingen glad over het hoofd. Een feit is het nldat het zgn. plan-Marshall tot dusver niets meer (maar ook niets minder!) is dan een algemeen gehouden uiteenzetting van de persoonlijke denkbeelden van de Amerikaanse staatssecretaris, Hoog stens kan men zeggen, dat oo'or zijn mond het State Department heeft gesproken. Let wel. een aanbod heeft Marshall niet gedaan, kon hij ook niet doen. De grote vraag is im mers, of het Congres hem op deze weg zal willen volgen. 7 EKER, er zijn heel veel Ameri- kanen, die in een dergelijke op lossing de enige uitkomst zien, niet alleen voor Europa, maar ook voor de V.S- zelf. Daar staat echter tegen over. dat verwerkelijking van het plan-Marshall enorme sommen zal kosten, terwijl ieder weet. dat de Re publikeinse meerderheid van het Congres op drastische bezuiniging uit is. Bovendien vlot het de laatste tiid met de twee-partijenpolitiek niet zo bijster. En dan. als het plan-Mars hall zou slagen, zou dit natuurlijk een geweldige pluim op de hoed van Truman zijn en kan men nu van de Republikeinen verwachten, dat zij met de presidentsverkiezingen van het volgend jaar in het zicht erg geestdriftig zullen mee helpen hem die pluim op zijn presidentiële hoed te zetten. Het zou haast te mooi zijn om waar te wezen. Wij zullen dit alles moeten af wachten. Een feit is echter, dat zeer veel zal afhangen in Amerika van de wijze, waarop Europa reageert. We hebben het al eens over de shock therapie van Bevin gehad. En daar om is het. ondanks alles, toch wel van heel veel betekenis, dat de Rus sen na d' ongunstige commentaren van Tass en de Prawda door het aannemen van de uitnodiging ten minste in positieve zin hebben ge reageerd. sproken, zal waarschijnlijk zijn. of de economische steun der USA aan Europa als geheel beschouwd of aan „nationale economie", waarvan Mo lotof in zijn nota aan Engeland ge waagt, moet worden verleend. De nota van Molotof. waarin hij zich accoord verklaart met het Brits- Franse voorstel tot het houden van een conferentie over het plan van Marshall, volgt de gedragslijn, die door Russische afgevaardigden on de eerste samenkomst van de eco nomische commissie voor Europa is aangenomen. Zij stelden zich op het standpunt, dat bij de toewijzing van hulpmiddelen rekening zou moeten worden gehouden met de nationale souvereiniteit en voorrang zou moe ten worden verleend aan verwoeste landen. Amerikaanse woordvoerders heb ben evenwel duidelijk laten uitko men, dat Marshall's voorstel juist gebaseerd is op de overtuiging, dat verdere hulpverlening op grote schaal aan afzonderlijke landen waarschijnlijk niet door. het Ame rikaanse publiek en het Congres zal worden goedgekeurd. Volgens de Amerikaanse opvatting zou de hulp verlening aan afzonderlijke landen, die naar eigen inzicht deze zouden kunnen benutten, zonder rekening te houden met de algemene Euro pese behoeften, „een tweede editie van de U.N.R.R.A." en niet in de geest van het plan van Marshall zijn. Vreugde in Londen Bevin was goed gehumeurd, toen hij gistermiddag het Lagerhuis het ja-woord van Moskou meedeelde. Van alle kanten in het Huis klon ken de kreten „hear, hear!" toen Bevin zei, dat hij Ruslands snelle beslissing toejuichte en dat Frank rijk en Engeland de voorgestelde datum hadden aanvaard. Op de vraag of er in besloten zitting zou worden vergaderd, antwoordde Be vin onder gelach; „Bij geen enkele internationale conferentie hebben wij tot nu toe een geschikte lood gieter gevonden, die het lek kon stoppen." Anthonv Eden. plaatsver vangend leider van de conservatieve oppositie, heette de verklaring har telijk welkom. Toen een Labourlid Bevin de ver zekering vroeg, dat de besprekingen zouden eaan in de richting van een evenwichtige economische ontwik keling van Europa, waarbij ge waakt zou worden tegen een .een- zijdis - coord voor het Industriële Westen zonder stimulans voor het agrarische Oosten", antwoordde de minister: „Aan het evenwicht moe ten we blijven denken, maar het noodzakelijkste is het vuur onder de ketel brandende en de motor op toeren te houden. Ik ben echter niet van plan," zo vervolgde Bevin. „de onderhandelingen vast te laten lo- ]">en op een tactiek! inzake proce dure-aangelegenheden." In November van het vorig jaar moest het houtverbruik bij de bouw van woningen drastisch worden be perkt. Ter vervanging daarvan paste men andere materialen toe o.m. beton of holle baksteen. Gezien de moeilijkheden, die deze constructies bij de bouw van kleine blokken medebrengen en de daar door optredende verhoging der bouwkosten, stond reeds te voren vast, dat zo spoedig mogelijk een gunstiger oplossing gevonden moest worden. De houtpositic laat zich thans Iets gunstiger aanzien en daarom is nu bepaald, dat voor woningen, die in groepen van minder dan tien wor den aanbesteed de minimum hoe veelheid hout per woning met 2 m3 kan worden verhoogd. Ondanks deze verruiming zijn de toegemeten hoeveelheden echter nog veel geringer dan voor de oor log bij de woningbouw werden ver bruikt. Luitenant-kolonel baron Sirtema van Grovestins, de garnizoens-com- mandant van Amersfoort, die tijdens het springconcours op de Olym pische dag te Amsterdam tweede werd, zonder een fout te hebben ge maakt, kwam tijdens de ere-ronde met zijn paard op de wielerbaan te vallen en moest met een schedel basis-fractuur in een ziekenhuis worden opgenomen. Zijn toestand Is ernstig. Bfl een door de C.C.D. ingesteld onderzoek bii enkele zuivelfabrieken bleek o.m., dat een filiaalhoudster van een fabriek in het Noorden des lands voor de directeur regelmatig boter, kaas en bonnen ruilde tegen tabaksbonnen. Ook werd wel ge ruild tegen klompen en melkem mers of werden bonnen gegeven voor bewezen diensfen. Tengevolge van deze manipulatie bleek het fi liaal een tekort te hebben van on geveer 9000 rantsoenen boter. 850 rantsoenen margarine en 2730 rant soenen kaas. Bovendien had de fa briek nog een tekort van 300 rant soenen boter en 4450 rantsoenen melk. terwijl in ongeveer een jaar tijds circa 13000 liter gestandaardi seerde melk zonder bon was afge leverd. Via het filiaal was nog ongeveer 14.000 liter tapte-melk zonder toe wijzing verstrekt aan banketbak kers en iisbereiders, terwijl aan slij ters melk in voorschot werd ver strekt. Zowel tegen directeur als tegen de filiaalhoudster werd pro ces-verbaal opgemaakt. Na het Huis van Afgevaardigden heeft ook de Amerikaanse Senaat de Arbeidswet van Taft en Hartley bij herstemming met meer dan twee derde der stemmen aangenomen. Trumans veto op deze wet, die do activiteit der vakverenigingen beperkt, is hiermee verworpen. houdingen tussen werkgevers en -nemers is ingeluid en dat de eer ste tiid wel door geschillen en pro cessen gekenmerkt zal zijn. Er werden 68 stemmen uitge bracht voor de nietig-verklaring van het veto en 25 tegen. Dus zes stemmen meer dan de vereiste twee-derde meerderheid. Het resul taat is een belangrijke overwinning voor het door de republikeinen be heerste congres. Leiders der vakverenigingen noe men de wet „de slaven-wet". In de laatste minuten van het debat verklaarde senator Bark- ley die de aanval der regering op het wetsontwerp leidde, dat de maatregel „geboren was om te sterven". Ondanks zijn en Trumans laatste pogingen lie ten twintig democraten verstek gaan, waardoor de republikei nen de vereiste meerderheid kregen. Sommige republikeinen spraken hun vrees uit, dat de regering de uitvoering van de wet wellicht zal saboteren. De publieke tribunes waren vol. maar men gaf geen blijk van goed- of afkeuring, toen de beslissing be kend werd gemaakt. Waarnemers waren van mening, dat er door de wet een nieuw tijdperk in de ver- De finish van het nummer 100 me ter hardlopen voor heren op de Olympische Dag te Amsterdam ge wonnen door Kleyn(P.) Protesten Green, president van de A.F.L. (American Federation of Labour, een der twee grote vakbonden), verklaarde, dat er onmiddellijk een campagne voor het herroepen van de wet zal worden ingezet. „De ar beiders zullen er zich nooit mee kunnen verzoenen." zei hij. Nadat de wet was getekend trad Gerhard van Arkel. algemeen adviseur van de nationale commissie voor ar beidsverhoudingen. af. Hij sprak ernstige twijfel aangaande de uit* voerbaarheid en eerlijkheid van de wet uit. In tenminste een twaalftal steen koolmijnen in de Amerikaanse staat Alabama hebben, binnen drie uur na het aanvaarden van de arbeids wet. de arbeiders het werk neerge legd. evenals in drie mijnen in Pennsylvania. Volgens een vakverengingsfunc- tionaris zijn nog meer proteststa kingen te verwachten. Reuter meldt uit Washington, dat hedenochtend in totaal ruim 14.000 mijnwerkers het werk hebben neer gelegd. 22 mijnen zijn gesloten in Pennsylvania, Alabama en West- Virginia. William Green, president van de American Federation of Labour, heeft verklaard, dat de vakbeweging zich nooit bij de arbeidswet zal kun nen neerleggen. Hij zou onmiddellijk een campagne organiseren om de wet te doen intrekken. „Het is uiterst onwaarschijnlijk, dat de republikeinse regering nog concessies aan do Nederlanders zal doen" hebben mr. Amir Sjarifoedin en Mohammed Roem, de republi keinse ministers van Voorlichting en Binnenlandse Zaken volgens een bericht van radio Djokja medege deeld. De twee ministers voorspel den dat de Republiek de Neder lands eisen inzake een gemeen schappelijke Nederlands-Indonesi sche gendarmerie zou verwerpen. Nederlandse zegslieden te Batavia gaven te kennen, dat minstens een „militaire actie op beperkte schaal" zon volgen, indien aan de Nederlandse eisen, vervat in de ultimatieve nota van 27 Mei. niet zou wor den voldaan. Sjahrir zal later op de dag naar Djokja vertrekken waar het werk comité van het voorlopige republi keinse parlement en het Indone sische kabinet zullen vergaderen om het slotantwoord van de Indonesiërs op te stellen. Van Mook heeft vandaag beves tigd, dat de Nederlandse aide-mé- moire opgesteld was voordat de re cente nota's der republiek ontvan- fen waren. Hij voegde eraan toe, at, daar hetN Nederlandse stand punt niet gewijzigd is, deze aide- mémoire ook thans nog de houding van de Nederlandse regering volle dig en duidelijk weergeeft. Keizer Hirohito van Japan heeft voor het parlement verklaard, dat „Japan voor een economische crisis staat, die geen precedent in de ge schiedenis kent". Hij vroeg het volk zich te verenigen om de crisis te boven te komen. Dit is de eerste keer sinds het van kracht worden der nieuwe constitu tie, dat Hirohito een parlementaire bijeenkomst plechtig heeft geopend Het gewone oeremoniee werd hier bij in acht genomen. Alle parle mentsleden bogen diep, t >en de kei zer de zaal binnen trad. Kippen houden niet van filmsterren. Zij hebben er een diepe minach ting i oor Dat ondervond ook Paillette Goddard, toen zij gisteren een bezoek bracht aan een kersenboomgaard bij Eist en de witte leghorns haar luid kakelend de rug toekeerden. „JEANNE DE LEUGENAARSTER" VOOR AMSTERDAMS HOF Wederom Is tegen een vrouw de doodstraf geëist, ditmaal Is het de 55-jarige Adriana Valkenburg uit Amsterdam, beter bekend als „Jeanno de leugenaarster", die als V-vrouw In dienst was b|j het bureau Joodse zaken te Amsterdam en gisteren voor het Amsterdamse Bijzondere Hof terecht stond. Jeanne kwam in contact met de beruchte SD-er Schaap, toen deze een Jood. die bij haar was onder gedoken. arresteerde. Schaap stelde haar voor ook in de toekomst Jo den te herbergen, doch deze dan onmiddellijk aan hem of de Duitser Kempin te verraden. Jeanne is op dit voorstel inge gaan en werd als V-vrouw inge schreven. Ze heeft zich „uitstekend" van haar taak gekweten, want. zoals Schaap gisteren verklaar de, zijn door haar toedoen min stens veertig Joden in handen der Duitsers gevallen. Schaap vertelde ook. dat ze de Joden, die ze verried „reeds uitgekleed had" voor ze hen „afleverde". Dit afleveren geschiedde op ver schillende manieren. Soms nam Jeanr.e Joden bii zich in huis. waar op deze werden weggehaald. Ook ging zij wel met haar slachtoffers een wandeling maken, waarvan Schaap dan tevoren op de hoogte was gesteld. Het is ook voorgeko men. dat Jeanne Joden bii anderen „recommandeerde", de aanbevolen adressen waren dan woningen van andere V-vrouwen of -mannen. Jeanne ontkende bijna alles, bleek fel. met nadruk en verontwaardi- diging getuigen tegensprekend. Goede V-vrouw! „Was ze een goede V-vrouw?" vroeg de president aan Schaap. „Och, je had er wel beter, ook wel slechter," antwoordde deze za kelijk. „Hoeveel Joden heeft ze aange bracht?" „Geen idee. Ik heb er zelf twin tig bij haar weggehaald." De advocaat-fiscaal, mr. M. H. Gelinck trok in zijn requisitoir een vergelijking tussen Ans van Dijk en Jeanne Valkenburg. „Ongetwijfeld heeft Ans van Dijk." aldus mr. Gelinck een grotere activiteit ontplooid dan deze vrouw, daar staat echter tegenover dat Ans van Dijk Jodin was en dus onder voort durende dreiging leefde. Bij deze vrouw is hiervan echter geen spra ke. ZÜ was er op uit Joden te plun deren en het is zeer waarschiinlijk dat boven het veertigtal dat Sr-haan noemt, nog vele anderen het slacht offer van haar praktijken zijn ge worden." Tegen J. C. Mink te Utrecht, die zich tjidens de bezetting had bezig gehouden met het aanleggen van spoorlijnen voor Duitse vliegvel den, en wie bovendien ten Taste was gelegd het vorderen van bur gers voor het uitvoeren van werk zaamheden, adviseerde het Tribu naal heden internering voor ander half jaar met aftrek, ontzegging uit de kiesrechten, en een boete van f 100.000.—. Do Nederlandse regering wenst aan de regering van de Republiek te bevestigen, dat z|j de bedenkingen vervat in de nota van de Commissie- Generaal van 21 Juni deelt, aldus een nieuw Nederlands memorandum, dat dr. Van Mook aan de republikeinse delegatie heeft overhandigd. Ook dit staatsstuk is opgesteld voor de laatste Indonesische nota ont vangen werd. aanvaarden. Onmiddellijk na zo danige aanvaarding ware de fe derale raarl als door de Commis sie-generaal voorgesteld, samen te roepen om aan de voorberei ding en wat verder geschieden moet leiding te geven. In aansluiting op het in dit me morandum medegedeelde, heeft de landvoogd de heer Sjahrir het stand punt der Nederlandse regering na der uiteen gez.et. B|j navraag In Den Haag werd Ass. Press van bevoegde zijde ver zekerd. dat als uitvloeisel van de lange brief van dc commissie-gene raal, waarin de republikeinse tegen voorstellen als onaanvaardbaar werden afgewezen, do commissie- generaal nu niet meer als schakel functionncert. Van Mook contactman De commissie-generaal had na melijk rle republikeinse delegatie la ten weten, dat de republikeinse te genvoorstellen haar geen mogelijk heid tot verdere onderhandeling bieden en daarom heeft de commis sie-generaal do vraag wat er nu verder gebeuren moet voorgelegd aan de Nederlandse regering, zoals zij in haar nota van 27 Mei had aangekondigd. Dat de commissie- generaal na deze brief toch een missive aan de republikeinse dele gatie heeft doen toekomen, vindt zijn verklaring in de omstandigheid, dat de lange brief van de commis sie-generaal gekruist is door de nota van Sjahrir. die op ziin radio rede volgde. Hot is nu zo geworden, dat dc Nederlandse regering de zaak in handen heeft genomen en dit doet via dr. Van Mook. die hier bij niet in zijn functie van lid van de commissie-generaal, maar van langvoogd optreedt. De regering wil- nogmaals doen uitkomen, dat zij langs de weg van vreedzaam overleg een schikking tot stand zal kunnen brengen op grond slag der overeenkomst van Linggad- jati. Zij wil doen uitkomen, dat haar voorstellen volkomen recht doen wedervaren aan de grondgedachten van Linggadjati. Zij meent mede, op grond van het overleg, dat haar organen hebben gepleegd met Oost-Indo- nesie en West-Borneo, en na de bovengegeven toelichting, de re gering der republiek nadrukke lijk te mogen uitnodigen de voorstellen van 27 Mei alsnog te Onlusten in Lahore De nationale vergadering \an de Pendsjaab heeft met 91 tegen 17 stemmen zich uitgesproken voor verdeling van de provincie. Aan de vooravond van de beslis sing over de verdeling van de Pends jaab, was het leven in de hoofdstad Lahore, die bijna een millioen in woners telt, geheel tot stilstand ge komen. Bij onlusten werden 250 huizen geplunderd en 9 personen gedood. Zondag werd nog melding gemaakt van 20 nieuwe branden. Het verkeer en de handel liggen thans stil en de distributie van le vensmiddelen heeft opgehouden te functionneren. Engelse troepen heb ben zelfs het vuur op samenscho- lenden moeten openen. Er werden granaten op de overvolle markt, waar ongeveer 2000 personen bijeen waren, geworpen. Negen personen kwamen om het leven, 38 personen werden gewond. 'Nederland heeft 94650 ton stik stof toegewezen gekregen van de internationale noodvoc elraad over het seizoen 19471948. België en Luxemburg Krijgen totaal de be schikking over 89000 ton. De toe wijzing voor Indonesië bedraagt to taal 5830 ton. De namen van de leden der Stij- kelgroep, wier stoffelijke overschot ten dezer dagen naar Nederland zullen worden overgebracht, zijn: B. H. Bloembergen, Luit.-kol. J. P. Bolden, B Davidson. C. Drupsteen. H. Ero, Luit. C. J. Gude. gen.-maj. H. D. S. Hasselman, W. A. Hel- mers, mr. NL Hes, J. A. Lotgering, J. J. Naber, W. van der Plas. P. A. Smit, drs. J. A. Stijkel. J. C. Tho mas. W. Wagenaar jr.. Luit. C. J. L. Wolzak. H. P. C. Zanen. „Men Is aan afbraak bezig in- Elaats van aan opbouw, en indien et Nederlandse volk zijn opvoeding wordt onthouden, zal dit zleh laren lang wreken" aldus eindigde de voorzitter der A.N.O.F. (Alg. Ned. Onderwijzers Federatie), de heer A. C. Zevenbergen, het Zaterdag In de geheel gevulde zaal van Tivoll te Utrecht gehouden congres over de nood. waarin het onderwijs ver keert. Het was de tweede keer in 1947 dat te Utrecht een dergelijk congres plaats vond; ongeveer twee maanden geloden waren het de lera ren b|j het M.O., die tot de conclu sie kwamen: het onderwijs gaat een catastrophe tegemoet Nadat de voorzitter er in zijn in leiding op had gewezen dat het onderwijs van het kleuter-onder richt af tot de universitaire studie toe onvoldoende is. sprak de heer J. P. W. v. d. Sluvs over „Oorza ken en gevolgen van de onderwiis- nood". De noodtoestand kan volgens spreker niet alleen op de oorlog worden geschoven; hij is in de eer ste plaats het gevolg van gebrek aan belangstelling: zo daalde de voor het onderwijs od de Rijksbe groting bestemde post sedert 1931 met 17%. Er is een schromelijk te kort ten aanzien van de materiële verzorging, 'dat niet alleen leermid delen betreft, maar ook het schoon houden der lokalen, aldus de heer Van der Sluys. Wat wèi voor rekening van de oorlog komt Is de beperkte ruimte: 251 schoolgebouwen werden ver nield. Vreemd doet het aan dat, ter wijl wel banken en andere grote ge bouwen verrijzen, herbouw van 25 scholen door de regering werd ge schrapt. Er zjjn momenteel 3000 onderwij zers te weinig, in tien pet. der vaca tures kan niet worden voorzien, het geen grote en gecombineerde klas sen tengevolge heeft. De heer A. Tjoelker te Surhuis- terveen hield een rede over het on derwijs op hot platteland, waar de nood nog groter Is, o.a. door de trek naar de stad, waar meer gelegen heid tot ontwikkeling cn ontspan ning is en de salarissen hoger zijn. Dit laatste bracht spreker op het euvel der „classificatie", die tien tallen jaren geleden werd ingesteld omdat het leven op het land goed koper was dan in de stad. welke bewering momenteel absoluut geen waarheid meer bevat. Het werk van de plattelandsonderwijzer zou met een extra toelage moeten worden beloond. De laatste spreker de heer W. Wiltschut. (Arnhem) meende dat voor ouderwijzers opleiding op H.B. S of gvmnasium nodig is. gevolgd door enkele jaren kweekschool. B|j gouvernementsbesluit van 9 Juni j.l. is aangetekend, dat met in gang van 1 Juni J.l. de technische bevoegdheden, rechten cn verplich tingen van het land met betrekking tot de staats- en administratief-rcch- terlijkc organisatie, voor zover beho rende tot de werkkring van het de partement van binnenlands bestuur z|jn overgedragen aan de staat Oost- Indonesië. Naast het bestuur in engere zin, de bestuursdienst, zijn hiermede aan Oost-Indoncsic tevens de bevoegd heden en verplichting van het land ten aanzien van het Indonesisch ge meentewezen, de decentralisatiewet- geving cn de wetgeving inzake de bestuurhervorming, zowel wat be treft de wetgeving met betrekking tot deze materie als het toezicht op de bestaande gemeenschappen over gedragen. In verband mot de speciale posi tie van de zelfbesturen zijn, in af wachting van dc nadere bepaling van de plaats van deze gemeenschap pen in het nieuwe staatsbestel te hunner aanzien enige bijzondere be palingen opgenomen. Zoals bekend werd destijds op de conferentie te Den Pasar m de no tulen vastgelegd, dat een commis sie zou worden ingesteld voor de be studering en de voorbereiding van de I rechtsbetrekking tussen de zclfbe- sturende landschappen cn de staat Oost-Indonesië. Dc instelling van de ze commissie is eerstdaags te ver wachten. Enrico Jo Nicola, voorlopig pre sident van de Italiaanso republiek heeft zijn verzoek om ontslag onder tekend en*zal dijt morgen aan Um- berto Terracini, voorzitter van de nationale vergadering overhandi gen. To Roino verwacht men, dat het Italiaanse parlement, dat van daag bijeenkomt, het verzoek zal af wijzen. Het is mogelijk, dat De Ni- cola alleen enkele weken rust zal nemen. De ex-kroonprins van Duitsland zet zijn pogingen voort om „Huize Doorn" terug te krijgen. Thans wordt dit landgoed nog als v|jandel|jk bezit beschouwd, het staat onder beheer van Nederland se bewindvoerders. Wilhelm tracht thans een z.g. non-enemy verkla ring (verklaring dat het geen vijan delijk bezit is) te krijgen; indien hij hierin mocht slagen zal „Huize Doorn" weer in zijn bezit komen. Inderdaad schijnt deze mogelijkheid niet geheel uitgesloten. Om de mogelijkheid tot het krij gen van eigen zendtijd te bespre ken. hield de organisatie „Radio Werkend Nederland" een landelijk congres in de hoofdstad. De voorzitter, de heer Sjef Pie- ters, schetste de ontwikkeling van de zendt|jdgeschiedenis en do strijd, zoals die door verschillende omroep verenigingen is gevoerd. In één op zicht, zei spreker, was men het met elkaar eens, er moest geen zendtijd komen voor de communisten. Aan het eind der bijeenkomst werd een telegram aan minister Gielen gericht. Het congres spreekt er z|jn verontwaardiging over uit, dat de Radioraad nog geen advies heeft uitgebracht omtrent een defi nitieve radio-regeling. Er wordt op aangedrongen zo nodig een voorstel tot wijziging der tijdelijke regeling aan het parlement in behandeling te doen geven, waardoor nog dit jaar de stem der communisten in de aether kan klinken. Donderdag 19 Juni heeft te Ve- vey de crematie plaats gehad van de beroemde Poolse violist Bronis law Hubermann. In een korto toe spraak heeft persattache B. J. Fruehling, die als vertegenwoordi ger van het Pools gezantschap te Bern een krans op de kist legde, er de nadruk op gelegd, dat Huber mann niet alleen een geniaal kun stenaar was, maar ook een hardnek kig, onwankelbaar strijder voor vrijheid en menselijkheid. Prof. J. Klatzkin sprak namens de vrien den. Aan het eind van de droeve plechtigheid werd door een leerling een sonate van Mozart op de viool van Hubermann gespeeld. Naar A"neta uit zeer betrouw bare bron verneemt, is de fusie tussen KLM en KNILM thans een feit geworden. Het officiële com muniqué. waarin dit gemeld wordt zal door dr. Plesman te Batavia worden uitgegeven. Details zijn nng niet bekend, doch het is te verwachten, dat de KLM de go- hele supervisie zal hebben. Voor lopig behoudt de directeur van de KNILM, de heer W. C. J. Ver- steegh, de leiding van de zaken in handen. Warm weer Weersverwachtinq van De Bilt, geldig van Dinsdagavond tot Woensdaga vond. Zonnig en warm weer met ma tige wind tussen Zuid en Oost. Later in het Zuiden van hefland kans op onweer.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1947 | | pagina 1