Belgisch ministerie van onderwijs door brand vernield Wij willen verder gaan dan gij meent" Spiegel der wereld Kommando Frank voor het bijzonder gerechtshof Nederland wil geen behoud van de doodstraf Balkan-commissie verklaart: alle partijen schuldig Zes jarenplan voor landbouw Zeventien doden, 25 gewonden S.S.-er-dominee preekte Sjahrir in brief aan c.-g.: Nader overleg gewenst Zeventig getuigen gedagvaard Meeste andere landen wèl Vier jaar met aftrek Griekenland: vervolgt minderheden Joegoslavië: steunt guerilla's Vluchtelingen zijn politiek actief Winst van 40.000 H.A. land en f 54 millioen deviezen Beenen nu 20 jaar Gironummer 510330 Bank: R'damsche Bank Postbus 9 Abonnementsprijs: '0.31 per week of 4.— per kwartaal Losse nummers 10 ct. Een hevige brand heeft gistermiddag de twee naast elkaar liggende gebouwen van het Belgische ministerie van onderwijs te Brussel vernield. Het personeel op de bovenste verdiepingen werd door het vuur ingesloten. Sommigen sprongen van de vierde of vijfde ver dieping naar beneden, anderen kwamen in de vlammen om. Zeventien employé's werden gedood, 25 gewond. Employes ingesloten in de dakgoot De brand begon om vier uur in een kelder van het gebouw, waar onderwijsfilms en na de bevrijding in beslag genomen films van de U.F.A. waren opgeslagen. Men ver moedt dat het vuur is ontstaan doordat een employé hier met een lucifer licht heeft willen maken (de arbeiders in het Brusselse electrici- teitsbedrijf waren 's morgens om negen uur in staking gegaan), hoe wel de films in brandvrije kluizen waren opgeborgen. Er klonken twee explosies, en korte tijd later had het vuur door het trappenhuis en de liftkoker de bovenste verdieping bereikt, waar het archief snel vlam vatte. De employé's op de bovenste ver diepingen waren hierdoor geheel geïsoleerd. De brandweer kon het vuur onvoldoende bestrijden door dat de druk op de waterleiding niet groot genoeg was (ook de ar beiders bij de waterleiding waren 's morgens in staking gegaan. Ladders te kort Uit de ramen van de vierde ver dieping konden de ingeslotenen met ladders worden gered. Voor de vijf de verdieping waren de ladders echter te kort. Een paniek maakte zich van de overgeblevenen meester. Zy stonden in de dakgoten, terwijl het vuur, door de wind aange- Met een pink L> EVINS rede, waarmede hij het jongste Lager huisdebat heeft beëindigd, heeft in onze pers niet die aandacht gevon den, welke "zij zo ruimschoots ver diend had. Al was het alleen maar om het verband, dat rr ongetwijfeld is tussen deze speech en de radiorede, die de lei der der rebellen Crossman de vol gende avond heeft gehouden, waar in hij vertelde, dat hij er nu toch wel van overtuigd was geraakt, dat Bevins politiek tegenover de Sow- jet-Unie de enig mogelijke was ge weest. Een erkenning, die Cross man te meer siert, omdat zij hem onmogelijk gemakkelijk gevallen kan zijn. Wij hebben onlangs een „Spie gel"' aan deze rede gewijd. Toen wij dat deden hadden wy haar nog al leen maar in uittreksel voor ons. Maar nu wij deze speech in haar ge heel hebben gelezen, treft ons nog in het bijzonder een passage, welke voor zover ons bekend in onze pers helemaal geen commentaar heeft uitgelokt; zij heeft betrekking op Griekenland en wij zullen haar eerst citeren. „Wij allen kennen het geval Grie kenland. Wij weten, dat men daar met een pink morgen aan de dag een eind aan de burgeroorlog zou kunnen maken. De communisten voeren daar een politiek, die in myn ogen tragisch is. Als één woordje gezegd zou worden, dan zou de bur geroorlog ophouden, Griekenland zou tot rust komen en zonder in menging van buiten uit zijn poli tieke noden kunnen geraken". Bevm noemt hier Moskou niet, hij spreekt niet over Joegoslavië, Al banië of Boelgarije, maar er is nie mand van de Lagerhuisleden ge weest, die niet precies heeft begre- fien, waar hij op doelde. Let wel, ezer, hier was met de „aa'rtsreac- tionnair" Churchill aan het woord, maar de Labourminister Bevin. Hij heeft ook niet de tegenwoordige Griekse regering verdedigd en haar vrijgepleit van reactionnair te zyn een van de stokpaardjes van de linkse oppositie in Engeland neen, hij heeft er zich toe bepaald te constateren, dat de burgeroorlog in Griekenland het werk is van in vloeden van buiten en dat Moskou er, als hét dat wilde, in een hand omdraaien een eind aan zou kunnen maken. HIERBIJ heeft Bevin kennelijk de conclusies van het rapport der Commissie van de Verenigde Naties tot de zijne gemaakt. Deze heeft nl. na een arbeid (die vaak het meest van een Sisyphusarbeid had) van 4 maanden, een tocht van honderden kilometers en maar liefst 73 zittingen op 20 Mei in de vredige rust van Genève haar rap port opgesteld. Een vredige rust, welke alleen werd verstoord door de omstandigheid, dat de Russische en Poolse gedelegeerden, die van het eerste ogenblik af in de oppositie waren geweest tegen de 7 overige (Engeland, de V.S., Frankrijk, Bel gië, Australië, Syrië, Brazilië) consequent tot het laatst toe in deze houding volhardden en zich te gen de conclusies van de meerder heid verklaarden. Conclusies, die zonder de Griekse regering critiek te sparen toch in hoofdzaak de be schuldigingen tegen de buurlanden van Griekenland als juist erken den. Ook aan dit rapport heeft onze pers nog weinig aandacht besteed; Griekenland is nu eenmaal door an dere dingen uit onze belangstelling verdrongen. Maar het zal toch in afzienbare tyd in de Veiligheids raad moeten worden behandeld en het zal er zelfs een toetssteen vor men voor de vraag, of de Ver. Na ties hun meest essentiële taak, het handhaven van vrede, orde en rust, zullen kunnen vervullen of niet. wakkerd, steeds dichter bjj kwam, en de rook hen dreigde te verstikken. Sommigen sprongen naar beneden; zij werden dood opgenomen. Vreselijke taferelen Een jonge vrouw, wier kleren en haren brandden, klom op het ven sterkozijn en liet z.ch van de zeven de verdieping te pletter vallen. Een andere vrouw sprong gillend van angst van de vierde verdieping en stortte door een glazen dak. Nog twee andere vrouwen wierpen zich in hun wanhoop uit de ramen. Een-ooggetuige, die zich in het ministerie bevond, vertelde: „Om streeks kwart over drie hoorden wij twee ontploffingen. Het leek wel alsof beneden in de straat twee zware vrachtauto's op elkaar reden. Hierna volgde een geweldige ont ploffing, die tot op de zevende ver dieping voelbaar was. Wij holden naar de gangen, waar ons reeds een brandlucht tegemoet kwam en bii de trappen gekomen, zagen wil zware rookwolken door de liftkoker omhoogstijgen. Ontzet gingen wij naar de vensters. Vrouwen gilden en huilden en de mannen vloekten. Het vuur kwam steeds nader. Be neden in de straat verschenen de brandweerauto's en de ladders wer den omhoog gedraaid. Onder ons werden mensen gered, doch de lad ders waren te kort om ons te be reiken. De hitte werd ondragelijk. Wy vluchtten in een klein kantoor en maakten ons gereed om uit het raam te springen. Gelukkig waren op dat moment de magirusladders gearriveerd en eindelijk werd een ladder voor ons raam gedraaid. Er was een oorlogsinvalide onder ons met eer. houten been. U kunt u voorstellen wat het gekost heeft deze man naar beneden te brengen. Hw rna gingen twee vrouwen. Had den wij nog twee minuten moeten wachten, dan waren vil gestikt. De vlammen sloegen reeds door de deur... Eerst toen een magirus-ladder was aangerukt konden ook de achtergeblevenen worden bevrijd. Toen d.- laatste op de ladder stapte was het vuur op twintig meter ge naderd. Tegen vijf uur was de brandweer het vuur meester. De beide gebou wen van het ministerie waren toen geheel uitgebrand. De belendende drukkerij van het dagblad „Le Mo- niteur" en het Senaatsgebouw dat aan de achterkant aan het minis terie grenst, liepen geen schade op. Een keten van gehelmde soldaten heeft waardevolle boeken en schil derijen en overblijfselen van de ver brande archieven in veiligheid ge bracht Nationale ramp Men heeft tot dusver zeventien doden geborgen, maar het Is nog niet bekend of er nog slachtoffers onder het puin kunnen liggen. Zes tien gewonden liggen in het zieken huis; negen konden naar huis te rugkeren. By de hervatting van de senaats zitting heeft de voorzitter gister avond een korte verklaring afge legd betreffende de brand, die nij een nationale ramp noemde. Minis ter-president Spaak heeft beloofd, dat de regering alles zal-doen om het lot der gewonden te verzachten en de gezinnen der omgekomenen hulp te verlenen. Onder algemene ontroering werd de zitting ver daagd. Jam en stroop nog niet van de bon De geruchten, dat jam en stroop op korte termijn zonder distribu tiebescheiden vrij zou kunnen worden verkocht, missen elke grond. De minister van landbouw, visserij en voedselvoorziening heeft wegens de consequenties, aan het zgn. ..vrijgeven" van deze producten verbonden, zijn stand punt niet kunnen wijzigen. Hij deed 't voor zijn oude vader (Eigen verslaggever) In de noodkerk te Hurwenen heeft een S.S.-er dominee onder ge wapend toezicht en met toestem ming van de kerkeraad Zondagmor gen gepreekt naar aanleiding van de tekst |,Wle Uwer zonder zonden is, werpe de eerste steen o p m y", aldus meldde „De Gecombineerde", een blad dat in Leerdam wordt ge- 'drukt. Hieronder volgt het resultaat van ons onderzoek naar de juistheid van dit bericht. De beide zoons van dominee Ha- veman uit Tiel studeerden theolo gie, de een is thans predikant in Hurwenen, de'ander werd voor de oorlog hulpprediker onder de arbei ders in de Wieringermeer. Hij werk te overdag als grondwerker en ver richtte 's avonds pastorale arbeid op een wyze, waardoor zij, die om gingen met hem, niet in de cantine zaten, doch by hem bleven. Toen de oorlog kwam werkte hii onder de N.S.B.-ers. Hy nam dienst bij het Legioen en ging naar Rus land. Na de oorlog meldde hij zich by de autoriteiten en werd gedeti neerd. Zaterdag 10 Mei kwam hij in Hurwenen, in de pastorie van zijn broer, met verlof om zijn vader te bezoeken die een hartpatiënt is en een hevige aanval had doorstaan. Na overleg met de kerke raad heeft gedetineerde Have- man de Zondag daarop ge preekt, eigenlijk alleen om zyn zieke vader die de dienst bij woonde een genoegen te doen. Op 1 Juni is de oude dominee overleden. De oude mevrouw Have- man, van wie wy onze gegevens ontvingen, was bedroefd dat het krantenbericht, dat zoveel stof had doen opwaaien, de tekst van de preek onjuist citeerde. In de Bjjbel staat niet „werpe de eerste steen o p m ij". De preek wees erop, dat ieder mens denkt gelijk te hebben, terwijl Christus hiertegen stelling neemt. De gedetineerde wist niet. dat hij uit de kerkelijke rechten was ontzet. HET PERSONEEL van drie grote 1 gegaan. Stakers voor het bekende warenhuizen in Parijs is in staking I warenhuis „Printemps". 99 Gisteren heeft de republikeinse delegatie geantwoord op de brief van de Commissie-Generaal van 21 Juni. waarin nadere inlichtingen werden ge vraagd terzake van de Jjevestiging bü schrijven van 20 Juni door de heer Sjahrir, van de zakelijke inhoud van zijn radiorede. de wijze zoals de* commissie-genc- Het antwoord zegt. dat de schrif telijke bevestiging van Sjahrirs ra diorede inderdaad een poging is ge weest om de kloof tussen de visies in dc door de beide delegaties ge wisselde nota's te overbruggen. Het Indonesische schrijver meent, dat de betekenis van die poging van Nederlandse zijde enigszins onder schat wordt, wanneer de Nederland se delegatie die beperkt ziet tot de Indonesische aanvaarding van de positie van vertegenwoordigers van de Kroon in de interim-regering, op Het byzonder gerechtshof te 's-Gravenhage heeft drie dagen gereser veerd voor de behandeling van de zaak tegen vier verdachten, die tydens de bezetting als ambtenaren van de staatsrecherche en de staatspolitie deel hebben uitgemaakt van het zogenaamde „Kommando Frank", een politie- commando, dat voornamelijk ten behoeve van de S.D.-Kommissaris Frank opereerde. Het zijn J. H. Chr. Krom, Chr. W. J. Baron van Boetzelaer, H. Zinkhaan en C. van Baarle. Er zijn ruim zeventig getuigen gedagvaard. J. H. Chr. Krom, hoofdrechercheur der Staatspolitie te Den Haag. schreef op 1 December 1941 een brief aan de tpenmalige hoofdcom missaris van politie te 's-Gravenha ge, Mr. Hamer, waarin hij deze voorstelde op 1 Januari 1942 door twee N.S.B.-politiemannen een por tret van Hitier te doen ophangen in alle sectiebureaux. Hij is werkzaam geweest voor F. A. R. Protze, chef van de ..Sonderstelle P". een afde ling van de Duitse contraspionnage- dienst. wie hij gegevens verstrekte over illegale activiteit, brieven en documenten van de Nederlandse le- gerinlichtingendienst en archieven van het departement van Defensie. De illegale werkers G. J. van Drimmelen. H. A Mesker. Ida Cool en andere leden van de illegale „Te- lex"-groep zijn door hem gearres teerd. Judenrcfcrat Verder werkte hij voor het „Ju- denreferat" van de SD. Hij leidde huiszoekingen naar en arrestaties van talloze Joodse onderduikers, die hij bij die gelegenheden mishandel de. Vele van zijn slachtoffers kwa men om in concentratiekampen. Chr. W. J. baron van Boetzelaer. inspecteur der staatsrecherche, streed in 1941 en 1942 als S.S.-man aan het Oostfront. arresteerde in 1943 en 1944 als „Unterscharführer" Dezer dagen is een groot internationaal opinie-onderzoek gereed gekomen in zeven landen, waar de Gallup-instituten het publiek ondervraagd heb ben over de doodstraf. In de landen waar doodstraf wel bestaat, vroeg men of men die voor ernstige misdaden (moord b.v.) zou willen afschaffen en in lange gevange nisstraffen veranderen, in landen als Nederland werd gevraagd, of men de doodstraf weer zou willen invoeren. Het Nederlandse Instituut voor de Publieke Opinie wees er b.v. eerst op, dat in ons land alleen oorlogsmisdadigers ter dood veroordeeld' kunnen worden en vroeg vervolgens: „Wat vindt U: moet de doodstraf worden ingevoerd voor gewone (niet-oorlogs-) misdaden of niet?" Een grote meerderheid is er in ons land tegen (64%). slechts 23% is er v o o r en 13% heeft er geen oordeel over. Anti-Revolutionnairen en Com munisten voelen nog het meest voor wederinvoering van de doodstraf, maar ook in hun gelederen zijn er meer tegen. In andere landen, vooral in die waar de doodstraf bestaat, denkt men er echter anders over: Doodstraf Niet invoeren, invoeren/behouden afschaffen In Nederland Zweden Verenigde Staten Tsjechoslowakije Canada Frankrijk Engeland 23% 64 32% 32% 46% 44% 54% 25% 68% 23% 68% 21% 69% 24% Nederlands Instituut voor de Publieke (Internationale Vereniging van Publieke Opinie Instituten) (Nadruk verboden). Geen oordeel 13% 36% 8% 21% 9% 11% 7% Opinie bij de Sicherheitspolizei een illegale werker en maakte jacht op een andere. H. Zinkhaan. wachtmeester der staatspolitie, heeft de illegale werker Lepper neergeschoten, die aan de daarbij bekomen verwondingen is overleden. C. van Baarle. opperwachtmeester der staatspolitie, gaf de plaats aan waar de illegale werker Bishof kon worden gearresteerd. Dit is geschied. In Duitse gevangenschap gevoerd is hii later geëxecuteerd. Bij het getuigenverhoor deelde de heer H. Mesker te Utrecht mede. op ziin onderduikadres door Krom te zijn gearresteerd. Toen is ook gear resteerd mevrouw Ida Cool. Bii die geleeenheid maakte K zich bekend als S.D.-man. Mevrouw Polak, met haar man. eveneens door K. gearresteerd, deed mededelingen over de hun toege brachte mishandelingen. Haar man is in Duitsland omgekomen. Ver dachte verklaarde. dat mevrouw Polak het aan. hem dankt, dat haar babv niet meegenomen is. Veront waardigd koerde mevrouw Polak zich om. van de publieke tribune stegen afkeurende kreten op. Me vrouw Polak betoogde dat haar kind het leven slechts dankt aan het feit. dat het blond haar had. Verscheidene getuigen verklaar den vervolgens over arrestaties van Joden, waarbij K. aanwezig was. In een der gevallen was hij met Bo- land met getrokken pistolen aan een woning gekomen. Een jood is ter plaatse neergeschoten, een andere Jood werd zwaar gewond. Krom zegt niet geschoten te hebben. Wel heeft hij het lijk op de grond zien liggen. Er zijn echter verklaringen, waar uit opgemaakt kan worden, dat zo wel K. als Boland hebben geschoten. Op dc vuilnisbelt Een getuige vertelde, dat K. ge zegd heeft op het politiebureau Mes dagstraat: „Ik heb een Jood doodge schoten. Waar moet het lyk heen? Op de vuilnisbelt?" Bij het verhoor van verdachte Baron van Boetzelaer, zei deze, dat na de capitulatie van Nederland er geen oorlog met Duitsland meer was. „Dat wist toch ieder schoolkind?" merkt de president op. en hij ver volgde: „Hebt U de lagere school afgelopen?" Dat blijkt het geval te zijn. Ver dachte heeft het z.g. „IJzeren Kruis" gekregen, echter niet omdat hij zo veel Russen heeft doodgeschoten, maar omdat hij veel gewonden on der moeilijke omstandigheden uit de vuurlinie gehaald heeft, aldus licht verdachte toe. Hij gaf het ten laste gelegde toe. De heer Eikhuizen deelde mede, dat zijn arrestatie als illegaal wer ker, door Duitsers geschiedde, in te genwoordigheid van verdachte. De verhoren werden door twee mensen verricht. Van Boetzelaer was er steeds één van. De president vestigde de aan dacht erop. dat deze getuige door het Duitse Obergericht ver oordeeld werd tot twaalf jaar tuchthuis. Verdachte moet heb ben gezegd, dat als het aan hem had gelegen Eikhuizen de dood straf had gekregen. raai deze stelt. Deze aanvaarding, zo schrijft Sjahrir, stelt ook onze voorstellen in een ander licht. Zo werden onze voorstellen omtrent de regeling der buitenlandse betrekkingen beheerst door onze visie op de interim-rege ring. Bijzondere vermelding ver dient echter het door uwe delegatie voorgestelde directoraat voor de binnenlandse veiligheid. Met het denkbeeld een dergelijk lichaam, ressorterende onder de interim-re gering op te richten kunnen wij ons verenigen. Uw eigen voorstellen maken ech ter o.i. nadere bespreking omtrent samenstelling jn werkwijze van dit lichaam nodig. Onze delegatie wil teneinde geen misverstand te doen ontstaan, reeds thans opmerken, dat zij de handhaving van orde en rust in het "republikeins gebied bij uit stek als dc taak der republikeinse regering beschouwt. Al wijst zij du6 samenwerking in federaal verband, gezien haar aanvaarding van uw denkbeeld, een directoraat voor de binnen landse veiligheid op te richten geenszins af. zo zal deze naar haar mening toch moeten uitgaan vsn de erkenning der eigen ve-- antwoordelijkheid terzake van de toekomstige deelgenoten der fede ratie. Wij blijven hij onze mening dat dit overleg het beste geschie den kan in de op korte termijn in te slellen interim-regering. A.N.P. tekent hierbij aan, dat op de aide-mémoire van de Ne derlandse regering nog niet door de republikeinse regering is ge antwoord. Voor Arnold Meyer De Bijzondere Raad van Cassatie heeft de vroegere leider van Natio naal Front, Arnold Meyer, veroor deeld tot 4 jaar gevangenisstraf met aftrek van voorarrest, dat thans 1 jaar en 7 maanden geduurd heeft. Het Byzonder Gerechtshof had Meijer tot 5 jaar veroordeeld. Toen hij na de uitspraak In een gevangeniswagen zou worden weg gevoerd verdrong zich een aantal personen om de wagen, die. toen de „leider" naar buiten kwam hem de fascistengroet bracht. Rinkel uitgeschakeld De tweede dag der Wimbledon- kampioenschappen was gewijd aan. de tweede ronde heren-enkelspel en eerste ronde dames-enkelspel. Rin kel verloor van de Engelse speler Baxter, 63, 26, 68, 16. In de eerste ronde van het dames-enkel- spel sloeg mej. Rollin Couquerque de Franse mde Haraeling met 64, 6—4. Fabrikant pleegde verduistering De recherche heeft de Haar lemse fabrikant C. K. aangehou den. die -verdacht wordt van het opmaken van schijncontracten en het bedrijven van bankbreuk. In April van het vorig jaar leende hij bij een bank in Haarlem een som van 20.000. Als zekerheidsstelling gaf hij de fabrieksmventaris op. Vervolgens leende hij van een an dere bankinstelling een bedrag van 5000, waarvoor hij een gedeelte van het reeds aan de eerste bank ge geven fabneksinventaris in onder pand gaf. Tot slot leende bij van een persoon in Amsterdam een be drag van 30 000. Na zyn faillisse ment bracht hij de goederen uit de fabriek heimelijk naar Amsterdam over. Tabak 2 reserve niet meer geldig De bonnen „tabak 2 reserve" van de tabakskaart QA 703, voor het kopen van scheerzeep, zyn na 28 Juni niet meer geldig. In het rapport van do Balkancommissie, dat vandaag to Lake-Success Is gepubliceerd wordt gezegd, dat allo betrokken partijen, Griekenland enerzijds en Joegoslavië, Albanië cn Bulgarije anderzijds, schuld hebben aan de grensincidenten op dc Balkan. Griekenland vervolgt Macedonische minderheden en werkt daardoor verzet In do hand, Joegoslavië cn, U) mindere mate, de anderen steunen de guerlUa-troepen. De voornaamste conclusies van het rapport zijn: 1. Joegoslavië en, In mindere mate, Albanië en Bulgarlle steunen de guerlllastrljders ln Griekenland. 2. Joegoslavië heeft te Boelke9 aan de Griekse grens een vluchte lingenkamp, gesticht, waar Grieken politiek en militair geschoold wor den en vervolgens naar Griekenland worden teruggezonden om aan de guerilla deel te nemen. 3. By Tirana bevindt zich een Albanees vluchtelingenkamp, waar Grieken politieke en militaire scho ling ontvangen. Tevens heeft Alba nië gidsen en verbindingsmannen ter beschikking gesteld van gueril- lastriiders, die uit Albanië en Joego slavië naar Griekenland terugkeer den. Deze hulp had nog plaats in 1946. 4. De Bulgaarse steun aan de Griekse guerillastrtfders bestaat uit hulp hii grensoverschrijding, zie kenhuisfaciliteiten en wapenleve ranties. 5. Joegoslavië en Bulgarije heb ben onenlijk steun verleend aan de Macedonische separatistische be weging, doch de Griekse vervolging van in Macedonië wonende slaven heeft een vruchtbare sfeer voor der gelijke bewegingen geschapen. 6. Het rapport beschuldigt belde zijden van talrijke kleine grens- schendingen. Het rapport verklaart tevens, dat de discriminatie en vervoleing van minderheden en politieke oppositie- Het goede voorbeeld Meer dan 15 arbeiders van de AM7 Machinefabriek v.h. Jansen en Sutonus te Utrecht zijn onder dienst geroev^u. Hierdoor dreig de het gereedkomen van de voor de voedselvoorziening en voor export bestemde machines in ge- raar te komen. De voltooiing van dit werk ligt in 't algemeen landsbelang. Zes en dertig ledevan het bedrijfdie verantwoordelijke of leidende posities bekleden, heb ben zich toen uit eigen beweging bereid verklaard om, 'en einde de dreigende stagnatie te voor komen, minstens drie maanden lang na kantoorsluiting drie uur aan de machines te gaan staan. De meesten van hen waren, voor dat 'j een leidende functie kre gen, geschoolde vakarbeiders. groepen door de Griekse autoritei ten grotendeels oorzaak Is voor het toenemen der guerilla. De commissieleden die het rap port steunen zyn de vertegenwoor digers van Australië, België, Bra zilië, China, Columbia, Syrië en En geland. De Russische en Poolse le den wezen alle beschuldigingen te gen de Slavische staten vnn de hand, terwijl de Franse gedelegeer de de conclusies niet wilde onder schrijven, daar hij van mening was, dat slechts de Veiligheidsraad het recht heeft dergelykc conclusies te trekken. De Russische en Poolse afgevaar digden noemden de beschuldigingen van Griekse getuigen tegen dc Sla vische staten „vals en provocerend" en verklaarden dat vele der Griekse getuigen „fascisten en misdadige elementen" zijn. In het rapport wordt gezegd dat de commissie in Grieken land een aanzienlijke mate van politieke vrijheid en vrijheid van snreken heeft aangetrof fen. De meerderheid van de commissie Is tevens van me ning. dat sommige leden der Griekse Gendarmerie en offici eel toegelaten rechtse strijd groepen zich hebben schuldig gemaakt aan massa-arrestaties gevangennemingen, verbannin gen. ranselpartiicn en andere brutaliteiten en het in brand steken van hulzen. Aanbevelingen De commissie heeft de volgende aanbevelingen aan de Veiligheids raad gedaan: 1. De Veiligheidsraad moet de vier betrokken regeringen aanbeve len zich te onthouden van actie9, die spanning in de grensgebieden veroorzaken en van het aanmoedi gen van dissidente groepen in el- kaars landen. 2. De vier regeringen zouden vre- desconventies moeten tekenen. 3. De Veiligheidsraad zou een kleine commissie of een enkele ee- commlteerde ln de onrustige gebie den moeten aanstellen, die inciden ten zon moeten rapporteren. 4. Vluchtelingen uit elk der vier landen dienen in kampen te wor den afgezonderd en niet in staat worden gesteld politieke of mili taire activiteit te ontplooien. In dien mogclyk moeten de kampen onder internationaal toezicht wor den gesteld. 5. De Veiligheidsraad zal de be trokken regeringen moeten verzoe ken de uitvoerbaarheid van vrijwil lige uitwisseling van minderheden te onderzoeken. De Sowjet-Unle en Polen weiger den evenwel deze aanbevelingen te steunen, daar zij „de souvereine rechten van dc vier staten om hun onderlinge betrekkingen zelf te re gelen beperken." Deelen's Commandant krijgt een jaar Voor de zoveelste maal waren de malversaties, gepleegd in de be ruchte autodump Deelen, het onder werp van behandeling in een reeks van 36 zaken, die de krijgsraad te velde heeft beziggehouden. Het be trof vrijwel uitsluitend militairen, die hetzij in enige functie, hetzy als volkomen ondergeschikte daadwer- kelyk of indirect mee hebben gesto len uit de voorraden trucks, jeeps, motorrijwielen, autobanden, onderde len van motoren. De krijgsraad veroordeelde de sergeant van de ge- zagstroepen en wachtcommandant van Deelen J. van de Klift uit Veenendaal, tot een jaar gevange nisstraf. De andere deelhebbers in dit geknoei kregen aanmerkelyk la gere gevangenisstraffen of zware geldboeten gecombineerd met voor waardelijke gevangenisstraffen. Om de rentabiliteit der Nederlandse landbouwbedrijven te bevorderen en het afleveren van producten van goede kwaliteit te kunnen contro leren Is op het departement van Landbouw een zesjarenplan in voorbe-* reldlng. Dit plan zal dit jaar by de begroting aan de Staten-Gencraal worden voorgelegd. Dit deelde minister van Land bouw. Visserij cn Voedselvoorzie ning S. L. Mansholt mee in de jaar vergadering van de Zeeuwse Land- bouwmaatschappy, welke gisteren in Middelburg is gehouden. Hij verklaarde verder, dat het plan voorziet in de uitbreiding van het landbouwonderwijs, verbetering der voorlichting, uitvoering van cultuur techni sche werken ter verlaging van de productiekosten en een ver gaande mechanisatie. Rond 130.000 ha komen voor ruilver kaveling in aanmerking, 30.000 ha krijgen een betere ontwate ring, 25.000 ha zullen worden herontgonnen, het een zuivere landwinst betekent van 40.000 ha en een deviezenbesparing van f 38.000.000 per jaar. De mechanisatie voorziet in 15.000 tractoren en 5000 aardappel- pootmachines, 2000 aardappelrooi- machines e.d. Alleen de tractoren betekenen ten opzichte van de paar- dentractie een deviezenwinst van f 16.000.000 per jaar. De agrarische politiek der regering is gericht op waarborging van een redelijk be staan in de landbouw voor boeren en landarbeiders. Tenslotte wees de minister op de mogelijkheid van een agrarische politiek in het kader van Benelux. 35.000 Nederlanders naar Brazilië Het Nederlandse consulaat in Porto Alcgre heeft Maandag bekend gemaakt, dat Brazilië 35.000 Neder landse immigranten zal toelaten. Vijfhonderd hiervan zullen zich ves tigen in de staat Rio Grande do Sul voor de veeteelt en de ontwikkeling van de zuivelindustrie. Verraad. „Vrij Nederland De Lohmans en Moorhoff voorwaardelijke straf J. C. M. Beenen, do N.S.B.-er die do Haarlemse „Vrjj Nederland"- grocp verraden hoeft, is door het Byzonder Gerechtshof to Amster dam veroordeeld tot twintig jaar gevangenisstraf. Beenen heeft al zeven jaar wegens verraad van de verzekerings-agent Bronkhorst, zo dat hjj totaal 27 jaar zitten moet. Zijn vriendin en medeplichtige Augusta Kappelhof kreeg vier jaar gevangenisstraf. Beiden zyn de rechten voor het leven ontnomen. Jan en Tom Lohman, die door Beenens verraad in handen der Duitsers vielen en toen „doorsloc- gen", zijn veroordeeld tot resp. zes maanden en één jaar voorwaarde lijk en onder toezichtstclhng Stich ting politieke delinquenten. Ernst Moorhoff, die in dezelfde omstan digheden verkeerde cn twee jaar in Duitse concentratie-kampen heeft gezeten, kreeg drie maanden voor waardelijk. L niiiimiiifiiir— - Meer bewolking Weersverwachting van De BiU, geldig van Woensdagavond tot Donderdagavond 1 Droog weer met morgén over dag meer bewolking. Meest ma tige wind tussen Zuid-West en Zuid-Oost Iets lagere tempera tuur dan vandaag. ttSBB&Fi L '~V I" 7 - -tt-mrr irr- - -

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1947 | | pagina 1