DAGBLAD VOOR AMERSFOORT r Suriname en de Antillen krijgen grotere bevoegdheden Kommando Frank trad beestachtig op Meer zekerheid voor belangen der negara's gevraagd Arie Vooren bracht kleur en tekening UITGAVE VAN DE STICHTING HET PAROOU Donderdag 26 Juni 1947 Nr. 678 6e Jaargang J Samenstelling Staten gewijzigd en algemeen kiesrecht Wensen worden nu vervuld Sjahrir's regering bedreigd ZO MAAR EEN ZOMERFOTO Als je het niet zegt.... Kruideniers uiten hun misnoegen Kübler won de eerste etappe Niet meer kolen! Cacao en één ei Gironummer 510330 Bank: R'damsche Bank Postbus 9 Abonnementsprijs: 0.31 per week of 4.— per kwartaal Losse nummers 10 ct. V.. Red. en Adm.: Snouckaertlaan 7, Amersfoort Telef. redactie 4291 Telef. administratie 6235 Directeur-Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDER De regering: heeft aan de Staten van Suriname en Curasao voorgelegd wetsontwerpen tot wijziging van hun staatsregelingen, welke zonder grondwetswijziging Suriname en de Nederlandse Antillen in de gelegen heid stellen om op nieuwe voet deelgenoot te zjjn in het Koninkrijk en in het bijzonder hun taak in eigen omgeving ter hand te nemen. Eén der belangrijkste wijzigingen, welke do regering voorstelt, is de mogelijkheid tot wijziging in de samenstelling der Staten en die tot instelling van algemeen kiesrecht. nen ter verwezenlijking van een zo groot mogelijke mate van verant woordelijk bestuur en zelfstandig heid; Volgens de memorie van toelich ting klemt de behoefte tot deze her zieningen temeer omdat Suriname en de Nederlandse Antillen, vrij ge bleven van direct oorlogsgeweld en bezetting, een zelfstandige ontwik keling doormaakten en gedurende deze jaren in levend contact ston den met de evolutie van het staat kundig denken in de wereld. In afwijking van vroegere doel stellingen is het richtsnoer by deze herziening geweest op ruime wijze de mogelijkheid te openen tot over dracht van zodanige verantwoorde lijkheid als verenigbaar is met de grondwet en zonder ontwrichting door de betrokken gebiedsdelen kan worden gedragen. 1. Instelling van nieuwe orga- De eerste stap VRIJDAG ko men de Euro pese Grote Drie te Parijs bijeen voor de bespreking van het plan-Marshall of beter van de wijze, waarop ons werelddeel in con structieve zin kan reageren, op de suggesties, welke de Amerikaanse staatssecretaris gedaan heeft. Hoewel het nog niet absoluut zeker is, dat Molotof zelf komt (er wordt verteld, dat hij overwerkt is en dat ook Wisjlnski ziek zou zijn, maar ze vertellen zo veel), schijnt men in Franse offi ciële kringen toch vast op zijn aan- wèzigheid te rekenen. Hoe dit zij, de hoofdzaak in dit geval is, dat de Sowjet-Unie de uit nodiging heeft aangenomen: de eerste stap is gezet. Wy hebben onze lezers overigens al gewaarschuwd tegen overmatig optimisme. Veel. zo niet alles zal in Parijs afhangen van de geest, waarin de Russen de uit nodiging hebben aange nomen. Het schrijven, waarin nun antwoord op de invitatie vervat was, klonk heel aimabel, bepaald geruststellend aimabel. En toch vragen wij ons af, of zelfs in dit zo welwillende schrijven een heel klein, maar heel gevaarlijk addertje on der het gras schuil gaat. De Russen spreken nl. met enige nadruk van „Europese landen", van „de natio nale economie der verschillende staten". Het kan natuurlijk zrjn, dat wij achter deze formulering te veel zoeken, maar ons inziens ligt het accent hier toch net ergens anders dan bij BevinBidault of wat dat betreft ook bij Marshall. Dezen wil len immers komen tot een Euro pees program, een plan voor Euro pa als één geheel. Is het nu zo, dat de Russen het probleem meer op particularistische v\ijze benaderen? Wij worden in deze twijfel nog versterkt, wanneer wy horen, dat een woordvoerder van de Poolse re gering als eerste van 4 voorwaar den voor een aanvaarding van het plan-Marshall heeft genoemd „d a t de betrokken landen ieder voor 3 i c h zullen moeten kunnen beslis sen, of zij hulp nodig h e b b e n". Hier zijn de Polen be slist op het verkeerde pad, want het gaat er niet om, welke hulp ieder land, maar wat Europa nodig heeft. En niet alleen no dig heeft, maar ook kan opbren gen! Wanneer de Russen inderdaad met deze particularistische opvat ting naar Parys komen, dan zal dit zeker onmiddellijk een moeilijk te nemen hindernis op de weg naar samenwerking zijn. EEN tweede probleem zal worden gevormd door de vraag, die in het begin van de discussie al zal op komen, welk(e) orga(a)n(en) het economische plan voor Europa moet(en) opstellen. Het is bekend, dat Bevin de voorkeur geeft aan de zgn. functionele oplossing (een oud lievelingsbeeld van hem), dat wil zeggen aan de instelling van be paalde commissies voor bepaalde onderdelen van het economisch le ven, b.v. voor het Europese steen koolprobleem, het electriciteitspro- bleem, het voedselprobleem, enz. enz. Ook de Franse regering heeft in een nota aan de Amerikaanse suggesties in de richting van der gelijke commissies gedaan. De Rus sen daarentegen zouden naar men veronderstelt liever willen werken met de Europese Economi sche Raad. een van de weinige in ternationale organen, waarvan zij al lid zijn. Het kan natuurlijk meevallen, maar wij zyn bang, dat ook hier over nog wel het een en ander te doen zal zijn. Vooral als wij beden ken, hoe formalistisch de Russen zich tot dusver hebben getoond, hoe moeilijk er met hen in kwes ties van procedure e.d. te praten valt. Wij kunnen de vraag naar de organen, waarmee men werken wil, een bijzaak noemen, iets van onder geschikt belang, voor de Russen zal het dit zeker niet zyn, zy zyn in staat hier een prealabele vraag van te maken. Zo Bevin intussen in één ding positief is geweest, dan toch wel hierin, dat hij een oplossing niet wil laten ophangen aan procedure kwesties; hij wil niet dulden, dat de zaak hiermee slepende gehouden wordt. Wij juichen dit toe, want in dit geval geldt zeker: wie snel han delt, handelt dubbel. 2. Wijziging in de samenstelling van de Staten en uitbreiding van het kiesrecht; 3. Uitbreiding van de bevoegd heden bij decentralisatie en decon centratie van bestuur en wetge ving; 4. Wijziging van de buitenge wone bevoegdheden van de gouver neur in tyden van oorlog en drin gende omstandigheden; 5. Wyziging van de zogenaamde conflictenregeling: 6. Wijziging van de voorschrif ten inzake de vaststelling van de begroting en die ten aanzien van de financiën. In beide staatsdelen bestaan er grote bezwaren tegen dat de gou verneur in geval van oorlog, op stand of andere dringende omstan digheden met buitengewone be voegdheden wordt bekleed. De bui tengewone bevoegdheden zijn nu ter nadere regeling opgedragen aan de landsverordening. Commandant strijdkrachten De benoeming van de comman dant der gezamenlijke landstrijd krachten geschiedt door de koning. De gouverneur wordt het recht verleend officieren, ingedeeld by de gewapende macht, te benoemen, te bevorderen en te ontslaan. Er is, overeenkomstig het doel de democratische beginselen ook in het overzeese bestuur verder door te voeren, gezocht naar een meer actieve en positieve beleving van verantwoordelijk bestuur voor de betrokken bewolking. Hieruit is ontsproten de in stelling van een college van ge committeerden bestaande uit ten minste drie en hoogstens vijf leden, dat tot taak heeft een zo intensief mogelyke sa menwerking met de gouver neur als met de grondwet ver enigbaar is'.terwyl de mogelijk heid tot optreden als bestuurs- gemachtlgde in de Staten ook formeel gegeven is. In nauw verband hiermee Is In gesteld een vertegenwoordiging van Suriname (Curasao) in Nederland. Dc wijziging in de samenstelling van de Staten en de daarmee ver band houdende mogelijkheid tot in stelling van algemeen kiesrecht ko men geheel tegemoet aan de door de Staten van Suriname en de Ne derlandse Antillen geuite wensen. Het aantal Statenleden is met zes uitgebreid en gebracht op 21, ter wijl zij rechtstreeks worden geko zen in kieskringen, volgens de be ginselen van algemeen kiesrecht, nader te regelen in het kiesregle ment. De redering ontveinst zich echter niet, dat in beide staats delen het politieke leven nog betrekkelijk weinig georgani seerd aan de dag treedt. Dit heeft haar echter niet weerhou den de mogelijkheid tot verdere staatkundige ontwikkeling open te stellen. Met het oog op de in Curagao bestaande maatschappelijke verhou dingen waarbij veronachtzaming van minderheidsgroepen niet uitge sloten moet worden geacht, is voor lopig, onder handhaving van de be ginselen ener gekozen vertegen woordiging als uitzonderingsgeval voorzien in 'n mogelykheid tot aan vullende benoemingen in dit college door de gouverneur van een of meer representanten van die groep (en), welke door de verkie zing niet vertegenwoordigd was (waren) en zulks wel zou(den) moeten zijn, wil men met recht spreken van een volksvertegen woordiging. Ook vrouwenkiesrecht Voor Suriname is door de instel ling van het instituut van kies mannen beoogd recht te doen aan die bevolkingsgroepen welke in verband met hun graad van ont wikkeling rechtstreekse kiesbe voegdheid voorshands wellicht niet zouden kunnen hanteren. Voorts is ruimte gelaten om vrouwenkies recht in te voeren naar de mate, waarin hieraan in de betrokken staatsdelen behoefte wordt gevoeld. Hoewel Nederland de tekor ten op de begroting van Suri name gedurende vele achter eenvolgende jaren voor reke ning van de Nederlandse begro ting heeft gebracht, en de eigen middelen van Suriname ook thans nog niet voldoende zijn om de uitgaven te dekken, heeft de regering gemeend dat dit geen beletsel zou mogen vormen om de begroting door de landsorganen m Suriname zelf te doen vaststellen. Daar de Nederlandse Antillen zich sedert 1932 onafgebroken in een sluitende begroting mogen verheugen, kan dit standpunt natuurlijk ook voor dit staats deel worden aapvaard. Ontaarde moeder gearresteerd De Hilversumse recherche heeft een 26-jarige vrouw gearresteerd, die gescheiden van haar man leeft en zich niets van haar moederlijke plichten jegens haar drie kinderen aantrok. Zij bleek alle distributie bescheiden te hebben verkocht voor f 140.aan een militair en roet dit geld was zy aan de zwier gegaan, de kinderen aan hun lot overlatend. Ook ie militair werd opgespoord. Mohammedanen tegen meer concessies De machtige Indonesische Moham medaanse party, die beweert 10.000.000 leden te tellen, heeft Woensdag gedreigd een poging te zullen doen, om de regering-Sjahrir omver te werpen, indien het Indo nesische kabinet besluit nog meer concessies aan de Nederlanders te doen tijdens de zittingen die thans aan de gang zijn. De kritieke kabinetszitting begon Woensdagmiddag om 12 uur. De ad viezen van het kabipet en het gehele standpunt van de regering tijdens de recente onderhandelingen zullen Donderdag laat aan het werkcomité van het Indonesische voorlopige par iemeent voorgelegd worden. De Mohammedaanse partijleider, dr. Soekiman. heeft in een interview gezegd, dat de regering-Sjahrir reeds te ver gegaan is door aanvaar ding aan te bieden van een Neder landse kroonvertegenwoordiger als de jure leider van de interim rege ring. Dr Soekiman. die zich tegen alle onderhandelingen met de Ne derlanders verzet heeft, zei. dat de Mohammedaanse partij haar opposi tie zou laten varen en zich achter de regering-Sjahrir zou plaatsen, indien het kabinet besluit zich te verzetten tegen deze Nederlandse politieke agressie en. indien deze zich verder ontwikkelt, tegen Nederlandse mili taire agressie. Woensdagavond zou hij confereren met de minister van binnenlandse zaken. Mohammed Roem en de mi nister van voori:chting Mohammed Natsir, beiden leden der Mohamme daanse partij. Indien zij te verstaan geven, dat het kabinet van plan is nog meer concessies te doen, zou het zeer wel mogelijk zijn, dat de Mohammedaanse partij zou trachten de regering-Sjahrir 0111- ver te werpen. Acht van de 40 leden van het parlementaire werkcomité zijn lid der Moham medaanse partij. Weel U het nog, oudere en oude lezers, dat ook U (en wij!) zo rond een pomp hebben gestaan als de zomerzon ons dreigde te smelten? Nu doen wij zo iets niet meer, helaas! President de Nicola afgetreden President de Nicola van Italië is gisteren om gezondheidsredenen af- getrelcn, «aldus meldt Radio Rome. De Nicola zou oorspronkelijk op 24 Juni zijn afgetreden, op welke datum dc constituerende vergade ring zou zyn ontbonden. Toen deze vergadering echter besloot nog zes maanden aan te blijven stemde hij er in toe in functie te blijven, tot dat er een opvolger zou zijn ge kozen, d.iar er volgens de consti tutie geen voorziening voor de tussenperiode bestaat. De arrestatie van de illegale werker de Lepper komt ter 6prake bjj de behandeling van de zaak van het „Kommando Frank" voor het Bijzon der Gerechtshof te Den Haac. Dc 24 jarige Iï. ZmUlmui. heeft hem neer geschoten by een achtervolging. Zinkhaan verklaarde, dat h(| de Lepper sommeerde de handen op te steken. Toen deze de handen omlaag bracht, meende verdachte, dat de Lepper zyn revolver wilde trekken. Verdachte heeft toen geschoten. De president merkt op. dat er verklaringen zijn afgelegd, volgens welke de Lepper by zijn arrestatie gefouilleerd was, zodat aangenomen kon worden, dat hy ongewapend was. In verband met een vraag van de verdediger deelt verdachte van Baarle mede. dat op de Lepper een wapen is gevonden. De presi dent constateert, dat deze verdach te vroeger verklaard heeft, dat de Lepper ongewapend was. Thans komt verdachte daarop terug. De advocaat-fiscaal vraagt, of een der verdachten weet. waar het lijk van de Lepper begraven is. Dit blijkt geen hunner te weten. Een der getuigen deelt mede, dat één van haar beide zoons, die ille gaal werkzaam waren, dodelijk ge troffen in een ziekenhuis lag. Zij tnochf hem bezoeken. Verdachte van Baarle heefi, terwijl de jongeman op sterven lag, nog getracht hem te lalen zeggenwie zijn opdrachtge vers waren. Vroeger is deze getuige in hechtenis geweest en, naar zij thans vertelt, is zij toen door Krom behandeld als een beest „Als je het niet zegt schop ik je de nieren uit je shad hij toen gezegd Ds. A. G. Barkey Wolf deelt ver volgens mede, dat van Baarle bij hem er op aangedrongen heeft de stervende jongen te laten spreken. Toen hij in de ziekenkamer kwam bleek hem, dat er achter een scherm mensen hadden plaats geno men. Getuige heeft samen met de ster vende gebeden. De heer de Ruyter komt verkla ren, dat daarna politie met de ver- Spijbelende Prins teruggevonden De 15-jarige Iraanse prins Hamid Reza Pahlevi, die vermist werd te New-York is thans te Parijs terug gevonden. Hij had een hevige tegen zin om de school te bezoeken en volgens zijn broer was dit nu reeds de derde keer, dat hij spijbelde, één keer in Berroet, in Zwitserland en nu in New-York! Incidenten «aan de Oostenrijkse grens De Britse autoriteiten waren ern stig verontrust over een herleving van de ongeregeldheden aan de Oos- tenrijks-Joegoslavische grens, waar Sloweense „witte-gardetroepen", die het wapen van ex-koningPeter van Joego-Slavië voeren en de omge ving hebben geterroriseerd. De Oostenrijkse gendarmes zijn te licht gewapend om er een einde aan te maken en de Engelsen zijn niet bereid troepen in te zetten m een gebied, waar gemakkelijk een inter nationaal incident kan ontstaan. Er zouden verscheidene personen door deze witte-gardetroepen gedood zijn. Volgens brieven, die op het graf van een witgardist waren ach tergelaten. vechten deze troepen te gen het communisme. daohte Z. en van B. in zyn huis was gekomen, om hem te arresteren. Hy wist echter te ontsnappen. Ver dachte Zinkhaan zegt. dat hem ln Scheveningen verklaringen zyn af geperst door deze getuige, die hem mishandeld heeft. Het blijkt ech ter, dat Zinkhaan door twee ande ren verhoord is. De vrouw van ge tuige de Ruyter verklaart vervol gens over mishandelingen, die van Baarle gepleegd heeft. Zy moest vyftlg maal een diepe kniebuiging maken. Als ze zich ver telde moest ze opnieuw beginnen. Verdachte van B. ontkent de mis handelingen, behalve de kniebuigin gen. „Zyn dat gebruikeiyke politie- methoden?" vraagt de advocaat fiscaal. „By luitenant van de Werf wel", antwoordt verdachte. Onwettig Geen der verdachten heeft ooit een bewijs van in verzeke ringstelling afgegeven, zoals door de Nederlandse wet ver eist wordt. Daaruit blijkt vol gens dc president voldoende, dat alle arrestaties onwettig waren en dat de verdachten voor de Duitse politie werkten. Uit schriftelijke verklaringen blijkt nog, dat alle arrestanten die by de arrestantenbe- waarplaats ingebracht werden door leden van het commando- Frank, op naam van de Duitse politie werden ingeschreven. De heer van Dien die de leiding heeft gehad van de brigade welke was gevormd tegen de roofoverval len, deelt mede, dat bij gewone die ven de zaak vervolgd werd. Bleek het dat men met illegalen te doen had, dan werd in die zaken gesa boteerd. De opzet van verdachten was contróle uit te oefenen op de gedragingen van getuige en de bri gade. De wachtmeester der marechaus see Jansen, die gearresteerd was wegens illegale activiteit, verklaart op de dodenlijst geplaatst te zyn. Aan Krom heeft hij gevraagd een brief aan zyn vrouw en kinderen te mogen schrijven. Deze heeft Jan- sens vrouw bezocht met de mede deling:' „Morgen ben je jarig en dan wordt je man gefusilleerd". De protestactie der kruideniers en grossiers in de levensmiddelenbran che. die zich een week geleden het eerst manifesteerde in een vergade ring te Enschede, breidt zich snel over het land uit. Zo zullen de krui deniers van geheel Noord-Holland hun afgevaardigde zenden naar de prctestvergadering, die op 1 Juli te Alkmaar gehouden wordt en binnen kort zal in Utrecht zelfs een lande lijke protestmeeting plaatsvinden. Indien de regering geen aandacht schenkt aan de klachten van de 50.000 kruideniers, die ons land telt en die het er allen over eens zijn. dat hun bestaan bedreigd wordt door te kleine winstmarges, zal de cam pagne een ernstige afmeting aan nemen. De ontevredenheid over de geldende prijsvoorschriften en de strafheid van het controle-apparaat is zo groot, dat ernstig de mogelijk heid van een staking onder de ogen wordt gezien. U.S.A. protesteert bij Roemeense regering Het Amerikaanse ministerie van buitenlandse zaken heeft krachtig geprotesteerd tegen de „drastige be roving \an burgerlijke vryheden, waaraan het Roemeense volk wordt onderworpen." In een nota, die door de Ameri kaanse vertegenwoordiger in Boeka rest, Roy Melbourne, namens de Amerikaanse regbring aan de Roe meense minister van buitenlandse zaken. Tatarescu, is overhandigd, wordt uitdrukking gegeven aan de „grote bezorgdheid" over deze ont wikkeling in Roemenië en verklaard, dat zij de naleving van de bepalin gen van het Roemeense vredesver drag nadelig zou kunnen beïn vloeden. In de nota wordt vooral geprotes teerd tegen „de arrestatie \an hon derden leden der oppositiepartij en hun detinering voor onbepaalde tijd in gevangenissen en concentratie kampen onder betreurenswaardige omstandigheden." De verklaring van de Roemeense minister van binnen landse zaken, dat deze maatregelen „noodzakelijk zijn om de orde in het binrvenlayd te bewpren" wprdt door de Amerikaanse regering van de hand gewezen. De USA waarschuwt de Roemeen se regerin 1. dat de toestand in Roe menie in het oog gehouden zal wor den cn de genomen maatregelen in strijd zijn met artikel drie van het Roemeense vredesverdrag, waarbij de Roemeense regering verplicht is, de meest elementaire menselijke rechten en fundamentele vrijheden in Roemenië te waarborgen. Nota's van Oost-Indonesië en West-Borneo De Inhoud van dc memoranda van Oost-Indonesic cn West-Kalimantan (Borneo) naar aanleiding van dc nota-wisseling tussen de Commissie-Gene raal en de Republiek, memoranda die door bemiddeling van dc C.-G. «aan de Nederlandse regering zUn overhandigd, is thans door dc rcspcctieveiyke regeringen bekend gemaakt. In dc memoranda wordt de republikeinse nota onaanvaardbaar genoemd en enige amendementen op de nota der C.-G. vermeld, die meer zekerheid beogen voor de belangen van de Negara's. k j n n plaats hebben tussen de Nederland* Accoord met nota C.-G., onder voorbehoud Biykens haar memorandum komt de regering van Oost-Indonesië tot de slotsom, dat zij met het systeem van overgangs-staatsbouw. zoals voorgesteld door de Nederlandse de legatie, in principe kan instemmen, met inachtneming van enige voor behouden, doch dat de voorstellen van de republikeinse delegatie voor haar onvoldoende waarborgen in houden voor de rechten en belangen van Oost-Indonesië. waardoor deze voor de regering van Oost-Indonc- sië onaanvaardbaar zijn. De voorbehouden, die Makassar ten opzichte van de Nederlandse nota maakt, berusten op twee mo tieven: Oost-Indonesië wenst een plaats, zeer uitdrukkelyk naast, en in geen geval onder de Repu bliek Java-Sumatra; Qost-Indonesic verlangt voorts de economische be langen van de Negara tc beveiligen. Oost-Indonesië meent, dat van de aanvang af voorop moet staan, dat de Negara aanspraak maakt op ge lijkheid, gelijkwaardigheid en geliik- bcreehtigdheid. Derhalve verlangt de regering der Negara een gelijk aantal vertegenwoordigers in de or ganen en commissies van de intc- rimregering. Een zekere onevenre digheid is voor Oost-Indonesië slechts aanvaardbaar in colleges, die een overwegend technisch ka rakter dragen. Ook in dat geval vraagt de regering echter de nodige waarborgen voor de positie van Oost-Indonesië. Naar aanleiding van de passage in de nota van de commissie-gene raal. dat de behandeling van de grote vraagstukken blijft berusten bij do gezamenlijke delegaties, waarbij Oost-Indonesië cn Borneo vertegenwoordigd zullen zijn, wijst de regering van Oost-Indonesic er op. dat het dan voor deze Negara een levensbelang is. om als gelijke, dus met een afzonderlijke delegatie, aan de besprekingen deel te nemen. Gelijkberechtigdheid Ook het memorandum van West- Borneo. opgesteld door het dage lijks bestuur van de West-Kaliman- tan-raad. spreekt als eindoordeel uit. dat de voorstellen, vervat in de antwoord-nota van dc republikein se delegatie in ongewijzigde vorm niet aanvaardbaar zijn. West-Kali- mantan (Borneo) beperkt zich in het memorandum tot die delen vah de nota, die betrekking hebben op staatkundige, militaire en econo mische voorzieningen voor geheel Indonesië. Met klem wordt aange drongen op een spoedige uitvoering van Linggadjati. Voor zover deze betrekking heeft op de vorming van de Verenigde Staten van Indonesië en de voorlopige voorzieningen die hiermede verband houden. verUngt West-Borneo, dat er overleg zal Tour de France In de traditionele atmosfeer van elkaar verdringende renners en journalisten, getoeter van duizen den claxons, fanfares van militaire muziek en gedreun van een hon- derdduizenkoppige menigte heeft de start voor de eerste étappe van de Tour plaats gehad. De symbolische start had reeds plaats in het hartje van Parijs by de Triomph-boog, Het is aardig te kunnen vermel den dat in de eerste uren van de course het een Nederlander was, en wel Vooren, die voor de. verlevendi ging gezorgd heeft. Hy trok er al heel spoedig alleen tussen uit en had te Morlac, 22 k.m. van het be ginpunt, zowaar 1 min. 25 sec. voorsprong genomen. Natuurlijk was dit al zo gauw na de start wel een tikje tb stoutmoedig. Het was een bravourstukje, maar had dit voordeel, dat het wat kleur en te kening in de rit bracht en dat eerst vier of vyf renners en daarna het gehele peleton als een haas achter hem aanging. Na een kwartier van dol jagen over acht k.m. was zijn voorsprong te niet gedaan. Vooren en Kablensky (Pool) die beiden een uitstekende course re den, en die uit alle macht aan het peleton gerukt en getrokken had ken, als de kans zich voordeed, wa ren in de kopgroep die de voor sprong van de uitgelopen regionale Fransman Dangxiillaume te niet ge daan had en eindigde slechts op enkele minuten van de winnaar Kü bler in het hippodrome van Rijssel. DE KOR VER NIET TE SPREKEN Het was jammer, dat dc Italiaan Galliusi door pech veel tijd verloor en ook de andere renners hadden hun kleine ongemakken, welke nu eenmaal in elke étappe voorkomen. Twee had pijnlijke voeten, hetgeen waarschijnlijk kwam door het feit. dat de zon brandde op vrij vochtige schoenen, welke nog nat Waren van het nationale kampioenschap op de Cauberg. van Zondag j.I. De Korver was niet erg te spreken over zijn versnellingsapparaat hetwelk vol gens de Rotterdammer nogal eens „doorsloeg". Schellingerhout heeft een fraaie prestatie geleverd want toen hij een lejcke hand had moeten Verwisselen wist hij op eigen kracht terug te komen. Van Schendel had uitstekend in de course gelegen maar naar mate men Riissel meer naderde moest hij lossen. Hii had honger gekregen, had geen drinken bij zich en zonder drinken kan men nu eenmaal in de course--niet eten. De beslissing kwam ln de sprint, die gewonnen werd door de Zwitser Kübler. 1. Kübler, 236 km in 6 uur 51 min. 55 sec.; 2. Mahé (Fr.), 3. Kleber Piot (Fr.), 6 uur 53 min. 19 sec.; 4. Vooren (Ned.) 6 uur 53 min. 25 sec.; 5. Kla- binsky (Pool) 6 uur 53 mm. 42 sec.; 6. Schotte (Belg), 7. Ronconi (It.), 8. Brambilla (It.), 9. Robic (Fr.), 10. Tacca (It.), 11. Vietto (Fr.), 12. Idee (Fr.). Seyen was 24ste in 6 uur 56 min. 41 sec.. Van Schendel 27ste in 6 uur 57 min. 59 sec., Camellini 28ste in 6 uur 58 min. en 2 sec. Janssen 47ste in 7 uur 1 min. 59 sec. De Korver werd 49ste in dezelfde tijd. Schel- lingerhoudt was 50ste in dezelfde tijd, Joly 72ste in 7 uur 8 min. 49 sec., GaUiussi 84ste in 7 uur 17 min. 57 sec. ARIE VOOREN uit Beverwijk was de held van de eerste Tour-de France-dag se regering en de deelstaten. West-Borneo kan zich in het al gemeen verenigen met de nota van de commissie-generaal, doch vraagt op enkele punten meer waarborgen, om gelijkheid en geiykberechtigd- heid van de deelstaten in de toe komstige federatie tot haar recht te doen komen. Gedurende de over gangsperiode moet naar het ooraecl van Wcst-Borneo het gezag van de vertegenwoordiger der Kroon on aangetast blijven. Do in de nota's (ook de Neder landse) voorgestelde samenstelling van het bestuur van het deviezen- fonds acht West-Borneo onbevredi gend. Evenals Oost-Indonesic wijst ook Pontianak er op. dat West-Bor- nco zich een aandeel moet voorbe houden uit de inkomsten uit dat gebied, dat in redeiyke verhouding moet staan tot de eigen behoeften van West-Kalimantan. Ook ten aan zien van het voedselprobleem heeft Wcst-Borneo bijzondere belangen te behartigen, op grond waarvan het een andere samenstelling van het bestuur van het centraal voedings middelenfonds verlangt. Aanstaande winter kan niet ge rekend worden op verstrekking van meer huisbrandkolen dan de vorige winter deelt dr. Huysmans In ant woord op ragen van het Eerste Kamerlid Woudenberg mede. Officiële bonneniyst voor het tijd vak van 29 Juni t.m. 12 Juli 1947. BONKAARTEN KA, KB, KC 707 (Serie F) F-05 Algemeen: 750 gr. suiker, bo terhamstrooisel enz. of 1500 gr. jam, stroop enz. of 750 gr. chocolade of suikerwerk. F-06 Algemeen: 50 gr. cacao F-07 Algemeen: 1 ei F-08 Algemeen: 2 liter petroleum F-05, F-08 Reserve: 100 gr. ge droogöo Zuid-vrucliten. BONKAARTEN KD, KE 707 (Serie F) F-13, F-14, F-15 Algemeen: 250 gr. suiker, boterhamstrooisel, enz. of 500 gr. jam, stroop, enz. of 250 gr. chocolade of suiker werk F-16 Algemeen: 50 gr. cacao F-17 Algemeen: 2 liter petroleum F-15 Reserve: 100 gr. gedroogde Zuid-vruchten. BONKAARTEN MA, MD 707 (Byz. arbeid, a.s. moeders) (Serlo F) F-21 Suiker: 250 gr. suiker, boter* hamstrooisel enz. of 500 gr. jam, stroop enz. of 250 gr. chocolade of suikerwerk. TABAKSKAARTEN ENZ. QA, QB, QC 707 F-31 Tabak: 1 rants, sigaretten of kerftnhnlr F-32, F-35 Tabak: 2 rarfts. sigaret ten of kerftabak F-33 Versnaperingen: 200 gr. cho colade of suikerwerk of 200 gr. suiker, boterhamstrooisel enz. of 400 gr. jam, stroop enz. F-36 Versnaperingen: 100 gr. cho colade of suikerwerk of 100 gr. suiker, boterhamstrooisel enz. of 200 gr. jam, stroop enz. Motorrijden zonder vergunning De minister van Verkeer en Wa terstaat is van mening dat de ver gunningsplicht voor motorrijtuigen niet langer gehandhaafd moet wor den dan strikt noodzakelijk is. Hjj wil reeds nu deze plicht voor mo torfietsen en personen-auto's met R-nummer opheffen. Herdistributie van de krantenbedrijven De minister van Onderwijs, Kun sten en Wetenschappen, dr. Gielen, werkt op het ogenblik met spoed aan een wetsontwerp, dat de her distributie van krantenbedrijven re gelt, zo verneemt „Het Vrye Volk". Daarmede geeft hij dus uitvoering aan zyn bij de persdebatten in de Tweede Kamer geuite voornemen, om de bepalingen, die by amende ment-Burger in het wetsontwerp Noodvoorziening Perswezen werd gebracht, in een aparte wet uit te werken en te preciseren. Dit amen dement maakt dc vordering van dagbladondernemingen mogelyk, welke gedurende de bezetting ge collaboreerd hebben, ten bate van de ex-illegale bladen. De bezwaren, welke aan de bij amendement ingevoerde regeling mochten kleven, zal de minister door deskundigen laten onderzoe ken en met de resultaten van dit onderzoek zal hij rekening houden. Onweerskansen Weersverwachting van De Bilt, s geldig van Donderdagavond tot 4 Vrijdagavond. Heldere nacht, morgenoverdag 2 toenemende bewolking, met op 2 vele plaatsen onweersbuien, nog jj warm, zwakke en later matige I wind tussen Oost tn Zuid.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1947 | | pagina 1