DAGBLAD VOOR AMERSFOORT SOETAN SJAHRIR AFGETREDEN P.N.I., Masjoemi en linkervleugel keurden concessies af Spiegel der wereld Arbeiders en patroons nog niet tot elkaar gekomen Doodstraf voor Krom, van Boetzelaer en van Baarle Ook Eerste Kamer aanvaardt perszuivering iD E.V.C. wil werk staking Vanavond begint conferentie te. Parijs Vietto wint tweede etappe Er komen weer bananen Dank zij afwezige leden Katholieken allen tegen Gironummer 510330 Bank: R'damschc Bank Postbus 9 Abonnementsprijs: 031 per week of 4.—» per kwartaal Losse nummers 10 ct. UITGAVE VAN DE STICHTING HET PAROOL' O-Vrijdag 27, Juni 1947 Nr. 678 6e Jaargang r Red. en Adm.: Snouckaertlaan 7, Amersfoort Telef. redactie 4291 Telef. administratie 6235 Directeur-Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDER J SJAHRIR heeft zijn ontslag aangeboden als premier van de Republiek Indone sia, omdat de belangrijkste partijen de concessies, gedaan in zijn radio-rede te Batavia, hebben verworpen. Zowel de P.N.I. en de Masjoemi (rechtse oppositie) als de Sajap Kiri (combinatie van linkse partijen) hebben zijn beleid afgekeurd. Soekarno heeft zijn ontslag aanvaard. Het kabinet zal in afwachting van de vorming van een nieuwe regering aanblijven onder voorzitterschap van president Soe karno, die thans de leiding weer in handen heeft genomen. Soekarno is thans bezig met een antwoord op het aide-memoire, dat de lt-gouverneur-generaal deze week aan de Indonesische delegatie heeft overhandigd. Nadat de Partai Nasionalis De ministers uit Slahrlr's kabinet Indonesia, de grootste partij in bUJVen' zo Jan* nieuwe. de Republiek. Sjahrirs conces sies na de republikeinse nota had afgekeurd en de Masjoemi (Mohammedaanse partij, de tweede in grootte) had gedreigd de regering van Sjabrir omver te zullen werpen wanneer nog meer concessies zouden worden gedaan, heeft ook de Sajap Kiri (combinatie van linkse partijen) .waarop de regering steunt, in een resolutie zich tegen de com promis-voorstellen verklaard .wegens het ontbreken van ga ranties voor de eenheid regering en volk. Handhaving van de antwoordno ta werd in de resolutie aanvaard als mogelijkheid tot beslechting van het conflict tussen Nederland en Indonesië op vredelievende wijze. De bekendmaking van de resolutie bevatte verder een beroep op het volk om op alle eventualiteiten voorbereid te zijn en zij verlangde versterking van de regering, opdat meer eenheid zal ontstaan tussen regering en volk. Tenslotte wordt een beroep ge daan op de wereld en speciaal op het Nederlandse volk om het pro bleem vredelievend op te lossen. President Soekarno is thans doen de met het opstellen van een ant woord van de republikeinse rege ring op de Nederlandse aide me- moiré, waarin is verzocht de Ne derlandse federale interim-regering en andere voorstellen ter uitvoering van de overeenkomst van Lingga- djati te aanvaarden. Revolutie in Frankrijk? AT op Frankrijk het ogen blik een van die landen is, die wel volop hun deel L krijgen van de na- k weeën van de oor- 3 log. wie zou het HUM kunnen ontkennen. Pl.# Wij weten niet, of MA I het daarom is uit gekozen voor de vergadering van de Grote Drie, maar wij zijn wel van mening, dat de keus van Parijs in dit opzicht en voor dit doel niet zo gek is geweest. Degenen, die gedacht hadden, dat de spoorwegstaking het hoogtepunt en tegelijk het einde (althans het be gin van het einde) van de stakings golf in Frankrijk zou zijn geweest, zijn bedrogen uitgekomen Wij krij gen integendeel de indruk, dat het nti pas goed gaat beginnen; de con cessies door de regering aan de spoorwegmannen gedaan, hebben aanmoedigend op de stakingslust van de arbeiders in andere bedrijven (bankpersoneel, mijnwerkers, me taalbedrijven) gewerkt. Het ergste van dit alles is echter, dat achter deze stakingen meer schuil gaat dan de kwestie van loonsverhoging alleen; achter dit scherm van aanpassing van de lonen aan de prijzen wordt een verbitterde strijd om de macht uitgevochten. Het gaat er om, of in Frankrijk de demo cratie nog zal kunnen functionneren door middel van de organen, welke hiervoor door de grondwet zijn aan gewezen. of niet, het gaat. kort en goed gezegd, tussen de wettige over heid en de revolutionnaire straat. Wl IE dit nog niet mocht hebben v v begrepen, moeten de^ogen toch wel open zijn gegaan, toen hij hoor de van de intimidatiepoging, waar aan de Nationale Vergadering Maan dag j.l. tijdens de behandeling van het financiële plan der regering, heeft blootgestaan: 15.000 Demon stranten hebben urenlang het Palais Bourbon, waar de Franse Kamer vergadert, belegerd. Is het wonder, dat bij vele Parijzenaars de herinne ring opkwam aan de 6e Februari 1934. dat zij ieder ogenblik voor een ernstige botsing vreesden? Zo ver is het ditmaal nog niet ge komen. want de onzichtbare mach ten. die de terreur van de straat als wapen hanteren, hadden blijkbaar het parool uitgegeven botsingen te vermijden. De demonstratie van Maandag had uitgesproken het ka rakter van een oefening, een repeti tie. Daarom gaat ons inziens de ver gelijking met die 6e Februari 1934 ook niet helemaal op: deze was het daadwerkelijke revolutionnaire be sluit van een reeks demonstraties, welke eraan voorafgegaan waren. Wij hebben veel meer neiging om aan de 20ste Juni 1792 te denken, die generale repetitie van de verjaging van Koning Lode wijk XVI, en wij vragen ons met spanning af, of op deze 23ste Juni van 155 jaar later ook spoedig een 10de Augustus, zoals in 1792, zal volgen. ring is gevormd, in functie in een presidentieel kabinet. Sjahrir zelf is waarnemend minister van buiten landse zaken. De aard van het antwoord van Soekarno aan de Neder landse regering is nog niet be kend, doch naar van betrouw bare zijde vernomen wordt is het mogelijk, dat hij Sjahrir's aanvaarding van de positie de jure van luit.-gouverneur-gene- raal Van Mook in de federale interimregering zal verwerpen en voorstellen, dat deze lid van de interimregering zal zijn. doch zonder een beslissende stem. Naar verwacht wordt, zal Soekarno er tevens op staan dat de souvereiniteit de facto van de republiek niet wordt verkleind. Sjahrir had reeds een optwerp- antwoord gereed, dat thans uiter aard is ingetrokken. Juist vóór de jongste ernstige verwikkelingen in de politieke si tuatie in Indonesië had de Ameri kaanse regering verklaard ver heugd te zijn over de hernieuwde onderhandelingen. Zie verder: Laatste nieuws, Pag. 3. Veto van Truman over wolwet President Truman heeft zijn veto uitgesproken over het wetsvoorstel, waarbij de Amerikaanse invoerrech ten op wol kunnen worden verhoogd en de invoer van wol kan u-orden beperkt. In zijn boodschap, waarmee hij het wetsvoorstel heeft teruggezon den naar het congres, verklaarde president Truman, dat het wetsvoor stel op de internationale betrekkin gen der U.S.A. doch bovendien niet noodzakelijk zijn voor het steunen van de Amerikaanse 'wolproducen ten. De president wees er op, dat het van kracht worden van een wet, die ten doel heeft de invoerrechten op wol te verhogen op hetzelfde tijdstip, dat de Amerikaanse regering een leidende rol speelt in de conferentie der Verenigde Naties te Genève. bij eengeroepen voor het geheel of ge deeltelijk opheffen van handelsbar rières en voor het ontwerpen van een handvest voor een internationale handelsorganisatie tot herstel van de economische wereldvrede; een tragi sche fout zou zijn. Indien reactie zal provoceren Het hoofdbestuur der E.V.C. stuurde ons het volgende communi qué: „Met het oog op het dreigende gevaar van een militaire aanval op grote schaal tegen de Indonesische republiek, heeft het hoofdbestuur van de E.V.C. zich tot het N.V.V. en de algemene bond van werkers in het mijnbedrijf gericht, met het voorstel onmiddellijk te beraadsla gen over de voorbereiding van een algemene werkstaking, tot welke dient te worden overgegaan, indien de Nederlandse reactie kennelijk door toepassing van wapengeweld een beslissing tracht te forceren". Geen verandering in het standpunt van Den Haag Gebleken ls. dat ln verschillende kringen misverstand is ontstaan door het elkaar kruisen van het me morandum, namens de Nederlandse regering door Luitenant-Gouver neur-Generaal aan de Republikeinse regering overhandigd, en de laatste brief, door de heer Sjahrir als voor zitter van de republikeinse delegatie aan de Commissie-Generaal verzon den. Van bevoegde zijde wordt in dit verband de aandacht er op geves tigd, dat de laatste brief van de heer Sjahrir het Nederlandse me morandum niet ongedaan hoeft gemaakt of heeft achterhaald. De Nederlandse regering ver wacht weldra een antwoord van de Republiek te zullen krijgen. Doodvonnis voltrokken Bij K.B. is afwijzend beschikt op het gratieverzoek van H. W. Ver- wayen. tot de doodstraf veroordeeld bij sententie van het bijzondere ge rechtshof te 's-Gravenhage. Het vonnis is voltrokken. Bij K B. is gratie verleend aan C. J. D. Neven en aan D. J. N. Slaaf, belden toi de doodstraf veroordeeld. De doodstraf is voor allebei ver anderd in levenslange gevangenis straf. H. W. Verwaijen uit 's Heeren- berg, wiens gratieverzoek is afge wezen, is lid geweest van een exe cutie-peloton. Het bijzondere ge rechtshof te 's-Gravenhage had hem ter dood veroordeeld. De' procureur-fiscaal bij de bijzon dere raad van cassatie had, toen V. voor dit college in hoger beroep te rechtstond, tot een gevangenisstraf van vijftien jaar geconcludeerd. De bijzondere raad sprak de doodstraf over V. uit. Moeilijkheden in de bouwwereld Wij berichtten enkele weken "ge leden dat tussen arbeiders en pa troons in het bouwvak moeilijkhe den waren gerezen over enkele be palingen in het nieuwe collectieve contract. Het betrof hier vooral de stichting van een risico-fonds, waar uit vorst- en regenverlet kan wor den betaald en de oprichting van een pensioenfonds De arbeiders-organisaties hebben de eis gesteld dat vóór 30 Juni hun eisen ingewilligd moeten zijn, an ders voelen zij zich genoodzaakt het werk neer te leggen. Een bestuurder van de Alg. Ned. Bouwvakarbeidersbond vertrouwde ons toe het zeer te zullen betreuren als de patroons een ongunstige be slissing zouden nemen. Men acht staking in deze tijd funest, doch is van mening dat de inwilliging der eisen van zo groot belang is dat desnoods naar het zwaarste wapen moet worden gegrepen. Het college van Rijksbemiddelaars zou geen be zwaren hebben tegen de verlangens der arbeiders. Oordcel der patroons De voorzitter van één der pa troonsbonden deelde ons mede, dat heden (Donderdag) de Christelijke Bouwpatroonsbond zich over deze moeilijkheden zal beraden, morgen (Vrijdag) komt de Algemene Bond bijeen, terwijl Maandag de Katho lieke Bond de kwestie zal bespre ken. Het vorige jaar, aldus deze be stuurder, hebben patroons en arbei ders een gemeenschappelijke com missie ingesteld welke de stichting van een risico-fonds en pensioen fonds zou bestuderen Deze com missie heeft haar rapport nog niet gepubliceerd. De patroons staan op bet standpunt dat, alvorens een be slissing genomen wordt, het oor deel van de commissie afgewacht dient te worden. Alleen al de me dewerking bij het instellen van de commissie zag onze zegsman als een principiële instemming met de plannen. Hij verzekerde ons echter dat er zo veel moeilijkheden op te lossen zijn (o.a. de wijze waarop ongeorga niseerde arbeiders ingeschakeld moeten worden) dat de spoed, wel ke de arbeiders-organisaties thans betrachten, z.i. niet geheel gerecht vaardigd is. Toch bleek hij niet somber ge stemd. Er vindt nog steeds overleg plaats, ook de patroons zouden niets liever willen dan een conflict ver mijden. (De Nederlandse Christelijke Aannemers- en Bouwvakpatroons bond heeft gisteren besloten het be stuur volmacht te geven verdere onderhandelingen te voeren met de arbeidersorganisaties over het nieu we C.A.O. ter voorkoming van ernstige moeilijkheden, welke op 1 Juli in de bouwvakken dreigen. Red.). Zwaluwen vliegen naar Z.-Vlaanderen Ten bate van de getroffen ver enigingen in Zeeuws-Vlaanderen zal Zondag een Zwaluwenelftal een wedstrijd spelen tegen een Zeeuws elftal in St. Jansteen bij Hulst. Het Zwaluwenelftal reist in de volgende samenstelling: d.: De Munck (Sitt. Boys); a.: Al- bers (Vitesse) en Advokaat (DFC); m.: Colombon (Sitt. Boys), Kuiper (ZFC) en De Vette (Hollandiaan); v.: De Ridder (DFC), Groeneveld (VFC), Van Roessel (Longa), Van Eist (Theole) en Van Eijk (VFC). Reserves: Van Vliet (ODS), Ter louw (DCV) en Groenewegen (ODS) Molotof sprak Bidaull De conferentie van de Britse, Franse en Russische ministers van buitenlandse zaken wordt vanavond om zes uur onder voorzitterschap van Georges Bidault aan dc Quai d'Orsay geopend. Er zal geen vertegenwoordiger van de U.N.O. b\j de besprekingen aanwezig zijn. Molotof, die reeds een dag in Parijs verblijft, heeft Donderdag avond een onderhoud gehad met zijn Franse ambtgenoot, Bidault. Er zijn geen inlichtingen over deze bijeenkomst beschikbaar. Molotof scheen bij het verlaten van het ministerie van buitenlandse zaken goed gehumeurd te zijn. Met een brede glimlach poseerde hij voor de fotografen. President Truman heeft tijdens een persconferentie verklaard, dat hij net volkomen eens is met Marshall, ten aanzien van de plan nen voor toekomstige hulp aan Europa. Deze persconferentie was bijeengeroepen om het standpunt der regering ten aanzien van het plan van Marshall nader uiteen te zetten en -de onzekerheid, nagela ten door verklaring van de minis ter van financiën, John Snyder, weg te nemen. Truman verzekerde, dat er geen verschil van mening in de regering bestaat over de raadzaamheid van het plan zelf en de methoden vol gens welke het zal worden uitge voerd. Ook de minister van financiën, Snyder, is het met ons eens, aldus Trüman. De president weigerde de tails van het plan te bespreken. U.N.O.-hoofdkwartier onschendbaar Volgens een gisteren. door het Amerikaanse ministerie van bui tenlandse zaken. Marshall, en de secretaris-generaal der U.N.O. Lie, getekende overeenkomst zal het nieuwe district \nn het hoofd kwartier van de U.N.O. te New Vork, ..onschendbaarzijn en mo gen politie of andere functiona rissen niet zonder vergunning het gebied binnenkomen. De U N.O. .verkrijgt bij deze overeenkomst privileges en aan Lie en zijn assistenten wordt di plomatieke onschendbaarheid ver leend. Leden van het secretariaat der Ü.NlO., officiële delegaties en journalisten, die bij de U.N.O. zijn geaccrediteerd, zijn ontheven van de gewone visum-formaliteiten bij het binnenkomen van de Verenig de Staten. Amerikaanse studenten naar Nederland Op 17 Juli a.s. zullen zes Ame rikaanse studenten, 3 jongens en 3 meisjes, per vliegtuig uit New York naar Nederland vertrekken, waar zij vier weken als gasten van de Nederlandse regering zullen door brengen het zijn de eersteprijswin naars van de ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de stad Holland in Michigan uitgeschreven opstelwedstrijd, dit in samenwer king met de Nederlandse ambassa de, de Holland-Amerikalijn en dc K.L.M. De opdracht was een opstel te maken over de invloed van de Nederlandse kolonisten op de Ame rikaanse beschaving. President de Nicola herkozen Enrico de Nicola, die om gezond heidsredenen afgetreden is als pre sident van Italië, is door de natio nale vergadering te Rome met 405 tegen 26 stemmen tot president her kozen. Onmiddellijk na de stemming heeft de voorzitter de Nicola van de uitslag op de hoogte gesteld. De Nicola heeft medegedeeld, dat hij als voorlopig president in functie zal blijven. Het Franse persbureau meldt nader, dat van de 26 perso nen, .die niet voor de Nicola stem den, 19 hun stembriefje blanco heb ben ingeleverd. Een briefje Vnet de naam van ex-koning Umberto is vernietigd. Rolschaatsenbaan krjjgt Den Haag op terrein aan Savornin Loh- manlaan. Exploitant: „Enros" Eerste Ned. Rolschaatsenbaan Ooms-Serne). Het personeel van hef paleis Soestdijk speelde een voetbalwedstrijd tegen de militairen, welke deel uit maken van de staf van Prins Bern- hard. De opbrengst van deze wedstrijd kwam ten bate van de NIW1N. Prinses Juliana, prins Bernhard en dc drie prinsesjes volgen met be langstelling de wedstrijd. Kommando Frank Na een scherp requisitoir eiste de advocaat-fiscaal, mr. de Gruyter, de doodstraf tegen J. Krom. C. Baron van Boetzelaer en C. van Baarle en levenslange gevangenisstraf tegen H. Zinkhaan. De advocaat-fiscaal begint met op te merken, dat slechts een aantal za ken is ten laste gelegd. Waren alle lot nu toe bekende gevallen opgeno men tijdens de behandeling wer den nog zes ernstige aangebracht dan zou de behandeling dagen lan ger geduurd hebben. Achtereenvolgens gaat spreker daarna de aan verdachte Krom ten laste gelegde feiten na. Wat het voorstel aan mr. Hamer, inzake het ophangen van portretten van Hitier betrof, acht de advocaat-fiscaal po ging tot hulpverlening aan de vijand bewezen. Vervolgens gaat hij de activiteit van K. ten aanzien van de contra-spion- nage afdeling der Duitsers na, in ver band waarmee hij tevens de inbra ken bij „defensie" behandelt en de daarna volgende uitlevering van be langrijke documenten. Daarbij merkt spreker op. dat verdachte Krom steeds de schuld op een ander tracht te schuiven. Steeds weet hij een op drachtgever te vinden De werkzaamheid van ver dachte voor de documentatiedienst lag eensdeels op het terrein van de contra-spionnage. anderdeels op S D -terrein. Toen verd. in 1943 verdei- van Protzer af kwam te staan, lag zijn werk verder voornamelijk op dit laatste ter rein. Spreker memoreert voorts, hoe verdachte Mes de dood heeft ingejaagd, voorts hoe hij zich schuldig heeft gemaakt aan mis handelingen en diefstallen. Opdrachten voor Jodenarrestaties heeft verdachte met sadistisch enthousiasme uitgevoerd. Evenzeer heeft hij zich bijzonder uitgesloofd bij de jacht op illegale werkers. Dat alles wordt niet uitgewist door de gevallen dat hij zich ook wel eens welwillend betoond heeft. Spreker is van oordeel dat de behandeling van arrestanten door deze verdachten vaak bruter en ploertiger was dan door de Duitsers. Opmerkend, dat de tenlastelegging, slechts een beperkte keus van alle gevallen bevat, verklaart de advo caat-fiscaal, dat verdachte mede-ver- antwoordelijk is. voor de dood van vijftien Nederlandse burgers. Bruut cn harteloos Ten aanzien van baron van Boetze laer schetst spreker diens verderfe lijke nationaal-socialistische instel ling. Deze verdachte trad vaak btuut en harteloos op. De deze verdachte ten laste geleg de feiten acht de advocaat-fiscaal be wezen. In verband met de feiten aan Zinkhaan ten laste gelegd, merkt spreker o.a. op, dat hij in nauw con tact stond met de man van de „Si- cherheitspolizei" Frank. Alle arres tanten waren bestemd voor de Duit se politie. Baron van B. ging de Lep- per met de handen te lijf, maar de held Z. vond het beter de man met een stengun af te maken. Aangeno men kan worden, dat de dood van dc Lepper uitsluitend aan ikhaan te wijten is. De andere feiten besprekend ver klaart de advocaat-fiscaal, dat Z. zich niet op ambtelijk bevel kan be roepen. Ook in dit geval schetst hij het brute optreden van deze verdach te. Wat de vierde verdachte aangaat, betoogt de advocaat-fiscaal, dat de ten laste gelegde feiten o.a. de in formaties over Bishof, welke deze het leven kostten bewezen zijn. Naar sprekers oordeel speelde de ze verdachte een dubbele rol. Nog merkt dc advocaat-fiscaal op. dat dc leden van het „Kommando Frank" in de cellenbarakken, gezamenlijk hebben kunnen overleggen. Zij heb ben toen besloten op bun aanvanke lijke verklaringen terug te komen en hun optreden in een nieuw, fraai kleed te steken. Dit jaar verkiezingen in Hongarije De Hongaarse minister van voorlichting heeft medegedeeld, dat de partij der kleine boeren heeft besloten, dat er dit jaar ver kiezingen moeten worden gehou den. De partij stelt echter kleine wij zigingen in de kieswet voor. De voornaamste is een nieuwe clau sule, die is bedoeld om te voor komen, dat fascisten candi'laat worden gesteld voor het parle ment. Vooren weer beste Nederlander De Belgische Tour-<lc-France-ren- ners, dio favoriet waren voor de tweede ctappo (RljsselBrussel), werden ln een moordende hitte door do Fransman Robert Vlctto versla gen. Ktibler kon gisteren niet mee komen: hij moest do gele trui aan de Fransman afstaan. Opnieuw werd een renner uit de gemengde (half-Nederlandse) ploeg vierde: de Italiaan Camelin. Vooren was weer de besto Nederlander (veertiende). Hij heeft de zesde plaats in het algemeen klassement. De uitslag luidt. 1. Vietto (Frankrijk), 5 uur 5 mi nuten 52 seconden (gemiddelde snelheid 35,701 km per uur); 2. Im- panis (België) 5.07.33; 3. Depre- domme (België) 5.07.33; 4. Cnmcllin (Italiaan in Ned. ploeg) 5.14.51; 5. Callens (Belg); 6. Breucr (België); 7. Cogan (Fr.); 8. Mahé (Fr.): 9. Brambilla (It.); 10 Huguet (Fr.) 5.15.04; 11. Bcrtocchi (It.) 5.15,17; 12. Giissellnck (Belg.): 13 Schotte (België) 5.16.35; 14. Vooren (Ne derland); 28. Janssen. 54. Sefjen. 5 uur 20 min.; 61. Galliusso, 67. Joly, 81. Klabinsky, 82. De Korver, 6 uiir 12 min. 10 sec. Algemeen klassement: 1. Vietto 11 uur 59 min. 15 sec.; 2. Impanis 12 uur 3 min. 13 sec.; 3. Mavo 12 'uur 6 min. 16 sec.; 4. Ronconi 12 uur 8 min. 38 sec.; 5. Brambilla 12 uur 8 min. 43 sec.; 6. Vooren 32 uur 10 min.;. 7. Schotte 12 uur 10 min. 17 sec. I In de loop van Juli zal naar w(J vernemen een bon voor een pond bananen (voor kinderen) worden bekend gemaakt, evenals vorig jaar moet vooraf bij de detaillisten een bon worden ingeleverd. De afleve ring zal zo spoedig mogelijk geschie den. De deviezen voor de inkoop van deze bananen worden verkre gen door onze transitohandel. Men verwacht, dat er dit jaar meer ba nanen zullen komen dan vorig jaar. Philips en Werkspoor werken samen Luchtmotor in productie De besprekingen tussen Philips en Werkspoor hebben geleld tot de oprichting van de N.V. „Thermo- motor". Dezo samenwerking geldt voor de ontwikkeling van hetclucht- motoren boven 190 pk. PhUips en Werkspoor zullen leder voor 50%' deelnemen ln het aandelenkapitaal der nieuwe N.V., dat 50.000 be* draagt. Een zeer onvolledige Eerste Kamer heeft gisteravond met 19 tegen 14 stemmen de noodregellng-perszuiverlng aangenomen. AUeen de P.v.d.A.» A.R. en C.P.N. stemden voor. Indien alle Kamerleden aanwezig waren ge weest zou het verworpen zijn. E.A.M. beschuldigt Griekse regering De linkse Griekse partij EAM heeft de U.N.O. een memorandum aangeboden, waarin de Griekse re gering wordt beschuldigd van „gro ter terrorisme" tegen de oppositie groepen sedert de commissie van on derzoek op de Balkan der U.N.O. in Maart jl. vertrok. Het memorandum noemt afzon derlijke gevallen van vervolging en doet een beroep op de U.N.O. in Griekenland tussenbeide te komen om verdere vervolging van politieke oppositie-organen te voorkomen. 'n „Pierement-wedstrijd'' was één der grappigste attracties van de fees ten van het Amsterdamse studenten-corps. Eduard van Beinum, de dirigent van het Concertgebouw-orkest, was lid van de jury en moest in deze uitzonderlijke muzikale functie ook eens tonen tot welke pres- taties hij in staat i" Dat de Eerste Kamer zich tegen de perszuivering ernstig verzetten zou, was reeds af te leiden uit de toon van het voorlopig verslag. Dat de minister de Kamer in de dwang positie bracht het wetsontwerp in enige dagen te behandelen, wordt hem zeer kwalijk genomen, omdat een dergelijke wijze van behande ling zien niet verdraagt met de waardigheid van dit College. Ver der duidt men het de minister euvel, dat hij tegenover het amen dement-Burger, dat in de Tweede Kamer is aangenomen, niet het „onaannemelijk" heeft uitgespro ken. Zoals bekend is door dit amen dement in de wet het vorderings recht gebracht ten opzichte van de technische apparatuur van dagbla den, die hebben gecollaboreerd. Voordat de debatten over de perszuivering begonnen had de Ka mer zich door een lange reeks wets ontwerpen heengewerkt. De voor naamste daarvan waren; goedkeu ring van het verdrag in zake de maaswijdte van visnetten, wijziging van de wet dienstplichtvoorzienin gen, naderè voorzieningen met be trekking tot bijzondere rechtsple ging. Al deze ontwerpen gingen zonder hoofdelijke stemming onder de hamer door, hetzelfde was het geval met de goedkeuring van het verdrag betreffende de culturele be trekkingen tussen Nederland en België. De heer Pollema (C.H.) noem de perszuivering een slecht wets ontwerp, omdat de draagwijdte niet te overzien is. Collaborateurs lachende derde? Mr. Kropman (K.V.P.) betreur de het, dat de gelegenheid tot ver ontschuldiging in het wetsontwerp niet aanwezig is. In het bijzonder had hij echter bezwaar tegen de opneming van het amendement- Burger in de wet.. Naar zijn mening is hierdoor een monstrum van wet geving geschapen. De ex-illegale Diaden worden er z.i. niet door ge holpen en de perscollaborateur is de lachende derde. Evenals de heer Pollema, kondigde hij aan, dat zijn fractie tegen zou stemmen. De heer Al gr a (AR.) bleek technische bezwaren te hebben te gen het amendement-Burger. Ver werping zou evenwel de schipbreuk van de zuivering betekenen. De heer Stufkens (Arb.) stelde vast, dat er van het tot stand komen van een zuivere pers feitelijk niets is terecht gekomen. Ten bate van een ge zond perswezen acht hij het no dig, dat drastisch wordt inge grepen. Dat de Tweede Kamer door aanneming van het amen dement-Burger nog een stap verder is gegaan dan de minis ter, verheugde deze spreker. Hjj was van mening, dat do onteigening ook toegepast moest kunnen worden ten op zichte van ondernemingen, wier zaken reeds zijn behandeld. Deze kunnen door een beroeps instantie opnieuw onder do loupe worden genomen. Zijn fractie zou voor stemmen. Een zelfde verklaring legde de heer Koe je mans (C.P.N.) af. Gielcn zegt: „Haast!" Het was intussen half zes ge worden en de zitting werd tot acht uur geschorst. Toen kreeg minister G i e 1 e n gelegenheid het wetsont werp te verdedigen. Hb verklaarde de overhaaste behandeling uit do korte tijd van voorbereiding in ver band met het aflopen van de wer-t kingsduur van het tijdelijk persbe sluit op 1 Juli. Evenals verschillen de afgevaardigden had hij bezwaar tegen het amendement-Burger, doch niet zo ernstig, dat daarop een „onaannemelijk" moest volgen. Intussen is het de vraag, of de artikelen van het amende ment-Burger in werking moe ten treden, want het aangekon digde wetsontwerp inzake her- distributie van de persappara- tuur zal reeds in de eerstvol gende ministerraad worden be- nandeld. Breedvoerig zette de minister uiteen, dat hij de ex-illegale pers op verschillende wijze helpt, o.a. door haar het gebruik van een bestaande apparatuur toe te wijzen. Dat zich daarbij moeilijkheden voordoen, is een gevolg van de buitengewone tijdsomstandigheden. Afkoeling Weersverwachting van De Bilt geldig van Vrijdagavond tot Za terdagavond. Minder warmdoch nog zwoel en onweersachtig, met meest zware bewolking. Veranderlijke wind. n

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1947 | | pagina 1