DAGBLAD VOOR AMERSFOORT SOEKARNO ZET S JAHRIRS POLITIEK VOORT Linkervleugel geeft oppositie op Hè! Spiegel der wereld Verloven niet ingetrokken Omzetbelasting' is verhoogd In 42 uur naar Indonesië? Anjerdag! Sjahrir opnieiriv premier? HITTE SLAAT ALLE RECORDS Noodzakelijke levensmiddelen zijn vrijgesteld 1 Weeldebelasting 15 pet. KLM fuseerde met de KNILM Vietto houdt de gele trui Parijse conferentie begonnen Laatste transport Stijkelgroep Parade van de week Gironummer 510330 Bank: R'damsche Bank Postbus 9 Abonnementsprijs: 031 per week of 4.— per kwartaal Losse nummers 10 et. UITGAVE VAN DE STICHTING HET PAROOU Zaterdag 28 Juni 1947 Nr. 680 6e Jaargang Rgd. en Adm.: Snouckacrtlaan 7, Amersfoort Telef. redactie 4291 Telcf. administratie 6235 Directeur-Hoofdredacteur: %TJ. DE BOORDER SOEKARNO's ANTWOORD op de laatste Ncderlaiidse nota was gisteravond gereed en wordt vandaag overhandigd. De grote lijnen van Sjahrirs politiek worden in het antwoord voort gezet. De politieke leiders van de Sajap Kiri (linkervleugel) hebben de nota volledig aanvaard. Naar een betrouwbaar zegs man was de linkervleugel zelf geschrokken van de uitwerking van zijn resolutie. Wij zijn verheugd, aldus de nota. uit de rapporten van onze delegatie te kunnen concluderen dat overeenstemming is 'bereikt over de kwestie van de interim- regering. Voorbeelden noemend brengt de republikeinse regering: enige prin cipiële inzichten onder de aandacht: a) De grote problemen, verband houdende met de uitvoering van de uitvoering van Linggadjati, zullen behandeld worden door de beide de legaties. b) de interimregering zal ten spoedigste worden gevormd en er zyn geen bezwaren, dat de verte genwoordiger van de Kroon zitting heeft in de interimregering, c) Dc bevoegdheden van dc de-facto-rege- ring van de Republiek zullen volle dig worden uitgeoefend door de ge zaghebbende republikeinse organen, dDe eerste taaie, van de interim regering zal zyn het totstandbren- gen van federale organen, zoals aangehaald in de Nederlandse voor stellen. De samenstelling van die federale organen moet een kwestie van be spreking zijn in de interimregering, waarin vertegenwoordigers van alle delen, die later deel uitmaken van de federatie, zitting zullen hebben en kan niet beslist worden door bi laterale besprekingen tussen de Ne derlanders en de Republiek. Wederzijdse vermindering van troepen wordt verder wenselijk geacht. N Sajap Kiri verrast Het bestuur van de Sajap Kiri had gehoopt de politiek van Sjahrir naar zijn inzichten te kunnen om- Ongeluk of moord? N de zomer 1943 bezocht generaal Sikorski de Poolse troepen in het mid den-Oosten voor 'n l inspectie. De 4de K Juli be* ->nd hii zich RW ^Ej^Ku| op de terugreis frejüjggSM naar Londen te EUm W* ISa Gibraltar. Hij stap- MÊA flHw te in het vliegtuig, dat hem naar zijn „tehuis" in Engeland zou brengen: dit stortte kort na>de opstijging ne^r en generaal Sikorski kwam om het leven. Dadelijk na dit ongeluk werden er van Duitse zijde berichten verspreid, dat dit geen ongeluk was geweest, maar een misdaad van de Britse Ge heime Dienst. Waar die Geheime Dienst de brede rug was, waarop de Duitsers in die dagen alles laadden, maakte dit verhaal weinig indruk: trouwens, niemand zag het belang, dat de Britse Geheime Dienst kon hebben bij het verdwijnen van gene raal Sikprski Waarom wij dit 'ophalen? Omdat deze zaak op 24 Juni j 1. opnieuw ter sprake is gebracht en vel in het Poolse parlement. Daar -heeft de mi litaire gouverneur van Warschau, generaal PaszkiewicZ. lid van de re geringsgezinde Boerenpartij in een rede, die vol anti-Engelse stekelig heden zat. verklaard, dat de dood van Sikorski het werk was van een complot, dat generaal Anders, de ge wezen bevelhebber van de Poolse troepen in Italië op touw had gezet. Paszkiewicz ging zo ver, dat hij verklaarde, dat hij zelf door generaal Ander was aangezocht voor deelne ming aan dit complot, maar dat hij dit niet alleen had geweigerd, maar generaal Sikorski zelfs i id gewaar schuwd. zonder resultaat overigens. Geen wonder, dat deze verklaring van Paszkiewicz de sensatie van de dag was in het parlement, te meer omdat iedereen kan begrijpen, dat zii niet had kunnen worden afgelegd, dan met voorkennis en toestemming van de regering. TjEhele rede van Paszkiewicz was één felle aanval op de partij van Mikolajezyk. welke hij er niet alleen van beschuldigde, dat zij in contact stond met de Poolse terroris ten. maar ook met de Oekraïniers en zelfs met de Duitsers. Over al deze beschuldigingen toon de de Boerenpartij in oppositie zich zo verontwaardigd, dat haar leden uit protest de zitting van het parle ment verlieten. De grote vraag is natuurlijk, wel ke staart dit muisje zal hebben. Dat wil in dit geval niet a^cen zeggen, of de Poolse regering nu een"*onder- zoek zal laten instellen naar de dood van Sikorski en zo ja, wat haar be vindingen zullen zijn. maar ook of de speech van Paszkiewicz wellicht de aanleiding en de inleiding zal zijn tot een actie, welke de Boerenpartij van Mikolajezyk eens en vooral on schadelijk zal maken. maar. of dë methodes van Boelgarije, Roemenië en Hongarije ook in Polen zullen worden toegepast. buigen. Het was voor de partijlei ders een xerrassing dat dit niet ge beurde, en Sjahrir na dc bekendma king van de resolutie verklaarde hieruit zijn conclusies te trekken, wanneer de resolutie niet werd her zien. Na eèn langdurige vergade ring bleef de resolutie ongewijzigd, waarschijnlijk voornamelijk op grond van prestige-overwogingon. Setiadjit. vice-rninister van ver keer (vóór zijn vertrek naar Indo nesië, in 1946, voorzitter van de Perhinpoenan Indonesia (vereniging van Indonesiërs in Nederland), die in Praag het arbeidscongros heeft bijgewoond, is Donderdag terugge keerd en heeft tot in de nacht met het bestuur van de linkervleugel vergaderd. Hierna betuigde de lin kervleugel jfiin instemming met het antwoord van Sockarno, dat ter in zage was gegeven. Door deze ontwikkeling wordt het niet onmogelijk geacht, dat Sjahrir op zeer korte termijn wederom belast zal orden mét, de vorming van een nieuw ka-' binet. Ten aanzien van de verklaring van R. Gani, voorzitter van de P.N.I., kan nog medegedeeld wor den, dat Sjahrir meer dan vijf uur lang getracht heeft het bestuur van de P.N.I. tot andere gedachten te brengen, doch dat hij zich tenslotte neergelegd heef' bij de mening van de meerderheid. Dag en nacht vergaderd Na de snelle*epeenvolging van de gebeurtenissen in de nacht van Donderdag op Vrijdag was de dag van gisteren gekenmerkt door een schijnbare politieke rust. Vele poli tieke kopstukken hadden dag en nacht vergaderd en namen nu een pauze. Sjahrir had vier nachten doorvergaderd. In Djokja was de stemming cnig'öMns nerveus door de berichten over de kabinetscrisis. Er zijn veel soldaten in de stad en voor de kran- tenbureaux staan groepjes mensen. Het Australische blad ..Melbourne Sun" gaf op de gebeurtenissen van Donderdagnacht het volgende com mentaar: „Het bericht van Sjahrirs aftre den is anderdaad slecht nieuws, zelfs voor de veeleisende Nederlanders, die bereid zijn hem oprechtheid, ge duld en cultuur toe te kennen. Het is niet waarschijnlijk, dat de repu blikeinen in hun positie verzwakt zullen worden door een wisseling van leiders. Tot dusver is op alle scherpere eisen van Nederlandse zijde steeds een grotere eenheid tus sen extremisten en gematigden ge volgd. Evenals in India is de- mogelijk heid van tweespalt tussen de Indo nesiërs groter na dan vóór het be reiken van de onafhankelijkheid. Naar aanleiding van geruchten, welke thans dc ronde doen, over het intrekken van verloven van mi litairen, deelt de/Iegcrvoorlichtings- •dienst ons met nadruk mede, dat deze geruchten van iedere rgrond ontbloot zijn. Alle militairen, die normaal met het 48-uur verlof zou den vertrekken, zullen Zaterdag ook inderdaad afreizen. Het depar tement van oorlog deelt ons wel mede, dat aan dc bcwakingstrocpcn van dc vliegvelden sedert korte tijd hogere eisen worden gesteld. Deze troepen, aldus deelde men ons me de. voeren niet veel uit en om daar aan een einde te maken moeten zij -thans meer exercities maken en wordt hun wachtdienst scherper toegepast. Van intrekken hunner verloven is echter beslist geen spra ke. aldus voegde men er hier ten departemente aan toe cn men ont kende ten stelligste, dat deze maat regelen op enigerlei wijze voortge vloeid zouden zijn uit vrees voor een zich toespitsende politieke situatie. („Het Parool") Fel debat in Hongaars parlement In het Hongaarse parlement is het stormachtig toegegaan tijdens dc stemming over dc regeringsmotie om bij wijze van spoedmaatregel vooraf dc datum .vast te stellen, waarop g-stemd zal worden over het wetsontwerp, dat het driejaren plan' voor Hongarije goedkeurt. De aanhangers van dc regering riepen „fascisten" en „vrienden van groot kapitalisten". De regering verkreeg twee derde meerderheid, benodigd om het wetsontwerp urgent te ver klaren. Het aannemen van deze spocdmo- tie betekent, dat het parlement in een dag van 8 uur een besluit moet nemen. De wet voorziet in de op richting van .een bureau v oor plan ning met de bevoegdheid om plan- pen uit te voeren, welke nog niet gepubliceerd -zijn cn niet in het par lement in debat zullen worden ge bracht. .TJOO»'<Torx»oooocxiooof«ooooooooooooooor«ooOOOor> Correctie op vonnissen Mr. van Maarseveen, minister ran Justitieheeft in de Eerite S I Kamer in antwoord op vragen 3 ran prof. Donkersloot (Arbeid) 5 f meegedeeld, dat hij er naar >j streeft de rechtsongelijkheid, die 3 is ontstaan ten gevolge van de q zware vonnissen van kort ma de *j bevrijding en de meer gematigde van thans, te corrigeren. Het 5 middel der gratieverlening is 5 daarvoor zeer geschikt. 8 Theems kookte.... Het was Vrijdag in De Bilt en in vele an dere plaatsen van ons land de warmste dag sinds 1911. Het abso lute temperatuur-re- cord voor De Bilt, dat op 35,6 graden Celsius stond en bereikt werd op 23 Juli 1911 is ge broken met 1,3 graden. Er werd n 1 een ma ximumtemperatuur ge constateerd van 36.8 graden Celsius (98 gra den Fahrenheit). In het Züiden was het nog. warmer In Eindhoven en Gilze- Rijen werd 38 graden Celsius (ruim 100 gra den Fahrenheit) geme ten. In Maastricht was het 38,3 'graden Celsius. De overige maxi mum-temperaturen waren: Twente 37 gra den, Schiphol en Val kenburg (Z.H.) 36 gra den, Groningen 33 gra- f 'vrijfiag vormden Del- hecft meegemaakt, giè en het Zuiden van Zware regens brach- wegverkeer werd hie# door stilgelegd en som mige straten werden onder water gezet door de Theems, die door de. plotseling neerstromen de regen na het prachtige zomerse weer. waarbij de ther mometer 30 graden Celsius aanwees scheen te koken. Het was de hevigste storm in 21 jaar. De mensen werden op straat door de krachtige wind op hun knieën gedrukt, wagens werden omver geworpen en de dak pannen van de daken gerukt. Minstens een persoon is om het le- Een der hevigste on- ven gekomen. De hui- weders sinds mensen- zen van het parlement drukgebied, dat giste ren over Frankrijk lag, bracht zware onweers buien in Noord-Frank rijk. die met hevige windstoten vergezeld gingen. De kern van dit ge bied trok echter déze middag langs onze' kust zonder onweer te ver oorzaken. Als enig ge volg viel hedenavond op vele plaatsen in het land een zwakke zee wind in. die enige af koeling bracht. Parlement blank PRINS lik RN HARD viert morgen zijn 36-ste verjaardag. heugenis maakt het ra diografisch verkeer van Londen naar landen overzee vrijwel onmo gelijk. Een functionaris van de Britse posterijen verklaarde, dat hij in zijn 40-jarige ervaring, nog nooit zo'n ernstige atmosferische storing Nederland het warmste plekje van West-Euro pa. In Frankrijk was het nog wel warm, maar dë temperaturen waren er toch niét zo hoog als Donderdag. Het vlakke lage- ten het straatverkeer tot stilstand. Een korte grillige tropische stormwind met een snelheid van 96 km per uur is over het zuiden van Engeland gegaan. Het spoor- en parlement en een hoofdstation van Londen werden blank gezet. Warm Parijs Donderdag had Parijs zijn hittegolf. De ther mometers wezen in de schaduw 97 graden Fahrenheit. De temperaturen in Bordeaux en Chateau- roux was 101 graden en in Straatsburg en Lyon was deze gelijk aan die in Parijs. Nice, met 79 graden, behoorde tot de koel ste plaatsen van Frank rijk. Van Beinum trapte af! Onder een moordende hitte speelde het Concertgebouwor kest te Amsterdam een voetbal wedstrijd tege/i het Utrechts Stedelijk Orkest en won ver- diend met 21. Of de aftrap, die door Eduard van Beinum ge schiedde, hiertoe de nodige in spiratie gaf, vermeldt de histo rie niet. In ieder geval lieten de fluitis ten, fagótti sten, strijkers en hoornblazers zien. dat zij ook lussen de krijtlijnen de besten in Nederland in hun genre zijn. De trombonist Jsak Kient,tnn, die het heiligdom van het Con- cert gebouw verdedigde, deed dit met zulk een heilig vuur, dat het af en toe leek alsof hij de bal met zijn. krachtige longen weg blies. Nadat de stand lange tijd gelijk (11) U'as geweest, be zorgde Jan Klemann, cellist, met enige fijne streekjeS en ptzzica- tos het1 Concertgebouworkest de verdiende overwinning. Met ingang van 1 Juli wordt het percentage van dc omzetbelasting, dat thans in het algemeen twee is, verhoogd tot drie, terwjjl het percentage van vier in zes verandert. Het voor groothandelaren geldende percentage blijft ongewijzigd. v voortaan goederen slechts als onder nemer kunnen betrekken, voor zover zij werkelijk als ondernemer optre den. De afwijkende regelingen voor bakkers en banketbakkers cn voor consumptie-ijsbereiders vervallen. Het aantekenen van de inkopen blijft als verplichting«bcslaan. Als overr* gsrcgeling geldt, dat op de leveringen en diensten, welke vóór 1 Juli 1947 zijn verricht, oude bepalingen van toepassing blijven, ongeacht of de facturen na 1 Juli worden uitgeschreven of de verkoop prijs of de vergoeding na die datum wordt ontvangen. De boekhoudingen moeten aan de nieuwe tarieven vrijstellingen worden -aangepast. Een aantal noodzakelijke levens middelen is, zowel bi) fabrikanten als bij groot- en kleinhandelaren, van omzetbelasting vrijgesteld, t.w.: aardappelen, brood, fruit (met uit zondering van bevroren fruit en ge conserveerd fruit), groenten, voor zover vers. gezouten, gedroogd of ge koeld. doch niet bevroren, ook geen groenten-conserven. melk, granen (rijst, gort), meel cn bloem van gra nen. voor zover niet verder bewerkt. Voorts is ook nog een aantal an dere noodzakelijke levensbehoeften vrijgesteld, doch alleen bij fabrikan ten on groothandelaren. Voor enkele utilitvgocderen is een vrijstelling verleend bij levering door de fabri kant. De tot dusverre bestaande vrijstel ling voor de levering van zeesche pen is uitgebreid tot alle schepen, welke een gewicht hebben van meer dan 100 kg met uitzondering van pleziervaartuigen en verkeerslucht- vaartuigen, welke hoofdzakelijk in internationaal verkeer zullen worden gebruikt. De vrijstelling voor het vervoer van personen en goederen door middel van andere dan zee schepen is grotendeels vervallen. Landbouwproducten De producten van landbouwers, tuinbouwers, bosbouwers*- veehou ders en vissers zullen, voor zover zij niet zijn vrijgesteld hetgeen met de meest belangrijke het geval is voortaan inplaats" van met één, resp. drie percent zijn belast met drie, resp. zes pel-cent. Voor weclde-artikelen is een be lasting verschuldigd van 15Tó. Bij uitvoer worden de percentages van de terug te geven belasting ver hoogd. De formaliteiten zijn vereen voudigd. Publiekrechtelijke lichamen zullen K.L.M, wil wel, routeorganisatie deugt nog niet „Het zal hopelijk niet zo lang meer duren of de K.L.M. vliegt in 42 uur naar Indonesië'', zei dr. A. Plesman, toen hy, na zyn bezoek aan het Oosten, met de Constella tion „Nijmegen" op Schiphol land de. Zoals men weet heeft dr. Ples man de fusie tussen K.L.M. en K.N. I.L.M. tot stand gebracht. „Dat zat allang in de lucht", zei hij, „er zal uiterlijk echter niet veel door veranderen. De vliegtuigen van de K.N.I.L.M. blijven in Indo nesië dienst doen. Zij werkt voor namelijk met transportmachines, waarvan een aantal modern ver bouwd is. Vier Constellations, die in bestelling zijn zullen door de K.L.M. worden overgenomen. De K.N.I.L.M. had nog geen civiele ba sis en het zal dan ook veel werk met zich mede brengen de^verande- ringen door te voeren. Over de hele Wereld zijn accommodatiemoeilijk heden env in Indonesië zeker niet 't 'minst". Dr. Plesman was overigens vol lof over de -drukcabine van de „Nijmegen", vooral omdat men onderweg steeds een con stante temperatuur heeft. De route-organisatie is aan het af zakken vertelde de K.L.M.- directeur. Tot voor kort was zij 'in handen van militairen en die deden het werk goed, doch naarmate in verschillende lan den burgerlijke autoriteiten het Alleen voor kleinharfidel maximum h'aringprijs In overleg met de vakgroep voor de detailhandel in vis heeft het bedrijfschap voor vis besloten alleen voor de kleinhandel een maximumprijs voor haring vast te stellen. Deze bedraagt, met in gang van 29 Juni» 10 cent per schoongemaakte haring en 8 cent voor een niet schoongemaakte. Voor de groothandel en de reders worden geen maximumprijzen vastgesteld. De vakgroep voor de detailhandel in vis heeft bij deze regeling de overtuiging, dat een goede kwaliteit voor de haring gewaarborgd blijft. Maandag: Morgen herdenkt Prins Bernhard en met hem het Nederlandse volk. zijn geboortedag. Is er een betere gelegenheid om van de aanhanke lijkheid te getuigen dan zich Maandag, op „Anjerdag" te tooien met de witte anjer, in 1940 het symbool van het verzet, n u sym bool van de culturele wederop bouw Indien wij in Nedërland ernst wensen te maken met de culturele activiteit dan dient voorop te wor den gesteld, dat de overheid niet alls op cultureel gebied kan omvat ten en bekostigen. Het Prins Bernhard-fonds gebo ren uit het verzet, biedt voor het particulier initiatief, op cultureel gebied, de beste waarborgen. Tal- rjjke culturele instellingen mochten reeds van de door het Nederlandse volk geofferde gelden, belangrijke bedragen ontvangen. Over beide zenders wordt heden avond van 20.0520.15 een vraag gesprek uitgezonden dat Paul de Waart voert met Prins Bernhard, dr. Gielen en enige bestuursleden van het Prins Bernhardfonds. wordt hebben overgenomen, het slechter. „Het is mij duidelijk geworden" aldus dr.'Pleeman „dat als de route-organisatie beter gaat func- tionneren, we onze dienst: gaan ver anderen. Er zal dan op dc Indone- sië-route niet meer overnacht, doch continue doorgevlogen worden. Als we dit bereiken, is net doel, dat we reeds lange tijd nastreven bereikt. Men moet nu niet wachtefï. dat dit reeds zo .spoedig zal geschieden, doch wanneer de grondotganisatie in orde was, zouden we er by wijze van spreken morgen mee kunnen beginnen. Snikhete tourdag Schendel, De Korver vallen uit ,De grote hitte heeft het de Tour- de France-renners gisteren niet ge makkelijk gemaakt. Velen, en daaronder ervaren rij ders, konden het niet bolwerken en toen de Italaan Roncom als eerste in Luxemburg aankwam, lag hij vier minuten voor op nummer* 2. de Fransman Cogan en de Italianen Camellini (Ned. ploeg) en Brambilla, vijf minuten op de drager der gele trui Vietto. ruim een kwartier op de eerste Belgen, een half uur op Schel lingerhout. en een uur op Ar ie Vooren. De Nederlandse-buitenlandse ploeg heeft echter enige kostbare xeren moeten laten, doordat v. Schendel en de Korver zijn uitgevallen. Ook de Italiaan Galliusso kon het niet bolwerken, zodat van ons tiental er nog slechts 7 in de Tour zitten. MACHINE 9 De uitslag luidt: 1. Ronconi (It.) 314 km in 10 u. 59 min. 13 sec., 2. Cogan (Fr. W.) 11.04.47, 3. Camellini (It. gemengde ploeg). 4. Brambilla (It.), 5. Vietto 11.05.44, 6. Rossello (It.) 11.10.21, 7. Latorre (Fr. Z.W.) 11.10.56, 8. Ro- bic (Fr. W.) 11.14.14. 9. Diot (Fr. Ile de Fr.) 11.16.14, 10. G. Weilenman (Zwits.), 11. Mathieu (B.), 12. Im- panis (B. 11.17.20, 13. Cottur (It.), 14. Kirchen (L.), 15. Diederich (L.), 16. Mollin B.) 11.12.08. 17. Gold- schmidt CL.), 18. Tacca (It.) 11.21.35, 19. Schotte (B.). 20. Corrieri (It.) 11.25.53, 53. Janssen 11.32.41, 55. Seijen. 61. Vooren 11.57.08, 69. Joly' 12.17.36. Algemeen klassement: 1. Vietto (Fr.) 23.09.29; 2. Ronconi (It.) 23.10.51; 3. Brambilla rit.) 13.00.30; 4. Cogan (Fr.) 23.16.25; 5. Camellini 23.17.40; 30. Schellingerhoudt 23.57.55; 41. Vooren 24.07.18; 44. Janssen 24.14 00; 47. Seijen 24.15 03; 51. Kla- finsky 24.18.43; 68. Victor Joly 24.52.06. Verliezen Nederlandse strijdkrachten De regering maakt tot .haar leed wezen bekend, dat in de afgelopen week de navolgende verliezen zijn gerapporteerd: Gesneuveld of over leden tengevolge van oorlogshande lingen: Koninklijke Marine: geeA verlie zen. Koninklijke Landmacht: soldaat A. van Berlo uit Gemert. Soldaat H. J. Kuipers uit Leeu warden. Soldaat N. Kuik uit Kat wijk aan Zee. De conferentie van de drie minis ters van Buitenlandse Zaken t© Parys is gisteren om vier uur be gonnen. Óxereengekomen werd de inhoud van de besprekingen geheim te houden. Er worden geen pers conferenties gehouden. Klokslag vier uur Arriveerde Be- vin de'Engelse minister van buiten landse zaken, aan de Quai d'Orsay, (v'aar hij door Ridault ontvangen werd. Daarna reed de grote auto van Molotof (Sowjet-Unie) voor, die vergezeld was van zes leden der Sowjet-Russisehe delegatie. Bidault heette .Molotof welkom, terwijl de fotografen zich verdrongen om de belangrijke persoonlijkheden, ver enigd in de voorhal van het mini sterie, op de gevoelige plaaj vast te leggen. Bidault maakte met een grapje excuus voor de warmte, die zijn gasten te Parijs moeten verdu ren, en ging hen vervolgens voor haar, de „Salon des Perroquets" (..papegaaienkamer"), waar de be sprekingen onmiddellijk een aan vang namen. Van betrouwbare zijde wordt ver nomen, dat Ridault er op aan zou dringen dat alle Europ. landen ge allieerde, neutrale en voormalig-vij andelijke met uitzondering van Spanje in het plan zullen worden betrokken. Men verwachtte, dat Bidault zijn beide collega's zou wijzen op de noodzakelijkheid om snel te hande len. opdat de ministers in Septem ber over de behoeften en hulpmid delen verslag zouden kunnen uit brengen. Betrouwbare kringen verklaren, dat Bidault ook van plan wap aan te dringen op de'onmiddellijke vor ming van vijf commissies, die de volgende onderwerpen moetei) be studeren: landbouw, brandstoffen, steenkool en ^lectrische energie, vervoer, grondstoffen en financiën. De eerste bijeenkomst eindigde om acht uur (Ned. Tijd). De ministers zullen vandaag om 16 uur weer bijeenkomen. Het laatste transport van vijftien slachtoffers der Stjjkelgroep ver trekt Maandag 30 Juni uit Berlijn en wordt Dinsdag aan de grens te Beek-Ubbergen verwacht. Het transport zal weer staan*on der. leiding van het hoofd van de dienst voor identificatie en berging, luitenant-kolonel A. W. de Ruyter van Steveninck. De namen der vijftien slachtoffers zyn: R. E. Gostelie, J. Groot, J. F. Helmers, M. Hoek, E. Honig, P. H. de Jong, P. de Koning. G. J. M. van der Marei, P. Mulder. J.'Neuteboom, A. van der Plas, H. G. Stoppendaal, D. de Vries. J. J. F. de Vries en J. G. Vrolijk. Het ^transport rijdt door naar de begraafplaats „West- dyiin" te 's-Gravenhage (Loosdui- nen), waar in intieme kring de bi.i- zétting zal plaats vinden. Op een nog nader te bepalen 'da tum zal in de Grote Kerk te 's-Gra venhage een herdenkingsdienst wor den gehouden. BESTUUR PARTIJ VAN DE ARBEID BIJEEN Het bestuur van de partij van do arbeid komt heden in verga dering bijeen, In deze vergade ring zal, behalve menig ander punt van belang, ook de nieuw- ontfitane situatie in Indonesië worden besproken. (Vervolg van zevende^Jcolom). 3. Bemiddeling van derden wordt ingeroepen. Dit betekent dat wjj onbekwaam zyn onze zaken zelf op een be hoorlijke wijze te regelen. Het geeft ons prestige internationaal een ge weldige knauw en betekent nog geenszins dat wij onze zin krijgen. Zo is de bedroevende situatie, waarin wanbegrip, verdachtmaking en stelselmatig ondermijnen van met zorg opgebouwd vertrouwen ons hebben gebracht. Wjj mogen hopen, dat onze regering niet de weg van het geweld zal kiezen en dit zeker niet zal doen vóór zij het Parlement heeft geraadpleegd. Mis schien dat dan inmiddels als de nood het hoogst is het gezond verstand de boventoon is gaan voe ren, zowel hiex als in Indonesië en de twee partijen, toch nog tot el kaar komen. Want er blijft tenslotte altijd nog een vierde weg. Dat is de weg van het nieuwe overleg. Deze weg ligt nog steeds open en hij kan mits niet wijs staatsmanschap begaan belde volken veel ellende besparen. Met Indonesië op het dode punt 1y' TAe onderhandelingen met Indo- ncsië zyn jn de afgelopen week op het dode punt gekomen, waar zo slechts door'groot staatsmanschap overheen geholpen kunnen worden. En of dit zal gebeuren wij moe ten het helaas constateren is op het moment dat wij' dit schrijven nog hoogst onzeker. Sjahrir, die zich een politicus van formaat ge toond heeft en die aan de Indonesi sche zijde de meest geschikte man was om het Nederlandse en het Republikeinse standpunt tot elkaar te brengen, heeft zijn ontslag moe ten nemen. Alle grote politieke par tijen in Indonesië (ook zijn eigen socialistische partij) hebben de con cessies aan het Nederlandse stand punt, die Sjahrir voorstelde, afge keurd. Daarmee was de basis, waar op Sjahrir steunde als minister president en als leider der met de Nederlanders onderhandelde dele gatie 1 vervallen. Wij willen nog eens nadrukkelijk vaststellen, dat het grotendeels het gebrek aan wederzijds vertrouwen is geweest, dat steeds overeenstem ming in de weg heeft gestaan. Eén ogenblik scheen dat vertrouwen ge- v^ytigd. Dat was toen tegen het eind van het vorige jaar de beide onderhandelende delegaties het eens werden over het basns-accoord van Linggadjati. De felle reactie, die daarop in Nederland is gevolgd en de halfslachtige houding, die regering en Parlement aannamen met de interpretatie van het ac- coorcl volgens de motic-Romme, hoeft de Indonesiërs Nederlands koloniale verloden indachtig op nieuw kopschujv gemaakt. Men moet daarbij in het oog houden, dat onderhandelingen tussen een Oos ters en een Westers volk door hot grote verschil in mentaliteit toch reeds een uitermate delicate aange legenheid is. f JOK dc Indonesiërs hebben grote v-/ fouten gemaakt. Als in ons lamj by de bestaande politieke verhoudingen ooit een regering gev#md kan worden, die de natio nale aspiraties der Indonesiërs wel* gezind is, dan is het de huidige Rooms-rode combinatie, al zou men enkele belangrijke posten door an dere personen beiet kunnen denken. Wjj zjjn volkomen overtuigd van de eerlijke wil van onze regering om op een loyale wyze mee te wer ken aan dc uitvoering van dc Ling- gadjati-overeenkomst, waarmee toch ook dc Republiek zich accoord heeft verklaard en die wij stellen het met nadruk vast het kolo niale tijdperk in Indonesië voorgoed beëindigd zou hebben. Onze rege ring is ondanks haar fouten het vertrouwen van de Republiek waard. Er bleven belangrijke wen sen: vermindering van troepen, ver vanging van reactionnaire elemen ten in het ambtenarencorps. Aan deze en andere wensen had /tege moet gekomen kunnen worden, in dien in de sfeer van vertrouwen, ten tijde van Linggadjati gewekt, had kunnen worden voortgearbeid. Toen heeft de reactie in Nederland notabene gesteund door twee van de vier met regeringsgeld be taalde omroepverenigingen de goede bedoelingen der Nederlanders bij de Indonesiërs verdacht ge maakt. Er is meer geweest,, de ge schiedenis van Modjokerto, Van de Pasoendan-staatsgreep, enz., maar de voornaamste vertrouwen schok kende factor die ten dele, waar schijnlijk ook aan al het andere ten grondslag lag. is de hevige actie van de oppositionele groepen in Ne derland geweest. Zo stellen wjf Gerbrandy, Welter c.s. in de eerste plaats aansprakelijk voor de huidi ge situatie en de ernstige gevolgen, die daaruit kunnen voortvloeien. VELEN menen en enkelen wjj zeggen zeer bewust: enkelen! wensen, dat er nu meteen gevoch ten zal worden in Indonesië. Geluk kig is dat nog allermin'st zeker. Wel is de toestand zeer critiek. Na het niet bevredigend geachte ant woord op haar nota van 27 Mei heeft de Commissie Generaal haar opdracht aan de regering terug ge- geven. Middels de luitënant-Gou- verneur-Generaal Van Mpok heeft de regering zich toen rechtstreeks tot de Indonesische regering ge wend en haar opnieuw uitgenodigd de Nederlandse voorstellen te aan vaarden. Daarop is het ontslag van Sjahrir gekomen en vervolgens het antwoord van Soekarno. Volgens dit antwoord waarop overigens nog aanvullingen zullen komen gaat de Republiek wel accoord met de voorgestelde interirr.-regering, doch verwerpt zij de gemeenschap pelijke gendarmerie (waardoor ook Nederlandse troepen binnen het Republikeinse gebied dienst zouden gaan doen). Het antwoord ran Soekarno is dus ten dele afwijzend. En daarmee is de situatie hachelijker geworden dan zij in de twee jaar van onder handelen ooit is geweest. Er zijn, zoals de zaken thans staan, in het groot gezien, drie op lossingen denkbaar: 1. Nederland trekt zich voor goed terug uit Java, Sumatra en Ma- doera. Dit is om tal van redenen voor beide partijen ongewenst en inter nationaal gezien, ook onmogelilk. 2. Nederland tracht zijn wil gewa penderhand aan de Republiek op te leggen. Dit leidt tot een koloniale oorlog en betekent een ramp voor beide volkeren, Wjj hebben dit herhaalde lijk uiteengezet. (Zie verder vorige kolom). Nog wamt XVeersverwachting van De Bilt, geldig van Vrijdagavond tot Za terdagavond. Meer bewolking. Nog w.arm weer. Boemel minder hoge tem peratuur dan gisteren. Veran derlijke wind.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1947 | | pagina 1