DAGBLAD VOOR AMERSFOORT 1 „AANVAARDT NEDERLANDSE VOORSTELLEN" Financiële hulp in het vooruitzicht gesteld Blijft rustig! Branden in Den Bosch en Amsterdam Besprekingen vorderen goed Molotof optimistisch over conferentie te Parijs Eén bureau voor opsporing van vermisten UITGAVE VAN DE STICHTING HET PAROOL Maandag 30 Juni 1947 Nr. 681 6e Jaargang AMERIKAANSE NOTA AAN REPUBLIEK Belangrijke factor voor internationaal evenwicht W. H. Vliegen is overleden Drie huizen in Brunssum vernield Prof. v. d. Leeuw is optimistisch Amerika verlangt nieuws Coördinatie nu gereed Vietto behoudt de gele trui Gironummer 510330 Bank: R'damsche Bank Postbus 9 Abonnementsprijs: 0.31 per week of 4.~ per kwartaal Losse nummers 10 ct. Red. en Adm.: Snouckacrtlaan 7, Amersfoort Telef. redactie 4291 Telef. administratie 6235 Directeur-Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDER De Verenigde Staten hebben er in een nota aan de Republiek Indonesië op aangedrongen dat de Republiek zich in zal spannen om met spoed met de Nederlanders tot overeenstemming te komen over de vorming van een interim-regering zoals die door de commissie generaal is voorgesteld. De U.S.A. stellen in het voor uitzicht dat van de instelling van een interim-regering besprekin gen zouden kunnen worden gevoerd over Amerikaanse financiële hulp aan de Indonesische federatie. De n n-ikaanse regering heeft met voldoening kennis genomen van de voorlopige berichten, dat de gedelegeerden van de Republiek en de Nederlanders aanzienlijke vorderingen ge maakt hebben ten aanzien van sen overeenkomst voor de spoe dige oprichten van een federale interim-regering voor geheel Indonesië, zo wordt in de nota gezegd. ^-S-A. moeten zich noodzakelij kerwijze bezig houden met de ont wikkelingen in Indonesië, gezien de belangrijkheid van Indonesië als een der factoren voor het herstel van het internationaal evenwicht. Zowel economisch als politiek. De Ameri kaanse regering wenst derhalve de Indonesische Republiek er op te wijzen, dat uit een voortduren van de impasse waarschijnlijk ellende geboren wordt. Zij wil tevens wijzen op de voordelen, die een spoedige overeenkomst en een streven naar samenwerking om de moeilijkheden waar Indonesië voor staat te over winnen, zullen opleveren. De regering der Verenigde Staten is van mening, dat de onmiddellijke vestiging van een centrale interim regering voor Indonesië op federa tieve basis, zoals door de Neder landse regering is voorgesteld en in beginsel door de Indonesische Re publiek is aanvaard, dringend nood zakelijk is. Uit de tekst van de overeenkomst van Linggadiati blijkt duidelijk, dat een overgangs periode werd beoogd (tussen heden en 1 Januari 1949). gedurende welke Nederland de souvereiniteit en het uiteindelijk gezag in Indonc- Welke renners gaan er naar Parijs en Reims? Door de Nederlandse Wielren nersunie zijn de volgende renners ingeschreven voor de wereldkam pioenschappen wielrennen, welke eind Juli te Parijs en te Reims zullen worden gehouden. Sprint: beroepsrenners: Derksen en Van Vliet. Amateurs: Bijster en Hijze- lendoorn. Achtervolging beroeps renners: Evers. Lakeman. Peters en Schulte. Amateurs: Faanhof, Gieseler, Harmans cn Krever. Stayers: beroepsrenners: Van der Voort, en eventueel zal er nog een aangewezen worden. Op de weg: beroepsrenners: Janssen. Lake man. Middelkamp. Pauwels. Schulte. Seyen. Vooren en van der Zande. Amateurs: Van Beek. van de Elshout. Hennink. Sieveking. Smits. Vet. Voorting en de Vries. Er moet echter nog worden be slist. welke van deze renners de finitief zullen worden uitgezon den. Directie V. en D. vrijgelaten Na verhoor door de economische recherche is de directie van Vroom en Dreesman te Den Bosch weer vrijgelaten. Zal groente weer doorgedraaid worden? De besturen der beide te Loos duinen gevestigde groenteveilingen hebben het volgende telegram ge zonden aan Minister Mansholt, Mi nister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening: „De besturen der beide te Loos duinen gevestigde goenteveilingen menen er uwer Excellenties aan dacht op te moeten vestigen, dat vandaag de prijzen van beslist eer ste kwaliteit groenten zi)n gedaald tot onderstaande afbraakprijzen: Peen per bos 6 cent; bloemkool le soort 7 cent per stuk; bloemkool 2e soort 4 cent per stuk; bloemkool 3e soort 2 cent per stuk; andijvie le soort 2 cent per kilo; sla le soort 1 cent per krop; komkommer 3e soort 6 cent per stuk van een pond". Lord en Lady Phillimore, van Henley-on-Thames in Engeland, hebben een collectie van 100 schilderijen aan de gemeenteraad van Stellenbosch in de Kaappro vincie geschonken „ter verster king van de band tussen Groot- Brittannië en Zuid-Afrika". Onder de schilderijen zijn twee van Dijks en twee Rembrandts. sië zou behouden. De regering der Verenigde Staten dringt er bij de Indonesische Republiek op aan zon der uiterstel mede te werken aan de onmiddellijke vorming van een federale interim-regering. Zjj ver trouwt. dat, wanneer de overeen komst op dit punt zal zijn verwe zenlijkt, de overblijvende kwesties in een geest van goede wil zullen worden opgelost. Eerste voorwaarde De regering der Verenigde Sta ten venvacht, dat de vestiging van de interim-regering op basis van wederzijds welzijn de politieke sta biliteit zal verschaffen, die een eerste voorwaarde is voor de af wikkeling van een positief pro gramma tot economisch herstel. Derhalve is do regering der Verenigde Staten bereid om. nadat de interim-regering zal zijn geves tigd en de medewerking van beide partijen volgens constructieve Ui- nen is verzekerd, indien dit wordt gewenst, met vertegenwoordigers van Nederland en die van de inte rim-regering (bestaande uit verte genwoordigers van de Republiek en van de andere samenstellende ge bieden) besprekingen te voeren over financiële hulp bii het econo misch herstel van Indonesië. Een afschrift van de nota is aan de commissie-generaal overhandigd. Naar verluidt zou de republikein se delegatie te Batavia ook een Britse nota hebben ontvangen. Men meent te weten dat deze nota een bevestiging bevat van het Britse standpunt, voorheen aan de repu blikeinen uiteengezet, dat Groot- Brittannië de Nederlandse voor stellen een fundamentele redeliike basis voor samenwerking acht, doch dat daarmede niet de moge lijkheid van discussie over punten van geschil, die door de Indonesiërs worden opgeworpen, uitgesloten wordt. Sjahrir geen premier De Amerikaanse nota was over handigd aan de republikeinse minis ter van ónderwijs, Soewandi, met Boediardjo, de enige republikeinse regeringspersonen, die nog in Bata via zijn achtergebleven. Zij hebben Zondagmorgen op paleis Rijswijk met Van Mook geconfereerd. Daarna is Boediardjo met de nota naar Djog- ja vertrokken. Men verwacht een spoedige reactie van de Republiek. Sjahrir heeft in een onderhoud met het republikeinse blad „Kedau Latan Raiat" verklaard, dat naar zijn mening het antwoord van Soekarno op de Nederlandse aide-memoire ..voortreffelijk en tegemoetkomend" is. Mocht evenwel de Nederlandse regering dit antwoord niet bevredi gend vinden, dan betekent dat al dus Sjahrir dat verdere onderhan delingen onmogelijk zijn en dat de Nederlanders geen verdere bespre kingen wensen. Sjahrir voegde aan deze verkla ring toe, dat er geen enkele kans is, dat hij opnieuw als premier zal op treden in het volgende kabinet; zelfs noemde hii het hoogst onwaarschijn lijk, dat hij in de nieuwe regering de portefeuille van buitenlandse za ken zal beheren. Militaire maatregelen Een dag van politieke hoge span ning was het Zaterdag, toen berich ten de ronde deden over een dagor der van generaal Spoor, waarin zou ziin aangekondigd dat Maandagmor gen een militaire actie op Java zou worden geopend, gepaard gaande NVVj waarschuwt: Links en rechts saboteren" Autobus over de kop Een grote autobus uit Dordrecht is bij Papendrccht van een hoogte van ruim 3 meter gestort. De autobus, die geheel was bezet, sloeg over de kop en kwam in een griend terecht. Negen passagiers lie pen min of meer ernstige verwondin gen op. Twee geneesheren, die spoe dig ter plaatse waren, verleenden de eerste hulp. Rode Kruis auto's uit Dordrecht en Sliedrecht zijn direct naar de plaats van het ongeluk gere den en hebben de gewonden, waar onder vier ernstige patiënten naar de ziekenhuizen te Dordrecht vervoerd. De chauffeur moest voor een tegen ligger uitwijken en heeft te ver uit gehaald. Een auto, terugkomende van de TT-races in Assen is onder de ge meente Ernst tegen een boom gere den. Van de vijf inzittenden werden drie ernstig gewond. Zij zijn naar het |uliana-ziekenhuis te Apeldoorn over gebracht. De chauffeur en de vijfde inzittende konden na verbonden te zijn naar hun woningen terugkeren. De Gaulle pleitte voor een Vereepigd Europa Generaal De Gaulle deed een be roep op duizenden mensen, die ter gelegenheid van de herdenking van 86 slachtoffers van het nazi-regime te Lith bijeen waren gekomen, om lid te worden van de Rassemble- ment du peuple Frangais. In zijn rede waarschuwde de generaal voor de gevaarlijke hegemonie, die Rus land over Europa tracht te verkrij gen en hij pleitte in verband daar mee nogmaals voor een Verenigd Europa. De hoofdbesturen van de vak bonden, aangesloten bij het N.V.V., hebben in een resolutie als hun mening te kennen gegeven, dat, zolang de Nederlandse regering, in overeenstemming met de nadrukke lijke wil van de volksvertegenwoor diging, zich in alle opzichten blijft stellen op de basis van Linggadjati er voor het N.V.V. geen aanleiding is om stelling te nemen tegen de principiële lijn, welke de Neder landse regering volgt. Zjj waarschuwen de Neder landse arbeiders met grote nadruk niet toe te geven aan het drijven van onverantwoordelijke elementen van rechts en links, welke de totstandkoming van een vreedzame samenwerking tussen Nederland en Indonesië saboteren, teneinde uit de daar door ontstaande moeilijkheden politieke munt te slaan. Zij wekken de arbeiders van Nederland, in het bijzonder de leden van de bij het N.V.V. aangesloten bonden met grote ernst op zich te blijven richten naar de besluiten, welke de leiding van het N V.V., in overleg met de hoofdbesturen, in verband met deze aangelegenheid genomen heeft en nog zal nemen, indien de verdere ontwikkeling der gebeurtenissen daartoe aanleiding zal geven. met massa-arrestaties in de bezette gebieden. Het bericht is later tegengespro ken. Volgens Den Haag ?ou deze dagorder slecht: kunnen slaan op maatregelen in voorbereiding, waar van het niet zeker is of zij zullen worden uitgevoerd. Betrouwbare Nederlandse bronnen te Batavia hebben Zaterdagavond verklaard, dat de Nederlandse rege ring waarschijnlijk niet bereid is de ondei ndelingen te hervatten op basis van het schrijven van ir. Soe karno. Het werkcomité van het KNIP heeft, blijkens een bericht van het Indonesische persbureau Antara, Soekarno's beslissing om de gehele macht in eigen hand te nemen gera tificeerd. Franse mijnwerkers staking beëindigd De Franse mijnwerkerstaking is beëindigd, nadat de minister van in dustriële productie Robert Lacoste de goedkeuring van de regering heeft verkregen op de voorsreller.. waarmee de vakvereniging van de ondergrondse mijnwerkeis zich reeds accoord had verklaard. Een premie van 35 francs per werkdag is ingesteld als 'n vergoeding voor de algemene productietoename sedert Juli 1946. Bovendien wordt een aan vullende premie gegeven, die vari eert naar gelang de individuele pres- tie. Deze regeling geldt met terug werkende kracht van 1 Juni af. Een nieuwe aanval op de anti inflatie-campagne van de Franse regering kwam van de zijde van vertegenwoordigers van de Franse boeren, die eisten, dat de graanprijs voor de nieuwe oogst bijna het dub bele van die van het vorige jaar zou bedragen. W. H. Vliegen, één der be kendste, bekwaamste en meest geziene sociaal-democraten uit de oude S.D.A.P., is gisteren op 84-jarige leeftijd in zijn wo- le Bioemcndaal overleden. Van oorsprong typograaf werd hij later gemeenteraadslid en wethou der van Amsterdam. Van 1909 1915 en van 19221937 was hij lid van de Tweede en van 19171921 lid van de Eerste Kamer. Voorts vervulde hü vele andere functies in vertegenwoordigende lichamen. Grote bekendheid verkreeg h\i ook door zijn boeken over de socialis tische beweging (vooral „Dageraad der volksbevrijding" en „Die onze kracht ontwaken deed"). Voor een uitvoerige levensbe schrijving (van de hand van de Utrechtse wethouder H. Ploeg Jr.) verwijzen wij naar pag. 3. De Belgi6chep:'ins-regent, Karei is per-speciaal vliegtuig voor een inspectietocht van verscheidene weken naar de Congo vertrokken. De moeder van de prins. Konin gin Elisabeth en eerste-minister Sp.aak woonden het vertrek bij. De veemarkthallen van Den Bosch zijn Zondag voor het grootste deel door brand verwoest. De brand brak uit in de zogenaamde varkenshal en nam weldra grote afmetingen aan. middenhal en de daar achter gelegen hal verloren. De totale schade wordt geraamd op vijf ton. In Amsterdam Zondag is. door tot nu toe onbe kende oorzaak brand ontstaan in loods 3 aan de Manamakadc. in het Oostelijk havengebied -te Amster dam. In deze loods, die eigendom is van de Fa. van Es en van Ommeren, zijn een zeepfabriekje en een opslag plaats van de Rijkswaterstaat onder gebracht. De brand die ongeveer twee uur duurde heeft de ongeveer 240 m. lan ge cn 15 m. brede loods, totaal ver nield. Alle chemicaliën van het zeepfa briekje gingen in vlammen op. ter wijl ook een groot gedeelte van de in de loods opgeslagen machineriën zwaar door het fel oplaaiende vuur zijn beschadigd. Een grote brand brak uit in Din- gelrade bij Brunssum. Toen de grote sacramentsprocessie in de dorpsstraat wachtte op de zegen vanaf het rust- altaar. zag men plotseling vlammen uitslaan van het hoekhuis van de lieer Zuilen. De consternatie was groot. De plaatselijke vrijwillige brandweer rukte direct uit. Onder leiding van de heer Damen werd het vuur, dat een grote omvang had aan genomen, bestreden. De brandweren van Brunssum cn Sittard werden eveneens ter assistentie geroepen. Drie huizen op de hoek van de Dorpsstraat werden een prooi gier vlammen. Zij brandden vrijwel ge heel uit. De oorzaak is onbekend. Naar aanleiding van geruchten over opzettelijke brandstichting lu de veemarkthallen, wendden wij ons tot de recherche in Den Bosch, die ons mededeelde, dat het onderzoek nog in volle gang is, maar dat van opzettelijke brandstichting In geen geval sprake kan zün. Er werd op dat ogenblik een con gres gehouden van de rooms-katho- lieke bond van spoor- en tramweg personeel. De 2400 aanwezigen, w.o. de bisschop van Den Bosch, de Com missaris der Koningin in de provin cie Noord-Brabant en burgemeester van Den Bosch, konden zich zonder ongevallen in veiligheid brengen. Het vuur werd aangewakkerd 'door een felle bries en gevoed door grote stapels geperst hooi. De brandweercorpsen van Vught, Tilburg en Eindhoven zonden as sistentie, maar ondanks de enorme hoeveelheden water, ging de Noord- Oostelijke helft van de drievoudige Oostenrijkse gendarme vermoord In het Oostenrijks-Joegoslavische grensgebied een patrouille van zes Oostenrijkse gendarmes door een groep met lichte machinegewe ren gewapende mannen, die van Joego-Slavië uit de grens overschre den hadden aangevallen. Twee gendarmes werden gedood en vier burgers, die hen te hulp kwamen werden gewond. Uit bij een razzia door de Britse troepen gevonden pamfletten blijkt, dat de aanvallers tegen het huidige regime in Joego-Slavië zijn. 30.000 Joden mogen naar Suriname De Surinaamse wetgevende ver gadering heeft met 7 tegen 5 stem men het voorstel, door de „Freeland League" gedaan, aangenomen om 30.000 Joodse kolonisten op te ne men tot een maximum van 30.000 4 Stemmen, die tegen het voorstel waren, stemden In met een kleiner aantal. Een stem was tegen Joodse kolonisatie. Cultureel verdrag met Zuid-Afrika „Mijn reis naar Zuid-Afrika heb ik beschouwd als een terreinverkenning ter voorbereiding van een cultureel verdrag met dat land. De besprekingen daarvoor verkeren reeds in een vergevorderd stadium. Maar wanneer het tot stand komt, dat kan ik niet zeggen". van d© inundaties,' doch hierover had men een zeer overdreven voorstelling. „Het hiaat, ontstaan door de oorlogsjaren, heb ik, naar ik hoop, gedeeltelijk kunnen compenseren door de reeksen lezingen, welke ik gedurende mijn bezoek voor talloze ver enigingen en groepen, in bei de talen, heb kunnen houden, aldus prof. Van der Leeuw. Ook bezocht ik alle universi teitssteden en heb daar verschil lende lezingen gehouden, niet, al leen over de huidige situatie in Nederland, maar ook over tal van wetenschappelijke problemen. Als theoloog heb ik zeer veel contact gehad met de kerk in Zuid-A'frika en vrijwel elke Zondag gepreekt. Een tastbaar resultaat kan ik nog niet noemen. Er zal zeer veel arbeid verricht moeten worden eer de moeilijkheden overbrugd zijn en bet verdrag tot uitvoering kan worden gebracht. Dit verklaarde prof. dr. G. van der Leeuw nadat hij driemaanden opdracht van de regering in Zuid- Afrika had vertoefd. Bij alle bevolkingsgroepen heb ik een interesse voor dit cultu reel verdrag geconstateerd. De hui dige politieke situatie in de Unie overschaduwt zozeep de kwe6tie van het verdrag, dal het zeker nog geruime tijd za] duren eer het zo ver is. Ik kan mijn indruk het bestte weergeven met: ik ben ge matigd optimistisch. Het ligt in de bedoeling om uiteindelijk, te komen tot een regelmatige uitwisseling van figuren uit alle lagen van het culturele leven van beide lan den. Aan het eind van dit jaar zal wederom een Nederlander naar Zuid-Afrika gaan. Of het zal gelukken dit jaar nog iemand uit Zuid-Afrika naar Nederland te laten komen is een kwestie die vooral door practische moeilijkheden wordt geremd, zoals b.v. de deviezen-kwestie. Dit is echter een punt dat de regeringen verder zullen moeten regelen." Innig contact Het tweede doel van mijn reis was het herstellen en het over bruggen van de culturele betrek kingen en het aanknopen van relaties. Hoe nodig dit was, cnoge blijken uit het feit. dat men daar ginds vrijwel niets wist van de toestanden in ons land tijdens de Duitse bezetting. Wel .wist men Prins Bernhard heeft griep Prins Bernhard, die zich reëds enige dagen onwel gevoelde, heeft griep en moet op advies van zijn geneesheer rust houden. Ook zijn verjaardag heeft de prins in bed moeten doorbrengen. De bedrijfsunie in het bouwbedrijf (contactlichaam van de drie samen werkende vakbonden) heeft de moei lijkheden, welke voortspruiten uit het nieuw ontworpen collectieve con tract. besproken en vastgesteld, dat de werkgeversorganisaties waar schijnlijk op 2 Juli een definitief ant woord zullen geven op de eisen der arbeiders (instelling van een risico fonds en een pensioenfonds). Ernstig waarschuwen zij tegen de E.V.C., welke h.i. op onverantwoor delijke wijze actie voert tegen de bedrijfsunie en daardoor het tot standkomen van een redelijke rechts positie der bouwarbeiders in ernstig gevaar brengt. Zij verzochten de patroons gebruik te maken van de mogelijkheid een extra week loon uit te betalen. Hoewel de drie ministers en hun adviseurs in Parijs volgens afspraak hun besprekingen strikt geheim houden, zijn er toch enige bijzonderheden over de conferentie uitgelekt, liet schijnt dat Molotof. na Vrijdag de uiteenzettingen van Bcvin en Bidault tc hebben aangehoord, thans op nieuwe instructies uit Moskou wacht. Naar verluid, heeft Bevin zijn verzoek tot geheimhouding van de besprekingen voornamelijk gedaan om het beginstadium door te komen. Wanneer en indien dit zal zijn geschied zou het, naar waarnemers geloven, weinig zin meer hebben het nieuws over de besprekingen geheim te houden. naai denkt, zijn in zeker opzicht be- De Amerikaanse kranten hebben een storm van protest ontketend tegen het „ijzeren gordijn", dat de conferentie der drie ministers te Parijs omhult. De „Baltimore Sun" beschuldigt Revin ervan, dat hij misbruik maakt van het feit, dat er geen Amerikaan se delegatie aanwezig is, „om de openlijke diplomatie vaarwel te zeggen". Intussen hebben Marshall en andere functionarissen van het Ame rikaanse departement, die het initia tief geheel aan de Europese landen willen laten, de Amerikaanse pers herhaaldelijk verzocht om geen vra gen over het hulpverleningsprogram te stellen. De commentaren van de Britse bladen geven een beeld van verwar ring. De volgende tegenstrijdige speculaties doen bij het ontbreken van feitelijk nieuws opgeld: Mislukking? Daily Express (cons.)De conferentie is in een impasse ge raakt. Er is een volledig menings verschil tussen Bevin en Bidault ener- en Molotof anderzijds. Daily Herald (Labour): Het is dwaas van een impasse te ge wagen en van een op handen zijnde mislukking. Daily Telegraph: De kern van het Russische standpunt is, dat de Sovjet-Unie enerzijds maar al te bereid zou zijn om voor het herstel van Europa geld van de U.S.A. te ontvangen, terwijl zij anderzijds geen inmenging van de U.S.A., Engeland, Frankrijk of een ander land in de aangelegenheden van enig land in Europa wenst Daily Worker (comm.): Het bericht van Tass beschrijft in duide lijke termen een progrpmma voor het succes van de conferentie en een werkelijk Europees herstel. Daily Graphic: de Sovj'et- Unie schijnt alleen haar medewer king te willen verlenen om Europa tot de bedelstaf te brengen. Manchester Guardian (lib): De argumenten der Sovjet- Unie, die niet Europees, doch natio- Chloorgas in zwembad... I De warmte in Engeland is aan- j f leiding geweest tot een opmerke- lijk ongeval. 32 kinderen werden in een zwembad te Loughbo- j rough in Leicestershire door chloor bedwelmd, waardoor twee van hen naar een zieken- huis moesent worden overge- bracht. Dc hoeveelheid chloor, die als j desinfectiemiddel dienst doet. Z was te groot en deze omstandig- Z heid en de warmte hadden een j aanzienlijke gasontwikkeling ten gevolge. De dertig andere kin- deren werden snel naar een na- burig park gebracht om weer bij te komen ra/? hun benauwdheid. Z Liftend meisje verongelukt Vier meisjes uit Apeldoorn, met hun rijwiel op trip door Limburg, meen den gezien de warmte, te moeten lif ten. Een millitair voldeed aan hun verzoek en plaatste de meisjes achter op een wagen met tractor. Tijdens de rit gleed echter de 19-jarige Jeanne Smits uit Apeldoorn van de wagen. Zij werd ongeveer een km door de rijdende wagen over het wegdek mee gesleurd, terwijl de chauffeur voor in de cabine niets van het ongeval be merkte. Een passerende reiziger maakte deze daarop opmerkzaam. Medische hulp was spoedig ter plaat se, maar men kon slechts de dood constateren. Nieuwe bon voor bananen Op 3 Juli a.s. zal voor kinderen tot 5 jaar een nieuwe bon voor 500 gram bananen bekend ge maakt worden. Het is nagenoeg zeker dat omstreeks midden Juli op de sedert November '46 lopende bon overal in het land bananen zullen zijn afgeleverd. Aangezien de verstrekking van bananen af hankelijk is van allerlei factoren, die met de transitohandel in dit product samenhangen, is het nood zakelijk, dat ook de nieuwe bon op lange termijn lopende is, waar op weer naar mogelijkheid gedis tribueerd kan worden. Ter coördinatie van de werkzaam heden voor de opsporing van vermis te Nederlanders heeft een reorganisa tie van het appa lat plaats gevonden, welke op het volgende neerkomt: De algemene leiding en het toezicht berust bij de minister van Sociale Zaken (afd. repatriëring cn opsporin gen). De minister wordt bijgestaan door een commissie van advies en overleg, waarin de voornaamste bij de werkzaamheden betrokken over- heids- en particuliere instanties zijn vertegenwoordigd. De uitvoering is opgedragen aan het „Nationaal Op sporings^ Bureau" en een ..Missie tot opsporing van vermiste personen uit de bezettingstijd." Het Nationaal Opsporings Bureau, waarvan de werkzaamheden zijn toe vertrouwd aan het Ned. Rode Kruis, is gevestigd Vlamingstraat 2, 's-Gra- yenhage. Het heeft een uitsluitend administratieve taak, namelijk het registreren van alle vermiste perso nen, het verzamelen van alle bekende gegevens er. het verwerken daarvan in individuele dossiers. Alle verzoeken tot opsporing dienen te worden ingediend bij dit bureau, dat aan belangheb benden en aan betrokken instan ties de bij de opsporing verkre gen resultaten doorgeeft. Het eigenlijke opsporingswerk ge schiedt door de missie tot opsporing van vermiste personen uit de bezet tingstijd, welke is belast zowel met de massaopsporing en het verzamelen van alle op Nederlandse vermisten betrekking hebbende documenten in het buitenland als met de individuele opsporing in binnen- en buitenland, op grond van de bij bovengenoemd Nationaal Opsporings Bureau be staande en daarvoor in gereedheid ge brachte dossiers. Opsporingen in het buitenland zijn niet toegestaan aan andere organisa ties en personen, behoudens uitdruk kelijk daartoe verkregen toestemming van de minister van Sociale Zaken." grypelijk. Indien zij echter er bij zou blijven, dat Oost-Europa niet econo misch met West-Europa en Amerika kan samenwerken, zal de conferentie te Par(js mislukken. Succes? De enige officiële uitlatingen zijn de redevoeringen van de drie minis ters aan een banket, dat Zaterdag avond werd gehouden. Mol.otof zei: „Hoop is gerecht vaardigd, omdat wij alle drie bezield zijn met de wil de moeilijkheden te overwinnen." Bevin gaf te kennen dat hij ook niet zo pessimistisch gestemd was. „Men moet de dingen niet naar hun uiterlijk beoordelen." Bidault zag het minder roos kleurig. Als om te wijzen, op "de ui-gentie van de taak, die de drie ministers moesten vervullen, veront schuldigde hij zich voor de soberheid van het diner en de slechte loyaliteit van het brood. Reuter merkte overi gens op, dat het menu nauwelijks sober genoemd kon worden Engeland verbruikt zijn lening snel Engeland neemt meer geld van de lening in Amerika op dan offi cieel werd geschat. Zo juist heeft Engeland weer 100 milliard dollar opgenomen, meldt A.P. Van de in totaal 3,750.000 000 dollar grote lening, zün nu in totaal 2.050.000.000 dollar gebruikt. In Juni worden er 300 millioen dollar van afgenomen. Tot nu toe werden 550 millioen dollar meer dan de oorspronkelijke schatting van de lening afgenomen. De stijging der Amerikaanse prfl- zen is een grote factor bij het snel le slinken der lening. Ook de grote uitgaven die Engeland zich in Duitsland getroosten, moet, spelen een voorname rol. Ook Vooren staakt de strijd De Tour de France-rijdcrs zijn er nog niet in geslaagd de gele trui op de Fransman Vietto te veroveren, ondanks dat Vietto in de vier de etappe, welke door Robic werd gewonnen, cn Jn de vijfde etappe waar Kübler weer eens als eerste in eindigde, geen bijzondere din gen verrichtte kon hü zich toch nog in het algemeen klassement als eerste hapdhaven. Vooren was het tempo ook te machtig cn in de vierde etappe moest hij de strüd staken. Thans zetten nog slechts zes renners in de gemengde Nederlandse ploeg de tour voort. De uitslagen van de vierde en vijfde etappe luidt thans: 4e etappe: 1. Robic (Frankrijk West), tijd 8 uur, 14 min. 29 sec.; 2. Kübler (Zwitserl./Lux 8 uur 15 min. 30 sec.; 3. Diot (lie de Fr.), 8 uur 17 min. 22 sec.; 4 Pawlisiak (Frank rijk N.O.), zelfde tijd; 5. Remy (Frankr. N.O.); zelfde tijd; 6. Sercu (België), 8 uur 17 min. 44 sec.; 11. Camellini, 8 uur 17 min. 44 sec.; 32 Klabinsky, 8 uur 20 min. 13 sec.; 39 Seyen, 8 uur 23 min. 12 sec.; 46 Janssen, zelfde tijd; 64. Joly, 8 uur 30 min. 56 sec.; 65. Schellinger- houdt. zelfde tijd. 5e etappe: 1. Kübler (Zw./Lux.). 8 uur 10 min. 45 sec.; 2. Rossello (Italië), zelfde tijd; 3. Bonaventure (lie de France), zelfde tijd; 4. Mathieu (België), zelfde tijd; 5. Amberg (Zwitserland), 8 uur 11 min. 46 sec. 13. een grote groep renners ex aequo (8 uur 12 min. 48 sec.) waar onder Seyen, Klabinsky cn Camel lini; 56. Joly, 8 uur 13 min. 48 sec.; 61. Schellingerhoudt, 8 uur 24 min. 35 sec.; 68 Janssen, 8 uur 27 min. 53 sec. Algemeen klassement luidt na de vijfde etappe: 1. Vietto (Frankrijk), 39 uur. 36 min. 01 sec.; 2. Ronconi (Italië), 39 uur 37 min. 23 sec.; 3. Brambilla (Italië), 39 uur 44 min. 02 sec.; 4 Cogan (Frankrijk-W.), 39 uur 46 min. 57 sec,; 5. Camellini (buiten land-Nederland), 39 uur 48 rnin. J2 sec.; 42 Seyen, 40 uur 51 min. 3 sec. 43 Klabinsky, 40 uur 51 min. 44 sec. 45 Schellingerhoudt, 40 uur 53 min. 26 sec.; 53. Janssen, 41 uur 5 min. 5 sec.; 65 Joly, 41 uur 36 min. 50 sec Landenklassement luidt na de 5de etappe: 1. Italië. 119 uur 24 min. 45 sec.; 2 West Frankrijk, 119 uur 59 min. 30 sec.; 3 Frankrijk, 120 uur 18 min. 37 sec.; 4. België, 120 uur 26 min. 10 sec. 5 Zwitserland-Luxemburg, 120 uur 59 min. 15 sec.; 8. Buiten land-Nederland, 121 uur 30 min. 59 sec. Vrij warm Weersverwachting van De Bilt, geldig van Maandagavond tot Dinsdagavond. Droog weer, in de nacht vor ming van mist en wolkenvelden, die overdag oplossen en breken. Vrij warm, zwakke uAnd,

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1947 | | pagina 1