DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Conferentie van Parijs zou vandaag eindigen Sjarifoedin leider der nieuwe regering? Spiegel Patroons in principe voor pensioenfonds Eén sleepboot doet het werk in de haven Engeland moet nog zuiniger gaan leven UITGAVE VAN DE STICHTING HET PAROOE Dinsdag 1 Juli 1947 Nr. 682 6e Jaargang GEEN RESULTA TEN BEREIKT Bevin - Bidault tegen Molotof Kolenprijs stijgt! Oplossing mogelijk voor gendarmerie? Minder tabak, benzine en krantenpapier Te weinig dollars Propaganda Gironummer 510330 Bank: R'damsche Bank Postbus 9 Abonnementsprijs: 0.31 per week of 4.— per kwartaal Losse nummers 10 cL Red. en Adra.: Snouckaertlaan 7, Amersfoort Telef. redactie 4291 Telcf. administratie 6235 Directeur-Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDER Vandaag zal volgens de verwachtingen, de conferentie van Parijs gesloten worden. Men is in 't algemeen van mening, dat de kans om tot overeenstemming te komen over een economisch plan voor Europa, de drie ministers ontglipt is, voornamelijk, doordat Molotof vasthield aan voorstellen, die door Amerika stellig zouden worden verworpen. De ministers zullen vandaag nog bijeenkomen om een verklaring van Molotof aan te horen, maar men verwacht geen resultaten meer. Bevins voorstellen, die in andere bewoordingen vrijwel overeenkomen met die van Bidault, behelzen de volgende punten: 1. Aanstonds moet een coördina tie-commissie worden gevormd, wel ke ter beoordeling van de regerin gen der Europese landen voor de komende vier jaren een programma voor het economisch herstel zal op stellen. Dit programma zal vaststel len: a. In hoeverre dit herstel zou kunnen worden bereikt door produc tieverhoging en onderlinge uitwisse ling der beschikbare hulpbronnen: b. Welke hulp van buiten de Europese landen behoeven. Deze hulpverlening zal geschieden in dc vorm van kapitaalsgoederen, waar door de productie zal kunnen wor den verhoogd en tevens van eerste behoeften, zoals voedsel en steen kool. opdat het economisch leven in Europa kan worden voortgezet ter wijl de binnenlandse pre .'.ie wordt verhoogd. De commissie zou moeten bestaan uit vertegenwoordigers van Frank rijk. Gr. Brittannié en de U.S S.R. en van niet meer dan vier andere lan den. Zij zou contact onderhouden met de regeringen van alle Europese landen (uitgezonderd Spanje), met de UNO en met alle andere, daar voor in aanmerking komende inter- f[ouvernementele organisaties. In al- e besprekingen aangaande Duits land zouden de opperbevelhebbers aldaar moeten worden gekend. Tevens zonden sub-commissies worden gevorjnd, die zouden moeten worden samengesteld uit een klein aantal leden^ behorende tot landen. Schemerdonker HET daghet op het ogenblik die met elk der te behandelen za ken het nauwst betrokken zijn. Russische visie Molotof heeft hiertegenover een resolutie voorgesteld, waarin wordt gezegd dat het herstel van Europa door Amerikaanse hulp kan worden vergemakkelijkt, maar dat het niet tot de taak der ministers behoort een overzicht samen te stellen van de ecoüomische behoeften van alle Europese landen, daar dit zou leiden tot het aantasten van de onafhanke lijkheid van deze landen. Bevin gaf Molotof te verstaan dat zijn resolutie een miskenning was van de bedoelingen van Marshall, die niet bedoelde dat Amerika finan ciële hulp zou geven aan de landen die dat nodig hebben, maar dat Europa zelf zijn herstel ter hand zou nemen, met bijstand van Amerika. Bevin wees Molotof's beschuldi ging. dat het Britse plan de souve- reiniteit van kleine landen zou be dreigen, van de hand. Ook bestreed hij het oordeel van Molotof. dat het Britse plan de bestaande handelsver dragen tussen Europese landen in ge vaar zou brengen. Nadat Molotof als voorzitter van de vergadering, had gevraagd of iemand nog andere voor stellen had en Bidault geconstateerd had. dat er geen vorderingen waren gemaakt, werd besloten de vergade ring tot vanmiddag 4 uur (Ned. tijd) te verdagen. Zonder Rusland? In kringen van het Franse minis terie van buitenlandse zaken legt men de verantwoordelijkheid voor hetgeen als de mislukking van de be sprekingen der drie ministers wordt beschouwd geheel op de schouders van de Russen. „Le Monde", van welk blad men mag aannemen, dat het de officiële Franse zienswijze vertolkt, schrijft: „Indien de door Moskou voorgestelde procedure werd aangenomen, zou Washington deze zeker vierkant verwerpen. Dat wen sen de Russen misschien juist hei melijk". Marshall, de Amerikaanse minis ter van buitenlandse zaken, heeft een onderhoud van 40 minuten met het in het Oosten, maar uit Parijs dringt nog niet l veel licht tot ons k door- Daar bedrii- Pfru. AFK2 ven de ministers van de Grote Drie flé geheime diploma- IflBt HÉB tie in optima for ma, en laten wij er dadelijk bijvoegen, wij vinden dit in dit stadium der onderhandelin gen volkomen begrijpelijk niet al leen, maar ook aannemelijk. Toch is het niet helemaal duister, hoe de zaken staan, al dient voor opgesteld, dat juist het schemer donker de atmosfeer schept, waar in geruchten welig tieren. Dit laat ste hoeven wij onze lezers wel nau welijks te vertellen. Wanneer wij zeggen, dat er enig licht komt in de situatie ter confe rentie van Parijs, dan heeft dit niet in de eerste plaats betrekking op de relatieve graden van optimisme, waarvan de drie ministers aan tafel blijk hebben gegeven: Molotof opti mist, Bevin niet zo pessimist en Bidault nog minder optimist. Aan dit soort van uitspraken hechten wij al even weinig waarde als aan de verontschuldigingen van gast heer Bidault voor de soberheid van de dis. EEN. onze uitlating sloeg meer op het commentaar van het Russische persagentschap Tass, dat ons althans enig inzicht geeft in het standpunt, dat dc Sowjct-Unie in deze materie inneemt. Wij ma ken hieruit op, dat het grote punt voor de Russen is, dat er waar borgen worden verkregen, dat eco nomische hulp van buiten geen in menging betekent in de binnenland se aangelegenheden van het betref fende land. Met andere woorden: geen Amerikaanse bemoeienis met de zaken van de staten in de Rus sische invloedssfeer. En nu voere men daartegenover niet aan, dat Moskou van een dergelijke inmen ging allesbehalve afkerig is. want dit argument van het ..kapitalisti sche Westen" aanvaarden de Rus sen eenvoudig niet, omdat hun be grip van inmenging in de zaken van een ander een heel ander is. Juist daarom zal het zo moeilijk zijn voor de drie ministers om het hierover eens te worden: wanneer Bevin en Bidault het in beginsel eens kunnen zijn met de stelling van Tass. dan bedoelen z»i in feite toch nog iets anders dan de Russen. Het tweede punt is, dat Molotof eerst meer wil weten, van wat het plan-Marshall nu eigenlijk inhoudt en over de omvang van de hulp. die de Ver. Staten bereid zijn te geven. Op zichzelf is dit niet on logisch, maar het ongeluk is. dat dit dwars ingaat tegen de wens van Marshall, dat Europa beginnen zal met gegevens te verstrekken over zijn noden en een plan maakt hoe hierin voorzien kan en moet worden. Wanneer onze interpretatie van het commentaar van Tass juist is en als Molotof met de hardnekkig heid. welke wij langzamerhand van hem hebben leren kennen, aan zijn opvattingen vasthoudt, dan moeten wij bekennen, dat wij voorlopig meer neiging gevoelen om Bidault gelijk te geven met zijn minimum van optimisme, dan Molotof met zijn maximum. Henri, prins van Orleans, graaf van Parijs, pretedent naar de Franse kroon, vertoeft momenteel te Am sterdam. De Franse gast op het bal- con van zijn hotel Lord Inverchapel, de Britse ambas sadeur te Washington, gehad. Daar na besprak president Truman met Marshall aan een lunch, naar ver luidt het plan van Marshall en de conferentie te Parijs. Volgens Lord Inverchapel hebben de Amerikaanse en de Britse regering vrijwel dezelf de mening over de uitwerking van bet plan van Marshall. Deze verkla ring heeft nieuw voedsel gegeven aan het geloof, dat de U.S.A. in ge val van volledige mislukking der conferentie Engeland en Frankrijk zullen steunen, indien zij besluiten alleen of tenminste alleen met West- Europa verder te gaan ihet het uit werken van het plan van Marshall, voorzover het Europa betreft. Regering moet subsidie verlagen Dc toestand van 's lands financiën heeft het noodzakelijk gemaakt de overheidssubsidie op de kolenprijs te verminderen. Ten gevolge daarvan zal met ingang van 1 Juli de kolenprijs worden verhoogd. Voor groot-verbruikers, groot handelaren en handelaren bete kent dit in het algemeen een verhoging van 5.per ton. Voor klein-verbruikers een ver hoging van 40 cent per hl. an- thraciet en eierkolen en 25 cent per hl. cokes. Ter tegemoetkoming in de lasten, welke deze kolenprtjsverhoging voor de huishoudens met zien brengt, zal de regering aan hou ders van een kolenkaart op éér. bon een nader te benalen bedrag uitkeren. Bijzonderheden over de uitkering zullen t.z.t. bekend wor den gemaakt. De aandacht van in dustriële verbruikers wordt er op gevestigd, dat doorberekening van deze verhoging voorshands niet zal mogen geschieden. In een persconferentie heeft dr. Van Mook meegedeeld, dat hij ten opzichte van essentiële punten geen wijzigingen met betrekking tot de interum-regcring mogelijk achtte, hoogstens ten opzichte van detail- porton. TTij moonde, dat vno- do kwestie der gemeenschappelijke gendarmerie een oplossing kan wor den gevonden, doch over de aard daarvan deelde hjj niets mee. Ten aanzien van het republikeinse antwoord van 27 Juni merkte dr. Van Mook op, dat dit onzekerheid laat bestaan omtrent bepaald belang rijke punten, terwijl b.v. de kwestie der buitenlandse betrekkingen on aangeroerd blijft. In dit antwoord kwam niet dui delijk tot uiting of de interim-re gering al dan niet volgens de Ne derlandse voorstellen werd aan vaard, terwijl ten opzichte van de kwestie der binnenlandse veiligheid onzekerheid bestaat. Volgens dr. Van Mook moet de Nederlandse regering blijven staan op een gemengd federaal orgaan voor de veiligheid. Dr. Van Mook betreurde het af treden van Sjahrir, die zich zo voor het bereiken van een overeenstem ming had ingespannen. HU weiger de ten slotte vragen te beantwoor den ten aanzien der mogelijkheid van militaire operaties, indien de Amerikaanse nota Zaterdag niet was overhandigd. Gevechten in omgeving van Mod joker to? Volgens het Indonesische persbureau Antara zouden Nederlandse troepen gister middag bij Modjokerto in ge vecht zijn geraakt met repu blikeinse eenheden. De ge vechten zouden vijf uur heb ben geduurd. Nadere berichten zijn ech ter niet ontvangen. DE GROTE EUROPESE DRIE BIJEEN Ernst Bevin, Vincent Auriol, een Russische tolk, Molotof en Bidault (vl.n.r.) verlaten het Alysee paleis, uoar zij een lunch gebruikten. P Vorming van Republikeins coalitiekabinet tegen Dinsdag verzocht Soekarno heeft gisteren, naar Ass. Press meldt, do leiders van de vier grootste Indonesische politieke partijen verzocht vóór Dinsdag 11.30 uur Nederlandse tüd een coalitieregering te vormen. Soekarno heeft Sjahrir tot adviseur van de regering benoemd. Volgens zegslieden van Sjahrirs eigen socialistische partij wordt de kans groter, dat Sjarifoedin, de minis ter van defensie, in de afgetreden regering-Sjahrir, verzocht zal worden de leiding van de regering op zich te nemen. Dr. Van Mook heeft vandaag op een persconferentie in Batavia ge zegd. dat de Amerikaanse aide- mémoire parallel loopt met de Ne derlandse voorstellen voor een op lossing van de Indonesische im passe. Hij zeide, dat de aide-mé- moire zeer tijdige cn constructieve hulp bij de oplossing van het pro bleem inhield. Hij weigerde vra gen te beantwoorden, betreffende de mogelijkheid van militaire ope raties die ondernomen zouden zijn indien dc Amerikaanse aide-mé- moirc Zaterdag niet was overhan digd. Bij de vraag of de Nederlan ders een termijn in gedachten hebben, waarbinnen de republi keinse acceptie moet zijn ontvan gen. antwoordde dr. Van Mook: „Ik heb er wel een in gedachten, maar noemen kan ik die niet." Dr. Van Mook wees er verder op, dat de Amerikaanse aide-mémoire de dringende noodzaak onder streepte om tot oprichting van een interimregering te komen ter verkrijging van de stabiliteit, die de Indonesische productie, waar aan de wereld zo'n grote behoefte heeft, te herstellen. Hij hoopte, dat Sjahrir opnieuw het republikeinse premierschap zou aanvaarden, omdat deze prachtig werk had verricht bij zijn pogingen om tot overeenstemming te komen. Soekarno's brief van 27 Juni aan de Nederlandse regering met de laatste verklaring van het re publikeinse standpunt aldus ging hij verder, was niet werkelijk aan vaardbaar. In het bijzonder wordt in de brief van Soekarno niet ge zegd of de Nederlandse verzoeken betreffende de de jure positie van eer kroonsvertegenwoordiger in de federale raad door de republiek werd aanvaard. Republikeinse kringen beschou wen Sjahrirs benoeming tot advi seur van de president in dit licht, dat Soekarno met de politiek van Sjahrir volledig instemt Moeilijkheden bouwwereld Regeling regenverlet wil men houden Gelijk wij vorige week meldden zijn de moeilijkheden tussen pa troons en arbeiders in het bouwbe drijf nog niet opgelost. In het kort gezegd komen de eisen der werk nemers hierop neer: instelling van een pensioenfonds en een risicofonds voor regei- en vorstverlet. De patroons blijken bereid een heel eind met die eisen mee te gaan, echter op de nadrukkelijke voor waarde, dat zü deze extra-lasten zullen mogen door-berekenen in hun bouwprijzen. De organisaties der patroons heb ben zich beraden over de voorstel len der vakverenigingen cn tegen voorstellen gedaan, welke hierop neerkomen: Men verklaart zich principieel be reid, aan een bedrijfspensioenfonds mee te werken, dat nog nader moet worden geprojecteerd. De regeling voor regenverzuirn wil men houden zoals die is. waarbij men echter wil overwegen het percentage van 70 te Ex-directeur Ned. Bank voor Tribunaal Voor :.U ^.jrlcmsfc Trlby^aal stond terecht mr. P. H. A. Bijleveld uit Heemstede, vroeger onderdirec teur. later directeur van de Neder landse Bank De beschuldigde had de eerste functie in de zomer van 1942 uit handen van Rost van Ton ningen aanvaard en werd een jaar later door Seyss Inquart tot directeur benoemd. Als onderdirecteur ver diende hij 40 000 per jaar. welk bedrag met 10.000 werd verhoogd toen hij directeur werd. De ten laste legging vermeldde behalve deze feiten een aantal klei nere delicten, zoals het bevorderen van de opleiding van minderjarige kinderen in jeugdstorm en „wcer"- sportkampen. Mr. Bijleveld zei, dat door zijn toedoen honderden mil- lioenen marken minder in Nederland binnen zijn gevloeid, als resultaat van een onverbiddelijk gevecht te gen de opheffing van de deviezen- grens. Hij beweerde verder, dat deze handelwijze bijna zijn arrestatie tot gevolg had gehad. Dr. Hirsch- feld en het deviezeninstituut legden het Tribunaal verklarin gen over, waarin deze „goede zijde" van de zaak bevestigd werd. De president van het Tribunaal, mr. van Löbben-Sels, zei niet te kunnen begrijpen hoe verdachte met een man als Rost van Tonningen in zee heeft kunnen gaan. Rost heeft Duitsland met z'n financiële goochel toeren grote voordelen bezorgd. Bij leveld zag zijn vroegere directeur echter als een man. met wie wellicht tot heil van de Nederlandse economie was samen te werken. Bij zijn ver dediging gaf hij echter toe. dat hij in vele opzichten „fout" is geweest, ofschoon hij volhield, dat hij ernstig getracht heeft de Nederlandse eco nomische wagen uit het Duitse spoor te houden. Spoorverkeer werd vertraagd Maandagavond heeft het spoor wegverkeer op drie punten enige vertraging gehad. Als gevolg van een draadbreuk in het electrische net was van 20.48 tot 22.38 uur het verkeer op de baanvakken Utrecht —Hilversum en Utrecht—Amers foort gestremd. Naar Amersfoort werd het treinverkeer omgelegd over Baarn, terwijl naar Hilversum een busdienst werd ingeschakeld. Op het kolen-station Susteren reed om 21.16 uur de locomotief van een binnenkomende kolentrem op die van een juis'c op vertrek staande goederentrein. De locomo tief van de eerste werd beschadigd en zes wagens ontspoorden. Als gevolg van een blokstoring (seinwezen) ondervond het trein verkeer op de splitsing bij Lunetten UtrechtArnhem en Den Bosch van 18.15 tot 21.30 uur vertraging. Vertrouwensmotie in Franse kamer De Frans? eerste minister. Ra- madier, heeft verklaard, dat hij aan het eind van het debat in de natio nale vergadering een motie van vertrouwen in de regering zal ver zoeken. Geruchten over wijzigingen in het Franse kabinet noemde hij onjuist. Men verwacht o.m. een staking van 24 uur van meer dan een mil- lioen arbeiders van de ijzer- en staalindustrie uit protest tegen het bezuinigingsplan der regering. Intussen is Ramadiers kabinet heftig aangevallen door de com munisten en linkse socialisten, die de communisten in de regering te rug willen. verhogen. Echter niet tot de volle 100 procent, aangezien dat de prik kel tot werken zou wegnemen. Het lichtverlet wil men geregeld zien door verkorting van de schaft tijden. met instandhouding van de vrije Zaterdagmiddagen en de nor male werktijden. Voor een inhalen van verloren tijd buiten de werk uren waartoe minister Drees ge neigd was. voelt men niet. De prac- tijd heeft, volgens de patroons, be wezen. dat een regeling, zoals nu wordt voorgesteld, zeker de beste is. Aan een fonds voor het vorst- verzuim wil men deelnemen, maar ook niet tot voor de volle 100 pro cent. Ten slotte is men bereid tot een tegemoetkoming aan arbeiders, die niet in tarief kunnen werken, voor zover zij bij de onderhoudswerken zijn ingeschakeld, tot een collectief maximum van 6 procent van het gehele loon. Chinezen heroveren Szepingkai De regeringstroepen van genera lissimus Tsjang Kaï Sjek hebben het Mandsjoenjse spoorwegcentrum Szepingkai, dat 18 dagen in handen van de communisten is geweest, her overd. 30.000 Chinese communisten werden hierbij gedood, duizenden op dc vlucht gejaagd. De aanvai ge schiedde van het Noorden en van het Zuiden uit Zondag hebben de regeringstroe pen Mingsjoei. 48 kilometer ten Oosten van het spoorwegknooppunt Tsinan, veroverd. Zij trekken op in het steenkoolgebied van Paosjan, ten Noord-Oosten van Tsjangtsjoen, de hoofdstad van Mandsjoerije. Verantwoordelijkheid voor de loodsen Nog steeds staakt vrfjwel al het personeel van dc sleepboten in de haven van Rotterdam. De EVC houdt vast aan haar eisen cn het ziet er niet nnar uit, dat het conflict, dat het scheepvaartverkeer in de haven veel last bezorgt, spoedig zal zjjn opgelost. Het merkwaardige feit doet zich voor. dat voor het meren van de zeeschepen op het ogenblik slechts wordt beschikt over zegge en schrijve één sleepboot de Pernis" die. zoals onze zegsman bij L. Smit Co. het kernachtig uitdrukte, het water van de Maas tot zeepsop ploegt, waarmee wij aanduiden hoe druk deze sleper het heeft. Kapitein en bemanning van deze boot zijn alle leden van de Centrale Bond. welke zijn eis ingewilligd heeft gezien. Consequent redeneert het personeel van de „Pernis", dat er. nu de zaak zo ligt, voor haar geen aanleiding bestaat om aan de staking deel te nemen. Dat die consequente houding andere, minder prettige consequen ties met zich meebrengt, is gebleken toen de drie opvarenden in de nacht van Vrüdag op Zaterdag wer den opgeschrikt door glasgerinkel in hun woningen. BÜ wyzc van represaille had men bU hen de ruiten ingegooid, de deu ren en kozijnen met teer bestreken en van deze handelwijze rekening en verantwoording gevraagd door op de straat voor de huizen het woord onderkruipers tc schilderen. Het grootste deel van-de binnen komende zeeschepen wordt thans door de loodsen naar de aanleg plaatsen geleid. Een en ander ge Een doos kandij voor de prinsesjes Johan van Maasdijk, voormalig adjudant van Prinses Juliana en Prins Bernhard, is per vliegtuig uit New York naar Nederland vertrokken. Hij heeft een doos kandij bij zich, een geschenk van mrs. Eleanor Roosevelt aan de kindtren van het Prinselijk Paar. Van Maasdijk hcefl zes weken in de U.S.A. doorgebracht om stof te vergaren voor een boek over de Amerikaanse politiek. Na een kort verblijf in Neder land denkt hij naar de Sowjet- Unie te gaan on. de Sowjet Rus- sische politiek van nabij te bestu deren. Naar aanleiding van dc huidige toestand zei van Maas dijk: „de U.S.A. en de Sow jet- Unie zijn als twee tennisspelers, die een single spelen met Europa als net tussen hen in." Engeland keert weer terug tot de dagbladen van vier pagina's om te bezuinigen op de invoer van krantenpapier, terwijl er voorts beperkingen worden doorgevoerd In de Invoer van tabak en (benzine, om dollars te besparen, zo deelde de Britse minister van financiën Dalton mede ln het Lagerhuis. Voorts is aangekondigd, dat met ingang van 13 Juli inplaats van het gebruikelijke rantsoen vlees ter waarde van een shilling en vier pence per persoon per week, een rantsoen voor de prijs van een shilling en twee pence gekocht kan worden. Verlaging rantsoenen? Naar dc minister voorts mede deelde in een uiteenzetting om trent het Bril se invoerprogramma voor een periode van 12 maanden, aanvangende per 1 Juli 1917. heeft de ernstige stijging van het we- reldprijsniveau en het ernstige te kort aan dollars een verlaging van de invoer uit dollarlanden noodzakelijk gemaakt. Het is onze taak. aldus de minister, nog ver dere stappen te ondernemen om de kloof te overbruggen, welke gaapt tussen onze invoer en uit voer. Indien dit noodzakelijk zou blij ken. zal de minister om volmacht verzoeken om een invoerrecht op films te gaan heffen. Er zullen nog meer beperkingen op de in voer van consumptiegoederen (huit.cn levensmiddelen) moeten volgen. De minister wees er op. dat Gr. Brittannié een groter deel van zifn productie voor uitvoer be schikbaar moet stellen, dit betreft vooral textiel. Voorts waarschuwde Dalton er voor. dat de mogelijkheid van en kele verlagingen voor enkele le vensmiddelen, met Inbegrip van de distributie-artikelen, niet uitge sloten moet worden aeacht. Deze situatie is zecT ernstig, niet alleen voor Groot Brittannié, doch ook voor veel andere landen. In Franse bankstaking duurt voort De nationale stakingscommissie der Franse bankemployé's heeft op een massabijeenkomst van 10.000 emplové'8 haar besluit bekend ge maakt om de door de regering uit gegeven instructie om weer aan het werk te gaan. in de wind slaan en in staking te blijven. Dit besluit werd met gejuich begroet. ons invoerprogramma, dienen le vensmiddelen, grondstoffen en machines de eerste plaats in te nemen. Het Engelse Lagerhuis heeft in derde lezing met 321 tegen 173 stemmen het plan van de regering goedgekeurd om de electriciteits- voorziening te nationaliseren. Dit is het vierde nationalisatie plan dat in het Lagerhuis is aan genomen. De vorige waren die van het vervoer, de steenkolen en de Bank van Engeland. Meyer krijgt 18 jaar Het Bijzonder Gerechtshof te Am sterdam heeft de motoragent van Puls. de 38-jarige F. Meyer, veroor deeld tot een gevangenisstraf van 18 jaar. Dc eis was doodstraf. De president motiveerde het von nis aldus: als verzachtende omstan digheid heeft het Hof gezien, dat verdachte vele landgenoten geholpen heeft uit handen van de vijand te blijven, hij heeft voorts herhaalde lijk getracht bij het bureau Joodse zaken weg te komen. Razzia op school- spijbelaars Een vreemde optocht, bestaande uit dertig kinderen in de meest vreemdsoortige zwemkledij, wan delde onlangs het politiebureau Charlois binnen, begeleid door stoe re agenten en gevolgd door enige min of meer verontwaardigde va ders en moeders. Dit was het ge volg van een razzia, die de politie naar aanleiding van klachten van de afdeling onderwijs der gemeente Rotterdam had uitgevoerd op het terrein langs de Waalhaven, waar de kinderen, voor een deel onder toezicht van hun ouders en met voorbijzien van hun schoolplichten, aan het baden waren. Twee van de jeugdige overtre ders waren uit Schiedam afkomstig en hadden kans gezien, gedurende het laatste half ïaar de school te verzuimen. Toen men de ouders op het schoolverzuim van hun kinde ren wees. hadden zij allerlei excu ses. n.l. dat hun kinderen ziek wa ren of door de warmte bevangen. Deze argumenten werden weinig steekhoudend genoemd, daar de terreinen bij de Waalhaven in de gloeiende zomerhitte van de laatste dagen, deze kwalen eerder zouden bevorderen dan genezen. schiedt in overleg met de haven dienst die bepaalt welke schepen van de diensten van de sleepboot ..Pernis" gebruik moeien maken. Voor de loodsen betekent dit een aanzienlijke uitbreiding van hun ver antwoordelijkheid. Zij nemen van Set moment dat zij aan boord komen, e gehele leiding van de kapitein over, bedienen zelf dc telegraaf cn het is mede aan hun kundigheid te danken, dat zich tot nu toe geen gevallen van averij hebben voorge daan. Men heeft het zelfs klaar weten te spelen, vertraging in het binnenlopen der zeeschepen te ver mijden. De E.V C. deelde nog mede. dat zij zich op het standpunt blijft stellen, dat zij geen conflict heeft met de rijksbemiddclaars en dat overleg met deze instantie niet door haar wordt gezocht. Zij wenst rechtstreeks over leg met de werkgevers cn zolang dit wordt geweigerd zal de staking voortduren. Morgen zullen de sle pers weer in vergadering bijeen komen. HET is al meermalen betoogd, dat in Nederlandse kringen te Ba tavia stemmen klinken, die aan het streven van onze regering om op vreedzame wijze met de Indonesi- sische vrijheidsbeweging tot over eenstemming te komen, stelselmatig afbreuk doen. Zaterdag j.l. klonk er weer zo'n „stem". Men kent de feiten. In Indonesië gingen geruchten, dat generaal Spoor een dagorder had uitgevaar digd, waarin militaire acties op alle fronten zouden zjjti aangekondigd. Een dergelijk bericht is voldoende om in een gespannen sfeer als op het ogenblik in Indonesië heerst, alarm tp veroorzaken, -ten leze nu, wat de Nederlandse militaire woordvoerdor te Batavia daarover te zeggen had, volgons een tele gram van Aneta: De Nederlandse militaire woord voerder heeft verklaard, dat het be richt omtrent de dagorder van ge neraal Spoor, dat aoor het republi keins persbureau Antara was ver spreid, fictief is en in geen enkel opzicht waarheid bevat. In tijden van minder spanning zou dit be richt door Nederlandse kringen voorbijqegaan zijn, als zijnde een van (ie onufzietlbat c reeks van leu gens uit het republikeinse kamp. Soedirman zal. een ander ev van meer vakmanschap getuigend voor wendsel moeten bcdenn:n, indien hij zijn eigen agressieve oorlogsvoorbe reidingen wil motiveren, aldus de militaire woordvoerder. Dit aanminnige stukje tekst wordt als propaganda in ongunstige zin gekarakteriseerd door het offi ciële commentaar uit Den Haag, dat heel wat minder categorisch klinkt: Naar aanleiding van de berichten omtrent een dagorder van generaal Spoor wordt, officieel medegedeeld dat omtrent een dergelijke dagorder niets bekend is. Ten hoogste kan dit slaan op stukken, die behoren tol voorbereide maatregelen, waar van met is besloten, dat zij zullen worden uitgevoerd. Met andere voorden: de Indone siërs behoeven niet gealarmeerd te zijn, want generaal Spocr heeft de plannen voor een militaire actie na tuurlijk wel klaar liggen, maar tot uitvoering daarvan is nog niet be sloten... Erg geruststellend zal de ze tegenspraak de Indonesiërs wel niet geklonken hebben. De wijze waarop do Indonesische autoriteiten hierop hebben gerea geerd is, in vergelijking met taal en toon van de Nederlandse woord voerder van hep-aid waardig allu re. Immers, aldus luidt een telegram van het Franse persbureau AFP: De republikeinse minister van voorlichting heeft verboden, dat het bericht van de zg. dagorder van ge neraal Spoor door de republikeinse radio wordt •omgeroepen. Bij pro beert op het ogenblik in contact te komen met de Nederlands-Indische regering, om de herkomst van het gerucht te onderzoeken. Het is meer dan ooit wenselijk dat onze „woordvoerders", „ingewijden*1 en „betrpuwbare bronnen" zich hoe den voor propaganda-bloempjes, die aan de zaak èo de Nederlandse naam geen goed doen De Booy wint weg wed strijd A'dam-Zürich Het was R. Brussel uit Amsterj dam, die gedurende het gehele 226 k.m. lange traject Amsterdam Zürich v.v. leven in de brouwerij bracht en die dan ook voor ziin moedige uitlooppogingen met de prestatiepriis ging strijken. De Booy uit Alkmaar toonde zich de sterkste sprinter en passeerde met een halve lengte voorsprong op H. Smits uit Amsterdam als eerste de eindstreep. Van de 94 deelnemers hadden om 5 uur gistermiddag 18 do* wedstrijd uitgereden. De uitslagen luiden: 1. De Booy, Alkmaar 6 uur 3 min. 41 sec.: op '4 lengte: 2. Smits, Amsterdam; 3. Krever. Duivendrccht. Plaatselijk buiig r Weersverwachting van De Bilt, i geldig Van Dinsdagavond tot Woensdagavond. 1 Meest zwaar bewolkt met plaat selijk een enkele bui. Weinig verandering in Jemperatuur. Zwakke wind.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1947 | | pagina 1