DAGBLAD VOOR AMERSFOORT 1 Indonesische partijleiders zijn niet geslaagd Spiegel der wereld Parijse conferentie 24 uur geprolongeerd Nü geen regeringsverklaring over Indonesië J Masjoemi eiste premierschap en portefeuille van defensie Politieke crisis weer acuut Sen ioren-con ven t bijeen Amsterdam zonder brood? Niet alle eisen ingewilligd BERLIJN, ZOMER 1947 Bidault dient compromis-voorstel in Molotof blijft bij zijn standpunt Vreugde, ondanks critiek Munitieschip vloog de lucht in Driejarenplan in Gerben Wagenaar ernstig ziek? Rémy gearresteerd De dag der Fransen in de Tour Gironummer 510330 Bank: R'damsche Bank Postbus 9 Abonnementsprijs: 0.31 per week of 4.— per kwartaal Losse nummers 10 ct. UITGAVE VAN DE STICHTING HETPAROOL' Woensdag 2 Juli 1947 Nr. 683 6e Jaargang Red. en Adm.: Snouckaertlaan 7, Amersfoort Telef. redactie 4291 Telef. administratie 6235 Directeur-Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDER De leiders der vier grote Indonesische partijen, Sjarifoeddin, Gani, Soekiman en Sctiadjit, die van president Soekarno opdracht hadden gekregen een kabinet te vormen, hebben, toen de nieuwe ministerlijst practisch klaar was, hun pogingen moeten opgeven, omdat zij niet tot overeenstemming konden komen over de keuze van de premier. Zij hebben hun mandaat aan Soekarno teruggegeven. De pre sident zou vandaag verdere maatregelen bekend maken. De poli tieke spanning in Indonesië heeft door deze complicatie opnieuw een hoogtepunt bereikt. in de van uur tot uur wisselende stemming in Indonesië is het hericht van het falen der vier partijleiders met ongerustheid ontvangen. Men meent dat hierdoor het „gesprek" met de Nederlanders, dat door de com missie-generaal in feite reeds was afgebroken, maar daarna op initiatief van Den Haag toch weer slepende gehouden, voor goed beëindigd zal worden, omdat het laatste verzoek van Van Mook. om verduidelijking van het standpunt der Republiek, voorlopig onbeantwoord moet blijven. De bevelhebber van het repu blikeinse leger heeft, om op alle eventualiteiten voorbereid te zijn, de concentratie van alle civiele en departementale motorvoertui gen bevolen als voorbereiding voor hun mobilisatie. Men noenit thans de impasse waar in de republikeinse leiders zijn ge raakt de ernstigste situatie in de ge schiedenis van de 23 maanden oude republiek, en houdt het voor mogelijk dat de vrede op lava door deze 1 in- r.enlandse politieke crisis in gevaar zal worden gebracht. Gevaarlijke warboel T") E ontdekking van het com plot tegen de Vier de Republiek, waarover wij Dins- l dagavond enige bij- zonderheden befa ll. AwkS ben gepubliceerd, iflggjnSa moet voor de rege- jjl ring-Ramadier twee EftA aangename kanten hebben gehad. Ten eerste natuurlijk, omdat de vondst van de blauwe map met het snode plan achter een schoorsteen in het kasteel de Lamballe in Bretagne de uitvoering van een fastistisch-monar- chale-rechtse staatsgreep heeft ver ijdeld. Maar toch ook. omdat de be kendmaking van de bijzonderheden van deze beraamde aanslag een pracht van eeiv afleiding geeft van de crisis, waarin het kabinet-Rama- dier naar binnen en naar buiten, ja, waarin in feite heel Frankrijk is ge raakt. Het dreigt in Frankrijk volkomen mis te lopen. Aan de stakingen komt geen eind. Wel is Maandag de mijn werkersstaking geëindigd, met con cessies inzake de lonen (dat het hier toe zou komen stond na afloop van de spoorwegstaking wel vast!), wel ke de Franse schatkist op een nieu we 3 milliard komen te staan. De staking van het bankpersoneel daarentegen duurt niet alleen voort, maar de employé's denken er hard over om het voorbeeld van de ar beiders van Citroen te volgen cn de banken te gaan bezetten. Bovendien hebben zij hun collega's van de PTT gevraagd.-om er voor te willen zor gen. dat geen grote geldbedragen per post kunnen worden overge maakt. Inwilliging van dit verzoek zou betekenen, dat heel veel bedrij- ven hun arbeiders niet kunnen uitbe talen. Reeds stelde de .Humanitc", het hoofdorgaan van de Franse com munisten. met voldoening vast. dat per 1 Juli één millioen arbeiders hun geld niet zouden kunnen ontvan gen. HET kabinet-Ramadier weet te genover dit alles geen krachtige politiek te stellen, het vormt geen eenheid. Zelfs onder de socialisten bestaat geen homogeniteit en het kost Ramadier dagelijkse inspanning om tenminste naar buiten de partij discipline te handhaven. Gedurende het afgelopen weekend is het kabi net vier maal bijeen geweest, dat wil zeggen, dat er in de boezem van de regering evenzovele malen zwaar is gevochten over het financiële pro gram. volgens hetwelk in de komen de weken (over maanden durft al niemand meer te praten) zal worden geregeerd. De enigen, die m hun sas zijn. dat zijn de communisten. Zij hanteren de zweep, waaronder niet alleen Ra madier en zijn kabinet maar heel het Franse leven gekromd gaat. En zij zijn niet van plan hiermee op te houden voordat aan hun eis, om weer in de regering tc worden opge nomen en daarin sleutelposities te verkrijgen zal zijn voldaan. Dit is openlijk op hun congres te Straats burg van de 25ste Juni uitgesproken. De vraag, die hierbij nog open staat, is deze. of zij tenslotte nog naar het wapen der algemene staking zullen grijpen, dan wel het bij het offen sief met partieel lamleggen van steeds weer andere gedeelten van het economisch leven zullen laten. Een andere vraag is natuurlijk, hoe lang men hen hun gang zal laten gaan. Tenslotte bestaat ook De Gaulle met zijn Rassemblement der Peuple Francais nog en in dit verband is het niet zonder belang om op te mer ken. dat het kabinet 't goed heeft gevonden om officieel te verklaren, dat de R.P.F. op geen enkele wijze annex is aan het pas ontdekte com- plot. Voetnoot: Inmiddels is de staking der bankbedienden opgeheven. Men heeft tenslotte toch de voorstellen van de regering aangenomen. Masjoemi's eisen Naar men meent te weten, is de impasse veroorzaakt, doordat de vier politieke leiders het niet eens konden worden over dj verdeling van de portefeuilles in het nieuwe kabinet. De voornaamste moeilijkheid, zo zegt men, he'stond in de aanspraken van de Indonesische Mohammedaanse partij Masjoemi onder leiding van dr. Soekiman op het premierschap en de portefeuille van defensie. Deze aan spraken werden bevestigd tijdens een tweetal interviews gistermiddag en een bespreking gisteravond tussen ir. Soekarno en de partijleiders. Soekarno zal \,ndaag tot zijn vol gende stap hesluiten. Het is moge lijk, dat hij het „presidentiele kabi net" zal handhaven om aldus een ver dere verbreding van de diepe scheu ring, die sinds het aftreden van Sjahrir is ontstaan, te voorkomen. De Nederlandse autoriteiten verwachten uiterlijk vandaag een antwoord van de Republiek op de nota. die dr. Van Mook Zon dag heeft overhandigd. Met het voortduren van de crisis in het republikeinse kamp zijn echter zowel deze nota als de Ameri kaanse. waarbij een beroep werd gedaan op de republikeinen om tot een spoedige regeling te ko men. onbesproken en onbeant woord gebleven. Naar aanleiding van de voedsel situatie in de wereld heeft de Britse minister van voedselvoorziening, Strachey, in het Britse Lagerhuis gezegd, dat Java en Sumatra de twee grootste voedselopslagplaatsen van de wereld zijn. Hij was van mening, dat daar aanzienlijke hoeveelheden voedingsmiddelen aanwezig waren, zoals suiker, thee, oliën en vetten, die onmiddellijk voor export gereed zijn. Hij was overtuigd, dat binnen een of twee jaren de productie op deze eilanden de wereldsituatie met betrek king tot deze voedingsmiddelen ge heel zou kunnen veranderen. ..Hoe tragisch zou het zijn. indien dit alles zou vernietigd worden door het uitbreken van een oorlog tussen de Nederlanders en d Indonesiërs." In het bijzonder deed Strachey een beroep' op ,.onze Nederlandse vrien den en bondgenoten". „Indien het Nederlandse geduld zou uitgeput ra- De voorzitters der Tweede Kamerfracties (seniorencon vent) zijn vanochtend te kwart over negen bijeengekomen in het Tweede Kamergebouw. In deze bijeenkomst zouden de mi nister-president en de minister van Overzeese Gebiedsdelen in lichtingen verschaffen over het regeringsstandpunt met betrek king tot de Indonesische kwes tie. Te Tandjong Priok arriveerden met de „.'ocloe Laoet" twee Friese tjal ken, die bestemd zijn voor de K.P.M. en gebruikt zullen worden bij het ladrn en lossen van schepen in de dokken. ken en zij een poging zouden onder nemen om Java en Sumatra met ge weld te heroveren, dan is één ding in ieder geval zeker, namelijk, dat. hoe ook de afloop van de militaire opera ties zou zijn. de Nederlanders de hoop op het verkrijgen van een deel of van al deze voedingsmiddelen vaarwel kunnen zeggen." Bakkers protesteren tegen verlies Een storm van protest is opge stoken onder de Amsterdamse bakkerspatroons toen zij hoorden dat het departement van Land bouw, Visserij en Voedselvoorzie ning het voornemen heeft de ineelprijs met f 1.70 per 1000 kg. te verbogen, terwij] de minister bepaald heeft dat in de hoofdstad en enkele andere grote plaatsen van het land de broodprijs met één cent verlaagd moet worden. De bakkers dreigen Maandag hun bedrijven te sluiten als Vrijdag inderdaad blijkt dat deze maatre gelen van kracht worden. Zij verklaren, dat de meel prijs verhoging opgevangen kan wor den door een broodprijs-verhoging van één cent. Nu de minister in tegendeel de prijs wil verlagen be tekent dit voor hen een verlies van twee cent per brood. Zij zijn vast besloten hun bedrijven geslo ten tc houden tot de minister zijn standpunt gewijzigd heeft. Ziekenhuizen e.d. zullen van deze protest-actie geen dupe worden. Enkele bakkerijen zullen speciaal daarvoor in werking blijven. Bakkers uit alle delen van het land woonden de protest-vergade ring bij waar dit besloten is. De Acbterhoekse bakkers verklaar- den zich reeds solidair met hun Amsterdamse collega's. Moeilijkheden bouwvak Vakbonden vergaderen hedenavond De vijf werkgeversbonden in het bouwbedrijf hebben de Bedrijfsunie (werknemers) meegedeeld slechts gedeeltelijk aan de eisen tot vor ming van een pensioenfonds cn risi cofondsen tegemoet te kunnen ko men. Zij besloten: 1. Goedkeuring van de nieuwe C.A.O., zonder de daarin voorge stelde loonsverhoging en wijziging van de klasse-indeling (behoudens opheffing van de zesde klasse); 2. Principiële bereidverklaring tot deelneming aan een pensioen fonds; 3. Idem aan een fonds, waaruit loonderving door vorst vergoed kan worden, mits een duidelijk verschil blijft tussen het contractloon en de uit tc betalen bedragen: 4. De mogelijkheid tot loontoe- slag van zes pet. onder ogen te zien voor arbeiders, werkzaam in z.g. onderhoudswerk, voor zover zij niet in tarief kunnen werken, mits deze toeslag doorberekend mag worden. De bedrijfsunie zal hedenavond over dit antwoord vergaderen. De groep bouwarbeiders van de E.V.C. zal zich achter de besluiten van de Unie scharen. Indien de vakbonden geen genoegen nemen met de voor stellen der patroons is er kans dat 160.000 bouwarbeiders in staking gaan. Dit was eeis het diplomatieke hoofdkwartier van het Derde Rijk: Kale straten en een kaal plein, met de ruïnes van de vroegere regerings gebouwen, gefotografeerd op de zesde verjaardag van Hitiers aanval op de Sovjet-Unie. Op de achter grond de rijkskanselarij, waar de oorlog begon en eindigde. Aan de rechterzijde van het gebouw kan men nog het balcon onderscheiden WöcT de dictator zovele malen de geestdriftige „Sieg Heils" der Ber- lijnse bevolking aanhoorde. Op de voorgrond Duitse krijgsgevangenen die zo juist met een transport uit de Sovjet-Unie zijn teruggekeerd en op het plaveisel de eerste rust genieten na een wekenlange reis uit Siberië. De meesten hunner hadden Berlijn zes jaren geleden verlaten als een levendige trotse stad. Dit was het wat zij terugvonden. Bevin cn Bidault hebben nog een poging gedaan om met Molotof tot overeenstemming tc komen. Een nieuw Frans voorstel ls gisteravond ingediend, dat volgens Bidault alle verzekeringen geeft die IVIolotof ver langde (Molotof noemde het nagenoeg hetzelfde als het vroegere Franse plan) en Molotof heeft 24 uur de tijd gekregen om het nieuwe voorstel voor de uitwerking van Marshalls plan te aanvaarden of te verwerpen. Na afloop van de vergadering van gisteravond, die een uur en veertig minuten duurde, vroeg men Bevin of de conferentie nu definitief geëindigd was. „Nog niet", antwoordde Bevin. Het Russische standpunt komt vol gens Bidault hierop neer, dat de Sowjet-Unie eenvoudig een lijst wil opstellen van de noden van elk land apart, dat door de U.S.A. geholpen •can worden. Frankrijk daarentegen is van oordeel, dat het noodzakelijk is niet alleen een dergelijke lijst op te stellen, maar tevens de balans op te maken van de productie-capaci teit van Europa en van de mogelijk heid tot wederzijdse hulp van het ene Europese' land aan het andere. In het nieuwe Franse plan wordt evenals in de vorige Brits-Franse voorstellen herhaald, dat Europa zich zelf moot helpen alvorens de U S A. om hulp te vragen. De con cessie aan de Russische zienswijze is echter dat Frankrijk verklaart, dat het plan voor onderzoek naar de Europese productiviteit geen inmen ging in binnenlandse aangelegenhe den van ledenstaten mag inhouden en geen inbreuk op hun souvereini- tcit mag maken Er moet een commissie van samen werking worden gevormd om de mo gelijkheden van Europese samen werking te bestuderen en te beoalen, waar en hoeveel hulp van de U S A. nodig is. Deze commissie zal alle Europese landen, met voorlopige uit zondering van Spanje, raadplegen. De commissie zou samengesteld zijn uit vertegenwoordigers van de Grote Drie en enkele andere Europe se staten. Vóór 1 September 1947 moet rapport worden uitgebracht. Subcommissies moeten worden ge vormd. waarin vertegenwoordigers der grote drie en van drie der meest belanghebbende landen (namen opengelaten) zitting moeten hebben. Onderlinge hulp Bevin herhaalde het Britse stand punt, dat er een plan moet worden gemaakt voor wederzijdse hulp der landen in Europa en dat er niet al leen een beroep moet worden ge daan op de U.S.A.. Nadat Bidault zijn plan naar vo ren had gebracht, stelde Molotof twee vragen: 1. Betekent het Franse voorstel om Duitse hulpbronnen aan te boren voor de behoeften van Europa, dat met de herstelbetalingen geen reke ning zal worden gehouden? 2. Zal de opbrengst van Duits land worden verdeeld, voordat de kwestie der herstelbetalingen is ge regeld? Bidault antwoordde, dat de drie ministers reeds waren overeengeko men, dat de herstelbetalingen een aangelegenheid is der Grote Vier en dat het niet de schuld van Frank rijk is. wanneer deze nog niet gere geld is. Hierna vroeg. Molotof, of Frank- Benelux in Kamer (Van onze parlementaire redacteur) Over het voorstel de vergoeding der Tweede Kamerleden van 5000 tot 6000 per jaar te verhogen en het pensioen voor ieder zittingsjaar (met een maximum van 20) van 150 op 187.50 te brengen is gisteren niet gedebatteerd. Slechts de heer Hoogcarspel verklaarde, dat de CPN in de loonstop aanleiding vond tegen te stemmen. De stemming is uitge steld tot Dinsdag 8 Juli omdat men vermoedde, dat niet voldoende leden aanwezig waren. Er moeten dan, om dat de Grondwet een twee derde meerderheid eist, minstens 67 stem men vóór het wetsontwerp worden uitgebracht. De tongen kwamen pas goed los bij de behandeling van de op 5 Sep tember 1944 te Londen tussen de re geringen van Nederland, België en Luxemburg gesloten douaneovereen komst. welke een eerste stap is raar de verwerkelijking van de samenwer king tussen deze landen. Dit streven vond de heer Smeenk (A.R.) op zich zelf verheugend, al had hij wel enige critiek. Doch een economische unie, gelijk in het voornemen ligt, kan z.i. ongetwijfeld belangrijke voorde len hebben. Wanneer tolunie? Mr. Van der Goes van Na- te r s (Arb.) betreurde het, dat on danks optimistische voorspellingen nog steeds geen Tolunie is tot stand gekomen. Er zijn inderdaad moeilijk heden v.n.l. van economische aard, maar men moe* die aan beide zijden van de grens niet te zwart zien. Een dergelijke overeenkomst heeft grote perspectieven. De verbonden landen komen op economisch gebied in be langrijkheid na de Ver. Staten en En geland. Doch de Economische Unie moet doelbewust worden gezien als onderdeel van een groter plan. Ook in verband met het Plan-Marshall heeft dit een grote actualiteit. De regering moet geen te grote vrees hebben voor blokvorming. Ook de heer De Kort (KVP) be groette het ontwerp net grote vreug de. Voor de gevolgen was hij niet be vreesd. In een economische unie zal Rotterdam er bij een billijke verdeling van het transitoverkeer zeker niet slechter aan toe zijn dan op het ogen blik. Het Unie-belang moet door de contracterende partijen als doorslag gevend worden beschouwd. Nadat ook de heren H o f s t r a (Arb) Sc hm al (CH) en Kort hals (Vrijh.) nog opmerkingen over het wetsontwerp hadden gemaakt, werd de verdere behandeling ver daagd tot hedenmiddag. Zeventig personen werden gedood, toen in de haven van Santo Stepano, ongeveer 160 km ten noorden van Rome, een schip met munitie in de lucht vloog. Naar A.F.P. meldt heeft de ont ploffing het leven gekost aan 55 matrozen, een onderofficier en twaalf arbeiders. Tot nog toe heeft men van slechts 4 slachtoffers de lijken terug gevonden. Er bevindt zich noj een aantal manschappen op het schip, dat nog in brand staat en met de bodem is vastgelopen. De reddings- en blussingswerkzaam- heden worden door de vrees voor nieuwe ontploffingen bemoeilijkt. Een schuit, die zich in de buurt van het schip bevond, is eveneens de lucht ingevlogen. De enige persoon, die zich daar aan boord bevond, wordt vermist. rijk er nu mee instemt om het ni veau van de Duitse productie te ver hogen. Bidault antwoordde: „De hou ding van de Franse delegatie blijft dezelfde als te Moskou. Het hangt af van de oplossing, die voor verwante vraagstukken wordt gevonden: De Franse aanspraken op herstelbetalin gen en het evenwicht der betalingen van Duitsland". Marshall protesteert Marshall heeft in een rede voor de Women's National Press Club zich fel gekant tegen opzetteluk verkeer de voorstellingen van de Amerikaan se economische hulp aan Europa. „Degenen, die verantwoordelijk zijn voor deze onjuiste voorstelling van zaken, bewijzen de lijdende vol ken, wier toekomst afhangt van het succes van de internationale samen werking op economisch gebied, een zeer slechte dienst". Marshall sprak niet rechtstreeks over Rusland, de conferentie van Pa rijs of het plan-Marshall, doch liet weinig ruimte voor twijfel over de bedoeling van ziin rede. toen hij zei- de. dat er tot dusverre van meer critiek dan waardering voor de Ame rikaanse steun was gebleken. „De herhaalde beweringen of zin spelingen. dat de U.S.A. imperialisti sche beddingen hebben .of dat de Amerikaanse hulp aangeboden wordt om de ontvangers op enigerlei wijze politiek of economisch te binden, zijn het toppunt van kwaadwillige verdraaiing van de waarheid". Daarentegen merkte hij met na druk op, dat het onjuist is te zeg gen. dat het volk der U.S.A. geen eisen zal stellen over het gebruik van hun bijdrage tot het herstel van de wereld. Het eist "nadrukkelijk, dat wat wordt bijgedragen, doelmatig gebruikt zal worden voor het doel waarvoor het bestemd is. dat de bij dragen niet zullen worden benut voor zelfzuchtige economische of po litieke belangen en dat zij alleen gebruikt worden om het economisch herstel te vergemakkelijken. Ten slotte moeten de bijdragen de hoop en het vertrouwen onder de betrok ken volken herstellen, opdat de we reld eenmaal vrede en veiligheid zal kennen. Hongarije aanvaard Het wetsontwerp voor het drie jarenplan in Hongarije is ondanks de oppositie met grote meerderheid aan genomen. De wet voorziet in de op richting van een bureau en een raad voor de planning met zeer uitgebrei de bevoegdheden om een systema tische verhoging van de productie op het gebied van landbouw en industrie te verkrijgen. De afgevaardigden van de Hon gaarse partij der kleine boeren heb ben op een na voor het wetsontwerp gestemd. De zitting van het parlement had weer een hoogst dramatisch verloop. Er ontstond een hevig lawaai, toen Sulyok, de leider van de Hongaarse vrijheidspartij zich scherp tegen de regering keerde en zei: „U wenst een regiem, dat is gegrondvest op een totalitaire economie en een staatsbe stel. dat op slavernij berust. Voor uw driejarenplan wilt U zodanig verstrek kende bevoegdheden, dat de indivi duele vrijheid totaal kan worden uit geschakeld." Daarop riep Joseph Revai (com munist): „Das u zegt, dat er in de Sowjet-Unie slavernij is". De com munisten en sociaal-democraten sprongen op, schudden hun vuisten en riepen vertoornd: Verrader je valt Sowjct-Rusland aan" „Mijn leven is in gevaar. U geeft de Russen de gelegenheid om mij te arresteren"met deze woorden ver liet Sulyok daarop de vergadering, gevolgd door het merendeel van zijn partijgenoten. Tenslotte wist de bejaarde sociaal democratische mevrouw Anna Kethly de orde te herstellen. Later keerde Sulyok terug om te luisteren naar an dere leden van de oppositie, die het wetsontwerp aanvielen. CPN-voorstel over het debat op Donderdag verworpen (Van onze parlementaire redacteur) De regering: heeft gisteren in de Tweede Kamer doen meedelen, dat zU momenteel, om redenen van landsbelang, nog geen verklaring over de si tuatie in Indonesië kan afleggen. Het ligt in haar voornemen zo spoedig mogelijk een verklaring te geven en daarin ook te betrekken de onderwer pen van dc toegestane interpellatie-De Groot. Voorzitter Van Schalk reken de er op, dat het debat over de Indonesische kwestie volgende week zal worden gehouden. De heer Hoogcarspel (C. P. N.) meende, dat op deze wijze het interpellatierecht met voeten getreden werd. Hij vond boven dien, dat in strijd met het regle ment van orde der Kamer gehan deld werd en stelde voor de inter pellatie Donderdag te houden De heer Schouten (A.R.) verbaasde er zich over, dat do re gering zich op het landsbelang beroept om de Kamer inlichtin gen te weigeren, terwijl zij wel, volgens krantenberichten, inlich tingen geeft aan de voorzitters der regeringspartijen. Uit het feit, dat de regering blijft zwijgen kan nien z.i. afleiden, dat zij erkent buiten haar boekje te zijn gegaan. M r. V a n der G o e 6 van Naters (arb.) meende, dat, wat gebrek aan vertrouwen in de re gering betreft, de heren Schouten cn Hoogcarspel één lijn schijnen to trekken. Minister-president Be el ver klaarde het stilzwijgen der rege ring uit het feit. dat het in de Kamer geen gewoonte is van de regering aan debatten over de regeling van werkzaamheden deel Ie nemen cn dat op die grond de. voorzitter de regering niet het woord had gegeven. Ofschoon «le heer Schouten de heer Hoogcarspel de raad gaf het seniorenconvent af te wachten al vorens zijn voorstel te doen. hand haafde deze het, waarop het *.met 58 tegen 9 stemmen verworpen werd. Alleen de C.P.N. stemde \oor. (De heep Gerben Wagenaar, die niet aanwezig was, schijnt ernstig ziek te ziin). Koe slaat wereldrecord Een koe van het ministerie van landbouw in de Australische staat Victoria heeft in 273 dagen ruim 7246 kilogram melk en bij- nu 340 kilogram botervet gepro- duceerd De koe werd getest door de staatsproe/boerderij te Werribee in de nabijheid van Melbourne. j Volgens het ministerie zou j haar productie een wereldrecord j zÜn- Adjudant van De Gaulle betrokken bij complot In verband met de samenzwering der zgn. „zwarte Maquis", die de Franse republiek omver wilde wer pen, is te Vannes in Bretagne ge arresteerd. kolonel Gilbert Renaud, die tijdens de oorlog verbonden was aan het hoofdkwartier van generaal De Gaulle. Kolonel Renaud. in de verzetswereld bekend als Rémy. is de eerste der voormalige adjudanten van De Gaulle, die bij het onderzoek naar het complot wordt betrokken. Hij is de schrijver van een veel ge lezen boek: „Herinneringen van een geheim agent in vrij Frankrijk Vanncs had. zo bericht U.Phet to neel moeten worden van dc eerste grote aanval op de republiek Het was de bedoeling van de samen zweerders. bezit te nemen van de gevangenis van Vannes. om dc voormalige Bretonse Maquis-lcider Crète. die hier wegens moord gevan gen zit. te bevrijden. Verder werden nog gearresteerd de 20-jarige Claude Chauvcl, zoon van de secretaris-ge neraal van het ministerie van bui tenlandse zaken. De Franse politie zoekt nog naar drie vooraanstaande personen, n.l. twee voormalige minis ters van de regering van Vichv en graaf Aurouet de Mervelce, dié als verzetsman het geallieerde comman do leidde, dat het Duitse omroepsta- tion „De stem van het Rijk" opblies. Strijd in China wordt verscherpt Generalissimus Tsjang Kai Sjek heeft te Nanking een gemeenschap- pclqkc vergadering van de politieke volksraad (het parlement) en het hoofdbestuur van de Kwomintang geleid, waarin is ^besloten de rege ring te verzoeken de strijd tegen de communisten te intensiveren. Szepinghai. dat na een beleg van 18 da^en is veroverd, ligt in puin. De commandant van de aanvallen de regeringstroepen, gen. majoor Tsjen, heeft van krijgsgevangen ge maakte communisten vernomen, dat „het beleid van een zekere mo gendheid achter de goedgeorgani seerde communistische aanvallen staat, waarop ook het goedgerichte artillerievuur wijst." Voorts heeft Tsjen verklaard, dat alle schutters onder de communis ten Koreanen waren. Hij schatte de communistische verliezen bij Sze- pingkai op 50.000 man. Dr. Kurt Schumacher is tijdens het congres van de Duitse sociaal-demo cratische partij te Neurenberg met 340 van de 341 geldige stemmen tot voorzitter van de partij herkozen. Wordt haringvisserij stopgezet? In rederskringen te Katwtjk, Scheveningen en Vlaardingen wordt overwogen over enige tijd de ha ringvisserij stop te zetten, aange zien er voor de grote aanvoer geen voldoende afzet is te vinden. Er zijn in het binnenland niet genoeg koelhuizen, zodat met het warme weer veel vis bedierf. Voor export naar Duitsland voelen da reders niets, aangezien zij daarvoor slechts Rüksmarken ontvangen. Rechters krijgen beter salaris De staat heeft er het grootste belang bij, dat voor de hoogste functies in de rechterlijke macht de bekwaamste en geschiktste ju risten zoveel mogelijk beschikbaar blijven. Als tie. mag worden gesteld, dat de aan deze functies verbonden salariëring niet achterblijft bij di© van de hoogste der ambtsdragers van het bestuur, aldus de toelich ting van een wetsontwerp, dat een nieuwe regeling inhoudt van de bezoldiging van rechterlijke amb tenaren. Het toekennen van salarissen, die zouden opwegen tegen die. welke in het piyticulicr bedrijf worden genoten, kan niet ernstig in overweging worden genomen. Ook voor' de militaire rechters is een nieuwe bezoldigingsrege ling vastgesteld. Arke Noach door de lucht Aan boord van de KLM-Constel- Iation „Walcheren", die uit Curasao op Schiphol terugkeerde, bevond zich een zonderling geze'schap uit heemse dieren, bestemd voor de diergaarden Artie en Blijdorp, weten achthonderd gram parasol- mieren, zes leguanen, een luiaard, vier capucijner-apen, drie doods hoofdaapjes, waarvan een ernstig ziek, twaalf maïspa-kieten (zeer luidruchtig), een gordeldier en drie bruikikvorsen. De zending, uit Pa ramaribo afkomstig, ging vergezeld van een behandelings-voorschrift. BesatiQonLyon Gisteren, op het Tour-traject BesaugonLyon. was het de dag der Fransen. Twee leden van de natio nale ploeg (Teisseire en FachleitnerX en twee van regionale Franse ploe gen (Bourlon en Gauthier) vormden het pelcton dat de étappe beheerste (Teisseire werd étappe-winnaar) en ook de vier volgende plaatsen waren voor landslieden. Eerst de negende was 'n buitenlander: de Belg Mollin, die werd vergezeld door Klabinsky (gemengde ploeg) en Seijen, thans de beste Nederlander. Camellini, de beste van de ge mengde ploeg der Nederlanders, is nog altijd vijfde in het algemeen klassement. De uitslag: 1. Teisseire (Fr.) 257 km in 6 u. 51 min. 31 sec.; 2. Fachleitner (Fr.); 3. Bourlon (Fr. Z.-W.); 4. Gauthier (Fr. Z.-O.) 6.56.20; 5. Audier (Fr. N.-O.) 7.09.34; 6. Idéé (Fr.) 7.12.54; 7. Tassin (Fr. W.); 8. Dersertine (Fr. Z.-W.); 9. Mollin (B.); 10. Kla- binskv (P. gem.); 11. Seijen (N.) 7.13.10; 12. Tacca (It.); 13. Mathieu (B.); 14. Sercu (B.) 7.13 20;15. Robic (Fr. W.); 16. Groep van 43 renners, waaronder Janssen, Camellini, Joly en Schellingerhoudt. Het algemeen klassement luidt: 1. Vietto (Fr.) 46.49.21; 2. Ronconi (It.) 46.50.43; 3. Brambilla (It.) 46.57.22; 4. Cogan (Fr. W.) 47.00.17; 5. Camellini (It. gemengd) 47.01.32; 6. Robic (Fr. W.) 47.04.30; 7. Fach leitner (Fr.) 47.11.09; 8. G. Weilen- nian (Zw.) 47.13.08; 9. Impanis (B.)' 47.13.18; 10. Schotte (B.) 47.15.44; 42. Seijen (N.) 48.04.13; 43. Kla binsky (P. gem.) 48.04.38; 52 Jans sen (N.) 48.37.43; 60. Schellinger houdt 48.37.43; 64. Joly (B. gem.) 48.50.10. In het landenklassement heeft Italië met 141 u. 4 min. 35 sec. de leiding vóór Frankrijk (141.24.09), Frankrijk West (141.42.57) en België (142.42.57). De gemengde ploeg staat met Camellini, Seijen en Kla binsky op de negende plaats in 143 u. 10 min. 23 sec. Afnemend buiig Weersverwachting van De Bilt, geldig van Woensdagavond Jot Donderdagavond. Tijdelijke opklaring mat hier en daar noq een enkele bui, iets warmer dan vandaag, zwakke wind.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1947 | | pagina 1