DAGBLAD VOOR AMERSFOORT 3 r Molotof vertrokken, Bevin en Bidault gaan door Mr. Sjarifoeddin vormt nieuw kabinet Spiegel der wereld Kamer keurt BeNeLux goed Mr. Sjarifoeddin, Indonesië's nieuwe premier Soivjet-Unie wijst voorstellen zonder meer af Thans zonder de Sow jet-Unie Banden voor ieder die fietst Communisten ongerust Bouwarbeiders nog niet tevreden Gratis kolen voor Nederland Setyadjit en Gani vice-premiers Vietto verliest de trui in de Alpen Boter en zeep Gironummer 510330 Bank: R'damsche Bank Postbus 9 Abonnementsprijs: 031 per week of 4.— per kwartaal Losse nummers 10 ct UITGAVE VAN DE STICHTING HET PAROOL' Donderdag 3 Juli 1947 Nr. 684 6e Jaargang Red. en Adm.: Snouckaertlaan 7, Amersfoort Telef. redactie 4291 Telef. administratie 6235 Directeur-Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDER EEN VOLLEDIGE MISLUKKING is het resultaat van de laatste vergadering der Parijse conferentie, die bijna twee uur duurde. In een zeer scherpe verklaring verwierp Molotof de Franse compromisvoorstellen, zonder nieuwe voorstellen ter tafel te brengen en men was daardoor niet in staat tot overeen stemming te komen over welke formule ook, aldus de woord voerder van het Franse ministerie van buitenlandse zaken. Molotof is vandaag naar Moskou vertrokken; Bevin en Bidault vergaderen vanavond over de gevolgen van de mis lukking. Groot-Brittannië en Frankrijk zullen verder samenwerken met alle Europese landen, die dat willen. Men verwacht, dat uit nodigingen naar alle Europese landen, uitgezonderd Spanje en Rusland, zullen worden ver stuurd, in de hoop, dat de ge wenste gegevens zo spoedig mqgelijk kunnen worden ver zameld en aan de Amerikaanse regering worden verstrekt. Marshall wilde geen commentaar geven op het mislukken van de conferentie. Amerikaanse autoritei ten betuigden intussen officieus hun diepe teleurstelling. Men koestert nog enige hoop, dat de Sowjet-Unie zal meewerken, wanneer de plannen eenmaal uitge voerd worden. Ook de algemene secretaris van de Verenigde Naties, Trygve Lie, zei zeer geschokt te zijn door het uitblijven van een resultaat te Pa rijs. In Franse parlementaire krin gen is men van mening, dat de weigering van de Russen om mee te werken aan het plan van Marshall onmiddellijke en verstrekkende gevolgen zal hebben voor de politieke ont wikkeling in Frankrijk. Frank rijk heeft nu vastberaden een stap gedaan op de weg naar Moedig voorwaarts DE Conferentie van Parijs is een mislukking ge worden. Wij, die steeds weer hebben l Y^'vA gewaarschuwd te- L gen optimisme. kunnen nu onmo- Ww öfcjflffS gelijk gaan vertel- WJA len. dat het ons MHL IBmB verrast heeft, dat het is misgelopen. Waarvoor wij dan, toen de vorige week bekend werd. dat Molotof de uitnodiging had aanvaard, daarover toch onze voldoening hebben uitge sproken? Doodeenvoudig, omdat naar onze mening: le ook de kleinste kans voor het tot stand komen van een Verenigd Europa niet ongebruikt mocht wor den gelaten; 2e. de Conferentie van Parijs in ieder geval de onderscheiden stand punten duideliik zou maken en dus de verantwoordelijkheden zou vast stellen. Nu de Conferentie mislukt is. kun nen wij constateren, dat dit laatste inderdaad het geval is. Er kan ons inziens geen twijfel over bestaan, dat de Sowjet-Unie de verantwoordelijk heid draagt voor dit échec: zü heeft het isolement boven de samenwer king verkozen. Punt voor punt ga ven de voorstellen, welke Molotof Maandagavond tegenover die van Bevin indiende, blijk van onwil en wantrouwen. Het spijt ons. dat wij het niet anders kunnen zien, maar het heeft geen zin hier omheen te draaien. Het feit alleen al, dat de Russische minister zich bezorgd maakte over het opleggen van de wil der grote mogendheden aan andere landen (Molotof is het blijkbaar eens met Hitier, dat men het mensdom alles kan laten slikken, als men het maar zo brutaal mogelijk doet) en dat hij Duitsland bij voorbaat wilde uitzonderen van het plan en voor de Grote Vier wilde reserveren, maakt verdere discussie hierover onnodig. TJ OEZEER wij deze mislukking op A zichzelf ook betreuren, wij zijn toch in zekere zin blij. dat er klaar heid geschapen is. Mits Bevin en Bi dault nu maar de kracht en de ener gie kunnen opbrengen, om de conse quenties te trekken en hun woord gestand te doen. dat zij nu een plan voor de economische Verenigde Sta ten van West-Europa zullen gaan opstellen En dat wel onmiddellijk! Het lijkt misschien vreemd, maar dit zien wij als de enige mogelijkheid om op dc duur de kloof tussen West en Oost. die op het ogenblik weer zoveel reler en dieper is geworden, nog te kunnen overbruggen. Eerst als de Russen tot de ontdekking ko men, dat het Westen zich niet langer laat intimideren door hun tegenwer king dat het niet bij de pakken neerzit, maar onversaagd de hand aan constructief werk slaat, zullen u m Kremlin zich mis schien gaan afvragen, of zij wel de goede keus hebben gedaan. Aan de goede wil van Bevjn twij felen wij niet. aan die van Bidault persoonlijk evenmin. Maar wel aan de kracht van de Franse minister, wiens politiek bestaan immers ieder ogenblik een einde kan nemen. Want erger dan Molotofs onwil en wantrouwen is het voor het Westen dat het in de Franse politiek zo'ri hopeloze warboel is En reken maar, dat de Russen reeds op die zwakte Frankrijk gespecrJcerd hebben! volledige samenwerking met de USA en de landen van W.-Euro- pa. Tot nog toe had de Franse diplomatie zorgvuldig het even wicht bewaard tussen Was hington en Moskou. Men verwacht, dat Zweden, Noor wegen en Zwitserland sterk zullen aarzelen om een uitnodiging van Engeland en Frankrijk tot mede werking aan het plan van Marshall te aanvaarden, daar deze landen druk van de Sowjet-Unie vrezen. Molotofs afwijzing Aan Molotofs verklaring is ont leend: Het Franse ontwerp zowel als het eerder gedane voorstel van de Britse delegatie, beoogt het op stellen van een economisch program voor geheel Europa, ofschoon het merendeel der Europese landen, zo als bekend, zelf geen nationaal eco nomisch program heeft. De kwes tie van de economische hulpverle ning der USA, waarvan in feite niets definitiefs bekend is, is voor dp Britse en Franse regering aan leiding geworden om te trachten 'n r.ieuwc organisatie op te richten, die boven de EJuropese landen staat en zich met hun binnenlandse aan gelegenheden Wil bemoeien. zo zelts., c'at zij de ontwikkelingslijn wil bppa'en, die door de voornaam ste takken van industrie in deze landen moet worden gevolgd. Voorts maken Groot-Brittannië en Frankrijk samen met de landen in hun nabijheid aanspraak op een overheersende positie in deze orga nisatie of in de zogenaamde „coör dinatiecommissie" voor Europa, zo als het in het Britse ontwerp heet. Deze organisatie zou, zoals verze kerd wordt, zich niet mengen in de binnenlandse aangelegenheden van genoemde staten. Het is echter dui delijk. dat gezien de taken van deze organisatie of de coördinatiecom missie, de landen van Europa hun vroegere economische en nationale onafhankelijkheid zouden verliezen, omdat het in de kraam van zekere sterke mogendheden te pas komt. Voordeel van enkelen? In ieder geval wordt nu voorge steld, aldus Molotof. dat de piogelijk- heid van Amerikaanse hulp aan dit of dat land een onderdanige houding van het betreffende land ten aan zien van bovengenoemde organisa tie cn de coördinatie-commissie im pliceert. Waar zou dat toe kunnen leiden? Er zou nu bijvoorbeeld eens druk kunnen worden uitgeoefend op Polen om meer steenkool te produ ceren zelfs als dit zou gaan ten koste van andere takken der Poolse industrie, omdat het in het be'ang zou zijn van zekere Europese lan den. De volgende keer zou Tsjecho- slowakije zijn agrarische productie moeten opvoeren ten koste van zijn machine-industrie. Men zou dan voorstellen, dat Tsjechoslowakije machinerieën van andere Europese landen, die goederen tegen hogere prijzen willen verqopen, ontvangt. De Russische regering kan deze weg niet bewandelen. Bij het graf van haar man overleden Toen mevrouw Doris Gee uit Bridlington in Engeland met haar tienjarig zoontje Caith op het oor logskerkhof Margaten het graf van haar man, die in Nederland sneuvelde, bezocht, overleed zij plotseling. Zij zal naast haar echt genoot worden begraven. Volgens Molotof zou het Brits- Franse plan Europa slechts in twee kampen verdelen en de Amerikaan se credieten zouden er niet toe lei den dat Europa geholpen wordt maar enkel tot gevolg hebben, dat bepaalde Europese landen uitge speeld worden tegen bepaalde ande re. Bevin en Bidault antwoordden hierop met de argumenten die zij reeds herhaaldelijk op de conferentie naar voren hadden gebracht. Klant betaalt géén 15% weeldebelasting Een fabrikant of importeur mag van de 15 weeldebelasting slechts \i% boven zijn prijs reke nen. Levert hij rechtstreeks aan een consument dan maf? hij slechts 10.5 berekenen. Wederverkopers mogen op hun beurt de prijzen slechts verhogen met het bedrag in geld, waarmee hun inkoopsprijs door de nieuwe weeldebelasting is gestegen. De leverancier is daarom verplicht het bedrag van de verhoging op de factuur voor de wederverko per aan te geven. Bon voor scheerzeep Tussen 3 en 19 Juli moet bon „Tabak 2 reserve" der tabakskaart QA 707 worden ingeleverd. Op deze bon zal een rantsoen scheerzeep worden afgeleverd, zodra de detail listen bevoorraad zijn. Aan manne lijke personen van 18 jaar en ouder, die niet in het bezit zijn van een tabakskaart, zal de distributiedienst een rantsoenhon voor scheerzeep verstrekken. Radio Hamburg meldt, dat de Britse en Amerikaanse bezettings autoriteiten het Duitse verzoek om de walvisvaart- weer ter hand le mogen nemen, hebben afgewezen. Volgens systeem der schoenenbonnen Binnenkort zijn, naar wjj verne men, nieuwe aankondigingen van het Centraal Distributiekantoor te verwachten ten aanzien van do distributie van rijwielbanden. Het Is de bedoeling, dat iedere flets- eigenaar een Inschrijvingsformu lier krijgt, waarop hem aanstdnds, volgens het systeem der schoenen- bonnen, banden zullen worden ver strekt. De maatregel, die Zaterdag j.l. werd aangekondigd, is de eerste stap op weg naar een algemene rij wielbandendistributie. De bedoeling is' eerst een overzicht te krjjgen van het aantal personen, dat reeds banden heeft ontvangen of aange vraagd, en vervolgens (binnenkort) ook de overige categorieën van in- schryvingsbewijzen en bandenbon nen te voorzien. Begrijpelijkerwijze rekent men op een zeer groot aantal aanvra gen, maar. zo vernemen wij, er zijn en worden maatregelen genomen om de grote toeloop op te vangen en een ruimere distributie mogelijk te maken. Hoe echter, zou men kunnen vra gen. controleert men of degeen, die banden aanvraagt, inderdaad in het bezit van een fiets is? Het is zeer wel mogelijk, dat sommige fietslo- ze mensen toch in het bezit van banden komen en deze eventueel zwart verkopen. Men yerwacht ten departemente echter, dat deze zwarte handel niet al te uitgebreid zal zijn, juist tengevolge van de ruimere distributie. Wij vernemen voorts, dat de bon nen van hen, die in Mei een ban denbon hebben ontvangen, en tot nog toe geen banden konden krij gen, binnen een maand gehone- reerd kunnen worden. Twintig textielpunten Op de textielkaart VA 705 zijn weer twintig punten aangewezen. Met ingang van heden zijn geldig de bonnen gemerkt „textiel C 1 punt", „textiel C 5 punten", „textiel D 1 punt" cn „textiel D 5 punten". JOHN CV BB, de opvol gcr van die andere Engelse snelheidsduivel Sir Malcolm Campbell ah houder van het absolute snelheidsrecord Camp bell houdt zich tepenwoordig bezig met supcr-snclle uotorboten) heelt deze auto gebouwd om zijn eigen record, dat op 360.7 mijl per uur staat, te verbeteren. De onderste foto toonde wagen zonder carrosse. ie: een zitplaats, met John Cobbs zelf aan het stuur, in de neus, de rest is motor (twaalf cylinders): de bovenste: Cobbs to taal gestroomlijnde race-auto in start-klare toestand. Eerste stap naar economische unie met België en Luxemburg (Van onze parlementaire redacteur) Zoals te verwachten was heeft de Tweede Kamer gistermiddag bet wets ontwerp tot goedkeuring van de douane-overeenkomst met België en Luxemburg, zonder hoofdelijke stemming aangenomen. Wanneer het daarin vervatte tarief van invoerrechten in werking treedt, zal dat voor alle drie landen gelijk zijn, terwijl zij onderling geen invoerrechten zullen heffen. Hiermede is weliswaar nog geen economische unie tot stand gekomen, doch deze is wel de logische consequentie ervan. Intussen heeft minister Huijsmans wel duidelijk gemaakt, dat de tot standkoming van deze Unie niet van vandaag op morgen zal geschieden. Er zijn n.l. nog tal van moeilijkhe den, die vooral aan Nederlandse zij de liggen, omdat het welvaartsni veau in Nederland niet op dezelfde hoogte ligt als dat in België en Lu xemburg. Bovendien moet rekening worden gehouden met het prijs- en loonniveau in de drie samenwer kende landen. Dr. Sassen (KVP) stak een klinkende toast af op de ontworpen overeenkomst, doch de communis ten Haken en Schoonenberg trokken uitermate bedenkelijke ge zichten, omdat zij vreesden, dat de toekomstige economische unie de kiem in zich zou bevatten van ccn West-Europees blok, dat dan gericht zou zijn tegen Sovjet-Rusland. Bei de heren stonden scherp op hand having van de nationale souvereini- teit in het economische leven, waar tegenover dr. Sassen juist betoog de. dat het vasthouden aan eigen souvereiniteit een uiting van ego isme is, gericht tegen een eerlijke samenwerking tussen de landen. De nieuwe minister-president van de Indonesische Republiek, mr. Amir Sjarifoeddin, is thans 40 jaar oud. Als vertegenwoordiger van de groep-Sjahrir had hg reeds zitting in het eerste kabinet, dat Soekarno na de uitroeping der Republiek in Augustus 1945 vormde. Hij bleef deel uitmaken van de volgende mi nisteries, die onder leiding van Sjahrir werden gevormd, eerst als minister van voorlichting, later als minister van defensie. Sjarifoeddin is van Batakse af komst. Hij bezocht een gymnasium in Nederland en studeerde verder aan de rechtshogeschool te Batavia. In zijn studententijd ging hij tot het Christendom over. Hij was toen lid van de nationalistische partij. Later was hij een der oprichters van de Gerindo, een Indonesische partij, die democratisch en socialistisch was georiënteerd. Verzetsleider Zijn activiteit als voorzitter van deze partij bracht hem in conflict met het Nederlands-Indonesisch gouvernement, dat vooral zpn steeds toenemende invloed op de jonge nationalisten vreesde. Hij be sloot tenslotte als voorzitter van de Gerindo af te treden en aanvaard de daarna een functie van het de partement van economische zaken. Gedurende de Japanse bezet ting wenste Sjarifoeddin. even als Sjahrir. geen functie uit handen der Japanners te aan vaarden. Hjj werd een der lei ders van het ondergrondse ver zet en als zodanig door de Ja panners gearresteerd. Hii werd ter dood veroordeeld, maar zijn Lieftinck wilde kort zijn Prof. Lieftinck, onze minister van Financiën, heeft gisteren bij de behandeling van de BeNeLux- overeenkomst een lofwaardige poging gedaan zijn speech tot het uiterste te bekorten. Hij vroeg nl. de voorzitter van de Tweede Kamer of het niet mo gelijk was de uitvoerige verhan deling over drie tariefposten in de Handelingen opgenomen ie krijgen zonder dat hij haar be hoefde voor te lezen. De voorzit ter kon aan deze tijdsbesparing met meewerken, omdat de voor gestelde methode niet in over eenstemming was met de parle mentaire zeden. Dus moest de minister voorlezen! straf werd na persoonlijke tus senkomst van Soekarno en Hatta veranderd in levens lange gevangenisstraf. Na de proclamatie van de repu bliek werd Sjarifoeddin een der voornaamste republikeinse leiders. Hij is voorzitter van de republikein se socialistische partij. Maar juist omtrent die eerlijkheid van samenwerking waren de com munisten niet gerust en zij hadden daarbij vooral het oog op het plan- Marshall, dat volgens hen door geen socialist critiekloos kon worden aanvaard. Verdachte angst Drs. Nederhorst (Arb.) stond de communisten te woord. Hy vond niet het plan-Marshal verdacht, dat geen voorwaarden stelt, doch wel de Russische angst voor blokvor ming. Hij sprak er zijn verbazing over uit, dat dc communisten natio nalisme boven Internationalisme stellen en zag daarin een overeen komst met het nationaal-socialisme. Daarna traden drie ministers in het krijt, van wie jhr. Van Boetze- laer. onze minister van Buitenland se Zaken, de minste tijd nodig had. Hij had dan ook niet veel anders te vertellen, dan dat de regering in lichtingen heeft ingewonnen over het plan-Marshall en bezig is het te bestuderen. Minister Lieftinck behandelde zijn aandeel in de verdediging met zijn bekende grondigheid. Hij noem de het douaneverdrag een mijlpaal in de geschiedenis der Ned. invoer rechten. in die van de betrekkingen tussen de drie landen en van Europa Provisorisch karakter Uit zijn woorden bleek, dat aanvankelijk het voornemen was, het nieuwe tarief voor de drie landen in te voeren onmid dellijk na de bevrijding, doch dit bleek niet mogelijk, omdat de voorbereiding van de nieuwe invoerrechten in Londen niet was voltooid. Overigens draagt het tarief een provisorisch ka rakter, zodat noodzakelijke wij zigingen en aanvullingen ge makkelijk kunnen worden aan gebracht. Men dient echter te bedenken, dat tegenover de offers, welke wjj moe ten brengen, ook voordelen staan. Bovendien zullen belangrijke baten in de schatkist vloeien. Dat de tarie ven een prijsverhogende invloed konden hebben, ontkende de mi nister niet. Minister Huijsmans consta teerde met vreugde, dat uit het bedrijfsleven weinig, bezwaren wa ren gekomen tegen het verdrag en gewaagde van een verheugende breedheid van blik. welke aansloot bij de Nederlandse traditie. Voor de moeilijkheden van Nederland in verband met fïet tot stand komen van de economische unie, hebben de Belgen en Luxemburgers- ecu open oog. De minister achtte de tijd echter nog niet gekomen over de voorwaarden daarvan te spreken. Hij was van mening, dat de voor Nederland zo nodige industrialisa tie zij niet behoefde te belemmeren. Vrijdag conferentie met Stichting v. d. Arbeid De bedrijfsunie in het bouwbe drijf kwam gisteren te Utrecht bijeen om de tegenvoorstellen der werkgeversorganisaties te bespre ken en haar houding nader vast te stellen. Zij constateerde, dat de werkgeversorganisaties ten aanzien van enkele belangrij ke punten een wat meer tege moetkomende houding hebben aangenomen, doch dat het antwoord .geen voldoende be vrediging heeft geschonken en nog niet tot oplossing van de moeilijkheden» heeft kunnen leiden De bedrijfsunie bleek van oor deel dat in verband met het grote lands- en bedrijfsbelang er alsnog een poging dient te worden ee- daan om binnen enkele dagen tot oplossing van de geschillen te ge raken. Daarom zal waarschijnlijk reeds van Vrijdag een conferentie met de Stichting \an de Arbeid plaats vinden terwijl aan de werk gevers organisaties is verzocht een bespreking in het begin van de volgende week te beleggen. Gift van CARE Met de Amerikaanse hulpverle ningsorganisatie CARE (co-operative for American remittances to Euro pe) is een overeenkomst aangegaan, volgons welke deze organisatie „aan zienlijke hoeveelheden" industrie kolen gratis ter beschikking zal stellen van Nederland. De CARE wenste oorspronkelijk, meer overeenkomstig haar doelstel ling. huisbrandkolen ter beschik king te stellen. Van Nederlandse zijde werd er echter op gewezen, dat er in Nederland meer behoefte bestaat aan industriekolen. Hierop is besloten aan Nederland industrie kolen tc verstrekken, waarop dan de Nederlandse regering een over eenkomstige hoeveelheid huisbrand kolen ter beschikking zal stellen. Op welke wijze deze aan particuliere verbruikers ten goede zullen komen is nog niet geregeld, terwijl nog evenmin bekend is welke catego rieën van dit aanbod zullen kunnen profiteren. Nederland is het eerste land in Europa waarmede zulk een overeen komst wordt aangegaan. Slaagt deze proef dan zullen waarschijnlijk soortgelijke overeenkomsten worden afgesloten met andere landen, welke gebrek hebben aan kolen. Radio Djogja heeft vanochtend de samenstelling van het nieuwe, door Sjarifoeddin samengestelde kabinet, bekend gemaakt. Volgens deze ondui delijke en zeer gestoorde radio-uitzending bestaat het kabinet uit 34 minis ters. waarvan zeven behoren tot de Partai Nasional Indonesia, twee tof de Partai Boeroeh (arbeiderspartij) en zes tot dc Partai Sosialis. Er is een katholiek, ccn lid van de Taskindo (Chr. Partij), een communist, acht par tijlozen en zeven Islamieten (wellicht leden van de P.S.I.L), een politieke organisatie van Mohammedanen, die tijdens de bezetting in de Masjoemi la opgegaan, maar zich thans weer zelfstandig gaat bewegen. De belangrijkste ministers zijn. Premier: mr Amii Sjarifoeddin, tevens minister van defensie. Eerste vice-premier: A. K. Gani, tevens minister van welvaart. Tweede vice-minister: Raden Mas Sctvadjit Soegondo. Minister van binnenlandse zaken nog niet aangewezen. De zetel is echter bestemd voor de PS.I.I. (Par tai Sarckat Islam Indonesia). Minister van buitenlandse zaken: Hndii Agoes Salim. Minister van Onderwijs: Alisastro Amidjojo. Minister van financiën: A. A. Ma- ramis. Minister v. voorlichting: Soekirdi. Minister voor communicatie: Doe- wanda. Minister van openbare werken: Mohammed Enoch. Minister van gezondheid: Leimena. Minister van sociale zaken: Radjo Minister van justitie: Soesanto. Minister voor godsdienst: Kiai Ah mad Asj'ari. Minister van staat voor voeding: Soejat. Minister voor arbeidsaangelegenhe- den: Trimoerai. Minister van staat voor speciale gebiedsdelen- de sultan van Djogja. Ministers van staat: Go Giod Tjan, Martoso en Maroeto Daroesman. Drie partyen (en P.S.I.I.) Aanvankelijk was gemeld dat de drie partijleiders Sjarifoeddin. A. K. Gani en Setvadjit. die na het mis lukken van de besprekingen met de Masjoemi van president Soekarno opdracht hadden gekregen voor de vorming van een kabinet, evenmin geslaagd waren. Het is echter uit de ministerlijst duidelijk dat dit kabinet door de samenwerking van deze drie politici tot stand is geko men. Het steunt pp de P.N.I.. de Partai Sosialis en de kleinere ar beiderspartijen. Bij het uitvallen van de Masjoemi in de coalitie heeft men vertegenwoordigers van de be langrijke Mohammedaanse bevol kingsgroep gevonden in de P S.I.I de politieke voorhoede, die in de Masjoemi was opgenomen in de tijd van de Japanse bezetting, maar die zich thans meer en meer gaat los maken van het grote verbond van Mohammedanen, waarin vele tegen strijdige inzichten vertegenwoordigd zijn. De ministerlijst is vandaag om 12 uur 40 Javatijd aan Soekarno aan geboden. Om half twaalf had Soekarno nog een onderhoud met Soekiman. An dere vooraanstaande persoonlijkhe den uit de Masjoemi vergaderden nog tot het laatst met Sjarifoeddin, doch deze besprekingen bleven zon der resultaat Inmiddels werd be kend, dat volledige overeenstem ming was bereikt tussen de P.N.I. en de Sajap Kin. Drie Hongaarse leiders begenadigd De doodvonnissen, die over drie Hongaren, beschuldigd van mede plichtigheid in een samenzwering teg #i de Hongaarse republiek, waren uitgesproken, zijn door de Hongaar se raad van cassatie in gevangenis straf veranderd. Generaal Lajos Veres de Delnok. die een der leiders van de samenzwe ring zou zijn geweest, kreeg in plaats van de doodstraf 15 jaar dwangar beid. dr. Georg Donath. een voorma lig afgevaardigde, werd begenadigd en generaal Sandor Andrass kreeg ti enjaar dwangarbeid. Ronconi leidt De zes bergtoppen van de étappe LyonGrenoble, hebben Vietto zijn gele trui gekost. Robic, een Franse regionaal (West-ploeg) won de étap pe. De Italiaan Ronconi heeft thans de leiding in het algemeen klasse ment. Het resultaat werd: 1. Robic (Fr. W.) 172 km in 5 u. 29 min. 46 sec.; 2. Brambijla (I.) 5.34. 22; 3. Fachleitner (F.) 5.35.34; 4. Ron coni (I.) 5.37.39; 5. Impanis <B.) 5.37. 29; 6. Cottur (It.) 5.36.50; 7. Vietto (Fr.) 5.38.10; 8. Giguet (Fr. Z.O.); 9. Rossello (It.); 10. Cogan (Fr. W.) 5.39.15; 11. Schottc (B.)19. Camelli- ni (It. gem 5.42.15; 42. Janssen (N.) 5.54.57; 52. Klabinsky (P. gem.) 6.02. 27; 54. Seijen (N.) 6.02.56; 55. Jolv (B. gem.); 69. Schellingcrhoudt (N.) 6.04.20. Algemeen klassement: 1. Ronconi (It 52.26.02; 2. Vietto (Fr.) 52.27.31; 3 Brambilla (It.) 52.30.14; 4. Robic (Fr. W.) 52.33.16; 5. Cogan (Fr. W.) 52.39,3; 6. Camellini (gem. pl.) 52.43. 47: 48. Klabinsky 54.7 5; 49 Seyen 54. 7.9; 52. Janssen 54.13.22; 62. Joly 54.53. 06, 67. Schellingerhoudt 55.19.3. Landenklassement: 1. Italië 157.59. 38; 2. Frankrijk 158 31 51; 3. West- Frankrijk 159.2 27; 5. Centraal-Zuid- West 159.59 09; 9. Nederland bui tenlanders 160.58.01. Bergklassement: 1. Brambilla en Ronconi 12 p; 3. Fachleitner 9 p; 4. Bobet 7 p. Ged Staten stellen Prov. Staten voor een subsidie, groot f 1000. te verlenen aan de Regionale Bloed transfusie-Commissie van de afd. Utrecht, Ned. Rode Kruis. Officiële bonnenlijst voor het 1 tijdvak van 6 t.m. 19 Juli 1947 Elk der volgende bonnen geeft recht op het kopen van: Bonkaarten KA, KB, KC, 707 (Serie G) G-01 Brood: 800 gram brood G-02 Brood: 400 gram brood G-01 Boter: 125 gram boter G-02 Boter: 250 gram margarine of 200 gram vet G-01 Melk: 4 liter melk G-03.G-05 Melk: 7 liter melk G-01 Vlees: 100 gram vlees G-02 Vlees: 200 gram vlees G-01 Algemeen: 200 gram kaas G-02 Algemeen: 500 gram suiker, boterhamstrooisel enz., of lOOd gram jam. stroop enz., of 500 gram chocolade of suikerwerk G-03 Algemeen: 225 gram huishoud zeep of 180 gram toiletzeep G-04 Algemeen: 250 gr. zachte zeep G-01 Reserve: 125 gram margarine of 100 gram vet G-03 Reserve 1600 gram brood G-04 Reserve: 125 gram margarint of 100 gram vet G-05 Reserve: 200 gram kaas G-06 Reserve: 800 gram brood G-07 Reserve 125 gram boter Bonkaarten KD. KE 707 (Serie G) G-ll Brood: 800 gram brood G-ll Boter: 250 gram boter G-12 Boter: 125 gram margarine of 100 gram vet G-13.G-15 Melk: 12 liter melk G-ll, G-12 Vlees: 100 gram vlees G-ll Algemeen' 100 gram kaas G-12. G-13 Algemeen: 250 gram sui ker, boterhamstrooisel enz., of 500 gram jam, stroop enz., of 250 gram chocalade of suiker werk G-14 Algemeen: 225 gram huishoud zeep of 180 gram toiletzeep G-15 Algemeen: 250 gr zachte zeep G-16 Algemeen- 500 gram bananen voorinlevcringsbon) G-13 Reserve: 800 gram brood G-16 Reserve: 500 gram rijst of kin dermeel (uit rijst bereid) of kindcrbiscuits G-17 Reserve- 225 gram huishoud zeep of 180 gram toiletzeep G-18 Reserve: 250 gram zachte zeep Bonkaarten MA, MB. MP. MD, ME, MF. MG 707 (Serie G) (bijz. arbeid, a s. moeders en zieken) G-21 Brood: 800 gram brood G-21 Boter. 250 gram boter G-22 Boter: 250 gram margarine of 200 gram vet G-21 Melk: 5 liter melk G-21 Vle^s: 300 gram vlees G-22 Vlees: 100 gram vlees G-21 Kaas: 200 gram kaas G-21 Eieren: 5 eieren G-21 Suiker: 250 gram suiker, bo terhamstrooisel enz of 500 gr. jam, stroop enz., of 250 gram chocolade of suikerwerk. Versnaperingskaarten enz. QB, QC 707 G-33 Versnaperingen: 200 gr. cho colade of suikerwerk, of 200 gram suiker, boterhamstrooisel enz., of 400 gr. jam. stroop enz. G-30 Versnaperingen: 100 gr. cho colade of suikerwerk, of 100 gr. suiker, boterhamstrooisel enz., of 200 gr. jam, stroop enz. De bonnen voor bananen moeten uiterlijk 12 Juli bij een handelaar worden ingeleverd. De geldigheidsduur van de bonnen E-03 Vlees voor 1 lbs (ca. 450 gram) meat and vegetables is verlengd t.m. 2 Augustus a.s.. De met-aangewezen bonnen van serie F kunnen vernietigd worden Bonnenlijst om de veertien dagen Met ingang van Donderdag S Juli zal, teneinde de detaillisten ln de gelegenheid te stellen hun zaken voor vacantio te sluiten, tot eind Augustus eenmaal per veertien da-s gen een bonnenlijst worden gepu bliceerd. In verband hiermede zijn in de bonnenlijst van deze week ook de bonnen voor suiker, versnaperingen en zachte zeep opgenomen, welke eerst volgende week aangewezen zouden moeten worden. Dit bete kent momenteel een verruiming voor de consument, omdat hij een week eerder de beschikking krijgt over zijn suikerrantsoen. Men dient er echter rekening mee te houden, dat op 28 Augustus de wekelijkse bonaanwijzing hersteld zal worden en de suikerbon dan weer een week later, dus op 4 September komt. De bon van 14 Augustus geeft dus een suikerrantsoen, waarmee men drie weken moet doen. In het schema van de suikerrantsoenering zou de bon, welke op 14 Augustus wordt aangewezen, geldig zijn voor 500 gram suiker. Om de overgang gemakkelijker te doen verlopen, zal dit echter een bon worden voor 750 gram, terwijl de bon voor 500 gram dan op 4 September komt. Op 18 September volgt dan weer een bon voor 750 gram en op 2 October een bon voor 500 gram volgens het be staande schema. U - - - T.—OXK.2 no .va Vrij warm Weersverwachting van De Bilt, 4 t geldig van Donderdagavond tot H Vrijdagavond. Vrij heldere nacht. Morgen overdag bijna overal zonnig droog weer, later echter weer enkele overdrijvende wolkenvel denOpnieuw iets hogere tem peratuur. In hei Zuid-Oosten van het land weinig windin de kust streken vooral in de namiddag matige zeewind.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1947 | | pagina 1