DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Uitnodigingen aan 22 landen J Spiegel der wereld Nederland stelt nu veertig millioen beschikbaar Overheid gaat bezuinigen op gebruik van auto's Spionnage affaire in de Utr. Universiteitsbibliotheek Basis nu verhoogd tot f 1500 12 JULI EUROPESE CONFERENTIE TE PARIJS Benelux vertegenwoordigd in voorbereidingscommissie Oost-Europa in moeilijk parket Eind aan onnodige representatie Camellini eerste in Briancon Microfoto's en illegale lectuur in boekbanden Aanvullende taak voor „Stichting" Vandaag antwoord van Sjarifoeddin Gironummer 510330 Bank: R'damsche Bank Postbus 9 Abonnementsprijs: 0.31 per week of 4.per kwartaal Losse nummers 10 et UITGAVE .VAN DE STICHTING HET PAROOE Vrijdag 4 Juli 1947 Nr. 685 6e Jaargang Red. en Adra.: Snouckacrtlaan 7, Amersfoort Telef. redactie 4291 TcJcf. administratie 6235 Directeur-Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDER GROOT-BRITTANNIË EN FRANKRIJK hebben aan alle Europese landen, met uitzondering van Rusland en Spanje, uit nodigingen gezonden om deel te nemen aan besprekingen over het plan-Marshall. Zij stellen voor op 12 Juli in Parijs een con ferentie te openen. Basis is het laatste Franse plan, waarmee Bevin zich eens heeft verklaard. Men zal contact houden met de U.S.A. en met de economische commissie voor Europa. De conferentie zal worden voorbereid door een commissie, bestaande uit Frankrijk, Engeland, Benelux, een der Scandina vische landen en een Oost-Europese staat. Ter conferentie zullen alle landen aanbevelingen kunnen doen voor wijzigingen in de Franse tekst. Aanvaarden van de uitnodiging betekent in prin cipe accoord gaan met het voor stel van Bidault. De uitnodiging brengt Polen, Hongarije. Joegoslavië, Bulgarije, Roemenië en Albanië in een moei lijk parket. Het zal deze landen niet gemakkelijk vallen om aan de op roep van Bevin en Bidault gehoor te geven. Tsjeclio-Slowakije weigert opnieuw, in zijn evenwicht tussen Rusland en het Westen .weer ver stoord dreigt te worden, en verder beweert men dat de Sow jet-Unie diplomatieke druk zal uitoefenen op Zwitserland (dat zich trouwens Zonder Masjoemi RE binnenland- se moeilijkhe den die de Repu bliek Indonesië zo luist is te boven v Kekomen- en die L J jéM zoals alle onver- AagljCa wachte gebeurte- BjftliSSIjl nissen in de nog ELH ^1 altijd door wan- Hflk MM trouwen bepaalde sfeer in de archi pel een hernieuwde spanning te weegbracht, is niet zozeer een poli tieke crisis gebleken dan wel een groei verschijnsel. De ongelukkige resolutie van de Sajap Kiri, die Sjahrir tot aftreden noopte, was niet het belangrijkste; zij werd trouwens direct herroepen. Zij gaf alleen de aanleiding voor het uit breken van een ander conflict: dat tussen de Masjoemi en de feitelijke regeringspartijen. De Masjoemi was al lang in de oppositie (zij had reeds tegen Linggadjali gestemd, samen met die andere grote partij de P.N.I.) en het was bekend dat men in de boezem van de partij met lede ogen zag dat de politiek voornamelijk werd bepaald door de linker vleugel, die tegenover Mas joemi en P.N.I. verweg in de min derheid is, maar door het prestige van mannen als Soekarno, Sjahrir. Sjarifoeddin de meeste invloed heeft. De sleutel tot deze niet alledaag se verhouding wordt geleverd door de omstandigheid dat in de Indone sische vrijheidsbeweging twee revo luties elkaar doorkruisende natio nale, die zich bij het Aziatische re veil aansluit (vrijmaking van de Indonesische volken uit de Wester se overheersing» en de sociale, die zich veel meer bij de ontwikkeling in West-Eurona aansluit I vrijma king van de arbeiders en boeren uit de materiële ellende waarin feodale en kolonisatie-stelsels hen hebben gebracht). Het zijn in de politiek dikwijls niet de grootste maar de actiefste en politiek meest bewuste groeperingen die de sterktste in vloed hebben en in dit opzicht blij ven, de zuiver nationalistische par tijen. waarvan dan de P.N.I. en de Masjoemi de grootste zijn, ver bjj de linkervleugel achter. I N de Masjoemi. die tijdens de Japanse bezetting is ontstaan, als gevolg van het Japanse streven naar de politisering, spelen boven dien behalve nationalistische ook religieuze factoren een rol. De par tij is niet helemaal de organisatie van alle Mohammedanen (vele Is lamieten zitten in andere partijen, maar wel van hen die zich op grond van haar religie groeperen. Haar culturele invloed is zeer groot (de Islam is verweg de meest verbreide godsdienst in Indonesië), haar poli tiek om hierboven genoemde rede nen veel minder. De Partai Sjarikat Islam Indone sia. de meest bewuste politieke groepering is tijdens de bezetting, toen zij moest onderduiken, in de Masjoemi opgegaan. Na de capi tulatie bleek het in de critieke si tuatie wenselijk, voorlopig als com promis. de eenheid van de Islamie ten te bewaren, al gaf het uittre den van Anwar Tjokroaminoto en Kartosoewirjo uit de leidersraad bliik van andere tendenzen. Het schijnt nu, op de nog vrij on duidelijke berichten af te gaan. dat Sjarifoeddin voor zijn kabinet de onontbeerlijke steun van het Mo hammedaanse volksdeel heeft ge vonden in de kern van de oude P.S.I.I.. en daarmee een waar schijnlijk onvermijdelijke ontwikke ling heeft geforceerd. Wat het poli tieke program van het kabinet zal Zijn is nog niet te zeggen. Men mag echter aannemen dat het beleid van Sjahrir thans de beste voortzetting vindt, nu Siarifoeddin zich van het onverzoenlijke ..Aziatisme" der Masjoemi heeft weten los te ma ken. beijvert zijn neutraliteit te hand haven) en de Scandinavische lan den. Over de reacties van een aantal landen (Portugal, Yrc, IJsland, Italië) is nog weinig bekend. Alleen \an Nederland, België en Luxem burg staat de medewerking reeds vast en van Griekenland en Turkije uiteraard, die reeds Amerikaanse steun ontvangen. Oostenrijk schijnt vrijwel zeker de uitnodiging te zul len aanvaarden. Marshall accoord Uit gezaghebbende bron wordt vernomen, dat Marshall achter het initiatief van Engeland en Frankrijk staat. Marshall zou te kennen heb ben gegeven, dat een programma kan worden opgesteld, dat voor de regering der USA aanvaardbaarder zou zijn dan de huidige ongeorgani seerde behandeling van Europa's economische problemen, al zou een programma voor het gehele conti nent te prefereren zijn geweest. Marshall heeft langer dan een uur op het Witte Huis gecon fereerd met president Truman. Men neemt aan. dat Europa het voornaamste punt van bespre king is geweest. De Amerikaanse autoriteiten laken de houding der Sowjet-Unie te Pa rij. ten zeerste. Men verheelt zich niet, dat d? afloop verstrekken de gevolgen zal hebben Somifligen menen, dat de Sowjet-Unie door haar houding „industriële onrust" zou kunnen veroorzaken en dat elk samenhangend economisch plan voor West-Europa hierdoor bemoei lijkt zou worden. Vooral de toe stand in Frankrijk en Italië met hun sterke communistische minder heden verdient de aandacht. Minister Bevin is gisteravond in Londen teruggekeerd. Binnenkort zal bij in het Lagerhuis een verkla ring afleggen over de Parijse confe rentie. In antwoord op vragen in het Lagerhuis verklaarde minister van staat, Mac Ncill, dat Engelands deelneming aan het plan-Marshall zónder Rusland geen wijziging zal brengen in Engelands houding ten opzichte van de Verenigde Volken. Mac Neill voegde er aan toe. dat Bevin met eindeloos geduld ge tracht heeft, zoveel mogelijk aan de Russische verlangens 'tegemoet te komen. BRITSE TROEPEN hebben na voorbereidende werkzaamheden van enige dagen een van de iwee enorme schuilkelders bij de Berlijnse Die rentuin opgeblazen. Het moment van de explosie. Welvaartfonds voor Suriname Twaalf personen gedood bij vliegrampen Een lijntocstel van de Air France is in Frans Midden Afrika tegen een heuvel te piefter gevlogen. De acht passagiers en de twee leden van de bemanriinor weiden op slag gedood. Een Belgisch militair een motorig vliegtuig is door een motordefect in een haverveld te St. Truiden neer gestort. De ipzittenden majoor Co- lónval en kapitein Kaisin kwamen beiden om. De echtgenote van kapitein Kai sin probeerde zich, nadat zij van het droevig ongeval in kennis was ge steld, door gas van het leven te beroven. Bevordering Joodse immigratie 'Van onze parlementaire redacteur) Nederland heeft zich aan Surina me nooit veel gelegen laten liggen. Het was een kolonie, waar geld bij moect en dus weinig in tel. Hoewel de ontwikkelingsmogelijkheden van dit vruchtbare en delfstoffcnrijke land groot zijn. on.brak bij de re geringen vóór de oorlog voldoende breedheid van inzicht voor een po ging om het op te wekken uit de lethargie, waarin het. mede door ge brek aan belangstelling van Neder landse zijde, was verzonken. Nu komt, op het ogenblik, dat de staatsrechtelijke positie van Suriname op het punt staat ge wijzigd te worden, de regering met het plan tot instelling van een welvaartsfonds voor Surina me, groot 40 millioen, waar uit vijf jaren achtereen telkens 8 millioen ter beschikking zal worden gesteld. De bedoeling is. dat het geld in hoofdzaak zal gebruikt worden voor inpolde ringen. electrificatie. wegenaan leg immigratie van arbeiders en Nederlandse boeren, doch ook voor bevordering van de volks gezondheid en uitbreiding van het onderwijs. Het welvaartsfonds vond gisteren in de Tweede Kamer algemene in stemming, doch ten aanzien van enkele punten hadden de leden vrij veel critiek. Bovendien begreep men niet. waarom dit wetsontwerp, dat een jaar geleden reeds gereed was. eerst nu in behandeling kwam. De Kamerleden, die als leden van de parlementaire commissie naar de West waren geweest, voerden bij het debat de boventoon, bij hen voegde zich drs. Nederhorst (Arb.), die op eigen gelegenheid daar een bezoek heeft gebracht. Alleen de heer Wa genaar moest wegens ziekte verstek laten gaan. zodat wij niet op de hoogte zijn gekomen van de com- NA GEDANE ARBEID is het goed rusten. Een welverdiend rustuur- tje na de zware arbeid in de hooibouw. Naar Trouw" verneem, zijn er plannen in voorbereiding om het aan tal auto's, dat momenteel aan over heidsinstanties ten dienste staat, tot het minimum te reduceren. Ook de minister van Oorlog heeft maatrege len getroffen om het wagenpark van de Koninklijke Landmacht in te krimpen. Het ligt in dc bedoeling de Rijks- automobielccntrale. een instelling, waarvan alle overheidsinstanties, bij dringende noodzaak, een auto kunnen betrekken, belangrijk uit te breiden. In verschillende plaatsen van het land zal een onderdeel van de R.A.C. wor den gevestigd. De ambtenaar, die een dienstreis moet makeii zal zich per trein naar het R.A.C.-onderdeel moe ten begeven, dat het dichtst bij de plaats van bestemming ligt. Van dit onderdeel af zal hij zijn reis per auto kunnen vervolgen. Door deze maat regel zullen dus aan alle onnodige „representatie-ritten" een einde wor den gemaakt. Verschillende ministe ries zullen nog een klein aantal auto's ter beschikking houden. Deze wor den echter, op enkele uitzonderingen na, niet meer aan een bepaalde amb tenaar toegewezen, doch zullen het gehele bedrijf ten goede komen. Voor het leger zijn soortgelijke maatregelen getroffen. Met ingang van 15 Juli a.s. zullen alle personen auto's van de Landmacht uit de on derdelen verdwijnen. De wagens zul len ter beschikking gesteld worden van de commandant verkeerstroepen, die voor elke garnizoensplaats een centrale garage zal instellen. Door deze centralisatie zal men in het vervolg met de helft van het huidige aantal personenauto's kunnen volstaan. Alleen opper- officieren en leden van de Leger- raad zullen nog voor representa tie in auto's mogen rijden. Reizen naar het buitenland met dienst auto's zal voortaan alleen nog maar kunnen geschieden met machtiging van de minister van Oorlog. Bij de Koninklijke Marine zijn dergelijke plannen eveneens in voorbereiding. munistische visie op het Surinaamse probleem. Welke cultures? Mr. Bier em a (Vrijh.) verdiep te zich in de cultures, waarvan voor Suriname neil is te verwachten, en brak in het bijzonder een lans voor de mechanisatie van de rijstverbouw en de mimigratie van Nederlandse boeren. Hij vreesde, dat 40 mil lioen niet genoeg zou zijn. De heer M e j e r i n k (A.R.) vond het geen juiste politiek om even tuele tekorten van de Surinaamse begroting te dekken door subsidies uit het welvaartsfonds. Prof. Logemann (Arb.) be toogde, dat als het inhalen van de achterstand bij de medische verzor ging en het onderwijs tot tekorten op de begroting zou leiden, de Ne derlandse regering in de zak zal moeten tasten. Hij opperde het denkbeeld om speciaal daarvoor vijf jaren achtereen 2 ét 3 millioen gul den beschikbaar te stellen, doch op zodanige voorwaarden, dat de finan ciële zelfstandigheid van Suriname er niet door wordt aangetast. Als de staatsinrichting van Suriname gewijzigd is, zal het zelf het beheer over het welvaartsfonds moeten hebben. De .«mmigratie van .'oden in Suriname beschouwde spr. als een belangrijke bijdrage tot de op lossing van een wereldprobleem. Drs. Nederhorst (Arb.) stelde de vraag, of de houtconcessies niet gezamenlijk geëxploiteerd kunnen worden. Minister Jonkman verklaarde, dat de regering zich bewust is, dat een groter bedrag voor de welvaarts bevordering van Suriname welkom zou zijn, doch de toestand van 's lands financien maakt het onmo gelijk op dit gebied grote verwach tingen te wekken. De Surinaamse regering is van mening, dat de aan voer van arbeidskrachten een zaak der ondernemers is. De regering is bereid verdere voorbereiding der Joodse kolonisatie ter hand te nemen, waarbij echter voorop moet staan, dat Suriname daaraan behoefte heeft. Het wetsontwerp werd zonder hoofdelijke stemming aangenomen. Vet positie is nog bedenkelijk Het oliegehalte der wereldpro ductie aan vetten, oliën en olie zaden in 1946 geoogst wordt ge raamd op 17.696.000 short tons, zo werd medegedeeld door het Ame rikaanse bureau voor buitenland se landbouwbetrekkingen. Dit cij fer ligt ongeveer 5 boven de productie van 1945, doch om streeks 2G beneden het gemid delde van 1935 tot 1939. In 1946 is de productie in alle gebieden, niet uitzondering van Noord Ame rika, gestegen. De Europese productie van dierlijke vetten ligt ver beneden 't vooroorlogse peil. De productie \an plantaardige oliën in Azië ligt plantaardige oliën in Azië ligt door de in Mandsjoerije en Indo nesië heersende onrust aanmer kelijk beneden bet peil van 1935/39. Bakkersgezellen zijn ook ongerust Ook de bakkersgezellen zijn thans ongerust over de ge volgen van de door de regering aangekondigde verhoging van de bloemprijs en de verlaging van de broodprijs en de houding, welke de patroons daartegenover hebben aangenomen. De bedrijfsunie. waarin verenigd zijn de drie sa menwerkende vakbonden, heeft zich daarom tot de minister van Landbouw. Visserij en Voedsel voorziening gewend met het ver zoek de aangekondigde maatrege len op te schorten tot in een on derhoud van regering, werkgevers en bakkersgezellen de situatie van alle zijden onder de ogen is gezien. Nog geen overeenkomst met CARE Het wetsontwerp tot goedkeuring van de douaneovereenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Unie en Nederland, is door de Belgische ka mer met 135 stemmen voor, 5 tegen en 21 onthoudingen, aangenomen. Tegen stemden de Waalse sociahs- ten, terwijl de communisten zich van stemmen onthielden. Jansen enige Nederlander Camellini, de Italiaan uit de ge mengde ploeg, was de eerste die gis teren het eindpunt Briancon bereik te. Deze overwinning plaatste hem vierde in het algemeen klassement, achter Ronconi, Brambilla en Victto. Schellingerhout gaf gisteren de Tour op. Van de Nederlanders is alleen Janssen nu nog in de course. 1. Camellini (It. gem.) 189 km. in 6 uur 49 min. 7 sec; 2. Brambilla (It.) 6.57.13; 3. Lazaridès (Fr. Z.O.) 6.57.15; 4. Cotur (It.) 6.59.42; 5. Ronconi (It.); 6. Goosmat (Fr. W.); 7. Vietto (Fr.); 8. Fachleitner (Fr.); 9. Rossello (It.) 7.2.49; 10. Tacca (It.) 7.3.18; 11. Cosson (lie dc Fr.); 12. Robic (Fr. W.) 7 5.33; 13. Gignet (Fr. Z.O.); 20. Janssen (Ned. gem.) 7.12.14; 24. Joly (B. gem.) 7 18.40; 32. Klabinsky (P. gem.) 7.23. 11. Algemeen klassement na de 8e etappe: 1. Ronconi (It.) 59.25.44; 2. Biambilla 59.26.57; 3. Vietto (Fr.) 59. 27.13; 4. Camillini (It. gem 59.28.54; 5. Robic (Fr. W 59 38 49; 6 Fachleit ner (Fr) 59.43.13; 7 Cogan 'Fr W.) 59 45.6; 8. Weilenman (Zw) 60 0 24: 9. Impanis (B.) 60.2.58; 10. Cottur (It.) 60 3.4, 11. Tacca 60 9.0; 12. Rossello Ot). 60.18.21; 13. Lazaridès. (Fr. Z.O.) 60 24.47; 14 Schotte (B 60 25.42; 15. Goasmat (Fr. W.» 60 27.14; 39. Jans sen (N. gem.) 61.25.36; 43. Klainsky (P. gem.) 61 29.46; 56. Victor Joly (B. gem.) 62.11.46. Landenklassement: 1. It. ploeg 178. 55.45; 2. Fr. W. ploeg 179.51.8; 3. Fr. ploeg 179 55.28; 4. Belg. ploeg 180 59. 31; 5. Zw.-Lux. ploeg 181.52.16; 6. Ned. gem. ploeg met Camellina, Janssen en Klabinskv 182.24.16; 7. Fr. Z.W ploeg 182.27.35; 8. Fr. Z O. ploeg 182 37 27: 9. He de France 183 34.44; 10. Fr. N.O. ploeg 185.56.46. Het bergklassement luidt: 1. Bram billa (It.) 34 pnt; 2. Ronconi (It.) 31 pnt: 3. Lazaridès (Fr. Z.O.) 31 pnt; 4. Camellini (It. gem.) 30 pnt; 5. Fachleitner (Fr.) 19 pnt; Goasmat 'Fr. W.) en Cottur (It.) 17 pnt; Kla binsky (P. gem.) 9 pnt; Cogan (Fr. W.) 8 pnt; Vietto (Fr.) en Bobet (Fr.) 7 pnt; Impanis (B.) en Rossello (It.) LANGS vele wegen en op allerlei manieren zijn in de oorlogsjaren belangrijke gegevens naar de overkant gegaan. Een van die we gen liep over de Utrechtse Universiteits Bibliotheek cn er zijn maar weinigen die weten, dat een menigte van spionnage-materiaal van daar uit naar Engeland is verzonden. Ook de concierge en zijn vrouw, de heer en mevrouw Sakkers, hebben hierip hun aandeel gehad. Het materiaal bestond voor een groot gedeelte uit foto-negatiefjes van vliegvelden cn verdedigings werken en illegale lectuur, welke in de banden van boeken werdeiwver- stopt. Deze boeken werden op nieuw gebonden en voor het plat werden drie lagen carton gebruikt. In het middelste daarvan waren vierkantjes uitgesneden, waarin de negatieven zorgvuldig werden opge stapeld. En deze boeken werden dan naar Spanje en Zwitserland gezon den. waar het materiaal er uit werd gehaald en somtijds voor ander ver wisseld. In het begin van 1943 onge veer werd in opdracht van de O.D. met deze zendingen begonnen en tot Augustus 1944 is altijd alles goed gegaan. Op dat tijdstip kregen de Duitsers argwaan en grepen zij in. S.D. komt op bezoek HET was in begin Augustus 1914. dat de heer Sakkers aan het pakken was toen plotseling twee S.D.-ers voor hem stonden. Zij vroe gen naar de directeur, die niet aan wezig was en daarom werden zij naar de binderskamer geloodst, waar zich met de waarnemend directeur dr Rüter en de heer Brom een ge sprek ontwikkelde, terwijl zich later dr Hulshof bij het gezelschap voeg de. Toen enige ogenblikken later de heer Sakkers daar binnen kwam om een schrijfmachine ter controle te brengen, stond een der S.D.-crs met een boek in zijn handen, dat deel had uitgemaakt van een der ge vaarlijke zendingen. Het gelukte hem eerst de volgende dag contact tc krijgen met zijn opdrachtgeefster, die wel is waar op de bibliotheek werkte, maar in Amsterdam woon de. Het resultaat van het overleg was, dat besloten werd. dat iedereen gewoon op zijn post Zou blijven tot er eventueel een tweede bezoek van de S.D. zou komen cn in die tus sentijd zou men trachten te weten te komen uit welke zending het ont dekte boek afkomstig was. Zo ge schiedde ook, niettegenstaande dr Rüter een dag later adviseerde, dat wie iets met de zaak te maken had, beter deed te verdwijnen, 9mdat er grote risico's aan waren verbonden. Precies acht dagen 'latev kwam' de' S.D. opnieuw en wel op een moment, waarop de heer Sakkers bezig was de post gereed te maken. Zo gauw de lieden van de S.D. verder het ge bouw in waren, nam hij de benen om de situatie van een naburige tramhalte af te observeren. Maar toon hij even later de S.D.-ers ver gezeld van een ambtenaar naar bui ten zag komen om zich naar zijn bo ven de bibliotheek gelegen woning te begeven, vond de heer Sakkers het genoeg, hij ging naar Amsterdam en bleef in overleg met dr Rüter 14 dagen met verlof. Tot 6 uur bleef de S.D. op bezoek, mevrouw Sakkers beweerde, zo was tevoren afgespro ken dat haar man een boodschap was doen. waarschijnlijk wat vis- gerei was kopen, omdat hij met va- cantie ging en elk ogenblik terug kon komen. Maar om 6 uur hadden Stevina Berkelder vrijgesproken Stevina Berkelder, van wie vermoed werd dat zij in Maart 1945, op verzoek van zekere „Arno", werkzaam bij dc „Ab- wchrstelle Nachrichtendienst" 'n onderzoek bad ingesteld naar de personen, die betrokken waren bij dc anti-Duitse activiteit bij de Universiteifs-bibliotheck te Utrechtis gisteren door het Bij zonder Gerechtshof xcegens ge brek aan bewijs vrijgseproken. Nu deze uitspraak is gevallen achten wij het moment gekomen iets te vertellen over het. prach tige verzetswerk, dat in de bi bliotheek is verricht. Pensioen verzetsslachtojfers Bijzondere uitkering voor slachtoffers van Putten, Woeste Hoeve enz. De minimum pensioengrondslag voor verzetsslachtoffers en nagelaten betrekkingen wordt verhoogd tot 1500.Dit deelt de regering mee als antwoord op de critiek, welke vele Tweede. Kamerleden uitten op de aan vankelijk in het wetsontwerp \oorgestelde pensioenen. uitkering op grond van de rege. ling voor oorlogsslachtoffers wordt toegekend. Ook zijn de ministers er van overtuigd, dat een weduwe zon. der minderjarige kinderen en een weduwe met één minderjarig kind in de gelegenheid moet zijn inkomsten uit arbeid of bedrijf tc verwerven. Daarom is voorgesteld dat de aftrek van 70 procent van die inkomsten verminderd wordt tot 50 procent. Het ontwerp stoelt op het be ginsel van de samenwerking van overheid en particulier initiatief. Voor wat de geldelijke gevolgen van het doorvoeren van dit be ginsel betreft, komen de kosten van de gewone zorg van de ver zetsslachtoffers voor rekening van de overheid, terwijl de overige zorg, zoals zorg voor de jeugd, kosten van herstellings oorden enz. gedragen worden door de Stichting 1940'45). De rechtsgrond voor toekenning van pensioen aan deelnemers aan het verzet is gelegen in de gedachte, dat zij als strijders in het onder, grondse leger geacht moeten worden zich in dienst van dc overheid te hebben gesteld. Ten aanzien van hen, die bij een massa-executie, omdat zij toevallig passeerden, om het leven zijn geko men of een predikant, geen verzets man, gefusilleerd is omdat in zijn kerk wapens werden gevonden, moet de algemene regeling voor de oorlogsslachtoffers worden toege past. Anderzijds hebben de minis ters een open oog voor de jam merlijke toestand, waarin de slachtoffers van terreuracties als te Putten en by de Woeste Hoeve en de slachtoffers van de gijzeling verkeren. Zij zy'n gaarne bereid te bevorderen, dat overeenkomstig de tot dusver gevolgde gedragslijn, voor zover dit in elk geval nodig blijkt, aan deze slachtoffers een bijzondere Koffie, thee, cacao duurder Nu sedert 1 Juli de omzetbelasting is gewijzigd, zijn een aantal der noodzakelijke levensbehoeften van die belasting vrijgesteld. Andere producten zijn daaren tegen in prijs verhoogd. Het zijn: Koffiestroop (2 ct. voor 125 gr., de prijs in blik blijft ongewijzigd), maizena (1 ct. per 200 gr.), kunst- honing (1 ct. per 450 of 500 gr.), zelfrijzend bakmeel (1 ct. per pak, voor 200 gr. verpakking blijft de prijs ongewijzigd), havermout (1 ct. per 500 gr.), vermicelli en macaroni (1 ct. per 200 gr., verpakt prijs on veranderd), cacaopoeder (1 ct. per 100 gr.), bonbons (1 ct. per 100 gr.), chocoladcpasta (1 2 ct. per 450 of 500 gr.), koffie (8 ct. per kg. voor de duurste, 4 ct. per kg. voor de goedkoopste kwaliteit), thee (10 ct. per 500 gr. voor de beste kwaliteit, voor de andere kwaliteiten naar verhouding met dien verstande, dat de prijs van de goedkoopste kwali teit ongewijzigd blijft). Projectiel ontploft in Argentijnse maïs Bij het lossen van mais uit het s.s. „Will Rogers" te Rotterdam, is een projectiel ontploft, waardoor een arbeider ernstig werd gewond. De te Diamante in Argentinië inge laden maïs werd uit het schip ge lost en via een transportband in een graansilo opgeslagen. Om een uur, terwijl men hiermee nog bezig was, ontplofte eensklaps een zich in de lading bevindende projectiel, dat een hevige ravage aanrichtte. De 38- jarige arbeider A. Krom, bevond zich op dat ogenblik boven de tran sportband. Hij kreeg ernstige brand wonden over het gehele lichaam. De man is in het Zuiderziekenhuis opgenomen. de heren er genoeg van. „De zaak had geen haast cn zij kwamen nog wel eens terug." De heer Sakkers bleef een dag of twaalf weg, maar ging toen weer in dienst. Er werd opnieuw een zending klaar gemaakt, maar toen men deze bij wijze van controle doorlichtte bleek er inder daad een zwarte vlek zichtbaar te zijn. Deze proefzending, met afdruk ken van illegale blaadjes, werd via de Amsterdamse bibliotheek verzon den om de vijand op een dwaal spoor te brengen, maar tengevolge van de Dolle Dinsdag heeft deze zending nimmer haar bestemming bereikt en via een bevriende relatie in Amsterdam kwam zij terug. Zo ging de zaak in de doofpot. (Wordt vervolgd) Hoop op vreedzame regeling Sjarifoeddin heeft meegedeeld dat het antwoord op het laatste Neder landse memorandum vandaag zal worden overhandigd. Dc nieuwe premier hoopt op een vreedzame regeling. Zijn regering zal in deze materie dezelfde lijn volgen als de regering-Sjahrir: trachten de geschillen op te lossen, zonder wapen geweld. De portefeuille van binnenlandse zaken is thans gegeven aan Wondo Amiseno. lid van de Partai Serikat Islam Indonesia Amiseno heeft een jaar gevangen gezeten, in verband met de ontvoe ring van Sjahrir, vorig jaar, waarbij ook Tan Malakka betrokken was. Hij werd Maart j.l. in vrijheid gesteld. Volgens liet republikeinse persbu reau Antara heeft Soekarno het ont slag van Ali Boediardjo, secretaris generaal van de Indonesische delega tie, aanvaard. Boediardjo heeft ont slag genomen, omdat hij de verant woordelijkheid voor Sjahrir's politiek deelde. Soekarno heeft gisteravond het nieuwe kabinet toegesproken. Hij hoopte dat een politiek van vrede zou worden gevoerd. Hij verzocht Sjari foeddin de eenheid van de Indoncsl* sche natie te bewaren, ondanks het feit, dat niet alle partijen in het nieu we kabinet vertegenwoordigd zijn. Hij sprak zijn dank uit voor de door het kabinet-Sjahrir aan Indonesië be wezen diensten. Republiek sluit verdrag met Syrië De regering van Syrië heeft het volgende communiqué uitgegeven: „Op 2 Juli is op het ministerie van buitenlandse zaken een vriend schapsverdrag tussen de Syrische en de Indonesische republiek onder tekend. Namens Syrië werd dit ver drag ondertekend door de eerste minister Djamal Mardam en namens de Indonesische republiek door Hadij Agoes Salim, Door de bemiddeling van het mi nisterie van staat hebben Indone sische studenten een brief ontvan gen van het secretariaat van de „International Union of Students" te Praag. Hierin wordt de Indone sische studenten verzocht afge vaardigden te zenden naar de ver gadering van het I.U.S. werkcomi té, die van 30 Juli tot 1 Augustus te Praag zal worden gehouden. Twee Indonesische studenten zijn reeds voor dit doel naar Praag vertrok ken. Iets meer bewolking Weersverwachting van De Bilt, geldig van Vrijdagavond tot Zu lerdugavond In de vooravond in het Oosten van het land enk spreide buien, overigens vrij hel- dere nacht met weinig wind. Morgen overdag aanvankelijk wederom zonnig, droog weer en snelle stijging van temperatuur. I Later op de dag komt een wat koelere westelijke luchtstroming door, waarbij de bewolking tij delijk toeneemt, zonder dat dit aanleidinq geeft tot vorming van meer dan enkele verspreide buien in hel Oosten van het land. het Zuid-j ikele ver- - BresssasaaB ■anmnesHBOBna

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1947 | | pagina 1