DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Bezuinigingsnota der regering is spoedig te verwachten Sakkers bracht de S.D. op een dwaalspoor Truman critiseert Ruslands houding te Parijs Minder-validen worden in bedrijfsleven opgenomen Meer deelnemers naar Parijs dan werd verwacht Wet op materiële oorlogsschade verschijnt binnenkort Vijf milliard nog geblokkeerd Duitsers vingen bot Militair apparaat ingekrompen? Laat men ophouden met propaganda Prestatieloon of normaal-loon Ook Oost-Europa? Maandag nog geen bakkersstaking Sjarifoeddin zendt boodschap aan USA Parade van de week Gironummer 510330 Bank: R'damsche Bank Postbus 9 Abonnementsprijs: 0.31 per week of 4.— per kwartaal Losse nummers 10 et UITGAVE VAN DE STICHTING HET PAROOL Zaterdag 5 Juli 1947 Nr. 686 66e Jaargang Red. enAdm.: Snouckaertlaan 7, Amersfoort Telef. redactie 4291 Telef. administratie 6235 Direptcur-Hoofdredactcur: TJ. DE BOORDER De regering heeft het voornemen binnenkort een tweede dcviczennota aan de Tweede Kamer aan te bieden, waarin een uiteenzetting zal worden gegeven van de bezuinigingen, welke naar het oordeel der regering nodig zjjn om het grote tekort aan deviezen zoveel mogelijk te verminderen. stige invloed zouden hebben op ons crediet in het buitenland, is de hii- nister van oordeel, dat van de sa nering van de financiële toestand juist het tegenovergestelde effect kan worden verwacht. De minister deelt mede, dat het wetsontwerp op de materiële oor logsschade binnen afzienbare tüd bij de Tweede* Kamer zal worden ingediend. Vrijgave spaarrekeningen De minister overweegt, aan de jaarlijkse vrijgave der spaarreke ningen een zeker minimum te stel- len, opdat de kleinere geblokkeerde spaarrekeningen spoediger afgewik keld kunnen worden. Gezien het betrekkelijk stabiele verloop .van het koerspeil op de Amsterdamse beurs, acht de minis ter het ogenblik gunstig voor een regeling van de definitieve waar dering van effecten vóór de heffin gen ineens. Verwacht kan worden, dat het desbetreffende wetsontwerp onverwijld na de opening van de komende zitting der Staten-Gene- raal zal worden ingediend. Weer bananen! Lekker, hè... De mededeling vinden wij in de memorie van antwoord aan de Eer ste Kamer over het wetsontwerp „vermogensheffing ineens". Hef is de stellige overtuiging van de minister van Financiën, dat.het herstel en de gestadige ontplooiing van het bedrijfsleven, waarvan de toeneming der welvaart afhankelijk is. niet worden gediend door het na laten van deze heffing, welke een hoogst belangrijk onderdeel vormt van de maatregelen tot financiële sanering. De- minister moet met klem weerspreken, dat er niet zou zijn gestreefd naar 2odanige oplos sing, dat het bedrijfsleven zo gering mogelijke moeilijkheden zou ondervinden, Gezien de stand van de werk zaamheden op de belasting-inspec ties. verwacht de minister dat de definitieve aanslagregeling voor de gewone belastingen tot en met 1945 op 1 Maart 1948 voltooid zal zijn en dat de definitieve aanslagen in de heffingen-ineens voor het overgrote deel in de" loop van de twee komen de jaren kunnen uitgaan. Ruim vijf milliard De raming van het geblokkeerde tegoed bedroeg op 31 December 1946: bij diverse bankinstellin gen 1670 millioén; spaartegoeden 1115 millioén; schatkistpapier bij particulieren 500 -millioén; in schrijvingen in het grootboek 1946 1830 millioén; in totaal 5.115 millioén. De minister betreurt het, dat de Tweede Kamer heeft ge meend, het tarief van de heffing ineens, met, 20 pet. te moeten verlagen. Hij. heeft deze verla ging met grote ernst ontraden, er daarbij op wijzend, dat het desbetreffende amendement de stréfckihg had één van de hoek stenen van het financiële sane- ringsplan te beschadigen én de afwikkeling van de geldzuive- ring te bemoeilijken. Verre van bevreesd te zijn, dat de financiële maatregelen eeh ongun- chie maken, Spaanse rekenkunde 7 ONDAG zal het Spaanse volk ter stembus gaan. het mag zijn oordeel te kenneji geven over de op- volgingswet. Zoals de lezer zich wel licht zal herinne ren, heeft Franco goed'gevonden van Spanje een monar- waarvan hij zelf staatshoofd blijft, terwijl over zijn opvolging zal worden beslist door een Raad, waarvan de leden op een uitzondering na door hem wórden aangewezen. In deze tyd van onzekerheid en van verrassingen doet' het een mens bepaald goed. als hy van te voren op iets kan rekenen. Zo'n ge val van vastigheid krygen wij ook bij het Spaanse referendum van Zondag. Als er één ding zeker is, dan toch .wel, d^t de overweldigende meerderheid van het Spaanse volk zich ten gunste van de opvolgings- wet zal uitspreken. Men heeft in Spanje de techniek der vervalsing (of als mén dit een te onaangenaam klinkend woord vindt, der kleuring) van de stem busuitslag al sinds lang geperfcc- tionneefd. Sedert het herstel van de monar chie in de jaren zeventig van de vo rige eeuw hebben de politici aan de markt kans gezien, om in har monische samenwerking volgens een ,,gentlemans"-agreement afwis selend een liberale en een conser*- vatieve meerderheid tot stand te brengen. Bovendien is ditmaal de kiezerslijst met zorg „gezuiverd": bijna twee millioén dusgenaamde vijanden van het Spaanse volk zijn vair de lijsten-' geschrapt- Merk-' waardig toch, zo weinig variatie de verschillende dictaturen in hun me thodes weten te bréngen! P)Afr heeft de Kerk zich met deze -L> volksstemming bemoeid, o neen pardon, dat heeft zy juist princi pieel niet gedaan. Er is alleen maar een herderlyk schrijven voorgelezen in de Kerken, waarin staat, dat dé Kerk zich jpist niet met deze stem ming bemoeien wil, maar er de ge lovigen alleen op wil wijzen, dat hét Zondag gaat om zijn of niet zijn van de Kerk in Spanje. Hierin zit in zo ver iets opvallends, dat' 't Vaticaan tot dusver altijd nog de pretendent van de- monarchisten, Don Juan, had gestpund, terwijl toch niemand Kan beweren, dat deze opvolgings- wet van Franco naar de zin van die monarchisten is. Tenslotte -- Het Vrije Volk van Vrijdag heeft er ook al op attent gemaakt doet zich het bepaald verrassende verschijnsel voor, dat Jh een Spanje, dat in 1938 ongevter 23 millioén inwoners telde, waar bij de verkiezingen van 1936. 9 mil lioén stemgerechtigden waren, thans 18-millioén namen op de kiezerslijsten staan. Wij twfffe» Jen er niet aan, dat deze reserve kiezers geen ander verlangen heb ben, dan Zondag hun ja voor Fran co af te geven. Illegaal werk in de Utrechtse U.B. Niet in Indonesië Ten gevolge van de slechte finan ciële-positie van ons land overweegt de regering het aantal militairen in oris land ie verminderen van 87.000 tot 50.000. Deze maatregel zal niet van invloed zijn op de ongeveer 100.000 man, die in Indonesië zijn. Wel zullen de nieuwe lichtingen klei ner worden, zo meldt ,,De Volks krant". De luchtstrijdkrachten zullen onge veer 1400 man afvoeren; dit betekent, dat de uiteindelijke sterkte 4600 man zal bedragen. Van dit onderdeel der Nederlandse strijdkrachten zullen al lereerst worden gedemobiliseerd 'de oorlogsvrijwilligers, die geen speciale opleiding hebben gehad. Opk bij de marine is sprake van inkrimping, hetgeen echter zou neer komen op het overdragen van spe ciale diensten, welke zij thans in de Indonesische wateren verricht. Mo menteel omvat de marine ruim 33-000 man, welk aantal tot 20.000 man wordt teruggebracht. Franco doet beroep op Spaanse volk Franco heeft gisteravond een be roep gedaan op het Spaanse volk om bij het referendum dat morgen wordt gehouden vóór zijn opvol- gingswet te stemmen, waarbij Span je „in naam" een koninkrijk wordt. Naar verluidt zijn de aanhangers van Don Juan, de Spaanse troon pretendent; teruggekomen 'op hun besluit zich van stemming te ont houden. De „monarchistische organisatie", die enige dagen geleden heeft aan bevolen het referendum te boycot ten, heeft 'een nieuw manifest uit gegeven. waapiri wordt verklaard dat, aangezien stemming verplicht is, het alle monarchisten vrijstaat naar eigen geWeten te stemmen. - President Truman heeft de weigering van de Sovjet-Unie om deel tè nemen aan het opstellen van een plan tot herstel van Europa en in te gaan op het aanbod van Marshall „een dwaze uiting \an op de spits ge dreven nationalisme" genoemd. Zijn rede kan als de eerste officiële reactie .van de Amerikaanse regering op- liet mislukken van de conferentie te Parijs beschouwd worden. dingen hpt over gemeenschap- pelijke idealen en politieke r werkwijze eens zullen 'zijn. Het is echter niet te veel gevraagd, dat de staten, ieder binnen hun eigen grenzen, de voor- waarden zouden scheppen voor de groei van een wereldharmo nie. Een eerste vcrejsto daarvoor is het gemeenschappelijk aanhangen 7a:i het-beginsel, dit legeringen haar ware macht ontlenen aan de instemming van de geregeerden. Er moet een oprecht streven zijn om dit beginsel te verwerkelijken. Een ander vereiste is: eerbied in de gehele^ wereld voor de rechten van dp mens. In alle landen, zeker in het onze, moet pp dit gebied nog veel verricht worden. „Ons doel moet niet zyn vrede in- onze tijd, maar vrede voor alle tij-, den", aldus besloot president Tr\x- man zijn rede. N „Sommige Janden onthouden hun steun, aan herstelplannen op grond van de overweging, dat dit inmen ging in de binnenlandse aangele genheden van andere landen zou betekenen. Dit is een even grote drogreden,, als -waniuw,- ïenïahd zou weigeren voor een voordelige trans actie een compagnonschap aan te gaan, omclat dit inmenging in zyn particuliere zaken zou betekenen. Na^twèe wereldoorlogen zouden de staten toch zeker geleerd moeten hebben, hoe dwaas het is het natio nalisme zo ver te drijven, dat coöperatieve economische planning voor een vreedzaam herstel in dé staten onderling wordt tegenge werkt'. Zonder de Sow jet-Unie bij name te -noemen, viel de president de landen aan. die per radio op ge organiseerde wijze wantrouwen en haat-zaaien tegen de naburen. „De eerste stap tot het beëindigen van onwetendheid en achterdocht zou het stopzetten van propaganda- aanvallen op andere landen zijn. De tweede stap zou zijn het slechten van de scheidsmuren, welke het verstrekken van inlichtingen, de verspreiding van gedachten en het reizen in dé» weg staan. De laatste stap: samenwerken rtlet andere landen, die ernstig er naar streven om een vriendschap pelijke verstandhouding onder de mensen te bevorderen. Een andere vereiste voor* de vrede, is de ondersteuning van een wereldeconomie eerder dan 1 van aparte nationalistische eco nomieën. Truman vex-wacht niet, dat alle landen met- ver schillende geschiedenis, instel lingen en economische vei'hou- Bij vestiging als zelfstandige verdienen zij voorrang (Van onze parlementaire redacteur) Het wetsontwerp tot plaatsing van minder-valid^ arbeidskrachten, dat de Tweede Kamer gisteren behandelde, heeft naar schattingbetrekking op 50.000 personen. Het is in staaj om een, groep Nederlanders het. levensver- trouwen terug te geven en te rehabiliteren als nuttige arbeidskracht. Het bedrijfsleven wordt de verplichting opgelegd als regel op iedere vijftig werknemers, eén minder-valide arbeidskracht in dienst te nemen tegen het normale loon. Ook voor overheidsinstanties geldt deze verplichting. Uit de aard der zaak werd het wetsontwerp gunstig ontvangen en het is dan ook zonder hoofdelijke stemming aangenomen. In het debat kwamen enkele speciale punten naar voren, o a. ,de wens. dat vrméilUge medewerking van het bedrijfsleven de toepassing van dé wet vrijwel overbodig zou makèn, en de ge dachte. dat de keuring zou moeten zyn gericht op het vaststellen van de voor de minder-valide geschik te functie. Vrij algemeen bracht men hulde aan hetgeen door hét particulier initiatief reeds is bereikt op dit tei-rein. Men zag de taak der Overheid - hoofdzakelijk als stimule rend. De heer V.an V 1 i e t .(K V P.) drong er op aan. dat minder:validen bij vestiging als zelfstandige voor rang krijgen. Evenals dr. H a c k e (Vrijh.) bleek de heer Stapelkamp (A.R.) meer te voelen voor het petalen van prestatieloon dan van een normaal loon. De overheid zou dan een aan vulling moeten geven, eventueel uit fondsen der sociale verzekering. De heer Thomassen (Arb.) stelde in het licht dat de- arbeids prestatie van minder-v'alfden in de regel onderschat wordt.' De heer Koenen (C.P.N.) wees op het te kort'aan kunstledematen. Geestelijk'belang Minister D r e e s legde de nadruk op de geestelijke zijde der opvoe ding van mind'er-validen totr arbeids geschiktheid. Nederlandse vervaar digers van kunstledematen zijn naar Engeland geweest om ervaring op te doen. De bewindsman verdedigde de uitbetaling van het volle loon. Het uitbetalen van prestatielónen zou voor de staat consequenties mee brengen, welke hij moeilijk kan aan vaarden. Als deumnder-valide op de juiste plaats komt, wordt van het bedrijfsleven zeker niet te veel ge vergd. De minister was er voorstan der van, dat- bij vestiging aan minder-yaliden voorrang wordt gegeven. De beslissing ligt bij de minister van Economische Zaken. De volgende week begint de Tweede Kamer reeds Maandag te vergaderen. Dé bedoeling is, dat in die week de debatten plaats vinden over het Indonesisch beleid der re gering en de daarop betrekking hebbende interpellatie van de heer De Groot (C.P.N.) Te Rofne is meegedeeld, dit de door Britse militaire gerechtshoven uitgesproken cloodN onnissen over de Duitse bevelhebbers Kcsselring V'on Maekcnse'n en Mcltzer gewij- zigd 'zijn in levenslange gevangenis straf. II NADAT de spionnagezriak in de Utrechtse Universiteitsbiblio theek enige tijd in de doofpot was geweest kwam zich na 7 October 1944 een nieuwe speler in het drama melden, een luitenant, die bij de soldatenkrant „Wacht im Westen" werkte. Hij vroeg naar een paar boeken over De j Ruyter en daar het meeste perso- j neel in verband met de razzia's af wezig was, hielp de heer Sakkers hem. De luitenant maakte een praatje, adviseerde een Ausweis voor de Arbéitscinsatz te vragen, be loofde 'daarvoor tc zullen zorgen en kwam hem inderdaad kórt daarpp Enige tijd later kwam de be wuste luitenant bellen en vlak ach ter hem stapten twee S.D.^ers bin nen, die de heer Sakkers arresteer den en naar het Wolvenplein over brachten. Daar werd hem onmiddel lijk toegevoegd: „Je hebt een' boek gebonden, bént een paar maanden ondergedoken geweest en 'staat in contact met Amsterdam." Die uitla ting over ..een paar maanden" was voor de heer Sakkers voldoende be wijs, dat zij niet nauwkeurig op de hoogte waren. Dus ontkende Hij uiterlijk rustig. Intussen had men bij hem een brief gevonden van de -volgende inhoud: „Kaartsysteem niet meer voorradig, verzoeke kaart Deze Was met S. ondertekend. De brief, welke bestemd was voor zijn opdrachtgeefster, was afkomstig van 'een .collega en hij wist niet of deze hem met h^ar volledige naam had geadresseerd. Om tijd te winnen zei hij, dat hij wel eens meer brieven voor verschillende mensen verzond en deze waarschijnlijk m zijn zak had gehouden. ..Ze moesten zijn vrouw maar eens vragen." Dit zei hij bovendien met het oogmerk, dat zijn vroifw de contactpersonen zou waarschuwen, wat naar later bleek, inmiddels al geschied Was. Ook via een bewaker kon hij nog boodschap pen naar buiten smokkelen, 's Nachts bedacht hij een verhaal en de volgende dög, toén de^adressen „leeg" waren, besloot hij gedeelte lijk open kaart te spelen. „Ik zal het U maar zeggen" zoo verklaarde hij; ..Ik ben er blijkbaar tussen ge nomen.- Voor mej. Kohlbrugge heb ik wel eens een paar boeken gebon den. waarvoor zij het materiaal le verde en daarvoor kreeg ik wel eens een paar broodbonnen." Op een dwaalspoor gebracht Inmiddels was ook mevrouw Sak kers gearresteerd. Zij Wist niets en barstte om de zaak te camoufleren steeds opnieuw in tranen uit. Voor de heer Sakkers was het nu de kunst zijn vrouw te laten weten wat hij had verteld. Op een gegeven moment sprong hij op en voegde haar toe: ..Zeg nu maar, dat ik wei eens een boek voor mej. Kohlbrugge heb gebonden." Enfin de Duitsers vlogen er in en lieten hem zijn ver haal vertellen. Het resultaat was, dat mevrouw Sakkers naar huis kon gaan en 's ayorids mocht .zij brood brengen, waardoor opnieuw contact mogelijk wag Enige dagen later heeft de heer Sakkers er een ogenblik aan ge- Hoewel nog geen officiële antwoorden op de uitnodigingen van Bevin en Bidault zijn bjnnengVkomen hebben reeds Verscheidene landen op een of andere wijze doen weten dat zy aan de conferentie van Parijs zullen deel nemen. Het zijn: België, Eire, Griekenland, Nederland, Italië, Portugal, Zweden, Denemarken. ken, dat de Sowjet-Ünie nog deel zal nemen aan het plan van Marshall, geeft in pers en diplomatieke krin gen aanleiding tot velerlei speoula- ties over een toch nog mogelijke me dewerking van de Sowjet-Unie. Van 8 tot 11 Juli wordt te Parijs een voedselconferentie gehouden- van 52 landen. De resultaten van deze besprekingen ziülcn aap de conferen tie van 12 Juli worden voorgelegd. De voedsel-experts zullen twee belangrijke taken hebben: (1) Het vaststellen van de vermoedelijke vooruitzichten voor de Wereld-Voed selproductie. de door export beschik bare óverschotten en de import-be hoeften voor ieder land voor het graanjaar 1947. (2). Het plegen van overleg over de methoden, die in de afgelopen twee a drié jaar doelmatig zijn geblekerf voor het bijeenbren gen van voedsel van de landbouwbe drijven, en over gecoördineerde rantsoeneringssystemen ter vermij ding van drastische rantsoenverla gingen in wintertijd. De ministers van voedselvoorziening van de 34 landen, die zijn aangesloten bij de internationale noodvoedselraad en de leidende experts van de 18 lan den, die dbel uitmaken van de voed sel- en landbouworganisatie zullen de vergadering bijwonen. De houding van de Öost-Eüropese staten is nog onzeker, maar Cyran- kiewicz, de Poolse premier heeft meegêdeeld. dat Polen positief geïn teresseerd is Een passage .over de mogelijke houding van enkele landen, in ons blad van gisteren, was door zetfou ten verminkt. Er bedoelde te staan: v Tsjechoslpwakije 'w e j f e 11 opnieuw, nu zjjn evenwicht tussen Ruslancl en het Westenweer ver stoord dreigt te worden, en verder vreest men dat de Sowjet-Unie di plomatieke druk zal uitoefenen op Zwitserland (dat zich trouwens be ijvert zijn neutraliteit te handhaven) en de Scandinavische landen Volgens de Washingtonse cor respondent van de „Daily Tele graph" geloven welingelichte waarnemers te Washington thans 'echter, dat de Sowjet-Unie. on danks het feit. dat Molotof zijn medewerking aan het plan van Marshall ontzegd heeft, Polen en .Tsjechoslowakije zal toestaan aan het programma deel te ne men. In dat geval wprdt ook de medewerking van de andere uitgenodigde landen waarschijn lijk. De Amerikaanse regering zal geen waarnemer zenden. De conferentie zal slechts drie da gen duren. Na deze besprekingen zullen de verschillende te vormen commissies een rapport samenstel len over de behoeften en de eigen hulpbronnen van. Europa, dat uiter lijk 1 September aan de regering der Verenigde Staten moet worden over handigd. Tijdens de conferentie hoopt men een commissie van samenwerking en vier sub-commissies voor voedsel en landbouw, brandstof en energie, ijzer en staal en transport te kunnen op richten. Conferentie-combinatie Intussen komt de economische com missie der U N.O Zaterdag te Genève bijeen. De Sowjet-Unie is vertegen woordigd in deze corhmissie, die mis schien dienst zal doen bij de uitvoe ring van het plan-Marshall. Deze om standigheid en het feit, dat Bidault gisteren in een briéf aan Bogomólof. de' Sowjetrussische ambassadeur in Frankrijk, de hoop heeft uitgespro- Zevende faculteit van Amsterdam komt er De minister van Onderwys, Kun sten en Wetenschappen heeft het geipeente-hestuur van Amsterdam meegedeeld, dat de Kronn geen be zwaren meer heeft togen de Instel ling van een faculteit voor politiek en sociale wetenschappen (de z.g. zevende faculteit), behoudens enke le kleine wijzigingen in de opzet. Amsterdams stadhuis in Joodse buurt? In een informatieve bijeenkomst van de Amsterdamse gemeenteraads leden werden dezen mededelingen gedaan over een eventuele wijziging van het basisplan voor de vernieu wing van de voormalige Joodse buurt in verband met de mogelijke bouw van een nieuw stadhuis in deze om- gevihg. Binnenkort zal een voor dracht van B. en V over deze aan gelegenheid verschijnen: dacht alles maar te bekermen. Het was toen eén grote groep van het personeel van de bibliotheek, waar onder ook dr Hulshof, .was gear resteerd. Maar die opwelling werd spoedig onderdrukt. Hu word op- nièuw gehoord, men' vroeg een be schrijving van het. door hém gebon den boek, men toonde hem een foto van ccn ander boek en de situafie werd hem duidelijk. Het bleek hem nl. dat cr in Augustus 1944 twee zendingen waren achterhaald. Na on geveer 14 dagen werden de<arrestan ten weer vrijgelaten, maar dr Rtltcr kwam hun plaats innemen. Op. 10 April werderi ook drRjiter, dr Huls hof en de hqer Sakkers ontslagen De Duitsers waren pr niet in geslaagd klaarheid te brengen in deze zaak en do personén, dip zulke waardevolle zendingen, waartoe voor' zover het ons eigen land betref ook grote' pakken, illegale lectuur behoorden, hadden' verzorgd, ontsprongen, de dans. Inmiddels was meer en meer ge- .bleken, dat mej. Berkéldcr eén ge vaarlijke figuur was, die lange tijd door de illegaliteit werd gescha duwd. Toen zij zich weer op voor haar gevaarlijk terrein bevond trachtte men haar te elimineren en werd zij door twee schoten ernstig gewond. N.B. De brief welke de heer Sak kers bij zich droeg is naar latei- bleek nooit afgehaald omdat de koerier cjie daarvoor aangewezen was gevangen was -genomen en la ter is gefusilleerd. De staking van dc bakkerspatroons in Amsterdam zal Maandag niet door gaan. Het Departement van Land bouw deelt mee, dat dc vaststelling van de nieuwe broodprijzen nog niet gprecd is en nog wel een week op zich zal laten wachten. Het is dan ook zeker, dat Maandag aaostaande de broodprijzen geen wijziging zullen ondergaan. Evenmin hebben de meel fabrieken opdracht ontvangen, de mcclprijs niet 1.70 per 100 kg te verhogen. Dc Bakkerij Stichting te Amster dam gaf te kennen geen aanleiding te zien een staking te proclameren, zo lang de door minister-Mansholt aan gekondigde maatregelen niet officieel in werking zijn getreden. Men meen de dat een xompromls niet is uitge sloten. Geen eieren meer voor restaurants Met ingang van 6 Juli zal de verstrekking van eieren aan res taurants worden stopgezet. De é-eizuenschaarste aan eieren en de behoefte aan export maakten het onmogelijk momenteel de ver strekking aan restaurants voort te zetten. Vèrliezen in Indonesië De regering maakt tot haar leed wezen bekend, dat in de afgelopen week de navolgende verliezen zijn gerapporteerd: gesneuveld of over leden tengevolge van oorlogshande lingen: Koninklijke Landmacht: korpo raal G. L. Tahey. afkomstig uit Tilburg. Gesneuveld óp 1 Juli 1947 bij Soera baja. Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger: soldaat 2e kl. J Makahanap, afkomstig uit Indonesië. Sjarifoeddin heeft een boodschap gezonden aan het volk en de rege ring van Amerika, waarin Amerika wordt verzocht voort te gaan zyn invloed aan tc wenden voor de waarborging van dc vrede, zoals wij door vredelievende onderhandelin gen streven naar het bereiken van qen overeenkomst met Nederland. „Op Amerika's onafhankelijkheids dag vragen wij, als volk dat op het ogenblik streeft naar dat grote doel van vrijheid en democratie, aan uw regering en uw volk onze geluk wensen over te brengen." „Wij weten en vertrouwen, dat Amerika, dat zelf een groots voor beeld is van revalylionnaire tra ditie, zal voor.tgaan zijn invloed aan te wenden, om de vrede te bewaren, zoals wij er naar streven, dat de overeenkomst van Cheribon in ver vulling gaat en dat Indonesië ook zijn onafhankelijkheidsdag kan vie ren, vrij van vrees en in het ver trouwen, dat ons lot van vrije men sen, evenais dat der Amerikanen, in vervulling gegaan zal zijn". Sjahru; heeft gisteren ontslag genomen als voorzitter van de Indonesische delegatie. Men vetwacht dat hij zal worden opgevolgd door Setyadjit, de tweede vice-premier, die een persoonlijke vrjend is van Schermerhorn. T. Malakka komt voor Sjarifoeddin heeft bekend gemaakt dat A. K: Jusuf eil Tan Malakka, de leiders van de ontvoering van Sjahrir op 26 Juni 1946, spoedig zullen terechtstaan. De republikéinse politie hééft van Sjarifoeddin opóracht gekregen tot opsporing en arrestatie van onge veer 'zes tot zevenhonderd Japan ners. die sedert de Japarise capitu- iatie zich nog steeds in het r.epubli- :emse gebied schuil hquden. S5arifoeddin zei. dat hij van plan was Indonesiërs die tydens de be zetting' misdadig met de Japanners hebben gecollaboreerd, uit de ge heime dienst der politie te ontslaan. DE spanning van het vorig# weekeinde, nog vergroot door het onjuiste bericht over een dag order van Generaal Spoor, is ge weken. Er is geen koloniale oorlog ontbrand in Indonesië en het ge vaar schynt momenteel weer veel minder groot. De bemiddelingspo ging der Verenigde Staten en be paalde uitingen van Indonesische zyde ook van de nieuwe minis ter-president Sjarifoeddin heb ben de atmosfeer aanmerkelijk doen opklaren. Voorlopig althans. Want het Indonesische antwoord op het laatste memorandum van de Ne derlandse regering is nog steed» niet binnen althans op het mo ment dat wij dit schrijven nog niet gepubliceerd en van dit ant woord, alsmede van de reactie daar op van onze regering, hangt veel af. Het voornaamste geschilpunt rs nog altyd de gemcenschappelyke gendarmerie, die Nederlandse troe pen binnen het Republikeinse ge- bied zou brengen. Opmerkelijk is, dat Amerika in zijn verzoek aan.xle Republiek om* 't Nederlandse voor stel tot instelling van een interim regering' te aanvaarden, met geen woord over de gemeenschappelijke gendarmerie heeft gerept. Er is ook niets in de basis-overeenkomst van Linggadjati, dat deze Neder landse eis rechtstreeks wettigt. In tegendeel. Nederland heeft het ge zag der Republiek de facto erkend, hetgeen dÜS uitsluit dat Nederland se troepen op haal* gebied dienst zouden doen. Indien onze regering deze eis .niet geheel wil laten vallen zal zii haar toch in een voor de Rcpubjiek meer aanvaardbare vorm moeten gieten. ER is deze week meer te' doen geweest in de; wereld. Er is een beslissing gevallen misschien uitgelokt? die vérstrekkende ge volgen kan hebben. In ieder geval weten wii-nu waar wij aan toe zijn. Rusland en West-Europa zullen niet samen gaan en ons werelddeel zal, waarschijnlijk in twee blokken, een Oostelijk éh een Westelijk, uit eenvallen. Rusland heeft dit zien aankomen cn waarschijnlijk gewild. Daarom trachtte het stelselmatig zjjn invloedssfeer uit te breiden om, wanneer de beslissing zou vallen, het Oostelijk J)lok zo sterk mogelijk te doen zyn. Het verzoek, door Engeland en Frankrijk tot Rusland gorfcht, te helpen een economische samenwer king tussen do Europese landen tot stand tc brengén en daardoor mot Amerikaans geld de Euro pese economie weer op te bouwen, is op dc conferentie van Parijs af gewezen. t Rusland wjl niet op de gestelde 'voorwaarden meewerken omdat het... inmenging in do bin nenlandse aangelegenheden van de kleine landen vreest. Het klinkt misschien vreemd, maar het is zo. Rusland mengt zich zelf veel te graag ip de zaken van andere lan den en het wenst in deze bezigheid niet te worden gestoord Rusland wenst geen Westei'Sc in vloed in eigen land (Westerse lec tuur wordt cr b.v. niet toegelaten) en daarom ook zo weinig mog«lyk in zijn fiabuurstaten Rusland wenst een .aantal landén aan zich te bin den en deze van het Westen los te maken. Rusland heeft welbewust^ voor het isolement gekozen, welbe-* wust A'oor de blokvorming cn het geeft deze oojt voor do Amorikaan- se dollars met prijs. Heeft Rusland wel die grote behoefte aan Ameri kaans geld. dio algemeen wordt anngenomen? Wat weten wfl eigen lijk van Rusland? NU de beslissing gevallen is zal •West-Europa zich alleen moe ten organiseren. En daaraan wordt naarstig gewerkt. Engeland en Frankrijk hebben onmiddellijk na Molotof's vertrek aan 22 Europese land^i een uitnodiging gestuurd op 1? Juli byeen te komen op ccri con ferentie ce Parijs. Of ze alle 22 zul len komen staat, te bezien want de beslissing zal voor de sterk onder Russische invloed staande landen denk aan Finland, Polen, Tsje- cho-Slowakije, Hongarije, enz. erg moeilijk ziin En ook de vroe gere neutraion Zwitserland en Zwe den dat eeft grote lening van Rusland heeft nemen eén bijzon dere positie in. Het i's een levensbelang voor West-Europa, dat dc nieuwe confe rentie van Parijs 6laagt. Het zeker niet door filantropie ingegeven aan bod van Mashall. mot alle gevaren, die bet inderdaad inhoudt, in ieder geval dc kans Europa econo misch opnieuw te organiseren. Dit ls alleen mogelijk als er coördinatie samenwerking komt. Een versplin terd Europa is,ten dode opgeschre ven, geen gebied, waar een gro^en- de bevolking in vrijheid en welvaart kan leven. Daarom is 't noodzake lijk dat Europa tot gi-oter eenheid komt. Als het moet dan maar zon der Rusland. Een andere weg is er niet, behalve de ondergang. Kinderen minder boter, meer margarine Met ingang van 20 Juli zal het boteirantsoen voof kinderen van 4 t.ni 15 jaar weer op het oiide peil worden teruggebracht, t.w. 125 gram per 14 dagen, naast 375 gram marga rine/vet. Een zo gelijkmatig mogelijke boter- verstrekking in het komende winter seizoen maakt deze wijziging nood^ zakelijk., pe::e.XAnt -v.r 4 Koelere middag Weersverwachting, van De Bilt, i/eldia van Zaterdagochtend tot Zondagochtend. I Geleidelijk toenemende bëwol- j king met it de namiddag plaat- 'a selijk enige lichte regen, voofal S in hef Westen van het landIn de kuststrook matige wind lus- sen Wesf en Zuid-West. In het I overige gedeelf van hèt land 4 zwakke wind. Lagere temperatu- i j reu dan gisteren

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1947 | | pagina 1