Rommel zoudelei ding krij gen na aanslag op Hitier PAARDEN HONGERDEN Met het „rivierpaard" de Rijn op CONTACT MET VERZETSGROEP VAN'GRAAF STAUFFENBERG De R.K. Filmproductie Fin. Peeters Onze Marine organiseert waterkanlpen Zaterdag 5 Juli 1947 3 IN afwachting van de invasie in het Westen werd e conferentie belegd tussen gene raal Gause, Rommel's vroegere Stafchef, en de burgemeester van Stuttgart, Strölin. Hun bedoe ling was 'een uitweg te vinden uit de impasse om Duitsland te redden. Tijdens de conferentie besloten zij Rommel te verzoe- ken een ontmoeting te hebben met Von Neurath, de vroegere minister van Buitenlandse Za ken en Strölin, Rommel g'ng hiermede accoord, maar tengevolge van zijn werkzaam heden in Frankrijk en de moeilijk heid Zijn bewegingen geheim te hou den zond hij de generaal dr. Speidel als zijn gevolmachtigde. Een paar dagen, tevoren had Rommél de toe stand besproken met generaal Von Stulpnagel, commandant van Frank, rijk en generaal Von. Falckcnhau- sen commandant van Voord-Frank rijk en België. Alle militaire leiders jn het Westen, inclusief veldmaar schalk Von Rundst'edt en zijn staf chef de voorzichtige generaal Blu- mentritt waren het eens, dat er iets moest gebeuren. Rommel en Von Stulpnagel waren reeds dikke vrienden sinds de ti'd dat zij de militaire academie in Dresden be zochten; Von Stulpnagel was door middel van luitenant, Von Hofacker, mels hoofdkwartier volgde de ene dramatische gebeurtenis op de an dere in de eerste helft \an Julj. Generaal Wagner had een langdurig onderhoud met hem. Hij maakte deel iu't van de groep Von Witzleben, Beek en Stauffcnberg. Op 0 Juli kwam' luitenant-kolonel Von Stauf fcnberg op' het Chateau Rochefou cauld als speciale verbindingsoffi cier van Von Stulpnagel, vergezeld van luitenant-kolonel Von Hof acker. Deze laatste bracht voorstel len van do groep-Goerdeler: dat Rommel een poging zou doen in contact, te treden met Montgomery en Eisenhower, om (3c oorlog in het Westen te beëindigen. Rommel stemde toe en beloofde Von HofackeTs dat hij dit voorstel met Von Kluge zou bespreken. Von Hofacker,, een neef van graaf Von Stauffenberg, stelde ae maar schalk niet op de hoogte van het plan, dat de graaf een aanslag op Hitier zou plegen, lij ging terug naar Berlijn en berichtte de mannen van de verzetsgroep-'" oerdeler, dat de toestand in het Westen in orde was. UITGESCHAKELD RAMMEL sprak vrijuit met Von Ivluge en trof toen zijn voorbe reidingen. Maar voor hij een.actie van beslissende betekenis ondernam besloot hij poe een laatste^ poging te doen om Hitier tot inzicht te brengen. Radiografisch stuurde hij Hitier een kort memorandum, waar in hij de situatie op de fronten om schreef Aan hef einde berichtte HAD, ROMMEL een werk- zaam aandeel aan het com- plot, dat in Juli 1944 tol de j bomaanslag op Hitier leidde? En zo ja, hoe groot ii'fls dit j aandeel? Deze vragen worden beant- j ivoord in Kocli's derde arti- 5 kei, dat mede gebaseerd is op j mededelingen, van Rommel's j weduwe en Rommel's vrien- den. IllllMMIinUiHliHIII tegen Hitler in opstand te komen zodra het sein uit Berlijn werd ge geven. Het, w*s zijn bedoeling met Eisenhower en .Montgomery in con tact te treden door kanalen in neu trale landen, en op het beslissende ogenblik per radio. Hij was bereid de, bezette landen in het Westen prijs te geven, en terug te trekken achter 'de Rijn. Zijn voorwaarde was dat Duitsland de vrye hand op het Oostelijk front tegen de Russop zou worden gelaten. Hitier en zijn satel lieten zouden worden gearresteerd, en de macht zóu worden overgeno men door een regering, -die alle la gen van het Duitse volk vertegen woordigde. Maar op 17 Juli, twee dagen na dat bij zijn memorandum naar Hitier had gezonden, werd hij op weg vau Livareth naar Vimonturs in zijn auto door een Amerikaans jacht vliegtuig beschoten en gewond. Drie dagen later barstte de bom van graaf Von Stauffenberg. (Copyright UNO-Reuter. Naidruk verboden). Men kan als vaststaand aan nemen dat de geallieerden niet bereid zouden worden gevonden Molotof: „Geen blokvorming!" op deze voorwaarden de strijd te staken. Het heeft in de laatste ja ren Van de oorlog niet ontbroken aan Duitse voorstellenook uit de kring van Hitier zelf, om de oorlog in het Westen h staken ten behoeve van de strijd tegen Rusland, maar de geallieerden hebben daarop telkens gereageerd met de onverbiddelijke eis: on voorwaardelijk^ overgave op bei de fronten. De tragedie van Circus Giezen Begin van het einde hij: „Ik moet TJ daarom verzoeken, mijn Führer, direct Uw gevolgtrek kingen te maken." Oorspronkelijk luidde de tekst „uw politieke ge volgtrekkingen" uiaar op aanraden van zijn stafchef was dit veranderd. Rommel wachtte enige tijd op antwóord maar zijn 'plan van actie was gereed. In Zwitserland en bij de. Britse ambassade in Madrid had hy zijn voelhorens uitgestoken, reeds waren voorbereidingen getroffen kUMMEL EN HANStSFEIDEL, de man die hem vertegenwoor digde bij de besprekingen met de verzetsgrocp-Stauffenbcrg, tet voorbereiding van de bomaanslag op Hitlet. die deel uitmaakte van zijn staf in verbinding met de groep die de bomaanslag tegen Hitler voorbereid de, tevens me^ de Berlijnse groep samenzweerder en Goerdeler de burgemeester van Dresden die la ter werd opgehangen. V TEGEN HITLER \1 ELDMAARSCHALK Von Run- stedt (die naderhandzitting had in het eregerechtshof dat de sa menzweerders veroordeelde) voegde zich bij Von Stulpnagel en Von Falckhausen in hun beroep op Rom mel, dat deze zich in geval van een revolutie aan het hoofd zou stellen van de organisatie in het Westen. Op 27 Mei '4-1 werd in Speidels flak een conferentie gehouden tussen de vroegere minister van buitenlandse zaken Vpn Neurath, ,Strölin en Spei del. Von Neurath, die een overzicht van de toestand gaf, noemde Hitiers arrogantie grenzeloos en zei dat dc Führer geen begrip voor de menta- Iitëit van vreemde volkeren had. Het was nog steeds mogelijk dé oor log te' beëindigen voordat de invasie zou beginnen. Hitler was hiertoe niet te overreden en moést terzijde geschoven worden. \Ja de nieuwe leider betrof w'as er slechts één man die door zijn populariteit en be trouwbaarheid in aanmerking kwam: Rommel. Strölin sprak zich eveneens uit ten gunste van het leiderschap van Rommel bij do komende bevrijdings- strijd. Er moest snel gehandeld w or den, zei hij, zij moesten Rommel verzoeken plannen te beramen, die een ""erode aan de oorlog konden maken. Speidel's verslag van de confe- .rentie bevestigde de mening van de veldmaarschalk. Maar nog tfad hij de overtuiging niet verloren, dat tenslotte ook Hitier gedwongen do feiten onder de ogen te zien, een beslissing in het belang van het volk zou nemen. Hij was onderweg naar Berchtesgaden voor een persoonlijk onderhoud met de Führer, toen in de nacht van 5 op 6 Juni Let nieuws van de invasie hem bereikte. VOORBEREIDINGEN ^ELFS nadat de invasie enige tijd, 2tan de gang was. g Rommel de hoop niet op'. Hij bad een nieuwe confercntië met Von Runstedt, die in zijn oordeel over Hitier niet erg gunstig was, en hem laatdunkend „de Boheemse korporaal" noemde. Zij besloten Hitier tijdens zijn eerst volgende bezoek aan 't West. front mee te delen, dat de dorlog in Frankrijk tot een eindo moest wor den gebracht zelfs indien dit bete kende alle tijdens do oorlog gewon nen gebied prijs te geven; Alleen op deze wijze zou het'front in Rus land stand kunnen houden. Maar Hitler kwam niet meer naar het Westen. ^Von Rundstedt, die als zondebok dfende voor de nederlaag in Nor- mandië., werd vervangen door veld maarschalk Von Kluge. In Rom- 0 In stallen, even voorbij het abattoir aan de Slachthuieka de te den Haag. wacht een veertigtal prachtige volbloed- hengstgn reeds enige maanden op hetgeen er met hen zal gaan gebeuren en in die tijd hebben zij voldoende gelegen heid gehad zich te verbazen over de wisselvalligheden in het paardenbestaan. Nog niet lang geleden werden deze dieren avond aan avond toe gejuicht door een opgetogen publiek, dat niet uitgepraat raakte over hun prestatie-s, maar thahs lijkt het alfcO.f mpn hen totaal heeft' vergeten en mistroostig schudden zij de fiere koppen. Deze paarden zijn dé laatste herinnering aan het eens zo be kende qircus Giezen, dat door zijn klassieke stijl en de buitenge woon goede samenwerking tussen mens, dier en muziek verre uit stak boven het gewone genre. Steeds was het streven van de eigenaar er op gericht het ci.cus in zijn oude hoedanigheid van „paardenspel" te handhaven en nooit heeft hij dan ook andere dieren dajj paarden laten optre den. De heer £iezen, kort geleden Een fok) uit de gloriedagen van het circus Giezen, toen°de directeur zelf nog in de piste stond en leiding gaf aan het „ballet" dat door zijn paarden werd opgevoerd. Als dresseur was hij een kunstenaar, de heer Giezen en de paarden waren veel meer dan materiaal voor hem, zij waren zijn vrienden, voor wie hij alles over had. is hij heengegaan, was een groot idealist,-hij stelde zich op het standpunt/ dat men alleen een circus moest bezoeken om het dier in zijn meest gracieuze vorm te kunnen bewonderen en niet om de zufcht naar sensatie te bevre digen. Na zijn terugkeer uit Dachau kwam Giezen tot de onaangename ontdekking, dat zyn gehele bezit her- en derwaarts verspreid was geraakt. Vele van zijn paarden waren bij de boeren onderge bracht en het duurde geruime tijd voordat hij althans weer een deel had opgespoord. Tenslotte gelukte het hem eon aantal van 48 stukó bijeen te krijgen en ondanks het feit dat zijn gezondheidstoestand door zijn langdurig verblijf in het concentratiekamp veel te wensen over liét begon hij direct met de training van zijn dieren. Enorm waren de moeilijkheden waarme- do de circus-directeur te kampen kreeg, paaar hij zou Giezen niet geweest, zijn, als hij zich*niet tot het uiterste had ingespannen om 't beoogde doel te bereiken. Door het gemis aan tentenmateriaal, dat de Duitsers in '48 in beslag hadden genomen, was Giezen aangewezen op vaste gebouwen en dit is de indirecte oorzaak ge weest van de ondergang van. zijn circus. Urenlang heeft hij moeten pra ten en onderhandelen "alvorens hij vorig jaar de beschikking kreeg over het circusgebouw in Scheveningen7Hier was 't dat hij zijn éérste 'triomphen na de be vrijding vierde. Door de Nederlandse Delegatie op het .Katholiek Internationaal Filmcongres te Brussel werd een gedetailleerd plan ingediend tot >n* tcrnationale samenwerkiag op het gebied der katholieke filmproductie en internationale uitwisseling van films, van godsdienstige, zedelijke of culturele waarde. Dezo voorstel len zijn nadat deskundigen der ver schillende landen in speciale zittin gen de voorstellen bestudeerd mad den— in hun geheel aangenomen. Opgericht werd d« „Confederation "internationale du Film", Hieraan wordt deelgenomen dooi1: België, Frankrijk, Italië, Oostenrijk, Span je, Canada, Nederland en de missie landen. Een aanfctl andere landen verklaarde zich in principe bereid tot deelnanxe. In een speciale slot zitting werd het bestuur der confe deration gekozen waarby de Neder landse afgevaardigde L. Janssens van der Sande (Roermond) met al gemene stemmen tot voorzitter werd gekozen. Besloten werd dat het bu reau dei- confederation in Neder land gevestigd zou worden. Reeds tjians werd via 'dit bureau aan Ne derland de opdracht verstrekt tot het vervaardigen van een vijftal do cumentaires ten behoeve van Italië, 26 Juli zal de vermaarde .Belgische organist, Flor Peeters, in de Dom een orgelconcert geven onder auspi ciën van het Comité BelgischNed. —Luxemburgse samenwerking. Na een uitstekend seizQen ver trok het circus in September naar Utrecht, waar' het een onderko men vond in het Jaarbeursge^ bouw. De Utrechters waren de mening toegedaan dat een circus clan pas een circus was, wanneer het in tenten werd ondergebracht en het ontreden in de Domstad werd een grote mislukking. In Nijmegen begon echter pas de grootste ellende. Hier viel enkele dagen na aankomst van het cir cus de vreselijke koude in. Met behulp van cokes-kachels trachtte men' nog de veehallch die tijde lijk tot circusgebouw waren ge: promoveerd, te verwarmen maar het mocht niet baten. Voor de ar tiesten was het eenvoudig onmo gelijk oo te treden en het circus moest zyn deuren sluiten. Voor het ciycus -Giezen brak èen tijd aan van grote ontbering. Geld werd er niet verdiend en het kostte de eigenaar steeds groter moeite om het hoognodige voer en stro voor zijn paarden te be' machtigen. Noodgedwongen moeeten de die ren de gehele winter onder, een open overkapping doorbrengen, waardoor zij in ^eer slechte con ditie geraakten. Begin Maart wer den zij eindelijk oD kosten van het Prins Bernhaid-Fonds naai* Den Haag overgebracht, waar zi^ op stal weiden gezet bij het abat toir aan de Slachthuiskade. Ook hier ontbrak het echter aan goede verzorging cn Giezen moest met lede ogen toezien hoe zijn dieren met de t dag vermagerden,- door het gebrek aan beweging en door ondervoeding konden zij zich ten slotte nauwelijks nog staamde houden. Intussen trachtte hij voor het komende seizoen opnieuw de beschikking te k?*ijgen over het circusgebouw in Scheveningen, maar door een ongelukkige sa menloop van omstandigheden, moest hij het veld ruimen voor het Circus Strassburger. Hierdoor was voor Giezen de laatste kans verkeken zijn circus weer op de beep te helpen. De teleurstelling en inspanning welke hij zich (ïad moeten getroo^fen waren hem echter te veel geweest; zijn ge zondheidstoestand ging snel ach teruit, maar desondanks heeft hij tot het laatst getracht een uitweg te vindon. Oonder kommervolle omstandigheden is hij tenslotte in een rusthuis te Leiden overleden. Dierenbescherming greep in Enkele weken voor het overlij den van de circus-directeur, ont dekte een inspècteur van de die renbescherming bij een bezoek aan bet abattoir de* paarden, en begaan met het lot van deze die ren, werd onmiddellijk besloten hier hulp te verlenen. Er kwam voer en stro en een dierenarts werd belast met dc verzorging; Enkele oudgedienden van het Thans verkeren dc schimmels van het voormalige circus Giezen weer ™S"erd° m prima conditie. 5 VOOR DE ZONDAG Het-Gelaat Gods Jacob is de sluwe, handige levenskunstenaar. Hij beschikt over die soepelheid en lenigheid, waardoor hij zich tussen de om standigheden weet door te wrin gen en er altijd met winst uit komt. Een ceslaagd leven. Ten slotte een man in goede doen. Maar het leven biedt nu een maal risico's. Ook hier is het zaak, de risico's zorgvuldig te wegen en te verdelen. Eens heeft Jacob zijn broer Ezau bedrogen. IFanneer hij nu terugkeert in zijn vaderland als een welgestel de, is het een open vraag, of de vijandschap van Ezau hem nog bedreigt of dat deze het hele ge val reeds vergeten heeft. Wonderlijk listig maakt Jacob zijn plan. Eerst zendt hij een dèel van zijn kudde, met her ders en één van zijn beide vrou wen met haar kinderen. Onnodig te zeggen, dat het Lea is, de vrouw, die hij niet lief had. Daarna, met voldoende tussen ruimte, volgt de andere helft van zijn kudden met Rachel, de lievelings-vrouw en haar kind. Zelf blijft hij alleen achter net bij de grens van het land, nog vóór de beek JaJtjbokcn zal er de nacht in afwachting door brengen. Wanneer het verkeerd gaat, heeft hij drie kansen. Het is wel zéér perfide: zelf in dc achter hoede, degene, die hij het minst lief heefthet eerst er aan ge waagd. Het is de levensopstel ling van elk nj et-vernieuwd mens. Dan vertelt het slot van Ge nesis 32 van die eenzame nacht aan de Jabbok. Daar worden de zekerheden onder hem uitgesla gen, daar worstelt hij in bange vertwijfeling, daar verliest hij zichzelf. Als eindelijk de morgen gloort legt Jacob de herinnering aan die nacht der vertwijfeling vast in de naam, die hij aan die plaats geeft: Pniël, het gelaat Gtods! En de schrijver zegt het on- verbetèlijk schoon: en de zon rees hem op. als hij door Pniël gegaan was; en hij was hinkende aan zijn heup. Toen ging echt de nieuwe dag voor hem open. Die dag vond Jacob, de lenige levenskunste naar, terug als een kreupele. Is uw levensijopstelling die van de handige zelf-minnaar? Of strompelt ge voort, Gods bevrij dende dageraad tegen Ds. C. M. VAN ENDT, voormalige circus werden aange steld als stalknechten en op deze wijze werd de ergste nood voor lopig gelenigd. Thans is besloten dat de diereVi deze maand publiek verkocht zul len worden, waarmede een col lectie paarden uiteen zal gaan, welke uniek is geweest'in de ge schiedenis der Nederlandse paar- denwereld. Het Algemeen Nederlands Comité „Onze Marine" dat. zoals bekend o.m. het propagandavaartuig „Van der Steng" bouwt, zal dit jaar 4 waterkampen organiseren, t.w. to Gouda (Rceuwyk) van 21 t.m. 26 Juli en van 28 Juli t.m. 2 Augustus en te Ntjkerk van 4 t.m. 9 Augus tus en van 11 t.m. 16 Augustus a.s. Joego-Slavisch gezant in Neder land, Milovan Prodanovic, is in Den Over lief en leed in de Nederlandse sleepvaart Dank zij dc welwillendheid waarmee dc fa. van I.oon, sleepdienst te Vreeswijk, ons toestond enige dagen het slepersleven van nabij te leren kennen, werd een onzer verslaggevers in staat -gesteld aan boord van de „Alle gro" zijn'indrukken tijdens de voart van Rotterdam naar de Ruhr vast te leggen. Onze erkentelijkheid gaat ook uit naar de jonge kapitein A. Briaire, de jongste van alle gezagvoerders op de Rijnvaart, die zijn hut broederlijk wilde delen, zijn schip van onder tot boven voor nieuwsgierige blieken openstelde en hetmocht gezien worden en dè verslaggever door zijn liefde tot' de sleepvaart wist te inspireren. Opstoken en varen" met deze opdracht vangt el ke sleepreis aan. Terwijl dè beamb te v§n het sleepkantoor zijn» reis voortzet langs do Rotterdamse ka den om nog o andere kapiteins te waarschuwen, heerst er op de aan gewezen sleepboten grote bedrijvig» hcid. De twee stokers zakken om laag naar de plaat waar ie het vuur extra opstoken om genoeg stoom te krijgen voor do afvaart. Glimmend v;ri bet zweet, dat op hun lestovcn bodies witte strepen tekent, schep pen ze de steenkool onder de ketel, waar de rossige gloed hellejieet af straalt. De machinist of de meester, zoals men hem noemt, oliet de drijf stangen van (je machtige cylinders; de' stuurman controleert de sleep- stangen en legt zo in groto windin gen op het dek. De kapitein houdt een vluchtigo contrölc en maant zijn mannen tot spoed. Vlak voor hot vertrek fouragcert rnon nog cn dan gaan dctrossen los. In een andere haven, liggen do grote aken\aaneengcrijd netjes naasY elkaar gelegd door de haven- slepers, die in Rotterdam nog niet helemaal tevreden zijn over het loon. Hier zal worden „aange maakt". Langzaam maalt de sloep boot z'ch langszij om zich voor do boeg der aken te keren. In zijn rui me stuurhut manoeuvreert do kapi- ren zy een groto haat tegen do Pruis. „Vijf iaat lang scholden zo op je" vertelt de meester, die me nig bombardementjo in do Ruhr heeft doorgemaakt, waarbi1' eenmaal do vlaggestok van zijn schip werd afgemaaid„maar nu „schmei- eholn'' zo weer. „Maar d:\t deden ze">En dan wyst hij op de wrakken van Rijnaken, die overal in do Waal gekelderd werden. Voel is er al van opgeruimd, maar hier en daar steekt een verwrongen plaatmassa nog boven water. Soms ook komon een aantal leeggebrande, verroest© aken de stroom af zgn. wrak- schepen, die na gelicht en gedicht tP zijn, werden vrijgegeven door do goal lieerden. Dat is een troosteloos gezicht en elke schipper kijkt cr met verbitte ring naar. Hij weet, dat daar veol- al het kapitaal van zijn vaargeno- ten in stak, do erfenis van genera ties, die na ontelbare kleine scljepen eindelijk zo'n trots rivierkasteel konden lopen. Velen van hen heb ben In dc oorlog de nekslag ontvan gen. De schepen wérden „gevor derd", de boeg werd er af gesloopt om do Duitso illusie van „naar En geland te varen" voedsel to geven, al Is het dan bij een brallerig lied en ontelbaro „roofmoorden" geble ven.'Talrijke schippers varen nog naar de Duitso wateren in do hoop ergens hun bezit to vinden, waar- De stalen grijpvingers van de sleepboot; daarmee sjort ze de duizen den tonnen tegen de stroom op. De strang zit bevestigd in de klem men: de tros kan gehaald en gevierd worden met de onder op de foto zichtbare lieren. Het is alles eenvQttdtgtoch. vernuftig van con structie en daarbij machtig sterk. tein zijn schip enige meters tefug. De telegraaf rinkelt de meester baalt een handle over, de drijfstan gen aarzelen een moment naar het schijnt. en dan stampt de machi ne a'chteruit. Op dek heeft men inmiddels do tros overgegooid, die de Rijnschip- per om zyn „bolders" heeft gesla gen. Op de sleepboot wordt de kabel langzaam gevierd, terwijl haive- kracht vooruit wordt gevaren. De stang glijdt door een sleep veer, waarop een grote vleugelmoer zit, die kan worden aangedraaid, wan neer de kabel lang genoeg is. -Dit karwei roept alle hens a<t~n dek erf win tie hele bocht zijn dit dc ener- verendste momenten. Dan spant de kabel zich, zwiept uit het water cn rukt de logge aak uit zijn ruststand. Dit ogenblik blijft altijd een experi ment. Als dc stang knapt, strengelt de tros zich met. kracht terug en ver brijzelt alles wat op het achterdek aanwezig is: man cn reling. Maar hij houdt: een enkele maal breekt hij als' brv. dc aanloop te fors is, of de „aangemaakte" boot vastzit op een zandplaat' Dan wordt de kabel langzaam gevierd, terwijl de aak al enigo snelheid heeft. Van een reusachtige klos wordt de kabel af gewonden met behulp van stoom- lieren. Als de afstand rujm genoeg is, "draait men de vleugelmoeren aan en keert do rust aan boord weer. Zo komen er sqms drie tot vijf schippers achter te hangen, lang zaam stroomopwaarts getrokken door het solide rivierpaard, dat zich onvervaard achterover gooit en de logge „eilanden." op gang trekt. Ditmaal zit er 3000 ton achter. Soms gaat er 8000 aan, naar gelang de trekkracht van de sleepboot is. Vele boten torsen zo de Zwaarbela den schippers „naar boven". Naar schatting wordt er per week door een 150-tal sleepboten 70 000 ton van Rotterdam naar Duitsland ver plaatst. De lading varieert: meestal is het Amerikaanse steenkool, soms graan, eon enkele maal stukgoed, machines en militaire fourage. Olie en benzine gaat ook naar de Ruhr, maar de Shellschepen varen meest al op eigen kracht. Vroeger werd er bauxiet vervoerd .-en- menige schip per, die in '38—'39 het roer omklem de verzuchtte destijds: we bréngen nou de spullen omhoog, waarmee de Moffen ons straks naar de kelder gooiqn. Maar dat deden ze Zo is het gegaan En hnewel de Duitser 4n feite ue portemonnaie van de varenslui dik houdt, koeste van ze niet weten hoe het er uit zal zien: gezonken, gebombardeerd of beschoten. Blij als "een kind zijn ze- dan, als hun scheepje wordt terug gevonden en vrijgegeven. Dan hijsen ze weer /le driekleur aan de vlagge stok, pakken de verweerde roer spaken-en varen np eigen bodem, hoe erg ook beschadigd, naar do overbelastte werven, in de verwach ting, dat daar het schip zal worden opgekalefaterd cn zij de vaart spoe dig zullen kunnen hervatten. Langzaam schuift do sleep langs do kribben in de Waal, tussen ae zwarte tonnen door, waar de meeu wen rustig dobberend op een visje azen. Gestadig glijden do dorpen voorhij met een vaart van 57 km per uur, de molens, de lieren op de kaden, de hooioppers in het/fris groene kaalgeschoren land. Éven soms valt; cr oen .schaduw in het vooronder, als men een brug pas seert, dofrood van de menie, langs de bokken dio do laatste spanTen lichten en opruimen^ ontelbare sle pen tegemoet, die komen afzakken uit de Ruhr. Als. het zonnetje laag staat èn het water rossig kleurt, laat men het anker vallen; hef witte nachtlicht gaat omhoog. Over de brede Waal heerst de rust rveer, na een lange dag. Tussen Sluis en Delfzijl Resten Stijkeigroeg Het tweede transport van stoffe lijke resten der Stijkelgroep is Don derdag in ons land aangekomen. Signifische conferentie (interna tionaal) wordt van 2—9 Augustus in Den Haag gehouden. Drie soldaten verkwanselden Ford-vrachtwagens. Gesnapt. Straf fen: l'/j jaar, negen en zes maanden. Secretaris-generaal van Perma nent Hof van Arbitrage is jhr. mr A. M. Snouck Hurgronje geworden, ingaande 1 Jan. '48. Ir H. Verschuyl is benoemd tot rijksveeteeltconsulent, standplaats Den Haag. „Annenkerk", nieuw stoomschip van 11.500, is Donderdag te water gelaten. Vervoer van benzine is .in strook van 1000 m. langs Belgische grens verbodep. Te veel smokkel! Autobus ramde militaire auto in Souburg (Zeeland). Negen gewon den, waarvan vier ernstig. Tegen J. Muusse, berucht mede werker van de nog beruchter S.D.- ers Mollis en Maarten Kuiper, is dobdstraf geëist. Dezelfde eis hoorde W. A. v. d, Spek, land wachter, moordenaar-en- gros uit Alkmaar,

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1947 | | pagina 3