Het Liendertseweg-drama Wie is de snelste mens?. Radio-programma Gedupeerde Borgman zegt zijn mening In Memoriam AMK-zangers Predikbeurten GRAND LOU BANDY Concert van Wilskracht Provinciale Staten bijeen Vliegtuigvervoer per vliegtuig Duitsers uit Indonesië naar hun „Heimat" Pantalon ontplofte met groot geweld Zaterdag 5 Juli 1947 hi?* W Eaarnc middels Uw nini 'ng,aan °p deze onaance- J" J la5 I» de eerste plaats be- ,et da< Uw blad Itet einde aankondigt van liet Liendertse- Riik'en rtwaarbl' v schrijft dat het Kijk en de gemeente zich ons lot heb ben aangetrokken, waardoor de be trokkenen alles weer terug zullen krijgen, ongeacht het verschil ui bouwprijs van voor 1040 en nu. wat stefling" °P V0"crfiEC schadeloos- heïft't *!00i\ U "ePub'iceerde artikel beeft terecht onze verwondering op gewekt waar de Gemeente en Ge dupeerden juist besprekingen voerden en niemand dus ook niet de Gemeen !fi W'S Wéet van c,|ig om- j J d plan inzake de financiële rege ling voor herhouw. K Graag wil ik in het kort dit drama toelichten. Hoewel het al weer ruim zeven jaar geleden is, dat de onver getelijke 10de Mei aanbrak, ligt het «nrd°.nnr aCCr WCl in llet £ei,e"- het bijzonder we£bewoners ,n Hadden we eerst een half jaar de ellende,van het water gekend, de 10de Mei bracht een overrompelende ont ruiming en vernietiging der woningen Onbeschrijfelijke taferelen hebben wé meegemaakt. Genoeg daarover! Te ruggekeerd na de evacuatie moesten wc maar zien te worden gehuisvest v 0 2 bun 'ot aan? Na veel wederwaardigheden werd een kippenhok betrokken, waarbii vertrouwd werd, dat de gemeente ™,.sP0ledl£ zou ingrijpen, en daad werkelijk zou helpen. De uitlating van onze oud-burgemeester, in de raad gedaan ,,Wie spoedig helpt helpt dubbel", gaf aanleiding tot deze' veronderstelling. Er schijnt ook Inderdaad een be drag van 100.000 uitgetrokken te zijn geweest Maar na verschillende kleine voorschotten voor gereedschap merkte men verder niets meer dr,oraLd'raCt daadwerkelijk geholpen, iozo sp°ed'ge wederopbouw, wat in z.ukH41 ,wc' mogelijk was, zulks in verband met materialen en Lni'm ?,was dit drama tenminste beperkt gebleven. In plaats van bouwen, kwam de be dreiging dat onze gronden onteigend zouden worden. Het Rijk nam dus de «I de gemeente wilde de .r0nr} 'j hielden dus over „dc stiop Daar de gedupeerden zich niet heten Mimidereti. raakte dat van de baan. Dat wij niet halsstarrig zijn ce. weest, moge blijken uit het feit. dat wij, om dc gemeente tegemoet te ko men, onze fundamenten hebben laten ontruimen, in de hoop dat de gemeen te de tweede stap zou doen. Die kwam dan ook prompt, door een bouwverbod op de grond te leggen. eindeloze pogingen (een heel dos sier getuigt ervan) zijn nu de be sprekingen voortgezet, om eindelijk reeaoP'05s'ng !e geraken, vantha k dat,bit gemeentebestuur van thans bereid is verschillende con-- *e De besprekingen z""n Ten? "il s?bcel 'en einde. Alaar nu ces ik m bw artikel; dat het voor ons zo pijnlijke vraagstuk radicaal en glorieus is opgelost. ..V/ij zijn ditmaal niet naar deze plaats gegaan i m de laatste eer te bewijzen aan een overleden zanger, dp.cb .oai,.t.e getuigen van orfze grote erkentelijkheid jegens al onze overle den zangers,aldus de heer P C '.US. voorzitter van het Amers- foorts Mannenkoor, dat gisteravond n de aula van „Rusthof" zijn over- leden vrienden herdacht. Irden"'^'1"0 s,oct vormden de koor- van de^ begraafplaats kgtven^l? èn^nd Kd,e" van h" cre-comité rend a be'angstellenden hadden rdaats gaa"derii van dc aula plaats genomen, toen het koor bin nentrad en zich voor dc yerwanteh PlcrrhtV-erSd'eid.en 2anEe" opstelde. Plechtig en ontroerend klonk het Re- quiem door de hoge hal. herr lli" herde"k'nC*«-de wilde de heer Sonius in de eerste plaats enige woorden wijden aan de nagedachte nis van N. en R, Hazendonk. die ook iln ®")ar'E jnbileum niet meer moch- <en meemaken, en vervolgens aan Koerselman en Benders, oprichters- pioniers van het koor. Veel heeft liet Ind»r danken aan zijn over leden steunpilaren Berg. Bakker. Be- Zirfi ^fd15, Re. Goedcn Galis. Zich tot de echtgenoten van deze oterlcden vrienden richtend, zeide de werU us:u" 1 hebben uitnemend werk voor het mannenkoor gedaan cn U, dames, hebt Uw man altijd aan het koor afgestaan. Er zijn echter zo- veel ongeneeslijke zieken geweest die moeten bedanken voor het koor.' rirs Lfr?1"1 cch,er vvaren zan- ootM-id 'n laats,e ademtocht en dat getuigde van een grote vitaliteit. wij. vinden het zo goed om een feestviering te doen voorafgaan van een herdenking, die vertieping en be zinning schenkt. bo"dt *-l zich overtuigd van ons diep medeleven, blijft ons Uw vriendschap schenken, dan gaat U llnZV"1ir dc gees( van hl* echt- genoten. Uw mannen zullen in dank- oare herinnering blijven." Na zang van het koor begaf men zich naaz het graf van nrarhtl^'„Wsar0p door'"i£e leden een prachtige krans van Aaronskelken werd gelegd, waaraan een lint met het opschrift In Memoriam A M K - zangers. *ada< de heer Gaveel namens de nabestaanden een dankwoord had ge- graf dc,lleerden a"en langs het Onder de laatste aflevering van ons feuilleton „Drie Kleine Kleu tertjes", Maandag Jl„ is abusievelijk de regel „wordt vervolgd" bleven staan. De lezers, die naar het ver volg hebben uitgekeken, delen wj| hierbü mede, dat dit laatstgepubii- ceerde deel inderdaad het slot is van Graigs roman. Wij kunnen nog niet instemmen met het hoerageroep, 't Is al te mooi om waar te zijn. Het antwoord der gemeente op het artikel van de heer Overhorst inzake de grondregeling, als zou het terrein Hooglandseweg iets duurder zijn, is m.i. nogal be duidend, daar zij 90% hoger ligt. Ik blijf van mening dat er nog geen resultaten bekend zijn, die een over dreven optimisme rechtvaardigen. Ik ben het verder met den heer Overhout eens,; n.l. dat wij genoeg hebben doorstaan'(afgezien nog van het feit, wat deze kwestie ons nog wekelijks kost). En dat de "last niet op een paar gedupeerden moet druk ken, maar gezamenlijk gedragen moet worden. Hoogachtend. Joh. J. Borgman. Bijschrift der redactie: Het is mogelijk dat de heer Borg man, en met hem de overige be trokkenen, niet op de hoogie is met de regeling, die het rijk ten aanzien van de herbouwkosten heeft getrof fen. Zijn wij juist ingelicht, dan is deze regeling nog niet geheel uitge werkt, zodat het begrijpelijk is, dat hieraan nog weinig ruchtbaarheid wordt gegeven. Wij hebben beslist niet geschreven, dat het vraagstuk met deze regeling radicaal cn glo rieus is 'opgelost. Er is te veel met de oplossing van het drama aan de Liendertseweg getalmd, er zijn fou ten' gemaakt, die veel ellende tot ge volg hebben gehad. Maar het huidi ge gemeentebestuur is van goede wil cn zal, naar onze overtuiging, al het mogelijke in het werk stellen, om het drama zo spoedig mogelijk uit de wereld te helpen. Daarbij is thans echter vertrou wen en tevens medewerking van de zijde der getroffenen onmisbaar. Zonder de medewerking kan de ge meente* niet veel uitrichten. Gercf. Kerk (L. Vrouwestr.) 10 uur ds. D A Zijlsxra, 17.30 uu ds. JAC Rullnann (miss. pred. v. Poerwokcrto) (A. Costerplein) 9 uur ds A de Bruijn (Driebergen) 17 30 uur ds D A Zijlstra. (Tulp- str.) 9 uur ds. J A C Rullmann, 17.30 ds. A de Bruijn. Rem. Gem. 10. 30 uur ds D J. v Groningen (Bussum). Ver. v Vrijz Herv. 10 uu C Beuk- raan (tlieol. cand. Utrecht). Vrije Gercf. Gcm. 9.30 cn 17 uur godsdienstoef. 9 Juli 19 uur ds. D v Leeuwen (Locnen a. d. Vecht). Vrije Fa. Gem. (Appelweg) 20 uur ds J Enter (Zeist). Ev. Luth. Kerk dr.. de Jongh. Chr. Geref Kerk 10 en 3 uur ds. J Drenth. Leger des Heils 10 uur Heili- gingsdienst, 19 uur Openlucht samenk. 20 uur Opwekkingsea- menk. o.l. v Envoy Thomassen. Doopsgez. Gem. dr. W F Gol- terman (A'dam). Chr. Science Society (v. Per- scynstr. 9) 10 uur Holl. dienst 11.15' uur Engelse dienst. Vrije Kath. Kerk 10.30 H Mis. Ou'd Kath. Kerk 10 uur H MiS 10 uur Vesper. Herv. Keik St. Joriskerk vm. 10 uur de. Vermaas, nm. 5 uur ds Blok. Bed. H Doop. Nieuwe kerk vhi. 10 uur ds. Koopmans (Austei litz), nm. 7 uur ds. Gerritsen. Bed. H. Doop. Erama-kerk vm. 9 uur ds. De Bres (Jeugddienst), vm. 10.30 uur ds. De Bres, nm. 5 uur ds Kool haas. Bed. H Doop. Gymnasium vm. 10.30 uur ds Matzer van Bloois. Kapel Zon en Schild vm 10 uur ds Ilospers (Zeist) Bed. H.A. Rusthuis ..De Lichtenberg" nm. 3.30 uur de heer Ruitenberg, cand. tot de H. Dienst. Jongércndienst. Kerk (Appel weg), vm; 10.30 nur de Heer M Germans. Wijkgebouw vm. 10.30 uur de Heer C Vos. Ge bouw Immanuel vm 10.30 uur de Heer J van Stek. Jeugdhuis vm. 10 uur dc Heer D Veis Heyn. LEUSDEN. vm. J0 uur ds. Hof stede. Lokaal Aschat nm. G.30 uur ds. Koolhaas Sr. (Maarn.) Toelatingsexamen RHBS O J°.elatin?sexamen RÜks H.B. S. 1947 heeft tot resultaat gehad, dat de volgende leerlingen in dc le klasse zullen worden opgenomen. G. van Aalderen, A. A. Alden- kamp, M. Allaart, E. R. G, Th. Arnold, L. Bast, G. H. van Berkum, A. J. D. Blom, B. W. H. van Boey en. E. v. d. Bosch. P. W. Cellarius, nrA P- Cramer, J. G. Damman, W. W. van Duinen, S. E. Dumont. H. t •w-antc ^L v* Eykelenburg, {i V?- Fontein. G. G. A. de Gans, J. M. A E. Gaytant, W. Gemen, G. G. S,eyakes; T. W. v. d. Glossen. A. C. W. Goedhart, B. GravestUn, M. C. Groenendaal, R. v. d. Heiden, F. A. C Huiszoon. A. F. Is- r? t quet' C- A' dc JaS«r. H, KollPn» 1K' re W' KleCmanS, P. E,. Kruidenier, M. W. J. j rdnen, M. F, Klii-vers, J. E, Kiizer Lcmstra, D, van Lent, W. van Lent, j. v. Leijenhorst. J. M. v. Leijenhorst, G. v. Lingen, J. A K™' ,H-A- Lugt, D. J. Maris, J. Margadant, I. E. Mehrengs, A. E. Meijer J, H. Meijer, C. A. Modder- man (voorw.) A, M. L. Müller, M. C. E. v. Neerbos, D. A. van 't Net J. Nujjts W Nijdam, D. van Oofk! P. Pels Rqckken, H. M. Pesch, G Proper, Ch. H. J. Raad, A. Raohet Mceng, W. Raphet Meeng, H Rc- kcs, R. J. Riksen, H. J. Scheffer, L. Slettenhaar, C. B. Sleur Ink r r v. Staveren, H. J. Steenhouwer A H. Spier, (voorw.), T. Thomas. A* Veldhuizen, M. B. Verburgh. A H Verhoeven, A. J. Verrips, E. Ver schoor, A. M. Vonkeman. J. J. Tons- beek, C. de Vries, H. C. P. de Vries, J. Willemse, F. G. v. d. Worp, H. Ykema, C. van Zwol, L. Th. van Zwol. 2 Herexamens. Afgewezen: 29. Medische Zondagsdienst Doktoren, alleen te raadplegen bij spoedgevallen: W. H. de Beau fort, Bergstraat 41, tel. 6332: .1. Plomp, Regentesselaan 15, tel. 5591. •Verloskundigen: Peik, H. v. Vian- destraat 2, tel. 5086; Veenhout, Soesterweg 232, tel. 3374. Apotheken: Jos. Haan, Juliana- plein 3; tel. 4609. Noteert LJ even GRAND: Swing it. Vooraf zes ja ren all/e leeftijden), 14.30," 18.45 en 21 uur. CITY:, Topper keert terug. 14.30, 18.45 cn 21 uur (14 jr.). REMBRANDT: In handen der na zi's. (14 j). 14.30, 18.15 en 21 uur. Alle bioscopen 's Zondags 1416.15 18.15 en 21 uur. 5. JULI: Receptie A.M.K. School van Wijsbegeerte 1517 uur. 113e Algemene Vergadering Toonkunst 10.30 uur. St. Pieters en Bloklandsgasthuis. Orgelconcert met zang Oratori umkoor St. Joriskerk,-16.30 uur Toonkunst. 7 JULI: Feestconcert „Wilskracht" m.m.v. A. M. K. Muziektent „Amicitia". 19 uur. t.m. 13 Juli: Parktournooi Ten nispark ,,'t Stort". 9 JULI: A.M.K.-revue Amicitia 20 uur. „DE STICHTSE HEUVEL": Iedere avond dansen van 19.3023 uur. (Orkest Harrv Verbeke). DANCING VAN 'T HUL: Wo., Za. en Zo.avond dansen van 19.30— 23 uur. (Orkest Jan van Loo D*OUDE LANTEERN: 5 Juli t.m. 3 Aug. Schilderden expositie J. JVIeine Jansen. Inleiding 15 u. dopr dhr H. van Wieringen. Geopend: 1012 uur en 1417 uur. Zon dags 1417 uur. Een hooiberg op straat Op de Sflouckaertlaan reed gister middag een truck met aanhangwa gen, beladen met hooi. Op een gege ven ogenblik begon de lading van de aanhangwagen te schuiven, met liet gevolg dat de wagen omsloeg en het hooi op straat terecht kwam. Door de politie gewaarschuwd personeel van Amcrsfortia ging ijlings aan het werk om het hooi op het trottoir op te tasten. Er kwamen geen persoonlijke ongelukken -voor. 't Behoeft niet te vriezen om glad te zijn Het motorisch rijverkcer laat al tijd olifr en vetsporen op dc wegen na. Wanneer na een periode van droogte de eerste regen begint te ■vallen, ontstaat, vooral op asfaltwe gen, een bijzonder glad rijvlak. Vooral de Utrechtsewcg is bij dc eerste optredende regen haast on berijdbaar cn slippartijen komen dan ook veel voor. Vanmorgen stond voor „Ons Be lang" een carrier van dc melkboer B. uit Hoevelaken. Een vrachtauto uit Ermejo moest remnrien doch door het gladde wegdek schoot de wagen door. met gevolg, dat de car rier van achteren geheel in elkaar werd gedrukt. Dc schade werd on derling geregeld. Burgerlijke Stand Geboren: Johanna Gerarda, d v G Frederiksen en M Buis. Gehuwd: H. Koekoek en M. van Bloemendal. Overleden: J. van Nimwegen, 85 j, weduwnaar van M-. Vecnendaal. Taartenverloting NIWIN Ton overstaan van notaris S. van 't Eind zijn de nummers van de NIWIN-taarten uitgeloot. Voor lo- tcubezitters-ligt Je trekkingslijst bij de plaatselijke dagbladen ter inzage. Grenadiers bieden taptoe aan Ter gelegenheid van het 118-ja- rlg bestaan van het regiment Gre nadiers biedt de commandant Lui tenant Kolonet Looring van Beek de burgerij van Amersfoort een taptoe aan. Deze wordt uitgevoerd door de Koninklijke Militaire Kapel en zal plaats vinden Maandag a.s. om 9 uur n.m. op de Hof. Trommelsla gers en hoornblazers maken deel uit van de Kapel. Spijbelaars hadden pech Op de Westsingcl trof de politie drje jongelieden aan, die liever op straat rondzwierven dan op school te zitten. Een vierde spijbelaar werd 's mor gens om tien uur van bed gelicht en. evenals de dne anderen, naar school gebracht. Als kinderen op straat spelen Op de Kamp reed een militaire een klein kina, dat op straat met een ballon liep te spelen. Hij schoot tussen twee benzine-p_ompen door en botste tegen een muur. Met een pinkfractuur en eon lichte hersen schudding wer de motorrijder naar het Militair Hospitaal te Utrecht vervoerd. De motor is zwaar be schadigd. (Ingezonden mededeling DONDERDAG 10 JULI - 8 UUR in een gloednieuw reportoire o.a. zijn nieuw.ste schlager „M ARLEENTJE' Verder optredeu v$n een groot aantal Variëté-artisten Prijzen t 1.50 tot 3.30 Piaatsbesjir. !i en 10 Jul, v. 10 12 en 1.30—1.00 u. (ook tel. 4632) Ter gelegenheid van het 40-jarig beëtaan van Amersfoorts Mannen koor wordt op Maandag 7 Jffli, des avonds 8 (ot 10.30 uur door de R.K. Muziekvereniging „Wilskracht" een feestconcert gegeven in de muziek tent van liet feestelijk verlichte „Amicitia" Hot jubilerende koor zal tijdens dit concert enige koorwerken ten gdhore breugen. Dit feestconcert wordt AMK en de beurgcrij aange- "ljoden door het Bestuur van de Amersfoortsc Gemeenschap. liet publiek wordt dringend ver zocht tijdens dit concert de grootst Dio^elijk© rust in acht nemen. Programma: 1. Alte 'Camcrades (Mars) Orkest, C Teikc; 2. Dichter und Bauer (Ouverture) Orkest, F. vim SUppé; 3. Le Tresor (Wals) Or kest, J. Straus; 4. 2c- Rhapsodie- Hongroise, Orkest, F List ar. Burv; 5. Necrland's Mannenzang, Koor, de Vliegli; 6. Guiscppe Verdi, Or kest,. arr. H. Bahne; 7. Heinzel- mannchens Wachtparade, Orkest, K. N'oack; 8. Aisha (Intermezzo) Or kest, J. Rindsay; 9. Tannhauser (Fantasie),-Orkest, arr. J. Gadon- ines; 10. Mars, Orkest: 11a. De Zil vervloot, Koor, Bew, Fred, ltoeskc, b. Voermanslied, Koor, Oud-liol- lands. Taptoe van drummband De bekende drumband van dc Tweede Divisie maakte gisteravond ccn mars door dc stad. I Iet begin punt was de Appelweg. Vandaar ging het de stad in, waar aan de Amersfoortsc burgerij een taptoe op ile Hof werd aangeboden. Duizen den slotgen dit schduwspe! gade. De band marcheerde vele malen over het oude plein. De tamboers, pijpers cn hoornblazers speelden vele bekende cn minder bekende wijsjes cn de tamboer-mnitrc weer de zich geducht. Het applaus klater de menigmaal op. vooral toen dc leden \an dc band eenmaal dc En gelse parade-pas gedemonstreerd hadden. Dc staf van de, Tweede Divisie vertrekt zeer binnenkort naar Indonesië. Gevonden voorwerpen Schuifmaat, kinderbril, vier bril len, br. Kin schoentje, zes pakjes bonnen (Ziekenfondspremie), zilv. armband, enkele portemonnaies, ceintuur (verguld) badpak m. hand doek, parapluie, motoriasjc met ge reedschap, armstoel, enige houden, levensverz.polió, twee lvin.kruiwa- gens, enige inlegvellen, twee bl. re genjassen, twee rijwiclslcuteltjcs. zakboekje (t-u- Zijlstra), kam in etui, drie br. Bankpapier, ger. kin- blouse, wit sch las, ger. paraplui- hoes, gr. gummibal, contactsleutel tje (wetalina), br. portefeuille, hl regenjas, passer, kin.-cap, vulpen (paars) actetas met in^- Op Dinsdag 8 Juli zal de Provin ciale Staten van Utrecht haar eer ste gewone -zitting houden onder voorzitterschap van de Comm. der Koningin de heer M. A. Reinalda. Behandeld zullen o.m. worden voor stellen tot subsidiëring van de Op- bouwstichting voor Maatsch. Werk, een Proefboerderij, Conservatorium van de Maatsch. der bevordering der Toonkunst en garantiefonds openluchtconcert te Harmeien. De Franse Nation alb Vergade* ring heeft gisteravond met 331 te gen 247 stemmen Schumans be zuinigingsmaatregelen goedge keurd. grand Wij vindeA de korte Nederland se speelfilm „Zes Jaren" belangrij ker dan de pompeuze Amerikaan se showfilm „Swing it" (Grand). Het plan tot het maken van „Zes jaren" ontstond na een ver zoek, dat het „World Student Ser vice Fund" in Amerika aan do Stichting Nederlandse Stuclentcn- hulp richtte. Dc Amerikanen wensten o.a. filmmateriaal over studentenleven tijdens de bezet ting. De opnamen werden begon nen onder regie van H. M. Joseph- son. De film,speelt in Leiden cn do hoofdrollen worden vervuld door Leidse studenten. Er wordt een beeld gegeven van hetgeen er in en buiten dc universiteit ge beurde. toen Mei 1910 kwam. tocr^ Nederland capituleerde en dc Duitse maatregelen steeds meer in het politieke, maatschappelijke en religieuze denken van ons volk ingrepen. De film maakt zich niet aan heldenverering schuldig en, ofschoon wij niet voor verrassin gen geplaatst werden is dit werk van Nederlandse bodem aan vaardbaar en zelfs verdienstelijk. „Swing itYde hoofdfilm in het Grand-theatre, zal vooral het jon gere publiek aantrekken. De com binatie met „Zes jaren" lijkt ons niet gcslaagcl In dit swing-geval, dat voor velen zijn waarde zal hebben, vechten twee mannen voor een vrouw cn in „Zes jaren" vecht een -heel volk voor zijn be staan ArtiQ Shaw en zijn hand spelen, Fred Astaïrc'tdpt en Paillette God- dard schijnt een typische „Yan kee-girl" te zijn. CITY. Het is wel gemakkelijk om een geest als beschermengel te hebben, als je wordt bedreigd door iemand, van wie je dat allei minst verwacht. Zonder haar lieftallige vriendin zou 4dc jonge kasteelbewoonster reeds de eerste dag na haar terug keer ut China vermoord zijn. Nu treft dit lot haar vriendin, die daar door echter meteen op liet spoor komt van de misdaad die om Ann wordt voltrokken. Dc dode vrien din, Marion, roept de hulp in van de heer Topper, met wie de twee meisjes naar het kasteel zijn komen liften. De dolste situaties ontstaan, wanneer de geest van Marión zich zo nu en dan onzichtbaar maakt. Ten tóp gevoerde griezeligheid, de meest waanzinnige situaties en kos telijke trucs, ziedaar de film, die deze week in City draait: „Mr. Top per keert terug," AL sneller en snel ler teil de mens door het luchtruim sui zen Ret wereldsncl- heidsrecord, dat vorig jaar door het Britse straalvliegtuig Gloster Meteor uerd gevestigd, is onlangs <loor de Amerikant- na vele vergeefse pogingen eindelijk voorbijge streefd met n 'schroef- Iojs' vliegtuig van het type „Shooting Star" (Verschietende Ster), dat een snelheid be reikte van ruim 1003 km per uur. De strijd om de felbegeerde snel heid sic er eldtitel is hier mee eerst r/echt ont brand! De Britten staan alweer klaar met een nieuw type vliegtuig, de hierboven afgebeel de Vickers Superma- mie „Attacker", waar mee zij volgend jaar het teer eld snelheidsre cord weer op hun naam hopen ie brengen, llet is een éénpersoons- jachtvliegtuig uitgerust met een Rolls Royce straalmotor geplaatst in ue romp cn met de uit laat in de staart. Let op dc typische bouw van dij nieuwsta sncl- heidsphenome en! De neus van ue romp is scherp gepuntdc vleu gels zijn uiterst dun en klein van oppervlak terwijl de bestuurders- cabine vér naar voren werd aangebracht. De groot c opening vlak onde- dc cabine is de luchtinlaat voor de mo torIn geval van nood kan de bestuurder zich met stoel cn al uit het toestel laten wegschie ten, waarna hij per pa rachute veilig de grond kan bereiken. Er volgen nog meer Vervoerde het^pcciale trans atlantische' vrachttoestel van de KLM, dat eenmaal per week van New York naar Am sterdam en terug vliegt vorige week 200.000 paar nylon kou sen, twee meterslange schceps- assen van 2500 ton cu een schaap, titans bevinden zich aan boord van dc KLM C 54, welke heden op Schiphol wordt verwacht, twee com- pletet vliegtuigen Zij zijn een zending v in dc Tun child Engine and Airplane Corp. en do Beech Aircraft Corp., welke voor dc eerste maal hun producten per vliegtuig over de oceaan laten vei voeren Het zun een Fairchild F-24, bestemd voor de importeurs in Zurich en een geheel metalen Beechcraft Bonan za. heide plaats biedend aan vier personen, bestemd voni de firma Victor Helfenbergor te Parijs. Na1 nankoiysi zullen dc twee vliegtuigen gemonteerd worden door technici van de KLM cn daarna naar de plaats van bestem ming worden gevlogen. Bcechcraft Aircraft Corp. ver klaarde, dat deze zending tie eer ste is van zes Bonanza vliegtui gen. die per vliegtuig naar Europa /uilen worden vervoerd, lei wijl Fairchild Corp. de verzending van nog drie F-24 toestellen heeft aan gekondigd. Ongeveer 450 Duitsers ,Uic bij het uitbreken Van de oorlog in Indone sië vertoefden, keerden gisteren naar de „Heimat" terug. Zij"' vvaren met de „lndrapuera" te Rotterdam aangekomen cn werden per trein naar het kamp Neucngamme ver voerd. waar zij voorlopig zullen blijven. Van hieruit zullen zij over Duitsland worden gedistribueerd. Om kwart over zeven arriveerden zij in goederenwagons te Oldcnzaal, waar hun ccn warme maaltijd werd verstrekt. Om half negen vertrok ken zij naar hun vaderland, dat sommigen nooit hadden gezien en enkele slechts in zijn prille jeugd had gekend. Bij het transport wa ren verscheidene inlandse vrouwen, die in Indonesië met Duitsers wa ren getrouwd, en nu voor het eerst voet hadden gezet op Europese bo dem. Voorts bevonden zich onder hen leden van dc voormalige Duitse kriegsmarinc, die bij acties in het Verre Oosten krijgsgevangen waren gemaakt. Toen een 23-jarige Vlaardingsc jongeman dezer dagen een lucifer aanstak, viel er waarschijnlijk een vonkje op zijn broek, met het ge volg, dat hij even later na een ont ploffing in lichter laaie stond. Hoe wel omwonenden het vuur met water blusten, bleek het slachtoffer zo zwaar gewond, dat overbrenging naar het ziekenhuis noodzakelijk was. Twee deuren van de woning cn enige ruiten werden vernield. De recherche heeft inmiddels vastgesteld, dat de jongeman, die op een chemische fabriek te Pernis werkzaam is, enige lappen vilter- doek had weggenomen. Van dit doek. dat sterk explosieve stoffen bevat, had hij een broek laten ma ken, die hij pas één dag droeg. In verbat>d met dit zeer merk waardige ongeval, wijst de politie een ieder op het gevaar van het bezitten van dergelijke stoffen, welke gelijken op geel katoen. Zij raadt met klem aan, zulke stoffen ogenblikkelijk in te leveren. Georges Bidault, de Franse mi nister van Buitenlandsche Zaken zal in het begin vandc volgende week in Londen aankomen om met Bevin verdere besprekingen te voe ren ter voorbereiding van de te houden conferentie van Europese landen over het plan Marshall voor hulp aan Europa, aldus wordt uit gezaghebbende bron vernomen. De juiste datum van zjjn aankomst is nog niet bekend. Hoogland Medische dienst Alleen voor spoedgevallen is Zondag a.s. dr. W. F. Klaarenbeek te Hoevelaken te raadplegen. Tel. K 3495—210. Soest Het lokkende goud Op liet NicuwerhOcUsplein werd in een naast garage gepar; keerde auto des nachts sla p, ntl meisje aangetrofreii. /Ji ga voor bij haar oudo e tc Bussiim ziin weggelopen. Uit h< t 10 **us| suit! ingestelde ondersork Week liet metste <c Hjn do 10 jai ige j U £j| werd door dc Bussumsc politic gezocht, daar lU ten ua- dele van haar mevrouw gouden sieraden had gestolen. Ue g> uden sieraden droeg liet •meisje bij Zich. Ze is naar Bus- turn overgebracht. Veelbelovend heerschap Enige Hid geL-en W- huize van M. 1 -t 0(,n dcnlaan te Soes duincti u't ccn schuur een rijwiel en ca"'ve,b i.roek gostlolen. De dl der kon t Groningen worden gearresteerd jut een verpleegde ui bet Ituks Opvoeding» Geslicht te Amersfoort te zijn. Volgens zijn bekentenis bad lm te hoest ook nog een damestas niet inhoud cn irige kledingstukken gestolen. Na zich in liet bos van zijn ge- stiebtskleven to hebben 0I1,daar ging liij per rijwiel naar Soest- ctilk en van daar. per trein naar /.andvoort: bet rijwiel het hU te Snestdijk achler. hetwelk daar nok is gevonden. Tfe Zandvoorl «loop hu m n* i bemeenlehuis en slol daar «J pistool, vandaar begaf hij zich naar Groningen, maakte daar goede sier en werd ten slotte al aam- in een bioscoop gearresteerd toen hij liet gestolen vuurwapen aan medebezoekers liet zien. Inbrekersgilde actief lil de nacht van Donderdag op Vrijdag in in onze gome nto op nieuw twee plaatsen ingebroken. In de pastorie van dc It K. lverk in Soest Zuid werden da heren ei liter gestoord zodat zii voordat z.ii hun slag konden slaan, de vlucht namen. Bij oud-minister De Geer aan de Kerkstraat, had den zij meer succes, hcuel wij een pgavo van hcj gestolcne nog niet kunnen geven. Ben uitgo- b-eid onderzoek wordt ingesteld. algemeen zwemverbod Nu het Natuurbad te Soestdui- ncn door het gemeentebestuur »|s openbare zwemgclcgenhCid is a ingevvezen. is bet volgens ge meenteverordening verboden in do Tivier Dc Eem cn elders (e iwemmen. Predikbeurten Oude Kerk 10 uur Cand. J Moll, (Utrecht). 'Emvnakerk 10 uur Ds D v Krugten, 17 urn- Ds P de Looze (Hilversum). Hees 10 uur Dc E G~ocneveld. Zonnegloren 10~ uur Dr II Berkhof (Zeist). Fltheto 10 uur Kinderkork. Wilhelminakerk 10 en 17 uur Ds. H v d Berg, Voorber. H. \vond- maal. Juliannkerk 8.30. 10.15 en 1G.30 uur Ds A Brouwer. Gercf. Kerk gebouw Buntwog 10.30 en 17 uur Ds J Waagmeester (Baam) Geref. Gemeente, Klein© Rem- hrandtzaal 10 en 17 uur Leen dienst. Chr. Geref. Kerk 10 en 16 uur Ds L de Holtzigter (Hir- lingen). Vrijz. Godedicnstigen, Afd. Ned. Prot. Bond. Gebouw Religie en Kunst, 10.30 uur Ds v Aalst. Maandag 7 Juli Geref. Gemeen- t-- Kleine Rembrandtzaal 19.30 uur Ds. M. Blok (Zeist). examens Voor het M.U.L.O. diploma 'A. Slaagde tte Hilversum de volgen de leerlingen der Van der I-lucht U.L.O. school: Miencke Blom, Ties Rubingh, Nico Schelois en Siegfried Tscliur. Vpor het toelatingsexamen van c,V R.H.B.S. te Amersfoort slaag den: Jim Gaytant, Dick Maris. Mies van Neerbos. WiUemien Nij dam, Henk Scheffer en Ilenk de .Vries. Voor bet Lyceum te Baarn slaagden: Rudi Blok, Jan v. d. Hoek, Nellie Mol, Mies de Roos en Joop van Straten. Voor het Christ. Lyceum te Hil versum slaagde: Jan Veldhuizen. medische dienst Zondag 6 Juli is geopend ipoU heek „S'oestdijk", van Weede- etraat 46, ZATERDAG 5 JULI Avonprogramnift HILVERSUM 1. 301.5 M. 19.0® Nieuws; 19.20 „Ditjes cn Datjes"; 20.00 Nieuws; 20.05 De gewone man zegt er 't zijne van; 20.20 ,,Wi« weet hoe deze plaat heet?"; 20.30 Lichtbaken door Henri dc Greevè; 21.00 „Weekend serenade"* 21.30 „Muzikale tombola"; 21.50 Verslag N.E.C.Ajax; 22.00 „De Gelaarsde Kat" 23.00 Nieuws; 23.20—24.00 Laat symp.hortisch concert HILVERSUM 2, 115.5 cn 213 M. 19.00 Jo Hekster viool en Jean An- tonictti, piano; 19.30 Uitzending voor de jeugd; 20.00 Nieuws; 20.15 En nu Oké! 21.30 Vaudeville- orkest; 22.00 Dc cllendigcn, hoor spel; 22.30 Malando en z(jn Tango rumba orkest; 22.55 „Tour <le France"; 23.00 Nieuws; 23.15 Kwartet Jan Corduwener; 23.45 24,00 „The Licht Opera Company" met orkest. ZONDAG 6 JULI HILVERSUM II. 415 M. 8.00 Nieuws; 8.18 Pbilharmoniseh orkest van Londen; 8.30 Voor het Platte land; 9.15 Geestelijk leven; 10.00 „Klankenpanorama"; 10.30 Kerk dienst 11.45 „Tot het hart van hot vblk";12.30 Dc Zondagclub; '12.40 Zaandarhs mannenkoor, 13.00 Nieuws; 13.50 Spoorwegen spreken; IJ.05 Boekenhalfuur; 14.30 Kamer orkest; 15.15 Filmpraatje; 15.30 Thé Dansant; 16.30 Sportflitsen; 17.00 Vier EsSays;, 17.30 Fanfare corps; 18.00 Nieuws en sport; 18.15 Sport; 18.30 Operette-klnnkcn; 19.00 Rndiolympus; 19.30 Stradiva Sextet; 20.05 Actunhteitcn. 20.15 Politic-muziek; 20.50 „De twee Egyptische dieven", hoorspel; 21.20 Intieme Parade; 22.15 Radio-Phil- harmonisch orkest; 23.00 Nieuws. HILVERSUM I, 301 M. 8.15 man tot man; 8.30 Kerkdienst; 10.00 Hoogmis: 12.15 „In 't Boeck- huys"; 12.30 Ka rooi Septet; 13.00 Nieuws; 13.16 „Welk Boek?; 13.40 Apologie; 14.00 Walsen; 14.30 Re sidentie Orkest; 15.30 „Tussen der wereld onrust en leed"; 1C.20 Ka tholieke Arbcideisbeweging; 17.U0 Kerkdienst. 18.30 Strijdkrachten; 19.00 Orgelspel; 19.30 Nieuws; 20.00 Actualiteiten: 20.07 Dc gewo ne man; 20.15 „Dc Zilvervloot"; 21.00 Flitsen; 21.15 „De martelaren van Gorcum"; 22.35 „Vaders dag boek"; 22.30 Nieuws. MAANDAG 7 JULI Ochtend- en middagprogramma HILVERSUM II, 115 m. 7.00 Nieuws; 7.15 Gymnastiek; 9 15 Morgenwijding; 9.35 Arbeidsvita minen"; 10.30 Van vrouw tot vrouw; 11.00 „Op cle Uitkijk"; 11.15 Licht Syphon isch concert; 12.00 Dansmuziek; 12.30 In 't Spionnetje; 13.00 Nieuws: f3.15 Het Renova- septet; 11.20 Wat gaat er om in de wereld?; 14.35 Cello en Piano; 15.00 „Bonboniero"; 16.00 „De meneer en de kiosk juffrouw"; 10.30 Grepen uit dc opera; 17.00 „The Skymasters"18 00 Nieuws; 1815 Deens Meisjeskoor. HILVERSUM I, 301 M. 7.00 Nieuws: 7.45 Een woord voor de dag; 9.30 Licht-lclassiclc morgen concert; 10.30 Morgendienst; 11.00 Bloemlezing lilt oude muziek; 11.15 Van oude en nieuwe schrijvers; 11.45 Familieberichten; 12.15 Rhap- sodla-sextet; 13.00 Nieuws; 13.15 Mctropole-orkext. 14 30 Vrouwelijk muzikaal programmk; 15.00 Orgel bespeling; 15.25 Gesare-trib; 16.00 Bijbellezing. 17.30 Sportuitslagen; 17.45 Rijk over zee; 18.00 Schutz- Morvtcverdi-cyclus; 18.30 Strijd krachten. Hoevelaken Predikbeurten Zondag 6 Juli Ned. Herv. Kerk 10 cn 6.30 uur ds. J. van Amstcl, Bed. II. Doop. Geref. Gem. Gcb. ..Boilwlust** 9.30 en 6.30 uur Lecsdicnst. Medische dienst Voor a.s. Zondag \\ordt~de art-s sendienst alleen voor spoedge\al len waargenomen door dr. F. \V. Klaarenbeek. tclcf. 210. Aanvragen rijwielbanden Tot 12 Jfill a.s. worden personen, die na de bevrijding doch niet la ter dan in September 1916 bonnen vóór één of meer toerbuitenban- den hebben ontvangen doch geen gebruik hebben gemaakt van do in Mei j.l. gegeven gelegenheid tot aanvragen' alsnog hiertoe in cle gelegenheid gesteld. Nieuwe bonkaarten Maandag 7 Juli a.s. vindt van 9.30 tot 12.13 en van 1.00 tot 3 30 uur de uitreiking plaats van de bonkaarten 709 aan zelf verzorgers' met de OJganisaticnummcrs 1359- 1490. Op dezelfde tijden vindt og Woensdag 9 Juli a.s. de uitreiking plaats aan zelf verzorgers met or- ganisatienummers 1591 en hoger. Medebrengen de stamkaarten en de bonkaarten 707 met daaraan de inwisselingsbon. Kind bij ongeval gewond Vrijdagavond omstreeks kwart over negen vond bii dc ingang van huize „Te Hoevelaken" een ongeval plaats waarbij het zoon tje van de heer M. G., wonende te Hooglanderveen vrij ernstig werd gewoTfd. De lieer G. reed rnct ziin motorrijwiel in de richting van het kruispunt. Van tegenoverge stelde zijde naderden twee hooi wagens, waarachter de expediteur H. uit Bamevekl reed. Bij het pas seren merkte H. op het laatste ogenblik dc motorrijder op doch kon. evenals dc heer G. een aan rijding niet nicer voorkomen. Het zoontje van dc heer G., dat op do tank gezeten was werd tegen do grond gesmakt en liep daarbij ernstige verwondingen aan het hoofd op. Het kind werd door dr. F. W. Klaarenbeek die terstondS ter plaatse was, naar dieus wo ning vervoerd. Dc heer G. kreeg lichte verwondingen aan-een van zijn handen liet motorrijwiel werd vrij zwaar beschadigd. Opbrengst collecte De gehouden collecte ten bate van 'l Pïins Bern hard fonds bracht op f 100,53. Zwarte kaasjes achterhaald Op de Xijkcrkcrstraat lïield de Rijkspolitie zekere C. van N.. wo nende aan de Hogcweg, aan. Bij onderzoek bleek de man twee clandestiene kaasjes te vervoeren.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1947 | | pagina 5