DAGBLAD VOOR AMERSFOORT r 3 Indonesische antwoord-nota nog „onbevredigend" Acht landen aa n vaarden reeds Brits-Franse uitnodiging Verplicht mu ziekonderwij s op gymnasium en HBS BeNeLux-handelsaccoord is getekend J SETYADJIT EN MR. TAMZIL WEER NAAR DJOGJA Minder jagers Brabants dorpje in grote opschudding JULI - HOOIMAAND Finland, Roemenië laten afweten Economischdrskan leraar worden Vietto leidt weer, Camellini tweede Belangrijk voor de wederopbouw Tropenkolder in Zuid-Celebes Gironummer 510330 Bank: R damsche Bank Postbus 9 Abonnementsprijs: 031 per week of 4.— per kwartaal Losse nummers 10 et UITGAVE VAN DE STICHTING HET PAROOL Maandag 7 Juli 1947 Nr. 687 6e Jaargang Red. en Adm.: Snouckaertlaan 7, Amersfoort Telef. redactie 4291 Tclef. administratie 6235 Directeur-Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDER DE NIEUWE REPUBLIKEINSE NOTA, Zondag door Setyadjit (vice-premier) en mr. Tamzil (onderminister van buitenlandse zaken) overhandigd, wordt in officiële Nederlandse kringen te Batavia opnieuw onbevredigend geacht. Naar ver luidt aanvaardde de Republiek wel de vorming van een interim- regering met de vertegenwoordiger van de Kroon als hoogste gezagsdrager, maar niet de gemeenschappelijke gendarmerie en niet alle voorstellen over de buitenlandse dienst. Setyadjit en Tamzil zijn vandaag weer naar D jog ja vertrok ken om het republikeinse kabinet te bewegen, de nota opnieuw te bezien. Mr Tamzil, de nieuwe vice- minister van buitenlandse za ken, heeft meegedeeld, dat de republikeinse delegatie als volgt is samengesteld: Voorzitter: Hadji Agoes Sa- lim; leden: Kasimo, Gani, Lei- mena, Djoeanda en Soesanto. De laatste zal het voorzitter schap waarnemen, zolang Agoes Salim nog afwezig is. De adviseurs der delegatie blijven in functie, en het is mogelijk, dat het college nog zal worden uitge breid. Tamzil zeide verder optimis tisch te zijn ten aanzien van de hervatting van de besprekingen. Hij noemde het republikeinse stand punt betreffende een gemeenschap pelijke gendarmerie duidelijk na de nota van Soekarno van 27 Juni. De kwestie van de buitenlandse betrek kingen is nog in discussie. „Geen enkele partij in de republiek oorlog", gde wil zei de vice-minister. Hij voegde hieraan toe, dat indien er voorbereidingen zijn getroffen voor een verschroeide aarde-actie, dit geschied is ter zelfbeveiliging na het bekend worden van de dagorder van generaal Spoor, die hij geloof waardig achtte. Zondagavond hebben Van Mook, de C.G. en de adviseurs op paleis Rijswijk het republi keinse antwoord besproken. Volgens officiële Nederlandse kringen wordt de nota onbe vredigend geffcht. „Buitengewoon vaag Volgens Nederlandse zegslieden wordt de republikeinse nota in Ba tavia buitengewoon vaag geacht Men houdt nier nog terdege reke ning met de mogelijkheid van een militaire actie. Het zal echter nog wel een week duren voor men een beslissing neemt. Dezelfde zegslieden legden er de nadruk op, dat Nederland de eis in zake een gemeenschappelijke Ne derlands-Indonesische politiemacht in de Republikeinse gebieden nog niet heeft laten vallen. De Republi keinen hebben zich tegen zulk een politiemacht hardnekkig verzet en te kennen gegeven, dat zij een compromis zou betekenen, hetwelk geen enkele Republikeinse regering m haar staatkunde kon aanvaar den. In neutrale kringen in Batavia werd vandaag verwacht, dat de Verenigde Staten op hun aide-mé- moire zouden doorgaan, wellicht door het aanbieden van arbitrage. Deze zou de zekerste garantie vor men voor het handhaven van de vrede. Herziening te Djocja Setyadjit en Gani zouden vanmid dag per vliegtuig naar Djocjakarta terugkeren, aldus A.P., om in aller ijl alsnog de Republikeinse regering te bewegen de nota van Zondag aan Nederland opnieuw onder de ogen te zien. De Nieuwsgier die beschouwd Ierse minister komt naar ons land Hedenmiddag zal op Schiphol de Ierse minister van Industrie en Han del arriver *n. die enkele daeen in ons land zal vertoeven. Hij wordt verge zeld door mr. W. van Tets, de Ne- aerlandse zaakgelastigde in Dublin, eer aantal Ierse journalisten en lucht vaart-autoriteiten. Dinsdagavond biedt de Nederlandse regering de Ierse minister een diner aan in kasteel „Oud V.' ^naar". Minister dr. Huysmans zal daar een toespraak houden. Horlogesmokkelaars veroordeeld Reeds lieel spoedig heeft de Economische politierechter te Rotterdam uitspraak gedaan in de grote horloge ermokkelaffaire, waarover wij vorige week uitvoe rig berichtten. S. hoorde tegen zich eisen 6 maanden gevangenisstraf. Rr werd gelijk uitspraak ge daan en de straf werd gphalveerd Tegen H. V. Jr. werd 4 maan den goeisl. doch werd veroor deeld tot 1 maand. B. werd veroordeeld conform de eis n.l. 1 maand voorwaardelijk met een proeftijd van drie.jaar. De helers zullen later nog voor de politierechter moeten ver schijnen. HOGE PRIJZEN STAATSLOTERIJ 501e Staatsloterij, le klasse, le trekking: 1000.— 1904, 5231, 13700 1500.— 9181 5000 6086 400— 5451, 6391 200 5198. 9633. 14216 100.— 2054. 4490. 4575, 10214, 18443, 19621. wordt als vertegenwoordiger van de liberale Nederlandse mening schrijft vandaag dat een tussen de Nederlan ders en Indonesiërs bestaande kloof met betrekking tot de kwestie der vertegenwoordiging in het buiten land en de gemeenschappelijke gen darmerie thans onoverbrugbaar lijkt. Er bestaat grote kans dat ten gevolge van de Indonesische nota van Zondag een normale manier om de overeenkomst van Lingadjatti ten uitvoer te brengen door middel van discussie, thans niet meer bruikbaar wordt beschouwd. „De situatie is -tragisch, maar hoe het ook zij, men kan niet tot in het oneindige bljjven praten," schrijft het blad. Meerderheid voor Franco De Spanjaarden zyn Zondag naar de stembus getrokken en zo als te verwachten was. zal Franco's opvolgingsweg een zekere meerder heid krijgen. Uit de reeds gepubli ceerde cyfers blijkt echter dat het aantal onthoudingen niet onaan zienlijk zal zijn. Het Spaanse pers agentschap schreef Zondagavond over een opkomst van 60 der kiezers. Drie Franse vliegtuigen verongelukt Bij vliegdemonstraties zijn Zon dag drie Franse vliegtuigen veron gelukt. twee in Frankrijk en één in België. Bij deze ongelukken kwam een piloot om het leven, terwijl een am.ere ernstige verwondingen op liep. Een F. ns legervliegtuig stortte bij een vliegdemonstratie te Dijor neer. Hierbij werd de piloot ernstig gewond. De piloot van een Franse Courlis eendekker werd ge dood bij een demonstratie van ver schillende typen vliegtuigen op het vliegveld Villacoublay bij Parr.s Het derde Franse toestel stortte vooi de ogen van 8000 toeschouwers brandend neer bij een demonstratie te Brussel. In dit geval wist de pi loot zich met de parachute te reu den. Helse machines bij Whitehall... In een auto voor het gebouw van de „Daily Express" in Fleet street te Londen zijn explosi/a gevonden. Ze waren in een krant gewikkeld en werden door de chauffeur ontdekt, nadat hij de wagen korte tijd had verlaten. Een kwartier later werden in een auto bij Whitehall, waar zich regeringsgebouwen bevinden, nog meer helse machines gevonden. Deze waren niet scherp gesteld en de po litie vermoedt, dat iemand ze in haast in de auto heeft gedeponeerd om ze kwijt te zijn. Ook hier waren de explosiva in krantenpapier ge wikkeld. Scotland Yard stelt een on derzoek in. Nehroe biedt zijn ontslag aan Nehroe, vice-president van de voor lopige Voor-Indische regering, en zijn ministers hebben aan de onderkoning, lord Mountbatten, hun ontslag aan geboden. Deze stap werd reeds ver wacht en is gedaan om de onder koning in staat te stellen een nieuwe regering te vormen, die past bij het verdeelplan. Het betekent dus geen ontbinding van de voorlopige rege ring. Wildstand loopt gevaar Sedert de bevrijding is het aan tal jachtacten belangrijk toegeno men met welke toeneming de be hoefte aan jachterreln aanzienlijk is vergroot. Door intensivering van de jacht dreigt het wild zodanig te worden verminderd, dat in vele streken van ons land weldra van enige wildstand geen sprake meer zal zijn. Eén en ander is voor de minister van Landbouw, Visserij en Voed selvoorziening aanleiding geweest om de burgemeesters te instrueren ooi ter bescherming van de wild stand geen jachtacten af te geven, in.Iien niet kan worden aangetoond, dat gejaagd wordt op terrein van tenminste 40 ha, waarin ten aan zien van de jacht een cirkel met een straal van tenminste 150 m kan worden beschreven. Deze beperking geldt niet voor houders van kleio- jachtacten, tot het vangen van wa terwild met net. Utrechts metaalbedrijf fraudeerde Bij een onderzoek, dat inspecteurs van de centrale dienst \oor de eco nomische controle (CDEC) hebben gedaan bij eei. groot metaalbedrijf te Utrecht is vastgesteld, dat dit bedrijf bijna 2.400.000 kg nieuwe en oude metalen heeft verkocht zonder dat hiervoor de vereiste vergunningen van het rijksbure u voor metalen waren aangevraagd en verkregen. Uiteraard is proces-verbaal opge maakt. Prof. Best in ons land Prof. C. H. Best, die in 1921 sa men met dr. Banting het insuline ontdekte, dat een omwenteling in de behandeling van suikerziekte veroorzaakte, arriveerde Zaterdag middag met het stoomschip „Veen- dam". Hjj was vergezeld door zün vrouw en 18-jarige zoon. Prof. Best zal e.e» tournée maken door een gedeelte van West-Europa en lezingen houden te Brussel, Luik, Leuven en Londen. Zaterdagavond sprak hjj in de aula van het Aca demische Ziekenhuis te Leiden over zjjn ontdekking van en proeven met het insuline. Twee jongens zagen Maria-verschijning (Van een eigen verslaggever) Duizenden Nederlanders zijn vorige week Vrijdag naar een Brabants dorp gereisd op het "erucht, dat zich aan twee dorpelingetjes de wonder baarlijke verschijning van Onze Lieve Vrouw had voorgedam, die zich op die dag zou herhalen. Auto mobilisten, motorrijders, fietsers en wandelaars overstroomden het plaatsje Vorstenbosch. Het was juist een week geleden, dat het wonder had plaats gehad. Anton en Bertus d. Velden, 12 en 11 jaar, waren bij oom kersen eraan plukken Om de weg naar huis te bekorten liepen zij over de akkers van buren. Het was reeds donker. Plotseling, zo ver klaarden de jongens, ontstond een hevige lichtgloed en daar middenin zagen zij een vrouwelijke gestalte, waarin, zij Maria herkenden. Thuis gekomen vertelden zij hun moeder v/at hun overkomen was, die pas enkele da^en later de pastoor ervan kennis stelde. Hoewel deze zeer sceptisch stond tegenover het ver haal kon niet verhinderd worden, dat het bericht over de verschijning te Vorstenbosch zich verspreidde. Daar aan was vastgeknoopt, dat Maria be loofd zou hebben terug te komen. Een bedevaart naar het dorpje was het gevolg. De .kinderen zelf hebben nooit gezegd, dat de verschijning een woord met hen gewisseld had. De geestelijkheid neemt een zeer gere serveerde vhouding aan. •'V Acht landen. Belgie. Nederland. Luxemburg. Griekenland. Eire. Italië. Portugal en Turkije, hebben de uitnodiging van Bevin cn Bidault voor de conferentie te Parys aanvaard. Finland en Roemenie komen niet, Hongarije waarschijnlijk ook niet: de Scandinavische landen zullen dere week con fereren en van Oostenrijk en Polen wordt verwacht, dat zij de uitnodiging zullen aannemen. Van de overige landen zün nog geen reacties bekend. Donderdag moeten de antwoorden binnen zyn. den zal worden. Deze landen1 stahn welwillend tegenover het voorstel. Spaans protest Naar .te Madrid ofricfecl is mee gedeeld. zal Span.ïe krachtig bii de Britse regering protesteren tegen de uitlatingen over Spanje in ver band met het plan-Marshall. Het protest is aan Engeland ge richt. daar Spanje geen geregelde diplomatieke betrekkingen met Frankrijk onderhoudt, maar zou voor Frankrijk bedoeld ziln. De Franse regering zal een geel- boek publiceren inzake de driemo- gendhedenconfcrentie van Parijs. Bij de slotzitting van de confe rentie heeft de Sow jet-af gevkardig- de, Molotof, de hoop uitgesproken, dat het betrokken document door het publick gelezen zal kunnen worden. Bevin zowel als Bidault zeiden, dat z\] hoopten, dat het pu bliek zich op de hoogte zou stellen. In het begin van deze week zal een belangryke Tsjechoslowaakse regeringsdelegatie naar Moskou vertrekken. Ofschoon niet het doel van het bezoek, zal ook de komen de conferentie te Parijs worden be sproken. De delegatie zal waar schijnlijk worden geleid door de eer ste minister, Gottwald. en de minis ter van buitenlandse zaken, Masa- ryk. Ook de minister van handel, Ripka, gaat mee. Muziek- en zangonderwijs zal op gymnasia en H.B.S.-en verplicht wor den als de wetsontwerpen „wijziging en aanvulling hogeronderwijswet" en „idem middelonderwijswet" door het parlement worden goedgekeurd. De minister van O., K. en W. heeft echter in deze ontwerpen vastgesteld, dat van deze verplichting onder bepaalde omstandigheden ontheffing kan wor den verleend Door het wetsontwerp „wijziging en aanvulling van hogeronderwijs wet" krijgen openbare gymnasia mogelijkheid af te wijken van alge meen leerplan en zal aan besturen van de bijzondere gymnasia meer vrijheid gegeven worden het onder wijs in verschillende vakken naar eigen inzichten te regelen. De rege ring stelt niet meer de eis, dat het subsidie op een bedrag per klasse wordt vastgesteld. Het wetsontwerp „wijziging en aanvulling van de middelbaaronder wijswet" opent ue mogelijkheid voor gesubsidieerde inrichtingen van mid delbaar onderwijs naar andere in zichten te werken. Op dezelfde voet als voor de open bare H.B.S.-en zal het mogelijk wor den aan meisjes-H.B.S.-cn een bij drage uit 's rijks kas te verlenen. Cursusduur dezer scholen is be paald op vijf jaar. Bij de regeling der schooltijden is gezorgd, dat de leerlingen dier scholen godsdienst onderwijs kunnen genieten. Zij, die het doctoraal examen in de economische wetenschap pen hebben afgelegd, kunnen in de toekomst les geven in de han delswetenschappen aan de H.B. S.-en de handelsdag- en han delsavondscholen. Gesubsidieerde bijzondere H.B.S.- en. die dit ernstig begeren, zullen met behoud van haar aanspraken op sub sidie of van haar eindexamenrechten meer vrijheid verkrijgen het onder wijs naar eigen inzichten te regelen. Scandinavische landen houden bespreking Het besluit van de Finse regering om niet aan het plan-Marshall deel te nemen, wordt in Helsinki voor lopig genoemd. Als redenen werden gegeven: politieke en geografische gronden. De meeste Finse ministers zouden de uitnodiging hebben wil len aanvaarden, maar men vreesde dat de Sowiet-Unie deze stap zou afkeuren; er wordt verder de aan dacht op gevestigd dat het vre desverdrag met dc Sowjet-Unie nog niet geratificeerd is. Het Roemeense regeringsblad „Universul" meldt, dat het Roe meense standpunt ten aanzien van het plan-Marshall in overeenstem ming is met de opvatting van Mo lotof over het herstel van Europa. Volgens het Hongaarse commu nistische blad „Sabad Nep" kan Hongarije de uitnodiging „om zich aan te sluiten bij een anti-Sow.jet- bloc" niet aanvaarden. „Hoe zeer Hongarije een buitenlandse lening ook nodig moge hebben, het kan deze niet met de beperking van zijn nationale afhankelijkheid betalen." Het Hongaarse socialistische blad .Vilagossag" schrijft dat de Hon gaarse, socialistische party alles zal loen wat m haar vermogen ligt om te voorkomen, dat Europa in twee bloes wordt verdeeld. Noorwegen heeft het initiatief genomen voor een conferentie met Zweden en Denemarken over de uitnodiging van Bevin en Bidault, die Woensdag of Donderdag gehou- Marokkanen krijgen meer zelfbestuur Het Franse ministerie van buiten landse zaken heeft een aantal be stuurswijzigingen voor Marokko be kend gemaakt, die tot doel hebben de Marokkanen meer dan tot dusver te betrekken bij het bestuur van hun land. Er zal een ministerraad wor den gevormd onder het voorzitter schap van de grootvizier (de eerste minister van staat van de sultan). De raad zal bestaan uit 10 Marokka nen en 10 Fransen. Verder zyn op hoge posten op de door Fransen ge leide ministeries Marokkanen be noemd in de functie van eerste assis tent. Abdel Krim heeft in verband hier mee verklaard geen vertrouwen te hebben in de Franse maatregel. Hevig gevecht aan Zuid- Slavische grens In het gebied van Doiran bij de Joegoslavische grens is een hevig gevecht ontbrand tussen Griekse regeringstroepen en een grote leger- formatie uit Joego-Slavië. Volgens een dagorder van de bevelhebber van het derde leger wordt de hulpverle ning van nabuurlanden aan de op standelingen steeds minder verbor gen gehouden, meldt A.F.P. uit Salo- niki. Ex-koning Carol gehuwd Ex-koning Carol van Roemenië is in het huwelijk getreden met Magda Lupescu, met wie hij sinds jaren bevriend is. De huwelijks plechtigheid werd gehouden in het Palacehotel te Copacabana Boli via), waar zij ernstig ziek ligt. Acht jaar voor Gejus van der Meulen Gejus van der Meulen, de 44- jarige ex-doel verdediger van het Nederlands voetbalelftal, is van morgen tot acht jaar met aftrek veroordeeld. De procureur-fiscaal aan het Bij zonder Gerechtshof te Amsterdam had twaal' jaar geëist. Geen drank voor soldaten Alleen officieren en onder-offi cieren van 25 jaar en ouder zullen in het vervolg jenever krijgen. Twee verrassingen op de negende (BriangonDignci en tiende etappe (DigncNice): Vietto herwint dc gele trui. cn Camellini. de Italiaan uit de „Nederlandse" ploeg, schuift op naar de tweede plaats. Vietto won Briangon—Digne, Ca mellini DigneNice; verder werden zij begunstigd door de rivaliteit van de twee leidende Italianen, Ronconi en Brambilla. De uitslagen waren: Negende etappe: 1. Vietto (Fr.) in 7 uur 23 min. 15 sec.; 2. Lazaridès (Fr. Z.O.); 3. Brambilla (It.) 7.27.35; 4. Robic (Fr. W.) 7.29.49; 5. Teisseire (Fr.); 6. Fachleitner (Fr.); 7. Camel lini (It. gcm.); 8. Impanis (B.); 9. Ronconi (It.); 10. Giguet (Fr. Z.O.); 23. Klabinsky (P. gcm 7.51.33; 44. Joly (B. gem.) 8.8.58; 46. Janssen (Ned gem zelfde tijd. Tiende etappe: 1. Camellini (It. gem.) 8.7.59; 2. Ronconi (It.) 8.9.59; 3. Lazaridès (Fr. ZO.) 8 10; 4. Cal- lens (B.) 8 1013; 5. Tacca (It.) 8.12.18; 6 Thuavre (11e de Fr.); 7. Goasmat (Fr. W.); 8. Brambilla (It.); 9 Vietto (Fr.) 8.14.18; 10. Fachleitner (Fr.) 8.14.20. Algemeen klassement: 1. Vietto (Fr.) 75 2.46; 2. Camellini 75 4 57; 3. Brambilla (It.) 75.5.50; 4. Ronconi <Zw.) 75.6.11; 5. Robic (F W.) 75.27.51; 35. Janssen 77.51.54; 40 Klabinsky 78. 4 26; 54. Joly 79 3.51. Landenklassement: 1. Italië 22" uur 22 min. 5 sec.: 2. Frankrijk 227.10.4: 3. Frankrijk W. 2274944; 4. België 229 39 7: 5. Frankrijk Z O 230.13 54; 6. Zw -Lux 230.16.41; 7. Nederl.-Bui- tcnl. 231.1.17. Verkeerchaos in Venlo De chaotische toestanden, door dc oorlog op velerlei gebied in Ven lo veroorzaakt, hebben ook geleid tot een absolute verwildering op verkeersgebied. Bij de behandeling van dc begroting in dc gemeente raad zijn hierover reeds harde noten gekraakt. Het publick schijnt de verkeersregels vergeten te zijn. Niet alles kan echter op rekening van het publiek geschoven worden, zo zijn er ruim 80 verkeersborden ver dwenen en nieuwe zijn weliswaar besteld, maar nog steeds niet aange komen. Eerst wanneer deze ge plaatst zijn kan de politic tot een volledig offensief evergaan. Tot dat ogenblik -worden er nog allerlei overtredingen oogluikend toege staan. Inmiddels zijn er in Venlo op ander gebied een respectabel aan tal overtredingen begaan. In het eerste half jaar va« 1947 werden er 850 proeessen-verbaal -uitgeschreven wegens verkeersovertredingen. Dit is het hoogste gemiddelde van alle gemeenten in Limburg. Wacht met kopen van fietsbanden! Inschrijvingsbewijzen voor rijwiel banden, welke thans door de distri butiediensten worden uitgereikt, ge ven geen recht op het kopen van banden. Te zijner tijd zal bekend gemaakt worden op welke wijze men door middel van deze inschrij vingsbewijzen in het bezit van ban den kan komc-i. Geeft melkflessen spoedig terug De vakgroep detailhandel in melk, boter, kaas en eieren schrijft ons: „De aflevering van melk en melk producten in flessen ondervindt door allerlei oorzaken ernstige moeilijk heden. Tegenover een toenemende vraag naar melk, pap,* yoghurt e.d. in flessen bestaat geen voldoende aan vulling met nieuw materiaal. Het pu bliek wordt daarom met grote aan drang opgewekt de lege flessen zo spoedig mogelijk aan de melkhande laar terug te geven." Geen spijsolie vóór 4 Augustus Fabrikanten c:i groothandelaren in spijsolie mogen vóór 4 Augustus geen olie aan winkeliers afleveren. Dit is bepaald in een verordening van het bedrijfsschap voor margarine, vetten en oliën welke beoogt een zo gelijktijdig mogelijke aflevering der spijsolie in Augustus te bevorderen. Het nieu* e handelsaccoord tussen de Belgisch-Luxemburgse economische unie en Nederland is te Brussel getekend door baron Van Harinxma thoe Sloot-n, Nederlands ambassa deur en \V. ba.o» van der StratenWaillet, Belgisch mi nister van Buitenlandse handel. Het accoord treedt met terug werkende kracht in werking op 1 Juni '47. cn is aangegaan voor een periode van twee jaar. Zoals reeds mede deeld voorziet het accoord in een handelsverkeer naar beide richtingen vqot een be drag van achttien milliard Belgische franks. Naar minister Van der Stra tenWaillet tijdens een persconfe rentie verkl.-arde betekent het ac coord een aanzienlijke uitbreiding van het handelsverkeer tussen de drie landen. De Belgische uitvoer wordt over de voornaamste industriële sectoren als volgt verdeeld: macbi es fr. 3 milliard 600 mil- lioen (1938: 350 millioen); afgewerkte textielproducten fr. 2 milliard 200 millioen (1938: fr. 420 millioen) ijzerproducten en niet-ijzerhou- dende metalen fr. 4 milliard 500 millioen en fr 650 millioen (1938: 600 millioen voor ijzerproducten en non-fcrrometalen tezamen); chemLche producten, meststof fen inbegrepen, fr. 1 milliard 800 millioen (1938: 189,5 millioen); aan i^lasproducten zal België aan Nederland voor een bedrag van fr. 700 millioen leveren (1938: 40 millioen); aan landbouwproducten fr. 1200 millioen, papier 250 millioen, cera miek 460 millioen. aan stenen en bouwmaterialen 750 millioen. Naar de minister verder mede deelde heeft de structuur van de handel tussen Belgisch-Luxemburgse Unie en Nederland geen essentiële wijzigingen ondergaan. Nochtans is een vermeerdering van de Neder landse uitvoer voor zekere catego rieën van producten waar te nemen, hetgeen overeenkomt met de geest van het accoord van de tolunie met Nederland, dat ten doel heeft de geleidelijke eenmaking der beide economiën te verwezenlijken. ONDER deze aan duidelijkheid niets te wensen overlatende ti tel geeft M. v. B.(lankenstein) in „De Stem van Nederland" van 5 Juli oen beschouwing over: de excessen van onze koloniale oorlogvoering in het (ook nog ta melijk recente) verleden; het gevaar van eigenmachtig op treden van, dus het voeren van een eigen politiek door het militaire ap paraat. waarin o.a. te lezen staat, dat de „staatsgreep" van de Pasoendabeweging door Nederland se officieren op touw is gezet; en tenslotte over. wat ons hier in het bijzonder interesseert: de strafoefening op Celebes. Uit dit laatste willen wij hier een gedeelte aanhalen. „In Zuid-Celcbes waren na de Japanse capit'datie en de daar op volgende woelingen, vele ram- pokkecs. Zuiver is het land nooit geweest. Het is nog betrekkelijk kort geleden gepacificeerd. In het begin van deze eeuw kon geen Luropeuen zonder gevaar voor zijn leven zich builen Mak- kas sar wagen. De rampokkers roofden waar zij konden, maar het liefst bij lieden, die bij de revolutionnai- ren slecht gezien waren. Dat stond beter. Daardoor hadden gelijk elders in Indonesië ex tremisten en rampokkers een ge meenschappelijke marge: ram pokkers, die politiek deden voor de fraaiigheid, en extremisten die buit niet onwelkom was. In de dagen van Den Passar moesten er daarom troepen worden heen gezonden. Deze stonden onder bevel van een kapitein II7., die met de pacificatie belast was. Onder zijn bevel had hij van alles, Europeanen, Indo-Europea nen. Ambonezen, Menadonezen, zelfs Chinezen. Rij heeft zijn laak volgens de kwaadste tradi ties verricht. De schattingen lopen van 10.000 tot 40.000 doden. Aan die schattingen wil len wij geen al te grote waarde hechten, hoe morsig er ook met mensenlevens is omgesprongen. Dal die getallen genoemd wor den heeft echter zijn effect, in de gezindheid der weldenkende bevolking Tot de methodes hoorde, dat iemand uit de kampong gepikt werd om de extremisten aan te wijzen. Weigerde hij, can werd hij op- slaande voet ■neergeacho- ten. Zen politieagent h.v. kreeg bevel uil een groep een extre mist te halen. De man die hij koos piotesteerde: „Hij kent mij niet en ik /ieG hem nooit gezien". De luitenant, die het geval be handelde, kwam op een gedach te: godsgerichtl De twee moes ten erom vechten. De verliezer zou worden doodgeschoten. De agent verloor en ging er inder daad aan. Bij executies op grole schaal werden soms kampongbewoners gedwongen toe te zien. In een bepaald geval was hel een 13- jarige jongen die uit een groep van een paar duizend personen de extremisten moest aanwijzen. Wie hij uitkoos werd doodge schoten. Het is gebeurd, dat men ver schillende kampongs in een buurt leeg haalde. De militairen gingen van huis tot huisniemand mocht achterblijven, geen vroXiw, geen kind. Toen een grote menigte bijeen was, werden er lieden uit gezocht, die extremisten moes ten aanwijzen. Onder de gewone bedreiging. Wie zij in de menig te aanwezen, u erd zonder vorm van proces neergeschoten. Het is ook gebeurd, dat de aanwijzers zelf dit lot deelden." DIT alles is, zo gaat van Blankenstèlji verder, ont leend aan een rapport, dat stel lig ook onze autoriteiten be kend is Waarom worden der gelijke feiten, die waarlijk niet enkel van Indonesische kant gerapporteerd worden, niet onderzocht op een wijze, die de openbare mening vertrouwen geeft in onze rechtsorde? Inderdaad, dit is de vraag, die zich aan ieder opdringt, die dit ar tikel heeft gelezen. Zijn de feiten, die hier genoemd worden, juist en aan de regering bekend, waarom ze dan aan het Nederlandse volk ont houden? Waarom moeten wij ze langs deze (om)weg vernemen? En als dit het geval is. dan vragen wjj met nog veel meer klem: waarom hebben wij niets vernomen van de maatregelen, welke de regering heeft genomen, zodra haar deze feiten bekend waren geworden. Want wij kunnen toch niet veronderstellen, dat zij dingen, als hier gesignaleerd worden, over haar kant zou hebben laten gaan. DE zaak is nu ajn het rollen ge bracht, ook in „Vrij Nederland" van deze week is er aandacht aan gegeven. Thans mag van overheids wege in ieder geval niet langer worden gezwegen. Ook dit hoort tot do juiste voorjichting over Indone sië. waarom allerwegen zo luide ge roepen wordt. Wisselende bewolking W eersver wachting van De Bat. geldig van Maandagavond tot Dinsdagavond. Aanhouden van het koele weer met vooral aan de kust oen nu en dan krachtige Zuid-Wesle- iXjke wind. Wisselende bewolking met enkele losse buien, voorna melijk in de namiddag en voor avond in het midden en Oosten van het land.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1947 | | pagina 1