DAGBLAD VOOR AMERSFOORT 1 Ook Tsjechoslowakije 12 Juli ter conferentie Kamer heeft bezwaar tegen macht der burgemeesters Ongewenste Duitsers gaan naar hun „Heimat" Wet „autovervoer-goederen" in de maak HONGAARS VERZOEKSCHRIFT IN BEWERKING Bevin komt zelf Koningin gaat niet naar Drente Rokers opgelet! Varv Boetzelaer naar Parijs? Uitspraken raad der luchtvaart Piloten maakten fouten V andaag stemming over de wet Amsterdam-Dublin door de lucht Builenpest in Haifa Ongeveer 17.000 moeten ons land verlaten Vandaag eerste transport Meerderheid voor Franco Spaanse monarchisten spotten... Uranium in Saksen? Militairen helpen bij de oogst Wapendepot bij Parijs ontdekt Nederlands rol in weg verkeer groot Drastische zuivering in Roemenië Kabinet vergadert in Djocja Compromis-voorstel van de E.A.M.? Volledige overeenkomst met Lewis Gironummer 510330 Bank: R'damsche Bank Postbus 9 Abonnementsprijs: 031 per week of 4.~ per kwartaal Losse nummers 10 ct UITGAVE VAN DE STICHTING HET PAROOL Dinsdag 8 Juli 1947 Nr. 688 6e Jaargang Red. en Adm.: Snouckaertlaan 7, Amersfoort Telef. redactie 4291 Telef. administratie 6235 Directeur-Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDER TSJECHO-SLOWAKIJE heeft de uitnodiging van Bevin en Bidault om deel te nemen aan de conferentie te Parijs aanvaard. Vandaag vertrekt een Tsjechische delegatie (Gottwald, Masa- ryk e.a.) naar Moskou voor economische besprekingen. FINLAND heeft, in tegenstelling tot vroegere berichten, nog niet beslist. Evenals POLEN heeft het de uitnodiging nog in beraad. In HONGARIJE hebben leden van de regering een petitie opgesteld voor de geallieerde bestuursraad, waarin wordt gevraagd de uitnodiging te mogen aanvaarden. De petitie moet nog door de regering worden goedgekeurd. Officieel is te Praag meegedeeld, dat de Tsjechoslowaakse regering besloten heeft over haar verdere houding ten aanzien van het plan te zullen beslissen op grond van de te Parijs in te winnen inlichtingen. Vol gens Reuters diplomatieke corres pondent hestaan er vier theorieën over de Tsiechoslowa,akse aanvaar ding van de uitnodiging, namelijk: 1 Tsierhoslowakije heeft zich onaf hankelijk weten te hotidpn tegenover de afwijzing van het nlan-Marshall van Sowjetrussisch'e zijde: 2. Tsjecho slowakije heeft toestemming g°kre gen van Rusland, om zich te Parijs te doen vertegenwoordigen, ten ein de precies te weten te komen welke terugslag dp door de Franse en Britse delegaties voorgestelde procedure zal hebben op de nationale economie van Oost-Europa; 3 Sowjet-Rusland heeft Tsjechoslowakije positief aangemoe digd de Pariise conferentie bij te wo nen in de rol van waakhond namens het Oostelijk blok": 4 Moskou hoopt dor de economische satellieten van Sowjet-Rusland toe te staan aan het plan-Marshall deel te nemen, voor deel tf? verkrijgen in dê vorm van vergrote industriële capaciteit op ba sis van Amerikaanse hulpverlening bij uitrusting met kapitaalgoederen. In Londen is officieel meege deeld dat Revin de Britse delega tie zal leiden. Dit bericht was een verrassing, omdat de leider van de delegatie reeds was be noemd. Conferentie krijgt vorm Het schijnt dal Bevin is gezwicht voor de persoonlijke aandrang van Bidault Bevin meende, dat niet de indruk gewekt mocht worden, dat de Pariise conferentie op de eerste plaats een zaak der grote mogendhe den was Bidault echter was van oor deel. dat Bevin's aanwezigheid voor het welslagen der besprekingen een vereiste was. Het karakter van de conferentie is iets meer omliind geworden door Bevin s besluit. Tot nog toe immers was het nog niet rluideliik. of de be sprekingen in ministeriële of slechts in technische sfeer zouden plaats hebben Toch verwacht men. dat de besprekingen zo veel mogelijk strikt economisch en zo weinig mogelijk- politiek gehouden zullen worden. Landen als Zwitserland. Zweden Noorwegen en Denemarken zullen zeker alle politieke complicaties wil len vermijden. Diplomatieke waar nemers zien het besluit van Bevin eerst en vooral als een gebaar van hoffelijkheid van een der initiatief- nemende mogendheden tegenover de anderen. Wanneer, zoals de bedoeling is. De Koningin zou Dinsdag en Woensdag een bezoek brengen aan Drenthe, doch dit bezoek is wegens ambtsbezigheden enkele dagen uit gesteld. Prins Bernhard, die een lichte griep heeft gehad, is thans zover hersteld, dat hij hef bed mag verlaten Hij zal echter nog niet in de buitenlucht mogen en voor lopig nog enige tijd rust moeten houden. Voortaan worden om de veertien dagen afwisselend zes en vier rant soenen tahak beschikbaar gesteld. A.s. Donderdag worden dus op de tabakskaart bonnen voor zes rant soenen aangewezen en op 24 Juli bonnen voor vier rantsoenen. De bonaanwy'zing voor de gemengde tabaks- en versnapcringskaart on dergaat geen wijziging. Leidersbeginsel in beeld Volgens de Neue Presse" uil Frankfort kan de portemonnaie van iedere arbeider uit de Rus sische zóne zich de luxe permit teren een hustc van de commw nistenleider Wilheln Fieck aan te schaffen. Er zullen drie mo dellen in de handel komen: een groot voor 20 mark, een aarde- werkgeval van 57 mark en een 7-ën. volksmodeldat 8 c.m. hoog is voor 18 mark. In Berlijn worden deze bustes reeds ver kocht ?ri bate van de partijka?. Dit lijkt ons een aantrekkelijke opzet, die voor uitbreiding vat baar is. Waarom niet alle leiders van de communistische partijen in Europa op deze wijze te ver eeuwigen? Formaat en prijs kun nen zelfs afhankelijk gesteld worden van de belangrijkheid van de gecont rfeite. En voor de communisten moet het heerlijk zijn om bij de ingang van hun vergaderingen hun hele eigen santenkraam aan te treffen. Paul Spaak icas irt Den Haag Naar Associated Press in bevoegde kringen verneemt, is het zeer waar schijnlijk dat de Nederlandse mi nister van buitenlandse zaken van Boetzelaer van Oosterhout persoon lijk de conferentie te Parijs zal bij wonen. Als een van de hem begeleidende adviseurs wordt dr M. Hirschfeld ge noemd. De Russische ambassadeur ln Den Haag. M V. A. Valkov. heeft giste ren de Nederlandse minister van buitenlandse zaken een brief over handigd waarin het Russische stand punt ten aanzien van het plan-Mar shall wordt uiteengezet. De Belgische premier. Paul Spaak, heeft gisteren in Den Haag bespre kingen gevoerd met de ministers Van Boetzelaer en Huysmans. Bij deze besprekingen bleek een volkomen overeenstemming over de te volgen gedragslijn. De heer Spaak, die vergezeld was van de minister voor buitenlandse handel, keerde in de middag naar Lrussel terug. een „Comité van samenwerking" zal worden ingesteld per 15 Juli. zullen waarschijnlijk vier subcommissies onmiddeiliik beginnen met het ver zamelen van gegevens, die verwerkt moeten worden in eind Augustus door het comité uit te brengén rap porten. Wanneer de daaromtrent bin nengekomen berichten juist zijn, zou volgens Franse en Britse opvattingen het comité moeten bestaan uit verte genwoordigers van Groot-Brittannië. Frankrijk, de Belgisch—Nederlands Luxemburgse tolunie, een Scandina visch land. een Oost-Europees land en waarschijnlijk Italië De subcom missies zouden ieder uit minder dan tien man moeten bestaan. De raad voor de luchtvaart deed uitspraak in enige zaken, in de eer ste plaats met betrekking tot het ongeval met het K.L.M.-vliegtuig PH-TBO, dat op 6 November 1946 bij Croydon in een bos gevlogen is. Bestuurder was O. VV. P. Kappel- meyer. De raad somt in zijn uit spraak vier tekortkomingen van de bestuurder op. De raad is echter niet in staat, met zekerheid vast te stellen, in welke mate elk dier te kortkomingen tot het ongeval heeft bijgedragen. De tekortkomingen zijn ieder op zichzelf niet van zo ernstige aard, dat de raad de be stuurder ongeschikt als bestuurder oordeelt. De raad acht de eisen, die, zo dik wijls de „siecht-zieht voorschriften" van kracht zijn, aan de aandachts verdeling van de bestuurder gesteld worden zo hoog, dat het van emi nent belang geoordeeld moet wor den, dat verkeersvliegtuigen als die der K.L.M. bij te voorziene minder gunstige weersomstandigheden en bjj enige twijfel ten deze steeds door twee bestuurders bediend worden. Voorts werd uitspraak gedaan in drie zaken betreffende ongevallen met lesvliegtulgen1. dat op 10 Juli 1946 te Gilze Rijen, waarbij het vliegtuig ernstig werd beschadigd; 2. dat op 19 Juli 1946, toen een vliegtuig te Gilze Rijen tegen de grond botste, waarbij de bestuurder C. Luik ernstig gewond werd; 3. dat in Augustus 1946, toen een toe stel neerstortte te Gilze Rijen, waarbn de bestuurder P. L. W. Sod- derland gedood werd en 4. op 16 Ja nuari 1947 op het luchtvaartterrein Twente, waar een toestel neerstort te en om het leven kwamen de in structeur-vlieger A. F. Postma en de leerlingvlieger W. Boekker. 1. Het ongeval is veroorzaakt door een fout van de bestuurder, die met te geringe snelheid dicht bij de grond een bocht beschreef. 2. Hier is een besturingsfout gemaakt, waardoor het toestel op geringe hoogte in een tolvlucht geraakte. Naar het oordeel van de raad biedt de door de rijksluchtvaartschool toegepaste lesmethode, welke niet geheel aansluit bij de in de „rege ling toezicht luchtvaart" gestelde exameneisen, niet voldoende waar borgen, dat fouten als die," welke het ongeval hebben veroorzaakt, zullen worden vermeden. 3. Het on- feval is veroorzaakt door een door e bestuurder gemaakte vLJegfout. 4. Het ongeval is in de hand ge werkt doordat de bestuurder ver zuimd heeft het onderstel en de landingskleppen in te trekken, zo dra hij bemerkte, dat een normale landing niet meer mogelijk was. Voorts had de instructeur er zich rekenschap van dienen te geven, dat bij de betreffende oefening de mogelijkheid van het niet in de hand houden van het toestel wordt vergroot. Verdeling woonruimte B. en W. krijgen nu bevoegdheid tot vorderen en inkwartieren (Van onze parlementaire redacteur) Het wetsontwerp ter bevordering van een doelmatige verdeling van woongelegenheid, waarvan de behandeling gisteren in de Tweede Kamer is begonnen, stelt het in gebruik nemen of geven van woongelegenheid afhankelijk van een schriftelijke vergunning van de burgemeester, die tevens de bevoegdheid verkrijgt om woningruimte op te eisen, ter be vordering van een doelmatige verdeling van de woongelegenheid. Daarbij Is inbegrepen de bevoegdheid tot het opleggen van samenwoning. van de samenwoning, een ongunsti ge invloed heeft op de arbeidspro ductiviteit. De heer Bee rn ink (C.H.) waarschuwde tegen te sterke cen traliserende tendenzen bii de ten uitvoerlegging der wet. Intussen voelde spreker wel voor riiksbe- moeiing met woningrui! in de vorm van een landelijke woningruilcen- trale. Hiermede waren in feite de be langrijkste bezwaren tegen het wetsontwerp behandeld. Onpopulair Minister B e e. 1 erkende, dat het wetsontwerp onpopulair is, maar er was niet aan te ontkomen. Het kan de woningnood niet oplossen, het beoogt alleen te komen tot een doel matiger verdeling dor beschikbare woongelegenheid. Spreker is niet voornemens richtlijnen te geven voor gemeenten, waar zich speciale gevallen voordoen. De bevoegdhe den der P.B.V.O.'s lopen uiterlijk 1 Januari 1949 af. Tegenover woningruil stond dr. Beel niet afwijzend, doch hij wil afwachten wat het streven der Vereniging van Nederland se gemeenten tot resultaat zal hebben. Wel heeft hij bezwaar om do be voegdheden van de burgemeester over te dragen op de colleges van B. en W., omdat de toestand toch hetzelfde zou blijven. Veel Immers zal aan een ambtenaar, moeten worden overgelaten. Na de algemene beraadslaging werd 't amendement-Algera z.h.st. aangenomen. De heer Algera (A.R.) diende nog een amendement in beogend ook bij vordering de burgemeester te vervangen door het college van B. en W. De Minister nam de amendemen- ten-Algera over. De he^ën Maenen (K.V.P.) en Romme (K.V.P.) verdedigden een amendement waardoor het mogelijk wordt, bij onbehoorlijk gebruik Yfm gebouw of woonruimte of bij erti- stige overlast voortzetting van het gebruik of van de inkwartiering niet te vergen. De stemming over het wetsont werp werd aangehouden tot heden. Binnen drie maanden na het in werking treden dezer wet moet de gemeenteraad regelen hebben vast gelegd betreffende deze materie. De burgemeester is verplicht het advies in te winnen van een vaste commissie, door de gemeenteraad te benoemen. Indien de burgemees ter handelt in overeenstemming met het verstrekte advies, is van zijn beslissing géén beroep moge lijk. Behalve de burgemeester heb ben ook de directeuren der P.B. V.O.'s en de directeur van de Riiks gebouwendienst vorderingsbevoegd heid. Evenals tegen de aanvulling van het Verorderingsbesluit woning ruimte, dat nu in dit wetsontwerp is opgenomen, is er tegen dit wets ontwerp in de Kamer nogal wat be zwaar, vooral tegen het toekennen van de vorderingsbevoegdheid aan de burgemeester. Verschillende Ka merleden wensen deze bevoegdheid in handen van B. en W. te zien ge- leed. Amendementen De eerste spreker, die aan deze gedachte uiting gaf. was de heer Algera (A.R.) die trouwens amendementen in deze geest heeft ingediend. Evenals alle sprekers na hem drong hij aan op sterke bevor dering van de woningbouw, het enige middel, dat kan helpen. De heer Schoonenberg (C. P.N.) keurde het af. dat er bank paleizen worden gebouwd gelijk in Rotterdam in plaats van woningen. Waar zoveel geld wordt gebruikt voor militaire doeleinden, dient de regering voor de woningbouw even rovaal te zijn. De heer Maenen (K.V.P.) vond in het bijzonder de samenwoning bedenkelijk terwijl mr. Ten Ha gen (Arb.) meende, dat de macht van de burgemeester, ook op an dere wijze kan worden tegen ge gaan dan door Inschakeling van B. en W., b.v. door het geven van meer bevoegdheden aan de vaste commissie. Met nadruk wees hh er op, dat de geestelijke terugslag van de woningnood, en in het bijzonder Ierse minister in ons land Gisteren maakte de Dakota EI ACF van de Ierse luchtvaartmaat schappij „Air Lingus" de inwjj- dingsvlucht van de van 14 Juli af gemeenschappelijk met de K.L.M. te onderhouden verbinding tussen Amsterdam en Dublin. Van die da tum af zullen Ierse en Nederlandse toestellen drie maal per week op deze lijn heen en weer vliegen. Met deze Dakota arriveerde mr. S. Lemass, de Ierse minister van Handel en Industrie, vergezeld van mr. F. H. Boland, hoofd van het Ierse departement van Buitenland se Zaken, nog enkele hoge Ierse regerings-ambtenaren en acht jour nalisten. Dit gezelschap is drie da gen te gast in ons land. Het heeft zn'n intrek genomen in hotel „l'Europe" te Amsterdam. Het hoofd van de medische dienst in Palestina heeft medegedeeld, dat in de haven Haifa, die meer dan 160.000 inwoners telt. builenpest is uitgebroken. Tot dusver zijn reeds 14 personen door de ziekte aangetast. Men ge looft, dat zü zijn gebeten door be smette vlooien, die door een schip zijn aangevoerd. De bevolking wordt aangeraden dikke sokken te dra gen en lange broeken, waarvan de 'ijpen aan de enkels moeten wor den dichtgebonden. Andere maat regelen. die worden genomen om de verbreiding der ziekte tegen te gaan. zjjn een ratten jacht op gro'e schaal en het bespuiten van ge vaarlijke plaatsen met insectendo- dende vloeistoffen. \WÊÊÊ^&ÊÊÊÊtÊÊIÊÊIÊÊÊ -A' HK *"V Hf Üe Griekse Fransman Jean Lazarides en de Italiaan uit de gemengde ploeg Camel/ini behoorden tot de uitblinkers op de Alpen-trajecten van de Tour de France. Hier jagen zij langs de hellingen van de Col du Glandon. Geen lawaai in Bazel! De politie te Bazel heeft in de plaatselijke linden een aantal S verordeningen bekend gemaakt, die hei mak-n van onnodig la- 5 waai strafbaar stellen. „Straf- 5 baar is, wie in de open lucht of bij geopend venster een gratno- phoon of radio laat spelen, w>e luidruchtige schoonmaakwerk- zaamheden in het huishouden niet tussen 7 en 11 of 15 en 20 uur verrichttussen 22 en 6 uur j andere luidruchtige bezigheden verricht, de Zondagsrust stoort j of er voor zorgt dat dieren met hun geblaf of gebrul de buren niet storen. Van het kamp Mariënbosch b(j Nijmegen uit zal op heden de uitgeleiding van ongewenste Duitsers beginnen. Ruim de helft gaat naar de Britse zóne, de rest wordt per trein naar de Franse. Amerikaanse ea Russische zones overgebracht. Per werk zullen twee transporten van honderd mannen, vrouwen en kinderen.* bestemd voor de Britse zóne, naar kamp Lustringen bij Osnabrück worden gebracht. blemen, waarmede de geallieerden in Duitsland te kampen hebben, is besloten, dat iedere uitgewezen Duitser het meest noodzakelijke uit zijn voormalige persoonlijke eigen dom (dat thans vijandelijk vermo gen is) mag meenemen. Iedereen mag een strozak of matras, een kus sen, twee dekens, borden, eetbestek, een stoel en toiletartikelen, en het meest noodzakelijke aan lijfgoed en kleding en een paar extra schoenen meenemen. Voor kinderen een ledi- kantje. Verder mag per gezin een tafel, een kooktoestel «geen kachel», keukengerei en kleine persoonlijke eigendommen van zeer geringe waarde als bagage worden vervoerd. Deze week 750 Momenteel bevinden zich in Ma riënbosch ongeveer 750 Duitsers, waarvan 450 naar de Engelse zone gaan en 300 naar de Amerikaanse en Franse zone. De laatsten vertrek ken gezamenlijk per trein. Het tijd stip van vertrek is nog niet bekend. De 450 zullen Dinsdag en Vrijdag m groepen van 60 tot 70 de reis naar hun plaats van bestemming per auto maken. Hedenochtend omstreeks 10 uur vertrekt de eerste groep. Zij, die naar de Engelse zone gaan, zullen daar tijdelijk in een kamp worden ondergebracht om vandaar naar familieleden of kennissen, te worden doorgezonden. Over het al gemeen zijn de betrokken Duitsers, over wie de bijzondere rechter geen vonnis heeft uitgesproken. Dit vervoer geschiedt per vracht auto. De rijksvreemdelingendienst zal de Duitsers, die m Mariënbosch zullen worden geconcentreerd, naar belang van de zones, waar zij thuis horen, in groepen bijeen brengen Indien men ongeveer een „trein vol", d.w.z. plm 400 tot 500 voor de Fran se, Russische of Amerikaanse zone bijeen heeft, worden deze Duitsers, verdeeld volgens bestemming, via Nijmegen naar hun vaderland ver voerd. Het is nog niet bekend, hoe lang de transporten zullen duren. In het parlement is een aantal van 17,000 ongewenste Duitsers genoema. Gebleken is, dat vele van hen zich reeds in Duitsland be\'inden, zij waren krijgsgevan gen of zijn reeds vóór de capitu latie uit ons land gevlucht. Een aantal Duitsers, dat zich onder de nodige garanties „oprechte vrienden van het Nederlandse volk" heeft betoond, mag in ons land blijven. Terwille van de huisvestingspro- De Spaanse radio heeft de eind uitslag van het referendum uitge zonden. 16.187.992 personen waren ingeschreven, van wie 14.454.426 hebben gestemd. Van de uitgebrach te stemmen waren 25.669 van on waarde. 295.208 blanco. 643.501 neen en 12.628.983 ja. De eindresul taten voor Madrid zijn de volgende: uitgebrachte stemmen: 1.083.770. Van onwaarde en blanco 38.600, neen 118.834 en. ia 926.336. De grote steun, die Franco in Madrid ten deel is gevallen, zou het gevolg zijn van de enorme opkomst ter stembus van het vrouwelijk deel van de bevolking. De Spaanse monarchisten hebben een bulletin uitgere en, w aarvan de kop luidt: „Offici* ?1 Maandags nieuwsbulletin, gedrukt in Caudi- landia". (Het land van de Caudillo- Franco). Hieronder volgen enkele grepen uit de „nieuwsberichten'', die de draak steken met het refe rendum over Franco's opvolgings- wet. .^Buitengewoon lofwaardig was het ^erk va" het jeugdfront, dat zich geen moeite gespaard heeft om te zorgen, dat niemand thuis zou blijven. Sommige van deze energie ke knapen hebben in de loop van de dag meer dan 20 maal gestemd." Reuter maakt melding van het delven naar uranium in Saksen in de Sowjet-bezettingszone van Duits land. Een Duits ingenieur, die „on langs uit de Sowjet-zone ontsnapt is en wiens naam niet genoemd kan worden" heeft hieromtrent medede lingen gedaan en o.m. verklaard, dat de Duitsers in dit gebied tot deelneming aan het werk gedwon gen zouden worden en dat hun een zwijgplicht zou zijn opgelegd door de Sowjet-autoriteiten. Zij zouden niet durven vluchten naar de Ame rikaanse zone, daar dit gevaar voor hun achterblijvende familie zou op leveren. De afdeling voorlichting van het ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening deelt het volgende mede: „Voor de aanvang van de oogst heeft welhaast iedere landbouwer zich afgevraagd op welke wijze hij aan de benodigde arbeiders moet komen. Want de landbouwproductie mag niet stagneren. Het. graan, de aardappelen en de suikerbieten enz. zijn onmisbaar en moeten op tijd geoogst worden. De boer, die on danks deze grote 'moeilijkheden veel aardappelen en suikerbieten geteeld heeft in ons aller belang, moet geholpen worden. Zo nodig, met krachtdadige middelen. Op grond van deze overwegingen zul len in de komende weken alle be schikbare arbeiders gemobiliseerd worden. Uit de interneringskampen en gevangenissen zullen allen, die werken kunnen, aantreden. Daar gebleken is, dat deze maat regelen nog onvoldoende zijn. zul len enige duizenden militairen op de plaatsen, waar de grootste be hoefte aan arbeiders bestaat, wor den ingeschakeld Zij zullen gaan werken in Groningen, N. Holland, Z Holland, N. Brabant en Zeeland. Het spreekt vanzelf, dat deze actie, door de nood van het ogenblik op gezet, tot het uiterste beperkt zal blijven, omdat militairen voor an dere doeleinden zijn of worden op geleid. Slechts na ampele overweging is deze maatregel, genomen in bet be lang van de voedselvoorziening en de export, welke beide in precaire toestand verkeren en nog voor gro te verbeteringen vatbaar zijn. Elke landbouwer, de een meer dan de ander, heeft arbeiders no dig. vooral wanneer verschillende gewassen op eenzelfde tijdstip van het veld moeten worden geruimd. Wanneer dan echter de oogst bin nen is en de winter invalt, komt er een tijd, dat de boer weinig tc doen heeft. Voor de arbeiders betekent dit weinig loon. wanneer zij ten minste niet tijdelijk elders werk kunnen vinden. Dit verschijnsel is vooral in de achter ons liggende winter actueel geweest en is het nu nog. Wederop bouw. opleving in het ïndustrieel- en in het havenbedrijf enz., zijn oor zaak. dat duizenden arbeiders de landbouw vaarwel gezegd hebben. In de omgeving van Parijs, bij het station van Nanterre, is een belang rijke voorraad wapens ontdekt, in verband waarmee 3 personen zijn gearresteerd. Men gelooft, dat z\j leden van de Palestijnse verzetsorganisatie Ir- goen z(jn, doch de politié heeft hun namen nog niet bekend gemaakt. Er is momenteel een wet „Autovervoer-goederen" in de maak. Omdat dit wetsvoorstel voor nog veel wijzigingen vatbaar is kunnen er thans nog geen mededelingen over worden gedaan. standhouding tussen werkgevers en werknemers'" de rij de spreker sloot, wees er op dat doordat ook de werknemers thans in de organisatie van werkgevers zijn betrokken, reeds goede resultaten werden be reikt; eveneens is hierdoor do ar beidsprestatie zi hoog mogelijk op gevoerd. De enige onrust die er, nu eeD landelijke regeling in zako het loon tot stand is gekomen, hij de werknemers nog bestaat wordt ver oorzaakt door do verlaging der koopkracht, en spreker legdo er de hadruk op dat prijverlaging een vereiste is. Dit deelde de heer A. Meijer van het ministerie van Verkeer en Wa terstaat mee op het congres van de vakgroep „Goederenvervoer langs de weg", dat Zaterdag in „Tivoli" is gehoudmi. Spreker betoogde verdér, dat io elk geval verplichte organisatie no dig is, waarbij het geenszins in de bedoeling ligt bedrijven, (kapot te maken" wèl echter zullen enkele van hen beperkingen moeten wor den opgelegd. Dr. H. C. Kuiper, privaat-docent aan de Handelshogeschool te R'datn zei, dat als het wegverkeer uitvalt Nederland brodeloos is. Ook deze spreker was voor vrije concurrentie; hij vatte de hoofdza ken van zijn rede samen in de woor den: „Strijdt voor de coördinatie- gedachte, om de belangen van het gehele Ned. Volk te behartigen"! Naar mr. F. E. Spat, president van de Algeueno Verladers- cn Eigen Vervoerdersorganisatie, en van de Ned. Int. Wegvervoerorga- nisatie mededeelde brengen de weg gebruikers door benzine, belasting, enz. ongeveer f 80-000.000 op, welk geld aan de verb.te.-ing van de we gen behoorde te worden besteed, wat, echter doorgaans niet het geval is. De heer H. M. W. Westerlaken, die met het onderwerp: „De Ver- Berichten, welke te Londen uit Boekarest zijn ontvangen, bevesti gen, dat een drastische zuivering onder het personeel van de grote olie-maatschappijen in Roemenië wordt uitgevoerd. De maatschap pijen zouden lijsten ontvangen met namen van employé's, die uit hun functie Ontzet en uit hun huis ver dreven moeten worden, soms bin nen een termijn van vijf dagen. Men verwacht, dat deze zuivering een teruglopen van de productie ten gevolge zal hebben, en dat de regering dan verdere maatregelen zal nemen tegen de maatschappijen en tegen individuele functionarissen in het bijzonder, op grond van „ver antwoordelijkheid Voor sabotage en incompetentie". Het grootste ge deelte van de Roemeense olie industrie is in handen van Britse en Amerikaanse maatschappijen. Slechts ongeveer een-derde staat onder contróle van het Sowjet-Rus- sisch-Roemeens concern. Wijziging Republikeinse antwoord-noia? Na Setyadjlts aankomst, met ren Nederlands vliegtuig, In Djocja heeft Sjarifoeddln gistermiddag het kabinet voor een spoedzitting bij eengeroepen. Volgens Associated Press zouden do republikeinse lei ders overwegen de antwoord-nota drastisch to herzien. Ook Van Mook heeft de nota on bevredigend genoemd. Sjarifoeddin heeft gisteravond een radiorede gehouden, waarin hij de Indonesiërs het standpunt van dr. Van Mook mededeelde. Hij zei, dat de republiek de souvereiniteit van Nederland over geheel Indone sië tijdens de interimperiode tot Januari 1949 aanvaardt, maar er op staat, dat deze souvereiniteit niet gebruikt zal worden, om de republiek te belemmeren in de uit oefening van haar normale be stuursfuncties binnen het republi keinse gebied, welks souvereiniteit de facto bii de overeenkomst van Linggadjati is erkend. Slarifoeddin deelde mede, dat de Indonesische Republiek de Nederlandse eis voor een gezamenlijke gendarmerie niet kan aanvaarden. Hij deed een be roep op het Indonesische volk in de huidige, ernstige toestand icnlm, eensgezind en paraat te blijven. Voorzorgen Op Java werden vannacht voorzorgsmaatregelen genomen tegen luchtaanvallen. Een Indo nesisch militair woordvoerder verklaarde, dat Java thans in staat van gevaar was en dat tong-tongs zouden worden ge- t brulkt om luchtgevaar aan te kondigen en het volk op te roe pen voor het nemen van lucht- beschermingsmaatrcgelen. Gue- rillatroepen worden zo spoedig mogelijk in het republikeinse leger opgenomen cn de verde diging van de desa's wordt ge organiseerd. Volgens een Nederlandse woord voerder wordt in Batavia weinig verwacht van Setvadjits reis naar Djocja. Men zal hem echter op nieuw een vliegtuig ter beschikking stellen als hjj weer naar Batavia zal terugkeren. Mr. Tamzil, de republikeinse vice- minister van buitenlandse zaken, heeft, naar A P. meldt, vandaag Ne derland ervan in kennis gesteld dat zijn regering een aanvullingsnota op dc Zondag aan de Nederlanders ver strekte nota heeft opgesteld. Dit ant woord is van Djocjakarta naar Ba tavia verzonden Verwacht wordt dat Setyadjit het vanmiddag aan dr. Van Mook zal overhandigen De na tionale woordvoerders te Batavia ziin van mening dat de Indonesische regering in verband met de moeilijk heden verdere concessies zal doen; wat betreft de gemeenschappelijke gendarmerie zou het standpunt ech» ter onveranderd zijn gebleven. Tweede nota der V.S.? Goed ingelichte Republikeinse kringen zeiden volgens United Press dat de Verenigde Staten een tweede nota voorbereiden, die zich met het Indonesische probleem bezig houdt en aan beide partijen overhandigd zal worden, op het ogenblik dat oor log onvermijdelijk zou lijken. An dere Republikeinse kringen waren van mening, dat deze nota misschien morgen overhandigd zal worden. Het Republikeinse kabinet was van plan vanmorgen in Djocjakarta bij een te komen Verwacht wordt dat Sjahrir deze kabinctszitting zal bij wonen. In Djocjakarta ging het re publikeinse kabinet gisteravond uit een na een conferentie van 2'/- uur, gedurende welke het kabinet tracht te in verband met v. Mook's voort durend aandringen om opheldering van het republikeinse standpunt, een formulering van het Indonesi sche standpunt tot stand te brengen. Het antwoord werd besproken met de partij-leiders, de militaire autori teiten en de voorzitter van de par lementaire wcrkcommissic. Van welingelichte zijde wordt ver nomen, dat de E.A.M., aan de Griekse minister-president Maximos een vertrouwelijk memorandum heeft doen toekomen, bevattend voorstellen voor een eventueel com promis ter beëindiging van de on geregeldheden. In dit memorandum zou daarbij gewezen worden op de „noodzakelijkheid van het doen op houden der Amerikaanse interventie in Griekenland". De liberale leider Sof oei is, tevens leider van de parle mentaire oppositie, zou als scheids rechter zijn aangezocht. Een woordvoerder van de mijn eigenaren in het Noorden der USA heeft verklaard, dat de voorzitter van het vakverbond deT verenigde mijnwerkers, John Lewis, volledige overeenstemming heeft bereikt met de eigenaren der steenkoolmijnen in het Noorden en der staalindustrie. Deze overeenkomst betekent, dat er geen mijnwerkersstaking zal uit breken in de grote mingebieden van Pennsylvanië, Ohio, West-Virginië en Maryland. Zjj zal echter nog door de politieke commissie van het vakverbond der verenigde mijnwer kers moeten worden goedgekeurd. WK IM 1 - Weinig verandering Weersverwachting van Dc Bilt. geldig van Dinsdagavond tot Woensdagavond. Wisselende bewolking met enkele losse buien, aanhouden van het koude weer met een nu Ia en dan krachtige Zuid-Westelij ke wind

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1947 | | pagina 1