DAGBLAD VOOR AMERSFOORT l MET ALLE PUNTEN ACCOORD BEHALVE GENDARMERIE Aanvaardbaar," z Batavia Het geheim van Parijs bestaat nog Opluchting in Batavia Verplicht achtste leerjaar op losse schroeven Gaan de Russen toch nog naar Parijs? AANVULLING OP LAATSTE REPUBLIKEINSE NOTA Eerste stap Zeister circuit van de baan? Ook sterk verzet uit de KAB Bevin hoopvol gestemd Ga niet naar de Champs Elysées maar ergens naar een pleintje Fachleitner eerste in Marseille Spanning sterk verminderd Groot succes voor John Lewis Gironummer 510330 Bank: R'damsche Bank Postbus 9 Abonnementsprijs: 0.31 per sveek ol 4.— per kwartaal Losse nummers 10 ct. UITGAVE VAN DE STICHTING HET PAROOL Woensdag 9 Juli 1947 Nr. 689 6e Jaargang j Red. en Adm.: Snouckaertlaan 7, Amersfoort Telef. redactie 4291 Telef. administratie 6235 Directeur-Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDER EEN AANVULLING op de republikeinse nota. gebaseerd op Sjarifoeddins ra diorede van Maandag, en gistermiddag met een speciaal vliegtuig door Setyadjit, Gani en Leimena naar Batavia gebracht, gaat accoord met alle Nederlandse voor stellen, behalve die vooreen gemeenschappelijke gendarmerie. Op dit punt wor den voorbehouden gemaakt: de appendix omschrijft een aantal gevallen waarin in het optreden van een gemeenscbappe lijke gendarmerie zou kunnen worden toegestemd. Officiële Nederlandse bronnen te Batavia hebben verklaard, dat de nota aanvaardbaar is. Demilitarisering van alle zones, zal, naar men verwacht spoedig beginnen. De kabinetszitting, waarin de aanvullingsnota.tot stand kwam, begon direct na Setyadjits aankomst, Maandagmiddag in Djokja. Daarna werden besprekingen gevoerd met de leiders der politieke partijen. De regeringspartijen zegden steun aan de regering toe. „Soekiman zei geen woord", aldus vertelde Setyadjit aan Aneta. Inmiddels waren telegrammen binnengekomen van de Ameri kaanse en Engelse consuls-generaal in Batavia, waarin werd aan gedrongen op aanvaarding der Nederlandse voorstellen. Daarna hield Sjaritoeddin zijn radiorede. Als eerste maatregel na de aanvaarding van de Neder landse voorstellen is bij presi dentieel decreet van 8 Juli be kend gemaakt, dat de functies van republikeins gouverneur voor Borneo de kleine Soenda- eilanden, de Molukken en Ce lebes zijn opgeheven. Eindelijk: aanvaardbaar! CT EN haastig tot stand geko men aanhangsel bij een in Batavia nog altijd onaan- V vaardbaar geachte L Ljl fcpublikicnse nota schijnt het gevaar Vu van onheilvolle mKT9 complicaties in de IBHL HHHB Indonesische si tuatie te hebben afgewend. Het was op het nipper tje. want het moge waar zijn dat geen van beide partijen een kolo niale oorlog zou hebben geprefe reerd boven nóg enkele concessies, hoe ver gaand ook (trouwens: Amerika had nog een nota achter de hand voor het geval de nood het hoogst liepmaar het is nog meer de vraag of de Nederlanders zowel als de Indonesiërs in staat zouden zijn geweest de krachten die zij hadden opgeroepen te beteu gelen. bij zulk een politieke koorts- temperatuur. Maar nu zijn als de tekenen niet nog eens bedriegen de erg- i ste moeilijkheden uit de weg ge- Rruimd. Niet in Linggadjati: het verdrag dat daar werd getekend was geen vredesverdrag, maar een wapenstilstand, een overeenkomst om het eens te worden, zoals men het heeft genoemd. Wie meer dan een voorlopig accoord hoopte te zien in Linggadjati onderschatte de moeilijkheden van het sluiten van een vrede tussen twee partijen, die nog niet met elkaar in oorlog zijn geweest om uit te maken wie het laatste woord zou hebben by die vrede. (Bovendien: in het sluiten van politieke vredes, verdragen die wij in de toekomst meer hopen te zien dan tot dusver in de geschie denis, heeft de wereld nog niet zo veel ervaring gehad als van mili taire!) DE grote moeilijkheid bij deze politieke vrede is (en zal nog wel enige tijd blijven) het feit dat de politici die haar moeten sluiten, maar een beperkte macht hebben. Schermerhorn. Van Mook aan de ene kant. Sjahrir, Sjarifoeddin aan de andere, om maar enkele namen te noemen, zouden zoveel moeite niet hebben gehad om tot een ac coord te komen, wanneer het alleen van hen afhing. Beide partijen echter hadden in de rug een agres sieve oppositie die maar liever geen - accoord wilde, wanneer de eigen wensen niet helemaal beantwoord werden. Bovendien was daar aan beide kanten een militair apparaat dat, sterk beïnvloed door die oppo sitie. in staat was om alle vertrou wen bij de ^penpartij weg te ne men. Met name het voortdurende, hevige wantrouwen van de Repu bliek in de Nederlandse bedoelin gen, dat de bron is geweest van al deze politieke crisissen, is voorna melijk aan de buiten-parlementaire acties van de Nederlandse oppositie te wijten geweest. Uitlatingen van Nederlandse mi litairen in Batavia bijvoorbeeld, maakten het Sjahrir uitermate moeilijk zijn politiek tegenover de republikeinse partijen te verdedi gen. en het is, na wat onlangs over de gebeurtenissen op Celebes is ge publiceerd, volkomen duidelijk dat de Republiek er tegen opziet met een gemeenschappelijke gendarme rie het Trojaanse paard binnen te halen. Uit de gebeurtenissen der laatste dagen is overigens gebleken dat Sjahrir, van wie nog eens gezegd moet worden dat hij het eerste en het zwaarste karwei heeft opge knapt, in Sjarifoeddin een kundig opvolger heeft gekregen. Deze heeft het, hoezeer ook gedwongen door de Nederlandse zenuwenoor- iog. opnieuw gewaagd, het wan trouwen èn het jonge chauvinisme dat in Djogja begrypelykerwyze sterk leeft, te weerstaan, en met goed succes, alle voorspellingen van ..welingelichte kringen" te Batavia ten spijt. Ad Interim. De nachtelijke kabinetszitting hield zich bezig met bespreking van de hoofdpunten van de ap pendix, die in de zitting van Dinsdagochtend werden geredi geerd. ..Wij hebben het menselijk mogelijke gedaan om het Neder landse standpunt zoveel mogelijk te benaderen," zei Setyadjit tegenover Aneta. Gezaghebbende kringen te Bata via hebben gisteravond tegenover Aneta verklaard, dat na kennisne ming van het republikeinse appen dix do spanning is opgeheven. Het geschilpunt over de gemeen- schappcliike gendarmerie blijft ech ter nog bestaan. Blijkens militaire communiqués is de situatie langs de demarcatielijnen echter nog onbe vredigend. zodat de Republiek, al dus deze kringen, zal dienen te be wijzen. dat zij haar verplichtingen wil nakomen, door hieraan een ein de te maken. Batavia's reactie Van officiële Nederlandse zijde worden voorlopig drie aantekenin gen gemaakt bii het thans gepubli ceerde republikeinse antwoord. De ze drie aantekeningen zijn: 1. Ten aanzien van de kwestie der gendarmerie is er verschil tus sen het Nederlandse en het republi keinse standpunt. Het is mogelijk, dat dit verschil het gevolg is van onvoldoende begrip aan republi keinse zijde van de constructie en de werking van een federatief ge- zagsannaraat. 2. De in de nota vermelde lands- bedrijven zijn ten dele naar hun aard federale bedrijven, zoals de P.T.T. Voor een ander deel zullen ze inderdaad, voorzover binnen het territoir der Republiek gelegen, aan de Republiek toevallen: 3. De zeer moeilijke constellatie, waarin land en volk in de harde werkelijkheid verkeren zal eerst dan ten goede veranderen, indien de republikeinse regering ten aan zien van alle daden van geweld langs de demarcatielijnen, de voed- selblokkade van verschillende plaat sen en dergelijke, haar beloften in met alle kracht doorgevoerde dui delijke bevelen zal weten om te zet ten. Indonesische politie? Tegenover Ass. Press heeft Se tyadjit gezegd dat de Republiek zal verzoeken de politie volkomen In donesisch te doen zijn en dus niet gedeeltelijk Nederlands en gedeel telijk Indonesisch, zoals de Neder landers hadden geëist. Hij voegde hieraan toe, dat de normale politiè Morgen verklaring in de Kamer Het A.N.P. verneemt, dat het in de bedoeling der regering ligt morgen in de loop der vergadering van de Tweede Kamer, een verklaring af te leggen over de ontwikkeling met betrekking tot Indonesië. Verwacht kan worden, dat nog deze week een debat over die ver klaring in de Tweede Kamer zal plaats hebben. Jackie Coogan komt naar Nederland Jackie Coogan o.a. bekend uit Chaplin's The Kid is op het ogen blik met zijn vrouw in Engeland, waar hij in Music Halls optreedt. Hij heeft het plan binnenkort in Nederland en België te gaan spelen. DE BELGISCHE MINISTER-PRESIDENT, Henri Spaak, onthult te Bastogne de laatste mijlpaal op de weg, welke door de geallieerde legers bij de bevrijding van het bezette Europa van Normandië naar de Belgische Ardennen werd afgelegd. De plechtigheid werd bijgewoond door militaire vertegenwoordigers van Amerika, Engeland, Frankrijk, België en Luxemburg. macht in iedere staat een reserve zou kunnen handhaven eveneens Indonesisch onder federale con- tröle. waarvan de interim-regering gebruik zou kunnen maken, wan neer zii in een noodtoestand de po litiemacht zou overnemen. „Ik denk." zei Setyadjit, „dat er een goede kans bestaat de vrede te bewaren en tot overeenstemming te komen op basis van deze voorstel len. Politiek en moreel gaan zii zo ver als het mij mogelyk was te be reiken. Wanneer de Nederlanders deze schikking betreffende de poli tiemacht aanvaarden, zou de repu bliek de ereplicht hebben er zich met haar gezag als staat borg voor te stellen, dat zii de vreemdelin gen de terugkeer op hun bezittin gen kan waarborgen." (Voor de lek sten der noto's ver wijzen wij naar pag. 2). De president van de Rijks dienst voor het nationaal plan heeft een beschikking getekend, waarin bezwaar wordt gemaakt tegen het oprichten van een auto-renbaan op beboste terrei nen van het landgoed „De Kra keling" in de gemeente Zeist, omdat de recreatieve functie van bedoeld lopen. Felle critiek van het Kamerlid J. van Sleen (Arbeid) (Van onze parlementaire redacteur) Het culturele centrum van de Katholieke Arbeidersbeweging heeft Ln een brochure geprotesteerd tegen het voornemen van minister Gielen het achtste leerjaar op te schorten. Men bezigde in dit geschrift zelfs de uitdrukking: „Minister Gtelen zet de klok terug!" terrein, gevaar zou Elf Duitse generaals voor het gerecht Te Neurenberg is het proces begonnen tegen elf voormalige Duitse generaals, onder wie zich bevinden veldmaarschalk List. maarschalk V'on Weiche, gene raal Walter Kuntze en generaal Wilhelm Speidcl. Volgens de tenlastelegging heb ben alle beklaagden toegestemd in of de ■moord op honderddui zenden burgers bevolen, die al3 vergelding voor aanvallen op Duitse militairen zonder vorm van proces werden opgehangen of doodgeschoten. Gisteren heeft de Tweede Kamer een aanvang gemaakt met de be handeling van net wetsontwerp, dat naast enkele verbeteringen m de leerplichtwet het zo scherp door de K.A.B. becritiseerde plan bevat. Het is niet dr. Gielens bedoeling het achtste. leerjaar op te doeken, zo dat alleen het zevende leerjaar het z.g. voortgezet onderwijs zal vor men. doch tot 1 Januari 1950 wil hy het verplichte bezoek aan de acht ste klas uitstellen. Als red daartoe heeft de minis ter oorspronkelijk aangevoerd, dat het lager onderwijs niet vol doende functionneert wegens ge brek aan scholen en leerkrachten. Daar dit argument met het oog op de vele bloeiende scholen voor v.g. l.o. niet is vol te houden, is nu de eerbied voor de wet het voornaam ste argument geworden. De leer plicht voor het achtste jaar onder vindt veel verzet en wordt sterk ontdoken, vooral op het platteland, cn nu wil de minister de wet aan passen bij een ontoelaatbare prac- ♦ijk, in plaats van deze de kop in te drukken. KVP voor Uit het voorlopig verslag meende men te kunnen afleiden, dat de te genstand zich niet alleen bepaalde tot de linkse Kamerfracties, doch dat ook in de K.V.P. grote bezwa ren waren evenals onder de katho lieke onderwijzers en in de katho lieke vakbeweging. Het bleek ech ter, dat de K.V.P. waarschijnlijk toch bereid is met de opschorting mede te gaan. Intussen heeft dc minister heel wat gefundeerde critiek moeten ho ren. Van protestants-christelijke zijde bleek men geen bdzwaren te hebben, zoals uit de redevoeringen van de heren Dc Ruiter (C.H.) en Terpstra (A.R.) was af te leiden. De heer Peters (K.V.P.), die het achtste leerjaar een zegen vond en de opschorting een ernstig feit, meende zich by de overwegin gen van de minister te moeten neerleggen. De heer Van Sleen (Arb.) Tweede Kamer besloot haar goedkeuring te hechten aan twee wetsontwerpen tot na turalisatie, waardoor 37 mensen het Nederlanderschap verwer ven; de Bank voor Nederlands- Indië N.V. te Paramaribo garan tie te geven voor het bij de Canadese regering gesloten ere- diet van 15 millioen dollar; de begrotingen 1946 en 1947 van de landsdrukkerij Ie wijzi gen, waardcor de salarissen daar verbeterd en de opbrengst van drukwerk veranderd wordt. Twaalf van de 22 uitgenodigde landen zullen hun afgevaardigden naar de conferentie van Parus sturen. OostenrUk en Zwitserland zullen eveneens verschUuen. Volgens A.P. werd in kringen, die in nauwe betrokking staan tot de Tsjechische regering te kennen geven, dat Sowjet-Rusland wellicht toch nog „door een achterdeur" deel zou nemen aan het plan-Marshall. Het wordt zelfs mogelUk geacht, dat Rusland een vertegenwoordiger naar ParU» zendt. Het enige wat men kan doen is met geduld en overleg een vastomlijnde en correcte politiek voeren om het gestelde doel te bereiken. Naar het A.NP. van officiële zijde verneemt, ligt het in de bedoe ling, dat de minister van buiten landse zaken, mr. W. C. G. H. baron van Boetzelaer van Ooster hout de a.s. conferentie zal bijwo nen. Polen zal vandaag een beslissing nemen. Bulgarije heeft de uitnodi ging van de hand gewezen. De lei ders der drie Roemeense oppositie partijen hebben zich voor het plan- Marshall uitgesproken Berichten van het Russische nieuwsbureau Tass als zouden Polen. Joego-Slavië en Roe menië de uitnodiging van de hand hebben gewezen, moeten voorbarig worden genoemd. Optimistisch Ernest Bcvin heeft verklaard, dat dc vooruitzichten voor het slagen van de komende conferentie, thans zeer gunstig ziin. De conferentie kan een enorme hijdratre leveren tot de eenheid onder de volkeren van Europa. Europa is bezig dood te bloeden en bij de pogingen om aan deze toestand een eind te maken moet men alle godsdienstige of ideo logische vooroordelen laten varen. Wij zullen een zo goed mogelijk schema opstellen, in samenwerking met hen. die willen samenwerken, terwijl wij de deur onen houden voor hen. die notr aarzelen. Wij moeten niet met spitsvondigheden komen cn vragen: ..wat houdt dat plan nu eigenlijk in?" Wij hebben besloten, dat we er gebruik van zullen maken Te zeggpn dat we Europa verdelen is onzin. Elk land kan vrijwillig mee werken cn opgeven, wat het kan produceren en in de „pool" kan in brengen om elkaar te helpen. Het is moeilijk om de eenheid on der de volken van Europa tot een feit te maken. De geweldige ver woesting van de oorlog heeft haar invloed op de menselijke geest ge had. Pas na het aanschouwen van die verwoestingen begrijpt men. hoe groot die invloed wel moet zijn en hoe moeilijk het zal zijn eenheid cn harmonie te brengen in ons gewon de werelddeel. Dan zijn er nog de historische cn rassenmooilijkhoden. die het tot stand komen van polltio- overeenstemming zo bemoeilijken, was overtuigd, dat er mensen In ons land zijn, die het achtste leer jaar „de nek willen omdraaien" cn dat daaronder ook adviseurs zyn van dc minister. Dat er lokalen en leerkrachten te kort zijn geldt ook voor andere tak ken van het onderwijs. Gaat de mi nister daar ook wat van afknij pen vroeg de heer Van Sleen. „De minister wil cursussen geven voor opleiding van leer krachten bij het v.g.l.o., maar hij begint het v.g.l.o. de keel dicht te knijpen. Als het v.g.l.o. te wensen overlaat, aan wie dan de schuld? De minister en het departement hebben zich er nooit wat aan gelegen laten liggen, dat onderwijsinspec- teurs rapporten wegens over treding van de 8-jarige leer- pltcht eenvoudig naast zich neerleggen, dat werkgevers te ionge kinderen in hun dienst hebben en bereid zyn de boete, welke eventueel aan de ouders wordt opgelegd te betalen en dat kantonrechters deze over tredingen eenvoudig weigeren te vervolgen", zo betoogde hij. Ook mevr. For tanier-de Wit Vrijh.) en mevr. Van den Muyzenberg-Willemse (C. P.N.) hebben de opschorting van het achtste leerjaar krachtig be streden, Vandaag zal de minister ant woorden. (Van onze correspondent) JS Parijs zijn geheim kwijt? Is het niet meer de magneet, die allen aantrok in Europa, in de wereld, die verlangden naar een ogenblik lichter en vrolijker leven dan in het eigen land mogelijk was? DE BIJNA DRIE JAAR GELE DEN door de Duitsers vernielde vlotbrug het Steen te Antwerpen is thans vernieuwd. Het was een heel karwei, de 150 ton wegende brug op haar plaats te krijgen. Er is inderdaad veel veranderd. Men kan niet meer leven van de wind en van de mooie ogen van de Parisiennes. De wind en de Pari- siennes zijn er nog wel. Maar een maaltijd voor 9 of 12 francs, „vin compris", zoals men vóór de oorlog overal krijgen kon, zoekt men hier thans te vergeefs. Het leven is ne gen maal duurder geworden, zeg gen de index-cijfers. Het leven is twintig, dertig maal duurder ge worden, is de ervaring van de vreemdeling. En de mensen zijn minder zorgeloos dan vroeger, de strijd om het bestaan is niet meer een spel, de Parisiennes hebben minder oog voor de galante voorbij gangers dan voor de grootste koop jes en de kleinste queues.... Toch is het geheim niet verdwe nen. Het is geheimzinniger gewor den. Het heeft zich teruggetrokken op enkele onneembare bastions. Men moet hier wat langer zijn en wat beter kyken, om het te ontdek ken. Ga niet naar de Champs Elysées of naar de Tuilerieën, om het ge heim te vinden. Dat stuk Parij9 is weids en uniek, het is de grandioze „mooie kamer" van deze grandioze stad. Maar alles is er zo fraai en geordend, dat ge U steeds „op visite" zult voelen. Daar weet Parijs een afstand te bewaren, die ge niet zult kunnen doorbreken. WIE het geheim van Parijs wil ontdekken, doet goed door op de bonnefooi door de stad te gaan zwerven, liefst in een volksbuurt. Het gaat makkelijker, als men zich de luxe van enige apéritifs of glazen wijn heeft kunnen permiteren. Men komt dan altyd wel' uit op een „Place de la Victoire". Het kan daar stil zijn op een zomeravond. Er staat een standbeeld in het midden met woorden als „Victoire" en „gloi- re" er in gebeiteld. De Parijzenaar weet, dat het leven, op zijn best, ergens uitloopt op dapperheid en dood. Zo lopen de straatjes in Parrjs uit op pleintjes „de la Victoire". En als ge het treft, dan zit er een oude zwerver tegen het glorieuze stand beeld, die een stuk brood eet, met „pclté" of „saueisson", de met knof look verzadigde worst. Naast hem op straat staat zyn fles distributie wijn (die is niet zo duur). Hij eet en drinkt, in zijn oude plunje, als een „gourmet", een kenner van het goe de des levens.* Zoals hij daar zit, is hij een stukje van het geheim. Deze individuele onverschilligheid tegen de achtergrond van een mateloze trots op het glorieuze verleden, dit weten te genieten met geringe mid delen, dit geluk zonder_comfort... Er is ook iets van het geheim in de Parijzenaar, die in Juli een zak agenda vil kopen, omdat hy al zijn afspraken vergeet en die, als hij hoort, dat er geen agenda's meer zyn, antwoordt: „Dan kom ik het volgend jaar wel terug." ACH, men is hier niet zo gauw uit het veld geslagen, men is nog niet „van de kaart", wat de kortzichtige vitters en kniesoren ook zeggen. De Fransen hebben een zware nederlaag moeten slikken, maar zij leven nog op hun pleintjes „de la Victoire", zij hebben nog hun onuitroeibare vitaliteit. „Frankrijk is gedegenereerd en decadent", dat Hitleriaanse refrein hoort men thans in alle achterbuurten van Europa. Maar de literatuur en de schilderkunst hebben hier nog steeds hun voorhoede en sinds de bevrijding worden ook hier meer kindertjes geboren dan vroeger. Ook hier neemt de bevolking, voor het eerst sinds vele jaren, weer toe. Wie op het ogertblik denkt, dat hij niet meer met Frankrijk hoeft te rekenen, slaat de plank mis. Er zijn zorgeloze zwervers op de pleintjes, maar er zijn ook hard werkende arbeiders in de fabrieken. Zij sta ken een beetje veel, dat is waar. Maar onderschat hun veerkracht niet. Zij hebben een lange adem. Zy komen het volgencFjaar wel terug. Het geheim van Parrjs is de sty- lering van deze taaie vitaliteit, die hier en daar overloopt in charme en zorgeloosheid. Nog steeds bestaat in Frankrijk het geheim van het goede leven, dat de middeleeuwse dichter-vagebond Villon deed zeg- fen: „II n'est bonheur que de vivre son aise", er is geen geluk dan leven op zijn gemak. Dit is het on uitgebluste ideaal van de Parijze naar in zijn jachtig ongemak. Wer ken, produceren, wat de andere vol ken kunnen, kan hy ook. Met pyn soms, maar het gaat. Maar leven, wat byna niemand kan, dat Is zijn geheim. Hy doet het. minder dan vroeger, maar hy doet het nog wel. Gromyko waarschuwt in de veiligheidsraad In de Veiligheidsraad heeft men de besprekingen over dc ontwape ning hervat. Andrei Gromyko, de Russische afgevaardigde, heeft de U.N.O. nogmaals gewaarschuwd voor het afzonderlijk behandelen van de kwesties verbod van atoom wapens cn algemene ontwapening. Wanneer deze kwesties niet als een geheel worden beschouwd, zal de beslissing van de LLN.O. inzake dc ontwapening geheel teniet worden gedaan. De raad aanvaardde het Ameri kaanse werkplan met 9 tegen 0 stemmen, terwijl de Sowjet-Unie en Polen zich van stemming onthiel den. Na de stemming verklaarde Gromyko, dat het Sowjet Russische lid van de commissie voor nict-ato- mische wapens „zich bij zijn activi teit zal laten leiden door de alge mene lijn van het Sowjet-Russische werkplan". Tour de France Fachleitner heeft als eerste Mar seille bereikt in de etappe Nice Marseille in de Tour de France. Tienduizenden Marseillanen barst ten los in hartstochtelijke toejui chingen, toen deze landsman met minuten voorsprong hun wielerbaan opstormde. Fachleitner trok zo hard door. dat dc hoofdgroep na 150 m. vrijwel kansloos was. Honderd kilo meter voor Marseille schudde hij Bonnet van zijn wiel cn 30 kilome ter verder moest ook Rémy zijn po ging opgeven. Dc uitslag der etappe NiceMar seille werd: 1 Fachleitner (Fr.) 230 km in 6 u. 31 min. 5 sec; 2 Rémy (Fr. Z.O.) 6.39.35; 3 Bonnet (Fr. Z.O.) 6.46.17; 4 Goldschmidt (L.); 5 Goasmat (Fr. W.); 6 Gnazzo (Fr. Z.O.) 6.47.10; 7 Giguet (Fr. Z.O.); 8 Néri (Fr. ZW.): 9 Robic (Fr. Z.W.) 6.47.42; 10 Mollin (B.) 6.47.51 21 (in groep Vietto, Ronconi, Bram- billa. Lazaridès) Camellini 6.49.26: 22. Joly; 23. Klabinsky; 52 Janssen 6.57.51. Algemeen klassement: 1 Vietto (Fr.) 81.52.12; 2 Camellini (It. gem.) 81.54.23; 3 Brambilla (It.) 81.55.16; 4 Fachleitner (Fr.) 81.58.28; 5 Robic (Fr. W.) 82.15.33; 7 Impanis (B.) 82.40.31; 8 Lazaridcs (Fr. Z.O.) 82.45.43; 9 Goasmat (Fr. W.) 82.56. 47; 10 Cottur (It.) 82.59.30: 37 Janssen 84.49.45; 38 Klabinsky 84.53.52 53 Joly 85.53.17. In het landenklassement is Frank rijk het leidende Italië tot op 29 min. genaderd. Blanco is Ja bij Franco In Monarchistische kringen tc Madrid is officieel verklaard, dat de Spaanse regering de blanco uit gebrachte stemmen bij het referen dum over Franco's opvolgingswet als ja-stemmen heeft geteld. „Wie niet tegen mij is, is voor my", denkt de Caudillo blijk baar HET antwoord, dat de Republiek „Indonesia" Dinsdag op het laatste memorandum van de Ne derlandse regering heeft gegeven, neemt alle twijfel weg omtrent de bereidheid der Indonesiërs, om tot een spoedige uitvoering van Ling gadjati te komen. Dat enige druk van Amerikaanse en Engelse zyde nodig is geweest, kan men'betreuren, maar men mag daarvoor niet alleen de Republiek aonsprakelyk stellen. Dat deze zon der meer onmiddellijk ja en amen zou zeggen op een in ultimatieve toon gestelde nota van Nederland kon men niet met goed recht van een gelijkwaardige onderhande lingspartner verwachten. Dat het de Republiek cr echter ook niet om begonnen is dc zaak op de lange baan te schuiven, blijkt uit het thans gegeven antwoord. De Republiek verklaart zich ac coord met vrijwel alle Nederlands© verlangens, zowel o.a. ten aanzien van de aanwezigheid in de Interim regering van de vertegenwoordigers dei Ktoon, met beslissingsrecht de jure, als t.o.v. de buitenlandse be trekkingen der Republiek, welke in overeenstemming gebracht worden met de Nederlandse Souvereiniteit geduicnde de overgangsperiode en met het bestaan der interim-rege ring. De Republiek blijft echter afwil- zend staan ten opzichte van de ge meenschappelijke Gendarmerie. Dat dit overgebleven geschilpunt nog tot nieuwe spanning zou kun nen leiden, kunnen wij moeilijk aannemen. Nu de Republiek op ver scheidene punten tegemoetkomend is geweest, zal onze regering op dit laatste punt haar eisen moeten ma tigen, althans gematigder moeten formuleren. Dit zal zij te eerder kunnen doen. daar hot basis-accoord van Linggadjati Nederland zeker niet direct het recht geeft de eis van een gemeenschappelijke Gen darmerie te stellen. Het is dan ook wel tekenend, dat in het Ameri kaanse verzoek aan de Republi keinse regering om de Nederlandse voorstellen tot het instellen van een Interim-regerfng te aanvaarden, met geen woord van dc gemeen schappelijke Gendarmerie is gerept.. Van officiële Nederlandse zijde is thans verklaard, dat men aan re publikeinse ziide misschien onvol doende begrip heeft van dc con structie en de werking van een fe deratief gezagsapparaat. Dc Repu bliek heeft zich bereid verklaard, wel voor de Gcndarmcriën der ver schillende deelstaten een gemeen schappelijke centrale topleiding te aanvaarden. Op dc basis van deze inzichten lykt het ons waarschijnlijk, dat bei de partijen tot overeenstemming zullen komen, zodat wij het einde der impasse thans in zicht zien. Moge ae verwerkelijking van het basis-accoord van Linggadjati daarna spoedig en met kracht wor den aangevat, vooral ook ten aan zien van het vrijkomen der in de Republiek aanwezige grote voorra den voedsel, zoals suiker en vetten, waar de wereld dringend behoefte aan heeft. TJ. de B. Mijnwerkers krijgen loonsverhoging De mijnwerkers in de Verenigde Staten hebben een grote overwin ning behaald. John Lewis heeft een overeen komst gesloten met meer dan -10 der mijneigenaars, waarin wordt be paald, dat dc lonen der mijnwerkers met 1.20 per dag worden verhoogd en daarmede op 13.05 per dag. Een dreigende staking wordt hierdoor af gewend. De werkdag wordt van negen op acht uur teruggebracht, de middagpauze wordt verlengd, de bydrage in de sociale fondsen der mijnwerkersorganisatie wor den verhoogd en een zesdaagse vacantie met het volle loon ge garandeerd. Een deel der mijneigenaars verzet zich nog. Deze verhoging betekent, volgens hen, een jaarlijkse verho ging der lasten met 100 tot 8 1.000,000.000, Van groot belang moet worden ge noemd, dat ondanks de bepalingen der nieuwe Taft-Hartleywet, de mijneigenaars die met Lewis tot overeenstemming zyn gekomen, mede hebben toegestemd in diens eis, dat een aparte organisatie der voor mannen moest worden erkend. De nieuwe wet verbiedt de onderhande ling met een dergelijke organisatie niet, maar geeft de werkgevers het recht zulk een organisatie voorby te gaan. IIMMlgB»—BBMI.IU mHUM III III Tijdelijk verbetering Weersverwachting van De Bilt, geldig van Woensdagavond tot Donderdagavond. Aanvankelijk nog op vele plaat- sen regenbuien, later vooral aan 4 Ide kust tijdelijke opklaringens Iets minder koud. Meest matige wind tussen Zuid-West en Noord- ja vjest.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1947 | | pagina 1