DAGBLAD VOOR AMERSFOORT L 1 Griekse communisten vogelvrij Onregelmatigheden van militairen r SïSS3E£ö-¥ Brittannië's kroonprinses heeft zich verloofd Geheimzinnige schijven door het luchtruim J VIJFDUIZEND GEARRESTEERDEN Spiegel der wereld Sjahrir in interim- regering? Philip, vriend uit haar kindertijd Tabaksbon G 31 en G 35 geldig Partij dekens komt naar ons land V erzets-pensioenen goedgekeurd Nieuwe wapens of weerballons? Overeenstemming in bouwvak Rustige tocht naar Montpellier Trouw" op het oorlogspad I Gironummer 510330 Bank: R'damsche Bank Postbus 9 Abonnementsprijs: 031 per week of 4.— per kwartaal Losse nummers 10 ct. UITGAVE VAN DE STICHTING HET PAROOL' Donderdag 10 Juli 1947 Nr. 690 6e Jaargang Red. en Adm.: Snouckaertlaan 7, Amersfoort Telef. redactie 4291 Telef. administratie 6235 Directeur-Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDER VIJFDUIZEND COMMUNISTEN zijn in Griekenland ge arresteerd bij grootscheepse razzia's, die gegrond zijn op berichten over een voorbereide communistische opstand in Athene. De arrestaties werden voornamelijk verricht in de hoofdstad, in de havenstad Piraeus en in het leger. De Griekse premier heeft ge weigerd vertegenwoordigers van de E.A.M., die om een ver klaring hadden verzocht, te ontvangen. Ook enige leden van de socialistische E.L.D. zijn gearresteerd. Men verwacht, dat de gearresteerden zullen worden berecht voor hoogverraad. Goedgekeurd door USA en Engeland? Sophocles Venizelos, de plaats vervangende minister-president, heeft meegedeeld, dat de geallieer de" regeringen de maatregelen van de Griekse regering tegen de com munisten hadden goedgekeurd. Demetrios Maximos, de minister president. bracht een bezoek aan de Amerikaanse ambassadeur, Mac- Veagh. om hem van de arrestaties op de hoogte te stellen. Maximos is ook door de koning ontvangen. Na een bijeenkomst van twee uur heeft het kabinet de volgende ver klaring uitgegeven: ..Sedert lang heeft de regering de misdadige activiteit van de communistische partij, die gericht was op het overbrengen van de opstand naar de hoofdstad en andere sleden, gadegeslagen. Tien duizenden gemene misdadigers waren in Athene te zamen ge- bracht om in het vastgestelde tijdstip in actie te komen, name lijk om één uui op de hende Juli. De regering achlte het noodzake lijk over Ie gaan tot arrestaties en de gerechtelijke autoriteiten de gelegenheid Ie geven om de ge arresteerden te testen". De razzia's begonnen Woensdag ochtend in Athene. Binnen enkele uren waren ruim duizend personen gearresteerd. Later werden de raz zia's ook uitgebreid over andere plaatsen en over het leger. Een groot aantal soldaten die verdacht werden van communistische sym pathieën werd gearresteerd. Opstand voorbereid De aanleiding van deze commu nistenjacht is vrij vaag. Volgens sommige regeringspersonen zou de regering tot optreden zijn overge gaan nadat zij een radioboodschap van de guerillaleider Maximos had onderschept, waarin deze het Pers-probleem I )E illegale pers die tijdens de oorlog in de bezet te landen de pers vrijheid hoog hield. k 'iad nog -eon ander k ideaal dan wat bij fc. ons in ar,ikel zes BH van de Grondwet P M 3 's vaslSeieKd- Zij WUtSÊ bedoelde, voor een deel. een breuk met de vooroorlogse journalistiek: z.ij wilde niet alleen de vrijheid voor ieder om zijn ideeën door middel van de drukpers openbaar te maken, maar ook een zekere garantie dat wat door de drukpers werd ver spreid inderdaad ideeën zouden zijn# en geen handig gecamoufleerde han delsobjecten. Voor de oorlog werden de kran ten in twee groepen onderscheiden: de onafhankcliike" en de partij bladen (partijdige, liever gezegd). Alleen de onafhankelijke journalis ten konden de waarheid meedelen, zo luidde het axioma: de andere waren altijd verplicht tot tenden tieuze berichtgeving of althans ge kleurde commentaren. De oorlog leerde velen inzien dat deze onafhankelijkheid meestal neu traliteit betekende (en neutraliteit is iets anders dan waarheid). Zii zagen in dat de ..onafhankelijke" journa list jui«t minder kan schrijven wat hij wil" (de ..partijdige" journalist had veel meer vrijheid, omdat zijn politieke inzichten in grote lijnen strookten met die van de krant waaraan hij werkte), en onderkenden de gevaren die een volk loopt, wan neer zijn drukpers winstobject is en een dankbare geldbelegging voor grote trusts! en wanneer ideeën worden afgestemd naar de wet van vraag en aanbod. Uit deze inzichten ontstond het verlangen naar een dagbladpers, die niet alleen vrij, maar ook integer zou zijn.' DIT idealisme hoort voor velen, die enthousiast begonnen on dernemingen zagen ondergaan, al weer tot de talloze illusies van voor de bevrijding, maar toch leeft het nog. De Franse regering heeft zo juist een wetsontwerp bij de Natio nale Vergadering ingediend, dat be oogt de onafhankelijkheid van de dagbladpers te garanderen. Het be vat twee belangrijke punten: 1. Geen enkele aandeelhouder mag meer dan tien procent van het aan delenkapitaal van #een krant in zijn bezit hebben. 2 Wie een overwegende financiële Positie heeft in een onderneming met een kapitaal van tien millioen franc maj? geen aandelen in een krant be zitten. En Frankrijk staat hierin niet alleen. In Tsjechoslowakije zijn reeds maatregelen in deze zin genomen, urv 'ttarmië is op het ogen- Plw-P, JK«J?arlemen lar e commissie PPP ri^ ?nWv0nderzoek in le stellen t Hp nnrir?'ïen vim dc daebladen. be-^dviseerd en he-confereSÏ Het vertegenwoordigt èer> nieuwe visie op het oude recht^ persoonlijkheid: de ve\e -..bovengrondse bladen in Jr1 zettinsstiid hebben geleerd hoe be" lantrijk zü is. AD INTERN Atheense communistische comité het bevel gaf ..plan F" uit te voe ren. ..Plan F" zou volgens weer an dere zegslieden een grote opstand in Athene inhouden, waaraan veer tien guerilla-bataljons zouden deel nemen. Blijkens andere mededelingen had er tevoren reeds contact bestaan tussen de E.A.M. en de regering. De E.A.M. had verzocht om onder handelingen, maar de regering had het verzoek afgewezen. Wel was de regering bereid tot besprekingen, maar alleen wanneer de guerilla- troepen de wapens zouden hebben neergelegd. Volgens verklaring van de zijde van de E.A.M. is de jongste actie van de regering ondernomen om Dwight Griswold, de vertegenwoor diger van president Truman in Griekenland, vrij baan te verzeke ren by zijn aankomst in Athene, die deze week verwacht wordt. Naar ballingen-eiland Troepen van het geregelde leger, die de politie hebben bijgestaan, waren Woensdagavond nog steeds in het geweer, terwijl de wacht posten bij de openbare gebouwen verdubbeld waren. Waarnemers noemden de massa-arrestaties een ..vernietigende slag" voor de Griek se communisten, die reeds verzwakt zjjn door de massa-arrestaties op 4 Maart, de gerechtelijke vervolging van de leider der communisten. Zachariades en de recente militaire operaties tegen de gyerilla-stryders. Duizenden gearresteerden wer den Woensdagavond ingescheept voor overbrenging naar het eiland Spithalia in de Saronische Golf (Golf van Aegina). Da E.A.M. (linkse coalitie) heeft op ,.de democratische bevolking van dgehele wereld" een beroep ge daan tegen de massa-arrestaties De Griekse minister van buiten landse zaken. Konstantin TsaMa ris. die in Washington verblijft, heeft een onderhoud van bflna twee uur gehad met Marshall. Na afloop deelde Tsaldaris mee. dat alle problemen, die op Grieken land betrekking hebben, ter sprake waren gekomen met inbegrip van de lening van 300.000.000 dollar. Hij voegde er aan toe. dat de regering te Athene gedwongen was geweest communisten te arresteren in ver band met een samenzwering, maar dat de regering bereid was voor de vierde maal een algemene amnestie te verlenen en vreemde waarnemers toe te laten om te controleren, of de bepalingen der amnestie toepas sing vinden. Ook dr. van Mook en dr. Koets genoemd Vc-lgens een woordvoerder van de republikeinse regering zijn bij de voorlopige bespre kingen over de vertegenwoor diging van de republiek in de interimregering de vice-presi dent Mohammed Hatta en de voormalige minister-president Soetan Sjahrir genoemd als ver tegenwoordigers van de repu- bliek. Van andere zijde wordt vernomen dat Sjahrir reeds zijn toestemming tot een eventuele benoeming zou hebben gegeven. Over de verdere samenstelling van de interim-rege ring verneemt Ancta. dat de waar schijnlijkheid groot is. dat dr. Van Mook. commissaris van de Kroon zal zijn en als Nederlandse leden dr. P. J. Koets en mr. E. J. van Hoogstraten in de regering zitting zullen hebben. Verder zal de sultan van Pontianak Hamid II West Bor neo vertegenwoordigen, terwijl de heren Tahiya en Claproth namens dc staat Oost-Indonesia zitting zul len nemen. De gehele bevolking van Riouw en Lingga heeft besloten Teungkoe Ibrahim Bin Oemar terug te roe pen als sultan van dit gebied. Twee leiders van de politieke volkspartij van Riouw en Lingga bezochten de Nederlandse consul-generaal te Sin gapore om hem te verzoeken de medewerking van de Nederlandse autoriteiten in te roepen en hun verzoek aan dr. Van Mook over te brengen. Ten aanzien van een regeling van dc kwestie der gezamenlijke gen darmerie verneemt Aneta, dat men aan republikeinse zijde bepaalde voorstellen heeft, waarvan in repu blikeinse kringen optimistische ver wachtingen gekoesterd worden. Voorts is het mogelijk, dat de vice-premier, Setyadjit, een rond reis zal maken langs de verschillen de grensgebieden om een volkomen1 beëindiging van alle vijandelijkhe den te bewerkstelligen doch een be slissing hierover was Woensdag avond laat nog niet genomen. Te 's-Gravenhage zjjn besprekin gen begonnen tussen Nederlandse experts van de departementen van buitenlandse zaken, economische zaken en financiën met experts van België en Luxemburg ter voor bereiding van de besprekingen over het plan Marshall. Als voorzitter van de Nederlandse experts treedt °P dr. Hirschfeld. Kroonprinses Elizabeth van Engeland met haar verloofde, luitenant Philip Mountbatten. neef van de onderkoning van Voor-Indic, voor heen prins Philips van Griekenlandbij een schouwburgvoorstelling te Londen. schouwd als de typische dochter van hot Engeland 'van haar tijd en de leidster van de door de oorlog gekwelde generatie, die met haar is opgegroeid. De prinses, die op 21 April 1917 meerderjarig is gewor den. heeft zich gezet aan de uitvoe ring van een veelomvattend pro gram van verantwoordelijke werk zaamheden, dat er op gericht is, haar meer in aanraking te brengen met de gewone regelingsaangele genheden en haar in nauwer be trekking te brengen tot haar toe komstige onderdanen, in het bijzon der de jongeren. Op deze wijze zal zij tegen de tijd dat zij koningin wordt de tweede van haar naam in 300 jaar de politiek en elf* beginselen van de staatkunde meester zijn. Sinds haar terugkeer in Engeland heeft de prinses eén steeds groter wordende reeks van openbare ver plichtingen op zich genomen en de banden, die1 practlsch sinds naar geboortedag in het Londense huis van haar grootvader van moeders zjjde. de graaf van Strathmore, tus sen haar en het volk hebben be staan. vaster aangehaald. De Engelsen vinden het prettig, te weten dat hun toekomstige ko ningin dc zwakheden en de edele eigenschappen van haar volk bezit dat zij goed paardrijden kan en hartstochtelijk van sport houdt, en dat zij zwemmen en golf spelen een genot vindt, dat zy van permanent wave houdt, dat het haar moeite kost om dieet te volgen, dat roast- beef. ijsjes en chocolade tot haar geliefde gerechten behoren, dat zij Wfeinig geeft om alcohol en hele maal niet om tabak. Haar prins Philip Mounbatten is een typisch vrouwen-ideaal. Hy is knap, spor tief. lang, met blond haar en het profiel van een Grieks beeld. Hij is een goed voetballer, hy danst vol maakt en dikwijls en chauffeert zo snel als de wet maar gedoogt. De Engelse koning heeft Woensdagavond zijn zegen ge geven aan de verloving van zijn 21-jarige dochter, prinses Eli zabeth, met de 26-jarige marine luitenant Philip Mountbatten. ex-prins van Griekenland en Denemarken. De bekendmaking van de sinds lang voorspelde verloving geschied de door middel van een hofbericht, terwijl grote menigten van feeste lijk gestemde. Engelsen zich voor Buckingham Palace verdrongen in afwachting van de bevestiging der berichten, die de Londense bladen de gehele dag onder opvallende op schriften hadden gebracht. Mountbatten had zich eerder op de dag naar zijn toekomstige bruid begeven en enige uren voor hun verloving publick werd gemaakt met de koninklijke familie in het paleis gedineerd. Het hofbericht luidde: „Het is met de grootste voldoe ning, dat de Koning en de Konin gin de verloving bekend maken \-an hun zeer geliefde dochter, prinses Elisabeth, met luitenant Philip Mountbatten van de ko ninklijke vloot, zoon van wijlen prins André van Griekenland en prinses Alice van Battenberg, waartoe de koning met vreugde zijn toestemming heeft gegeven Het staat wel vast, dat luitenant Mountbatten de titel van hertog zal verkrijgen, vermoedelijk van hertog van Clarence, een titel die een halve eeuw vacant is geweest en waaraan de landgoederen en grote inkomsten van een hertogdom verbonden zijn. Door de officiële bekendmaking is een kinderliefde bezegeld, die be gonnen is toen Elisabeth dikwijls speelde met Philip, die op negenja rige leeftijd by zijn oom, Viscount Mountbatten, thans onderkoning van India, is komen wonen. Het is tussen de beide verloofden pas ernst geworden in de eerste tyd van de oorlog, toen zij elkander steeds meer ontmoetten. De prinses Prinses Elisabeth, de vermoede lijke erfgename van de Britse troon, wordt door millioenen be- Gedurende het tijdvak van 11 t.m. 26 Juli 1947 geven de bonnen „Ta bak G-SJL" van de tabakskaart QA 707 en bon Tabak G-35" van de tabaks- en versnaperlngenkaart QC 707 recht op het kopen van 2 rantsoenen sigaretten of kerftabak per bon. Bon ..Tabak G-32" van de tabaks- kaart is n i e t aangewezen. De hou ders van een tabakskaart krijgen dus deze periode de beschikking over 6 rantsoenen Strafvervolging van ex-hoofdofficier lijkt haar gewenst De algemene rekenkamer voor Suriname heeft In haar rapport over 1946 de minister van Overzeese Geb ledsdelen opmerkzaam gemaakt op verscheidene onregelmatigheden, welke militairen hebben bedreven. Het Is gebleken dat by de doorberekening van bedragen, verschuldigd voor leveringen en werkzaamheden door de genlediensf ten behoeve van offi cieren en onder-offlcleren, dikwijls te lage bedragen In rekening zyn ge bracht. In het bijzonder wijst de reken kamer de minister op de handelin gen van een gewezen hoofd-officier. welke zij zo ernstig acht dat h.i. ernstig overwogen moet worden of deze ex-officier niet strafrechter lijk vervolgd moet. Na zijn pensionnering vervult deze hoofdofficier een verantwoor delijke functie by het gouvernement van Suriname. De rekenkamer vraagt zich ernstig af of deze man daar te handhaven is. Naar de mening van de rekenka mer is ook de automobieldienst ern stig tekort geschoten. Onderdelen van 180 auto's en 40 motorfietsen biyken verdwenen te zijn, terwijl overtollige luxe-auto's tegen te lage taxatie-prijzen onderhands aan of ficieren aangeboden z\jn. Zelfs ver leende men nog speciale faciliteiten, zoals verstrekking van renteloze voorschotten voor betaling van de koopsom enz. Philip is een achterkleinzoon van koningin Victoria, de betovergroot moeder van prinses Elisabeth. Voor hy in Maart 1947 Brits on derdaan werd en afstand deed van zijn titel, was hy prins van Grieken land en Denemarken, de zesde in opvolgingstijd voor de Griekse troon. Hy heeft weinig geld van zichzelf, maar zyn oom, viscount Mountbat ten heeft geld genoeg en Elisabeths inkomen zal, als zy koningin wordt, practisch ongelimiteerd zyn. Philip is op 10 Juni 1921 op Cor- roe geboren en hij heeft een even eerbiedwaardige reeks voorouders als welke Europese vorstelijke per soonljjkheid ook. Zyn vader, prins André van Grie kenland, was een jongere zoon van prins Willem van Denemarken, die als George I in 1863 de Griekse troon besteeg. Philips moeder; prinses Alice, was de oudste dochter van prins Louis van Battenberg. een Duitser, die in 1868 het Britse staatsburger schap verwierf en by het uitbreken van de eerste wereldoorlog eerste lord der admiraliteit was. In 1917 veranderde hy zyn naam in het minder Duits klinkende Mountbat ten. f 750 vrij van aftrek (Van onze pari. redacteur) Nadat Dinsdagavond minister Beel in de Tweede Kamer de amen dementen, welke verbetering be oogden van het wetsontwerp invoe ring buitengewoon pensioen voor vetzetsdcelnemers, onaanvaardbaar had verklaard met het oog op de consequenties daarby waarschu wend, dat het wetsontwerp zou worden ingetrokken indien de Ka mer één dier amendementen aan nam werden enige Ingetrokken, doch gehandhaafd bleef net amen dement-Koenen om de pensioen grondslag op f 6000.te brengen en het amendement-Roosjen tot verhoging der uitkeringspercenta ges. Woensdagmiddag zijn deze amendementen verworpen. het amendement-Koenen met 72 tegen 9 stemmen (alleen C.P.N. vóór), het amendement-Roosjen met 47 tegen 34 stemmen. (Vóór: C.P.N., A.R., Vrijh., 3 K.V.P. en -1 C.H.). De heer Scheps, die voorge steld had de eerste f 1000. vrij van aftrek te laten, kreeg in zoverre zijn zin, dat de mi nister er f 750.van maakte. Het wetsontwerp is daarna vrij wel ongewijzigd zonder hoofdelijke stemming aangenomen. HEEL Amerika vraagt zich af wat de geheimzinnige ronde schijven te betekenen hebben die men overal in de States, van Washington tot Califomië, in de lucht heeft zien zweven. Gelijktijdig werden op talloze plaatsen in de Verenigde Staten ronde borden waargenomen, die zich met een geschatte snelheid, die varieert van 450 tot 1800 km. per uur, op ver schillende hoogte door het luchtruim bewogen. door en verdwenen. Sommige ervan kwamen met grote snelheid aan, dwarrelden dan als bladeren naar beneden, vielen op de grond en waren dan onzichtbaar. Zilvergrijs Een piloot Uit Los Angeles vertel de dat hij een vliegende schijf op ongeveer 600 meter afstand van zijn toestel had gezien. Hij vloog op 1500 meter hoogte en schatte de middellijn van de discus op 12—15 meter. Een monteur in St. Louis had er een op 180 meter hoogte waargenomen. „Het ding was rond. zilvergrijs en leek van geribd metaal" zei hij. en het scheen of de schijf een motor had met in het midden een schroef. Het draaide rond als een vliegtuig, dat een spiraal trekt". Een psychiater die zich met het geval bemoeid heeft, verklaarde, dat de mogelijkheid van massa hysterie uitgesloten was; de schijven zijn in te veel plaatsen, door te veel men sen gezien. Men gelooft niet, met een verschijnsel van meteorologische aard te doen te hebben. De snelste vliegtuigen van de Amerikaanse luchtmacht patrouilleren langs de kusten om foto's te maken van de vliegende schijven, die zo'n stof doen opwaaien. Eerst dacht men zich de myste rieuze raketten die verleden jaar bo ven Zweden gesignaleerd werden, herinnerend aan experimenten mot een nieuw wapen, maar David Lilienthal, de voorzitter van de Ame rikaanse commissie voor atoomener gie. wist van niets, toen hij er over opgebeld werd. Ook bij de lucht macht heeft men niet het minste idee, en bij de marine kon men al evenmin een antwoord geven. Intussen zijn de waarnemingen te talrijk en te verspreid, om ongegrond te zijn of te doen vermoeden, dat men met op sensatie beluste fantas ten te doen heeft. In de staat Was hington zagen 200 mensen een vlie gende schijf, die ongeveer een half uur boven het Hausermeer rondcir kelde. Toen steeg zij steil omhoog en verdween. Een zestigtal mensen in Town Falls zag driemaal achtereen een groep schijven voorbijvliegen. In Idaho heeft men acht vliegende schij ven langs een berghelling zien afda len. Ze „gleden" tussen de bomen In Nieuw Mexico is er intussen een gevonden. Het leger heeft het ding in beslag genomen en er werd eerst beweerd dat het een... weer ballon was. maar later is uitgelekt dat het toch een voorwerp van alu minium was. zodat deze mededeling niet al te veel licht in de duistere zaak heeft gebracht. Toen men Gromyko, de Sovjet gedelegeerde bij dc Veiligheidsraad er naar vroeg, zei hij: „Nee, ik heb er nog geen gezien, maar ik zou er wel gaarne een willen zienin technicolor!" Sommigen schrijven het verschijnsel toe aan de Britten, die teveel van hun whisky naar dc Verenigde Staten uitgevoerd zouden hebben: anderen zeggen, dat die „vliegende schotels" afkomstig zijn van een Russische discus-werper, die zich aan het oefenen is voor de Olympische Spelen, maar ik geloof dat geen van beide verklaringen de juiste is..." Lijfsdwang bij onttrekken aan onderhoudsplicht Omdat het nog te veel voorkomt dat zij, die verplicht zijn tot het doen van een uitkering krachtens het eerste hoofdstuk van het Burger- lijk Wetboek, zich aan deze ver plichting onttrekken, dikwijls op slinkse wijze, is de regering van oordeel, dat het middel van lijfs dwang (gijzeling) niet kan worden gemist. Zij heeft dan ook bij de Tweede Kamer een wetsontwerp in gediend dat deze materie regelt (Het Burgerlijk Wetboek bepaalt art. 376. eerste boek: „De kinderen zijn ver plicht hunne ouders en andere bloed verwanten In de opgaande linie, wan neer zij behoeftig zijn, te onderhou den"). De rekenkamer wijst er de mi nister verder op dat in Suriname nog 19 vier-mans tanks aanwezig zyn, welke 2.500.000 hebben ge kost. Zij zijn vrijwel niet gebruikt en verkeren in goede staat. De ka mer vraagt de minister deze tanks naar Indonesië of Nederland te sturen. Verder vond zij ongeveer 8000 wollen dekens en een grote partij corned beef. Liquidatie van deze voorraden verliep niet vlot. Ook hier vroeg de reken kamer de minister in te grij pen. De minister heeft verscheidene maatregelen genomen om deze mis standen uit de weg te ruimen. Voor te weinig berekende bedragen ko men navorderingen, terwijl de gou verneur van Suriname uitgenodigd is de bezwaren tegen de handelin gen van de hoofdofficier verder te onderzoeken. De auto's en motor fietsen worden opgeknapt en, indien de wens van de rekenkamer in ver vulling gaat. in Nederland verkocht. Het Nederlandse bureau „Distex" heeft de dekens aan gekocht, deze zullen hier gedis tribueerd worden. De blikken corned beef zijn door verkocht naar Demerara (Brits Guyana), andere overtollige goede ren zyn overgedragen aan het K.N.I.L. en de mariniers. Na een zeer langdurige vergade ring hebben de vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers In de bouwbedrijven over de hele linie overeenstemming bereikt inzake de geschillen over pensioen- en risico fondsen. Het pensioenfonds zal op basis van het rapport, dat de gezamen- lyke commissie heeft opgesteld, in werking treden, zodra hiervoor een wettelijk fundament aanwezig is. Men verwacht dat het ontwerp voor een dergelijke wetgeving dit najaar aan de Tweede Kamer zal worden aangeboden. Ook werd over lichtverlet, vorst verlet en onwerkbaar weer overeen stemming bereikt. Lichtverlet zal ten volle worden vergoed indien dc werknemers ter beschikking van de werkgevers blijven. Vorstverlet wordt voor het overgrote deel ver goed uit het in te stellen risico fonds en door een kleine verhoging van de v 'onen. Bij onwerkbaar weer zal ongeveer dezelfde gedrags- liin worden gevolgd, met dien ver stande, dat de bestaande uitkering (van 70%) zal worden verhoogd. Het dan nog ontbrekende zal men vergoeden door dc loonsverhoging, tcnviil hef risico niet ten laste komt van het in te stellen fonds, doch direct door de werkgever zal wor den gedragen. Partijen hebben reeds maat regelen getroffen om op zeer korte termijn de goedkeuring van het College van Ryksbe- middelaars op deze overeen komst te verkrijgen. Door deze overeenstemming is het gevaar afgewend, dat ongeveer 160.000 bouwvakarbeiders in sta king zouden gaan. Tour de France De etappe Marseille—Montpel lier van de Tour de France was de dag voor de out-siders. De eer ste tien die in Montpellier aan kwamen, waren renners die in het klassement .nergens" zijn. De re sultaten'waren dan ook niet van invloed op de stand. Het was een dag zonder evenementen, omdat geen van de leidende renners zich druk maakte. Dc uitslag werd: 1. Massal (Fr.) 165 km in 4 uur 57 min. 40 sec.; 2. Diederich (Lux. en Zw.); 3. Mul ler (Ilc de Fr.): 4. Pawlisiak (Fr. N.O.); 5. Rossello (It.); 6. Gysse- linck (B.); 7. Gauthier (Fr. N.O.); 8. Bourlon (Fr. Z.W.); 9. Lucas (Tie de Fr.); 10. Oreel (B.); 11. Molin (B.); 12. Levèques (Fr. Z. W.); 13. Idéé (Fr. 5 uur 6 min. 30 sec.); 14. Gallens (B.); 15. Robic (Fr. W.); 21. Janssen (Ned. gem.); 22. Camellini (It. gem.); 23. Joly (Belg. gem.); 24. Klabinsky (Polen gern.). Algemeen klassement: 1. Vietto (Fr.) 86 uur 58 min. 42 sec.; 2. Camellini (It. gem.) 87.0.53; 3. Brambilla (It.) 87.1.46; 4. Ronconi (It. 87.2.7; 5. Fachleitner (Fr.) 87.4.58; 6. Bobic (Fr. W.) 87.22.3; 7. Impanis (B.) 87.47.1; 8. Lazari- dès (Fr. Z.O.) 87.52.13; 9. Goasmat (Fr. W.) 88.3.42; 10. Cottur (It.) 88.6.0; Janssen (Ned. gem.) 89.56. 15; 39. Klabinsky (Polen gem.) 90. 0. 22; 53. Joly (B. gem) 90.59.47. L andenklassement: 1. Italië; 2. Frankrijk; 3. Fran krijk W.: 4. België; 5. Frankrijk Z.O 6. Zw.-Lux. ploeg; 7. Ned. en buit. ploeg: 8. Frankrijk Z.W.; 9. Ile de Fr.; 10. Frankrijk N.O. Kruideniers ontevreden Amsterdamse en Rotterdamse kruideniers hebben bij de regering geprotesteerd tegen de h.i. te lage winst, welke de huidige winst- en prijspolitiek hun laat. Ook in an dere steden heerst grote ontevre denheid onder de kruideniers. Ltfiiou isuii'H'ii min *_,nrisueii-ayi hun maatschappelijke en poli opvattingen". „Trouw" vreest de Zending niet „in genoeg T-T ET dagblad „Trouw", jn broe- A A derlyke eensgezindheid met het comité „Handhaving Rykseenheid" onze regering voor de voeten lopend en daardoor haar kracht naar bui ten ondermynend, moet in lelio niets hebben van de vrijmaking der Indonesiërs. Het zag eigenlek het liefst de oude koloniale toestand zo veel mogclyk hersteld en propa geert, nu deze volledig teniet dreigt te gaan, het wapengeweld tegen do republiek „Indonesia", dat op niets anders dan de koloniale oorlog kan uitlopen. Wy ontzeggen het dagblad „Trouw" zeker niet het recht er een andere mening dan de regering op na te houden. Wy zyn echter van mening, dat het ons volk geen dienst bewijst wanneer het de re gering stelselmatig aanvalt b\j haar onderhandelingen met een andere de facto erkende regering, al is deze er door een in beginsel aan wezig Unie-verband ook nog zo nauw mee verbonden. Want daar mee wordt het vertrouwen der we derpartij ondergraven en dus de re gering het bereiken van een bevre digende oplossing moeilyk gemaakt. Dit is geen „fair play" voor een op positie. Het blad „Trouw" doet niets an ders dan de Indonesische regering in haar bedoelingen verdacht ma ken. En kronkelredeneringen schuwt het daarby niet. In het nummer van 4 Juli wekt het de in druk, dat de Indonesische vrijheids beweging in feite communistisch is, althans zeer sterk communistisch geïnfecteerd. Over Sjarifoeddin, de opvolger van Sjahrir, wordt ge zegd: „Velen zien hem als een crypto-communist". (Pas op. dat hij het is wordt niet gezegd). Het Christelijke dagblad „Trouw" moet toegeven, dat Siarifoeddin een Christen is. „Maar' voegt het daar aan toe. „hier treedt een verschijn sel aan het licht, dat m de Indone sische Christenheid veel wordt aan getroffen. Vele Indonesische Chris tenen isoleren hun Christen-zijn van iticke vreest, dat genoegzame mate de Indonesische Christenen (heeft) doordrongen van het feit, dat heel het menselijk leven door trokken moet zyn van dc geest van Christus en van de beginselen van Zyn Woord". En dan zegt het: „Men verwachte in ieder geval van Sjarifoeddin's Christen-zyn voor het politieke leven niets". Dus ook de gedoopte Siarifoed din, de „crypto-communist kan in de ogen van „Trouw" geen genade vinden En Gani? Wy citeren „Trouw": „Van Gani, een Zuid-Sumatraanse arts, wordt verteld dat hij gedurende zijn mi nisterschap millioenen heeft ver diend, die veilig op een bank in Singapore staan. Hy was dus niet voor niets minister van welvaart!" Dit is geen styl. Wat van Gani „verteld" wordt interesseert ons niet. Tcnzy „Trouw" kan aantonen dat het waar is. Waarom noemt „Trouw" geen namen van Neder landers die in of aan Indonesië mil lioenen hebben verdiend? „Trouw" is met haar oppositie tegen het Indonesische beleid ons inziens op de verkeerde weg. En het ergste is, dat het blad ons volk, als het zyn zin kreeg, regelrecht in een koloniale oorlog en daarmee in de afgrond zou storten. Vrijwel iedere dag maant hot de regering aan er op te slaan in Indonesië. Wy hebben de hoofdartikelen van 1 tot en met 9 Juli er nog eens op na ge slagen 1 Juli: „Wij zouden de Neder landse regering willen toeroepen: Handelt naar uw verantwoordelijk heid. Onverwijld, vastberaden en krachtig. Gij weet wat er geschie den moet. Dóet uw plicht. Gij kunt dat, gy hebt er het vermogen toe. Praat niet, aarzelt niet, maar doet wat ge doen moet". Enz. 3 Juli: „Als de Nederlandse re gering zich zou opmaken de sabota ge der republiek in dit opzicht ter zjjdc te stellen, zou dat niet slechts in het belang van Indië zelf maar ook in het belang der Nederlands® arbeiders zijn". 4 Juli: „Meer dan ooit dringen thans tijd en omstandigheden de Nederlanders er toe (met de repu bliek) korte metten te maken". 8 Juli: „Op het ogenblik dat wij dit schrijven is de letterlijke tekst van het antwoord der republiek ons nog niet bekend"Maar des niettemin: „Door gebruikmaking van de Nederlandse machtsmidde len dient men het deloyale verzet der republiek nu terstond geheel terzijde te stellen. „Men moet nu doortasten". 9 Juli: Het antwoord der repu bliek wordt „listig spel" genoemd. „De regering doorzie dit listige spel. En handele daarnaar". En zo zal „Trouw" blyven voort gaan. De lezer mag uitmaken of wy gelyk hebben, dat het anti-revolu- tionnaire blad daarmee ons volk geen dienst bewijst. Niet alleen hy, wiens zoon thans in Indonesië on der de wapenen is. Ook hy, die weet, dat onze welvaart slechts terug te winnen is door nauwe en eensge zinde samenwerking met de volke-» ren van Indonesië. Tj. de B. Pudding enz. niet meer in blikverpakking Pudding- cn custardpoeder. soe pen, chocolade, chocoladepasta, cacaopoeder, stroop, honing, kunst honing, mosterd, rijst, gort en pro ducten. waarin rijst en gort zijn verwerkt, honden- en kattenvoe- der zullen na 15 Augustus niet meer in blikverpakking voorhan den mogen zijn of verkocht wor den Nu en dan regen Weersverwachting van De Bilt, geldig van Donderdagavond tot Vrijdagavond. Matige wind uit Westelijke richtingen. Aanvankelijk zwaar bewolkt met regen. Later bre kende bewolking met enkele re genbuien. Weinig verandering in temperatuur

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1947 | | pagina 1