DAGBLAD VOOR AMERSFOORT 1 Regering ziet gunstige keer in Indonesische conflict Wederopbouw begint nu! Meerderheid in Kamer voor houden van enquête Tsjechoslowakije toch niet naar Parijse conferentie Onze jeugd adverteert voor „partners" UITGAVE VAN DE STICHTING HET PAROOE Vrijdag 11 Juli 1947 Nr. 691 6e Jaargang WIJ ZIJN NIET OP ALLE PUNTEN BEVREDIGD I onhoudbaar" Overheidspersoneel ontevreden Tegenstanders vrezen aantasting van Neêrlands reputatie Solidariteit met Oost-Europa Leuke jongens vragen vlotte meisjes van „moderne levensopvatting Hoe vlotter hoe liever in i Gironummer 510330 Bank: R'damsche Bank Postbus 9 Abonnementsprijs: 031 per week of 4.— per kwartaal Losse nummers 10 ct. Red. en Adm.: Snouckaertlaan 7, Amersfoort Telef. redactie 4291 Telef. administratie 6235 Directeur-Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDER „De regering is bereid in het antwoord, dat de republikeinse regering op 8 Juli op de Nederlandse voorstellen gaf de mogelijk' heid van een gunstige wending te zien. Er zijn echter enkele pun ten, waarop zij niet bevredigd is. De regering heeft hier op het oog op de miskenning der Unie-gedachte, welke spreekt uit het feit, dat Nederlanders onder vreemdelingen worden gerangschikt, op het gemis aan besef voor het federaal karakter der landsbe- drijven, welke immers tot de belangrijke activa van Nederlands- In'dië behoren, en op de nog onvoldoende erkenning van onze uiteindelijke verantwoordelijkheid voor orde en rust overal in Indonesië in de verdere overgangstijd, waarvoor met in achtne^ ming van deze verantwoordelijkheid deugdelijke machtsmiddelen ter beschikking moeten staan. In samenwerking dienen daartoe nodige organen te worden geschapen." mocht blijken tot uitvoering van Linggadjati mee te werken, dan zou met behulp van een mi litaire actie van politionele aard het onhoudbaar karakter van de noodtoestand moeten worden opgeheven, zouden betere voor waarden moeten worden ge schapen ter uitvoering van het staatkundig beginselprogram, dat in Linggadjati ligt besloten, desnoods zonder medewerking van de wederpartij en zou er naar gestreefd moeten worden, daarna samenwerking met de Republiek in federatief ver band wel mogelijk te maken, zei dr. Beel. Aldus dr Beel. die gistermiddag in de Tweede Kamer de met span ning verwachte regerings-verkla- ring over de huidige situatie in In donesië voorlas. In de aanvang van zijn rede gaf dr Beel eén uitvoerig overzicht van alle nota's, aide-mémoires en ant woorden. welke na het ontwerpen van het basis-accoord van Lingga djati uitgewisseld zijn. Het uitein delijke resultaat was z.i. vóór het optreden van het nieuwe Indonesi sche kabinet nog niet bevredigend Militaire actie scheen nodig De Nederlandse regering zag zich gesteld voor de noodzaak eventueel de consequenties te trekken uit voortdurende onmogelijkheid langs de weg van onderhandeling tot een goede uitvoering van Linggadjati te geraken. Zij had op grond van haar alomvattende verantwoordelijkheid ermede rekening te houden, dat zij gedwongen zou kunnen worden als uiterste maatregel haar militaire machtsmiddel aan te wenden, zij het zo beperkt mogelijk. De Grondwet van het Koninkrijk der Nederlan den. het Handvest van de Verenig de Naties en de overeenkomst van Linggadjati legden immers uitein delijk op haar de verantwoordelijk heid. ook voor de toestand in Indo nesië. niet alleen principieel, maar ook m laatste instantie in feite. Indien dus de regering der Republiek niet bereid of in staat In het gelid |-f OEWEL dc ter- A mijn van ant woorden op de uit nodigingen van Be- vinBidault nog niet helemaal is verstreken, is één ding toch wel dui delijk: de hoop. dat althans een paar van de staten van OostrEuropa hun eigen zin zouden mogen doen en ter Conferentie zouden mogen verschijnen, is nu reeds in rook opgegaan. Roemenië. Bulgarije. Joegoslavië. Albanië. Hongarije. Polen, ze hebben reeds een weigerend antwoord ge zonden. Er zullen weinig optimisten zijn geweest, die van de vier eerstge noemde staten een ander geluid heb ben verwacht. Met Hongarije en Po len is het al een ietwat ander geval, van hen was er reden te verwachten, dat zii de banden met het Westen, welke zeer vele en zeer sterke zijn. niet zonder meer zouden willen ver- "breken bii deze gelegenheid Het is dan ook bekend, dat de regeringen van beide landen de mogelijkheid van een aanneming zeer ernstig hebben overwogen. Maar Moskou is in deze onverbid delijk Dit bliikt vooral ook hieruit, dat nu ook Tsjechoslowakije in af wijzende zin heeft geantwoord. Dit is inderdaad bijzonder triest, want wij hier in het Westen hadden tot dusverre het gevoel, dat dit land het meest van alle Oost-Europese staten naar het Westen georiënteerd was. dat het niet achter het ..ijzeren gor dijn" zat opgesloten, althans niet in die mate als de anderen. Steeds meer hoorde men de mening verkondigen, dat de Tsjechen de aangewezen be middelaars zouden zijn tussen West en Oost. Het heeft ditmaal tenminste niet zo mogen ziin: aan de Tsjechi sche ministers, die naar Moskou ge gaan ziin om poolshoogte te nemen, heeft Molotof duidelijk gemaakt, dat de Sowjet-Uniè aan niemand toe staat om uit het gelid te treden. NJ U Praag heeft gedecideerd, be- 1 hoeven wij niet meer te vragen, hoe het antwoord van Finland zal uitvallen. Het agentschap Tass pu bliceerde trouwens reeds het bericht, dat de Finse regering niet komt: blijkbaar weet het Russische pers agentschap reeds hoe de beslissing in Helsinki moet uitvallen. Als wij dit alles horen en overden ken. dan vragen wij ons toch wel eens af: is dit nu de vrijheid, is dit nu het recht van zelfbeschikking, is dit nu de democratie, waarvoor wij ons verbeelden een oorlog van 6 jaar te hebben gevoerd en verdragen. Hechten de Russen, die nu duidelijk hebben gedemonstreerd, dat zij maar één politiek hebben- die van het vol strekte isolement, dan helemaal niets geen waarde aan de grote goodwill, welke zij na de oorlog in het Westen hadden en die zij nu volkomen aan het verspelen zijn? Misschien is dit de realistische politiek van de heren van Moskou, waar men het altijd zo over heeft Wij zijn er echter van overtuigd, dat een dergelijk negeren van de wereldopinie juist niet rea listisch mag heten, zoals andere zgn. keiharde realisten al eerder hebben ondervonden. ,De periode tussen 23 en 27 Juni werd aldus besteed om op alle mogelijkheden voorbereid te zijn.." 5 Juli: onbevredigd Dr. Beel ging vervolgens de ver dere verwikkelingen na welke ein digden op 5 Juli. toen het antwoord op de Nederlandse voorstellen van de nieuwe minister-president der Republiek binnenkwam, dat volgens de regering even onbevredigend was gjs vorige antwoorden. Dank zij nadere overweging in de boezem van de republiek en de goe de raad. die de Amerikaanse en Britse consuls-generaal aan dc ver- tegenwQordigers der republiek ga ven. werd op 8 Juli van de inhoud van het antwoord van 5 Juli een nadere precisering gegeven. Welke weliswaar niet in alle opzichten be vredigend is. doch welke mits ten spoedigste in daden omgezet en onder het nader te stellen voorbe houd tot uitvoering van de over eenkomst van Linggadjati kan me dewerken Slechts bfj aanvaarding van de meest dringende eisen en spoedige uitvoering daarvan is een verdere en behoorlijke verwezenlijking van Linggadjati in overeenstemming met de wezenlijke inhoud der nota van 27 Mei denkbaar. Federale samenwerking De instelling van de federale raad en van de lagere federale or ganen. waardoor vertegenwoordigin gen van Oost-Indonesië. West-Bor- neo en de Republiek met de land voogd zullen samenkomen om de Indische regering aanstonds in sa menstelling en werkwijze zo goed mogelijk te doen aansluiten op de erkenning van deze drie partners en op de ontworpen staatsrechtelij ke structuur, zal het algemeen be stuur van Indonesië zodanig kun nen hervormen, dat samenwerking, herstel, wederopbouw en interna tionale handel met vrucht, en voort varend. op gang kunnen komen. t>e verschijning in Nederland van Indonesische vertegenwoor digingen zowel bij de Neder landse regering als bij het com missariaat van Indische zaken, zal kunnen aansluiten zowel op de toekomstige Unie-organen Wat het eerste nodig is! Dr. Bed zei, dat de regering, nu een gunstige wending in de onderhandelingen met de Indo nesiërs te constateren is, in de eerste plaats verwacht 1. de onmiddellijke staking der vijandelijkheden, vernielingen en vijandelijke propaganda; 2. beëindiging der infiltaraties en van al wat overigens dc an dere staten van Indonesië mis kent of aantast; 3. onmiddellijke verbreking van onregelmatige buitenlandse betrekkingen; ten onrechte ge sloten verdragen dienen te ver vallen; 4. onmiddellijke opheffing der voedselblokkade; 5. herstel van het verkeer over de demarcatielijnen. Parlement besloot: Eerste Kamer: Goèdkeuring vermogensheffing- ineens. C.H. en Vrijheid stemden tegen; Instelling van een Nationale Spaarraad en uitgifte van spaar- brieven; (zonder hoofdelijke stemming). Tweedo Kamer: Uitbreiding van aandelenkapi taal der KX.M. tot f 100 mil- lioen, waarvan f 51 millioen door het Rijk (z.h.s.); Wijziging der ziektewet en inva liditeitswet: uitbreiding zieken- uitkering tot één jaar (zonder discussie of stemming); Verlenging van de geldzulve- rings-machtiging met één jaar (z.h.s.); Wijziging begroting Staatsmunt- bedrijf voor 1946 en 1947; (zon der bespreking"of stemming). j Toestand was i Dr. Beel verklaarde, dal na 27 Juni z.i. de toestand ii Indone sië onhoudbaar \vas geworden: j Staatkundig zowel In binnen- landse Indonesische verhnudin- gen, in de verhouding Neder- 5 landIndonesië als internatio- j naai; Economisch mei het oog op het welzijn van inoonesiè, dat van Nederland en de behngen der j wereldhuishöuding; Financieel en monetair, omdat j hel uitblijven van herstel-en we- i deropbouw enerzijds en de zware las/ der militaire verplichtingen anderzijds niet bestendigd kun- rren blijven terwijl de toestand van hef geldwezen in Indonesië, welke meer en meer een chao- l lisch karakter gaat aannemen, onverwijld voorzieningen vereist Sociaal omdat de fundamentele menselijke rechten en vrijheden aan velen nog steeds worden onthouden; Militair omdat de opstelling der troepen langs de demarcalt-'jj. nen en in de z.g bezette gehie- den dringend verandering be- S hoeft. als op de latere hoge commis sariaten. Dit alles, zal in feite al zichtbaar maken, wat tzt. in rechte, de juiste vorm zal moeten vinden. Vooral zal het in Nederland en Indonesië, in Suriname en Curagao de krachten kunnen oproepen, die bereid zijn zich te wijden aan het herstel der samenleving over het gehele Koninkrijk en aan de ver dere voorbereiding van het nieuwe staatsbestel, aldus besloot dr. Beel zijn verklaring. Vonnissen in zaak Frank Het Bijzonder Gerechtshof te Den Haag: heeft in de zaak tegen het Konimando Frank J. H. Chr. Krom. hoofdrechercheur der staatsrecher- che ter dood veroordeeld» W. J. Ba ron van Boetzelaer tot levenslange gevangenisstraf. C. van üaarle. tot twintig jaar en H. Zinkhaan tot vijftien jaar gevangenisstraf. Met grote a.rdacht luisiciden de Tweede Kamerleden naar de minis ter-president dr. L. J. M. Beel, die gistermiddag de regeringsverklaring over Indonesië voorlas. Regering te traag bij pensioenregeling Ernstige ontevredenheid bestaat bij het bestuur van het comité ter behartiging van de algemene belan gen van overheidspersoneel (A.C. O.P.), waarbij zijn aangesloten de Algemene Bond van Ambtenaren, de Nederlandse Vereniging van Spoor- en Tramwegpersoneel, de Nederlandse Onderwijzers Vereni ging en de Nederlandse Politiebond, te zamen meer dan 80.000 leden vertegenwoordigende, over dc po sitie van liet Overheidspersoneel. In het bijzonder over het tempo, waar in de belangen van dit personeel door de regering worden behartigd. Geconstateerd werd. dat de reeds in Juli 1946- ingestelde commissie ter voorbereiding van een wijziging der Pensioenwet 1922, tengevolge van departementale traagheid nog niet met haar werk gereed kan ko men. Ook de toekenning van een extra-kwartaal pensioen over 1947* aan de gepensionneerden werd nog niet bji het parlement aanhangig gemaakt, hoewel de minister in Fe bruari j.l. toezegde hiermee spoed te zullen betrachten. In overleg met de protestants- christelijke en R.K. centrale van Overheidspersoneel werd besloten een onderhoud aan te vragen met de minister-president teneinde tot pen spoedige oplossing te komen. Het beleggen van een congres wordt ernstig in overweging geno men. Beleid Londeme kabinetten De meningen van de Tweede Ka merleden over het houden van een enquête naar het beleid van de Lon- dense kabinetten, gelijk mr. M. van der Goes van Naters heeft voorge steld, blijken verdeeld te zijn Uit het voorlopig verslag zou men de in druk kunnen krijgen dat een meer derheid er voor is, hoewel er een respectabel aantal tegenstanders is. En zelfs zijn er vele voorstanders die zich afvragen of het resultaat van een enquête wel in evenredigheid zal ziin met het werk. dat verricht moet worden, of de tijd, nodig voor het instellen van het onderzoek, niet nuttiger kan worden besteed. De tegenstanders vragen de voor steller welke voordelen hij van de enquête verwacht. Als één der groot ste nadelen wijzen zij er op. dat er dingen aan het licht kunnen komen, welke de reputatie van de T.ondense kabinetten kunnen schaden. Dat mag. volgens d^ze leden, gpen reden ziin een enquête achterwpge te laten, dorh aantasting van deze renutatie kan schade veroorzaken aan Neder lands prestige. De voorstanders voeren enke le argumenten pro aan: 1. memo- randum-Gerbrandy en andere daarna gepubliceerde bronnen geven onvoldoende inzicht in Londens beleid; 2. openbaarma king van de feiten is een volks belang; 3. er kunnen handelin gen gepleegd zijn, we^ce tot strafvervolging aanleiding geven enz. Beperking gewenst Zij wijzen er echter op, dat, om het werk binnen redelijke grenzen te houden, de enquête-commissie zich zal moeten beperken tot de grote lijnen van het gevoerde beleid. Vrij algemeen is men van oordeel dat de voorgestelde termiin van één jaar te kort is. „Is het stellen van een termijn wel nodig?", vragen ver scheidene Kamerleden zich af. ..Ja", antwoorden anderen, „de enquête wet bepaalt dat in geval van Kamer ontbinding de bevoegdheden der commissie eindigen". Zij zijn van oordeel dat. als de Kamer tot enquête besluit, deze bepaling moet vervallen. Verder achten de Kamerleden het gewenst dat de commissie in haar geheel de algemene richt lijnen van het onderzoek en het eindrapport vaststelt. „Is het niet gewenst het onderzoek uit tc strekken ook over de gehele ambtstermijn van het kabinet-De Geer. dus van Augustus 1939 af?", vragen enkele leden. „Neen, want tot het uitbreken van de oorlog in Mei 1940. functionneerde het parlement no£m,aa^ an*woorden anderen. Ook over de grens van het onder zoek na de bevrijding verschilt men van mening. Sommigen zeggen: 5 Mei 1945. anderen 20 November 1945 (optreden nood-parlement) of eerst na installatie gekozen Kamer. Ook het beleid van de Nederlands-Indi sche regering willen vele Kamerle den in het onderzoek betrokken zien. Verstoor niet de feestvreugde" Sommige Tweede Kamerleden vestigden er de aandacht jp, dat grote voorzichtigheid betracht zal moeten worden bij de keuze van publicatie van het rapport der enquêtecommissie over het Londens beleid. In 1948 zal het 50-jarig regeringsjubileum van de Koningin gevierd worden. Tevens zal dan het feit worden her dacht, dat 300 jaar geleden de vrede van Munster gesloten werd. Wanneer nu in het jaar, dat zal moeten staan in het teken der nationale eenheid, door de publicatie van het rapport gevoelens mochten worden opge wekt, welke daarmede in strijd zijn, zou dit ernstig moeten wor den betreurd. De regering van Tsjechoslowakije heeft besloten geen afvaardiging te zenden naar de conferentie te Parjjs. Ook Polen, Joegoslavië, Honga- r\jee Bulgarije, Roemenië en Albanië hebben definitief besloten niet ter conferentie te gaan. Radio Moskou meldt, dat de Finse regering de uit nodiging heeft afgewezen. Het besluit van de regering van Tsjechoslowakije is gemotiveerd in de volgende officiële verklaring: „Op 10 Juli is het kabinet in buitengewone zitting bijeenge komen. Op deze bijeenkomst werd het deelnemen van Tsje choslowakije aan de conferentie te Parijs over het plan-Marshall opnieuw besproken. Vastgesteld werd. dat een aantal landen, in het bijzonder alle Slavische sta ten en andere landen van Cen traal- en Oost-Europa de uitno diging tot deze conferentie niet hebben aanvaard. Dientengevol ge zal aan de conferentie niet deelgenomen worden door de staten, waarmede de Tsjecho- slowaakse Republiek nauwe eco nomische en politieke betrekkin gen. gebaseerd op verdragsver plichtingen onderhoudt. In deze omstandigheden zou deelneming van Tsjecho-Slowakije worden uitgelegd als een daad gericht tegen de vriendschap met de Sowjet-Unie en andere van onze bondgenoten. Om deze reden heeft de regering eenstemmig besloten niet aan de conferentie deel te nemen." De Poolse eerste-minister Cyran- kiewicjs, heeft verklaard, dat Polen de Brits-Franse uitnodiging niet al leen uit eigenbelang heeft afgewe zen, doch ook in het belang van de Europese solidariteit. Wij wensen het herstel van Europa, aldus de minister, doch zonder hegemonie van Duitsland. Volgens het Poolse ministerie van buitenlandse zaken hëeft Polen zijn beslissing om niet aan de con ferentie deel te nemen zonder over leg met andere regeringen geno men. Thans hebben veertien lan den de uitnodiging aangeno men: Oostenrijk, België, Ne derland. Luxemburg, Denemar ken. Griekenland, IJsland. Eire, Italië, Noorwegen, Portugal, Zweden, Zwitserland cn Tur kije. Niet komenBulgarije, Honga rije. Polen, Roemenië, Joegoslavië, Tsjechoslowakije en Albanië. Radio Moskou meldt, dat .de Fin se regering de uitnodigjng heeft af gewezen. In de antwoordnota van de Zwit serse regering wordt de uitnodiging aanvaard op drie voorwaarden: Sovjets protesteren in bestuursraad van Oostenrijk De Sowjet-Unie heeft in de geal lieerde bestuursraad voor Oostenrijk geprotesteerd tegen het Amerikaan se besluit om Oostenrijk de bezet- tingskosten in dollars te betalen. Dit protest heeft te Londen enige ver rassing gewekt omdat men niet be grijpt op welke gronden een derge lijk protest zou kunnen berusten. 1. Zwitserland neemt geen ver plichting op zich. die niet strookt met ziin traditionele neutraliteit; 2. Besluiten der conferentie, die betrekking zodden kunnen hebben op de Zwitserse economie, kunnen slechts met toestemming van de Zwitserse regering bindend worden: 3 Zwitserland behoudt zich de vrijheid voor de handelsverdragen, gesloten met Europese landen die niet aan de conferentie zullen deel nemen, in stand te houden en nieu we overeenkomsten te sluiten. Mountbatten, Djinnah G.G.'s van India Als gouverneur-generaal voor India na de verdeling zullen Lord Louis Mountbatten, de te genwoordige onderkoning van India, en Mohammed Ali Djin nah, de president van de Mos lem-liga, worden voorgedragen, zo deelde de Britse premier, Cle ment Attlee, gisteren in het La gerhuis mee. Attlee bracht de historische wet op.de Indische onafhankelijkheid in tweede lezing Hij sprak de hoop uit, dat de verdeling van het land in India en Pakkistan niet lang zou duren en verklaarde, dat naar zijn overtuiging een onafhankelijk Voor-Indië kan en ook zal tot stand komen binnen het Britse gemene best. Attlee ziet de Indische onafhanke lijkheid als de vervulling van de Britse missie. De constitutionele wijziging, hoe belangrijk ook, zal niet betekenen, dat de Europese bur gerlijke gemeenschap uit India ver dwijnt. De Europese zakenlieden zul len een belangrijke rol blijven ver vullen. De Britse strijdkrachten zullen zo spoedig mogelijk worden terugge trokken, vermoedelijk tegen het eind van dit jaar. Het wetsontwerp is in tweede le zing met algemene stemmen aange- noipen, waardoor het dus in principe door het Lagerhuis is aanvaard. Shinwell dreigt... De Britse minister voor brandstof voorziening Shinwell heeft voor een vergadering van het nationaal ver bond van mijnwerkers te Rothesly verklaard, dat de Britse regering, ondanks de vermindering van de steenkool-productie, waardoor het industrieel program wordt bedreigd, niet van plan is de onlangs inge voerde werkweek van vijf dagen voor de mijnwerkers in te trekken. De minister waarschuwde echter, dat met arbeiders of ambtenaren, die niet bereid waren aan te pakken, afgerekend zou worden, en wel op de meeste drastische manier. -1— Het Vaticaan heeft een Apos tolische Delegatie ingesteld voor de Indonesische Archipel, met inbe grip van Brits Noorcl-Borneo en Portugees Timor. Tot Apostolisch gedelegeerde is benoemd mgr. G. de Jonge d'Ardoye, titulair aarts bisschop van Mistia. Dat wjj ons wel eens zorg maken over de tegenwoordige jeugd is te begrijpen. Doch wjj moeten in de eerste plaats nalaten om te sterk te generaliseren en in de tweede plaats niet voorbijzien, dat, als inderdaad de jeugd ten dele min of meer ont worteld zou zijn, de oudere generatie, die dit constateert, daarmede ook haar eigen tekortkomingen aanwijst. In de derde plaats hebben wij ons af te vragen of de vooroorlogse maat staven, waarmede wij geneigd zij'n daden en uitingen van de hedendaag se jeugd te meten, niet verouderd zijn in een tijd, waarin veel, dat als vaststaand werd beschouwd „vloeien de" is geworden. Dit als plaats en houding bepalen de inleiding bij het signaleren van een soort van publieke corresponden tie, die op het eerste gezicht toch wel een enigszins verbijsterende indruk maakt. Deze laten we zeggen: op zichtige, correspondentie geschiedt door middel van advertenties, welke geen enkel dagblad zou opnemen, doch die hun plaats vinden in een blaadje, dat in de meeste muziek winkels te koop ligt. Het is hier een kwestie van vraag en aanbod in een vorm, die men vóór de oorlog vond in publicaties, waarvan iedereen kon weten, dat zij volkomen suspect wa ren. Een advertentie, waarin een „oer lelijke swing-fan" onder het motto „wie durft het met mij aan" corres pondentie zoekt met aardig, lief meisje" kan men met enige goede wil nog beschouwen als een onschul dige grap, al is de „swing-fan" op zich zelf een verschijnsel, dat iemand, die in de jeugd de toekomst van het land ziet, met zorg kan veiv vullen: En ook over de beide „voor lijke meisjes" van 16 jaar, die hun voorlijkheid demonstreren, door twee „donkere vrienden" te zoeken „om in vrije tijd het schoolgaan te ver lichten" zou men misschien kunnen volstaan met de schouders op te ha len. Maar wat hebben we te denken van de arts en de zakenman, die voor de tweede helft van Juli twee vlotte meisjes zoeken voor gezelschap op hun jacht in Warmond. Zjj delen mede, dat de kosten voor hen z\jn „in ruil voor charme". Nu willen wjj gaarne aannemen, dat voor een aan tal van deze advertenties geen an dere drijfveer bestaat dan de lust om zich vrolijk te maken met de binnen komende brieven. Deze overigens weinig nobele sport werd vroeger wel bedreven door jongelui, die in 'n „jolige" bui een huwelijksadvertentie plaatsen met geen ander doel dan zich te amuseren ten koste van de briefschrijvers. Een fijn vermaak is dit niet, en als we al de advertenties, waarin „leu ke" jongens „vlotte" meisjes vragen (hoe vlotter hoe liever) van „moder ne levensopvatting" en „liefst met portret" over deze kam zouden sche ren, dan kunnen wij ons indenken, dat de ouders van „voorlijke" jon gens en meisjes toch wel bezwaar zullen hebben, dat dit geestelijk voedsel zo grif voor hen verkrijg baar wordt gesteld. Wil een ondernemend uitgever de jeugd „verrijken" met de teksten van de vocale producten, die met swing en jazz onafscheidelijk verbonden zijn, dan dient, alle papiernood ten spijt, daarvoor natuurlijk het papier ter beschikking te worden gesteld. Als het niet gebeurde zou immers de „persvrijheid" in-het gedrang ko men Maar of het juist is om papier ter beschikking te stellen voor het in circulatie brengen van een adver tentie-rubriek, waarin zich de boven gesignaleerde geest uit, menen wjj ernstig te moeten betwijfelen. Men behoeft niet overal iets achter te zoeken om de bedenkelijke kant aan dit soort „vraag en aanbod" te ont. dekken en daarbij tevens de wens te uiten, dat de verspreiding daarvan belet zal worden. Rijnschippers krijgen vrije hand Dc aanwijzing van het ministerie van Verkeer, waarbU dc Nederland se Particuliere Rijnvaart Centrale verplicht werd Rijnschepen voor de rederijen beschikbaar te stellen, op basi3 van vijftig^ procent inclusief slepen cn vijftig procent exclusief slepen, is door het ministerie inge trokken. Hiermede wordt voorko men, dat de particuliere Rjjnschip- pers in financieel cn bcdrijfsopzicht volkomen van de rederijen, waarme de zU sinds jaar cn dag in een con currentiestrijd zijn gewikkeld, af hankelijk worden. Intussen zijn de besprekingen met het departement hervat en mag re delijkerwijs verwacht worden, dat thans eindelijk een voor beide par tijen bevredigende regeling wordt bereikt. NVV pleit voor Parijs Het N.V.V. heeft een beroep ge daan op de wereldhond van vak verenigingen de landen, die gewei gerd hebben aan dc conferentie van Parijs dee/ te nemen, of die landen, die nog geen besluit hebben geno men, te bewegen alsnog mede te werken om het plan-Marshall te helpen verwezenlijken. Voor de gehele arbeidersklasse achten wij bet van het grootste be/ang, dat deze conferentie zal slagen a/dus het N.V.V. Smokkelcomplot met nylons ontdekt Mrs. Higgins, handelsvcrtegen- woordigster van een Amerikaanse firma in nylonkousen te Antwer pen, was van oordeel, dat haar om zet niet zo groot was als bij wel zou kunnen zijn gezien de grote vraag, die naar dit begeerde da- mesartjkel in Frankrijk bestaat. Dies nam zij met de voortvarend heid die haar eigen is een bekende Belgische piloot in dienst en huurde h raison van fr. 1200 per uur een vliegtuig. Op zekere avond steeg het toe stel met een enorme lading nylon- kousen te Gosselies in België op om korten tijd daarna te St. Quen- tin in Frankrijk te dalen en hier zijn kostbare last over te geven aan mrs. Higgins, die zich op dat ogen- hlik gefeliciteerd moet hebben met haar schrandere idee. Het was zo goed gegaan, dat do ondernemende Amerikaanse besloot het diezelfde avond nog maar eens te proberen. Allés liep weer even vlot en het vliegtuig keerde eerst laat in do avond naar België terug. Het toe stel moest zich naar Evere hege ven, waar het thuis hoorde, doch door gebrek aan benzine was de piloot gedwongen nogmaals te Gosselies te landen en hier telefo nisch hulp te vragen aan hèt vlieg veld Evere. De rijkswacht van Gosselies vond dit heen en weer vliegen nogal ver dacht. Hij voelde de piloot, die met smart op zijn benzine zat te wach ten, eens aan do tand met bet ge volg dat deze een. bekentenis af legde en gearresteerd werd. Het blijkt dat de gehele aangele genheid nog in der minnen kan worden geregeld, indien de Ameri kaanse, die het raadzaam heeft geacht in Frankrijk te blijven, het totale bedrag van fr. 2.70Ö.000 aan douanerechten, fr. 250.000 voor het in beslag genomen toestel en fr. 1.000.000, de waarde van de nylonkousen, bereid is te betalen. Behalve -de piloot, die vervolgd zal worden wegens het schenden van het luchtvaartreglement, is ook een Italiaanse prinses, die bij dit complot is betrokken gearresteerd. Tour de France Teisseire drie Belgen te vlug af Vier renners kwamen gisteren de wielerbaan te Carcassonne binnen stormen. Hoewel Teissefre als enige Fransman tegenover drie Belgen stond, wist hj] in de sprint van an derhalve ronde Schotte, Gallens en Impanis te passeren en de dertien de etappe van de Tour op zijn naam te brengen. De uitslag der dertiende etappe (MontpelllerCarcassonne) werd: 1. Teisseire (Fr.) 5 uur 18 min. 35 sec.; T. Callens (B.) zelfde tijd; 3. Impanis (B.); 4. Schotto (B.); 5. Mathieu (B.5.18.50; 6. Levèque (Fr.) zelfde tijd; 7. Massal (Fr.) 5.19.52; 8. Tarchini (Zw. -f L.) 5.21.26; 9. Latorrc (Fr. Z. W.) zelf de tijd; 10. Gauthier (Fr. ZO.) 5.31.18; 17. Camellini (It. gem.Si 5.31.18; 39. Klabinsky (P.-gem.)i 5.44.2; 42. Joly (B. gem.) en Jans-i sen (Ned.) 5.44.2. Algemeen klassement: 1. Vietto (Fr.) 92 uur, 30 min.; 2. Camellini (It.-gem.) 92.32.11; 3. Brambilla (It.) 92.33.04; 4. Ron- coni (It.) 92.33.25; 5. Fachleitner (Fr.) 92.36.16; 6. Robic (Fr. W.)l 92.53.21; 7. Impanis (B.) 93.05.39; 8. Grasmat (Fr. W.) 93.35.9. Lazaridès (Fr. Z.O.) 93.36.15; 10. Cottur (It.) 93.37.18; 39. Janssen (Ncd.) 95.40.17; 41. Klabinsky (P.- gem.) 95.44.24; 51. Joly (B.-gem.) 96.439. In het landenklassement leidt Ita lië met achttien minuten vóór Frankrijk, Frankrijk West en Bel gië. ',,r - 7- TTJi 1 Opklaringen Weersverwachting van De B?lt,'fi I geldig van Vrijdagavond, tot Za- i terdagavond. Zwaar bewolkt met flinke op klaringen. Hier en daar nog en kele regenbuien. Matige nu en !dan krachtige wind uit Westelij ke richtingen. ie iff s- r- 1© et ÏQ. 8- e- ht fd n- H. 'fi rn, ot e- tie tu il g an :li© ig, 100 he- zal eil- ;an be ien, ort, tijd ren ,D© de ;en. no- rer- np- »-er- rug- oor- lest- aede de be rrie© ue ,tus- en Itus- tot •rste ka- laria (dag ver- ;n 23 deze i de van ende il dit >men node tatle, Z. O. tense Is. H. Is L. i Den npre- J C. lor de ge- eerste ,ussen lische hoog- pro voor in de mder- aan Bonn, i, Bie- e nam Hilfs- e ver- tlische odera- ie der nland, ratuur .eente- Barth, Vlartm ichtin- poedig i der r haar

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1947 | | pagina 1