IMG BLAD VOOR AMERSFOORT 1 Enkele republikeinse eisen voor de K.V.P. onaanvaardbaar r r Kerk geeft schulderkenning oud-NSB-ers door Conferentie van Parijs gaat vandaag beginnen UITGAVE VAN DE STICHTING HET PAROOL Zaterdag 12 Juli 1947 Nr. 692 6e Jaargang J Walvisvlees vrij! „Laat ons zoeken wat bindt" Spiegel der wereld Botsing tussen twee autobussen VIJF JAAR GELEDEN DE EERSTE 700 GINGEN... Zondag een kanselboodschap van Interkerkelijk Overleg „Dat God ons moge vergeven Van Mook: Thans daden! Stichting „Oorlogsgraven" vraagt f 7.500.000 Parade van de week WAT j Gironummer 510330 Bank: R'darasche Bank Postbus 9 Abonnementsprijs: 0.31 per week of 4.— per kwartaal Losse nummers 10 cl c Red. en Adm.: Snouckaertlaan 7, Amersfoort Telef. redactie 4291 Tclef. administratie 6235 Directeur-Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDER Kamerdebat over regeringsverklaring Wat meer vreugde en erkentelijkheid voor bereikt resultaat" Logemann Tijdens het grote Kapierdebat over de regeringsverklaring t.a.v. de de situatie in Indonesië heeft prof. Romme (K.V.P.) dc verklaring sa mengevat in de volgende punten, welke voor hem persoonlijk onvoor waardelijke condities zyn: 1) De periode van onderhandelen over het 27 Mei-plan of enig onder deel daarvan, is afgesloten en wordt niet heropend. 2) De wezenlijke inhoud van het 27 Mei-plan behoort onverkort te worden aanvaard en rioorgev oerd. 8) Tot de wezenlijke Inhoud behoort ook de erkenning, dat deugdelijke machtsmiddelen ter beschikking van de souvereinc Nederlandse re gering moeten staan en in werking moeten kunnen treden om haar uiteindelijke verantwoordelijkheid voor veiligheid en politieke vrij heid en dus ook in het gebied der Republiek te kunnen dragen. 4) De instelling van de federale raad en van de lagere federale organen zal geschieden onmiddellijk na de aanvaarding en de hierboven ge vraagde erkenning en nadat gebleken is van de daden, die In de regeringsverklaring woiden gevraagd. ..Als de regering aan de Re publiek wil doen weten dat de Kamer het regeringsstandpunt onderschrijft, vertrouw ik. dat 7.rj ook aan de R*r»ubliek be richt dat het nu uit moet ziin. Onz® lankmoedigheid zon an ders een vorkeerde uitwerking knip-en" zo zei de katholieke frarf ieleider. Hpt antwoord van 8 Juli liet vol gens prof. .Romme grond voor ern stige bedenkingen. Want als het eer» precisering is van de brief van 5 Juli. worden de niet gewnrigde delen daarvan dus door de Repu bliek gehandhaafd. In die brief van 5 Juli worden onaanvaardbare eisen i «en aanzien van de volle dige souvereiniteit van de Verenig de Staten van Indonesië, welke eisen door de fractie der K.V.P. niet kunnen worden aanvaard. De Rpks'-onferentie moet zo spoe dig mogelijk gehouden worden. Veel belangstelling Niet alleen de otficiéle belang stelling voor het Tweede Kamer debat over de regeringsverklaring was groot (negen ministers waren present», ook die van het publiek: de tribunes waren gistermorgen geheel gevuld. De heer P. de Groot (CPN.» zorgde in het be gin voor een kleine sensatie door mede te delen, dat hij zijn interpel latie niet zou houden. Prof. Logemann (Arbeid), de be langrijkste spreker van de andere regeringspartij, betreurde het dat de regeringsverklaring niet meer vreugde en erkentelijkheid aan de Tempo )P het ogenblik wordt in het Engelse Lagerhuis de wet inzake de overdracht van de macht in India in i I tweede lezing be- Mk handcld. Wij vra- gen hiervoor de TttSr T3 aandaeht om twee WZgjn redenen, een inci- 1 dentele en een principiële. Bij de aanvang van het debat heeft Attlee n.l. medegedeeld, dat Lord Mountbatten. de tegenwoor dige onderkoning, de eerst gouver neur-generaal wordt van Hindoe stan (de Unie van Voor-Indië, zoals deze staat officieel komt te heten), terwijl Djinnah, de bekende leider van de Mohammedaanse Liga deze zelfde functie zal gaan bekleden in Pakistan. Deze mededeling van de prime-minister zal voor vele Engel sen een teleurstelling en een ver rassing tegelijkertijd zijn geweest. Zij hadden immers gehoopt, dat Mountbatten het ambt van verte genwoordiger van de Britse kroon in beide nieuwe dominions zou krii- gen. De verrassing zat hem hierin, dat Djinnah zich op deze wijze uit de actieve politiek terugtrekt, ter wijl de verwachting algemeen was. dat hij premier van Pakistan zou worden. Tot zover de incidentele reden, thans de veel belangrijker princi piële: het tempo, waarin deze kwes tie van de vrijwording van India is afgewikkeld. In Februari van dit jaar viel het besluit, dat India zijn volkomen onafhankelijkheid zou krijgen vóór midden 1948, een ter mijn. welke toen door velen als be denkelijk kort werd beschouwd. Op 3 Juni was de principiële overeen stemming bereikt met dc Indische leiders over de constitutionele grondslag van het vriie India. En op 4 Juli (is het een toeval alleen, dat dit gebeurde op de dag, dat vóór 171 jaar de Amerikaanse kolo niën van Engeland zich onafhanke lijk verklaarden?) werd de wet in gediend, waarin het tijdstip van de volledige vrijwording van India bij na een jaar werd vervroegd en op 15 Augustus a.s. werd vastgesteld. U willen wjj niet de fout maken van twee dingen te gaan ver gelijken, die in wezen niet verge lijkbaar zijn, maar desalniettemin moet het ons toch van het hart, dat wij ervan overtuigd zijn, dat, als onze regering maar dc helft van de resolute voortvarendheid van de Labour regering had bezeten (en onze oppositie maar een kwart van de staatsmanswjjsheid van de En gelse conservatieven!) heel wat van onze moeilijkheden te vermijden waren geweest. Eén ding hebben de Engelsen voor boven de volkeren van het continent: hun onverschilligheid voor. om niet te zeggen hun tegen zin in een tot in details uitgewerkte regeling op papier. Daarom durven zjj het aan om India los te laten ondanks het feit dat de constitutio nele status van de nieuwe domi nions alles behalve compleet is uit gewerkt. Zelfs het zo ongelooflijk belangrijke vraagstuk van de ver deling van het Indische leger over Hindoestan en Pakistan heeft slechts een voorlopige oplossing ge vonden. dag legt voor het bereikte resul taat. Hij achtte het jammer dat vreemde aanmoediging nodig is ge weest om tot dit resultaat te ge raken. ..Het is te betreuren, dat prof. Romme de zaken zo zwart ziet. Dit is onvruchtbaar in het huidige stadium van de ontwikke ling." zei hij. De Republiek heeft al verschil lende dingen gedaan en daartegen over moet ook Nederland nu daden stollen. Spreker dacht aan een dui- delijke uitsnraak over vermindering van de troepensterkte. Hij wilde niet wachten op de vervulling van dp concreet gestelde eis. inzake de gendarmerie, want dan zou aan de kant van de Republiek het élan weer verloren kunnen gaan. „Maak werk niet onmogelijk" De regering moet zeker niet. zoals prof. Romme wil. op het ogenblik een verlengd ultima tum opstellen. Maak het de Re publikeinse regering psvcholo- gisch niet onmogelijk om te werken, zei nrof. Logemann. We moeten op het ogenblik niet vitten, maar breedheid van blik tonen. Hij onderstreepte het verzoek van prof. Romme tot het houden van een Rijksconferentie. De heer Schouten A.R be toogde. dat h«t gezag der Renubliek over Java. Sumatra en Madoera feitelijk geen gezag is maar een fictie. De Republiek heeft nog niet één reden tot tevredenheid gegeven, niet naar buiten en hoogstwaar schijnlijk evenmin naar binnen. Zij is onwillig en onmachtig om orde te scheppen, aldus de A.R.-leider. Dus kunnen wij met deze. let wel: deze Republiek, niet verder gaan. zo besloot hij. De heer T i 1 a n u s (CH.I vroeg d*> regoring de Commissie-Generaal op t<* haffen en klaagde over de eindeloosheid der onderhandelingen. Hii meende, dat er in de regerings verklaring verwachtingen worden uitgesproken, welke niet vervuld kunnen worden, zodat er wel poli tioneel opgetreden zal moeten wor den. Mr. Vonk Vrilheid) noemde het huidige republikeinse kabinet ..scharlakenrood". „Het lijkt wel of Nederland onderhandelt met een communistisch complot", riep hjj uit. De heer Pal ar (Arbeid) achtte bedreiging m^t militair geweld on juist als nog niet over a.Titraee gestreden is. ..Laten Nederlanders en republikeinen zoeken naar wat hen bindt, ook t.a.v. de gendarme rie. dan is samenwerking mogelijk. Troepenvermindering is echter be slist nodig. Bepaalde taken moet men progressieve Nederlanders op dragen". Soyabloem in het brood Binnenkort zal een geringe hoe veelheid soyabloem ln de brood- bloem worden opgenomen, nanicljjk 3%, tan 14 Juli af. Daar soyabloem een uitstekende voedingswaarde heeft, gaat ook de voedingswaarde van het brood iets omhoog. De bij menging van ÏOD- maisbloem bljjft gehandhaafd. Zes zwaar gewonden Een zware autobus, waarin vele militairen gez.eten waren Ir ln een bocht onder dc gemeente Sch(jndel hjj 's-Hertogenbosch In botsing ge komen met een Ijjnautohus van de N.V. Brabantse buurtspoor- en autodiensten. De gevolgen waren zeer ernstig. De linker zjjde van de Ijjnhus werd totaal opengescheurd terwijl de militaire wagen omsloeg. Van de vele inzittende soldaten werden er vier zeer zwaar gewond en vijf lichter gekwetst, terwijl de ljjnbus twee zwaar gewonden en verschillende lichter gekwetsten onder de passagiers telde. Gelukkig was er spoedig medische en gees telijke hulp aanwezig. De slachtof fers zijn overgebracht naar het zie kenhuis van St. Joan de Deo te 's-Hertogenbosch. waar in enkele gevallen chirurgisch ingrijpen nood zakelijk was. Omtrent de oorzaak van het ongeval vernemen w\j, dat de militaire auto geheel links van de weg reed en de chauffeur ver moedelijk in een aanval van over vermoeidheid in slaap dreigde te ge raken. Te laat ontdekte hij het grote gevaar en kon de aanrijding niet meer voorkomen. De regering maakt tot haar leed wezen bekend, dat in de afgelopen J week de navolgende verliezen zijn gerapporteerd Koninklijke Marine: geen verlie zen. Koninklijke Landmacht: sol daat W. P. de Leeuw uit Teterin- gen; sergeant A. Rajh uit Waubach Limburg). Ze is er! De walvis in blik. Voor de oorlog werd het walvisvlees al in Noorwegen geconsumeerd en af en toe drongen oe berichten tot de lage landen door, dat het toch wel heel lekker zou zijn. Toen de Wil lem Barendsz zeilreelag heeft de fa. Albert Heyn proeven genomen die een dermate bevredigend resjl- taat opleverden, dat deze firma de hele productie van de „Ome Wil lem" heeft opgekocht. Na de thuis komst var. het schip werd het vlees ingeblikt en thans is het in de filialen van bovengenoemde firma verkrijgbaar in blikken van 850 gram. De regering heeft er blik voor beschikbaar gesteld, terwijl het ge recht neg smakelijker werd gemaakt door, toevoeging van 10?» rundvet. We hebben ons vooroordeel over wonnen en eens een prak ie opge smikkeld. En we moeten tot ons genoegen vaststellen dat het voor treffelijk smaakt: Men bespeurt er tot cal geen vissmaak aan; ook is het rnet tranerig of riekt het naar Jonas, die destijds zou zijn opge slokt. JLTINEIN, hinein. Türe und 11** Fenster schliessen. Schnell. sonst wird Peschossenl" Een brul lende „Grtine". geweer in aan slag. vluchtende, gillende men sen, haat, angst en wanhoop, ja doodsnood.,., stemming in de op bevel van de Duitsers geschapen Amsterdamse Jodenwijken op Zondag 12 Juli 1942. één dag voor hel een te transport van 700 Joden uit de hoofdstad vertrok. Eindstation, voor het overgrote deel: de gaskamer. Het was geen „nieuwtje" dat d Joodse Nederlanders hun vader land moesten verlaten om „in Duitsland te werken", gelijk de leugenachtige formule luidde. Ach de meesten wisten: dit is het einde. Enkele optimisten wei gerden te geloven aan een mas sale uitroeiing, spraken hun lot genoten moed in: „De Moffen snakken naar arbeiders voor de wapen-industrie; ze zullen zo gek toch niet zijn ons doelloos weg te voeren Inderdaad, doelloos was het niet en het doel. dat de nazi's met hun Jodendeportaties na streefden. hbeben ze zonder veel moeite bereikt. Naar schatting vier en een half millioen Joden „kaput" Op Vrijdag 10 Juli ontvingen honderden 'ooc/se gezinnen in Amsterdam een oproep zich te melden aan het Adema van Schel temaplantsoen, „Ahteilung Jüdische Auswanderung". Daar dwong men hen een verklaring te tekenen, dat deze „emigratie" volkomen vrijwillig geschiedde. Men moet toch „gedekt" zijn tegenover de historie..... De ta ferelen, welke op deze oproepen volgden, zijn letterlijk onbeschrij felijk. Mensen renden gillend door de stralen, velen kozen de Amstel,.., Ergens drie-hoog aan de Tugelaweg schreeuwde een half-krankzinnige man vanaf zijn waranda: „Ik wil niet naar Polen, ik laat mijn kinderen niet vermoorden. 1. elpen jullie mij!" Er slopen geruchten rond van gewapende opstand, van: „We laten ons liever kapot schieten dan langzaam te worden doodge- tergd." Maar het waren slechts geruchten, plai.nen van een klein groepje radelozen. Maandag 13 Juli, vertrok de eerste trein, midden in de nacht. De Amsterdammers, die reeds meer solidariteit met hun stad genoten, vee'al persoonlijke vrienden, hadden getoond, moch ten wéér stakingsneigingen toner.... Zó, beschermd door het duis ter. hebben de Duitsers trein na trein laten vertrekken. Tussen station Westerbork, eindstation Auswitz of een ander „Vernich- fungslager". Daar verdwenen zij, bijna 100.000 Joodse Nederlan ders, murw-geransel, doodgemar teld, gestorve door „medische" experimenten, vergast.... ver brand..,. Geen kent hun graven. „Bjj de behandeling van de poli tieke gevangenen In de kampen en daarbuiten uitte zich ln ons volk gpïnfecteerd door do geest der be zetters een geestesgesteldheid, een Christelijk volk onwaardig, ln strjjd met de beste tradities van ons land en weinig geschikt om deze mensen te overtuigen van on gelijk en schuld." Aldus een kanselboodschap, uit gaande van de Ned. Hervormde, de Rooms-Katholieke, de Gereformeer de en andere kerken, te zamen vor mende het Interkerkelijk Overleg. In die boodschap zeggen deze kerken zich op grond van haar ge tuigenis in en na de oorlog geroe pen te achten, ook thans gehoor te geven aan het verzoek van een 25- tal politieke gevangenen, die allen in de NSB een vooraanstaande plaats innamen, en aan het Neder landse volk een erkenning van schuld en een vèrklaring over hun houding tijdens de oorlog over te brengen.. In deze schulderkenning zeggen de 25 o.a.: „Mede door eigen toedoen een ge- isoleerde plaats in de Nederlandse volksgemeenschap innemende, leef den wij menigmaal in laakbare achteloosheid voorbij aan de eigen lijke strekking en de heilloze ge volgen van maatregelen, ons volk door de bezetter opgelegd. Wanneer wij, met diepe bescha ming, denken aan de vervolgden, de weggevoerden, de gemartelden, de tereehtgestelden, de vermoorden, aan de demonische vernietiging van Joodse mannen, vrouwen en kinde ren, dan verstaan wij hoe ons volk ons iedere betuiging van saamho righeid met de bezetter heeft aan gerekend. Een tragische verwarring van eigen gedachtengoed en vreemde totalitaire ideologieën, maakten ons blind voor de huiveringwekkende consequenties, iartoe deze moes ten leiden, hoezeer dringende en on dubbelzinnige stemmen waarschuw den, dat deze ideologieën in strijd waren met de beginselen van 't Christendom. Wti hopen ernstig, dat óns volk ondanks alles wat ons gescheiden heeft, deze belijdenis zal willen aanvaarden voor wat zi1 is: een op rechte poging de nog schrijnende wonden te helpen helen. Besef van onze schuld, bovenal jegens God, de Allerhoogste, voor Wiens oordeel wij allen moeten bui gen. doet ons biddend vragen, dat Hij ons moge vergeven, ons volk moge bewaren voor blijvende haat en ons en onze lotgenoten voor een verbittering, die ons de weg naar verzoening zou versperren. Dc ondertekenaars De schulderkenning is onderte kend door: J. Blerma, G. C. Blom, J. H. L. de Bruin. K. A. Enklaar. mr. H. M. Fruln, dr. F. P. Guépin, J. W. baron Van Haersolte van Haerst, Ir. C. J. Huygen, W. R. Ja ger, dr. K. Keyer, L. P. Krantz, mevr. E. KröllerSchafer, Ph. van der Land, Jb. Maarsingh. H. C. van Maasdijk. H. C. Ntfe, N. Ooster- baan, C. ter Poorten, C. L. Reitsma, mr. W. J. Schönhard, mr. A. Sem- plonlus, mr. F. C. Stahle, P. Tam- mens, G. F. Vlekke en M. Zwiers. De Generale Synode der Ned. Herv. Kerk voegt aan deze schuld erkenning harerzijds o.a. het vol gende toe: „Onder heel ons volk moge deze schulderkenning dan ook medewer ken tot geestelijke vernieuwing, tot bewustwording van eigen schuld en de weg openen tot een samenleven met elkander naar de eis van het Woord Gods." Houding tijdens bezetting De 25 hunnerzijds voegden aan hun schulderkenning nog een „ver klaring" toe van hun houding tij dens de bezetting en daarvoor. Zij zeggen o.a.: „Wij staan geschokt tegenover het grote onrecht en het bittere leed. dat ons volk is aangedaan. Wij doen nochtans een ernstig be roep naar ons te willen luisteren." „Wat de oorlogsdagen van Mei 1940 betreft: Moge ons volk toch kennis nemen van de officiële ver klaringen. die de ons diep grieven de beschuldiging van landverraad in die dagen afdoende weerleggen." „Wat deed ons vóór de oorlog na- tionaal-socialist worden? Men ge- love ons, als wij met grote ernst zeggen, dat in ons leefde een diep geworteld verlangen naar sociale gerechtigheid en nationale verhef- ting." „Wat heeft ons er toe bewogen na Mei 1910 nationaal-socialist te blijven? Wij konden ons niet los maken van de overtuiging, dat de vernietiging van Duitsland gelijk zou staan met een onvermijdelijke chaotisering van Europa en als ge volg daarvan de ondergang ook van ons vaderland. Wij hoopten door onze inspanning de kansen op een Nederlands herstel na de oorlog te behouden. Wij weten, dat er profi teurs en misdadige elementen in onze gelederen zijn geweest. Men mag het geheel daar echter niet mee vereenzelvigen." De 25 pleiten dan „bovenal voor de tienduizenden voornamelijk jongeren uit onze gelederen die zich voor enige wapendienst meld den en nu het zwaarst worden ge troffen, terwijl de verantwoordelijk heid voor hun daad op onze schou ders ligt." Soekarno: Wij vragen uw vertrouwen Naar het inricht van dc Nederland se regering is het ogenblik voor be slissende daden in de wtwikkelln; in Indonesië berekt. zo zei dr. Van Mo« k gisteren "Oor radio Baia' ia. naar aanleiding van Beels rede in de Tweede Kamer. Dit inzicht wordt in belangrijke centra in het buitenland gedeeld. Het is Ale taak van hen. die voor het re geringsbeleid de verantwoordelijk heid dragen, ervoor te zorgen, dat onvermijdelijke beslissingen goed en snel genomen en uitgevoerd worden. Het komt op snelle uitvoering even zeer aan als op juist besluit. De overeenkomst van Linggadjati kan alleen vrucht dragen, wanneer ook de wederpartij haar eerlijk en trouw wil nakomen. Daartoe staat de mogelijkheid nog ten volle open. De jongste gebeurtenissen hebben de hoop doen herleven, dat deze mogelijkheid op dit uiterste ogen blik nog met beide handen wordt gegrepen. President Soekarno zei in een radiorede: Ik garandeer dat de bezittin gen van vreemdelingen gelegen zijn in gebied waar orde en rust heerst. Ik garandeer, dat iedere vreemdeling, die hier werkt, zijn kapitaal in de Indonesische re publiek kan plaatsen, zonder dat hij angst behoeft te hebben. Alle maatregelen ter handhaving van orde en rust zullen door de Re publiek worden genomen, als de re publikeinse voorstellen zullen zijn aangenomen. Soekarno verklaarde dat de Repu bliek bereid is de demarcatielijnen te openen en de voedselblokkade op te heffen Speciale politie-eenheden zouden worden gevormd, die onder de lei ding van de federale interim-rege ring haar werk zouden moeten doen Soekarno vroeg verder het vertrou wen van de wereld en van de Ne derlanders in het bijzonder, dat de Republiek haar geloften zou nako men in overeenstemming met de in ternationale normen Setyadjit en enkele hoge republi keinse officieren zijn gisteren uit Djocja vertrokken voor een reis langs de demarcatielijnen. Nog steeds arrestaties in Griekenland De Griekse politie doet nop steeds huiszoejcingèn in Athene. In tegen stelling tot de eerste berichten, waarin vijfduizend gearresteerden werden gemeld, soreken de jongste mededelingen van een totaal van 2500. Men zoekt echter nog ongeveer 4000 personen, die er van verdacht worden betrokken te zijn bij het communistische complot tegen de staat. ERNEST BEVIN VOORZITTER? Vandaag wordt de conferentie van Parijs met acht lege stoelen geopend. Bevin, baron Van Boetze- laer van Oosterhout en de Italiaanse minister van buitenlandse zaken graaf Sforza waren gisteravond reeds in de Franse hoofdstad. Bi- dault heeft laten weten dat hij van plan is Bevin voor te dragen als voorzitter van de conferentie. Jour. nalisten zullen de besprekingen mo gen bijwonen. De Finse regering heeft een ver klaring uitgegeven, waarin zij haar weigering om aan de Parijse confe rentie deel te nemen motiveert met er op te wijzen, dat het plan- Marshall de oorzaak is geworden van een ernstig verschil van mening tussen de grote mogendheden en dat Finland buiten internationale con flicten wenst te blijven. De verklaring voegt er aan toe, dat Finland in zijn antwoord op de Brits-Franse uitnodiging te kennen heeft gegeven, dat het oprecht wenst bjj te dragen tot een zuiver-eenno- mlsche samenwerking tussen de lan den en ook zelf voor zijn wederop bouw buitenlandse hulp behoeft. Daarom is de Finse regering bereid inlichtingen over de Finse economie te verstrekken. In Praag is bekend geworden, dat het Kremlin Woensdag begonnen is sterke druk uit te oefenen, onmiddel lijk na de aankomst in Moskou van Clement Gottwald en Jan Masaryk, de Tsjechoslowaakse ministers, die daar kwamen spreken over economi sche aangelegenheden. Daarna volg den lange telefoongesprekken naar Praag en Donderdag werd het Tsje choslowaakse kabinet in spoedzitting bijeen geroepen om nieuwe aspecten var de kwestie te hespreken. Welingelichte kringen verklaarden heden, dat het terugkomen op het eerdere regeringsbesluit des te on begrijpelijker was voor de niet-com- munistische ministers, aangezien de communistische collega's allen had den ingestemd niet de aanvaarding van de uitnodiging. nok Polen schijnt aanvankelijk van plan geweest te zijn de uit nodiging te aanvaarden. Dit was gebleken bij een bezoek van en kele Poolse ministers aan Praag, de vorige week. In politieke kringen te Wenen wordt uitdrukking gegeven aan grote ongerustheid over het toekom stig optreden van de Sowjet-Unie na het plotseling terugtrekken van Tsjechoslowakije. Men herinnerde er aan, dat Donderdag kolonel-generaal Kurassof, de Russische bevelhebber in Oostenrijk, verklaard heeft, dat de Sowjet-Unie zich het recht voorbe- Niet alleen de fotograaf, doch ook een oude heer trotseerden de plensregen om Zandvoorts *trand te bzzoeken. En de zon keek wel willend langs een wolk opdat de fotograaf z'n plaatjes kon maken. De Fransman Bourlon vluchtte bijna onmiddellijk na Carcasson en na 55 km. had hij al bijna zestien minuten voorsprong genomen. Voorts was hij op alle vijf de cols het eerste boven. De uitslag werd: 1. Bourlon (Fr. Z. W.) 8 uur 28 min. 01 sec., 2. Callens (B.) 8.26.09, 3. Cottur (It.) 8.28.42, 4. Volpi (It.) 8.29.03, 5. Goasmat (Fr. Vv.) 8.29.06, 6. Robic (Fr W.) 8.32.43, 7. Teisseire (Fr.), 8. Giguet (Fr. Z.-D.), 9. G. Weilen- man (Zw. en Lux.), 10. Bonnet (Fr. Z.-O.) allen zelfde tjjd. 11. cx aequo: Impanis (B.), Brambilla (It.), Ronconi (It.), Camelllni (It. gem.), Viette (Fr.), 39. Janssen (Ned.) 8 uur 39 min. 01 sec., 46 Joly (B.-gem.) 8.43.54. Algemeen klassement: 1. Vietto (Fr.) 101 uur 2 min. 43 sec., 2. Ca- mellini (It. gem.) 101.04.54; 3. Brambilla (It.) 101.05.47, 4. Ronco ni (It.) 101.06.08, 5. Fachleitner (Fr.) 101.08.59, 6. Robic (Fr. W.) 101.26.04, 7. Impanis (B.) 101.38.22, 8. Goasmat (Fr. W.) 102.04.05, 9. Cottur (It.) 102.06.—. 10. Lazari- dès (Fr. Z.O.) 102.08.58, 40. Jans sen (Ned.) 104.19.18, 42. Klabinsky (P. gem.) 104.33.19, 52. Joly (B. gem.) 105.27.43. Landenklassement: 1. Italië 304.15.25, 2. Frankrijk 304.36.51, 3. Frankryk-West 305.53.30; 4. België 307.33.22. 5. Zwits.-Lux. 308.46.27, 6. Frankrijk Z.-O. 308.46.32, 7. Frankrijk Z.-VV. 309.29.36, 8. Ne derland-!-buit. 309.57.31, 9. He de France 312.17.05, 10. Frankrijk N.-O. 314.43.55. Bergklassement: 1. Lazaridès (Fr. Z.-O.) 65 pnt„ 2. Brambilla (It.) 62 pnt„ 3. Ronconi (It.) 52 pnt„ 4. Camellini (It. gem.) 40 pnt., 5. Robic (Fr. W.) 30 pnt. De Stichting „Oorlogsgraven", welke zich tot doel stelt de man nen en vrouwen, die waar ter we reld ook voor het vaderland zijn ge vallen, een waardige laatste rust plaats te verzekeren, wil ln de ko mende maanden een kapitaal van f 7.500.000 bijeen garen, waarvan de rente zal dienen om de graven te onderhouden. De stichting doet een beroep op de offervaardigehid van het gehele Nederlandse volk. Zowel van particulieren als be drijven verwacht zij belangrijke giften welke mogen worden over geschreven van geblokkeerde reke ningen. De stichting werkt naast de dienst „identificatie en berging" en het Nationaal Comité voor Oorlogs monumenten. Zjj vat haar taak eerst op, indien de graven, naar schatting ongeveer 25.000, gereed zullen zyn. Vertegenwoordigers van acht re geringsdepartementen hebben in het bestuur der stichting zitting f enomen. Het secretariaat is geves- igd: Nieuwe Parklaan 14, Den Haag. hield oni de kwestie van Oostenrijk* deelneming aan de Parüsche confe rentie opnieuw op het tapijt te bren gen en men gaf uitdrukking aan de rees dat de Sowjet-Unie thans de ondertekening van het vredesverdrag zo'i uitstellen en ook op andere wijze tegen het besluit van Oostenrijk zou ageren, liet bericht over het terug trekken van Tsjechoslowakije kwam als een grote schok, en heeft Oosten rijk in een gevoel van isolering ge laten. Anderzijds wordt in Wenen uitdrukking gegeven aan de voldoe ning over het feit, dat Oostenrijk, door de uitnodiging te aanvaarden, blijk gege\en heeft niet alleen maar een satelliet van de Sowjet-Unie te zijn. NA wat wij deze week in onze hoofdartikelen over het Indone sische probleem hebben gezegd kun nen wij er thans kort over zijn Naar aanleiding van het door ons reeds besproken antwoord der Republiek op het laatste Nederlandse memo randum heeft onze regering thans een verklaring afgelegd, die wij in ons blad van gisteren publiceerden De debatten in de Tweede Kamer zijn op het moment, dat wij dit schrijven, nog aan de gang en zo lang deze niet beëindigd zijn is de volledige betekenis der regerings verklaring nog niet juist te schatten. Voorlopig blijkt er uit dat de re gering, hoewel zij een gunstige op lossing mogelijk acht. de toestand nog ernstig acht Bovendien toont de verklaring aan. dat de regering op haar stuk bliift staan en verdere concessies slechts eist van de repu bliek Dat het niet veel heeft ge scheeld of het was tot militair ge weld gekomen in Indonesië is nu wel duidelijk en dat het thans de hoogste tijd wordt dat beide partijen het eens worden vloeit daaruit on- middellnk voort Onze regering ver langt thans daden van de repu bliek en zij heeft haar eisen te dien aanzien in zeven punten geformu leerd. Wij geloven met de regering dat een gunstige oplossing van het hui dige conflict mogelijk is. Onze re gering zal daarbij echter geen te starre houding mogen aannemen en b.v. ten aanzien van de buitenlandse betrekkingen der Republiek naar een oplossing moeten streven, die de Indonesiërs met hun prestige in overeenstemming kunnen brengen. Het voornaamst* geschilpunt, dat der gemeenschappelijke gendarmerie, zal. met wederzijds begrip, waar schijnlijk ook uit de wereld geholpen kunnen worden Uit een inmiddels door de Republiek uitgegeven com muniqué maken wij op. dat de Indo nesiërs op dit punt tot toenadering bereid zijn. Men moet bij dit alles niet uit het oog verliezen, dat ook de Indonesi sche regering met een sterke oppo sitie in eigen land te maken heeft en dat men haar geen eisen kan stellen, waarvan de onmiddellijke uitvoering haar eigen bestaan en daarmee eerst recht de vrede in gevaar brengt De vraag van het vertrouwen blijft de hoofdrol spelen. Zo goed als wij dit vertrouwen vragen moeten wij het ook kunnen schenken. En een oud vaderlands spreekwoord leert ons reeds dat het nooit goed is het on derste uit de kan te willen hebben. van de vorige week reeds wij in onze beschouwing vreesden ten aanzien van de Euro pese eenheid is deze week bevestigd. Nu Rusland geweigerd heeft in ver band met de door Amerika in uit zicht gestelde financiële hulp mee te werken aan een Europees plan. blij ven ook de mogendheden achter, die onder Russische invloed staan Toen Moskou het Frans-Engelse voorstel afwees kon men de neuzen al tellen en de opstellingen formeren. West- Europa, met inbegrip van Scandina vië en daarbij Oostenrijk en het met Amerikaans geld gesteunde Grieken land en Turkije, doen mee. Oost- Europa. met inbegrip van Tsjecho slowakije (dit is een tegenvaller), zal de conferentie te Parijs niet bezoe ken. Ook Finland weigert, wij zijn er zeker van: met bloedend hart Hoezeer wij ook hopen, dat de con ferentie der Westelijke landen tot een goed resultaat leidt, betreuren wij het. dat thans het uiteenvallen van Europa in een Oostelijk en een Westelijk deel een feit dreigt te wor den. Blokvorming en de aanleg daartoe kan toch moeilijk meer ont kend worden houdt tal van geva ren in voor de vrede. Dat is zonder meer duidelijk. Er komt nog iets anders bij Niet alleen het Oosten isoleert zich nu maar daardoor isoleert het Westen zich ook. Hoe minder landen zich aaneensluiten in het Westelijk eco nomisch blok. hoe meer de kleine landen in dit blok van de groten af hankelijk worden, niet alleen i n die samenwerking b.v. van Engeland maar ook door die samenwerking van Amerika. En hoewel wij aller minst graag onder Russische invloed zouden komen is het sterk komen onder dc invloed van Amerika toch ook weinig aanlokkelijk. De internationale politiek kan men niet al te simplistisch zien. Het is juist, dat Rusland direct de schuld is van het mislukken der onderhan delingen. maar. men moet niet ver geten. dat Rusland wel enige reden heeft wantrouwend tegenover het communisten-jagende, in zijn huidi ge politiek aartsconservatieve 'denk aan de stakingswetten) Amerika te staan. De razzia's op communisten van de door Amerika op de been ge houden Griekse regering, klaarblij kelijk na overleg met Washington begonnen, hebben dat nog eens op nieuw duidelijk gemaakt. Iets warmer Weersverwachting van De Bilt, g i geldig van Zaterdagmorgen tot 5 fe Zaterdagavond Geleidelijke opklaringen met 3 e meest matige wind uit Westelij- I ke richtingen. In de kuststreken I weinig veranderingin het ove- rige gideelte van het land iets I hogere temperatuur.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1947 | | pagina 1