DAGBLAD VOOR AMERSFOORT f 1 Conferentie van Parijs begint met hoog tempo Tsjechen moesten kiezen of delen in Moskou Morphiniste gaf zich uit voor verpleegster Gebruik van stookolie geeft deviezenbesparing UITGAVE VAN DE STICHTING HET PAROOL Maandag 14 Juli 1947 Nr. 693 6e Jaargang DEUR BLIJFT OPEN VOOR OOST-EUROPESE LANDEN Geen inbreuk op de souvereiniteit Sjarifoeddin naar Batavia Duits schip dook in Ierland onder Benelux „werkt" in Parijs Robic bedwong de Pyreneeën „Geen subsidie op steenkool" Schuldbelijdenis V1 M Gironummer 510330 Bank: R'damsche Bank Postbus 9 Abonnementsprijs: 0.31 per week of 4.per kwartaal Losse nummers 10 ct. Red. en Adm.: Snouckaertlaan 7, Amersfoort Telef. redactie 4291 Telef. administratie 6235 Directeur-Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDER BEVIN, op voorstel van Benelux gekozen als voorzitter, leidde Zaterdag de eerste bijeenkomst van de conferentie van Parijs, in de eetzaal van het ministerie van buitenlandse zaken, die de laatste maal gebruikt was voor een diner dat Daladier aan Von Ribbentrop aanbood, kort voor de oorlog. (In de organisatie klopte iets niet: onder de uitgestoken vlaggen wapperden die van Albanië en Finland; de Zweedse ontbrak). Ei werd een werk comité benoemd dat Dinsdag verslag moet uitbrengen en na een uur werd de conferentie verdaagd. „Dit is de snelste conferentie die ik ooit geleid heb," zei Bevin. Bidault in zyn openingsrede, wees er nogmaals op dat geen inbreuk zal worden gemaakt op de souve reiniteit der afzonderliike landen. Hy eiste voor de ter conferentie vertegenwoordigde landen het recht op voor Europa als geheel te spre ken. Ik ben er zeker van, aldus Bidault. dat wij versterking krijgen wanneer ons werk de richting van ons streven heeft aangetoond. Bevin zei: Het zal geruime tijd duren voor de uit de oorlog voortvloeiende po litieke moeiltikheden uit de weg zullen zijn geruimd. De economi sche problemen vragen echter een spoedige oplossing. Wjj geloven dat het aanpakken van de econo mische problemen niet alleen ver lichting zal brengen, doch dat daar door tenslotte ook in politiek op zicht een oplossing voor Europa zal worden bereikt. Over de afwezigheid van Oost- europese landen, zei Bevin: ,,Het is zeker, dat zij hun afwezigheid even zeer betreuren als wij. Wjj begrij pen ten volle en geven uiting aan onze sympathie, maar ik ben er ze ker van namens allen te spreken wanneer ik zeg. dat de deur wijd onen zal blijven voor alle landen, die het gehele Europa weer op de been willen he'Den. Ik ben gemachtigd namens de Britse regering mee te delen, dat de hulpbronnen, niet alleen van En geland zelf. doch voor zover moge lijk van het gehele gemenebest ter beschikking staan voor het herstel van Europa.'' Goed werk De werkcommissie is Zaterdag avond en Zondag bijeen geweest Herve Alphand (Frankrijk) werd als voorzitter gekozen en Claude Serreulles (Frankrijk) als secreta ris-generaal. De commissie heeft van de plenaire conferentie vier ta ken te vervullen gekregen: het op stellen van een rege'ment. het indie nen van ontwerpen voor de organi satie. het samenstellen van com missies en het benoemen van een secretaris-generaal voor alle com missies en subcommissies. Zaterdag werden alleen de eerste twee pun ten behandeld. De voorstellen voor de organisatie omvatten: instelling van een klein permanent uitvoe rend comité en vier permanente technische commissies, die studie moeten maken van de kwestie be treffende voedselvoorziening en landbouw, ijzer en «-taal. brandstof en energie en transport. Graaf Sforza. Italië, zal nog om de in stelling van een vijfde commissie, voor industrie, verzoeken). Later cteelde Alphand in de vol ledige vergadering mee dat de com missie. die vandaag om 15 uur weer bijeen zal komen, het eens is ge worden over voorstellen over de or ganisatie en over de regels voor de procedure, die belangrijke wijzigin gen in het Engels-Franse ontwerp met zich mee zullen brengen. Deze amendementen zijn voortgesproten uit het verlangen om de organisatie volledig doelmatig en democratisch te maken, aldus Alphand. Bevin zei. dat de werkcom missie zeer goed werk heeft verricht. Volgens Alphand zal de deur van de Parbsche con ferentie voor alle Europese lan den geopend blijven als de con ferentie deze wijzigingen aan vaardt. De werkrommisssie heeft aan de plenaire zitting der conferentie een ontwerpplan voorgelegd, waarin verklaard wordt, dat Europa zich in de eerste plaats zelf dient te hel pen door de productie der noodza kelijke goederen op te voeren en dat vervolgens de hulp der Ver enigde Staten nodig zal zijn om Europa in staat te stellen met deze pogingen voort te gaan. Het ontwerp verklaart na drukkelijk. dat er niet zal wor den geïntervenieerd in de bin nenlandse aangelegenheden der deelnemende landen en geen be perking zal worden opgelegd aan een heilzame ontwikkeling van de Europese handel. Er dient een commsisie van sa menwerking te worden benoemd. die een rapport zal moeten opstel len over hetgeen Europa beschik baar en wat het nodig heeft, welk rapport vóór September aan de U.S.A. zal moeten worden voorge legd. Dit rapport zal een overzicht geven van de ontwikkeling der ob ductie. die van elk Europees land en door de Europese handel ver wacht kan worden en voorts van de benodigdheden aan kapitaalgoe deren en noodzakelijke consumen tengoederen. Gendarmerie-kwestie in laatste fase? Sjarifoeddin is vandaag vol gens A.P. uit Djocjakarta in Ba tavia aangekomen voor be sprekingen met de Nederlan ders over het punt van de ge meenschappelijke gendarmerie. Volgens een betrouwbare bron heeft Engeland zijn hulp aangeboden om déze kwestie op te lossen. De gemeenschappelijke gendarme rie. die de Republiek tot dusver nog heeft afgewezen, is bedoeld om recht en veiligheid te handhaven als de Nederlanders en de buitenlanders hierbij zijn ook de Engelsen begre pen onder de interimregering naar hun ondernemingen op Java en Su matra terugkeren. De Republiek heeft aangetoond, dat zij bereid is het federale toezicht op haar eigen speciale politiemacht te accepteren, teneinde de taak te vol brengen. Naar verluidt heeft Enge land aan de Nederlandse ambassa deur in Londen meegedeeld, bereid te zijn hulp te verlenen, zodra de Nederlandse regering dit nodig acht. Setvadjit. die een reis langs de demarcatielijnen heeft gemaakt is uit Djocja in Batavia teruggekeerd, in gezelschap van dr. Leimena. Zij weigerden elke verklaring, maar men veronderstelt, dat zii nieuwe voorstellen van de republikeinse re gering betreffende de kwestie van de gemeenschappelijke gendarmerie me debrengen. en kregen een handelsverdrag Het Duitse vrachtschip „Adelaar" van 277 ton en met een Duitse be manning van acht personen aan boord, heeft zich, naar men aan neemt, naar Ierland begeven in plaats van naar Duitsland. Het schip had een lading hout naai Southampton vervoerd, en was op 2 Juli vandaar naar Emden ver trokken. Sindsdien is niets meer van het schip gehoord, tot het bekend werd, dat het te Waterford in Zuid- Ierland op 4 Juli was aangekomen. De geallieerde bestuurscommissie, onder wier beheer het schip vaart, verklaarde te Londen, dat het schip Waterford weer heeft verlaten, na zich daar bevoorraad te hebben. De „Adelaar" is in de haven van Cork onder Panamese vlag binnen gelopen, nadat hét eerst Waterford had aangedaan. De kapitein van het schip. Otto Schneider, verklaarde tegenover een verslaggever, dat hij bij het vertrek uit Southampton, vanwaar hij eigenlijk naar Emden had moeten varen, „plotseling tot het besef kwam, niet meer naar het verwoeste en verarmde Duitsland te kunnen terugkeren". Schneider ver klaarde voorts, dat een firma te Cork hem vooruit betaald had voor het vervoer van steenkolen van de haven naar de stad. Weer ontvoeringen in Palestina Twee Britse sergeants zijn Vrij- dae te Nathania (Palestina) door de Irgoen Zwai Leoemi ontvoerd. Zij zullen worden vrijgelaten als de doodvonnissen tegen Jood6e verzetslieden worden herzien. Een Joodse klerk die van de ont voering getuige was is door de Haeanah ..voor zijn eigen veilig heid* ontvoerd. Sowjet-Ruslan heeft Tsjechoslo- wakije overgehaald de aanvaarding van de uitnodiging jor de Parijse conferentie te herroepen, door er op te wijzen, dat een optreden buiten de Slavische solidariteit van invloed zou kunnen zijn op de algcirr :o alliantie tussen de twee landen, waardoor de veiligheid van Tsjechoslowakije in gevaar zou komen. Met andere woorden: het Tsjecho- slowaakse kabinet zag in, dat de economische mogelijkneden van het plan-Marshall niet een politieke breuk mei de Sowjet-Unie waard waren, aldus werd te Praag opgemerkt na terugkeer van de Tsjechoslowaakst? delegatie uil Moskou. Aan veronder stellingen over Sowjetrussische be dreigingen met een communis: -che staatsgreep werd geen geloot ge hecht, omdat een dergelijke actie moeilijk zou zijn uit te voeren gezien de onvermijdelijke tegenstand op aanzienlijke schaal in het gehele land en omdat zij over het hoofd van pre sident Benesj heen uitgevoerd zou moeten worden. Tsjechoslowakije wordt .niet door Sow jet-troepen be zet en ofschoon de politie onder com munistische controle staat, bestaat het leg'-r uit niet-communistische zo wel als mrqunistische elementen. Een b uk in de regering van het nationale front wordt niet waar schijnlijk geacht, hoezeer sommige leden ervan de noodzaak betreuren voor de Sowjet-Unie te moeten bui gen. Eensgezind De Tsjechoslowaakse ministers zijn uit Moskou thuisgekomen met een h. -^elsaccoord van vijf jaar. Dit wordt aangekondigd in een gemeenschappelijk communi qué, waarin melding wordt ge maakt van eensgezindheid tus sen beide landen terzake de internationale politiek. Tsjechoslowakije zal volgens deze overeenkomst 200.000 ton graan en een gelijke hoeveelheid levensmidde len ontvangen; het zal grote hoeveel heden lichte en zware industriële pro ducten aan de Sowiet-Unie leveren. De Tsjechoslowc-kse sociaal-de mocratische partij heeft het besluit van de regering goedgekeurd als de enig mogelijke. Zij zal geen verslech tering van de economische situatie behoeven mee te brengen. Tsjecho slowakije zal zijn relaties met andere landen blijven opbouwen. Wenen gewaarschuwd De Weense correspondent van de „Sunday O server" bericht, dat de Sowjet-autoriteiten te Wenen de Oos tenrijkse reger gewaarschuwd hebben, in Parijs geen aanbiedingen of plannen te teren, die de Oos tenrijkse economie in de Sowjet-zone raken. Onder aanhaling van een „hoog geplaatst Oostenrijks ambtenaar" zegt de correspondent, dat sedert het besluit van Oostenrijk tot bijwoning van de Parijse conf* entie de betrek kingen tussen de Oostenrnkse rege ring en de Sowjet-autoriteiten zeer gespannen^ zijn geworden. Onder lei dende Oostenrijkse persoonlijkheden bestaat de toenemende vrees, dat Wet aanbod van Marshall, gezien de Sow jetrussische bedenkingen daartegen, onvermijdelijk ral leiden tot verdj- li. van Oostenrijk in twee economi sche en politieke eenheden. Op een conferentie van de socialis tische partij heeft de Oostenijrkse minister van binnenlandse zaken, Helmer. gezegd, dat Oostenrijk tegen ziin wil dreigt te worden meegesleurd in een m-, Istroom van tegenstrijdige belangen. De minister waarschuwde tegen geruchten, dat de regering voorberei dingen zou treffen om van Wenen naar Salzburg in de Amerikaanse zone te verhuizen. Ambtenaren-crisis in Frankrijk accuut Een conferentie van Ramadier, Franse ambtenaren en het vakver bond CGT. om de dreigende ambte- narenstaking af te wenden, is met een volslagen gebrek aan overeenstem ming geëindigd. Het Franse kabinet had voorstellen voorbereid voor nieuwe salarissen, waarbij voor de tweede helft van dit jaar een bedrag van 21 milliard francs gemoeid zou zijn, en voor de eerste helft van het volgend jaar 4 milliard. De vakbond der ambtenaren eiste echter een verhoging van 25 milliard trancs voor dit jaar en ongeveer 22 milliard voor de eerste helft van 1948. Ramadier heeft geweigerd deze eisen in te willigen. De staking, die Dinsdag zou beginnen, lijkt thans on vermijdelijk. DE NEDERLANDSE DELEGATIE bij de conferentie te Parijs arri veert aan de Quay d'Orsay. Van links naar rechts c ron van Boetselaer, jhr. T jar da van Starkenborg en dr. Hirschfeld. De eerste concrete resultaten van de Nederlands-Belgisch-Lu- xemburgse samenwerking zijn op de conferentie gebleken, toen do iage lauden twee wijzigingen ver kregen in het ontwerpplan van de organisatie. De eerste wijziging, die door Nederland werd voor gesteld, voorkwam, dat het voor gesteld© rapport over hetgeen Europa beschikbaar en wat bet nodig: heeft voor alle gevallen aan een termijn van vier jaar zou worden gebonden en een tweede amendement van Benelux, dat door België werd ingediend, ver kreeg een grotere soepelheid in de organisatie door bet de com missie van samenwerking moge lijk te maken te allen tijde pas sende wijzigingen voor te leggen. De besprekingen van Benelux o\er een gemeenschappelijke po- liiiek, die in 's Gravenhage waren begonnen, worden te Parijs door de delegaties der drie landen in tensief voortgezet. Men verwacht, <!at de gemeenschappelijke poli tiek zich in de komende dagen \crder i&\ 'omvouwen. Baron van Boetzelaer. die de Nederlandse delegatie leidt, ver klaarde. dat de besprekingen der Bcnelux-delegaties goede voort gang vinden. „Wij zijn bijna voortdurend tezamen", zei hij. De kleine Fransman Robic speelde het klaar ondanks dat een vallend vliegtuig enige moeilijkheden veroor zaakte. als eerste te Pau te arriveren. De uitslag van de 15e etappe Luchon-Pau (195 km) werd: 1 Robic (Fr.W) in 6 uur 46 min. 11 sec.; 2. Vietto (Fr.); 3. Ronconi (It.); 4. Fachleitner (Fr.); 5. Brambilla (It.); 6. Goldschmidt (Zw.lux.); 7. Lazari- dès (Fr. Z. O.); 8. Impanis (B.): 9. Teisseire (Fr.); 10 Volpi (It.)11. Camellini (It. gem.; 15. Janssen (Ned. gem.); 35. Klabinsky (Polen gem.); 38. Joly (Belg. gem.). Algemeen klassement: 1. Vietto (Fr.) 107 uur 59 min. 7 sec; 2. Bram billa (It.) 108.0.41; 3. Ronconi (It.) 108.3.2; 4. Fachleitner (Fr.) 108.5.53; 5. Robic (Fr. W.) 108.7.15; 6. Camel- l.ni (It. gem.) 108.23.4; 7. Impanis (B.) 108.29.53; 34. Janssen (Ned. gem.) 111.29.48; 40. Klabinsky (Po len gem.) 111.54.27; 50. Joly (Belg. gem.) 112.51.52. Landenklassement: 1. Italië; 2. Frankrijk; 3. Frankrijk W.; 4. België; 5. Frankrijk Z.O.; 6. Zw.-Lux. ploeg; 7. Ned. en buit. ploeg: 8. Frankrijk Z.W9 lie de Fr.; 10. Frankrijk N.O. Verslaafd morphinist© Is de 38-jarige mej. T. 1. d. B., die dezer dagen door de Rotterdamse politie werd gearresteerd. In verpleegstersuniform ging z(j naar verscheidene doktoren cn apothekers in de stad, van wie zij morphine wist los te krügen. Ook als zgn. verpleegster heeft zü een dubieuze rol gespeeld. Als keurig verpleegstertje met kruisje en insigne compleet kwam zij in de spreekkamer van „dok ter" en vertelde hem met een meewarig gezicht over het lijden van haar moeder, dat zij met •morphine hoopte te kunnen ver zachten. Moeder had galstenen en leed ondragelijk. Zelf zou ze haar arme moedertje wel inspuiten. En de medelijdende dokter vloog er in, misleid als hij was door het verpleegstersuniform. Dat dokter verzocht werd nog eens naar de patient te komen kijken wekte natuurlijk nog meer vertrouwen. Dokter schreef argeloos het mor- phinerecept uit. waarmee de ver pleegster vol roerende dankbaar heid verdween. De arts kwam eerst tot de ont dekking. dat hij beetgenomen was, nadat bleek dat het adres van de ..zieke moeder" gefingeerd was. Zes doktoren in de stad vlo gen er op deze wijze in. Bij een van hen wist ze in een onbewaak* ogenblik blanco-recéptformulieren uit de spreekkamer te stelen. Met-succes trachtte de „Ver pleegster" bit apothekers mor phine zonder recept t© krijgen. Het recept zou later wel volgen. In de oorlog werkte zii drie maanden in een instituut voor na tuurgeneeswijze in Amsterdam. Daar deed zij wat ervaring op. die haar te pas kwam als parti culier verpleegster. Als zodanig is zij bii verschillende zieken werkzaam geweest. Bij een van hen stal zij een verpleegsters- insigne. dat het vertrouwen in haar „echtheid" nog vergrootte hoewel ze geen enkel diploma be zat- Maar dat belette haar niet zelfs kraamverplegingen aan te nemen. Ook in een sanatorium te Zeist was zij enige tijd werkzaam. De directrice bemerkt© wel dat ze niet werkte zoals de andere ver pleegsters. maar ze mocht blijven wegens gebrek aan personeel. Maar op eèn goede dag verdween zo spoorloos met medeneming van de garderobe van een collega. Het is maar goed dat deze vrouw thans in het Huis van Bewaring is opgesloten. Zij had met haar geraffineerde praktijken veel on heil kunnen stichten. Wie weet of zij niet reeds veel ellende heeft veroorzaakt! Kolen voor kantoren en werkplaatsen Met ingang van heden geven de bonnen der kaarten WA 707 ge merkt „le periode", ,,2e periode", „3e periode „4e periode", „5e pe riode" en ,.6e periode", elk recht op net kopen van één eenheid vaste brandstoffen en de bonnen der kaarten WB 707, gemerkt met „le periode", .,2e periode". ,,3e periode", ,.4e periode", ,,5e periode en ,,6e periode", elk recht op het kopen van vüf eenheden vaste brandstof fen. Deze bonnen blyven tot nader aankondiging geldig. De aandacht wordt er op geves tigd, dat de kaarten WA 707 en WB 707 zijn of zullen worden uit gereikt aan de kleinverbruikers der groepen B, C en D (kantoren, werkplaatsen enz.), wier rantsoen voor 1947;1948 tenminste 12 eenhe den bedraagt. Geen maximumprijzen voor fruit De vaststelling van maximum prijzen voor kersen en enkele soor ten bessen heeft geen wijziging ge bracht in het standpunt van de mi nister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening, dat in het al gemeen voor fruit geen maximum prijzen zullen worden vastgesteld. Het is ook niet zijn bedoeling voor pruimen, appelen cn peren een prijsregeling vast te stellen. De fruitoogst blijft goede vooruitzich ten bieden, zodat men redelijke prijzen verwacht. Men zal er echter rekening mee moeten houden, dat bij te hoge prijzen maximumprijzen worden be paald. Coöperaties mogen niet staken De leiding van de Nederlandse Coöperatieve Beweging heeft mee gedeeld, dat er geen sprake van mag zijn, dat coöperaties aan ©en of andere stakingsbeweging van bakkers deelnemen. De verbruiks coöperaties, toch zijn organisaties van verbruikers. Het zou uitermate wonderlyk zijn, wanneer de geza menlijke consumenten besloten voor zichzelf geen brood te bakken, om dat de regering heeft bepaald, dat het brood slechts tegen een zekere prijs verkrijgbaar zal zijn. Weer telefoneren mët Batavia De telefoonverbinding tussen Ne derland en Indonesië, welke sedert Maart 1942 is verbroken, zal op 15 Juli worden heropend. De verbinding zal aanvankelijk tot Batavia beperkt zijn. Nieuwe plastics! Het Engelse concern Imperial Chemical Industries (I.C.I.) heeft de Nederlandse fabrikanten van kunstharsen aangezegd, dat zij hun productie moeten stopzetten, omdat zg' werkten volgens enige octrooien van de I.C.I. Dit heeft geleid tot nieuwe onderzoekingen. Het kunststofinstituut heeft thans, in samenwerking met de algemeen technische afdeling en 't organisch-chemisch labo ratorium T.N.O. (Toegepast Natuurwetenschappelijk Onder zoek) een nieuwe groep van stoffen gevonden, die tot nu toe in de literatuur niet beschreven is. Op deze stoffen, die eenvou dig te bereiden en goed han teerbaar zijn en bovendien zeer aantrekkelijke eigenschappen bezitten, is reeds octrooi aan gevraagd. Als het kind helpt... Dezer dagen we. «-oor de twee de maal naar Batavia overgemaakt een bedrag van honderdduizend gulden bijeengebracht door de Ne derlandse schooljeugd ten behoeve van het kind in Indonesië. Behalve deze twee ton zal ultimo September nog ongeveer tienduizend gulden beschikbaar zijn, doch het juiste be drag van de dan af te sluiten actie zal uiteraard eerst bekend zijn, wan neer alle nagekomen giften verant woord zijn. De actie wordt in Sep tember gestaakt. In verband met druk reizigersver- voer öp Zaterdag zullen de volgende extra treinen rijden: Amsterdam C.S. vertrek 15.10; Utrecht aankomst 16 00 Utrecht vertrek 16.05Den Bosch aankomst 16.52 uur. Kolencommissie concludeert: „Subsidies op steenkool moeten afgeschaft Worden" BU de geldende kolen- en olieprijzen en b(J gelijk rendement van fa briek*- en andere installatie* geeft de Import van zware stookolie be sparing van deviezen t.o.v. In\ner van Amerikaanse kolen. Import van gasolie is onder dezelfde voorwaarden aan te bevelen ter bevordering van de export van cokes. Schaft subsidies op in ons land geproduceerde steenkool af. Aldus enkele conclusies van de commissie, welke het probleem van het kolen- en olieverbruik had te bestuderen. Ten gevolge van de zeer grote schaarste aan vaste brand stoffen onmiddellijk na de bevrij ding had de regering electrische centrales en industriële bedrijven aangemoedigd tot het stoken van olie over tegaan en hiervoor belang rijke subsidies verleend. Het verloop van de binnenlandse kolenpryzen en een betere voorziening met vaste brandstoffen gedurende 1946 heb ben deze ontwikkeling evenwel ge heel tot stilstand gebracht Het was echter twijfelachtig of deze ontwikkeling gunstig voor ons land moest worden geacht, temeer daar in de ons omringende landen het olieverbruik sterk werd gesti muleerd. Teneinde geleidelijk tot een rationele prijsvorming terug te keren stelt de commissie voor de subsidies op de in ons land geproduceerde kolen af te schaffen en de brandstoffen- prijs zodanig vast te stellen, dat de meeropbrengst van de Lim burgse kolen de subsidie op de geïmporteerde brandstoffen, zowel kolen als olie, egaliseert. Slotconclusies In haar slotconclusies beveelt de commissie aan een egalisatiefonds voor kolen en stookolie in te stellen, waardoor het mogelijk wordt dat: a. De import van Amerikaanse kolen afneemt ten behoeve van im port van stookolie, b. De irrationele prijsvorming In meer normale banen wordt geleid en onze exportbedrijven gedwongen worden de werkelijke kosten in re kening te brengen; c. De industrie in deze phase van heroriëntering en vernieuwing de beschikking Kry'gt over een ratio nele prijzeninstelling, d. De Staat verlost wordt van de bestaande subsidieregelingén, die tezamen rond f 100.000.000 per jaar vragen. Op grond van deze conclusies heeft de regering de kolenprljs per 1 JuLl met i 5.per ton verhoogd, terwjjl e©n regeling voor de olieprüs op basis van de aanbeveling binnen kort kan worden verwacht. Voor de eerste maal in de motorge schiedenis werd in Nederland een race door de straten van een stad gehouden. De talrijke bochten die de renners in het stadsgedeelte van Amsterdam moesten nemen vergden veel van de technische kwaliteiten der renners. Pols uit Rotterdam op Triumph werd winnaar in de 500 cc. klasse. Politieke vechtpartij in Boedapest Communisten hebben getracht een bijeenkomst van de Hongaarse vrijheidspartij Szabadsag" te ver storen, waarbij een aantal personen werd gewond, van wie 50 ernstig. De vechtpartij begon toen onge veer 20 communisten met geweld zich toegang verschaften tot een bijeenkomst van de vrijheidspartij en door het schreeuwen van com munistische leuzen de voornaamste spreker, een parlementslid beletten te spreken. Bijna 250 leJe van de Vrijheids partij waren verzameld in de eet zaal van het logement. Leden van de vrijheidspartij vie len de communisten aan en dreven hen de trappen af de straat op waar zij zich gesteld zagen tegenover on geveer 400 communisten, waarvan de meesten gummistokken hadden. Er ontstond een gevecht, waar aan de politie eerst na een uur een eind kon maken. Bijna 50 personen waren toen gewond, terwijl 100 per sonen volgens getuigen geen van allen communist werden gearres teerd. IJF EN TWINTIG leden van de voormalige N.S.B. hebben hun schuld beleden en de Kerken van Nederland heb ben deze belijdenis in een kansel- boodschap doorgegeven. Wü beseffen ten volle de beteke nis van deze daad. wy weten, dat schuld bekennen het begin moet zjjn van een nieuw leven. En toch men houde het ons ten goede staan wjj critisch tegenover wat hier gebeurd is. Niet tegenover de schuldbelijdenis als zodanig: dat is een zaak van het geweten van ieder der vijf en twintig, waaraan \vy hier niet wensen te raken. Maar wel tegenover de wijze, waarop dit alles ter kennis van het Nederland se volk is gebracht. Wy kunnen ons voorstellen, dat de Kerken stelling kiezen in het brandend probleem van de verhou ding tussen ons volk en hen, die door hun lidmaatschap van de N.S.B zich daarbuiten hebben ge plaatst, wij verwachten niet anders dan dat zy de leiding nemen van een ernstig pbgen om de redeloze, christeliiKe en onhumane haat de wereld tc helpen en wy twijfelen er niet aan, dal de Kerken met het voorlezen van deze kanselboodschap een stap in deze richting hebben willen doen. AAR, vragen wjj ons af, was het nodig om de namen van deze vijf en twintig op deze wyze bekend te maken. En vooral, wat is de zin van de verklaring, die de vyf en twintig nog aan hun schuldbe lijdenis hebben toegevoegd Wie zyn zij dan toch deze gedetineer den, over wier schuld de justitie nog niet heeft geoordeeld, dat z\j nu al in de gelegenheid moesten wor den gesteld zich met een verklaring tot net Nederlandse volk te rich ten? Een verklaring bovendien, die, voor ons gevoel althans, de waarde van hun schuldbelijdenis eerder verzwakt dan versterkt, een zekere scepsis aan de ernst ervan doet boven Komen Maar vóór alles: waarom deze publiciteit van een kanselboodschap voordat* zij in de Kei ken was voor gelezen Laat het ons maar eerlyk zeggen: deze procedure heeft voor ons te veel van sensatie, van recla me dan dat zij ons in een zo ern stig geval als dit niet zou stuiten. Wanneer het feit, dat deze schuld- belydenis met de bybehorende ver klaring Zaterdag over de telex werd bekend gemaakt, het gevolg zou zijn van de omstandigheid, dat be paalde kranten deze reeds Vrijdag avond hebben gepubliceerd, dan zou een deel van de verantwoordelijk heid voor het gevoel van onbeha gen, dat tallozen wy weten het uit ervaring -by deze gang van zaken heeft bevangen, op deze bla-' den moeten worden afgeschoven, al blyven wij het ook in dit geval betreuren, dat het ons zo sympa thieke Interkerkelijk Overleg zich in deze richting zou hebben laten meeslepen. DAN is er nog iets. dat ons van het hart moet. Het byten- plaatsen van deze 25 namen doét ons onwillekeurig denken aan een collectieve schuldbelijdenis, d.w.z. aan een, die voor ons geen enkele waarde zou hebben. Wij ver trouwen echter, dat hiervan geen sprake is, dat wjj hier met een in dividueel bekennen van schuld te doen hebben. En tenslotte: wat willen de vyf en twintig mot hun schuldbelydenis op dit ogenblik? Toch niet het Ne derlandse volk als een jury in het proces, dat hen tc wachten staat, bij voorbaat beïnvloeden Wü kun nen ons tenminste niet voorstellen, dat de Kerken zich hiertoe zouden lrinen. Het recht moet zijn loop heb ben. afgezien van de vraag, of de beklaagde zijn schuld inziet of niet. Ons was het sympathieker geweest, wanneer deze vijf en twintig schuld zouden hebben bekend n a hun v.on- nis dan er voor, het zou iedere argj waan aan bijbedoelingen hebben weggenomen. Dr. C. D. J. BRANDT. DC 3 neergestort in Florida Een DC 3 is in Florida (US'A) neergestort. Twee-en-twintig pas sagiers werden gedood, 13 gewond. Jubileum-prijsvraag „Ned. fabrikaat" De vereniging „Nederlands Fabri kaat" heeft een prijsvraag uitge schreven. Zij vraagt: Vervaardig vóór 1 Februari 1948 een ontwerp of werkstuk, afge stemd op het 50-jarig regerings jubileum van de Koningin. Men wacht inzendingen in de volgende rubrieken: proza en poë zie. pottenbakkerskunst, metaalnij verheid. houtsnijwerk, naaldwerk, schilderkunst, grafisch werk, leerbe- werking, werkstukken van het nij verheids-onderwijs e.d. Een tcnt<fonstclIing van de inzen dingen, waar de industrie kan oor delen, welke Nederlandse fantasie kan worden omgezet in Nederlands Fabrikaat, wil V.N.F. omstreeks Pasen 1948 houden. De deelneming aan de prijsvraag staat voor ieder open. Nadere inlichtingen verstrekt het secretariaat. Prinsegracht 73, Den Haag, te'.cfoon 330100. Warmer l Weersverwachting van De Bilt, geldig tot Dinsdagavond. Droog, met later op de dag al- I gemeen zonnig weer met weinig wind en stijging van tempera-1 g tuur. TemnerJuur van het water in Ide zweminrichting „De Kromme 1 Rijn" bedro"q hedenmorgen 18 6 graden. mr

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1947 | | pagina 1