DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Voorbereidend werk gereed in Parijs Spiegel der wereld Geen straf voor statenloze Geen verhoging van de prijs voor groot brood Zuster Huidekooper gehuwd Het monster-proces Masuy te Parijs BENELUX VERTEGENWOORDIGD IN ALLE COMMISSIES Republiek gaat leveren Spion in Duitse dienst die bewondering afdwingt f 150 millioen aan credietbonnen Badpakken voor Schoolzwemmen Tarchini was eerste maar Tacca won Gironummer 510330 Bankt R damsche Bank Postbus 9 Abonnementsprijs: 031 per week of 4per kwartaal Losse nummers 10 ct. UITGAVE VAN DE STICHTING HET PAROOL Dinsdag 15 Juli 1947 Nr. 6946e Jaargang Red. en Adra.: Snouckaertlaan 7, Amersfoort Telef. redactie 4291 Tclcf. administratie 6235 Directeur-Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDER „Snelle conferentie" aan eerste station De werkcommissie vhn dc Parijse conferentie is met haar voorbereidende werkzaamheden gereed gekomen en zal haar rapport vandaag aan de voltallige conferentie voorleggen. Daar alle landen in de commissie vertegenwoordigd zijn is het zo goed als zeker, dat de voorstellen zullen worden aangenomen. De commissie stelt de vorming van vijf sub-commissies voor, in elk waarvan een der Benelux-landen zitting heeft. Dit is mogelijk geworden, doordat de drie landen samen naar de zetels dongen. Ministers vanavond naar huis Als de voorstellen in de plenaire zitting van vandaag zijn aangeno men zullen de ministers vertrekken. De conferentie wordt dan verder in de commissies voortgezet door des kundigen. Baron van Boetzelaer vertrekt vanavond. Dr. H. M. Hirschfeld zal de delegatie verder leiden. De werkcommissie stelt een vol gende zetelverdeling voor: Uitvoerende commissie van samen werking: Engeland. Frankrijk. Italië, Noorwegen en Nederland. Commissie voor voedsel en land bouw Denemarken, Frankrijk. Grie kenland. Eir>-Island. Italië, Ne derland en Engeland. Commissie voor ijzer cn staal: Frankrijk. Luxemburg. Noor wegen, Engeland en Turkije. Commissie voor vervoer: B e I g 1 Frankrijk, Noorwegen. Portugal. En geland. Zwitserland cn Turkije. Commissie vo brandstof en ener gie: Oostenrijk. België. Denemar ken. Frankrijk. Griekenland, Italië. Ergeland. Zweden en Zwitserland. Iedere commissie zal haar eigen leden kiezen De commissie van sa menwerking zal permanent verant woordelijk zijn voor de conferentie als geheel De voorstellen van Alphand (Frankrijk! voor de zetelverdeling werden in de werkcommissie zonder wn; igmg angonomen. nadat gelegen heid was gegeven tot vrije discussie Zij waren het resultaat van drie- dagenlange ntensieve besprekingen binnen en Duiten de muren van het conferentie-gebouw. Belangrijke voorstellen Wanneer de commissies zijn ingesteld zal Benelux met be langrijke -nitiatieven komen. De Nederlandse delegatie zal een plan indienen om de drie Weste lijke zones van Duitsland in het plan-Marshall op te nemen. Herinneringen WIJ leven in een tjjd van schokkende ge beurtenissen, die elkaar heel snel i opvolgen,. zodat k I het heel moeilijk Ifcv ijwiulPra wordt om uit te (ïtSfisB maken, welke ons W d nu het diepst heeft EéI getroffen. Desal- niettemin geloven wii het niet mis te hebben, wanneer wij zeggen, dat de weigering van Tsjcrhoslowakije om aan de Par\j- se Conferentie deel te nemen, nadat het eerst de uitnodiging had aan vaard, een speciaal diepe indruk op West-Europa heeft gemaakt. Dit is niet alleen om het feit zelf, doch vooral ook om de wijze waarop. Is het zo'n wonder, dat de reis van de Tsjechische premier Gottwald en zijn minister van buitenlandse za ken Jan Masaryk naar Moskou de herinnering oproept aan die andere, z berucht geworden visite van Dr. Hacha aan Hitier? En dat dit zeer in het bijzonder ook het geval is in een land als Frankrijk, waar de Tsjechen van ouds een bijzondere populariteit genieten. Er komen by de beschouwer van vandaag trouwens meer reminiscen- zen aan de tijd vóór September 1939 boven. Zo doet b.v. de omstandig heid, dat de Tsjechische regering haar .gelijkschakeling" in het Oos telijk blok o.a. probeert te motive ren met een beroep op de Slavische solidariteit op een bedenkelijke ma nier de gedachte bovenkomen aan die „eensgezindheid en gelijkge richtheid" van alle Germaanse vol keren. waarvan wij indertijd zoveel hebben gehoord en gelezen. HET heeft er inderdaad veel van, of er opnieuw een rassen theorie aan het opkomen is met een nauwelijks andere werking in de fiolitiek dan de vorige keer. Nauwe- ijks anders ook hierom, omdat zij ook ditmaal zo onwaarachtig is als toen. Want in 1939 belette deze ras sentheorie de Nazi's niet om hon derdduizenden Tsjechen in te lijven bij het „zuiver Germaanse" Derde Rijken ditmaal worden blijkbaar ook volken als het Finse en het Hon gaarse stilzwijgend onder de Slavi sche solidariteit gerekend. Intussen zijn de Tsjechen beloond voor hun bekering tot de Slavische solidariteit met een nieuw handels verdrag. Ook de Polen zitten op de ondertekening van een nieuw nan- delsaccoord met de Sowjet-Unie te wachten. Wij ontkomen dit lezende met aan de indruk, dat het Polit bureau alles op alles zet. om tegen over het plan-Marshall zo spoedig mogelijk een plan-Molotof te stel len. De waarschuwing tot dc Oos- tenrjjkse regering gericht, dat zn het niet moet wagen om op de Pa rijse Conferentie verbintenissen aan te gaan, welke ooit de Russische zone van Oostenrijk betreffen, wrjst eveneens in deze richting. En het is eigenlijk alleen maar een consequentie van ditzelfde, wanneer wjj vernemen, dat de Rus- sisch-Engelse handelsbesprekingen op het punt zouden zijn te misluk ken. Verder zal het voorstel worden gedaan om tweezijdige handelsver dragen en monetaire overeenkom sten te vervange' door multilaterale verdragen, die het verschil kunnen nivelleren :ussen sterke en zwakke valuta's, het grootste probleem in het internationale handelsverkeer. De New York Times schrijft dat de eenheid van de lage landen de hoop doet groeien op het ontstaan van een groter blok. ..Ondanks de nauwe samenwerking van België. Nederland en Luxem burg". is hun houding op de confe rentie van Parijs coöperatief en niet obstructief. Grotere mogendheden juichen de benelux-combinatie toe. Daar Noorwegen, Zweden en Dene marken in de meeste kwesties de zelfde opvattingen huldigen, zouden de grote mogendheden graag zien. dat zij het voorbeeld van de Benelux volgden. Ofschoon het niet officieel ver klaard wordt, is het bekend, dat zij hopen, dat de Benelux en de Scandi navische landen zich tot een groep van zes landen zullen verenigen. Doodslag om een duif Zaterdagmiddag is te Axel in Zeeuws-Vlaanderen tussen de Gebr. v E. en de 50-jarige visventer O., een hevige twist ontstaan over de vraag wie eigenaar was van een bepaalde postduif. De ~ebr. van E. hebben daarbij de visventer zodanig met een riek bewerkt, dat de man naar het ziekenhuis te Sluiskil m<~>est worden vervoerd, waar hij Zondag avond overleed. De daders zijn ge arresteerd. Sjarifoeddin sprak met Van Mook De republikeinse minister van economische zaken, dr A. K. Gani, heeft officieel bekend ge maakt. dat de republikeinse regering overeenkomsten heeft afgesloten met de Nederlands- Indische regering en andere partijen voor het ruilen van goederen. De Republiek zal 76.000 ton rijst van Java leveren in ruil voor twee derde deel van de Nederlandse goe deren, die in Australische havens liggen opgeslagen, zoals textiel en landbouwwerktuigen. De leveran ties zullen geschieden in de periode van Juli 1947 tot Juni 1918. De riist zal verscheept worde.i in de havens van Banjoewangi en Probolingo. die een capaciteit bezitten van duizend ton per week. De leveranties zullen op het einde van deze maand aan vangen. Verder leveren de Nederlanders: meststoffen, varkens, münwerktui- gen. medicamenten, textiel, zoute vis: de Republiek: mais. suiker, ko len, ondernemingsproducten uit het gebied van Soekaboemi. vee uit Ma- doera en tabak uit Probolinggo. Deze overeenkomst was volgens Gani in Maart en April opgesteld. Siarifoeddin en Setvadjit hebben gisteren met dr. Van Mook een onderhoud gehad over de kwestie van de gemeen schappelijke gendarmerie. Te voren had de Indonesische pre mier een onderhoud gehad met Gani. Tamzil, vice-minister van buiten landse zaken, heeft Antara meege deeld. dat de komst van Sjarifoed din in Batavia in de politieke ont wikkeling zeer nodig werd geacht. Republikeinse politieke kringen verklaarden tegenover Antara. dat zii vertrouwden, dat het vraagstuk van de gendarmerie zou kunnen worden opgelost. Met de vier con cessies. door de Republiek gedaan, heeft zii haar goodwill getoond. In dien de Nederlanders, aldus Tamzil. om de kwestie van de gendarmerie oorlog willen voeren, zulen zij geen enkele hulp van het buitenland kun nen verwachten, omdat de Repu bliek met de gedane concessies de internationale sympathie heeft ver sterkt. Verpleger vocht eerst tegen Franco, later tegen Rusland De Bijzondere Raar' van Cassatie heeft uitspraak gedaan in de zaak tegen H. Kloot, ziekenverpleger uit Amsterdam. Deze was in cassatie gekomen van een vonnis van het Bjiz. Gerechtshof te Amsterdam, waarbij hij schuldig werd verklaard aan hu'pverlening aan de vjjand en het anderen opzettelijk blootstellen aan opsporing door de vjiand. Het Hof veroordeelde hem tot vier iaren Rijkswerkinrichting. Kloot heeft vroeger in Spanje te- een Franco gestreden en was daar door statenloos geworden. In cas satie werd aangevoerd, dat een sta tenloze. die in dienst trad van de Duitsers, volgens de Nederlandse wet niet strafbaar is. De Bijzondere Raad van Cassatie heeft het anderen opzettelijk bloot stellen aan opsporing strafbaar ver klaard. doch ten aanzien van de hulpverlening aan de vijand (door in diens militaire dienst te treden! beslist dat de Nederl. rechter geen rechtsmacht heeft om kennis te nemen van de in dit verband ten laste gelegde feiten. Requirant aldus de Raad maakte toen hif de feiten pleegde, reeds deel uit van de militaire macht van de vil- and en deed op het bezette Neder- landsche grondgebied dienst binnen de formele kring zijner ambtelijke bevoegdheid zonder zich daarbij schuldig te maken aan oorlogsmis drijf of dergelijke. Twijfel Wel zou twijfel kunnen rij zen of er wellicht aanleiding is enig rechtsgevolg te verbinden aan het feit, dat deze staten loze voorheen Nederlander ge weest is. De Raad heeft reeds eerder be slist dat hii het voortbestaan van de rechtsmacht van de Nederlandse rechter aanneemt voor personen, die hun Nederlanderschap ten ge- Het transitoverkeeir Overleg met Den Haag begint Vandaag i6 een delegatie van 10 vertegenwoordigers van de Ame rikaanse en Britse militaire krin gen in Duitsland naar Den Haag vertrokken voor besprekingen met de Nederlandse en Belgische re gering in verband met het ge bruik van de havens Antwerpen, Rotterdam en Amsterdam voor bet doorvoerverkeer van de Ver enigde Staten naar Duitsland. Kolonel Holmer, directeur van de afdeling vervoer van de Ameri kaanse militaire regering en hoofd van de Amerikaanse gede legeerden, heeft verklaard dat men tijden^ de onderhandelingen in Den Haag zal trachten rege lingen te treffen voor een zo nut tig mogelijk gebruik van de Rijn- scheepvaart. Het in de bedoe ling. zei hij, overeenkomsten af te sluiten, waardoor Duitse aken. Nederlandse kustvaarders en Bel gische en Nederlandse schuiten in Duits gebied kunnen doordrin gen en Duitse goederen kunnen vervoeren. (A.P.). volge van hun treden in Duitse krijgsdienst hebben verloren. Er is echter geen aanleiding dit zelfde voorbehoud toepasselijk te achten op lieden die buiten enig verband met de laatste oorlog hun Nederlandse nationaliteit' hebben verloren. Voor het eerste feit legde de Raad jaar Rijkswerkinrichting op. Ter gelegenheid van het 20- jarip hestaan van de Noordelijke Afdeling van de Ned. Bioscoop bond zal in de week van 3 tot 9 October een groot filmfestival te Groningen worden georganiseerd. In de aula van de Universiteit te Gyoningcn zal een inleiding worden gehouden door professor Aliens Kappers, voorzitter van de plaatselijke filmliga. Het ligt in de bedoeling om in de vier plaat selijke theaters vier premieres voor Nederland te laten draaien Bakkerij-Stichting eist: Huidekooper, van het Prinselijk gezin trouwde gisteren in Baarn. Zij, die zovele malen op Soestdijk assisteerde wanneer hei paleis in het middel- verzo.gster punt van dc belangstelling stond, werd *-"'morgen bijgestaan door de prinsesjes Margriet (op de voor grond) Irene (die omziet) en Beatrix (links). Prinsesjes fungeerden als bruidsmeisjes Het was Maandag een belangrijke dag voor zuster A. K. Huidekoo per uit Bussum, de verpleegster van het Prinselijk gezin op Soest dijk. Bij zoveel belangrijke gebeur tenissen op het paleis tegenwoordig o.m. bij de geboorte van prinses Marijke, later als verzorgster van de jonge prinsesjes geaurende de reis in Zwitserland, stond zijzelf vandaag in het ii.iddelpunt van de belangstelling, toen zij aan de arm van de heer U. E. C. Cazius, een schecpvaait-employc uit Baarn het stadhuis binnenschreed. Drie prin sekinderen. in een lichtblauw jurkje. Beatrix, Irene en largnet vergezel- den zuster Huidekooper hii de eer ste stappen op de nieuwe weg. Op het bordes van het stadhuis, waar voor zich veel belangstellenden had verzameld, pakte Margriet resoluut het handje van. baar partner :en neefje v*n de bruidegom en stapte parmantig de treden op. Na het bruidspaar volgden de andere prinsesjes aan de arm van twee nichtjes van de bruid. In de trouwzaal van het fraaie Baarnse stadhuis voltrok de ambte naar van de burgerlijke stand, de heer H. Schouten, het huwelijk ter wijl Margriet belangstellend zat ron<f te zien -n Beatrix iets in het oor van haar vriendinnetje fluister de. waarover beken veel pret had den. Bij de plechtigheid in de Doops gezinde kerk aan de Eemnesser- Gevleugelde annonces Ter gelegenheid van een huwe lijk, dal te Voorst bij Emmen Zaterdag is voltrokken, zijn op initiatief vade postduivenvere- niging „Steeds Verder" waarvan de bruidegom lid is, ongeveer honderd postduiven losgelaten op het momen dat het bruids paar het gemeentehuis verliet. De vogels moesten het nieuws van het voltrokken huwelijk heinde en verre verspreiden. weg. waar ds. D. Richards uit Bus sum voorging ga e- ook Hunne Koninklijke Hoogheden Prinses Juliana en Prins Bernhard van hun belangstelling olijk. Zij waren reeds in de ke.k gezeten, toen de trouw stoet voorreed. Hier kregen de bruidskinderen mandjes, om bloe men voor het bruidspaar op de loper te strooien. Margriet en Irene deden d:t met grote nauwgezetheid, doch kennelijk met een lichte tegen zin om dit kostelijke bloesem zo maar op de grond te werpen. Na de plechtigheid poseerden bruidspaar, bruidsmeisjes en Hunne Koninklijke Hooglieden voor de fo tografen om daarr.a het feest in in tiemere kring voort te zetten. Nederland krijgt zijn dollars wel De president van de Nederlandse Bank, dr. M. \V. Holtrop Is na een verblijf van enkele weken In de V.S. ppr vlipgtulg naar Nederland vertrokken. In de V.S. heeft hy be sprekingen gevoerd met regerings personen inzake de Nederlandse aanvraag voor een lening van 535 millloen dollar. De heer Holtrop verklaarde dat de besprekingen zeer bevredigend verlopen en dat zU binnenkort tot een goed einde zullen worden ge bracht. Het is zeker, zo zeide hy, dat Nederland binnenkort een ge deelte van de lening zal kunnen op nemen. Ivanselbrief niet in alle kerken voorgelezen De Kanselboodschap. waarin de schuldbelijdenis van een aantal po litieke delinquenten is opgenomen, is Zondag niet in alle kerken voorgele zen. Van R K.-zijde, waren geen alge mene richtlijnen gegeven, zodat het overgelaten werd aan degenen, die de kerkdienst leidden, of zij deze boodschap al dan niet zouden over brengen. In het moderamen van de N.H. Kerk te Amsterdam was de vraag gesteld, of de kanselboodschap niet een week kon worden uitgesteld. Het gevolg was. dat ook hier niet een lijn werd gevolgd. Ook in de Ge reformeerde Kerken was de voor lezing niet algemeen. Van onze correspondent) Terwijl de publieke aandacht in Frankrijk zich vooral richt op het complot van de „Zwarte maquis", op de stakingen en de politieke wisselvalligheden van de dag, speelt zich in Parijs een proces af, dat on der andere omstanndigheden in het middelpunt der belangstelling zou hebben gestaan. Dit is de strafzaak tegen de in België geboren politie spion Georges Delfanne, bet meest bekend onder het pseudoniem Ma suy. Het lijkt wel. of men de bezet- tingsgruwelen, die hier aaD het licht gebracht worden, het liefst, zou willen vergeten, terwijl er toch goe de redenen zijn, om ze heel lang re onthouden. Er is onder de Duitse bezetting veel gebeurd waarvoor de Fransen - en de andere be zette" volleer zich moeten scha men: collaboratie, strijd met de Duitsers tegen de verzetsorganisa ties van landgenoten, uiasr er is ook veel, waarop zij trots kunnen zijn: allereerst op de heldhaftigheid van juist die verzetsorganisaties. In eeu proce sals dit tegen Masuy en zijn politiebende krijgt men ruimschoots de gelegenheid voor schaamte en trots, voor afschuw eu bewondering, maar bijna steeds voor een gevoel van diepe verontnistheid en onbe hagen. Uitvinder van nieuwe martel-methode Masuy, die ni 32 jaar is, was in dienst van de Duitsers, maar hij zon liever tot de Britse Intelligence Ser vice behoord heihen omdat hij reeds spoedig overtuigd was. dat de Duit sers de oorlog zouden verliezen. Hem komt de twijfelachtige eer toe, dat hij een nieuwe marl ri-methode heeft uitgevoncen. die zoveel resul taten hleek op te leveren, dat zij reeds spoedig door Ie gehele Gesta- pu werd overgenomen. Dat is dc methode van ds badk tip. Hij dom pelde zijn slachtoffers ééo of meer dere malen in ijjkoud -rater en hield daarbij hun hoofd zolang onder, dat ze bijna stikten Tussen de onder dompelingen weden zij geslagen on op andere manier mishandeld. Veler zenuwen verdroegen dit niet en Ma suy verkreeg van hen meermalen de inlichtingen, die hem in Staat stelden, tientallen verzetsorganisa ties nop te rollen''. Hij heeft de dood van duizenden op zijn gewe ten Tijdens de ïittingen van dit monsfer-pmees komen negentig ge tuigen k charge, die zijn „behan deling" overleefd hebben, de bijzon derheden er van aan de rechters en jury vertellen. Het merkwaardige daarbij is, dat velen blijk geven van hun bewondering voor Masuy, die zelf vaak respect had voor de moed van zijn slachtoffers. Hij was de meester-spion in Duitse dienst en volgens de getuige-verklaring van kolonel Réraj, die aa.. het hoofd stond van de belangrijke verzets groep „Notre Dame", de meest ge duchte tegenstander van het Fran se verzet. Zonder geweten - niet zonder gevoel! Masuy beschouwt zich in de eer- ste^plaats als een technicus van de eontra-spionnage. Hij is trots op zijn beroep en op de grote vaardigheid, die hij er in aan de dag legde. Wat hem ten laste gelegd wordt, ontkent hij niet. als slechts de doelmatigheid van zijn optreden in het licht wordt gesteld. De hoofdredacteur van het dagblad „Ce Matin", Jacques Des- trée. die in 1942 de organisatie ..Résistance" heeft gesticht, ver klaart. dat hij achttien onderdompe lingen heeft moeten doorstaan. ,De doodsangst is niets", zegt hij, „maar de angst, dat men zal spreken, dat men zijn wilskracht verliest, is de wreedste martel ju g." Masuy ont kent niet dat hij Destréo gemarteld heeft. Maar achttien onderdompe lingen is technisch onmogelijk, zegt hij. Dat overleef» men niet Zo komen en gaan de getuigen, een eindeloze reeks. Laffen en ook veel dapperen. Een vader, die met zijn dochter gearresteerd werd, en nadat hij een vrouw had horen gil len. opgelucht was, pen hij be merkte. dat het zijn dochter niet was: „Men is -soms een beetje egoïstMasuy blijft bij dit al les oqbewogen. Hij weet, dat hij zijn hoofd niet redden kan. Hij wist het al in 1943. Hij neemt zelfs zijn hel pers in bescherming en verontschul digt de naar hem overgelopen ver zetslieden, die onder de folteringen bezweken. Een wonderlijk cynisch personage zonder geweten, maar niet zonder eer, zeer intelligent en niet geheel zonder gevoel. Een j'ong, innemend gezicht— „Verdeel vetvoorraad evenrediger!" De kostpriri van groot brood moet de basis blijven van de verkoops- prüs van groot brood. By de bepa ling van deze prüs moet men niet uitgaan van de kostprijs van groot en klein brood (luxe-broodjes) sa men, want op dc laatste verdienen de bakkers het meeste, zodat zü, die alleen groot brood bakken, door een dergeiykc prijsdaling ernstig zou den worden gedupeerd. Dit is het belangrijkste besluit van de Nederlandse Bakkerij-Stichting, welke met haar regionale bakkerij commissies in Den Haag vergader de. Meer dan 200 vertrouwensman nen waren daar aanwezig. De vergadering sprak verder met algemene stemmen als haar oor deel uit. dat de door het directoraat- generaal van de prijzen gevolgde methode afkeuring verdient om. vooruitlopende op nog te voeren overleg met de officiële instanties, bij het publiek door middel van „on juiste en kennelijk tendentieuze perspublicaties" de indruk te vesti gen. als zou in de steden de brood prijs gemakkelijk met twee cent kunnen worden verlaagd. Temeer, nu de minister bij een bespreking met de Nederlandse Bakkerij-Stich ting. welke op initiatief van het Tweede Kamer-lid Hooy tot stand was gekomen, nadrukkelijk ver klaarde, dat hij een definitieve be slissing nog niet genomen heeft en de deur voor verder overleg der halve geenszins gesloten is. Vrije keus Vervolgens nam men de navolgen de besluiten: 1. Aan de minister zal nogmaals met klem worden verzocht de ..Rayonnering" van de bloemhandel met de nieuwe oogst op te heffen. De bakker is thans n.l. van overheids wege gebonden aan een bepaalde fa brikant van bloem. Hij kan dus niet van leverancier veranderen 2. Men verzocht de directeur-ge neraal van de voedselvoorziening onmiddellijk een eind te maken aan de ongelijke verdeling van vetten de z.g. bloemverwerkende indu strie cn bakkers. De koekfabriekmi krijgen momenteel een vettoewijzing van 25 pet, van het basisjaar 1939- 1940. terwijl de bakkërljën slechts 15 pet. krijgen. 3. Indien dit beroep op de direc- Arabische staten nemen UNO-uitnodiging aan Vier Arabische staten (Egypte. Irak, Trans-Jordanië en Libanon) hebben de uitnodiging van de speciale commissie der U.N.O. voor Palestina om hun belangen te verdedigen aanvaard. Van Je men.. Saoedi-Arabie en Syrié wordt nog antwoord verwacht. De commissie treft voorberei dingen om Zondag uit Palestina naar Libanon te vertrekken, waar waarschijnlijk de bijeenkomst voor het horen der Arabische sta ten zal worden gehouden. Een Frans vliegtuig van de lijn ParijsAlgiers is bij de landing op het vliegveld van Vichy in brand geraakt Een passagier kwam hierbij om het leven, ter wijl 18 anderen zwaar werden gewond. Twee veldslagen bij grensstad Konitza In Griekse regeringskringen wordt verklaard, dat er thans in het Grieks-Albanese grensgebied om de stad Konitza twee veldsla gen woeden. In allerijl worden over land en door de lucht troe pen uit Athene aangevoerd om het garnizoen van Konitza te ver sterken. In latere berichten die te Athene binnenkomen worden „eerdere meldingen, dat een „internationa le brigade" in de gevechten is ge wikkeld tegengesproken, doch men bevestigt, dat Albanezen aan de aanval deelnemen. Ambtenarenstaking uitgesteld Van het hoofdbureau van de bond van Franse ambtenaren wordt officieus vernomen, dat de bond tegen Onmiddellijke sta kingsactie heeft gestemd. De bond zou op een bijeenkomst besloten hebben de onderhandelingen voort ta zetten. Een woordvoerder van de Fran se regering heeft gisteren ver klaard. dat de regering niet ver der kan gaan dan haar laatste voorstel. Zaak Piek wordt aangehouden De Bijzonder© Raad van Cassa tie, welke vanmorgen uitspraak zou doen in de zaak tegen de voormalige leider van Winterhulp Nederland, Piek heeft medege deeld dat deze zaak was aange houden tot de wijzigingen van het besluit op de buitengewone rechtspleging van kracht zijn ge worden. Bij nadere informatie deelde men ons mede dat de Raad gebruik wenst te maken van de bevoegdheid om door een raadsheer-commissie een nader onderzoek te laten instellen naar de omstandigheden, waaronder het misdrijf is gepleegd. teur-generaal geen succes mocht hebben zal de Bakkerij-Stichting de ze kwestie aan de minister vol leggen. In Mei 150.000 aanvragen Er zijn b\j de nieuwe inschrijvings- ternrijn voor het consumentencre- diet in Mei on.'eveer 150000 aan vragen voor gezinnen ingedjend. In November 1946 bij de eerste in schrijvingstermijn bleek, dat de ge middelde gezinsgrootte van de aan- viagers ongevee vier tot vijf per sonen was. Neemt me dit als .uit gangspunt, dan moet worden gere kend op de verstrekking van credie- ten voor ongeveer 701.000 personen. Aangezien de laatkomers geen f 100 maar f 75 per persoon krijgen, zal hij deze tweede termijn voor ruim 50 millioen aan bonnen worden ver strekt. In totaal zal er dan voor ruim f 150 millioen aan bonnen zijn uitgegeven, terwijl op do begroting f 180 millioen was ge.aamd. Achtduizend badpakken voor jon gens en meisjes mag de hedryfs- organlsatie „Openbare bad- en zweminrichtingen" by een textiel fabriek te Vrlezcnveen laten ma ken. Deze 5000 jongens-zwembroekjes of -badpakken en 3000 meisjes-bad pakken zal men gebruiken voor het schoolzwemmen. Aan de hand van door rijksconsulenten voor het schoolzwemmen over het gemiddeld aantal schoolbaden verstrekte cij fers zullen de badpakken over oe verschillende zwembaden worden verdeeld. De totale behoefte zal men met deze 8000 badpakken onmogelijk kunnen dekken, doch indien dë be langstelling er yoor voldoende is zal de bedryfsorganisatie trachten een tweede hoeveelheid te verkrygen. Ten onrechte in leger Het Tweede Kamerlid, mr B. J. Stokvis, vernam, dat politieke de linquenten, die uit het recht om b;1 de gewapende macht te dienen ziin ontzet, toch in militaire dienst zou den zijn. Hij stelde daarover vra gen aan de Minister van Oorlog, die daarop antwootdde, dat ook de ministers van Marine. Overzeese Gebiedsdelen en Justitie het niet uitgesloten achten dat enkele poli tieke delinquenten inderdaad in één der legeronderdelen wisten binnen te sluipen. Dat kon slechts geschie den doordat van deze jongens, die- voorwaardelijk buiten vervolging zjjn gesteld, niet tijdig bekend was dat zij uit bovengenoemd recht wa ren ontzet. Indien zij worden opge spoord worden zii onmiddellijk uit de legeronderdelen verwijderd. Directeur CVOD in arrest Bij zijn terugkeer uit Z.ritserlani is op Schiphol gearrecteerd de heer C. L. M. M., die tot April directeur is geweest van de Centrale Vermo gens Opsporingsdienst. Deze aan houding geschiedde door de corrup tie-afdeling Den TTaag, welke enige tijd geleden door de regering is ingesteld. De Arrestant is naar Den Haag overgebiar t. Tour de France Tarchini ging als eerste over de eindstreep op dc wielerbaan te Bor deaux. Wegens hinderen in de eind sprint werd hij echter gedeclasseerd en werd de Italiaan Tacca tot win naar verklaard. Het klassement van de 16e etappe luidt: 1. Tacca. 195 km. in 5 uur 41 min. 39 sec.; 2. Mollin zelfde tijd; 3. Paw- lisiak; 4. Latorre; 5. Goasmat; 7. Joly; 26. Janssen, 5.45.6; 27. Camellini, zelf de tijd; 53. Klabinsky. 5.53.45. Algemeen klassement na de 16e etappe luidt: 1. Vietto (Fr.) 113.44.13; 2. Bram- billa (It.) 113.44.47: 3. Ronconi (It 113.48.8; 4. Fachleitner (Fr.) 113.50.59; 5. Robic (W.pl.) 113.52 21; 6 Camel lini. 113.58.59; 34 Janssen. 117.14.54; 41. Klabinsky. 117.48.12: 50. Joly. 118. 33 31. Het landenklassement luidt na de 16e etappe: 1. Italië. 342.37.7; 2. Frankrijk. 342. 53.56; 3. Westploeg. 344 4 35; 4. België. 346 49.30; 5. Zuid-Oostploeg, 347.18 7; 7 Nederland -f buitenlanders. 349. 2 3. Oniveersdreiging l Weersverwachting van De Bilt, geldig van Dinsdagavond tot Woensdagavond. 'Warm weer met wat meer be- wolking, toenemende neiging tot onweer vooral in het Zuiden en 2 Zuidwesten van hef land). Gelei- del ijk naar zuideliike richtingen I draaiende wind.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1947 | | pagina 1