DAGBLAD VOOR AMERSFOORT 1 ACCOORD BEREIKT OVER GENDARMERIE v* PARIJS: eerste fase geëindigd Spiegel der wereld Nieuw beleid in U.S.-zone UITGAVE VAN DE STICHTING HET PAROOL Stepherd benoemd in Batavia Kabinetszitting in Djogja Verloopt stakingstij in Frankrijk? Hedenavond staakt het vuren mits Djokja toestemt Guerilla-offensief tot staan gebracht? Lagerhuis aanvaardt India-wet Ton verduisterd! Uitgebreide bevoegdheden voor generaal Clag Opvoeding tot democratie Kruideniers in actie Binnenkort wat meer sigaren „Klokken-Peter" krijgt tien jaar BENELUX MAAKTE EEN ZEER GOEDE INDRUK Spaak: Wees niet zelfzuchtig Kostbaar horloge van Prinses na jaren teruggevonden Verborgen in Tiel .J Piloot Kappelmeier maakte 'n fout Tassin eerste in Sables d'Olonne Gironummer 510330 Bank: R'd^msche Bank Postbus 9 Abonnementsprijs: 0.31 per week of 4.— per kwartaal Losse nummers 10 et Woensdag 16 Juli 1947 Nr. 695 6e Jaargang Red. en Adm.: Snouckaertlaan 7, Amersfoort Telef. redactie 4291 Telef. administratie 6235 Directeur-Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDER Sjarifoeddin en de Nederlandse autoriteiten hebben te Batavia een voorlopige overeenstemming bereikt inzake het compromis plan voor de toekomstige gendarmerie voor Indonesië, meldt AP. Volgens betrouwbare kringen berust volgens het compromis plan de eerste verantwoordelijkheid voor de handhaving van orde en rust bij de republikeinse staatspolitie. Een gemengde Nederlands-Indonesische federale politie zal worden gesticht, die tijdelijke bevoegdheid zal hebben tot het verrichten van politiediensten telkens wanneer men een plaatselijke situatie binnen de republiek niet in de hand zal hebben. De federale politie zal buitenge wone politie worden genoemd, daar de naam gecombineerde gendarme rie politiek nu onmogelijk was. Te vens werd van gezaghebbende zjjde verklaard dat Sjarifoeddin heeft toegestaan hetgeen nog.door 't ka binet in Djokjakarta moet worden goedgekeurd, Woensdag 1 minuut voor middernacht per openbare or der aan de Indonesische strijd krachten bevel te geven onmiddel lijk het vuur te staken, alle vernie lingen achter het front onmiddel lijk stop te zetten en direct een eind te maken aan de voedselblok- kade tegen door de Nederlanders bezette steden. Nederland zou op de bijeenkomst van Dinsdag hebben voorgesteld dat de troepen aan bei de zijden zich op 10 k.m. van het huidige front zullen terugtrekken. Sjarifoeddin stelde daartegenover voor dat de troepen zich geheel tot in hun garnizoenen zouden- terug trekken, waarmede de Nederlanders zich voorlopig accoord zouden heb- b'én verklaard. Bij de besloten bijeen komst van gisteren heeft dr. Van Mook Sjarifoeddin verzocht de do cumenten inzake het compromis voorstel, inzake de gendarmerie en de ofder tot het staken der vijande lijkheden te ondertekenen. Sjarifoed din heeft zich mondeling met beide plannen accoord verklaard, maar met ondértekenen wilde hij wachten tot dat de republikeinse regering het vóórstel in zijn geheel had bestu deerd. Francis M. Shepherd, de Britse fiolitiêke vertegenwoordiger in Fin- end sinds October 1944. is als Brits consul-generaal te Batavia benoemd. Complotten ROEGER was dit de tyd van komkommers en zeeslangen. Maar deze producten der i 2 natuur schynen L verdwenen te ztfn Mmin onze tijd van k9| mechanisatie: wy w doen nu in vlie- EtfL gende borden. En in de politiek doen wjj aancomplotten. Is het U wel opgevallen, lezers, hoe veel samenzweringen tegen de vei ligheid van de staat de laatste paar maanden en in het bijzonder in de laatste 6 weken ontdekt zijn of zelfs verondersteld werden ontdekt te kunnen worden? Het is inder daad bedroevend, zoveel ontevre denheid als er blijkbaar alom over de bestaande regeringen bestaat en verrassend, zo slim als die slecht aangeschreven regimes in het ont dekken ervan zijn. Wij hebben nu van het verschijn sel complot gehoord in Hongarije (2 keer zelfs), in Polen, Roemenië, Boelgarye en Joegoslavië. Maar ge lukkig ook want anders zou het zo'n eenzydige en eentonige ge schiedenis worden in Portugal. Daar zfon zowat een maand geleden een aantal generaals en typische combinatie professoren op dood spoor gèzet, waar zij verondersteld worden geen kwaad meer te kun nen doen. TOEN kwam Frankrijk met zijn complot van ,,de zwarte maquis" wat een titel voor een stuiversroman! dat ontdekt werd dank zij de vondst van het „blauwe plan-' in een schoorsteen van een Kasteel in Bretagne. Wat die heren samenzweerders wilden Een actie van uiterst links provoceren, zich zelf opwerpen als verdedigers van de Orde, de gevangenis van Vannes bestormen elke Franse revolutie heeft immers z\jn Bastille en de mars naar Parijs beginnen o Snode imitatie van Mussolini. Wij kunnen er-niets aan doen, maar het geheel heeft voor ons. te veel van een Edgar Wallace of een echte Havank. om het geval zo au sérieux te nemen als de Franse regering deedop een ogenblik, dat 't uitstekend in haar kraam te pas kwam. En nu hebben wij ook nog een complot in Griekenland. Dit land kon toch moeilyk achterbleven en tejwille van het evenwicht in de ry zijn de samenzweerders hier de communisten. Wanneer wjj hier een beetje rail lerende toon aanslaan, dan is dat hèus niet. omdat wn deze complot ten alleen aan de fantasie van de oiverse regeringsvoorlichtingsdien sten zouden willen toeschrijven. In tegendeel, zo ergens dan geldt hier: geen rook zonder vuur. Aan de andere kant isr het wel toe vallig, hoe goed die samenzwenn- gên m de kraam van de machtheb bers der verschillende staten in kwestie te pas komen. Vandaar dat wjj aan die bekende hond en die nóg bekender stók moéten denken. De republikeinse premier Sjari foeddin en de vice-premlers Setvad- jlt, Gani en Lelmena zijn heden ochtend per Nederlands vliegtuig naar Djogja vertrokken. Sjarifoed din zei tegenover Aneta, dat hjj naar Djogia "Ing met de uitge werkte Nederlandse voorstellen voor een gemeenschappelijke gen darmerie. Setyad.jit toonde zich op timistisch. Een republikeinse woordvoerder deelde Aneta mede. dat het repu blikeinse kabinet vandaag in een spoedvergadering bijeen zou komen. Later or> de dag werd het vliegtuig te Batavia terugverwacht met een republikeinse autoriteit, waar schijnlijk Setyadjit. Vijftienduizend arbeiders van de Citroënautofabrlekcn hebben beslo ten weer aan het werk te gaan na drie weken lijdelijk \erzet en drie weken \olIedige staking. De eerder genomen beslissing van de ambtenaren in staatsdienst om de voorgen men staking uit te stel len wettigt het geloof, dat de ge organiseerde arbeiders er hoe lan ger hoe minder .voor gevoelen de reeks stakingen voort te zetten, die de neiging hebben meer een politiek wapen te worden dan een middel ter verkriiffing van sociale verbete ringen. Een aanwijzing voor het feit. dat de stakingen impopulair worden, niet alleen bij het publiek, doch ook bij de rechtstreeks betrokkenen is gelegen in de omstandigheid dat de communistische pers er bij het par lement op heeft aangedrongen ver dere concessies aan de ambtenaren te doen. daar het gebruik van het stakingswapen in dat geval zou worden betreurd. Binnen de vakbeweging komt men meer en meer in veriet tegen de politieke invloed. Een deel van de postbeambten heeft reeds een onafhankelijke orga nisatie gesticht, die niet is aan gesloten bjj het algemeen vak verbond, waarin de communis ten overheersende invloed heb- hen. Zestienhonderd arbeiders van de Delahaye-motorf abrieken hebben eveneens besloten het werk te her vatten. Volgens mededeling van de Griek se regering is de opmars van de 2500 guerinastrpders, die „gesteund door buitenlandse elementen" een aanval hadden ingezet op de Griek se stad Konitza bjj de Albanese grens, tot staan gebracht. De rege ringstroepen zouden do guerilla- troepen gedeeltelijk omsingeld heb ben. Volgens een eerder bericht van het Atheense nieuwsbureau zouden de guerillastryders versterkingen uit Albanië ontvangen hebben. Mo hammedanen van Albanese af komst uit Epirus, die uit Grieken land naar Albanië gevlucht waren, zouden onder de guerillatroepen zijn waargenomen. Volgens andere berichten hebben de leden van de commissies van onderzoek van de UNO, uit Saloniki naar het strijd toneel gekomen, de aanwezigheid van buitenlanders in de guerilla- strydkrachtén vastgesteld. In een telegram van Praw- da's Pary'se correspondent, wordt beweerd, dat men in Pa- rjjse perskringen van mening is. dat Amerikaanse politieke vertegenwoordigers te Athene met de Griekse regering en de Griekse generale staf plannen aan het opstellen zijn voor een militaire interventie door de Verenigde Staten in Grieken land. Volgens de Parjjse correspondent van de Prawda zöuden „niet-gepu- bliceerde artikelen" van het Grieks- Amerikaans verdrag van hulpver lening een voorziening bevatten voor overdracht van Grieks grond gebied aan de Verenigde Staten voor het inrichten van vloot- en luchtbases. De Amerikasfrise mili taire missie te Athene zou een voorstel gedaan hebben om Ameri kaanse troepen, bestaande uit Ame rikanen van Griekse afkomst, als „eenheden van vrijwilligers" naar Griekenland te doen zenden. A.F.P. meldt dat sedert 8 Juli j.l. in totaal, volgens officiële gege vens, 5600 personen gearresteerd zijn in Athene en Piraeus. In uiterst linkse kringen beweert men echter, dat het aantal arrestaties voor deze twee steden in totaal de zevendui zend overtreft. Het Engelse wetsontwerp, dat voorziet in de oiafhankeljjkheid van de twee nieuwe dominions India en Pakistan met ingang van 15 Aug. is zonder tegenstand in het Lager huis in derde lezing aangenomen. Het ontwerp gaat nu naar het Ho gerhuis. Minister-president Attlee werd toegejuicht, toen hij verklaar de, dat de bewoners van deze nieu we dominions konden rekenen op de. grootste sympathie en hulp van Engeland zonder dat er, ook maar enigszins sDrake zou zjjn van be schermheerschap. HOGE PRIJZEN STAATSLOTERIJ 501ste staatsloterij, 2e klasse, 2e lijst. f 20.000.— 7361; f 5.000.— 1177; f 2.000.— 9308; f 1.500— 11464; f 1.000.— 6447; f 400.— 21611; f 200 14725, 19118; f 100 2082. 3151, 4305, 8426, 8598. 9761, 12125. 16671. Volgens officieuze berichten heb ben de Chinese regeringstroepen de plaats Taian veroverd, waardoor zjj thans de strategisch belangrijke spoorweg van Nanking naar Tsinan beheersen. Parijs? Neen. Den Haag! Een cont act groep van jeugdige kunstschil ders heeft onder de kastanjebomen langs de Vijverberg een tentoon stelling van hun werken „geopend". Er blijkt veel belangstelling te zijn voor deze expositie van moderne schilderkunst. Directeur CVO ging naar Zwitserland v ttii vermeldden, dat de heer C. L. jll. M„ die tot April directeur is geweest van de Centrale Vermo gens Opsporingsdienst, door de cor ruptie-afdeling te Den Haag ge arresteerd Is. Hjj Is thans voor de rechter-commlssarls te Amsterdam geleld, omdat hjj verdacht wordt van verduistering van ongeveer 100.000. Naar aanleiding van deze arres tatie verneemt het A.N.P. nog: In April kwam de C.V.O. in liqui datie. In verband hiermede werden de gebruikelijke administratieve controles ingesteld op inventaris en financiën van deze dienst. Hierbij stuitten de deskundigen op allerlei posten, die hun wantrouwen wek ten. Een nauwkeurig onderzoek van verschillende bescheiden maak te aannemelijk, dat deze posten ad ministratief onbetrouwbaar waren. Daar de heer' M. voor dezezaken persoonlijk aansprakelijk was. gaf dit de betrokken autoriteiten aan leiding de justitie van de gebleken onregelmatigheden in kennis te stèllèn. Aanvankelijk was overeengeko men, dat de heer M. in de gelegen heid zou worden gesteld tegenover de liquidateuren zich over de duis tere punten te verantwoorden, by welk onderhoud, zonder dat de heer M. hiervan te voren op de hoogte was gesteld, de Officier van Justi tie voor corruptiezaken aanwezig zou zjjn. Hierop zou naar alle waar schijnlijkheid arrestatie zjln ge volgd. Vogel gevlogen Toen deze afspraak echter was gemaakt bleek de heer M. plotseling naar Zwitserland te zijn vertrokken. Het vermoe den lag voor hand. dat dit vertrek verband hield met de verdenkingen, die tegen hem bestonden en waarvan deze op de hoogte kon zijn. Daar bleek, dat de heer M. een retourbiljet had genomen, werd be sloten zijn terugkeer op Schiphol af te wachten en hem daar na grondige visitatie te arresteren. Zodra de heer M. uit het vliegtuig stapte was hjj onder observatie. Tegelijkertijd gaf men opdracht ter stond een onderzoek te zijnen'hui ze en op zijn bureau op het clea- ringinstituut in te stellen. Op béide plaatsen hebben ambtenaren vAA de Rijksrecherche, de F.IJD.D. en dé C.V.O. beééheiden in beklag geno men, die voor het onderzoek vAn belang zjjn De Amsterdamse bevolkine zendt een zeer specifiek Amsterdams ca deau naar het jubilerende Holland-Aiichiganeen draaiorgel. Burge meester d'A illy moest het „pierement" natuurlijk even proberen. In nieuwe Instructies van Washington heeft generaal Clay, militair gouverneur van de Amerikaanse zone, uitgebreide bevoegdheden gekre gen om er naar te stre\en de economi9che-eenheid met de andere zone9 tot stand te brengen, zolang als men nog niet besloten heeft tot prac- tlsche maatregelen om Duitsland als een economische en politieke een heid te behandelen. De instructies lulden een geheel nieuw beleid In voor de bezettingszone. Lucius Clay Een goed geor ganiseerd en ge lukkig Europa, al dus luiden de in structies. heeft een economische bjjdrage van een veilig en produc tief Duitsland evenzeer nodig als de noodzakelijke beperkingen, die moeten garande ren, dat Duitsland zjjn vernietigend militarisme niet kan doen herleven De taak van Clav bestaat daarom vooral in het hel pen leggen van een economische en paedagogische grondslag voor een gezonde Duitse democratie. in het aanmoedigen van waarlijk democratisch streven en in het tegengaan van activiteit, die een gevaar zou betekonen van een waarlijk democratische ontwikke ling. De Amerikaanse regering is van mening, dat het oprichten van fe derale Duitse staten in geheel Duitsland en de vorming var. een centrale Duitse regering biet een welomschreven en beperkte be voegdheid het beste past bij een op bouwende ontwikkeling van het po litieke leven. Zij wil niet historisch gegroeide vormen van haar eigèn democratie en sociale orde naar Duitsland overplanten noch andere buitenlandse vormen. Overmarige centralisatie van de regering ver werpen de U.S.A. Tenslotte is de Amerikaanse regering er van over tuigd. dat in het kader van deze grondbeginselen de beslissing over de definitieve constitutionele vorm van het leven in Duitsland aan de Duitse bevolking kan worden over gelaten, die in overeenstemming met de democratische beginselen vrijelyk zal beslissen. Tot die tijd moet Clav voort gaan met het treffen van schikkingen met de bevelheb- bers in andere zones aangaan de de oprichting van inter zonale Duitse administratieve organen en hun functies. Clay heeft ook opdracht gekregen aan te dringen op het houden Gen. Clag beveelt schoonschip Géneraal Clay, heeft bevolen dat alle vroegere leden \an te Neuren berg misdadig verklaarde nazi-or ganisatie onmiddellijk worden ge arresteerd «.n geïnterneerd, voor zover zjj nog niet voor een zuive- ringsreehtbank zjjn verschenen, al dus het Duitse persbureau Dena. van verkiezingen in geheel Duitsland onder supervisie van de vier mogendheden. Versnelde zuivering Vordpr heeft Clay opdracht ge- 1 kregen liet programma van de ver- j volging van oorlogsmisdadigers zo spoedig moeljjk af te werken, ar restaties tot de dringendste geval len te beperken en zjjn veto op Duitse wetten alleen uit te spreken, wanneer deze in tegenspraak zijn met. de besluiten van het militair bestuur. Clay moet in de geallieerde be stuursraad aandringen op een zo spoedig mogelijke vrjjlating van Duitse krijgsgevangenen en de Duitsers zo veel mogeljjk toestaan naar een andere zone te verhuizen. Reizen naar het buitenland mogen echter alleen aan die Duitsers wor den toegestaan, die tot een van de categorieën behoren, waarvoor de geallieerden hun speciale toestem ming hebben verleend. Tenslotte moet het militair bestuur Duitsland bjjstaan bij het vestigen van eén gezonde handel met het buitenland. Duitse export en Duitse diensten ten bate van andere landen moeten met uitzondering van herstelgoe deren volledig betaald worden, zo dat de geoorloofde import bekostigd kan worden. De Amerikaanse regering is van mening, dat de bevolking van Duitsland, nadat de Industrie voor de herstelbetalingen is ontmanteld, niet het recht moet worden ontzegd om haar econoipische pótentie te ontwikkelen teneinde eeh' hogere levensstandaard te verkrjjgen, het een en ander echter in overeen stemming met de te Potsdam op gestelde eisen tot demilitarisatie van Duitsland. De actie van de kruideniers voor een hogere winstmarge heeft een nieuw stadium bereikt. Dinsdagmid- dig kwamen te Utrecht onder lei ding van de heer P. Renkema de comité's van actie, die in het gehele land gevormd zijn, in vergadering bijeen. Alle belangrijke kruideniers organisaties uit het gehele land wa ren hier vertegenwoordigd. Na een levendige bespreking be sloot men met grote eenstemmig heid tot samenbundelen van de ver schillende acties en werd een com missie benoemd, waarin zowel de groothandelaar als de kleinhande laren zitting namen. Aan deze commissie is opgedra gen zich voor alles bezig te houden met de te lage winstmarge, de be studering van de daarmee verband houdende vraagstukken en het ne men van maatregelen aan de hand van de ontwikkeling der situatie. Voorzitter van de commissie is de heer P. Renkema. Appmgedam, di recteur van de Ned. Sperwerbond. Het secretariaat wordt waargeno men door de heer B. J. E. Peet, Prin sengracht 572. Amsterdam. Naar1 het ANP verneemt. zulleD binnenkort wat tieer sigaren aan de markt kunnen komen, tengevolge van het feit dat de achterstand, die bij de fabrikanten over een tijds verloop vao 'wee maanden ontstaan was in de verwerking der grondstof fen. thans mag worden ingelopen. Verschillende fabrikantenhadden nl. de grondstoffen, die zij toegewe zen kregen, niet in bun geheel-ver-« werkt. De productie houdt nu'ge-- ljjke tred met de aanvoer van'de te verwerken grondstoffen. De afléve- ring-zah geleidelijk' geschieden, daar de voorraadpositie en derhalve de productiemogelijkheden niét - voor- iedere fabrikant dezelfde zijn. „Klokken-Peter" (P. J. Meulen- berg) is veroordeeld tot 10 jaar ge vangenisstraf met aftrek van voorarrest. De eis luidde 20 jaar gevangenisstraf. Meulenberg had tijdens de be zetting met de Duitsers gecollabo reerd. o.ra. bij de aanleg van het vliegveld te Venlo. Hij was lid der NSB en begunstiger van ver schillende andere Duitsgezinde in stellingen. Zijn bijnaam verwierf hij door de vele klokken, welke hij voor de Duitsers uit de kerktorens haalde. Met de derde voltallige zitting is het voorbereidend werk van de conferentie van Parijs gisteravond afgesloten. De voor stellen van de werkcommissie zijn ongewijzigd aanvaard. Hoe wel in het Zondag opgestelde rapport de woorden „voorlopig met uitzondering van Spanje" waren weggelaten is het stand punt van de conferentie in dit opzicht niet gewijzigd. Spanje blijft uitgesloten. Bevin zal nog een vergadering van de coórdinatic-commissie presideren, voor hij naar Londen terugkeert. De deskundigen» die vandaag in de commissies het werk zijn begonnen, zullen tot eind Augustus in Parijs blijven. Benelux, die te Parijs voor het eerst als eên nauwverhonden groep is op getreden. is op de conferentie geble ken eên factor van betekenis te zijn in Europese aangelegenheden. Dit werd algemeen verklaard na de slui ting van de vierdaagse organisatori sche fase van de besprekingen. Evenals op de voorafgaande verga deringen werd ook gisteren door een spreker uit naam der drie landen ge sproken. Het was de Belgische eerste- minister Spaak, die er op aandrong de nationale souvereiniteit niet te ge bruiken in het belang van een zelf zuchtige economische politiek. Dit geeft een aanwijzing voor de politiek van de Benelux hij de verdere bespre- kirigen, die, naar verluidt, gericht zal zijn op multilaterale handel en moge lijk op grotere internationalisering van het geld. Een Deense afgevaardigde, spre kende namens de Scandinavische lan den. die ook als een geheel optreden, zei: „De Benelux was schitterend. Zij werkt in constructieve zin en werd door iedereen op de* conferentie ge waardeerd." De leider van de Italiaanse delegatie. Graaf Sforza, zei in een rede: „Het nieuwe woord Bene lux in een wereld van wanhoop is voor ons allen een nieuw richt snoer". Hij wenste de landen van de Benelux succes met hun initia tief en sprak de hoop uit, dat cr eenmaal een tijd zou komen, dat alle landen zich een woord als Benelux zouden aanschaffen om de goede betrekkingen met hun naburen aan te duiden. Ook van Britse en Franse- zijde heeft men van zijn bewondering voor Benelux doen blijken. Een Franse woordvoerder verklaarde, dat .Frank rijk geïnteresseerd is bij een uitbrei ding van de samenwerking met de drie landen. Beslissende weken „De -komende twee weken zullen beslissen of de conferentie zal sla gen", zo verklaarde Dr. H. M. Hirsch feld, plaatsvervangend leider van de Nederlandse delegatie, tegenover Ne derlandse verslaggevers. „Wil de conferentie slagen, dan moe ten de vertegenwoordigde landen be reid zijn hun nationale plannen te wijzigen, wanneer het plan voor ge heel Europa zulks wenselijk maakt. Dr. Hirschfeld deelde mee, dat de des kundigen van Benelux ieder voor zich en allen tezamen het geheel zullen vertegenwoordigen. Zo kan bijv. een Nederlandse afgevaardigde in een be paalde commissie de hulp inroepen van Belgische of Luxemburgse advi seurs. De conferentie zal niet werken vol gens het schema van de UNO, dat als te officieel en tijdrovend wordt be schouwd. AAen zal op zakelijke wijze te werk gaan en alle pogingen in het werk stellen voor 1 September ge reed te komen", aldus dr. Hirschfeld. Een woordvoerder van het Italiaan se departement van buitenlandse za ken heeft gezegd, dat Italië's verkie zing in de uitvoerende commissie der Parijse economische conferentie bete kent, dat Italië „weer als een mo- Een kostbaar, met edelste nen versierd horloge, dat aan Prinses Juliana toebehoorde, en dat wellicht bij haar over haast vertrek nit het Vader land in de hoogspanning der eerste oorlogsdagen van Mei 1940, vergeten werd. is na ja ren zoek te zijn geweest, de zer dagen eindelijk weer op Paleis Soestdyk terugge bracht. Het sierlijk werkstuk heeft in die tyd een hele omzwerving ge daan door het land en dook voor het eerst op in Zeist, waar een café-houder het voor een liter jenever kocht van een dronken Duitser.,die het wel via diefstal in zijn bezit zal hebben gekregen. Later belandde het klokje bij de politie van Tiel, waar het in be slaggenomen en bewaard werd zonder dat men wist wie de eigenaresse was. De Prinses had na haar terugkeer in Nederland wel aangifte van de vermissing gedaan, doch de desbetreffende lijsten der P.R.A.'s zijn zeer lang en ze dringen misschien niet tot alle bureaux door 'Het toeval wilde echter, dat de Utrechtse P.R.A. een zaak in on- derzoek had. die in Tiel bespro ken diende te worden en en-pas sant bracht de plaatselijke politie het al geruime tijd bewaarde kostbare stuk ter sprake, waarbij de PR A.-leden meenden, dat het kleinood wel van oorlogsdiefstal afkomstig zou zjjn en toezegden zich met een nader onderzoek te zullen belasten. Raadplegen der lijsten van ver miste voorwerpen gaf aanvanke lijk enige opheldering, want bij een bepaalde zaak in de provincie Utrecht bleek een horloge \x> het spel te zijn, dat qua beschrijving veel overeenkomst vertoonde met het onder P.R.A.-berusting zijnde voorwerp. Hoewel een lid van het Utrechtse Tribunaal de mening w-as toegedaan, dat men op het goede spoor was. hield de P.R.A. het onderzoek aan en riep zelfs de assistentie in van de Rijksrecherche die blijkbaar over een wel zeer fijne neus beschikt en op het idee kwam, dat men te doen had met het vermiste eigen dom der Prinses. De weg naar Soestdijk was nu niet langmeer en eindelijk is daarmede, aan de onzekerheid van Prinses Juliana, alsmede aan de oni^wétving van haar horloge een' einde gekomen. gendheid van internationaal belang wordt beschouwd". Ook de meerderheid van de Itali aanse pers heeft het nieuws met vol doening ontvangen. Politieke waar nemers zijn van mening, dat Italië's verkiezing de regering zal helpen bij haar pogingen om van het parlement ratificatie van het vredesverdrag te verkrijgen. Gelijk men zieh herinnert veron gelukte in November van het vo rige jaar een Dakota van de KLM in de bossen van 8hore bij Guild ford in Surrey. Volgens een offi cieel rapport van het Britse mi nisterie van burgerluchtvaart be- iust.de schuld van dit ongeval hij de piloot, Je 32-jarige O. W. P. Kappelmeier. De hoofdinspecteur van ongeval len verklaart in zijn rapport, dat de piloot zich vergiste toen hij voor bereidingen maakte om in slechte weersomstandigheden te Croydon f® landen. De piloot, de mecanicien en één van de vijftien passagiers werden gewond en de tweede mar conist, de stewardess en een passa gier licht gekwetst. De inspecteur zegt verder, dat Je piloot „zijn machine met onvoldoen de omzichtigheid bostuurde met het oog op het ontwijken van „hoge grond" bij het dalen door Je wol ken", en dat hij een verkeerde hoogteschatting maakto. De piloot had, alsdus de inspecteur, zyn hoogtemeter afgesteld op ie lucht druk boven de zee, menend, dat uit ook de luchtdruk boven bet vliègveld Croydon was. Aldus ver giste hij zich ten aanzien van de hoogte der machine in verhouding tot het vliegveld en z'u'n omgeving. Het feit, dat de veiligheidsrie men aangegespt waren, zal verwon ding van nog meer passagiers voor komen hebben, aldus het rapport Nadat de inzittenden naar buiten gekomen waren, ontdekte de passa gier G. S. Mayer een begin van brand, dat met behulp van een handblusser gesmoord kon worden. Te Pasto bij Bogata in Columbia heeft zich een aardbeving voorge daan, die ernstige schade heeft ver oorzaakt aan huizen, de universi teit, het vliegveld en aan een kerk, waarvan het hoofdaltaar, dat ccri waarde heeft van 1V£ millioen gul den, vernield werd. Naar verluidt» werden vier personen ernstig ge wond. Tour de France De Franse regionaal Tassin, die in Nantes geboren Is en dus de streek goed kent ging er halverwegen al leen tussen uit. Daar hy de leiders toch niet kon bedreigen liet het pe- leton hem gaan, zodat hij als eersto Sables d'Olonne binnenreed. De uitslagen van de 17e étappe van de Tour de France. Bordeaux- Les Sables d'Olonne (272 km) luidt: 1. Tassin (Westploeg), 8 uur 59 min. 5 sec.; 2. Schotte (België), 9 uur 0 min. 15 sec3. Tarchini (Zwitser land). zelfde tijd; 4. Lucas (lie de France), zelfde tijd; 5. B. Gauthier (Z. O. ploeg), zelfde tijd; 7. Klabins- ky, zelfde tijd; 26. Janssen, 9 uur 3 min. 50 sec27 Camellini, zelfde tijd; 28. Joly, zelfde tijd. Hetalgemeen klassement luidt: na de zeventiende etappe: 1. Vietto, 122 uur 48 min. 3 sec.; 2. Brambilla, 122 uur 49 min. 37 sec 3. Ronconi, 122 uur 51 min. 58 sec 4. Fachleit- ner, 122 uur 54 min. 49 sec.; 5. Robic, 122 uur 56 min. 11 sec 6. Camellini, 123 uur 02 mm. 49 sec.; 33. Janssen, 126 uur 18 min. 44 sec.; 41. Klabinsky, 126 uur 48 min. 27 sec.; 49. Joly, 127 uur 37 min. 21 sec. Landenklassement: 1. Italië,' 369 uur 48 min. 37 sec.; 2. Frankrijk, 370 uur 5 min. 17 sec 3. Frankrijk West, 371 uur 16 min. 5 sec.; 4. België, 373 uur 56 min. 55 sec.; 5. Zuid Oost, Frankrijk, 374 uur 29 min. 37 sec 7. Nederland plus buitenlanders. 376 uur 10 min. AMp^BBnpÉsannpHA11;: Kans op onweer in het Zuiden Weersverwachting van De Bilt geldig tot Donderdagavond. Voor het Noorden van het land: warm weer. Vrijwel ner gens onweer. Meest matige wind uit Oostelijke richtingen. Voor het. Zuiden van het land: vrij warm weer met meer be wolking en hier en daar onweer. Wind aanvankc' uit Oostelijke richtingen, later veranderlijk.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1947 | | pagina 1