DAGBLAD VOOR AMERSFOORT 1 Indonesië beleefde een kritiek moment opnieuw Rederijen mogen niet het luchtruim in Nederlanders zijn welkom in Australië UITGAVE VAN DE STICHTING HET PAROOL Donderdag 17 Juli 1947 Nr. 696 6e Jaargang OORLOGSDREIGING" BERUSTTE OP MISVERSTAND Batavia stelde ultimatum Ongerustheid over Clay's opdracht Vrij stellingen voor studenten Vlissingen werkt aan zijn opbouw Tarchini begint nu pas Vliegdiensten alleen de KLM „Wij kunnen 't wel eens worden Voorlopig slechts vijftig boeren per maand In de toekomst ook vrouwen Leraren vragen redelijk salaris Koffie en thee Gironummer 510330 Bank: R'damsche Bank Postbus 9 Abonnementsprijs: 031 per week of f per kwartaal Losse nummers 10 ct. Red. en Adm.: Snouckaertlaan 7, Amersfoort Telef. redactie 4291 Telef. administratie 6235 Directeur-Hoofdredacteun TJ. DE BOORDER De Indonesische kwestie beleefde vannacht opnieuw een critiek moment toen Sjarifoeddin per radio bekend maakte dat in de ver gadering van het kabinet en het werkcomité nog geen besluit was genomen over de Nederlandse compromis-voorstellen. Het uitstel van het terugtrekken der troepen dat hierdoor noodzakelijk was had een paniek ten gevolge: in Batavia hoorde men uit Sjarifoed- dins radiorede een volledige verwerping van de Nederlandse voorstellen, en bereidde men zich op het ergste voor. Berichten als zou een conflict onvermijdelijk zijn bleken later echter op een misverstand te berusten. Het republikeinse kabinet zet morgen de beraadslagingen voort. In de Nederlandse voorstellen die Sjarifoeddin gisteren naar Djogja bracht, en waarin een compromis oplossing scheen te zijn gevonden voor de kwestie der gemeenschap pelijke gendarmerie, werd op vrij ultimatieve wijze verlangd dat de vijandelijkheden te middernacht zouden worden gestaakt en de troe pen tien kilometer zouden worden teruggetrokken. Hoewel men ver wachtte dat Sjarifoeddin in Djogja op tegenstand zou stuiten, waren de Indonesische ministers optimistisch. De Nederlandse voorstellen achtten zij zeer redelijk. Setadjit was gistermiddag naar Batavia gevlogen om Van Mook mee te delen dat de be slissing nog niet gevallen was en dat de Republiek daarvan uitstel verzocht, 's Avonds werd in de kabinetszitting een Ne derlands telegram ontvangen waarin werd meegedeeld dat geen uitstel kon worden ver leend en dat om elf uur het antwoord op de voorstellen en het bevel tot het staken van het vuren werd verwacht. Het republikeinse kabinet kwam hierdoor in tijdnood. Dit was waar schijnlijk de oorzaak van de geprik kelde en scherpe toon van Sjarifoed- dins radiorede. Toestand gespannen Wij kunnen aan dit Nederlandse ultimatum niet voldoen, zo deelde Sjarifoeddin voor de radio mee. ..Wij zien alles vit hiervan het gevolg kan zijn onder ogen. doch de republikeinse regering is van Spanningen DE Ver. Staten hebben er in de Veiligheidsraad op aangedrongen, om het Balkan- probleem, dat in J de vorm van het rapport van de commissie van de Ver,' Naties ter ta- fel ligt, voorrang in behandeling te geven voor alle andere kwesties. Zn hebben dit voorstel gemotiveerd met de ontwikkeling van de situatie aan de Noordgrens van Grieken land, die naar hun mening, gelijk staat met een onmiddellijke en rechtstreekse bedreiging van de vrede en daarom by uitstek een snelle behandeling door de Veilig heidsraad vereist. Het Amerikaanse voorstel heeft intussen in eerste instantie geen succes gehad. Gromyko maakte be zwaren ertegen, aangezien de agen da reeds vol was en hy bovendien geen reden zag, waarom de Veilig heidsraad „blindelings aan het la waai van de Grieken gehoor zou moeten geven" en de meerderheid van de leden is de Sowjetvertegen- wooi'diger hierin gevolgd. Wy kunnen bij gebrek aan vol doende gegevens en duidelijke be richten niet beoordelen, hoever er precies aanleiding is voor het Ame rikaanse alarm slaan in de Veilig heidsraad. Maar dat de situatie in Macedonië op het ogenblik wel de gelijk bedenkelijk isr zijn wij op grond van datgene, wat wij weten, zeker bereid te geloven. Of inder daad een „internationale brigade" de Albanees-Griekse grens neeft overschreden en de steden Konitza en Jannina heeft aangevallen, al thans bedreigd, zoals de Griekse re gering beweert, staat in onze ogen nog altijd niet vast. Eerlijk gezegd kan het ons niet eens zo heel veel schelen. Ook zonder dit weten wij, nadat wy het rapport van de Bal kancommissie van de Ver. Naties hebben gelezen, dat de Griekse par- tisanen al eerder steun hebben ge had (en vermoedelijk nog hebben!) van ovér de grens. En wy zijn er ook zo van overtuigd, dat de Griek se burgeroorlog niets is dan een fazc in de grote machtsstrijd tussen Oost en West. In enigszins andere omstandigheden hebben wij hier een herhaling van wat zich in 1036—'38 in Spanje afspeelde voor ons. En wie zou met dit veelzeggende voorbeeld voor ogen de ernst van de ontwikkeling in Macedonië dur ven onderschatten? M dit alles nog eens te onder- v->' strepen komt bovendien het be richt. dat de Engelse ambassade in Athene Dinsdagavond heeft bekend gemaakt, dat de Britse vloot in de Middellandse Zee tussen 16 Juli en 12 Augustus in de Griekse wateren voor anker zal gaan. Wat hierin nog het meest opvalt, is, dat in deze medeling geen poging wordt gedaan óm dit bezoek als een toevallige beleefdheidsvisite te camoufleren. Wij vragen ons af. of er nog iets terecht zal komen van het bezoek, dat een Brits eskader aan de Zwarte Zee en aan de dag van de Rode vloot op 27 Juli zou brengen. De kruiser Liverpool, die met twee zware torpedojagers voor dit be zoek was uitgekozen, is nu in ieder geval het vlaggeschip van admiraal Sir Algernon Willis in de Griekse wateren geworden. mening, dat het gelijk in deze kwestie bij de Republiek ligt. Wij hebben de vrede lief. doch een recht vaardige." „De toestand is uiterst gespannen. De Nederlandse houding toont aan. dat de Nederlanders de vreedzame weg zullen verlaten. De Nederlandse regering heeft reeds krachtige taal gebezigd. Wij moeten rekening hou den met de mogelijkheid, dat de Nederlanders geweld gebruiken. La ten wij daarom eensgezind zijn." al dus besloot Sjarifoeddin. Nederlandse zegslieden in Ba tavia zeiden na Sjarifoeddins rede dat de „volledige ommekeer in de Indonesische houding" vrijwel zeker het uitbreken van vijandelijkheden tengevolge zou hebben. Eerst vanochtend bleek dat het kabinet de Nederlandse voorstellen niet had verworpen, maar alleen niet in staat was geweest om binnen de termijn door Batavia gesteld antwoord te geven. Het zou uitermate tragisch zijn ge weest wanneer door dit misverstand een gewapend conflict zou zijn uit gebroken. zo zei Sjarifoeddin. Over het verloop van de gebeurte nissen in Djogja wordt nog gemeld: Onmiddellijk na de aankomst van het vliegtuig met republikeinse auto riteiten tp Djogjakarta kwam het republikeinse kabinet in spoedverga dering bijeen in tegenwoordigheid van het werkcomité van het K N. I.P. Deze zitting werd om twaalf uur geschorst, waarna de partij ministers hun besturen van het be sprokene op de hoogte stelden, s Middags -werd de kabinetszitting voortgezet, echter zonder het werk comité. Het comité kwam gister avond bijeen van acht tot tien uur. De voorzitter van het Werkcomité woonde vervolgens de kabinetszit ting bij. Uit kringen van het werk comité werd toen reeds vernomen, dat de nieuwe Nederlandse voor stellen de grenzen overschreden die de Republiek 8 Juli heeft vastge steld. Antwoord gereed Sjarifoeddin heeft meegedeeld, dat de republikeinse antwoorden op de voorstellen betreffende staking van vijandelijkheden en gemeenschap pelijke gendarmerie gereedliggen. Zij zouden vandaag naar Batavia worden gezonden. Ten aanzien van de gendar merie. zo vernemen de corres pondenten. is het oude stand punt gehandhaafd, met name voorzover men niet accoord gaat met de instelling van Ne derlandse politie-eenheden onder het federale apparaat, die zou den worden ingepast in een bij zondere republikeinse politie. Te Batavia wordt nog vernomen, dat Setyadjit. gisteren bij" zijn te- In Franse kringen heerst onge rustheid over de nieuwe instructies, welke gisteren door de Amerikaan se regering aan generaal Lucius Clay, de militaire gouverneur in de Amerikaanse zone van Duitsland, zijn gegeven. Volgens een woord voerder van de Franse delegatie te Parijs wil Frartkrijk er over gerust gesteld worden dat de opdracht niet wijst op een besluit om het herstel van Europa ondergeschikt te ma ken aan de wederopbouw van de Duitse industrie. Ook vreest Frankrijk, dat de bin nenkort te Washington te houden besprekingen tussen Engeland en de U.S.A. over het toekomstige ni veau van dq Duitse industrie zich zouden uitstrekken over een breder terrein en ook op de organisatie en het politiek bestuur van het Ruhr- gebied betrekking zouden hebben. De Amerikaanse minister van han del, Averell Harriman, heeft te Pa rijs verklaard, dat de Amerikaanse politiek ten opzichte van Duitsland niet gewijzigd is door de nieuwe richtlijnen, voor generaal Clay. Har riman voegde er aan toe, dat er veel misverstand heerste in Frankrijk over de bedoelingen van de Verenig de Staten en Groot-Brittannië in Duitsland. „De Verenigde Staten zijn niet van plan Duitsland voorrang te verlenen bij het economisch herstel; zij willen alleen, dat Duitsland zijn aandeel zal bijdragen in het econo misch herstel van Europa". Conferentie over het verdrag met Japan De U.S.A. hebben een conferentie van 11 9taten uitgeschreven, welke 19 Augustus bijeen zal komen om een aan\ang te maken met de werkzaamheden voor een vredes verdrag met Japan. Dit zal een voorlopige bijeen komst zijn, gewijd aan de techni sche zijde van de opstelling van het vredesverdrag. Later wordt gemeld, dat het Amerikaanse ministerie van buiten landse zaken de verklaring van het Britse gemenebest, volgens welke de datum 19 Augustus voor de con ferentie niet schikt, heeft aan vaard. Verwacht wordt, dat de V.S. zich accoord zullen verklaren met een uitstel van de besprekingen tot in September. rugkeer een onderhoud met Van Mook en Schermerhorn heeft ge had. waarbij hij de Nederlandse re gering verzocht eveneens een bevel tot algemene staking der vijandelijk heden te geven. Hy deelde ook me de. dat het verzoek om 24 uur uit stel gesteund werd door de Britse en Franse consuls-generaal. Van Mook weigerde Setyadjit heeft daarop met Djogja getelefoneerd en adviseerde het Nederlandse verlan gen in te willigen, doch Gani, die hem te woord stond. zei. dat in zulk een kort tijdsbestek de order on mogelijk uitvoerbaar was. Gani zeide toen eveneens, dat Sjarifoed din via de radio de wereld zou uit leggen. waarom een eenzijdige ver klaring aangaande staking der vij andelijkheden niet kon worden ge geven. Nationale Spaarraad komt er (Van onze parlementaire redacteur) Bij de wetsontwerpen, welke de Eerste Kamer gisteren aannam was ook de bekrachtiging algemene maatregel van bestuur betreffende dienstplichtvoorzieningen. Bij dit zuiver formele wetsontwerp werden enige vragen gesteld, waarop mi nister Fiévez als volgt antwoordde: Studenten, die hun studie zijn aangevangen vóór het jaar van in lijving, d.i. voor de lichting 1948 als regel in 1948, krijgen vrijstelling van eerste opkomst, totdat zij hun eerste examen hebben afgelegd. Voor de studenten aan de Techni sche Hogeschool duurt deze vrijstel ling tot na het afleggen van het candidaatsexamen, terwijl voor me dici ook een speciale regeling geldt. Tandartsen kunnen hun studie be ëindigen. Dat de definitieve Dienst plichtwet, waarmede aan al de tij delijke regelingen een einde zal zijn gemaakt, vóór 1 Januari a.s. in het Staatsblad zal staan, kon de minister niet toezeggen. Hij had echter gopde hoop, dat dit wel het geval zou ziio. Hpf wetsontwerp werd zonder hoofdelijke stemming aangenomen Verder werden o.a. aangenomen epn zestal naturalisatie-ontwerpen, goedkeuring van het verdrag tus sen Nederland en Jemen, voorzie ningen in verband met herstel ver mogensovergang Rijksmarkenge- bied. Het wetsontwerp Nationale Spaar raaiT en het uitgeven van Rijks- spaarbrieven, waaromtrent de vori ge week de stemming was uitge steld, werd aangenomen met 23 te gen 15 stemmen. Vietnamezen lokten trein in hinderlaag Veertig personen, onder wie vijf tien Franse militairen en twee Franse burgers werden gedoog, doordat een convooi van twee trei nen on de lyn SaigonPhantliiet door Vietnamezen in een hinderlaag werd gelokt. Franse woordvoerders deelden mede, dat de locomotief van de eerste trein ontspoorde ten gevolge van een landmyn, die tussen de rails wa. aangebracht. Op dat ogenblik kwamen de Vietnamezen uit ninder- lagen aan beide zyden van de spoorbaan te voorschijn. Zy vernie tigden het escorte van Franse sol daten en doodden ongeveer 25 pas sagiers. Hoe hard de Vlissingers gewerkt hebben orji hun vrijwel totaal verwoes te havens te herstellen tonen bovenstaande foto's overduidelijk aan. Zij zijn gemaakt van ongeveer hetzelfde punt uit. Waar eerst een troos teloze chaos was heerst thans weer grote bedrijvigheid. Tour de France De Zwitser Tarchini, die in het begin zo hopeloos achteraan bengel de. dat hij de laatste plaats bezet in het algemeen klassement, won de achttiende etappe van de Tour na een duel met Glguet, Weilenmann en Schotte, die resp. 2e, 3c, en 4e werden. 1. Tarchini (Zwitserland) 7 uur 10 min. 7 sec.; 2. Giguet (Zuidoost) zelfde tijd; 4. Schotte (België) zelf de tijd; 5. Barret (lie de France) zelfde tijd; 3. G. Weileman (Zwit serland) zelfde tyd 4, Schotte (Bel gië) zelfde tijd; 5 Barret (lie de France) zelfde tijd; 26 Exaequo Janssen, Camellini. Joly en Klabins- ky 7 uur 18 min. 26 se<^ Algemeen klassement na de 18e etappe: 1. Vietto. 130 uur 6 min. 29 sec; 2. Brambilla, 130 uur 8 min. 3 sec.; 3. Ronconi, 130 uur 10 min. 24 sec.; 4. Fachleitner 130 uur 13 min. 15 sec.; 5. Robic 130 uur 14 min. 37 sec.; 6. Camellini, 130 uur 21 min. 45 sec.; 33. Janssen 133 uur 37 min. 10 sec.; 41 Klabinsky 134 uur 6 min. 53 sec.; 49 Jolij, 134 uur 55 min. 47 sec. Het landenklassement na de 18e etappe luidt: 1. Italië, 391 uur 38 min. 37 sec.; 2. Frankrijk west 392 uur 57 min. 46 sec.; 4 België 395 uur 35 min. 35 sec.; 5. Frankrijk Zuid Oost 396 uur 16 min. 06 sec.; 7. Ned. buitenl. ploeg 398 uur 05 min. 48 sec. Kruideniers blijven protesteren Onder leiding van het comité van actie voor het centrum van het land, kwamen in het Jaarbeursgebouw te Utrecht gistermiddag ongeveer 1000 kruideniers uit de stad en de pro vincie Utrecht en het Gooi bijeen. Zij protesteerden tegen de te lage winstmarge m het kruidemersbe- drijl' De heer P. v. d. Linde, directeur van de Nederlandse kruideniersbond sprak over de nood in het kruide- niersbedrijf. De heer P. Renkema, voorzitter van de Ned. Sperwer- bond. sprak over de sociale recht vaardigheid in het kruideniersbe- drijf. Op scherpe wijze betoogden bei den dat de rendabiliteit van het kruideniersbedryf in groot gevaar verkeert. Het protest werd vastge legd in een motie die zal worden gezonden aan: de minister-president, de ministers van Financiën, Econo mische zaken en Landbouw, voorts aan de directeur-generaal voor de prijzen, prof. dr. G. Brouwers. In deze motie wordt aangedrongen op overleg bij de prijsvaststelling door de regering met de vakgroep detailhandel in kruidenierswaren en de officiële vertegenwoordiging van de groothandel in kruidenierswaren. De ontdekking van ten geheime organisatie in Polen, genaamd „Vrij heid, Gelijkheid en Onafhankelijk heid" wordt in verband gebracht met de jongste arrestaties van „vroe gere socialisten, die thans een op positie tegen de regering vormen". (Van onze luchtvaartmedewerker) De teerling is geworpen: onze scheepvaart moet op het water ble ven, zy' mag zich niet verheffen In het luchtruim. Men weet dat dit een oude kwestie is, welke de ge moederen zeer in beweging heeft gebracht. De grote Nederlandse rederijen hebben met de Stoomv. Mij. Nederland als promotor een ernstige poging gedaan tot het ver krijgen van concessies voor het onderhouden van luchtdiensten. Dit was geen streven, uit de nieuwe, na-oorlogse verhoudingen geboren; reeds in het begin der der tiger jaren ontwierp een der direc teuren van de Stoomv. Mij. Neder land het plan om met Zeppelins tus sen Amsterdam en Batavia te gaaD „varen"; later stelde deze actieve scheepvaartgroep zich achter het geruchtmakende PostjagerplaD, dat beoogde met uiterst 6nelle, kleine vliegtuigen een versnelde postdienst op Java te houden. In de oorlogstijd, toen vele lei dende figuren van ons nationale scheepvaartbedrijf vrijwel op non- activiteit kwamen, heeft vooral weer de „Nederland" d luchtvaart tot onderwerp van een ernstige studie gemaakt, waarvior o.m. ons Rijksluchtvaartlaboratorium werd ingeschakeld De reders kwamen dus na de vrede goed beslagen ten ijs en zij vroegen a de regering concessies voor luc diensten, in de eerste plaats naar Java en naar Amerika. Deze plannen hebben een tijdlang een goede kans gemaakt en wan neer zij ook gerealiseerd waren, zou den wy hier de situatie gekregen hebben, dat ons land twee lucht vaartondernemingen rijk geworden was: de KLM en een maatschappij, geëxploiteerd door onze grootste scheepvaartbedrijven. De KLM \oelde hiervoor weinig. In de eerste plaats ligt juist de grote verdienste voor de luchtvaart in de lange lijnen, de intercontinentale verbindingen, welke over uitge strekte zeeën leiden en waar dus de tijdwinst van bet vliegtuig op de andere, vervoersmiddelen het grootst is. De scheepvaart wilde juist die trajecten gaan bevliegen. De KLM redeneerde dat haar positie in een kwart eeuw gevestigd was, waarvoor de Mij. zeer moeilijke tijden had moeten doorworstelen, terwijl nu de scheepvaart als het ^are met de neus in de boter viel; Investering Toen is de zaak maar aan de re gering voorgelegd en zy heeft beslist: de luchtvaart moet voor de KLM blijven. Maar om de scheepvaart geheel buiten het lucht verkeer te houden, zou ook niet verstandig zyn en daarom wordt de rederijen de mogelijkheid geboden om door kapitaalsdeelneming haar belangen in de lucbtvaait te veran keren. Onze scheepvaart heeft grote ka pitalen min of meer „braak" liggen. Er is veel op Zte verdiend in de oorlog en er kon vrijwel niets ge bouwd worden. Op het ogenblik zijn alle scheepswerven in de wereld zozeer overstelpt met orders voor nieuwbouw, dat onze vloot slechts heel langzaam aangevuld kan wor den. De gelden, die eerst over enkele jaren besteed kunnen worden aan nieuwe schepen, zouden aanstonds reeds geïnvesteerd moeten wor- „NederlaruT' stuurt een request „Wij hebben ons inderdaad, vol gens het advies van de minister, m verbinding gesteld met de KLM. Deze stelde zich echter op het stand punt. dat er geen bezwaar was te gen kapitaal-investering onzerzijds, doch daarmee schoten wij niet op, omdat wij niet de minste invloed zouden hebben op de wijze waarop over dit kapitaal beschikt zou wor den." Aldus de heer A. F. Bronsing, di recteur van de stoomvaartmaat schappij „Nederland" over de moei lijkheden tussen KLM en de scheep vaartmaatschappijen. „Zeer vele passagiers wachten op een mogelijkheid naar Indonesië te vliegen, de KLM kao zo niet ver voeren, wij hebben slechts één schip, dat daarheen kan varen, de „Oran je". Wij charteren momenteel En gelse vliegtuigen „in wilde vaart", maar dat brengt natuurlijk geen op lossing van het probleem. Indien de regering alsnog concessie zou ver lenen zie ik wel mogelijkheden om het met de KLM eens t© worden over de wijze van exploitatie". De heer Bronsing deelde nog mee, dat hij zich tot de Eerste Ka mer heeft gewend met een request, waarin de hele stand van zaken nogmaals uitvoerig is verklaard, en het verzoek met ie wensen en moei lijkheden der SMN rekening te hou den. den in de KLM die juist op het punt van een zeer belangrijke kapi taalsuitbreiding is gekomen. Meer daD honderd millioen zal voor de KLM bijeengebracht moeten wor den, ziedaar een fraaie gelegenheid voor onze scheepvaart om zich met terdaad te interesseren in onze na tionale luchtverkeer6maatschappy. Australië, met z\jn oppervlakte van drie millioen vlerkante myicn, heeft slechts 7.5 millloen inwoners. De ge\aariyke „buurman" Japan heeft er hyna 100 millioen. Nu heeft, generaal MaeArthur wel onlangs verzekerd, dat aan de Jap voor een eeuw de tanden z(jn uitgetrokken, maar daarop vertrouwt men In Australië toeh niet al te vast. Om deze èn om economische redenen heeft Canberra z(jn minister voor immigra tie, Arthur A. Callwell, op zoek daar Immigranten gestuurd. Deze op dracht bracht hem ook naar Den Haag. waar w|j in de Australische lega tie een kort gesprek met hem mochten hebben. sche regering vormt het gebrek aan seheepsrulmte. De Engelse regering stelde dit jaar slechts 6000 ton seheepsruimte ter beschikking. Dit wordt echter in de volgende jaren opgevoerd tot 20.000 ton. Politiek is Australië het meest bevreesd voor Japan. „Zodra de be zetting door de geallieerden is ge ëindigd. zullen de Japanse officie ren wel weer kans zien een mili tair sterk Japan op te bouwen", zei minister Calwell. Australië is bo vendien de oorlog nog niet verge ten, waarbij het in zeer groot ge vaar heeft verkeerd, een gevaar, dat eerst na Pearl Harbour door de Verenigde Staten is bezworen. Verwant met dc VS „Al vormt Australië een hecht onderdeel van het Britse gemenebest, het voelt zich toch zeer sterk aangetrokken tot de Verenigde Staten, die eenzelfde levensbeschouwing huldigen", aldus spr. Deze gevoelens, die geresulteerd hebben m nauwe militaire samen werking met Amerika en het feit, dat meer dan vijftig procent der bevolking in de steden aan de kust woont, maken het uitbreiden van de bevolking van Australië door immi gratie tot een volstrekte noodzaak. Dc minister zal zich na zijn be zoek aan Nederland naar Duitsland begeven, om daar met de bezet tingsautoriteiten de mogelijkheden te bespreken, die Australië aan verplaatste personen biedt. Een re geling van de immigratie in Austra lië van deze categorie is vastgelegd in een overeenkomst van Australië met de internationale vluchtelin genorganisatie. die dezer dagen te Genève zal worden ondertekend. De Australische regering hecht weinig waarde aan geldbezit van immigranten, aldus minister Cal well. Het kan 20 millioen immigran ten opnemen, al zal er lange tyd mee heengaan voor dit aantal is bereikt. Gezien de grote schaarste aan ar beidskrachten, die thans in Austra lië heerst, heeft men grotere be langstelling voor arbeiders in alle beroepen dan voor het vestigen van nieuwe industrieën, waarvoor nog geen fabrieksruimten beschikbaar zijn. In verband met de algemene woningschaarste hebben personen, die over familierelaties in Austra lië beschikken, by wie zy kunnen intrekken, voorlopig voorrang. Met de Nederlandse Stichting voor Landverhuizing heeft de Australische regering een overeen komst gesloten, waarby iedere maand vyftig jonge boeren naar Australië kunnen emigreren. De Nederlandse regering is trouwens een der zeer weinige in West-Euro pa. welke haar volledige medewer king aan het immigratieschema van Australië hebben toegezegd, al Zal deze medewerking zich voorlo- tot ongeschoolde ar- geschoolde arbei ders zijn te zeer nodig voor het her stel van Nederland zelf. Ook vrouwen Ook voor vrouwen bestaan in Australië goede mogeiykheden, onder meer in de textielindu strie en als verpleegsters. Man nen gaan thans echter voor, men hoopt later een immigra tieplan voor vrouwen te kun nen uitwerken. Het Australische publiek is gun stig gestemd \oor immigratie door Nederlanders zij komen als tweede, na de Britten, op de voor- rangslijst. De Australische regering heeft geen voorkeur, zy ziet de Ne derlanders graag, omdat deze geen kolonies vormen, maar geheel op gaan in de Australische samenle ving, en omdat zy, in tegenstelling tot immigranten uit sommige Oost-Europese staten, niet fanatiek deel blijven nemen aan de politiek in en rond hun vroeger vaderland. De grootste moeiiykheld voor het immigratieschema van do Australl- „Overheid dient snel in te grijpen" Op de meeste vergaderingen van leraren bij het voorbereidend hoger- en middelbaar onderwijs is in het afgelopen studiejaar gediscussieerd over een eventuele staking van lera ren. wanneer de overheid geen wij ziging brengt in de huidige onvol doende bezoldiging dezer grote groep van academisch gevormde ambtena ren. Dat tot dusverre een staking niet in ernstige overweging is ge nomen. is slechts het gevolg van het feit. dat ook leraren als ambtenaren worden aangesteld en het moreel niet verantwoord achten tot dit uiterste middel over te gaan. Aan het einde van het vorige jaar is bij besluit van de minister van O. K. en W. een salariscomraissie in het leven geroepen, waarvan men in leraarskringen aanvankelijk veel verwachtte, maar die tot dusverre nog geen enkel tastbaar resultaat heeft getoond. Nu deze commissie sinds 14 Maart niet meer bijeen is geweest, zijn de leraren aan het gymnasiaal en middelbaar onderwijs tot de conclusie gekomen, dat zij wat de verbetering van hun alge mene positie aangaat, op een dood punt zijn gekomen. Dat deze algemene positie overal in den lande door de leraren als on bevredigend wordt beschouwd, is een publiek geheim. De consequen ties er van zijn zo verstrekkend, dat de raad van leraren meent te mogen concluderen, dat de overheid spoe dig moet ingrijpen, wil zij voorko men, dat het vroeger op zo hoog peil staande Nederlandse middelbare on derwijs tot onherstelbare schade van het gehele Nederlandse volk naar de kelder gaat. Deze sombei^ uiteenzetting gaf de heer W. de Lange, directeur van de Utrechtse gemeente-H.B.S.-a en voorzitter van de raad van leraren tijdens een gisteren in Amsterdam gehouden persconferentie over de positie der leraren. Rechtsherstel De leraren vragen thans rechts herstel: tot 1923 toe kregen zy een vaste bezoldiging als leraar. Sedert dien worden zy in tegenstelling tot alle andere ambtenaren naar het aantal lesuren gesalarieerd. Voorts vragen zy een verhoging van het salarispeil tot een stand, die met de betekenis van het leraarsambt in overeenstemming is en onmiddel lijke voorziening in de niet verder te dragen noodtoestand. Sociale verzekering voor gedetineerden Bij de regering zijn wettelijke maatregelen in voorbereiding met het doel de ontslagen gedetineerden, indien hun tijdens de detentie een arbeidsongeval is overkomen, na hun detentie op gelijke wijze schade loos te stellen als dit voor vrije werknemers krachtens de onge vallenwet 1921 het geval is. (A.NJU Deze week: Voor het tijdvak van 20 Juli tm. 2 Augustus 1947. geeft elk der volgen de bonnen recht op het kopen van: Bonkaarten KA, KB, KC, 707 (Serie H) H-01 Brood: 800 gram brood H-02 Brood: 400 gram brood H-01 Boter: 125 gram boter H-02 Boter: 125 gram margarine of 100 gram vet H-03 Boter: 250 gram margarine of 200 gram vet H-01 Melk: 4 liter melk H-03. H-05 Melk: 7 liter melk H-01 Vlees: 100 gram vlees H-02 Vlees: 200 gram vlees H-01 Algemeen: 200 gram kaas H-02 Algemeen: 750 gram suiker, boterhamstrooisel enz. of 1500 gram jam, stroop enz., of 750 gram chocolade of suikerwerk H-03 Algemeen: 125 gram koffie H-04 Algemeen: 50 gram thee H-05 Algemeen: 100 gram bloem of zelfrijzend bakmeel of kinder meel (niet uit rijst bereid) H-03 Reserve: 1600 gram brood H-06 Reserve: 800 gram brood Bonkaarten KD. KE 707 (Serie H) H-ll Brood: 800 gram brood H-ll Boter: 250 gram boter H-12 Boter: 125 gram margarine of 100 gram vet H-13, H-15 Melk: 12 liter melk H-ll, H-12 Vlees: 100 gram vlees H-ll Algemeen: 100 gram kaas H-12, H-13 Algemeen: 250 gram sui ker, boterhamstrooisel enz., of 500 gr. jam, stroop enz., of 250 gr. chocolade of suikerwerk H-13 Reserve: 800 gram brood H-14 Reserve: 100 gram bloem of zelfrijzend bakmeel of kinder meel (niet uit rijst bereid) H-16 Reserve: 600 gram bloem of zelfrijzend bakmeel of kinder meel (niet uit rijst bereid) Bonkaarten MA. MB. MC, MD, ME, MF. MG 707 (Serie H) (Bijz. arbeid, a.s. moeders en zieken) H-21 Brood: 800 gram brood H-21 Boter: 250 gram boter H-22 Boter: 250 gram margarine of 200 gram vet H-21 Melk: 5 liter melk H-21 Vlees: 300 gram vlees H-22 Vlees: 100 gram vlees H-21 Kaas: 200 gram kaas H-21 Eieren: 5 eieren H-21 Suiker: 250 gr. suiker, boter hamstrooisel enz., of 500 gram jam. stroop enz., of 250 gram chocolade of suikerwerk Vcrsnapcringenkaarten enz. QB, QC 707 H-33 Versnaperingen: 200 gr. cho colade of suikerwerk, of 200 gr. suiker, boterhamstrooisel enz., of 400 gr. jam, stroop enz. H-36 Versnaperingen: 100 gr. cho colade of suikerwerk, of 100 gr. suiker, boterhamstrooisel enz., of 200 gr. jam, stroop enz. De niet-aangewezen bonnen van Serie G kunnen vernietigd worden. Meer paardenvlees De rantsoenwaardering van paar denvlees. welke op 6 Juni j.l. voorlo pig gelijk gesteld werd aan die van rund- of varkensvlees, zal van 18 Juli af gesteld worden op 125 gram. Met ingang van deze datum zal men dus op een bon voor 100 gram vlees. 125 gram paardenvlees zonder been kunnen kopen. Weinig verandering Weersverwachting van De Bilt geldig van Donderdagavond tot Vrijdagavond. In het A'oord-Oosten van het land: warm vwer met weinig be wolking, v ijwel nergens onweer, meest matige Oostelijke wind. Poor het overige gedeelte van het land: vrij warm weer met wat meer bewolking, hier en daar onweersbuien, over het al gemeen weinig wind.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1947 | | pagina 1