DAGBLAD VOOR AMERSFOORT 1 Nieuwe tegen-voorstellen van de Republiek Puck Mostert maakte een recordvlucht clandestien Guerilla-leider eist „democratie" Nederlands plan te Parijs UITGAVE VAN DE STICHTING HET PAROOL Vrijdag 18 Juli 1947 Nr. 697 6e Jaargang SPANNING DUURT VOORT IN INDONESIË Djogja wil arbitrage vragen, als geen oplossing kan worden bereikt Meningsverschil op twee punten Frankrijk staakt! India verdeeld Maximaal gebruik van Duitslands productie-mogelijkheden Als verstekeling in 38 uur naar Amerika en terug Vader is bang voor z'n portemonnaie Griekse regering ve rwachtinvasie Veldslag in het Pindus-gebergte Niet de Joden, wel de Joodse geest NSB-perschef voor Haags tribunaal Gironummer 510330 Bank: R damsche Bank Postbus 9 Abonnementsprijs: 0.31 per week of 4.— per kwartaal Losse nummers 10 cL Red. en Adm.: Snouckaertlaan 7, Amersfoort Telef. redactie 4291 Telef. administratie 6235 Directeur-Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDER De spanning, die veroorzaakt werd door Sjarifoeddins radio rede van Woensdagnacht, is nog niet geweken. Ook niet na de nieuwe republikeinse voorstellen die gisteravond door Soesanto aan Van Mook zijn overhandigd. Dr. Van Mook heeft gezegd, dat hij de voorstellen onaanvaardbaar achtte, maar dat de be slissing aan de Nederlandse regering wordt overgelaten. Het Nederlandse kabinet vergaderde gisteravond van negen tot twaalf uur. Wanneer geen basis voor verdere onderhandelingen kan worden gevonden zal de Republiek om arbitrage verzoeken. Het verschil van standpunt, dat in de nota-wisseling van de laatste dagen tot uiting is ge komen, komt neer op de volgen de punten: In het Nederlandse ultimatum werd geëist dat de republi keinse troepen terstond de vijande lijkheden zouden beëindigen en te rugtrekken; na voltooiing van deze maatregelen zouden ook de Neder landse troepen worden teruggetrok ken. Djogja stelt voor dat de troepen gelijktijdig aan beide zijden der demarcatielijnen zullen worden teruggetrokken. 2 Batavia wenst dat de bijzon- dpre politie-corpsen in de eer ste plaats onder de interim-regering zullen staan. Djogja wil dat de binnenlandse veiligheid uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de regeringen der deelstaten zal blijven, maar dat de interim-rege ring in bijzondere gevallen politieel ingrijpen kan verlangen. Het misverstand na Sjarifoeddins Ceterum censeo )E Romeinse 'staatsman Cato placht, zo wordt ons verhaald, al zijn redevoeringen, i waarover zij ook bandelen, te bèslui- I ten met de woor- I den: Ceterum cen seo Carthagmem esse delendam. Voorts ben ik van oordeel, dat Carthago moet verwoest worden Op deze wijze herinnerde hij zijn landslieden steeds weer aan het feit, dat Rome's macht niet was verze kerd. zolang de oude vijand en con current aan de overzijde van de Mid dellandse zee nog bleef voortbestaan Zo een vermaner zou de democra tie van het Westen vandaag den dag ook best kunnen gebruiken. Zij heeft iemand nodig, die haar altijd weer voor ogen houdt, dat er in West- Europa nog steeds één officiële rest van de grote vijand, het fascisme, is overgebleven „Voorts ben ik van oordeel, dat Franco moet verdwijnen". 18 Juli, de dag. dat in Spanje vóór elf jaar de militair-fascistische op stand begon, dat in dit ongelukkige land de burgeroorlog een aanvang nam, die Franco san de macht zou bréngen, is wel bij uitstek geschikt om deze eis de wereld in te slinge ren. Dat het regiem van Franco deze oorlog heeft kunnen overleven, is het beste bewijs, dat er wat mis is met de overwinnaars (met opzet gebrui ken wij deze term en niet alleen die van de democratien van het Wes ten een bewijs ook. dat de inter nationale politiek niet alleen, zelfs niet in de eerste plaats een kwestie van ideologie is. maar van macht. Want zo de overwinnaars eendrach tig waren gebleven en trouw aan hun zo vaak en zo luid verkondigde idea len. 'dan zou Franco geen schijn van een kans hebben gehad, ondanks het feit, dat hij in de tweede helft van de oorlog heel handig zijn draai had genomen. „Voorts ben ik van oordeel, dat Franco moet verdwijnen". ERKEND dient echter, dat een deel van de schuld, dat de mo derne Cato's deze kreet nog altijd moeten laten horen, ook ligt bij het Spaanse volk en in het bijzonder bij de Spaanse oppositiepartijen zelf. Het is droevig maar waar, dat hun onderling geharrewar, hun onderlin ge strijd om de macht het de mo gendheden maar al te gemakkelijk hebben gemaakt om hun plicht te verzaken. Er zit toch iets heel triest in het bericht, dat dezer dagen in de wereldpers werd gepubliceerd, dat Indalecio Prieto, de leider van de rechtervleugel van de socialisten uit Mexico naar Frankrijk is vertrokken om te pogen de eenheid onder alle Spaanse democraten te herstellen. Dat zo n reis met zo'n doel anno 1947 ra bijna 10 jaar heerschappij van Franco nog nodig is! Overigens is het mogelijk, dat de Spaanse kwestie binnenkort in een nieuw stadium komt. nu West-Europa serieus begonnen is om zich econo misch aaneen te sluiten. Want hierbij kan Spanje toch kwalijk gemist wor den. maar wij zien niet. hoe een Franco-Spanje in deze West-Europe- se samenwerking een plaats zou kun nen krijgen. De uitsluiting van Fran co van de Conferentie van Parijs heeft het probleem trouwens reeds gesteld. Naar onze mening moet hier spoedig een oplossing worden ge vonden en dit kan maar op één wijze: Frajico moet verdwenen! rede werd versterkt door het feit dat de Republiek de Nederlandse eisen tot terugtrekking van de troe pen (Woensdag te middernacht) niet als ultimatum had opgevat, terwijl zg wel als zodanig bedoeld waren. Hier kwam nog bij dat in een Engelse vertaling van de in het Maleis gehouden rede. eveneens door radio-Djogja uitgezonden, een vertaalfout voorkwam. In de ver taling was sprake van het verwer- fen van alle Nederlandse eisen, erwiil de oorspronkelijke tekst ver meldde: deze Nederlandse eis (het onmiddellijk terugtrekken der troe pen). Indonesische politici die gis teren uit Djogja naar Batavia waren gekomen, waren volledig verrast door de opvattingen in de residentie, waar vooraan staande kringen de deur geheel gesloten achtten. Djogja's vrees Sjarifoeddins wens dat eerst de politieke oplossing voor de Indone sische vraagstukken zou worden gevonden vóór de gemeenschappe lijke gendarmerie zou worden aan vaard vindt zijn oorsprong in de op Java levende vrees dat de Repu bliek met het verlies in zeggen schap over de machtsmiddelen ook haar politieke zeggenschap zou verliezen. Men houdt er in Djogja rekening mee dat de Republiek in de interim-regering, die samenge steld zou worden uit vertegenwoor digers van het Nederlands-Indische gouvernement, de Malino-gebieden, die nog sterk onder Nederlandse invloed staan, en de Republiek, in de minderheid zou zgn, zodat de Nederlanders de gemeenschappe lijke gendarmerie zouden kunnen beheersen en hun wil aan de Repu bliek opdringen. Het eenzijdige bevel tot te rugtrekking der troepen wordt geamendeerd uit vrees voor een militaire actie van Nederland se zijde, wanneer de politieke onderhandelingen nog eens zouden stokken. Verder heeft ook de regerings verklaring van minister Beel in In donesië als een koude douche ge werkt. Men had de verwachting dat de besprekingen een goed eind op weg waren, maar kreeg lilt Den Haag te horen dat men daar met de gang van zaken ontevreden was. De laatste politieke complicaties waren voor de Indonesiërs over het algemeen een verrassing. Niet aanvaardbaar Vannacht heeft Ganl aan de pers medegedeeld, dat het republikeinse antwoord voor Van Mook niet aan vaardbaar is, doch dat de beslissing aan de Nederlandse regering wordt overgelaten. Wanneer geen basis voor verdere onderhandelingen ge vonden kan worden, zal de Repu bliek zeer waarschijnlijk arbitrage vragen. Er was nog niet besloten over de' slechts twaalf worden gered vorm van deze arbitrage, of deze b.v. zou geschieden door het Permanente Hof van Arbitrage te Den Haag. de Veiligheidsraad der U N.O. of door een derde mogendheid. Tijdens de jongste kabinetszitting te Djogja zijn deze mogelijkheden besproken. Gani heeft gisteravond nog gecon fereerd met Walter Foote, de Ameri kaanse consul-generaal en met Mit- cheson, de Britse consul-generaal. Gani verklaarde, dat de bijeenkom sten alleen dienden, om het Republi keinse standpunt op te helderen en niet om een mogelijke interventie te bespreken. Voor tekst van de laatste Ne derlandse en Indonesische nota's zie pag. 2. Ongeveer 300.000 Parijse bouw vakarbeiders hebben gisteren het werk neergelegd als protest tegen de verlagmg van de tijdelijke toe slagen op het loon. Zij verzamelden zich op 28 plaatsen in de stad, van waar zij naar het parlementsgebouw wilden marcheren. Er zijn massa betogingen gehouden, terwijl depu taties door de verschillende parle- mentsfracties in de wandelgangen van de Assemblée zijn ontvangen. Na redevoeringen van vakvereni- gmgsleiders ging men rustig naar huis. Men verwacht dat de arbeiders vandaag normaal aan het werk gaan. Franse landbouwers hebben ge dreigd te zuilen staken, wanneer de regering geen verhogtng toesvaai van de tarweprijs. welke voor de oogst 1947'48 is vastgesteld. Koop onze Liberty's zeggen USA De Verenigde Staten dringen er bij het buitenland op aan. in de oorlog gebouwde Amerikaanse sche pen te kopen in plaats van staal voor de bouw van nieuwe schepen op de eigen werven. De Ameri kaanse e:onomische autoriteiten zijn van mening, dat de buiten landse scheepsbou w-programma's gedurende de tijd dat er over de gehele wereld een tekort aan staal heerst verkwistend zijn, in het bijzonder met het oog op het feit, dar de USA meer dan duizend moderne schepen hebben opgelegd. Amerika heeft er de regeringen op gewezen, dat een voortgezet ge bruik van Amerikaans staal voor de bouw van koopvaardijschepen, die zullen concurreren met de Ameri kaanse schepen, een grote moeilijk heid vormt bij het verkrijgen van de goedkeuring van het Congres en het publiek van het plan-Marshall. De wet op de onafhankelijkheid van India is door het Hogerhuis aanvaard. De minister-president was ter zit ting aanwezig. De ondertekening door de koning wordt Vrijdag ver wacht. Naar verluidt zullen Maandag de twee voorlopige dominion-regerin gen. namelijk van India en Pakistan worden ingesteld ter vervanging van de huidige interim-regering. IN EEN FABRIEK nabij Arnhem is men begonnen met de vervaardi ging van viscose sponsen. Dit betekent voor de huisvrouwen en..., de glazenwassers een uitkomst, want er is groot gebrek aan sponsen, zoo wel aan „echte" als aan de gummisponsen. Dr. H. M. Hirschfeld, de leider van de Nederlandse delegatie te Parijs, heeft in de hoofdcommissie een plan ingediend voor het oplossen van de economische moeilijkheden. Het beoogt als uitgangspunt te dienen voor de beraadslagingen over het op te stellen rapport. Hij drong er tevens op aan tot een maximum gebruik te maken van de Duitse productie mogelijkheden. Het Nederlandse plan omvat de volgende drie punten: Scheepsrampbij Bombay In de Arabische Zee ter hoogte van Bombay is een stoomschip bij hevige slagregens gezonken. Van de meer dan 700 opvarenden konden 'icr brginnzn met vast te stellen, hoe men het bestaande Europe se potentieel kan gebruiken; 2. Het maken van een raming der mogelijkheden om de import uit de overzeese gebiedsdelen te vergroten; 3. Het handelsverkeer tussen de Europese landen onderling te doen toenemen. Toen dr. Hidschfeld te spreken kwam over het in aanmerking ne men van de Duitse productiecapaci teit bij het opstellen van een alge meen Europees plan antwoordde de Franse gelegeerde, Alphand, dat h\j het eens kon zijn met het beginsel om gebruik te maken van de Duitse hulpbronnen al: een bijdrage tot het herstel van Europa, doch be zwaar had tegen een wederopbouw van de Duitse industrie. Alphand verklaarde, dat hij de bydrage, die Duitsland tot het herstel van Euro pa kan leveren, niet onderschatte en dat Frankrijk van mening ia, dat de Duitse steenkoor- en landbouw productie tot een maximum moet worden verhoogd om 7.0 mogelijk de ongunstige betalingsbalansen van de Duitse zones te verbeteren. Dr. Hirschfeld betoogde hierop, dat hij slechts bedoelt, dat het Duitse economische probleem als een deel van het Europese moet worden behandeld en niet als een afzonderlijke Duitse kwestie. Drie oorzaken Dr. Hirschfeld begon enige prin cipes te ontvouwen, die de afgelo-^ nen weken in de besprekingen der' Benelux-landen tot ontwikkeling zijn gekomen. Hg gaf als de drie voornaamste redenen voor de bestaande tekorten in de Europese betalingsbalansen: 1. Onvoldoende goederenhandel tussen de Europese landen; 2. Onvoldoende import uit overzese gebiedsdelen: 3. Liquidatie van de Europese par ticuliere investeringen in het buitenland, die vroeger een bron van inkomsten voor de Europese landen betekenden. Als oplossing voor deze drie kwesties poneerde dr. Hirschfeld zijn plan. Vertegenwoordigers van Benelux Gisteren zijn te Parijs de na men der Benelux-gedelegeerden in de technische commissies der Parijse conferentie bekend gemaakt. In de commissie voor voedsel en landbouw is benoemd de Nederlander A. H. Boerma. in de commissie voor energie de Belg M. Buyse. in de com missie voor ijzer en staal An- toine Man (Luxemburg) en in de commissie voor vervoer M. Delmer (België). Naar wordt verwacht zullen de benoemde gedelegeerden vóór Maandag te Parijs aankomen, daar de commissies op die dag hun zit tingen zullen beginnen. Op het ogenblik worden de Benelux-landen in de commissie voor samenwer king vertegenwoordigd door dr. Hirschfeld. baron Guillaume, de Belgische ambassadeur te Parijs en Funck (Luxemburg). Zandvoort krijgt een ..Butlincamp" Het Ministerie van Wederopbouw heeft vergunning verleend tot stich ting van een Butlincamp te Zand voort. Het kamp moet in 1948 ge reed zijn. Met de bouw is een be drag van 3 4 millioen gulden ge moeid. In de eerste tijd zullen uitsluitend Engelsen in dit kamp verblijven volgens een speciale overeenkomst, die getroffen is met de millionnair Butlin. Oorspronkelijk stond de regering afwijzend tegenover het plan, maar omdat de Engelsen van plan waren in België hun tenten op te slaan, heeft het ministerie goedgunstig over het plan beschikt. Naar aanleiding van het verzoek, dat inwoners van Nijmegen aan de burgemeester hebben gericht, om in staat te worden gesteld een bezoek te brengen aan de graven van ge sneuvelde Nederlanders op de Britse begraafplaats Reichswald, wordt te Berlijn officieel medegedeeld, dat bezoeken aan begraafplaatsen in Duitsland nog niet zijn toegestaan. DINSDAG en Woensdag al stond het in vele dagbladen te lezen: Puck Mostert, een zestienjarige Rotterdamse jongen, had zich Maandag als verstekeling ingescheept in een Amerikaans vliegtuig, dat van Schiphol was gestart voor een vlucht over de grote haringvgver. Vier uur na hel vertrek, boven Schotland, was de jongen door leden van de bemanning ontdekt. Aanvankelijk luidde het, dat de knaap van het eerste tussenstation. Reykjavik op IJsland, zou worden teruggestuurd. Later bleek, dat hij de volgende dag op het vliegveld Gander in New Foundland was aangekomen. Dat was op Dinsdagmorgen, tien voor half tien plaatselijke tijd. De volgende dag, Woensdagmiddag om half drie. stond de jongen weer voor de bakkerswinkel van zijn vader in de Lusthofstraat, met aan zijn zijde een reus van een Hollandse mare chaussee. die o.m. kwam vragen of „Puckie" (een boy van 1.80 m.) wel weer binnen mocht komen. De wachtmeester heeft de ouders van Puck nog andere dingen verteld, maar nog veel meer gevraagd. En de vader van Puck heeft de wachtmees ter ook het een en ander gevraagd, want die was en is nog bang. dat het avontuur van zijn zoon hem een schep geld gaat kosten. Die ernstige dialoog in de huiska mer hebben wij niet beluisterd. Wij zijn met Puck naar een warm ver trek achter de bakkerij gegaan, om daar het relaas van zijn avontuur aan te horen. De jeugdige avonturier laat zich rustig als een beroemdheid interviewen. Op een meeltrog zit tend. zijn rode Amerikaanse studen tenhoedje nog achter op het hoofd, somt hij systematisch op: Hef relaas „Maandagmorgen met de trein naar Amsterdam; vandaar lopen Zus was wat blij toen zij haar grote broer na zijn avontuurlijke luchtreis weer behouden terug zag naar Schiphol. In het vliegtuig ge kropen. om zeven uur gestart en 's avonds boven Schotland ontdekt. Toen „Hó, stop eens! Hoe lukte je dat, in het vliegtuig te komen?" „O, er waren wat knapen bezig postzakken binnen te brengen, echte zwarte muizen en nog andere dingen. Ik ben mee gaan helpen. Ze hadden niks in de gaten. Toen de anderen weer uit het vliegtuig stapten, ging ik mee. Maar ik kroop er even later weer in. Ik zei nog tegen een van die lui: Ik ga mee naar Amerika. Maar de man luisterde niet eens naar me. Toen ik alleen binnen was. kroop ik onder een bed dat daar stond en verborg me onder een neerhangende deken. En het duurde niet lang of de bemanning van de vrachtkist, een „vliegende verhuiswagen" noemen ze dat, kroop in de cockpit, de deur werd dichtgesmeten en we gingen de lucht in. Toen we vlogen, begon ik me niet lekker te voelen, maar ik viel geluk kig in slaap. Of eigenlijk was dat niet gelukkig, want in mijn slaap moet ik me bewogen hebben, zodat mijn schoen onder de deken vandaan kwam. Daardoor kreeg de tweede piloot me in de gaten. En direct stonden er vijf Amerikanen om me heen". „Waren ze niet kwaad op je?" „Dat viel nogal mee. Ze gaven me kaakjes met boter en lekkere limo nade. Ik mocht mee in de cockpit en helpen navigeren. Ik wil ook piloot worden en niet bakker, zoals mijn vader. In het bed van de gezagvoer der heb ik heerlijk geslapen en later op een paar planken op de grond. Midden in de nacht landden we in Reykjavik. Ik kreeg geen tijd om de IJslandse geysers te gaan bekijken, want we bleven er niet lang. De po litieagenten daar konden me niet verstaan en ze vonden het goed dat ik werd meegenomen naar Amerika. Om half tien kwamen we in New Foundland aan. Ik moest daar blij ven. De bemanning ging verder met het vliegtuig, dat in dienst van de K.L.M. vloog. 's Avonds om half zes werd ik in de „Walcheren' gestopt, een Constel lation van de K.L.M.. die Woensdag morgen om negen uur op Schiphol neerstreek. Daar stond een mare chaussee op me te wachten. Hij nam me mee naar Amsterdam, waar ze me een verhoor hebben afgenomen en 's middags bracht hij me naar huis". Puck is bang Een beetje trots is Puck wel op zijn avontuur. Maar er Is écn ding, waar hy erg over in zit en waardoor hij ook wel berouw heeft: het geld. dat zijn vader misschien zal moeten betalen voor de clandestiene héén- en de gedwongen retourvlucht. En ?en bekeuring voor clandestiene grensoverschrijding kriigt hjj in ieder geval, is hem gezegd. „Had je thuis niets verteld van je plannen?" „Nee, want ze mochten het toch niet weten. Tegen het winkelmeisje had ik wel gezegd, dat ik naar Ame rika ging, maar die lachte me uit. Toen ik Maandagmorgen vertrok, zei ik dat ik naar Scheveningen ging. „Hoe ben je eigenlijk tot je plan gekomen?" ,.Ik wilde al lang naar Amerika. In Californië hebben we familie. Maar vader liet me niet gaan. Die zei, dat ik eerst goed het bakkersvak moest kennen. Maar laatst las ik in de krant over Zweedse jongens, die als verstekelingen naar Amerika waren gevlogen en dat wilde ik ook eens proberen. Jammer genoeg kwam ik niet in Californië". „Heb je nog meer van die snoep reisjes op je programma?" „Nee. ik geloof, dat ik nu wel weer voor een paar jaar genoeg heb". Vader Mostert. die net naderbij is gekomen, trekt wantrouwend de schouders op. Of hij en zijn vrouw niet ongerust zijn geweest, vragen we. „Nee. we dachten, dat hij in Den Haag de trein had gemist, toen om half twaalf 's avonds een recher cheur kwam vertellen hoe de vork in de steel zat. Ik was natuurlijk ver schrikkelijk kwaad. Maar we zijn nu toch wel blij, dat hij weer heelhuids terug is. En dat vindt zijn kleine zus ook. Ze kruipt bij haar „Puckie" pp schoot en geeft hem een dikke zoen. Puck laat het zich broederlijk wel gevallen. Dan wordt hij door zijn moeder naar bed gestuurd, want veel rust heeft Puck na zijn vertrek uit de Maasstad niet gehad. En als de visite nog napraat over „die jongen toch", droomt Puckie Mostert, de knaap met de „echte ondernemingsgeest (die in de toekomst hopenlijk in goede banen zal worden geleid) over zijn reis naar de „States" 99 GEORGE STRATOS. de Griekse minister van Oorlog heeft Donder dagavond tijdens een kabinetszitting verklaard, dat de generale staf een tweede en ernstiger invasie van guerilla-strijders verwacht. Hij voeg de hier echter aan toe, dat alle voorzorgsmaatregelen reeds zijn ge nomen. De plaats der concentratie zou zijn bij het punt van samen komst van de Grieks-Albances-Joe- goslavische grenzen. Griekse regeringstroepen hebben 15 tot 1800 guerillastrijders omsin geld in het Pindusgebergte 35 km. ten N.O. van Jannina. De eerste groep van 75 gevange nen bestond geheel uit Grieken, die slecht gekleed en totaal uitgeput wa ren. Generaal Zervas, de Griekse minis ter van openbare orde. heeft meege deeld. dat acht goedbewapende „ba taljons" guerillastrijders van elk 300 man aan de „invasie" deelnemen. Twee ervan zouden uit „buitenlan ders" bestaan. Radio-station De leider der Griekse guerilla strijders. Markos. heeft het radio station van het „Griekse democrati sche leger" in het hoofdkwartier aan de Noordelijke grens in gebruik ge steld. Markos. een voormalig arbei der uit de tabaksindustrie, verklaar de. dat „het belang van Grieken land en de oprichting van een voor lopige democratische regering, in door de verzetslieden gecontroleerd gebied, eist". De voorlopige regering zou de macht moeten uitoefenen tot dat een nationale vergadering bij eengeroepen zou zijn, aldus voegde Markos er aan toe. Men meent, dat het radiostation is gevestigd in een van de Slavische buurlanden. Buitenlandse politieke kringen in Athene achten het mogelijk, dat het door strijd geteisterde Noord-Grie kenland binnen enkele dagen tot een onafhankelijke communistische staat Een der voormannen van de na- tionaal-sociallstische propaganda gedurende de bezettingstijd, de 45- jarige N. Oosterbaan, stond gister middag voor het Haagse tribunaal terecht. Beschuldigde verklaarde zich schuldig te gevoelen en erkende in Srote lijnen de feiten, welke in de agvaarding zijn opgenomn. De president, mr. Plantinga, In formeerde naar de functie van „po litiek controleur". Wat deed u daar eigenlijk? vroeg hij. Als ik heel eerlijk moet ztfn: niets! Aldus beschuldigde. De al gemene opdracht was de bladen de nationaal-socialistische propaganda te doen bevorderen. Een der tribunaal-leden hield Oosterbaan voor. welk een groot aantal Nederlandse Joden vermoord is. Toch niet door deze propa ganda, meende beschuldigde. Juist door de propaganda, al dus het tribunaallid. Toen hem zgn anti-semltische ar tikelen onder het oog werden ge bracht, merkte de verdachte op, aat hg zich niet tegen de Joden per soonlijk keerde, maar tegen de Joodse geest. In verband met de vermogenspo sitie werd de vrouw van beschul digde gehoord. Zij verklaarde een uitkering te genieten van het de partement, omdat haar man niet ontslagen, doch geschorst is. De raadsman gaf een levens schets van zgn cliënt en drong aan op een clement oordeel. Prins Bernhard naar Zuid-Friesland Prins Bernhard. zal Maandag 28 Juli en volgdende dagen een bezoek brengen aan het Zuidelijk gedeelte van Friesland. Hij stelt zich voor in de volgende maanden soortgelijke bezoeken te brengen aan andere de len van ons land, om zich te doen inlichten over het economische, so ciale. culturele en religieuze leven. Prinses Juliana zal van 31 Juli af met de prinsesjes op het jacht „Piet Hein" vertoeven, waarmede de prins zijn bezoek aan Friesland zal bren gen. Het is niet uitgesloten, dat het prinselijk gezin in de middag van 31 Juli een kort bezoek aan Leeuwarden brengt. geproclameerd wordt, ten einde het guerillaleger een internationale sta tus t«* kunnen geven. Indien een dergelijke „vrije staat" gesticht wordt, zouden andere lan den in staat gesteld worden de guerillastrijders als „belllecrenten" te erkennen en hun openlijk hulp te verlenen. Polen: tegen In de Veiligheidsraad is de vor ming van een permanente commissie voor toezicht op de verzoeningspo gingen op de Balkan bestreden door de Poolse afgevaardigde, dr Oscar Lange. Een dergelijke commissie zou de Balkan in feite onder beheer van de U.N O. brengen. Lange herinnerde aan de Russi sche eis tot evacuatie van alle bui tenlandse strijdkrachten uit Grie kenland. Hij critiseerde de conclu sies van de Balkancommissie, die heeft bevonden, dat Joego-Slavie, Bulgarije en Albanië de Griekse guerillastrijders hebben geholpen. Deze conclusie, aldus Lange, zijn meer het resultaat van vooroordelen en politieke motieven dan van een onderzoek. Rusland: tegen Rusland heeft Donderdag te ken nen gegeven, dat het wellicht ge- truik za' maken van het vetorecht oer grote mogendheden om de goed keuring der U.N.O. van het A. v-n- kaanse ^voorstel voor semi-oe ir.a- nert toezicht op de woelige noord grens van Griekenland, tegen te houden. In een vernietigende aanval op het voorstel der U S A. ter oplossing van de toestand op de Balkan, verklaar de Gromyko, dat het Amerikaanse plan „ernstig inbreuk" maakte op het handvest der Ver. Naties en „on aanvaardbaar" was voor Rusland Berichten, volgens welke de Griekse regering aan Turkije om militaire bijstand zou hebben ver zocht, zijn in officiële Turkse krin gen ten stelligste tegengesproken. „Arts" uit Schoonhoven voor 't gerecht „Pathologische leugenaar en psychopaath'' Men herinnert zich nog dat on geveer een half jaar geleden de 32- jsrige J. Slavenburg uit Amster» dam zich in Schoonhoven meldde als plaatsvervanger van dr. Barten, die enige tijd naar Indonesië ging. Uit het vreemde gedrag van deze „arts" kwam de politie er al spoe dig achter dat Slavenburg geen enkele medische bevoegdheid had. De man werd ingerekend. „Een pathologisch leugenaar en psychopaat" noemde het psychia trisch rapport Slavenburg, die gis teren te Rotterdam terecht stond wegens „onbevoegd uitoefenen der geneeskunst" en verduistering van morphine uit de dokters-apotheek. Ook op recepten van dr. Barten wist hij zich morphine tc verschaf fen: „dokter" Slavenburg bleek na melijk in ernstige mate morphinist te zgn. Zodra dit na zgn arrestatie uitkwam is hg naar de psychiatri sche inrichting „Maasoord" by Rot terdam overgebracht. Alleen Mulo Tijdens zijn verhoor bleek, dat Slavenburg alleen Mulo-onderwijs heeft genoten, maar in 1938 in Bonn met medici in aanraking is gekomen waardoor hij zich enig op pervlakkige medische kennis had eigen gemaakt. Het was hem in 1940 en later gelukt zowel te Am sterdam als in andere plaatsen bjj verscheidene dokters als assistent te werken. „Drie dagen gevangenisstraf en daarna ter beschikking stelling van de regering", was de eis welke de officier van Justitie stelde. „Onmiddellijke invrijheidstelling" vroeg de verdediger mr. Stenfert Kroese. Dit wees ae rechtbank af. Grootvader ontvoerde zijn kleinkind Bij de familie Coster, wonende aan de Noorderakkerweg 160 in de IJpolder onder de rook van Amster dam. heeft de voogdijraad het oor logsweesje Robert Frederik Teitel ondergebracht. Een week geleden kwam de Grootvader Markus Hersch Teitel uit Palestina over om zijn kleinzoontje te bezoeken. Enke le malen reeds had hij gevraagd of hij het jongetje mee mocht nemen, doch dit was door de familie Coster als niet serieus beschouwd. Woensdagavond zijn grootvader en kleinzoon per taxi vertrokken en. naar de chauffeur mededeelde, naar de Roeterstraat te Amsterdam gereden om daar hun weg te voet voort te zetten. Men vermoedt dat de twee naar het buitenland zullen trachten te komen. Twaalf Polen vermoord Bij Rypin in de vroegere Duitse provincie Pommeren zijn twaalf le den van de Poolse politie en mili tairen door vogelvrij verklaarde en m de bossen levende personen ver moord. Iets koeler Weersverwachting van De Bilt, geldig tot Zaterdagi vond ïj Tijdelijk toenemende bewol king met slechts enkele versprei de buien. Iets lagere tempera tuur, In het Noorden van het land meest matige wind tussen Noord en Oostin het Zuiden weinig wind.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1947 | | pagina 1