DAGBLAD VOOR AMERSFOORT 's-GRAVENHAGE MOET BESLISSEN OVER OORLOG OF VREDE Razzia in Loosdrecht Mr. Amirs laatste poging heeft koele ontvangst Beslissing in Den Haag gevallen Eerst Benelux in studie bij Technische commissie Nieuw Nederlands ultimatum LAATSTE BERICHTEN Tóch transito via Rotterdam „Sigaren moeten op de bon" Minister houdt de beslissing aan Argeloze gasten" waken over andermans beurs Een dagje uit voor „dienst" Parade van de week Emigrantenschip bood verzet Minder olie voor verwarming Brambilla verovert de gele trui Gironummer 510330 Bank: R'damsche Bank Postbus 9 Abonnementsprijs: 0.31 per week of 4.per kwartaal Losse nummers 10 CL UITGAVE VAN DE STICHTING HET PAROOL Zaterdag 19 Juli 1947 Nr. 698 6e Jaargang Red. en Adm.: Snouckaertlaan 7, Amersfoort Telef. redactie 4291 Tclef. administratie 6235 Directeur-Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDER EEN NIEUWE REDE VAN AMIR SJARIFOEDDIN, waarin hij aankondigde, dat de Republiek de eenzijdige eis tot staking der vijandelijkheden zou inwilligen onder voorwaarde, dat de Nederlanders het vertrouwen der republikeinen zouden herwinnen en de „fase der ultimatums" zouden beëindigen, heeft in Batavia een koele ontvangst gehad. Een woordvoerder deelde mee, dat het aanbod naar Den Haag zou worden gezonden en dat het door de Nederlandse regering te nemen besluit over oorlog of vrede in Indonesië zou beslissen. Indonesische berichten maken melding van toenemende activi teit van de Nederlandse troepen. De Republiek moet Voor van middag het bevel „staakt het vuren" uitgeven, als zij nog hoopt op een verzoening met de Nederlanders. Dit ultimatum is gisteravond via Britse diplo matieke kanalen aan de Indo nesische ministers meegedeeld. De radio-rede van Sjarifoed- din heeft geen wijziging ge bracht in de houding van Bata via. Autoriteiten zeiden dat Sja- rifoeddin het einde der vijande lijkheden had moeten bevelen en niet beloven, wanneer hij de cri- tieke situatie had willen oplos- Sjarifoeddin van zijn kant staat voor het feit dat men in de Repu bliek inwilliging der Nederlandse eisen gelijk stelt met zelfmoord Vandaar zijn voorstel dat de Neder landers. als tegenwicht, alles zouden (Van onze Haagse redacteur) De beslissing In Den Haag is ge vallen. Deze indruk, welke wij gis teren reeds in het begin van de middag kregen, is ons in de loop van de dag bevestigd. De urenlange besprekingen in de ministerraad van Donderdagavond, hebben naar men ons gisteren in zeer gezag hebbende kringen te verstaan gaf. tot de conclusie geleid, dat thans nu de Republiek niet heeft kunnen be sluiten de meest essentiële Neder landse eisen te aanvaarden, de laatste wegen om langs vreemzame weg uit de impasse te komen, ls afgesneden. De regering heeft blijkbaar met het oog op de mogelijkheid dat door een nauwelijks meer verwach te. doch wel gehoopte verandering in de houding van de Republiek, de crisis overwonnen zal kunnen wor den aan dr. Van Mook de bevoegd heid gelaten om het oeenblik te bepalen waarop de militaire actie zal beginnen, opdat haar beslissing hier onlossing ginds niet zal afsnij den. In verband hiermede bestond in Den Haag gisteren nog geen ze kerheid omtrent dit tijdstip. Niet uitgesloten wordt geacht dat het nog slechts een kwestie van uren is. al oordeelt men een sneling van enkele dagen waarschijnlijker. De beslissing omtrent het tijdstip van aanvang van de actie ligt dus in Batavia, doch indien in die tijd die verloopt van het ogenblik dat de troepen in beweging worden ge zet. alsnog de Indonesische houding veranderen zal. dan zal Batavia niettemin de beoordeling van die verandering aan Den Haag laten. P. v. d. A. BERAADT ZICH Tot diep in de nacht hebben in het gebouw van de Tweede Kamer de Eerste en Tweede Kamer-fractie van de Partij van de Arbeid verga derd. Veel leden die van het zomer reces van de Kamer gebruikt had den gemaakt om op reis te gaan. keerden voor deze gelegenheid te rug. Tijdens deze vergadering werd de houding van de fractie ten aan zien van de regeringspolitiek in de Indonsische kwestie behandeld. Van 8 tot 12 uur heeft minister Jonk man die vergadering bijgewoond, terwijl ook de andere socialistische ministers aanwezig waren. Vandaag zal in Amsterdam de partiiraad van de Partij van de Arbeid bijeenkomen. Bevoegde kringen in Batavia zijn van mening, dat oorlog tussen Ne derland en Indonesië onvermijdelijk is, tenzij zich op het laatste ogen blik nog een onvoorziene wending voordoet. (A.P.) Het republikeinse kabinet heeft vanmorgen in een vergadering te Djogjakarta besloten geen verder beroep te doen op de Nederlanders om vijandelijkheden af te wenden. Robert Patterson is afgetreden als minister van Oorlog van de "U.S.A. President Truman heeft de onder staatssecretaris van Oorlog Kenneth C. Royal! tot opvolger van Patterson benoemd. doen om het vertrouwen van de re publikeinen in de Nederlandse be doelingen te herwinnen. Het blijft nog de vraag in hoeverre hij met deze concessie zijn positie zou kun nen handhaven. Na de koele ontvangst van Sjarifneddins aanbod, heeft een woordvoerder van het republi keinse leger gewaarschuwd, dat het leger bereid was geweld te genover geweld te stellen. Wanneer de Nederlanders de diplo matieke betrekkingen met de Repu bliek zouden verbreken en hun toe vlucht zouden nemen tot geweld, zo zeide de?e woordvoerder volgens het Indonesisch persbureau Antara. dan waren de Indonesische striidkraeh- ten bereid om de Nederlandse agres sie tegemoet te treden Djogja blijft bereid Riarifoeddin zei in zijn rede: Nogmaals zijn de NederlandsIn donesische onderhandelingen op een dood punt eekomen Wü beseffen reeds wat dit zeggen wil. Wij blijven bereid een vreedzame sfeer te schep pen in Indonesië In een vreedzame sfeer, los van alle ultimata en oor logsdreiging. kunnen de Nederlan ders en de Indonesiërs gezamenlijk aan de wederoobouw beginnen. De tiid van het Nederlandse ulti matum is reeds geheel verstreken. Riarifoeddin Ipidde hieruit af. dat de Nederlanders voor de wereld hadden getoond niet van zins te zijn geweld te gebruiken. Riarifneddins rede volg e op een initiatief van Gani en Tamzil. rlie na besprekingen met de Consuls- Generaal van Amerika. China Groot- Brittannië en Frankrijk te Ratavia een telegram naar Djneia hadden ge zonden om aan te dringen op aan vaarding van de Nederlandse eisen. Setyadjit. Soesanto en Leimena zijn gisteravond naar Pjocja ver trokken. SeU adiit zeide. dat hij hoopvol bleef tot het eerste schot valt. Gani bleef in Batavia ach ter om contact te onderhouden met de buitenlandse consuls. Een republikeins militair commu niqué meldt toenemende activiteit van Nederlandse zijde op ahe fron ten van Java. gedurende de laatste dagen. In het bijzonder worden ge noemd de omgeving van Modjokerto en van Banjoewangi (Oost-Java> en de omgeving van Bandoeng en van Buitenzorg (West-Java). Verder maakt het communiqué nog melding van patrouillering van Nederlandse marinevaartuigen langs de Noord en de Zuidkust van Java. Volgens Antara zou ten Zuiden van dè stad een groot aantal burgers door Nederlandse houwitser-grana ten gedood zijn. In verband met de nog steeds voortdurende ongunstige pa oier posit ie heeft de Vereni ging De Nederlandse Dag bladpers, in overleg met de Regering, besloten tijdelijk tot enige beperking van het papiergebruik over te gaan. Het gevolg is, dat voorlopig de kranten ook 's Zater dags tot vier pagina's be perkt moeten blijven. Na 1 September zal het naar wij hopen weer mogelijk zijn het Zaterdag- avondblad een grotere om vang te geven. DIRECTIE De onderhandelingen tussen de Nederlandse en Belgische delegaties enerzijds en de En gelsen en Amerikanen ander zijds over het transito via Ant werpen en Rotterdam hebben geleid tot een overeenkomst, welke op het eerste gezicht voor beide havens betrekkelijk gun stig lijkt. Het accoord, dat voor een jaar geldig is, zal half Sep* tember van kracht worden. Kleinindustrie zou misbruik maken „De sigaren moeten weer op de boni Slechts dén is hei mogelijk dat iedereen via de normale handel zijn rechimatig aandeel Krijot", Aldus het oordeel van de Ned. Kath. Bond van Sigarenwinkeliers, die in Den Haag hijeen kwam Uit npporten van Overheidsin- stanties hleek. volgens de bond. dat van smokkelhandel van sigaren naar België en Duitsland geen sprake is. De klein- en middenin dustrie maakt, zo meende men grof misbruik van het vrijgeven. Vooral heeft de levering aan particulieren, instellingen en hotels zou ontstel lende vormen hebben aangenomen. Het bestuur van deze bond heeft een onderhoud gehad met een hoofdambtenaar van het departe ment van Sociale Zaken, aan wie de bestaande grieven werden voor gelegd Men drong er m aan maat regelen tc nemen om het euvel der ongebreidelde levering tegen te gaan. Na overleg van de zijde van het departement met het Rijks bureau voor tabak is medegedeeld, dat er geen maatregelen zijn te nemen. De bond zou geen bezwaar hebben dat ook de kerftabak en sigaretten worden vrijgegeven, doch dan dienden maatregelen genomen te worden, dat een rechtvaardige verdeling moge lijk is. De broodprijs De minister van Landbouw heeft de beslissing over de herziening van de broodprijs in verschillende delen van het land voorlopig aangehouden, omdat de hakkersstichting een eigen accountantsonderzoek heeft laten in stellen, waarvan de conclusies gans anders zjjn dan die van het departe mentale onderzoek. Dit rapport is aan de minis ter ter hand gesteld en het zal thans op het departement worden bestudeerd. In afwachting van dit onderzoek is een herziening van de broodprijs nog niet te ver wachten. Wel echter heeft de minister be sloten dat met ingang van Maan dag de rijkssubsidie óp meel en bloem aan de bakkers zal worden verlaagd, van f 8.50 tot f 6,80 per 100 kg., d.w.z. dat de subsidie op een brood van 800 gram wordt ver laagd van 5 op 4 cent. Deze ver mindering van de subsidie zou ge heel door de bakkers moeten wor den opgevangen. De broodprijs mag naar aanleiding van deze subsidie- verlaging geen enkele verandering ondergaan. Steun vgn coöperaties De Nederlandse Verbruiks-coöpe- raties hebben in een vergadering te Utrecht haar instemming betuigd met de regerings-politu k welke streeft naar lagere broodprijzen en zo gering mogelijke handelsmarges in het kruideniersbcanjf- Dit doel. zo zeggen zij, kan echter alleen be reikt worden door te trachten de hoogste doelmatigheid i; productie- en distributie-systeem te bereiken. Zij verzoeken de regering drin gend: le. De prijs voor het gewone volksbrood niet lager en niet hoger te stellen dan nodig is om de kost prijs hiervan in de goed functionne- rende bedrijven te dekken; 2e. Voor het kruideniershedrijf een stelselmatige poiitiek te voeren, welke thans leidt tot marges voor fa brikant. groothandelaar en detaillist, welke de kosten in de goed function- nerende bedrijven dekken, en het stelsel der starre quotering onver wijld te vervangen door c-n ander stelsel, dat een normale ontwikkeling en de onmisbare concunentie niet langer belemmert. Volgende week een ei voor onvolwassenen Volgende week zal voor personen tot en met 20 ja2 i bon worden aangewezen voor een ei. Badzeep Bad- en zweminrichtingen, welke voor de oorlog zeep beschikbaar stelden voor hun bezoeKers. mogen binnenkort weer bij stort- of kuip baden stukjes zeep verstrekken. De zeep zal verkocht mogen wor den in stukjes van ca. 5 gram, voor lopig tegen de prijs van 1 cent per stukje. Ouden meer kolen Het Vrije Volk weet te mel den. dat het in de bedoeling ligt, in de komende winter aan kamerbewoners boven 65 jaar twaalf In plaats van negen mud kolen te verstrekken. Geen blik In het vervolg mogen melk- en zuivelproducten, gelijk zovele le vensmiddelen. niet meer in blik verpakt verkocht worden. (Van onze speciale verslaggever) Als op één dag de zon warm het water koel en het werk v»r is. valt 't moeilijk om in Loos drecht op en langs de plassen een rustig plekje of een som ber humeur te vinden. Dan schatert de lach aan alle kan ten, zwemmen en zeilen de va- cantiegangers naar hartelust, praten meer bezadigden of ver moeiden opgewekt over blijde dingen en buigen statige, zwar te kellners minzaam over hun witte servetje. En wie zal in zo'n rein geheel durven spre ken over duistere dingen? Zei lers. zwemmers, kellners. nie mand misschien? Achter de plassen ligt een weg, de stoffige verbinding tussen Oud en Nieuw Loosdrech*. die overdag weinig verkeer kent en zich wel licht kon verbazen, omdat enkele kleine wagentjes blijkbaar willen proberen records te breken, on danks de forse voorruit-letters die openbaren, dat liet ..Dienstauto's" zijn. Voor de mannen achter het stuur mogen de plassen plassen blijven, mag het vriezen, dooien of hittegolven: zii kennen hun taak en brengen die nauwgezet ten uitvoer. Want kijk. daar slenteren zii in polo-hemd en lichte broek, zonder das en met opgerolde mouwen naar een schaduwplekje op het terras van een der restaurants. Zuchtend gaan zij zitten en bestellen met wa re hartstocht en kennis van zaken verkoelende dranken of smakelijke gerechten. Gul rekenen zi1 af: kort om hun gedragingen zijn die van dagjesmensen, die hun verbliff ln het milde oord moeten beperken tot enkele uren. Dit alles is hun goed recht, want buiten op de auto stond immers „dienst"? Vreemde gasten Maar wat vreemd! Hoe eigen aardig gaan die „gestoofde" heren te werk. Houden zii niet van ijs of bier? Hun handen verdwijnen in streng-zakelijke tassen en op tafel verschijnen maatglazen en weegschaaltjes. Nog erger, hun bier schenken zij in het glas met de streepjes hun ijs deponeren zii met ijver en aandacht op het schaaltje... Dan trekken de heren rimpels en lachen; dan trekt ook de ober rimpels en huilt, z\i het misschien onzichtbaar. Want plotseling flitst een angsti ge dachte door zijn brein, dat de hele dag ingespannen bezig is met porties en prijzen. Vol verstandhou ding schakelt zün blik over in de richting van de „baas" en beiden weten, dat deze argeloze gasten, evenals zii. de hele dag bezig zijn met porties en prijzen. En nauw keurig op de hoogte blijken boven dien... Enkele minuten later „draait" de finale van het spel. dat onder de naam „Prijzencontröle" een plaats zou kunnen vinden in de afdeling „Donkere levensschetsen". De he ren rechercheurs zitten niet langer alleen; een zenuwachtige, beweeg lijke eigenaar heeft zich bü hen gevoegd. Hij spreekt over duurte en slapte, lonen en prijzen, vroeger en nu. leven en laten leven; hij ge baart naar links en rechts, voor en achter, en eindigt in een meester lijke pose met geheven handen als wilde hij vragen: „Nu, heb ik geen gelök?" „Geknipt en geschoren" Maar al zijn kunsten helpen wei- ngi: als zovelen wordt hü vakkun dig „geknipt en geschoren". Pro ces-verbaal. boete, misschien zelfs sluiting zullen volgen... Zo razziaat de ambtenarenstal van het directoraat-generaal van de prijzen dag en nacht. Nu eens hier. dan weer daar. de jongste Donder dag in Loosdrecht. Zij ving geluk kig een enkele keer bot, helaas ble ken de meeste eigenaren van res taurants en café's „fout". Over tredingen werden geconstateerd op prijzen van bier. ijs, koffie, borrei, jenever. lunch. diner, toegang zwembassin, gehakt en boenwas. Onder de schuldigen bevonden zich enkelen, die al eerder gesnapt waren en toch hun prijzen nog had den opgevoerd tot een absurd peil: zwemmen één gulden, zeventig cent te veel. Prijskaarten bleken in tai van zaken op vrijwel alle terrassen niet aanwezig. „Wij zetten niet af" Een der Loosdrechtse hoteliers bezat de euvele moed om tegen wantrouwende bezoekers te verkla ren: „Meneer, hier wordt L> niet af gezet; vanmorgen hadden wij con- tróle en alles was in orde!" Luttele minuten later werd hij gesnapt op zijn bierprijs, die vijftig cent per liter verschilde van de officiële. „U zette toch niet af, meneer Zo speurt de prijscontróledienst naarstig naar priisterreur. teneinde ook gewone mensen in de gelegen heid te stellen hun spaarduiten op normale wijze in de vacantie te besteden. De eigenaars van de mooie, wit gepleisterde of beschil derde uitspanningen moeten voor hun „swartelijke" handelwijze zwaar boeten. Het ware te wensen, dat zii beterden Bradley opvolger van Eisenhower? „Het Witte Huis" te Washington heeft medegedeeld dat generaal Omar Bradley, leider van het bu reau voor oud-strijders, een reis van zes weken zal maken door Europa, om de Amerikaanse troepen en in stallaties te inspecteren. Algemeen neemt men aan, dat Bradley in 1948 generaal Eisenhower zal opvolgen als stafchef, wanneer de laatste de functie van voorzitter van de Co lumbia universiteit te New-York aanvaard zal hebben. Zo niet het schoonste, dan toch het beroemdste werk van Rembrandt, „De Nachtwacht", heeft dank zij de maanden en maanden durende ar beid van de heer Martens, de bekwame restaurator van het Rijksmu seum in Amsterdam, zijn oorspronkelijke glans en kleur terug gekregen en zal van Dinsdag 22 Juli af, weer duizenden in verrukking brengen. Ontwerp-compromis vandaag verwacht Benelux is er gisteren in geslaagd de voorrang te verkrijgen voor be studering van problemen op korte termijn, wanneer de technische commissies van het comité voor Europese samenwerking Maandag haar werkzaamheden zullen begin nen Na een langdurige zitting van de uit vijf leden bestaande bestuurs commissie werd in beginsel overeen gekomen een regeling te treffen voor de verschillen van inzicht be treffende de procedure tussen Groot- Brittannië en Frankrijk enerzijds en Benelux, vertegenwoordigd door dr. Hirschfeld van Nederland, ander zijds. Men verwacht, dat de bestuurs commissie Zaterdagmorgen een ont werp-compromis zal opstellen en dat dit ongetwijfeld kort daarop door het volledige comité van samenwer king van zestien leden aanvaard zal worden. Twee groepen Dr. Hirschfeld had de kwestie in twee groepen verdeeld: 1. Het voorbereiden van maat regelen en het inwinnen van inlich tingen tot het bereiken van een volledig gebruik van de bestaande industriële en agrarische capaciteit van Europa, en 2. Het bestuderen van problemen op lange termijn, met inbegrip van nieuwe investeringen in de Europese industrie. Hij drong aan op voorrang in behandeling van de eerste groep Frankrijk en Groot-Brittannie na men het standpunt in, dat beide groepen van problemen onderling verwant waren en gezamenlijk be handeld moesten worden. Hierin werden zij gesteund door Italië en Noorwegen, waardoor Benelux al- Britse mariniers werden gevangen genomen Een hevig gevecht Is ontbrand toen vanmorgen een escorte van een Britse kruiser en torpedo-ja gers een Joods emigrantensohip. do „Exodus 1947", trachtte aan te hou den. Er zün aan boord van de „Exodus 1947" een dode, v||f ster venden, twintig zwaar- en honderd lichtgewonden, volgens een telegra fische boodschap van het schip. In het telegram wordt gezegd: „Wij zijn vier keer geënterd en heb ben averjj opgelopen, zodat het schip water maakt. Wjj werden met mitraillëurvuur en traangasbom- men aangevallen. Een afdeling Britse mariniers, die aan boord is gekomen, is door ons gevangen ge nomen, maar thans zijn wij wegens de avery genoodzaakt de strijd te staken". Het hoofdkwartier van het Britse leger heeft officieel bekend ge maakt, dat er hevige tegenstand is feweest en dat aan beide zijden ge- ruik is gemaakt van traangas. „Toen de Exodus 1947 trachtte te ontkomen, zijn zowel dit schip als tenminste twee van de vijf escorte rende torpedobootjagers bescha digd". Het schip vaart thans onder geleide naar Haifa. Te Tel Aviv hebben tweehonderd duizend Joden spontaan een sympa thie-staking afgekondigd in* ver band met de actie van Britse vloot- eenheden tegen het immigranten schip. Een soortgelijke actie is on dernomen in het Joodse kwartier van Haifa. De minister van Economische Za ken heeft zich. In verband met de uiterst moeilijke dcviczenpositle, ge noodzaakt gezien de toewijzingen van olie VvOr centrale verwarmin gen geheel gelUk tc schakelen met die van vaste brandstoffen. Zij, die dergelijke installaties be zitten, krijgen evenveel eenheden toegewezen als er aan vaste brand stoffen worden verstrekt. Eén een heid vaste brandstoffen wordt ge lijk gesteld met 50 liter olie. Over de wijze waarop de in aanmerking komende gezinnen in 't bezit zullen worden gesteld van een olietoewij zing of een brandstoffenkaart, volgt spoedig een nadere mededeling. Binnenkort zal tevens worden be slist, of ook ten behoeve van parti culiere- en bedrijfsinstallaties, die n4 1 October 1946 werden aange legd, olie ter beschikking zal kun nen worden gesteld. leen kwam te staan. Uiteindelijk kwam men in beginsel overeen de technische commissies instructies te geven beide groepen van problemen te bespreken, doch eerst aandacht te schenken aan de kwestie van ge bruik van de bestaande industriële capaciteit tot het uiterste. Door nadruk te leggen op de nood zaak van bezinning allereerst op de problemen op korte termijn handel de dr. Hirschfeld volgens de lijn. welke de afgevaardigden van Bene lux overeen gekomen waren en waarvan reeds eerder blijk werd gegeven, namelijk toen Benelux een amendement wist te verkrijgen in de ontwerp-voorstellen ter voorko ming van een te ctar vasthouden aan een periode van vier jaren bij het bestuderen van de hulpbronnen en behoeften van Europa. Dr. Hirschfeld zou vandaag per vliegtuig naar Nederland vertrek ken om de resultaten van de eerste week der conferentie met de Neder landse autoriteiten te kunnen be spreken. „Griekse" guerilla's trekken terug Teruggebracht, tot nauwelijks duizend man trekken de gueril- la-strijdkrachten zich r een ge vecht van zes dagen met ',et Griekse leger in Oostelijke rich ting in het Pindusgebergte te rug. Het voorlopige onderzoek van de Balkan-suhcommiss' van dj V.N. heeft de Griel i bewering beves tigd, dat tweeduizend guerillastrij- ders uit Albanië de plaats Konitza hebben aangevallen. Een lid van de commissie verklaarde: „Het is ver reweg het ernstigste grensincident dat wij tot dusver t- onderzoeken brtbben gehad er- het was een zuivo- re en zorgvuldig voorbereide mili taire operatie." Tot dusver is echter niet het be wijs geleverd, dat een „internationa le brigade" aan de aanval heeft deelgenomen, zoals de Grieken be- Tour de France Vietto zakt af naar vijfde plaats Vietto is slachtoffer geworden van het meedogenloze uurwerk. Moei. zaam worstelde hij door het Bre- tonse heuvelland, kilometer na kilo meter tijd verliezend, om tenslotte niet met seconden maar met 15 min. achterstand op de winnaar Impanis als zestiende te St. Brieuc te arri veren. Brambilla, die als vijfde bin nenkwam veroverde de eerste plaats in het algemeen klassement, Vietto zakte af naar de vijfde plaats. De resultaten van de tijdrit Van nesSt. Brieuc (139 km), de 19e etappe van de Tour de France, luiden: 1. Impanis (België) 3 uur 49 min. 36 sec.; 2. Robic (Frankrijk west) 3 uur 54 min. 30 sec.; 3. Ronconi (Italië) 3 uur 56 min. 8 sec.; 4. Cot- tur (Italië) 3 uur 56 min. 57 sec.; 5. Brambilla (Italië) 3 uur 57 min. 36 sec.; 6. Camellini (Ned.'buitenl.) 3 uur 57 min. 55 sec.; 16. Vietto (Frankrijk) 4 uur 4 min. 16 sec.; 24. Joly 4 uur 9 min.; 32. Klabinsky 4 uur 12 min. 12 sec.; 45. Janssen 4 uur 18 min. 1 sec. Na deze etappe luidt het algemeen klassement: 1. Brambilla (Italië) 134 uur 5 min. 39 sec.; 2. Ronconi (Italië) 134 uur 6 min. 32 sec.; 3. Robic (Frank rijk west) 134 uur 8 min. 37 sec.; 4. Vietto (Frankrijk) 134 uur 10 min 45 sec.; 5. Fachleitner (Frankrijk) 134 uur 12 min. 35 sec.; 6 Camellini (Ned.'buitenl.) 134 uur 19 min. 40 sec.; 33. Janssen 137 uur 55 min. 11 sec.; 41. Klabinsky (Ned.'buitenl.) 138 uur 19 min. 5 sec.; 48. Joly (Ned.'buitenl.) 139 uur 4 m. 47 sec. Na de 19e etappe luidt het landen- klassement: 1. Italië. 403 uur 29 min. 18 sec.; 2. Frankrijk 404 uur 7 min. 13 sec.; 3. Frankrijk west 405 uur 0 min. 39 sec.; 4. België 407 uur 55 m. 35 sec.; 5. Frankrijk zuid-oost 408 uur 52 m. 35 sec.; 7. Ned./buitenl. 410 uur 33 min. 56 sec, Spelen met vuur ZAL Nederland nu toch oorlog gaan voeren ln Indonesië? Ja. nee. 1a, nee... En de gemiddelde Nederlander haalt ziin schouders op en gaat weer aan het werk. Laat het ons maar eens ronduit uitspreken. Zó ver ls het al geko men. Ook voor vele Nederlanders met een normale belangstelling voor het politieke leven is het Indo nesische probleem tijdens de lange lijdensweg der onderhandelingen, dood gepraat. Ze wachten nu maar af wat er gaat gebeuren. Zo'n vaart zal het wel met lopen... Wil signaleren deze instelling van velen omdat wij er met klem tegen willen waarschuwen. Niet alleen is zii funest voor de democratische gedachte maar bovendien houdt zij het gevaar in, dat velen onverhoeds door het noodlot worden bespron gen. Wil hebben al herhaaldelijk met grote nadruk gezegd, dat het Indo nesische probleem voor ons allen, geen uitgezonderd, een levenskwes tie is. Voor nu en voor de toekomst. Dat wü nog geen behoorlijk cos- tuum kunnen kopen, dat onze rant soenen beperkt blijven, dat de wel vaart meer en meer weg silpelt uit ons land. wordt voor een zeer be langrijk deel veroorzaakt door het slepend blijven van het Indonesi sche vraagstuk. Ons leger in de tropen onttrekt duizenden werk krachten aan het normale produc tie-proces. het slurpt materialen en grondstoffen, hot slokt onze devie zen op en verslindt de werkkracht van ons volk. l\/j AAR een andere ziide van het vraagstuk is nog veel ernsti ger Nu de onderhandelingen keer op keer dreigen vast te lopen wordt met de dag de kans groter dat ons land in een koloniale oorlog wordt gestort. Wat oorlog betekent weten thans ook zij. die het vroeger nooit wil den geloven. Het is een mensont erend bedrijf, dat de laagste in stincten wakker roept. Oorlog, be tekent dood. verderf, vernietiging, armoe, ellende. Is het niet bedroe vend. dat wli er nu. in het jaar 1947 nóg èn alwéér, ln ernst over moe ten spreken? Wat Duitsland over ons gebracht heeft, moeten wü dat over het volk van Indonesië gaan brengen? En opnieuw over ons eigen volk Wij moeten ons niet voorstellen, zoals sommigen ons trachten wijs te maken, dat Nederland „dat stel letje Indonesiërs" wel even zal op rollen. Er zijn er ln de recente ge schiedenis meer geweest, die hun tegenstander wel oven zouden op rollen en die al rollende tot de ont dekking kwamen, dat ze zelf in da afgrond belandden. Als het in Indonesië tot strijd komt. dan zal het geen zegevieren de optocht worden van onze troe pen in het Republikeinse gebied. Dan wordt het een strijd op leven en dood tegen fanatieke tegenstan ders. die heel lang kan duren en waarvan de uitslag niet bij voor baat vaststaat. Zo'n koloniale oor log zal vele duizenden Nederlanders en Indonesiërs op vaak afgrijselijke wijze het leven kosten, hü zal hoe de strijd ook beslist wordt ons voor goed in Indonesië onmo gelijk maken en hü zal ons voor heel lange tijd ook van het laatsto restje welvaart beroven. |~~)lT alles moeten wjj bedenken, A-y nu het gevaar voor oorlog in Indonesië groter is dan ooit te vo ren. Het bedroevende is, dat als er nu nog gevochten zal worden, het alleen zal zün om enkele menings verschillen. die in het geheel van het probleem toch moeilijk van doorslaggevende aard genoemd kunnen worden. Wij hebben het ge- voel dat het hier alleen om presti gekwesties gaat. Het zou bescha mend zijn voor beide partijen als het op grond van deze verschilpun ten tot oorlog en zelfs... als het tot arbitrage kwam. Nederland heeft de laatste weken met zijn herhaalde ultimatums de fout gemaakt zün macht in de weegschaal te werpen. Zelfs als de Indonesiërs tenslotte toegeven, als zij „onder het juk doorgaan", is dit voor Nederland geen overwinning, waar het trots oo kan zijn. En de waarde van een dergelüke „over winning" is problematisch, daar zÖ zou berusten op de (ook interna tionaal bepaalde) machtverhoudin gen van dit moment. Die verhou dingen kunnen zich wüzigen in de toekomst, doch de wrok der Indo nesiërs om hun eventueel gedwon- gen toegeven blüft. Maar de Republiek heeft nog niet geheel toegegeven. En Neder land eist blijkbaar het volle pond. Volgens de berichten van thans (Vrijdagavond) is de laatste radio- redevoering van Sjarifoeddin in Ba- tavia koel ontvangen. Nederland speelt met vuur. Moge er geen brand van komen! Nieuw veto van Truman Opnieuw heeft president Truman zijn veto uitgesproken over een wets voorstel dat door de republikeinen was doorgedreven: een verlaging va".^e inkomstenbelasting rnet vier milliard dollar. Het voorstel heeft in het Huis "an Afgevaardigden de vereiste twee derde meerderheid behaald om het veto ongedaan te maken. De her stemming in de Senaat moet nog plaats hebben. Weinig verandering - Weersverwachting van De Bilt, i- geldig tot Zaterdagavond, Tijdelijk wat toenemende be wolking t :t slechts enkele ver spreide buien, iets lagere tempe ratuurIn het Noorden van het land matige wind tussen Noord en Oost, in het Zuiden weinig wind. Ochtendnevel o, mist op sommige plaatsen in het Zuid- Westen van het land.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1947 | | pagina 1