DAGBLAD VOOR AMERSFOORT LANDVOOGD GEMACHTIGD POLITIEEL OPTREDEN TOT Militaire vannacht operaties begonnen Regering gedwongen vrijheid van handelen te hernemen PvdA en KVP steunen regeringspolitiek Het N.V.V. zal heden zijn standpunt bepalen 9, 'n Schoenenbon Londen biedt diensten aan Radio-rede van minister-president dr. Beet Linggadjati blijft richtsnoer EVC vraagt NVV algemene actie Overleg met USA Militaire actie onvermijdelijk geacht CPN roept op tot felle actie Gebouwen in Batavia werden zonder tegenstand bezet Luchtmacht valt vliegvelden aan Gironummer 510330 Bank: R'damsche Bank Postbus 9 Abonnementsprijs: 0.31 per week of 4.«— per kwartaal Losse nummers 10 et UITGAVE VAN DE STICHTING HET PAROOL Maandag 21 Juli 1947 Nr. 699 6e Jaargang Red. en Adm.: Snouckaertlaan 7, Amersfoort Telef. redactie 4291 Telef. administratie 6235 Directeur-Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDER LANDGENOTEN, er komt een punt, waarop lankmoedigheid ophoudt deugd te zijn. Nu het vaststaat, dat de tegenwoordige regering der republiek allerminst in staat mag worden geacht om in haar gehied veiligheid en recht te verzekeren en anderzijds weigert om samen met ons de voorwaarden hiertoe te scheppen; nu vaststaat dat, indien hier niet snel genoeg verandering in komt, talrijke economi sche objecten waar de wereld de grootste behoefte aan heeft zullen worden ver nield; nu de gevaren voor bewoners van bepaalde streken door het uitblijven van een behoorlijke voedselvoorziening worden vergroot en nu vaststaat, dat deze republikeinse regering weigert aan het gerechtvaardigde verlangen der Neder landse regering tot het beëindigen van de aperte schendingen van eenmaal aan gegane overeenkomsten gevolg te geven; Nu moet de Nederlandse regering zich op het standpunt stellen, dat én het op 14 Oct. 1946 gesloten bestand én de op 25 Maart 1947 getekende overeenkomst van Linggadjati door de republikeinse regering zodanig zijn overtreden, dat de Nederlandse regering haar vrijheid van handelen moet hernemen. Zij heeft de Landvoogd gemachtigd met de hem ter beschikking staande strijdmacht tot politieel optreden over te gaan, om datgene te verwezenlijken, waartoe de republiek zelf onmachtig blijkt." Aldus sprak de minister-president in zijn Zondag avond voor de radio gehouden rede, welke wij hier in extenso laten volgen. Landgenoten. De gebeurtenis sen in Indonesië nemen een zo ern stige loop. dat ik meen u geen ogen blik langer dan strik, noodzakelijk is. in het onzekere te mogen laten. In dit onzekere immers hebben wij nu lang genoeg verkeerd, u, zo wel als ik. En met mij al degenen in het kabinet zowel als daarbuiten, die in de aatste maanden dag aan dag, om niet t? zeggen dag en nacht, al hun Krachten hebben ingespan nen om tot een vred- aevende op lossing der gerezen moeilijkheden te geraken Ik zal u een opsomming besparen van de pogingen daartoe aangewend, doch enkele ïeiten moge ik in uw herinnering terugroepen. Op 27 Mei l.i. voleindigde de commissie-generaai het moeizaam om de ronde talel onderhandelen met de Kepubliek ov^r de uitvoering van enkele onderdelen der Lingga- djati-overeenkomst. zulks omdat zij de overtuiging had opgedaan, dat verdere besprekingen tot geen aan nemelijk resultaat zouden leiden. De wederpartij immers gat blijk te steunen op beginselen, die in lijn rechte strijd waren met de overeen komst van Liiiggadjati. door die zelfde wederpartij geparafeerd en getekend, en t vendien ging zy blijkbaar ervan uit. dat de toestand eindeloze onderhandelingen zou ge dogen. Laatste poging: 27 Mei De commissie-generaal heeft in haar nota van die 27ste Mei een laatste poging ingezet mn de Kepubliek tot andere ge dachten te brengen L,j meende, dat dit niet beter kon geschie den dan door alle Kaarten open op talel te leggen. De com missie-generaal ontvouwde aan de Kepubliek een nauwkeurig uitgewerkt program voor de uit voering der overeenkomst van Linggadjati over de hele lijn. Zij deed dit m de hoop. dat de Re publiek hierdoor zou worden over tuigd van de eerlijke wil der Neder landse regering en niet slechts naai de letter maar ook naar de geest de overeenkomst van Linggadjati uit te voeren en dat de Republiek in die overtuiging aanleiding zou vinden en ook harerzijds de begmselen de zer overeenkomst tot richtsnoer te nemen, zodat deze weer als ge meenschappelijk uitgangspunt bij de verdere uitwerking kon dienen. Uit de sindsdien van de zijde der Republiek geproduceerde documen ten en afgelegde verklaringen, zo mede uit de daden harer gezagsdra gers. treeds naar voren, hoezeer de Republiek vast houdt aan grondge dachten, die in strijd zijn met uit drukkelijke bepalingen der door haar vrijwillig aangegane overeen komst. Dit spreekt in het bijzonder ten aanzien van het teit, dat de Re publiek vasthoudt aan de misken ning van de aan Nederlands souve- reiniteit verbonden verantwoorde lijkheid voor de handhaving van veiligheid en recht in heel Indone sië gedurend de overgangstijd, als mede opeist de erkenning van een souvereiniteit harerzijds, die haar noch in de overgangstijd, noch daar na toekomt, doch die slechts be doeld is voor de Verenigde Staten van Indonesië in hun geheel, bin nen het kader der overeengekomen Koninklijke Unie. Ruim anderhalve maand heelt eerst de commissie-generaal en heeft vervolgens de Nederlandse regering gepoogd de regering van de Republiek weer te bren gen op de grondslag van het vrijwillig bij de ondertekening van Linggadjati aanvaarde: tevergeefs. Bestand niet nagekomen Landgenoten, daar is meer. Op 14 October van verleden Jaar werd tussen Nederland en de Re publiek een militair bestand geslo ten, krachtens hetwelk alle daden van wapengeweld wederzijds ach terwege zouden worden gelaten. Nederland heelt aanstond officieel gevolg gegeven aan de verplichting, bij dit bestand aanvaard. Nog die zelfde dag. 14 October 1946, werden de Nederlandse strijdkrachten tele grafisch in kennis gesteld van het gesloten bestand, onder toevoeging van de instructie, dat zij zich van dit ogenblik af, van iedere vijande lijkheid hadden te onthouden. De Republiek echter van haar kant heeft eenzelfde verklaring eerst maanden nadien afgelegd en is vervolgens daarop weer gedeeltelijk teruggekomen. Zij heeft nimmer op gehouden daden te stellen in lijn rechte strijd mc. dit bestand, en ontkent dit ook niet Van de ondertekening van het be stand af tot vandaag toe zjjn van republikeins grondgebied uit over schrijdingen der demarcatielijnen, schermutselingen, aangebonden door regelmatige of onregelmatige troe penonderdelen, beschietingen van Nederlandse patrouilles, brandstich tingen in de kampongs, intimidatie, mishandeling, ontvoering en dood slag, optreden van sluipschutters en artillerie. anleg van stellingen, storing van telefoon- en spoorweg verbindingen. vernieling van we gen en bruggen enzovoort aan de orde van de dag geweest. De minister.president Dr. L. J. M. Beet Linggadjati zou een tijdperk van eerlijke samenwerking inluiden, nrettemin is het aantal schendingen sinds de ondertekening van Ling gadjati de duizend gepasseerd. Bovenmenselijk geduld Bij ons bezoek aan Indonesië heb ben mijn ambtgenoot van overzeese gebiedsdelen en ikzelf de toestand in ogenschouw genomen. Wij zijn diep onder de indruk gekomen van het welhaast bovenmenselijk geduld, dat van onze Nederlandse soldaten werd gevergd. Zeker: ook onzerzijds hebben schendingen van het bestand plaats gevonden. De Republiek heeft er enkele tientallen mede gedeeld. Al deze gevallen zijn onderzocht en over elk hunner is een rapport opgemaakt en toegezonden aan de Republiek. Nimmer heeft de Republiek ons enig rapport doen toekomen aangaande door ons opgegeven schendingen. Herhaaldelijk hebben wij van de Republiek geëist, dat zij een einde zou maken aan deze onhoudbare toestand. In de documenten, gewis seld na 27 Mei, waarover ik u zo juist sprak, is telkens opnieuw de eis gesteld opdracht te geven tot Naar aanleiding van de radiorede van minister Beel is het bestuur van het N.V.V. in Amsterdam bijeenge komen om zijn houding te bepalen Vandaag (Maandag) zal een vergadering worden belegd, waar aan ook de hoofdbesturen van de bij het N.V.V. aangesloten bonden zullen deelnemen. In deze vergade ring zal worden besloten welke hou ding de moderne vakbeweging zal aannemen. In verband hiermede doet het be stuur van het N.V.V. een dringend beroep op ile arbeiders noch op eigen initiatief, noch in gevolge oproepen van v.elke organisatie of groep van personen dan ook, het werk neer te leggen of onberaden stappen van welke aard ook te doen. Maandagavond zal via de ra dio bet resultaat van de beraadsla gingen in de hoofdbestuursvergade ring bekend worden gemaakt. Het hoofdbestuur van het N.V.V. heeft er Zondagmorgen door bemid deling van het Sobsi-bestuur bij de republikeinse en bij de Neder landse regering telegrafisch op aan gedrongen door bemiddeling of ar bitrage van in onderling overleg aan te wijzen derden een gewapend conflict in Indonesië te voorkomen. In het eerste telegram, dat aan de vertrouwensman van het N.V.V. in Batavia is geadresseerd, wordt hem opgedragen het Sobsi-bestuur drin gend te vragen bij de regering der Republiek aan te dringen op de uit vaardiging van een bevel tot on voorwaardelijke staking van het vu ren, stopzetting der vernielingen, opheffing der voedselblokkade en te rugtrekking der troepen tot 10 km van de demarcatielijn. Het hoofdbestuur van de E.V.C. heeft Zondagavond besloten een be roep te doen op het N.V.V.-bestuur tot een gemeenschappelijke actie. Het heeft het N.V.V. schriftelijk ver zocht hierover overleg te plegen. Hel E.V.C.-bestuur heeft zich ln een oproep tot de werkers gericht met het verzoek hun stem te ver heffen tegen het geweld en voor de vrede en dringt er voorts bij alle vredelievende krachten op aan zich aaneen te sluiten en in de bedrij ven manifestaties van een gemeen- schappelijk optreden te leveren, die gericht moeten zijn op het staken van het geweld. in de zelfde verklaring geeft het JLW C.-bestuur als zijn mening te Kennen, dat de Nederlandse rege ring is overgegaan door militair op treden haar wil op te leggen aan de regering en het volk van Indonesië en dat de toepassing van geweid elke mogelijkheid van samenwerking tussen Nederland en Indonesië voorgoed verloren doet gaan. Hedenmorgen zijn de Amster damse arbeiders, voor zover dat ln de vroegte te constateren vlei, al len aan het werk gegaan. Ook in Rotterdam en andere grote steden is do toestand normaal. Geld: waardeloos of in waarde gedaald De handel te Batavia ligt thans geheel stil en het Republikeinse geld heeft biina alle waarde verloren, terwijl ook de Nederlands-Indische gulden aanmerkelijk in waarde is gedaald. staking van de vijandelijkheden. De Republiek heeft deze eis zolang mo gelijk genegeerd en tenslotte afge wezen omdat zij een eenzijdig ge stelde voorwaarde zou inhouden, in werkelijkheid heeft Nederland van de eerste dag af het bestand nage leefd en bovendien voorgesteld om wederzijds de troepen terug te trek ken en te verminderen, mits zij door een deugdelijke politie-orgam «-atie zou worden vervangen. Zie verder pag. 2 O Palar bedankt voor Tweede Kamer Ook uit de P.v.d.A. L. N. Palar deelt mede, dat hy In verband met de jongste gebeur tenissen ln Indonesië Is afgetreden als lid van de Tweede Kamer en be dankt heeft als lid van de Party van de Arbeid. Ook schoenenbonnen voor kinderen Op plaatselijk door de distributie- diensten bekend te maken dagen in het tijdvak van 21 Juli t.m. 30 Augustus zal een sc-hoencnbon naar keuze worden verstrekt aan hen, wier stamkaartnummer eindigt op het cijfer 9, voor zover de bon 612 zich nog aan hun inlegvel bevindt Tevens zal in dit tijdvak aan tfe kinderen, geboren in de maanden Juli of Aug. van een der jaren 1932 t.m. 1945 en aan kinderen geboren in de maand September of October van het jaar 1946 een schoenenbon worden verstrekt van de soort en maat als overeenkomt met leeftijd en geslacht van het kind Hiervoor zal bon 604 van het inlegvel worden verwijderd. Het Britse ministerie van bui tenlandse zaken heeft Zondag avond in een officieel commu niqué verklaard, dat de Britse regering aan de Nederlandse regering heeft doen weten, dat zij altijd bereid is haar goede diensten aan beide partijen aan te bieden. Dit aanbod is op nieuw aan beide partijen ge daan. Deze stap is ondernomen na volledig overleg met de rege ring van de Verenigde Staten. Het is met de grootste teleurstel ling. dat Zijner Majesteiti regering getuige is van de mislukking van haar onophoudelijke pogingen ge durende de laatste achttien maan den om een vreedzame regeling te bevorderen van de bijzonder moei lijke situatie, die sedert de Japanse overgave op Java en Sumatra heeft voortbestaan, ■'o wordt in het com muniqué gezegd. Het communiqué onthult dat de Britse regering in de jongste crisis aan de Nederlandse regering de mo gelijkheid in overweging gegeven heeft om een politieke commissaris van een neutrale mogendheid aan te stellen, wanneer dit zou kunnen bij dragen tot het bereiken van een overeenstemming. Dit bleek echter niet aanvaardbaar. Avondklok in Batavia Persbureau Antara gesloten In Batavia geldt avondklok van 18.30 uur tot 5.30 uur. Het republikeinse persbureau An tara, dat tot op het laatste ogenblik berichten over de gevechten had ge geven, is door de Nederlandse troe pen gesloten en staat thans onder bewaking. De republikeinse radio te Batavia, die vannacht door de Ne derlanders werd gesloten, kwam vanmorgen weer in de aether met uitzendingen onder Nederlandse su pervisie. In verband met de snelle ontwik keling der gebeurtenissen in Indo- sië hebben verschillende Instanties van de Partij van de Arbeid lang durig vergaderd. Vrijdagavond was er een fractie vergadering, die tot 1 uur in de nacht geduurd heeft. In deze verga dering waren de zes ministers, die lid van de partij zjjn, aanwezig. Za terdagochtend om 10 uur kwam het partijbestuur bijeen en in de mid dag de partijraad. In deze vergadering is lang en ernstig beraadslaagd. De si tuatie werd niet eenvoudig ge acht en men kwam tot de con clusie, dat, hoe onverkwikke lijk zulks ook mocht zijn, in de bestaande omstandigheden, tenzij zich alsnog een aanmer kelijke wijziging zou voordoen, men het onvermydeiyke van een militaire actie moet erken nen, waarbij werd uitgespro ken, dat deze militaire actie zo beperkt mogelijk zou moeten zijn. Men is zich echter wel bewust, hoe moeilijk dit beperkte wapenge weld in een lopend conflict is vol te houden. Zondagavond is een manifest uitgegeven door de Katholieke Volkspartij, dat gericht is aan de volkeren van Nederland en Indo nesië. In de aanhef daarvan staat, dat de K.V.P. de verwezenlijking van de Koninklijke rede van 7 De cember 1942 met haar drie grote beginselen: vrijheid, gelijkheid en eenheid wil en daarom heeft mee gewerkt aan de totstandkoming van „Linggadjati". Wij hebben, ook uit Katholieke kring, in de loop der maanden tegenwerking, afbrekende critiek en verdachtmaking tegen deze po litiek ondervonden. Ondanks dat, hebben wij ons standpunt onver kort gehandhaafd, omdat wij daar in de enige mogelijkheid zagen en zien tot de vervulling van onze roeping. De redding van dit grootse werk noopt thans de regering, om poli tiële maatregelen te nemen met alle haar ten dienste staande mid delen. Na alles wat de regering voor de naleving der over en weer aanvaarde overeenkomst tot het alleruiterste vreedzaam heeft be proefd, is thans dit middel ge rechtvaardigd, het gebruik ervan plicht Om een blijvende onvrij heid van Indonesische volkeren binnen de Republiek te voor komen. Om een onduldbare onge lijkheid ten laste van millioenen Indonesiërs buiten de Republiek te verhinderen. Om het grote ge vaar van verwijdering kiem van stijgende tweespalt en dalen de welvaart tussen blank en bruin te ontgaan. Ook nu willen wi| niets weten van acties, die optornen tegen de hier en in Indonesië aanvaarde grondslag. Ook nu willen wij, op de grondslag van Linggadjati en alleen op de grondslag van Ling- gadiati, verder werken aan onze politiek van gelijkwaardigheid en duurzaam samengaan. De C.P.N. heeft een manifest ge publiceerd, waarin zjj o.m. schrijft: „Nadat door de verregaande tege moetkomendheid van de regering der Indonesische Republiek overeen stemming over de uitvoering van Linggadjati nabij scheen is met ruwe hand in de loop der gebeur-1 tenLsseh ingegrepen. De regering heeft thans besloten de wapens te laten spreken. Thans is het accoord van Linggadjati geheel verscheurd en daardoor definitief de band tus sen Nederland en Indonesië door gesneden. Het aanblijven van deze rege ring, en in het bijzonder het aanblijven van de ministers der P.v.d.A. is een aanfluiting der democratie. Het besluit der regering voert ons naar de catastrofe. De C.P.N. roept op tot onafgebro ken actie tegen „koloniale oorlog", tot de vrede in Indonesië zal zijn hersteld. „De oorlogsregering-Beel moet vervangen worden door een vredes-regering". „Bij ons bezoek aan Indonesië hebben mijn ambtgenoot van overzeese gebiedsdelen en ikzelf de toestand in ogenschouw genomen. Wij zijn diep onder de indruk gekomen van het welhaast bovenmenselijk geduld, dat van onze soldaten werd gevergd," zegt dr. Beel in zijn rede. Boven staande foto toont de minisier-president (rechts) en de minister van overzeese gebiedsdelen Jonkman (links), die bij deze gelegenheid door de heren Schermerhorn en Van Mook werden begroef. Te middernacht zijn de militaire operaties in alle delen van java begonnen. Een uur tevoren was reeds een begin gemaakt met het bezetten van de onder republikeins toezicht staande openbare nutsbedrijven en het onder bewaking stellen van republikeinen te Batavia. Gani en Tamzil verblijven onder mili taire bewaking in hun ambtswoning te Batavia; anderen, waar onder de republikeinse burgemeester van Batavia Socwirdjo, zijn tijdelijk ondergebracht in het republikeinse ministerie van buitenlandse zaken. soldaten bleven voor het gebouw de wacht houden. De deur was als ge woonlijk op deze tijd gesloten, terwijl binnen geen licht brandde en geen enkele persoon te zien was. Nederlandse autoriteiten hebben in Batavia een milita're veiligheidscen- suur ingesteld, die echter niet van po litieke aard zal zijn. Tamzil: Geen „daarna" Het is onbegrijpelijk, dat de Nederlanders, die zich reeds in een zo precaire positie bevinden, de last van een koloniale oorlog op de schouders willen nemen, waardoor niets zal worden opge lost, zo zei Tamzil, vice-minister van buitenlandse zaken der repu bliek, Zondagmiddag in Batavia. Zij vergissen zich. als zij geloven, dat de Indonesiërs „daarna" met hén zullen willen samenwerken. Het enige resultaat van die oor log zal zijn de ondergang van Indonesië en een wilde haat tegen de Nederlanders bij alle Indone siërs. Wij hebben vier van de vijf Neder landse voorstellen aanvaard. Het is niet normaal dat de enige kwestie, die nog onopgelost is gebleven n.I. die van de gemeenschappelijke gen darmerie voor de Nederlanders reden zou kunnen zijn de Republiek aan te vallen." Onze 250.000 soldaten kunnen geen georganiseerde tegenstand tegenover een grootscheeps opgezette aanval stellen, want de Nederlanders zijn goed bewapend en uitgerust. Onze voornaamste verdediging zal bestaan uit de tactiek van de verschroeide aarde. Als wij bruggen, wegen en spoorlijnen vernietigen, dan zal dat zijn om ons te verdedigen. Alleen de Nederlanders zullen de verantwoorde lijkheid dragen voor de rampen, die over het land zullen komen. De mate, waarin de republikeinen tegenstand zullen bieden bluft een vraagpunt. Met tenminste twee di visies in Oost-Java, die hun basis hebben in Malang, een divisie in Midden-Java en twee in West-Java zullen de republikeinen, naar men verwacht, scherp tegenstand bieden aan de Nederlandse openingsaanval- len. om zich vervolgens terug to trekken in het beboste bergland, waar zfj een zeer lastige guerilla zouden kunnen voeren. Het Republikeinse persbureau „An tara" meldt, dat twee Nederlandse vliegtuigen de vliegvelden bij Ma- dioen en Soerakarta hebben aange vallen. De stad Malang is met boord- wapens beschoten, terwijl bovendien een munitie-opslagplaats in de om geving van Magelang werd aangeval len. Volgens radio Djocja vlogen Ne derlandse toestellen laag over de stad. zonder echter enige aanvalsac- tie te ondernemen. Antara bericht verder, dat twee Nederlandse vliegtuigen een aanval van een half uur op het vliegveld van Tjibeureun hebben uitgevoerd. Het aantal slachtoffers is onbekend. De Nederlanders hebben een aan val op het front van West-Ja va inge zet en op het ogenblik, dat het be richt geschreven werd (9 30 plaatse lijke tijd), waren mitrailleurs en mortieren over en weer actief. Officiële berichten over voortgang der Nederlandse troepen op de fron ten van Batavia. Bandoeng. Sema- rang en Soerabaja ontbreken nog. De regen over geheel Java schijnt echter de acties te land en in de lucht te vertragen, aldus besluit het republikeinse persbureau het com muniqué. In Oost-Java werd een personen^ trein vanuit Nederlandse vliegtui gen onder vuur genomen. Vier Ne derlandse vliegtuigen vlogen heden morgen gedurende vijftig minuten hoven Djogja. Nederlandse amphl- bie-vllegtuigen en een Nederlands oorlogsschip zyn de haven van Cheribon binnengekomen. Het re publikeinse kabinet is heden te Djogja byeengekomen. Volgens het republikeinse pers bureau Antara heeft een Neder lands vliegtuig boven Cheribon pamfletten uitgeworpen, onderte kend door generaal Spoor, waarin h\j de bevolking aanmaant tot kalmte en oproept geen verschroei de-aarde-tactiek toe te passen. Generaal Soedirman, opperbevel hebber der republikeinse strijd krachten, richtte zich heden tot het Indonesische volk met de woorden: „Thans is het ogenblik voor alle In donesiërs aangebroken om hun land te verdedigen tegen de Nederlandse aanval. Het gaat om de verdediging vtrn onze natie". Hjj verklaarde ver der, dat de Nederlanders de aanval waren begonnen zonder enige voor afgaande oorlogsverklaring Warmer Weersverwachting van De Bilt, J geldig tot Dinsdagavond. Windstille nacht met plaatse-1 lijke nevel en mist. Morgen in de loop van de dag geleidelijk weer iets toenemende bewolking, maar nog vrijwel nergens buien-1 vorming. Flinke stijging van temperatuur. Matige wind tussen fc I Zuidwest en Zuidoost. Dr. Van Mook deelde gisteravond is een persconferentie mee: De acties zullen worden gelocali- seerd. tenzij omstandigheden tot een andere koers dwingen Er zullen geen maatregelen genomen worden tegen republikeinse funclionarissen en de republikeinse pers indien zij zich rus tig gedragen; mogelijk zullen zij voor enige tijd worden beschermd doch niet worden gearresteerd. Een uitzon dering zal slechts worden gemaakt voor hen, waarvan bekend is, dat zij iets van zins zijp. doch het betreft hier slechts enige honderden, die mo gelijk over enige dagen weer zullen worden vrijgelaten. Voor de leiding van de civiele za ken op Oost-Java is aangewezen de residenf van Soerabaja mr. Hunger, voor West-Java de heer Abdoelkadir. Op de vraag wat de Nederlandse regering zou doen. indien een derde mogendheid de kwestie voor de Vei ligheidsraad zou brengen, antwoord de dr. Van Mook hiervan niet het minste idee te hebben. Nog een stap Een laatste stap van de Indonesi sche delegatie was Zondagmorgen het voorstel aan de commissie-gene raal om Dinsdag bijeen te komen en de nog onopgeloste problemen te be spreken. Aan dit verzoek werd toege voegd, dat, mocht deze conferentie tot geen enkel resultaat leiden, het In ternationale Hof van Justitie in Den Haag om arbitrage zou moeten wor den verzocht. De commissie-generaal heeft het voorstel verworpen. Volgens een Ne derlandse woordvoerder werd de stap beschouwd als een nieuwe po ging om een oplossing van de ge schillen op de lange baan te schuiven. Later op de dag overhandigde dr. Van Mook een brief aan de republi keinse delegatie, waarin het optreden der troepen werd aangekondigd. Waarnemers zijn van mening dat het ten minste twee dagen in beslag zal nemen om mijnen en opstakels op te ruimen voor de Nederlandse troepen in de rich ting van het binnenland kunnen oprukken. Geen tegenstand De voorbereidingen voor de over neming van de republikeinse gebou wen begon reeds vroeg op de dag met aanzienlijke militaire activiteit op straat en in de hoofdkwartieren van leger en politie, zo meldt Reuter. Ge wapend met geweren, pistolen en tommyguns arriveerden politietroepen en Nederlandse soldaten in motorlor ries aan de stations, de postkantoren, de republikeinse regeringsgebouwen en openbare nutsbdrijven en namen deze over, zonder dat tegenstand ge boden werd. Eerder hadden de repu blikeinse autoriteiten hun personeel geïnstrueerd geen tegenstand te bie den. Zij hebben aan iedere employé twee maanden salaris uitbetaald en zoveel mogelijk levensmiddelen uitge reikt als beschikbaar waren en hun tevens bevolen van morgenochtend af de non-cooperatiecampagne te begin nen. Te middernacht is dr. Gani door de straten van Batavia, die door Ambon- nezen waren afgezet, naar het door de Nederlanders bezeth. republikeinse ministerie van buitenlandse zaken ge leid, waar de onder verdenking staan de republikeinen bijeen zijn gebracht. Er werd geen weerstand geboden. Dr. Gani had zich blijkbaar in alle haast gekleed. Hij droeg burgerkleding over zijn pyama. Om 23 uur plaatselijke tijd arriveerde zes Nederlandse solda ten voor het gebouw van het nieuws bureau „Antara". Twee Nederlandse

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1947 | | pagina 1