DAGBLAD VOOR AMERSFOORT 1 Legerbericht meldt: aanvallen op vliegvelden Aantal dienstauto's daalde met ruim 50 procent In Londen en in Washington wordt beraadslaagd „Onze grote verwachtingen niet in vervulling" Vlaggenparade luidde de Vierdaagse in Djogja zegt: gevechten bij Bandoeng Buitenzorg en Soerabaja Regen bemoeilijkt operaties Leden PvdA vrij bij stemming Op elke 4 wagens Nederlands antwoord bekendmaking van het reeds be- op Brits aanbod? een nieuwe „Verdedigen tot laatste druppel bloed" „Steunt het plan Marshall" Rede van Truman tot Amerikaans congres Nijmegen is in feeststemming „Exodus"-passagiers naar Frankrijk Honderden personen in Birma gearresteerd Gironummer 510330 Bank: R'damsche Bank Postbus 9 Abonnementsprijs: 031 per week of 4.~ per kwartaal Losse nummers 10 ct. UITGAVE VAN DE STICHTING HET PAROOL' Dinsdag 22 Juli 1947 Nr. 700 6e Jaargang r K. Red. en Adm.: Snouckaertlaan 7, Amersfoort Telef. redactie 4291 Telef. administratie 6235 Directeur-Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDER Hoewel het Nederlands-Indische legerbericht slechts melding maakt van bombardementen is volgens berichten uit andere bron (republikeinse mededelingen en de correspondenten van Reuter en Associated Press) de strijd bij Bandoeng, Buitenzorg en Soerabaja in alle hevigheid ontbrand. Volgens een republikeins communiqué hebben de Neder landers een aanval ingezet aan het front bij Semarang. Tevens zijn gevechten begonnen ten oosten van Batavia van de bezette zone uit. Radio Djogjakarta meldt, dat de Indonesiërs in gevecht zijn geraakt met de Nederlanders, toen deze bij Banjoewangi aan de oostkust landden. Volgens een republikeins communiqué vorderen de Nederlanders snel. Twee tanks en vijf lorries waren gearriveerd te Kali Baroe op een bergpas in de weg naar Soera baja, dertig kilometer het binnenland in. Ragodjampi, ten zuid westen van Banjoewangi zou met mortieren, mitrailleurs en ge weren zijn aangevallen. Het eerste Nederlands-Indi sche legercommuniqué (van gis teravond) luidt: Teneinde te voorkomen dat republikeinse vliegtuigen acties ondernemen tegen Nederlandse objecten, voerden hedenmorgen (Maandag) enige escadrilles ..Mustangs" preventieve acties ait om luchtvaartmateriaal van de T.R.I. op te ruimen. De acties waren gericht tegen de vliegvelden in de eerste plaats Kalidjati, waar een op de grond staand republikeinsJapans vliegtuig in brand werd gescho ten. Ten tweede werd het vlieg veld Parigi bij Serang onbruik baar gemaakt. Hier bevonden zich enige benzinetanks en werkplaatsen. Ten derde werd Tasikmalaja aangevallen, waar werkplaatsen en installaties bui ten bedrijf werden gesteld. Bij deze acties werd gebruik gemaakt van mitrailleur- en raketvuur en van enkele lichte bommen. Bij verkenningen door Mit chells werd we;nig grondactivi- teit waargenomen. Van Zuid-Sumatra wordt ge meld. dat daar verkennings vluchten zifn uitgevoerd door Mitchells. De operaties van hedenmorgen zijn bemoeilijkt door zeer slecht Een tweede communiqué deelt mee. dat het merendeel der aangehouden personen wederom op vrije voeten is gesteld, nadat zij de belofte hebben afgelegd geen pogingen te zullen doen om rust en orde te verstoren. Gevechten gaande Volgens berichten uit Djogja karta is het vliegveld aldaar twin tig minuten gebombardeerd. Gedu rende het bombardement zochten mannen, vrouwen en kinderen een heenkomen in een geimproviseerde schuilkelder. Er zijn geen schuilkel ders tegen luchtaanvallen gebouwd, omdat, volgens een mededeling van Amir Sjarifoeddin, de republikeinse regering vertrouwd heeft op een vreedzame regeling. Radio Djogjakarta deelt mee, dat vanochtend hevige gevechten zij" begonnen op de wegen van Ban doeng en Buitenzorg naar Soeka- boemi, waar grote voorraden rubber en andere ondernemingsproductcn in brand gestoken zijn. Radio Soera- karta meldt hevige gevechten op de weg naar Salatiga, 45 km. ten Zui den van Semarang. Salatiga ligt aan de strategische weg naar Mage- lang. Ook bij Soerabaja is volgens repu blikeinse berichten de strijd gaande. Nederlandse oorlogsschepen zouden bij Banjoewangi met republikeinse kustbatterjjen in artillerie-gevech ten zijn gewikkeld. Aziz gedood Het Batavia's communiqué van gisteravond meldt, dat de republi keinse burgemeester van Padang, Aziz Chan. Zondag, voor het uit breken der vijandelijkheden gedood 1S' wDit gebeurde toen Aziz zijn ambtsplicht vervulde en trachtte een bijdrage te leveren in bestrij ding van de vele infiltraties van republikeinse militairen in het ge bied rondom Padang. In gezelschap van twee Nederlandse officieren reed Aziz in een jeep in de buurt van Kandis over de demarcatielijn het Nederlandse bezette gebied bin nen. Hii was daar om een onderzoek in te stellen naar de schendingen van het bestand, die daar hebben plaats gehad en om maatregelen daartegen te nemen. Nog voor hij de demarcatielijn bereikt had. werd de jeep aangevallen door een groep T.R.I.-militairen van ongeveer zes man. De beide Nederlandse officie ren. die het vuur beantwoordden, werden licht gewond. Aziz, die naast de bestuurder zat, werd zwaar gewond en overleed in het Neder lands hospitaal te Padang. Nederlandse vliegtuigen hebben voor de oprukkende troepen uit, pamfletten uitgeworpen, met een boodschap van generaal Spoor. Deze boodschap maant de bevolking aan, niet te vluch ten en niet mee te werken tot de tactiek van de verschroeide aarde. Op de republikeinse soldaten wordt een beroep gedaan om zo ordelijk mogelijk de objecten, die onder hun bescherming staan, of die zij vol gens bevel moeten vernietigen, over te geven. Een Engelsman spreekt Peter Ratciffe, eenvroegere luite nant-kolonel van het Britse leger, heeft voor radio Djogje gesproken. Ratcliffe zei: „Ik ben toevallig de enige Engelsman in de republikeinse hoofdstad. Ik ben niet werkelijk ge ïnteresseerd in de politiek en heb zeker nooit de bedoeling gehad in de Nederlands-Indonesische kwestie be trokken te worden, maar de gebeur tenissen van de laatste twaalf uur, hebben mij van plan doen verande ren". Ratcliffe ging voort met te zeggen dat dit zeker geen propaganda van hem was maar een eerlijk verslag van de feiten ten behoeve van het Britse publiek. De Nederlanders heb ben verdere onderhandelingen afge wezen op een tijdstip. waarop de deur nog steeds wijd open stond. Hij vertelde, dat deze middag het vlieg veld bii Djocjakarta was gebombar deerd en ..dat er geen tegenstand is geboden: ..dit moet voor de Neder landers er grappig zijn geweest". Hij had een groot deel van Java gezien en verzekerde de luisteraars, dat er volmaakte orde heerste in re publikeins gebied. Ratcliffe was er vast van overtuigd, dat de republi keinse regering volledige controle over de politie en de troepen bad. ..In werkeliikheid is het zeer waar schijnlijk. dat men in Diocjakarta veel minder van deze actie zal on dervinden dan in Batavia". De Indo nesiërs beschouwen de Nederlandse actie als een poging om hen weer tot een koloniale toestand te brengen. En men kan van de Indonesiërs niet anders verwachten, gezien hun er varingen in het verleden", aldus Rat cliffe. Betreurenswaardig Soekarno zei voor de radio: De Nederlandse actie is een aanval op onze vrijheid en op de rechtvaar digheid. Hij noemde het een betreu renswaardige daad. gebaseerd op vertrouwen in geweld. In ons stre ven naar vrijheid, aldus Soekarno, hebben wij vooral ons gevoel voor rechtvaardigheid en waarheid aan de wereld en aan Nederland ge toond. „Omdat wij er van overtuigd zijn. dat de waarheid en de rechtvaardig heid op onze zijde zijn, zijn wij be reid het Nederlands-Indonesisch pro bleem met het volste vertrouwen aan de Verenigde Naties over te geven. Soekarno verzocht de Indonesië sym pathiek gezinde naties het Neder lands-Indonesische probleem in de .UNO ter sprake te brengen". Mariniers geland Volgens een Nederlands marine communiqué zjjn Nederlandse mari niers geland tc Banlocwangi (Oost kust van Java) en Pasir Poetih (Noordkust), waarhjj weinig tegen stand werd ontmoet. I)e landing werd uitgevoerd, nadat republikein se stellingen waren beschoten. Deze actie was, naar men aanneemt, on derdeel van een tangbeweging, clJe gericht is op de verovering van ge heel Oost-Java. Een tweede aanval, waarover officieel nog het stilzwij gen wordt bewaard, is naar verluidt begonnen \an de Soerabaja-zone uit en zou zjjn gericht op de strategi sche weg- en spoorwegkrulsingen van Kertosono, enige kilometers van Madioen en Bangll. Deze rap porten zjjn echter nog niet be\ es- Radio Soerakarta meldt, dat de stad Poerwokerto (gelegen tussen de republikeinse hoofdstad en het bergland van West-Java) door Ne derlandse vliegtuigen is gebombar deerd en het station met mitrail- leurvuur is bestookt. „Ik leef met U mee!" Boodschap der Koningin aan familie der soldaten Dc Koningin heeft dt volgende boodschap gericht tot de familie der strijdkrachten in Indonesië: „Gelijk de i 'ering U bij monde van de minister.presiderheeft me degedeeld, iSyZij overgegaan tot poli. lionccl optreden met de strijdkrach ten ter zee, te land en in de lucht op Jave en Sumatra. Ik weet dat gij alle,., die een man, zoon of verloofde in Indonesië hebt, dagen van grote zorg en spanning tegc noet gaatIk behoef U wel niet terzekeren hoezeer ik met U medeleef en begrijp wat in U om- gaat. Ons volk is kortgeleden c(oor on noemelijk zwaar leed en beproevin gen heen gegaan en heeft deze met moed en fierheid gedragen. Ik ben overtuigd dat het deze nieuwe be proeving even flink en dapper en met hetzelfde vertrouwen in de toe komst zal doorstaan. God zegene U en die U in Indo- nesiè lief zijn". WILHELMINA. Naar w\j vernemen zal de Tweede Kamerfractie van de Partij van de Arbeid haar leden bj| een eventuele stemming naar aanleiding van de Woensdag af te leggen regerings verklaring vrij laten In het bepalen van hun houding. DIT LS-GENERzALSOEOlllWAh!, 'Ia opperbevelhebber der Republi keinse strijdkrachten, die hier meteen stafofficier de kaart bestudeert. „Wij zullen de vrijheid tof de laatste druppel bloed verdedigenzei hij gisteravond voode radio. „De gehele wereldbehalve de Neder landers heeft begrepen dat wij niet meer concessies konden doen Het Britse departement van buitenlandse zaken heeft aan de Ame rikaanse regering gevraagd of zjj bereid Is een poging van Groot-Brlt- tpnnlë tot bemiddeling in Indonesië te accepteren. Washington heeft ge antwoord geen bezwaar tegen een Britse démarche te hebben. Het Ame rikaanse departement van buitenlandse zaken heeft gistera^nd een offi ciële verklaring uitgegeven, waarin de regering der U.S.A. betreurt, dat de onderhandelingen in Indonesië zjjn afgebroken. Gisteravond heerste er te Londen onzekerheid over de vraag, of er een Nederlands antwoord moest worden verwacht op het hernieuw de Britse aanbod tot bemiddeling. Van Britse officiële zijde werd ver klaard. dat het aanbod niet uit drukkelijk uitnodigde tot een for meel antwoord van Den Haag. daar de verklaring van het Foreign Of fice niet meer is geweest dan de Memorandum aan V.S. en Engeland Zondag heeft de Nederlandse mi nister van Buitenlandse Zaken. mr. C. G. W. H. Boetzelaer van Ooster hout een memorandum overhandigd aan de ambassadeurs van de Ver. Staten en Engeland, waarvan de verkorte inhoud als volgt luidt: Gedurende vele maa. den heeft de Nederlandse regering met het grootste geduld alles in het werk gesteld om te komen tot een rege ling onder \yelke de republiek Indonesia, haar volledig' positie zou kunnen innemen tezamen met haar deelgenoten de staat Oost-lndone- sië. De Nederlandse regering had grote verwachtingen, dat zij via Linggadjati zou komen tot de ves tiging van de vrije federale Staten van Indonesië. Deze verwachtingen zijn niet in vervulling gegaan. Voorstellen verworpen Voorstellen van de Nederlandse regering waarvan he^ redelijk ka rakter niet werd betwist zijn ver worpen'door de republiek Indone sia. Haar regering wordt blijkbaar geleid door de wens trachten haar positie te verbeteren door een politiek van uitstel, onder de dek mantel van formules, welke, hoewel vaag. verzoeningsgezind klinken, doch voor de ingewijden geen twij fel laten over haar fundamenteel, misleidend en negatief karakter. Talrijk zijn de Indonesiërs, die het niet eens zijn met deze tac tiek, maar zij hebben moeite onder het huidige regime hun stem te doen horen. In het gebied van d"» republiek, worden voor de rehabilitatie en het herstel van het land onmisbare economische waarden (in het bij zonder communicatie-middelen) vernietigd in een tempo, dat het voortdurend moeilijker zal maken de zeer grote bevolking te voeden en het beschikbaar komen van de vele producten van Java en Suma tra voor alle landen der wereld, die daar dringend behoefte aan hebben. Toen Sjahrir weg ging Zolang de gematigde en realis tische invloed van Sjahrir zich deed gevoelen scheen de hoop ge wettigd. dat uiteindelijk de rede zou overwinnen, en dat men on danks de moeilijkheden tot over eenstemming zou geraken. Het feit, dat Sjahrii gedwon gen was af te treden en vervan gen werd door een bestuur, dat noch in staat bleek definitieve garanties te geven t.och zich daar aan te houden, bewijst, dat er op- dit ogenblik geen voldoende ver antwoordelijke autoriteit in de Indonesische republiek is, waar mede de Nederlandse regering met enige mate van vertrouwen kan onderhandelen. Daar bo^ndicn a"n het herhaal delijk geleverde vriendschappelijke advies van de Amerikaanse en Britse regeringen door de republi keinse regering geen aandacht werd geschonken, is de Nederlandse rege ring noodgedwongen tot de conclu sie gekomen, dat thaps maatrege len noot worden genomen om gunstiger toestanden te scheppen voor de tenuitvoerlegging van de be ginselen, ver va' in de overeenkomst van Linggadjati. bekendmaking van het reeds staande en aj^emeen bekende Brit se aanbod. Diplomatieke waarne mers waren evenwel van mening, 'dat van de -Nederlandse regering waarschijnlijk wel een antwoord mocht worden verwacht, het feit in aanmerking genomen, dat aan de Britse verklaring wereldbekendhcid is gegeven. Het commentaar van het Neder landse departement van buiten landse zaken, dat het van de ont wikkeling zou afhangen. of en wan neer het opportuun geacht zou wor den. nogmaals een beroep te doen oo de bevriende regeringen van de U.S.A. en Groot-Brittannië. is aldus uitgelegd. dat de Nederlandse rege ring: niet geneigd is od het Britse voorstel te antwoorden, voordat door de Nederlandse operaties op Java datgene zal zijn bereikt, wat men zich allereerst ten doel heeft gesteld. Slag voor Washington Reuter meldt uit Washington, dat officiële kringen aldaar de ontwikkelingen in Indonesië nauwkeurig volgen. Het openen van de militaire operaties door de Nederlandse strijdkrachten is voor de Verenigde Staten een slag geweest, zo gaf men in officiële kringen te kennen en men hoopt nog steeds, dat het conflict vriendschappelijk kan worden geregeld. Zondag, de dag waarop de Ame rikaanse ambassadeur. Herman Ba- ruch. het Amerikaanse standpunt aan Den Haag zou kenbaar maken, werd deze door de Nederlandse re gering op de hoogte gesteld van de voorgenomen maatregelen. Baruch had onmiddellijk Washington tele fonisch verwittigd. In welingelichte kringen te Lon den acht men de mogelijkheid niet uitgesloten, dat een van de mo gendheden van het Verre Oosten de Indonesische kwestie voor de UNO zou brengen. Hoewel de Britse re gering niet op de hogte was eehou- den van de bedoeling der Neder landers om tot militaire actie over te gaan, had men in Londen sedert de laatste dagen het gevoel, dat Nederland op het punt stond tot energieke daden over te gaan, ten einde een eind te maken aan een situatie, welke voor de Nederlandse autoriteiten onhoudbaar was go- worden. Lord Killearn is onderweg naar New Delhi. Welingelichte kringen brengen zijn reis in verband met de aanwezigheid van Mohammed Hat- ta in India. Als er één zaak ls, die na de be vrijding stof heeft doen opwaaien, dan is het wel de overheidsbe moeiing ten aanzien van de distri butie van auto's. Er waren er te weinig, ze werden aan de verkeer den toegewezen of er waren er te veel. Nu eens waren zjj te slecht, dan weer te duur en te luxueus. Om de achtergronden van ver schillende maatregelen toe te lich ten werd vanwege het ministerie van Verkeer en Waterstaat een persconferentie gehouden, waarin de secretaris-generaal mr. D. G. W. Spitzen, bfi ontstentenis van de mi nister, de verschillende prqblemen besprak. Hij wees er or». dat elke begrenzing lachwekkend is voor de grensgevallen. Men kan zich nu al- vragen of men dat moet aanvaarden of de hele maatregel maar moet laten vervallen. Zo stond men na de bevrij ding voor de keuze of men niets zou doen dan wel iets doen en desnoods fouten maken. Men koos het laatste en in de eerste tijd moest er veel geïmprovi seerd worden. Dat bracht vele moeililkheden mee. Daaronder moeten ook enxeie gevallen van corruptie worden ge noemd en daarnaast mag ook een grote categorie van ontevreden staatsburgers niet worden verge ten. Reeds kort na de bevrijding werd een „wensprogram" opgesteld, dat er op was gericht binnen zo kort mogelijke tijd ons autopark weer op vooroorlogspeil te brengen. Dit plan voorzag er in, dat in 1950 de toe stand van 1939 weer zou zijn be reikt. Dit programma was echter voorbestemd een „wensprogram" te blijven. Wel is tegenwoordig het vrachtautopark weer nuhieriek op het peil van 1939. niet echter wat de kwaliteit betreft. Na de bevrijding bleek, dat het aantal personenauto's, dat in 1939 ongeveer 100.000 bedroeg was te ruggelopen tot circa 40.000. Thans kan het op ongeveer 63.000 worden gesteld. Op het ogenblik worden de oude auto's voor 75% meegere kend, terwijl dit met ingang van 1 Augustus 60 pet wordt, zodat deze auto's bij de verdeling gelei delijk worden afgeschreven. Men moet bij de beoordeling van de po sitie van ons autopark bovendien bedenken, dat er even druk als vroeger wordt gereden met minder wagens dan voor de oorlog, zodat de 8hjtage groter is. „Dure auto's" Een punt van critiek is ook steeds de verhouding van het aan tal goedkope en duurdere auto's. Men vergeet daarbij maar al te vaak, dat de standaardmodellen nu eenmaal een andere uitvoering hebben dan de standaardmodellen van voor de oorlog en er bijv. veel „glimmender" uitzien. Daardoor maken zij de indruk „dure" auto's te zijn en lijkt haar aantal groter, dan het in werkelijkheid is. Ou elke vier auto's is thans ongeveer één nieuwe aanwezig. De door de ver bruiker te betalen prijs wordt ech ter nadelig beïnvloed door de vrachtkosten, die momenteel aan merkelijk hoger liggen dan voor de oorlog. Mr. Spitzen merkte voorts op. dat ef in juridische zin geen sprake van koppelverkoop is ge weest. Êen ander punt dat altijd aanlei ding geeft tot op- en aanmerkingen is het gebruik van personenauto s door de burgerlijke rijksoverheid. Intussen is het aantal personen auto's dat daar in gebruik is en dat op 1 Januari 1916 ongeveer 7700 bedroeg door dc verschillende overheidsmaatregelen tot beneden de 3800 teruggebracht, terwijl toch het aantal rijvergunningen met meer dan 50% is uitgebreid. Een gunstige invloed op deze vermin dering heeft ook de maatregel om het woord „Dienstauto' op de wa gen aan te brengen gehad. Zondagsrijverbod blijft Opheffing van het Zondags rijverbod zou waarschijnlijk een verhoging van het benzinever bruik betekenen van ongeveer 5%, hetgeen een deviezen-be drag van ongeveer 250.000. per maand zou vergen. Wat het aantal auto's bii artsen in gebruik betreft, dit bedroeg voor de oorlog - 5000. Na 1 September a.s. zal dit aantal zeker zijn over schreden. De heer A. M e y e r. directeur van het vervoer, lichtte de taak der rijksverkeersinspectie toe. Hij wees er op, dat deze ten onrechte vaak als een distributieapparaat worden gezien. Dit is niet luist, de distri butie is een aflopende taak. Haar algemene taak in het toezicht op het verkeer en dc handhaving en uitvoering van de op het gehied van het verkeer en vervoer bestaan de voorschriften en regelingen, voor zover haar dit is opgedragen. De regeling van het goederenvervoer per auto neemt hieronder een zeer voorname plaats in. Spreker be sloot met op te merken, dat het publiek vaak met gegevens knoeit en mede te delen, dat de banden positie regelmatig verbetert. j Generaal Socdirman zei In zijn radiorede, dat de vrijheid, die de Republiek destijds proclameerde en die zij gedurende 22 maanden had gehandhaafd tot de laatste druppel bloed zou worden verdedigd: „Alle Nederlandse maatregelen zijn wij verplicht tegen te gaan". Soedirman zeide. dat de gehele wereld, behalve Nederland, begreep, dat de Republiek niet meer conces sies kon doen dan zij reeds gedaan had. Blijkens een verklaring van de Nederlands-Indische regering zijn behalve dr. Hunger en Abdoelkadir respectievelijk voor Oost- en West- Java voor Sumatra nog benoemd tot commissarissen voor civiele za ken de heer H. J. Wijnmalen (Zuid Sumatra) en dr. J. J van de Velde (Noord-Sumatra). Deze vier commis sarissen zijn rechtstreeks onderge schikt aan dr. Van Mook. „Nationaal Reveil" heeft zich te legrafisch tot alle studentencorpo raties en studentenverenigingen in Nederland gewend me» het verzoek ten spoedigste een "-«nferentie te beleggen te 's-Gravenbage, leidende tot het organiseren van een sta- king6brekingsactie, indien onvader landslievende groepering* i een po litieke staking zoucen proclameren of provoceren. (Van onze speciale verslaggever) DE traditionele vierdaagse afstandsmarsen zijn vandaag in Nijmegen begonnen. Gisteren heerste er in Nijmegen een enorme drukte, op het stationsplein w%s het een gekrioel van mensen, die in afwachting van hun binnen- en buitenlandse gasten aanwezig waren. Door de spontane mede werking van de Nijmeegse burgerij, maar ook van de zijde van dc gemeen te voor zover het betreft de legering van grote militaire troepen en anders zins is het het actie-comité „Vierdaagse" gelukt om de vraag naar onderdak gedekt te houden door het aanbod. en andere autoriteiten defileerden door de hoofdstedelijke politieman nen een concert gegeven waarna een groot taptoe volgde. Typisch voor de geest tijdens de vierdaagse is zeer zeker, dat de bur- „Ik verwacht van U waardig optreden" De Koningin heeft de volgen de boodschap gericht tot de strijdkrachten in Indonesië: „Gij allen, behorende tot de strijdkrachten ter zee, te larul en in de lucht in Indonesië: door de beslissing der Nederlanse rege~ ring is een nieuwe taak opge legd. Ik verwacht van IJ, dat gij met Gods hulp bij dc uitoefening daarvan traardig zult optreden en bescherming zulverlenen aan allen die zulks van node heb ben, Moed. zelfbeheersing en an dere uitstekende karakfereigen- schappen zullen Van U gevraagd worden. Ik weet, dat gij als goe de militairen bereid zijt, ontbe ringen tc dragenin trouw aan uw roeping. Ik ben zeker, dat 9'j ul° be langrijke opdracht met ere zult volbrengen. Weet, dat mijn gedachten steeds met U zullen zijn. WILHELMINA." Soetan Sjahrir in het buitenland Soetan Sjahrir is vandaag aan boord van een republikeins Dakota-vliegtuig te Singapore gearriveerd. Hij zal een bezoek bréngen aan Groot-Brittannië, Australië, India en de Verenig de Staten, waar h\j de republi keinse houding en de huidige positie van de Republiek ten aanzien van het buitenland zal toelichten. Bij de aanbieding van zijn econo misch rapport aan het congres heeft president Truman te kennen gege ven. dat de U S A. hun volle steun aan het plan Marshall tot hulp van Europa dienen te verlenen, zelfs al zou dit een zekere inflationistische druk betekenen of leiden tot het voortbestaan van zekere tekorten in de USA. zelf. De président was van mening, dat het gevaar van economische achter uitgang evenals na de eerste we reldoorlog, nog bestond, zodat do record-productie en record-tewerk stelling van thans op een gezonde basis gesteld dienen te worden. Met onze hulp..< Het plan Marshall tot hulp aan Europa is, aldus Truman, geheel in overeenstemming met de buiten landse politiek der U.S.A. Door het wederopbouwproces in Europa te versnellen zullen wij spoediger het punt bereiken, waarop vreemde landen in staat zullen zijn ons de dingen te bezorgen, die wij nodig hebben in ruil voor goederen, die zij van ons ontvangen. De wederopbouw van Europa kan niet alleen worden voltooid met Amerikaanse hulp: de betrokken landen moeten daartoe zelf samen werken. Daarbij is onze steun nodig. Dit betekent dus. dat op de meest sponfane wijze de vierdaagse tip pelaars van buiten Nij megen gedurende de komende dagen een on derdak hebben kunnen krijgen. Dit betekent heel wat, wanneer men weet. dat het totale aan tal inschrijvingen gis termorgen reeds tot 7112 was gestegen. De dag van gisteren is wel bijzonder ge weest. en getuigde reeds van een typische vier daagse stemming. Het is typisch, dat de, wat wij zouden willen noe men de vierdaagse vonk van de wandelaar on middellijk overspringt op het publiek. Zo was het gisteren toen de vlaggenparade de vierdaag se inluidde. Op de wedren in het centrum van de stad stonden elf vlaggemasten opgesteld, waar de na tionale vlag van negen deelnemende landen waren gehesen. Twee masten waren bestemd voor het oranjedoek en de bondsvlag van de vierdaagse, op zeer aantrekkelijke wijze hebben 48 Nijmeegse wandelaars met ver schillende nationale, provinciale cn stedelijke vlaggen tal van figuren uitgebeeld, die een zekere symboliek inhielden, hetwelk door het duizend koppige publiek ten zeerste werd gewaardeerd. De Nijmeegse feesthar- monie en het muziekcorps van het Amsterdamse politiecorps verzorgde het muzikale gedeelte. In de tuin van het concertgebouw „De vereni ging" werd. nadat alle deelnemende groepen voor Majoor J. N. Breunese gerij op aantrekkelijke wijze en vaak feeërieke wijze verlichting had aan gebracht, terwijl bijna alle winke liers hun etalages met grote zorg hadden ingericht. Tenslotte valt nog te vermelden, dat de buitenlandse deelnemers als volgt zijn verdeeld: 20 Fransen. 11 Tsjechen. 4 Derien. 2 Belgische dames. 1 Zwitserse dame. 1 Italiaan. 1 Engelsman, 1 Ameri kaanse padvinder, van 15 jaar, die speciaal is overgekomen. Vandaag wordt het parcours door de Betuwe gelopen. Dit is in tegen stelling met andere dagen, toen de zg Betuwedag op de derde dag viel. Vanmorgen om 5 uur zijn de eerste deelnemers vertrokken en de .stroom wandelaars, die Nijmegen verliet, duurde tot ruim 8 uur. De route loopt van Nijmegen over Bemmelen. naar Huissen. Elden. Eist, west waarts Valburg. Sluisewijk. terug naar Nijmegen over het dorpje Lent. Het Engelse ministerie van Bui tenlandse Zaken heeft in een be kendmaking bevestigd, dat de pas sagiers van de „Exodus 1947" het schip met illegale Joodse immigran ten, dat door eenheden van de Britse vloot naar Haifa is opgebracht /thans met instemming der Franse regering naar Frankrijk worden te ruggezonden. Een woordvoerder van het Franse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft verklaard, dat Columbia, vol gens zjjn consul-generaal te Mar seilles, bereid is visa te verstrekken aan de 4500 Joodse illegale immi granten van de „Exodus 1947", die thans naar Frankrijk worden terug gebracht. De Franse regering heeft echter nog geen beslissing genomen, of zij de immigranten in de haven Cette, van waar zij „clandestien" zijn uit gevaren, zal toelaten. De mannen, die de massa-moord op de leden van de Uitvoerende Raad van Birma hebben georgani seerd, z(jn nog steeds voortvluchtig. Honderden arrestaties z(Jn verricht. Zeventien leiders van de Birmese vakbond hebben verklaard „hun le ven veil te stellen voor wraak op de moordenaars". Het hoofdkwartier van de Vrij heidsbond heeft in een manifest verklaard, dat de moorden bedreven zijn door „politieke gangsters, die hun naar de macht strevende mees ters genoegen wilden doen." Warm Weersverwachting van De Bilt, geldig tot Woensdagavond. Over het algemeen weinig be wolking met vrijwel.gens on weer. Aar. de kust'Wjdelijk tee- wind, overigens weinig wind.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1947 | | pagina 1