DAGBLAD VOOR AMERSFOORT ZES OPERATIES OP JAVA Nederlandse troepen maken snelle vorderingen Spiegel der wereld Belemmering van t vervoer naar Indonesië Bestemming „Huize Doorn VERLIEZEN: 105 doden en gewonden Irt Amsterdam van 11-12 uur sitdown-staking Rotterdam staakt nog niet Opnieuw onlusten in Palestina Hongaarse partij opgeheven Jubileum- Jaarbeurs Gironummer 510330 Bank: R damsche Bank Postbua 9 Abonnementsprijs: 031 per week of 4.— per kwartaal Losse nummers 10 CL UITGAVE VAN DE STICHTING HET PAROOE Woensdag 23 Juli 1947 Nr, 701 6e Jaargang Red. en Adm.: Snouckaertlaan 7. Amersfoort Telcf. redactie 4291 Tclef. administratie 6235 Directeur-Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDER Volgens berichten van de Republikeinse radio hebben de Nederlanders een grootscheepse amphibie-operatie ondernomen tegen Oost-Java. Probolinggo, Sctobondo en Banjoewangi zou den zijn genomen. Eveneens volgens Radio Djogja rukken de Nederlanders snel op van Bandoeng uit. Zij zijn hier reeds halverwege Cheribon gevorderd. Het hele gebied van Soekaboemi tot Changus (West-Java) is reeds bezet. In midden-Java verwachten de Republikeinen een aanval van Semarang uit op Dogjakarta. Van operaties op Sumatra zijn geen berichten binnengekomen. Republikeinen verwachten echter een Nederlandse uitval van Palembang uit naar de olievelden van Shell en Standard. Nederlandse berichten over de operatics zijn zeer schaars. Naar Associated Press meldt werden de Nederlandse ver liezen van de eerste dag opge geven als 105 doden en gewon den. Wanneer men de Nederlandse en Republikeinse communiqué's en nieuwsbulletins vergelijkt, zo bericht A.P.. dan komt tot uiting, dat ten minste zes operaties aan de gang zijn in een actie, die door waarnemers ge ïnterpreteerd wordt als een poging om de Republiek te splitsen in ver schillende geïsoleerde delen. Wanneer'men het front van het Westen naar het Oosten in ogen schouw neemt, blijkt, dat een strijd- Praags capitulatie T ERWIJL de door de twee de Paryse Confe rentie ingestelde commissies en sub- V commissies druk k. l'\\MB bezio z\jn met het voorbereiden van Krak het Europese plan V w3» ÜSh van economische samcmverking, dat in September aan het State Department te Washing ton zal worden overhandigd, is de vraag, wat de Tsjechische regering tenslotte heeft doen besluiten, om haar aannemen van de uitnodiging voor de Parijse Conferentie ter elf der ure weer in te trekken, nog steeds ter discussie in de wereld pers. Een van die beschouwingen, die ons laten wij dit vooropstellen heel weinig overtuigend lijkt, zit in de handelwijze van de regering in Praag een geslaagde politieke ma noeuvre om zich zowel naar het Westen (door het aannemen) als naar het Oosten (door het weige ren te dekken en haar verbonden heid met het een zowel als met het ander te demonstreren. Bovendien zou door deze handigheid de publie ke opnie in eigen land zijn wakker geschud. Wij kunnen hierover al leen maar zeggen, dat dit (paar den) middel dan in ieder geval even erg. zo niet erger, moet heten dan de kwaal. Neen, van een eigen manoeuvre van de Tsjechische regering gelo ven wij niets. Wij kunnen de ver nedering. die zij heeft moeten on dergaan en die valt op geen en kele wijze weg te redeneren al leen verklaren uit een bijzonder sterke pressie, die in Moskou op de beide Tsjechische ministers is ge oefend. Vergeten wij toch vooral niet, dat ook de communisten in de regering zich vóór aanneming van de uitnodiging hadden uitgespro ken. Het handelsverdrag, waarmee de beide heren zijn thuisgekomen, kan ook niet de oorzaak van het omvallen van het kabinet zijn ge weest. Dit was helemaal niet zo'n verrassing als het leek. want er werd al wekenlang over onderhan deld en bovendien, het is helemaal niet zo voordelig voor de Tsjechen, dat Praag daarmee zou kunnen zijn omgekocht; integendeel, het is eer der een bewijs voor de hardhandig heid. waarmee Tsjechoslowakije in het Oostelijk blok werd ingescha keld. WAARIN heeft die pressie in Moskou dan bestaan? Als wij goed zijn ingelicht, dan hebben de Russen gedreigd, dat zij, voor het geval de Tsjechen werkelijk naar Parys zouden willen gaan, de buur landen zouden steunen tegen hen. Hetgeen in dit geval betekent, dat zij Polen Teschen zouden willen la ten houden, het gebied, waarvan de Poolse regering zich vlak na Mün- chen in 1938 met hulp van Hitier heeft meester gemaakt en dat nog steeds een twistappel is tussen Praag en Warschau. Verder zouden de Hongaren Russische steun kun nen krijgen tegen de uitwijzing van de Hongaarse minderheid uit Slo wakije. Tenslotte zouden de Russen zelfs bereid zijn geweest, om de Su- deten-Duitsers terug te brengen in hun voormalige 125 dorpen langs de grens, welke op het ogenblik nog op hun nieuwe Tsjechische bewoners wachten. Dat zulke dreigementen de Tsje chische ministers te machtig zijn geworden, behoeft ons niet te ver wonderen. Of Jan Masaryk. die München van nabjj heeft meege maakt, aan het diner, dat Stalin de beide ministers aanbood ter ere van de bevestiging van de Russisch- Tsjechische vriendschap wel met smaak zal hebben gegeten? Zal hy zich al converserende niet hebben afgevraagd, of het een groot ver schil maakt om door de kat of door de hond te worden gebeten? Wij vrezen in ieder geval, dat dit hele bezoek aan Moskou hem een van binnen een onbehaaglijk gevoel zal hebben gegeven. van Malang is een Nederlands vliegtuig neergeschoten, aldus Radio-Djogja. Van Nedelandse zijde werd mede gedeeld, dat de Indonesische bevol king de Nederlandse troepen rustig ontvangt. Leden van de Pasoendanbeweging vergezellen de troepen die in de Soenda-eilanden opereren met groen-witte vlaggen. Naar bericht wordt passen de Indonesiërs slechts op enkele plaat sen de tactiek van de verschroeide aarde toe. De Nederlandse verliezen op de eerste dag werden opgegeven als 105 doden en gewonden. Drie a vier dagen Een hooggeplaatste Neder lander heeft te Batavia ver klaard, dat de Nederlandse kracht, die ten Zuiden van Buiten zorg opruict het gebied van Soeka boemi heeft bezet, waardoor de Wes telijke punt van Java geïsoleerd is, Een tweede strijdmacht, die ten Noorden van Bandoeng tracht door te stoten naar Cheribon is volgens deze berichten reeds halverwege zijn doel. Hierdoor zou een ander ge deelte van Noord-Java zijn afgesne den. daar de Nederlanders de weg BataviaBandoeng in handen heb ben. Van het front te Semarang valt minder te melden, maar de Indone siërs geloven, dat Nederlandse deta chementen vandaar in de richting Djokjakarta. 83 kilometer Zuidelijker gelegen, oprukken. Volgens de Indonesiërs pogen de Nederlanders zich aan het front te Bandoeng een weg te banen in Zuide- liike richting. Zij geloven, dat het doel hier is de stad Malang. die 120 kilometer van Soerabaja af ligt. De mogelijkheid bestaat, dat de druk aan het front te Soerabaja minder zal worden of dat doorgesto ten zal kunnen worden naar Loe- madjang. dat even voorbij bet smal ste gedeelte van Oost-Java ligt Deze conclusie wordt getrokken uit de Nederlandse berichten over amphi- bielandingen op Noord-Java en de bezetting van Probolinggo. Door de landing bij Banioewangi zou Republikeinse infiltratie van Bali onmogelijk worden. Verder zou den de Nederlanders daar de hand kunnen leggen op belangriike voor raden rijst en suiker. De riist is daar heen gebracht om naar India verzon den te worden op grond van een overeenkomst met de Republiek. Mariniers landen Maandag hebben landings- strydkrachten van de Koninklij ke Marine, begeleid door oorlogs schepen. te Banjoewangi op de Oostkust van Java en te Pasir Poetoeh op de Noordkust van Java. troepen aan land gezet. Er was zeer weinig tegenstand, waaraan spoedig nadat de Repu blikeinse stelling beschoten was, een einde kwam. De daarop vol gende ontscheoing verliep zonder incidenten. De landingstroepen bestonden voor het grootste gedeelte uit mariniers, zo meldt A.P. Door de landingen hebben de •/.waar gewapende mariniers Noord- Oost-Ja va vast m hun greep, waar door de weg gebaand is voor een samenkomen met de achterhoede van de Nederlandse troepen, die van Soerabaja uit naar Malang oprukken. Deze troepen hebben te karnoen met hevige Republikeinse wederstand. De Nederlanders hebben tot dus ver officieel medegedeeld, dat zij ge bruik maken van kustbatterijen, oor logsscheper.. moderne gevechtsvlieg tuigen en landingstroepen. De Repu blikeinen trekken blijkbaar snel te rug tengevolge van de enorme Ne derlandse vuurkracht. Republikeinse woordvoerders te Batavia zeiden gisteren, dat het Re publikeinse leger nimmer verwacht heeft het als geregelde strijdmacht lang te kunnen uithouden tegen de door de Amerikanen en Engelsen uitgeruste Nederlanders. Zij zeiden echter, dat de Indonesiërs van oor deel zijn. dat zij voor een schier on begrensde periode als guerillastrij- ders tegen de Nederlanders zullen kunnen vechten. Volgens Republikeinse U/rich ten hebben de Nederlanders het station van Cheribon en het vliegveld van Poerwokcrto ge bombardeerd. De felste tegenstand schijnen de Republikeinen te bieden ten Zuiden van Buitenzorg en ten Zuiden van Soerabaja. Volgens Radio-Djogja heb ben Republikeinse troepen in de westelyke sector van Semarang een tegenaanval ingezet en hierby enige vorderingen ge maakt. Oenraran, een kleine stad ten Zuiden van Semarang, is door Nederlandse troepen aangevallen. In de nabijheid SCHERPSCHUTTERS VAN DE T.R.I., aan de demacatielijn bij Bata via gevangen genomen, worden weggevoerd, BATAVIA-BANDOENG SECTOR EVC kondigt aan: havens uit, voor zover volk van Indonesië be middelen worden tegen gegaan. Dit besluit van de hoofdbesturen van de Algemene Ned. Bond van Zeevarenden en de landelijke be drijfsgroep transport der E.V.C.. wekte gisteravond in de massaver gadering dor C.P.N. te Amsterdam groot enthousiasme. Naar schatting 30.000 Amsterdammers woonden deze meeting by. Woensdagmorgen tussen 11 en 12 uur zal in alle Amsterdamse bedrijven, waar de bedrijfsraden dit zullen toestaan, een sit down-staking worden gehouden, deelde Paul de Groot in deze vergadering mede. Verscheidene sprekers voerden het woord. De heer Henk Gortzak zei o.m.: „Zy, die dc vrijheid geproefd heb ben zijn eerder bereid staande te sterven dan knielend te leven". Mej. A. Averink uit Haarlem; „Wy willen geen graven op het veld van eer, maar wil willen onze sol daten levend terug". De heer H. Dane: „Geen schepen meer om ammunitie en troepen naar Indonesië te brengen, wel om de Nederlandse jongens naar Neder land terug te brengen". De heer Paul de Groot: „De oor log is gekomen als een dief in de nacht. Een reactionnaire Neder- A]|e vervoer naar Indonesië, van Nederlandse dan wel van h'iHenlnndso Alle "„oern <>f h„ ,a| geweld legen het volk van Indonesië bevordert, ral met allo ten dienste staande wettige landse regering meent door kracht dadig optreden Indonesië te krijgen, maar het resultaat zal zijn dat Indonesië voor ons voor altijd ver loren zal zijn". troepen misschien niet verplicht zouden zijn Djogjakarta te be zetten. H\j voegde hieraan toe, dat als misschien binnen 3 of 4 da gen de onmiddellijke doelen be reikt zjjn, de Nederlanders de operaties zouden kunnen be ëindigen, vooropgesteld, dat hun „politieel optreden van plaatselijke aard" voltooid zou zijn. Te Batavia zijn heden de twee republikeinse bladen „Soember" en „Berita Indonesia" weer versche nen, voorlopig in klein formaat. De hervatting van de uitgave van „Merdeka". „Ra'jat" en „Soeara Oemoen" is nog niet mogelijk, om dat de drukpersen niet meer ter beschikking worden gesteld. De regering van India heeft een dringend verzoek gericht aan de re geringen van Groot-Bfittannië en de Verenigde Staten van Amerika om te trachten de gevechten in In donesië onmiddellijk te doen eindi gen, aldus een officiële mededeling van radio-New Delhi. Beide rege ringen werd verzocht over tc gaan tot pogingen om onmiddellijk een overeenkomst tussen de twee par tijen tot stand te brengen. Sjahrir, die door een persoonlijke vriend van Pandit Nehroe naar Singapore was gevlogen, heeft daar in een persconferentie zijn taak als volgt omschreven: Het buitenland voorlichten over de houding van de Republikeinse regering, in het buitenland reacties oproepen tegen de Nederlandse aanval en de Republikeinse rege ring adviseren, over hetgeen ge daan moet worden. Sjahrir deelde mede, dat vele ge demobiliseerde Australische en Voor-Indische vliegers hun dien sten aan de Indonesische Republiek hadden aangeboden, maar wij moe ten eerst vliegtuigen zien te krij gen. voegde Sjahrir er aan toe. Hij zeide. dat de Republiek geen lucht macht bezat, slechts een paar tanks en weinig artillerie en transport middelen. Buitenlandse wapens zouden uiteraard welkom zijn. Nota aan de UNO De permanente Nederlandse ver tegenwoordiger bii de Uno, jhr. J. W. M. Snouck Hurgronje, heeft de waarnemend secrets ris-generaal der Uno. de heer A. Pelt. een mede deling van onze minister van Bui tenlandse Zaken overhandigd over de situatie in Indonesië, waarin de oorzaken van het huidige gewapen de conflict worden uiteengezet. Mr. G. H. Slotemaker de Bruïne uit PvdA Mr. G. H. Slotemaker de Bruine, oud-direct, van de Dr. Wiardi Beck- manstichting (wetenschappelijk bu reau van de Partij v. d. Arbeid) heeft bedankt als lid van de P.v.d.A. Wanneer de muren van de ex-Keizers verblijf konden spreken Contact tussen Doorn en Berlijn OOK DE NEDERLANDSE MARINE is v-rlegenwoordigd bij de vier. afstandmarsen, die Dins dag te Nijmegen zijn begonnen. Ruim 7000 personen startt en voor het eerste parcours (Van een speciale verslaggever) Nog steeds heeft de Nederlandse Ministerraad geen definitieve uit spraak gedaan inzake de bestem ming van „Huize Doorn", doch of hier het bekende „geen tijding, goede tijding" zal gelden blijft voor lopig nog een open vraag, want ook ons kwam het weinig hoopgevend gerucht ter ore. dat van Neder landse zijde stappen worden gedaan om eennon-enemy verklaring te verkrijgen voor de pretendent naar het landgoed, ex-kroonprins Frie- derich Wilhelm, die nog steeds in Duitsland gevangen wordt gehou den. Zo dit echter mocht gelukken zal deze gewezen S.A.-man in Doorn stellig niet met open armen worden ontvangen. Daarvoor heeft men naast de algemene bezettings-erva- ringen ter plaatse teveel onaange name herinneringen aan de „Duitse kolonie" die het slot tijdens de oor log heeft bevolkt. Contact tussen Doorn en Berlijn Er is over de vraag, wat met het I verblijf van wijlen ex-keizer Wil- helm zal gebeuren al Veel gepubli ceerd. maar het waas van geheim zinnigheid, dat tijdens de bezet tingsjaren over Huize Doorn heeft gelegen is daarbij niet opgeheven. Toch is zulks zeker de moeite waard, want als de muren der prachtig ingerichte vertrekken kon den spreken zou er heel wat wetens waardigs aan het licht komen. Het zou bekeijd worden wat Wilhelm 11 deed om de Duitse troon voor de Hohenzollern's te herwinnen, het grote verlangen, waartoe de ex-kei zer zelfs cantact met Hitier onder hield. Reeds in begin 1940 zond hij „de'Führer" een telegram, welks inhoud weinig te raden liet. „Onder de zeer diepe indruk van de capitulatie van Frank rijk, wens ik U en de gehele Duitse Weermacht bij de door God gegeven, geweldige over winning geluk met de woorden van Keizer Wilhelm de Grote uit 1870. Welk een keer van het Lot door God's beschikking. In aller harten klinkt de cho- raal van Leuthen, zingend van de overwinnaars van Leuthen, de soldaten van de Grote Koning. „Nu dankt allen God!" Dat zulks openlyk mogelijk was viel te wijten aan de tijdsomstan digheden, doch kort om Ï940 scheen er ook al een contact met de Nazi's te bestaan, althans verzekerde ons een betrouwbaar ooggetuige, dat hy uit een laag overkomend vliegtuig „een pakje aan een kleine parachute boven het landgoed" heeft, zien uit werpen. Blijkbaar een zending, die men liever niet langs normale weg haar bestemming liet bereiken. Voorts zou, naar bekend is in de betreffende Huize Doorn goed-gein- formeerde kringen, een koerier- dienst hebben bestaan tussen de ex- keizer- en Hitier, waarvan de ver zorging in handen moet zijn ge weest van een gravin met een be kende Duitse naam, wier Neder landse echtgenoot als oorlogsmisda diger een gevangenisstraf van vijf tien jaar heeft uit te zitten. Groszartig eerbetoon aan Leys Dergelijke feiten maken de in enkele bladen gepubliceerde mening, dat Seyss-Inquart als gewone gast op Hitler's bevel de begrafenis van Wilhelm heeft bijgewoond niet erg geloofwaardig, vooral niet, omdat de „landvoogd" meermalen een bezoek heeft gebracht aan Huize Doorn, waar hij naar men in Doorn weet te vertellen op de bekende pompeuze Duitse wijze werd ontvangen. Het „groszartig" eerbetoon zal het perso neel overigens stellig uit het hart gegrepen zijn geweest, want vrijwel de gehele bevolking van Huize Doorn bestond uit felle Nazi's. Natuurlijk waren er wel uitzonderingen en een hiervan is de nog steeds in Doorn vertoevende oud-secretaresse van de ex-keizer, Fraulein Brandt, die volop blijken heeft gegeven van betrouw baarheid en neutraliteit. Ook de vleugel-adjudant van Wilhelm schijnt vooral later in de bezet tingstijd een correcte houding te hebben aangenomen, want hoewel de meeste mensen die majoor von Ilse- mann persoonlijk kennen niet van grote sympathie spreken, zegt geen hunper iets nadeligs over hem. Van de rest van, het personeel valt niet veel goeds te vertellen. Bij voorbaat: protest Voegt men dit feit bij de omstan digheid, dat de tweede vrouw van de ex-keizer, keizerin Hermine. zeer nazi-gezind was. terwijl de kroon prins van het begin af aan Hitiers regiem heeft meegewerkt, dan za/i het duidelijk zijn, dat ieder welden kend Nederlander tegen teruggave van het bezit aan ex-S.A.-man Frie- derich Wilhelm zal zijn en het is be grijpelijk dat men er in Doorn omgeving, waar ieder, dank zij de Duitse- en Nederlandse SS-bczetting, van nabij leerde ondervinden, wat het Nazi-dom betekent, er zelfs zeer fel tegen is de gewezen kroonprins van Duitsland terug te zien. Waarom, zo vraagt men zich af. zou deze man in het bezit worden gesteld van de millioenen-erfenis. als aan anderen, die heel wat minder „fout" zijn ge weest een gering bezit is ontnomen"' Wij stemmen dan ook gaarne in met de schrijfster van een brief, zo als, wij er over het onderhavige on derwerp vele ontvingen: „Een stem van protest moet klinken, eer onze regering in deze zaak een beslissing neemt: teruggave van „Huize Doorn" aan de Nazi-erfgenaam zou een be lediging betekenen aan onze jongens, die zich verplicht hebben gevoeld hun jonge leven te offeren voor de vrijheid van ons vaderland". Het veelbesproken „Huize Doorn", waarop n.bde ex-kroonprins rechtenlaat gelden. Er zouden stappen zijn ondernomen voor deze SA-man een non-enethy-verklaring te verkrijgen Toestand verscherpt na „Exodus"-conflict Naar het Franse persbureau AFP meldt, heeft de bevestiging van het bericht, dat de illegale joodse immi granten van de „Exodus 1947" naar Frankrijk zijn teruggezonden, in Pa lestina een zeer ernstige toestand ge schapen. In Jeruzalem is gistermiddag op nieuw een aanval uitgevoerd tegen de Britse militairen, waarbij een lid van de R.A.F. werd gewond. Een woordvoerder van het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft verklaard, dat de overtocht van Frankrijk naar Columbia van 4.500 Joden, die thans op drie Britse sche pen worden overgebracht, voor de terugreis van Palestina naar Frank rijk, een aangelegenheid is. welke door Frankrijk en Columbia zal moeten worden geregeld. De woordvoerder zeide voorts, dat het niet bepaald juist zou zijn om te beweren, dat de Britten „voorgoed" zouden terugkeren tot hun gewoonte om alle illegale immigranten naar de plaats vanwaar zij vertrokken waren terug te sturen. Hij voegde er evenwel aan toe, dat het overbren gen van illegale immigranten naar Cyprus geen probaat middel geble ken waS. Beroep op allen Het Parijse hoofdkwartier van de Joodse verdedigingsorganisatie Ha- ganah heeft Dinsdagavond een be roep gedaan op „alle vrije volken" om de 4500 immigranten van de „Exodus 1947" te helpen. „Wij zweren bij de heilige grond van Palestina, dat wij nooit in Frankrijk van boord zullen gaan", aldus de door de Haganah gepubli ceerde verklaring, die door vertegen woordigers der immigranten zou zijn opgesteld. De Hongaarse Vrijheidspartij, die de leiding heeft van de rechtse op positie heeft zich zelf ontbonden. Vince Nagy, een van de leiders, heeft de Nationale vergadering mee gedeeld. dat de gebeurtenissen van de afgelopen week hebben bewezen dat ae regering niet in staat is om de privileges van de afgevaardig den der partij te verdedigen. Hij voegde er aan toe. dat de meerder heid der partijleden zich aan alle politieke activiteit zal onttrekken. Na zijh verklaring te hebben voor gelezen verliet Nagy. vergezeld van alle leden der part ij fractie, de ver gadering. Telegraafverkeer in New-York stilgelegd Ten gevolge van een weigering der werkgevers om een contractueel twistpunt aan arbitrage te onder-' werpen zullen employé's van de „Mack Kay Company", „Commercial Cable" en „All American Cable Company" met ingang van vandaag in staking gaan. waardoor het gehele telegraafverkeer van en naar New York dreigt te worden lamgelegd. Oorlogsschepen naar West-Indië Het vormingsschip voor adelbor sten „Van Kinsbergen" zal voor een verblijf van drie maanden naar West- Indië vertrekken. Twee onderzeebo ten de „Zwaardvisch" en de O 23, zijn reeds vertrokken, eveneens voor een oefentocht van drie maanden in de West-Indische wateren. Meeting in Rotterdam Ook in Rotterdam had dc C.P.N. een vergadering belegd, w ke slechts door rond 1000 mannen en vrouwen was bezocht. Ook hier voerden verscheidene sprekers het woord. o:a: de Indonesiër Soumlkil, die zei, dat wie geweld gebruikt Linggadjati als een vodje papier beschouwt. „Hebben daarvoor vele Indonesiërs deelgenomen aan de on dergrondse strijd tegen de natio- naal-socialisten riep h(j uit. De heer Jan Bork uit Amster dam erkende, dat het op het ogenblik nog niet mogelijk is een 24-uur-staking te ontkete nen, „maar de C.P.N. is stryd- bereid en zal de concequenties aanvaarden. Dc tekenen van verzet zal men langzaam maar zeker in Nederland kunnen waarnemen". De heer J. Brandenburg wilde 'n stakingsparool, gelijk dat in Am sterdam is gegeven, niet voor Rot terdam uitvaardigen, omdat de ver houdingen daar anders liggen. „Maar vandaag of morgen zullen de Rotterdamse arbeiders hun aandeel leveren in de strijd tot ondersteu ning der Indonesische kameraden", zei hy. Van 6 t/m 15 April 1948 De data voor de Voorjaarsbeurs in 1948 zijn thans vastgesteld. Zij zal worden gehouden van 6 tot en met 15 April 1918. Daar deze Jaar beurs de vijftigste zal zjjn, zal zjj het karakter van een Jubileum- Jaarbeurs dragen. Dubbele moordaanslag in Edam Meisje gedood, vrouw ztvaar gewond Gistermorgen is °P do boerderij van H. Dijkstra te Edam een dub bele moordaanslag gepleegd. Terwijl do hoer naar de markt in Purmerend was heeft zÜn 51- jargei knecht J. Visser het twee jarig dochtertje van zijn patroon met een mee van het leven be roofd. Daarop ging de dader naar do vrouw, die hij met een ijzeren staaf een slag Op het hoofcl gaf en daarna ook met een mes wilde bewerken. De vrouw kon zich ech ter verweren en wist het mes machtig tc worden, waarna zij naar de huren rende. Twea uur later werd de dader gearresteerd, die zich verscholen had in het riet langs de kust van het IJsselmeer< De vrouw moest met een hersens schudding in het ziekenhuis wor den opgenomen. Mosterdgas gevonden? Kinderen kregen blaren aan ledematen Flinke blaren aan de handjes en de benen waren het gevolg van kin derlijke nieuwsgierigheid, toen drio jongetjes aan de overzijde' van het IJ in Amsterdam-Noord Maandag avond geheimzinnige kartonnen hul zen openden, waarin zich glazen buisjes met een vloeistof bevonden. Alle drie zijn in het Binnengasthuis opgenomen, maar de blaren zjjn van vrij ouschuldigde aar zodat een van hen alweer ontslagen is. Een oudere broer van één der knaapjes heeft '-iter nog enkele hulzen ge vonden, die thans door de politie iD böslag zijn genora Dr. Peters van de GGD, die een monster van de vloeistof heeft on derzocht, heeft als zijn vermoeden uitgesproken, dat het mosterdgas is. Hij acht ontsmetting van het ter rein noodzakelijk. De hulzen zijn geïdentificeerd als van Duitse ma kelij. Zij dragen het opschrift „Gelb Kreuz Kampf-stoff". Wie volgt Palar op? Nu het tweede-kamerlid L. N. Palar heeft bedankt als lid der Ka mer komt cp de lijst als zijn opvol ger voor de heer N. Stuf kens te de Bilt. Deze is thans lid der Eerste Kamer. Indien hij zyn benoeming aanneemt, komt als zijn opvolger in de Eerste Kamer in aanmerking mr. G. J. van Hcuven Goedhart te Buasum. Zou hy zijn benoeming niet aannemen, dan volgen op de lijst voor de Tweede Kamer achtereen volgens de heren R. vart der Brug te Gouda, G. J. N. M. Ruygers te Rijs wijk (Z.-H.) die beiden echter reeds in de Kamer zitting hebben geno men en de heer J. Buijs te Zaandam. ■■■■■nBnannUMUi v, a Aanhoudend warm weer Weersverwachting van De Bilt, S geldig tot Donderdagavond. j Warm zomerweer met geleide- y lijk wat meer locale onweers- J buien. Aan de kust tijdelijk zee-1 wind, overigens weinig wind. 3

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1947 | | pagina 1