DAGBLAD VOOR AMERSFOORT 1 „Alle andere mogelijkheden waren uitgeput" Hevige tegenstand bij Malang en Medan Troepentransportschip is geen pleziervaarder UITGAVE VAN DE STICHTING HET PAROOL Donderdag 24 Juli 1947,Nr. 702 6e Jaargang ARBITRAGE WAS NIET MEER MOGELIJK Nederland draagt verantwoording Voor de UNO? Weinig nut!" Omgeving van Soekaboemi geheel in Nederlandse handen Spoedig einde van verzet? Ook de Zuiderkruis" verre van ideaal Verbetering is mogelijk Bonnen voor tabak en een ei Geheel Oost-Java afgesneden Soevereiniteit Gironummer 510330 Bank: R'damsche Bank Postbus 9 Abonnementsprijs: 0.31 per week of f per kwartaal Losse nummers 10 ct. Red. en Adra.: Snouckacrtlaan 7, Amersfoort Telef. redactie 4291 Tclef. administratie 6235 Directeur-Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDER Dr. Beel over politionele actie Wanneer U, U rekenschap geeft van onmiddellijke aanleiding en die pere oorzaak van het uitgebroken conflict, dan zal het U duidelijk zijn, dat de vraag, of de Republiek mag voortgaan vijandelijkheden tegen onze krijgsmacht, tegen de Mallnogebieden en tegen de bezette gebieden te plegen of te doen plegen geen is voor arbitrage. Het vraagpunt of de Nederlandse souvereiniteit gedurende de overgangstijd nog bestaat, Is evenmin voor arbitrage vatbaar. Het Is uitgangspunt van do gehele overeenkomst van Linggadjatl geweest. beleid der regering werd blijk baar door de meerderheid der Kamer aanvaard. Aldus de minister-president dr. L. J. M. Beel, in de regeringsver klaring over de politionele actie in Indonesië, welke hij in de Tweede Kamer voorlas. De verklaring luid de verder: Op 10 Juli mocht ik verklaren, dat de regering bereid was in het schrijven van de eerste minister van de Republiek Indonesia van 8 Juli de mogelijkheid ener gunstige wen ding te zien. Het was weliswaar niet in alle opzichten bevredigend, doch scheen tot de uitvoering van Linggadjati te kunnen meewerken mits ons nog op zeer korte termijn op enige essentiële punten voldoening werd verschaft, mits het ten spoedigste in daden zou worden omgezet, en tenslotte onder het voorbenoud dat vóór alles, en onder meer, de on middellijke staking van vijandelijk heden met inbegrip van de vernie lingen en de vijandige propaganda was te verwachten. Ik moest toen verklaren, dat de regering, indien het uiteindelijk on mogelijk zou blijken door onderhan delingen tot een goede uitvoering van Linggadjati te geraken, op grond van haar verantwoordelijk heid noodgedwongen als uiterste maatregerhaar militair machtsmid del, zij het zo beperkt mogelijk, zou moeten aanwenden. Doelstelling zou zijn: het opheffen van de nood toestand het scheppen van be tere voorwaarden ter uitvoering van Linggadjati desnoods zonder medewerking van de wederpartij en het streven daarna, samenwer king ook met de Republiek in fede ratief verband mogelijk te maken. De Kamer heeft na de be raadslaging geen uitspraak ge daan. Evenmin is enige uit spraak van haar gevraagd, het Bevin over Indonesië: De Britse mioister van buiten landse zaken, Ernest Bevin, beeft Woensdag in het Lagerhuis ver klaard, dat de Nederlandse rege ring „goede nota" heeft genomen van het Britse aanbod om goede diensteD te verlenen b\j een oplos sing van de Indonesische kwestie. Bevin zeide vervolgens: „Ik houd ten nauwste contact met de gebeur tenissen en zal geen enkele gele genheid laten voorbijgaan om een vreedzame oplossing tot stand te brengen. Op dit ogenblik kan ik echter geen enkel gezichtspunt naar voren brengen aangaande de snelste en beste weg om dit con flict te doen eindigen." Op desbetreffende vragen ant woordde Bevin, dat hij de mogelijk heid om de zaak voor te dragen aan de UNO ernstig overwogen had. „Natuurlijk schakel ik deze oplos sing niet uit, maar ik moet mij hierbij laten leiden door de onder vinding."' Verschillende kwesties welke de laatste tijd voor de vei ligheidsraad gebracht zijn, werden toch niet op definitieve en vreed zame wijze opgelost! Thomas Driberg (Labour) vroe^ aan Bevin of hij bereid was Sjabrir te ontmoeten, indien deze Engeland zou bezoeken. Hij wilde vervolgens van Bevin de verzekering hebben, „dat nu de oorlog in feite begonnen is, Engeland geen wapen of uitrus tingen meer zal leveren voor de Nederlandse troepen en ook geen Nederlandse troepen meer voor trai ning in Engeland zal toelaten". Mi nister Bevin antwoordde: „ik voel geen neiging bedreigingen van welke aard dan ook te uiten. Soetan Sjabrir is momenteel geen eerste minister en ik geen daarom geen en kel nut ontdekken in een ontmoe ting met hem. Wij werken op dit ogenblik aan een andere methode, die meer geëigend is, indien zy tenminste uitvoerbaar zal blijken. Ik zou er daarom in dit stadium niet veel voor voelen mij aan een be paalde beslissing welke de regering mij zou doen nemen te binden". Koningin weer naar het Loo terug De secretarie van H.M. de Ko ningin deelt ons mede. dat hare ma jesteit de Ruygenhoek weer heeft verlaten. Aanvankelijk lag het in de bedoeling van de koningin enkele weken aan zee door to brengen. Daar echter de zeelucht minder ge schikt voor haar bleek te zijn, is de koningin thans naar het Loo terug gekeerd. Weer correspondentie Na 8 Juli heeft zich weer enige correspondentie tussen de It. gou verneur-generaal en de regering der Republiek ontwikkeld. Op 15 Juli heeft de lt. gouverneur-generaal aan de minister-president van de Republiek twee documenten voor gelegd; één betrof de op te richten gendarmerie, thans „bijzondere po litie" genoemd, hot tweede de sta king dér vijandelijkheden. Het. antwoord van de Republiek valt weer terug In de onaanvaard bare stijl der stukken, ontvangen vóór 8 Juli. Het lijkt, oppervlakkig beschouwd, niet onredelijk, doch blijkt nauwkeuriger beschouwd, in wezen onbevredigend en met letter en geest van het bij Linggadjati overeengekomene in strijd. Wat de eerste Nederlandse eis betreft: De regering zocht een op lossing van het vraagstuk der bin nenlandse veiligheid, welke in over eenstemming met de grondwet, het handvest der UNO en Linggadjati recht doet wedervaren en erkent de uitoefening de facto van het gezag der Republiek over het haar toege wezen gebied. Een goede oplossing in deze geest Is noodzakelijk voor de opbouw der nieuwe rechtsorde voor de waar borg der fundamentele rechten van burgers, volksgroepen en volkeren volgens Linggadjati vereist voor economisch herstel en wederopbouw van Indonesië voor de terugkeer naar de ondernemingen en voor de vermindering der krijgsmacht. Het republikeinse tegenvoorstel miskent echter of laat ten hoog- X üil ste slechts ruimte voor een formele erkenning van deze verantwoorde lijkheid der Nederlandse regering, aangezien het elk gemeenschappe lijk optreden tot waarborging van orde en veiligheid verhindert. Zo zouden aan de Nederlandse rege ring en straks aan de federale re gering de machtsmiddelen onthou den blijven om haar rechtsplicht te vervullen. Het Nederlandse voorstel erken de, dat de zorg voor orde en veilig heid in eerste instantie de taak van de politie der staten is, het repu blikeinse tegenvoorstel wenst deze als de uitsluitende taak van de po litie der verschillende deelstaten te zien. Zo zou aan de Nederlandse re gering en, na de overgangstijd, aan de federale regering élke mogelijk heid ontnomen worden verantwoor delijkheid voor orde en veiligheid te dragen. Hierin openbaart zich de diepere oorzaak van het ge schil: de Nederlandse regering heeft te handhaven de haar ge durende dc overgangstijd toe komende en bij Linggadjati be vestigde souvereiniteit de republikeinse regering eist nu al souvereiniteit op, welke na de overgangstijd is toegedacht niet aan haar, doch aan de nog te vormen regering der Verenigde Staten van Indone sië. Het optreden der republiek op het gebied der buitenlandse betrekkin gen geeft van dit verkeerde inzicht ruimschoots blijk. Zie verder pag. 2 Morele nederlaag „Het regeringsbesluit is een morele nederlaag, welke wij allen hebben gejeden. De noodzaak om geweld te ge bruiken voelt het Nederlandse volk als een schade aan zijn ziel. Aan een toekomstig sa mengaan doet deze beslis sing in sterke mate afbreuk." Prof. Logemann tijdens Kamerdebat. Terwijl de Nederlandse troepen op Java en Sumatra over het geheel genomen snel doorstoten, biedt de T.R.I. bij de belangrijke plaatsen, Malang (Oost-Java) en Medan (Oost-kust van Sumatra) hevige tegen stand. Bü het belangrijke knooppunt van wegen Soekaboemi (Zuid-West- Java) is volgens Nedcrlandsche oorlogscorrespondenten de Republikeinse tegenstand definitief gebroken. Voor dc Republikeinen de stad ontruim den hebben zij het hoofdpostkantoor in de lucht laten vliegen cn de Chinese wijk in brand gestoken. De spoorweg bleef echter intact en kort na de aankomst der Nederlandse troepen reed de eerste Nederlandse trein de stad binnen. De ministers Jonkmann (Overzeese Gebiedsdelen) en Boetselaer van Oosterhout (Buitenlandse Zaken) begeven zich naar de Tweede Kamer, waar minister-president dr. L. J. M. Beel Dinsdagmiddag een regerings verklaring over Indonesië aflegde. In de plaats Arnhemia. bij Medan, zijn honderd woningen m brand ge stoken. Leden van het Volksleger hebben er flessen met vloeibare brandstof in geslingerd, aldus wordt van officiële Nederlandse zijde ge meld. De Republikeinen bieden hier zware tegenstand, volgens neutrale waarnemers. Drie dagen na het begin van de „politiële actie" voorspellen neutrale waarnemers in Batavia, dat de militaire ineenstorting van de Republiek binnen een week verwacht kan worden. Volgens berichten te Batavia is De regering heeft onlangs uit het Amerikaans koopvaardyschepen- surplus een drietal Victory-schepen aangekocht, die, verbouwd als troe pentransportschepen, onder de namen Grote Beer, Waterman en Zuider kruis. tussen Nederland en Indonesië zullen gaan varen. De Zuiderkruis vertrok op 11 Juni met 1500 soldaten (1400 minderen en 100 officieren en onderofficieren) van Rotterdam naar Tandjong Priok cn ls inmiddels daar aangekomen. Over deze eerste reis van de Zuiderkruis is enige deining ontstaan, doordat enige bladen brieven van opvarenden publl- ceeerden, waaruit bleek, dat de omstandigheden aan boord verre van ideaal moeten zyn geweest. rende de overtocht van- Aden naar Sabang. Op de Indische Oceaan woei een harde wind soms tot kracht 7 de zee was hoog en het schip ging geweldig te keer. Daar het bovendien gloeiend heet was, kan men zich voorstellen, dat de soldaten, door zeeziekte te beroerd om aan dek te komen, in de snik hete ruimen diep-ellendige dagen hebben beleefd. De Zuiderkruis is dus niet be paald een pleziervaarder en daar zij met haar zusterschepen Waterman en Grote Beer de tijd zal moeten uitdienen op de route Nederland— Indonesië, vragen wij ons af, of het niet mogelijk is, zodanige voorzie ningen te treffen, dat het verblijf aan boord'wat gerieflijker wordt. Men zou het maximum-aantal te vervoeren soldaten tot bijv. duizend kunnen beperken. Dit cijfer lijkt ons ruim genoeg. Wanneer men de min dere soldaten bovendien toestaat niet alleen op het voordek, maar ook op het achterdek te verblijven, wordt o.i. aan het probleem ruimte gebrek in niet onbelangrijke mate tegemoetgekomen. Voorts kan men het verblijf in de ruimen veraangenamen, door naast de normale luchtverversingsinstal latie nog enige zuig- en persfans bij te plaatsen voor het wegzuigen van bedorven en het invoeren van ver se. desnoods gekoelde lucht Het tekort aan drink- en waswa ter zou men kunnen ondervangen door extra-zoetwatertanks in te bouwen en wel zodanig, dat de sta biliteit gunstig wordt beïnvloed Onze briefschrijver hoorde een lid van de bemanning zeggen, dat de Zuiderkruis een „rot-schuit" was Ook wij kregen inzage van brie ven. aan boord van de Zuiderkruis geschreven, waarin een soldaat een uitvoerig relaas geeft van zijn erva ringen met dit troepenschip opge daan. Onze conclusie is, dat de Zui derkruis al even ongemakkelijk moet zijn als alle andere tot troe penschip verbouwde vrachtboten, die alreeds enige jaren in de vaart zijn. Hoe kan het anders. Wanneer voor het comfortabel vervoeren van 1100 mensen een 36.000 ton metend schip als de Nieuw Amsterdam nodig is, kan een ieder begrijpen, dat het sa menpakken van 1500 reizigers op een vrachtboot van even 7000 ton bruto tot minder prettige toestanden moet leiden. Onze briefschrijver van de Zui derkruis vertelt, dat in het ruim midscheeps de manschappen met vieren boven elkaar slapen en er tussen de kribben voldoende door loopruimte is. In het ruim ernaast echter, aldus zegt hij, kunnen ze d'r plezier op. want daar slapen ze met vijven boven elkaar en langs de kribben kan men bijna niet lopen. Over het eten heeft hij niets dan lof; alleen het brood was in het be gin wat te krap toegemeten. Dat men zich met zeewater moet wassen noemt hij een'groot ongerief, even als het behelpen aan dek. waar door de vele dekuitrustigen bijna geen vrije ruimte is. De toestand aan boord is het slechtst geweest gedu- om mee te varen. De zeeman doelde op de rankheid van het schip, ver oorzaakt door het feit. dat een Vic- tory-schip als de Zuiderkruis, ook al is het „volgeboekt" met soldaten, op geen stukken na aan zijn volle laadvermogen van ruim 10.000 ton komt. Op de Zuiderkruis heeft men dit bezwaar al enigszins willen on dervangen door het plaatsen van massiefbetonnen banken. Het mee nemen van meer zoet water als bal last zal de stabiliteit echter ook ten goede komen. Wy beseffen zeer wel,- dat deze voorzieningen, indien technisch uit voerbaar. veel geld zullen vergen. Wy menen echter, dat hierop niet gekeken mag worden als het er om gaat een gerieflijker overtocht te bereiden aan duizenden Nederland se soldaten, die opgeroepen worden twee jaren lang een uiterst moei lijke taak te verrichten in het slo pende Indische klimaat. Koelinstallatie haperde Over de klachten betreffende „Het Zuiderkruis", meldt men ons van officiële zijde: „Het Zuiderkruis" is een schip der z.g, „Victory-klasse". Schepen van deze klasse werden gedurende de laatste oorlog door de geallieer den gebruikt bij troepenverplaat singen in de Pacific. „Het Zuider kruis" is enige tijd geleden door de Nederlandse regering overgenomen. De Amerikaanse legerleiding ver voerde op dergelijke schepen per keer meer militairen, dan than3 ge schiedt bij de troepenzendingen naar Indonesië. De accomodatie werd in Nederland aanzienlijk ver beterd. Over het gehele schip is. in verband met het tropisch kli maat. een luchtkoelinstallatie aangebracht. Het vermoeden bestaat, dat deze installatie ge durende de laatste reis geha perd heeft. De mededeling, dat onze mili tairen moesten slapen op stro of hooi kan met de meeste stelligheid worden tegengesproken. De legersteden bestaan uit „Stan- dies" of hangmatten. Ook de officieren vinden een onderkomen in de ruimen. Gedurende de laatste reis onder vond „Het Zuiderkruis" veel hinder van het slechte weer in de Indische Oceaan door het intreden van de West-Moesson. Het onderzoek in deze kwestie duurt voort, zodat nadere gegevens tegemoet kunnen worden gezien- de val van Malang, het republi keinse bolwerk op Oost-Java, aanstaande, terwijl, naar ver luidt. de tangbeweging van de Nederlandse troepen van Sema- rang naar Djogjakarta snelle vorderingen maakt. Na de bezetting van de grootste plaatsen op Oost-Java, binnen 48 uur na de eerste amphibielanding, zijn de Nederlanders thans ten Zui den van Lawang in hevige gevech ten gewikkeld met de Republikei nen, die de toegang tot Malang wan hopig verdedigen. In Midden-Java is de tangbeweging van Semarang uit tenminste tot halverwege Djogja karta en Soerakarta gevorderd. Volgens het Republikeinse leger communiqué zijn vele burgers, on der wie enige Chinezen, gedood toen Nederlandse vliegtuigen de stad Ga- roet bombardeerden. Gebouwen in de stad werden vernield. Tevens werd gemeld, dat de plaats Soeme- dang 35 km. N.O. van Bandoeng, in brand stond, nadat Nederlandse een heden met vijftig tanks hier waren gepasseerd bij het oprukken naar Cheribon. Twee verklaringen Het officiële Nederlandse commu niqué en ook andere berichten, die Batavia bereiken, melden, dat de weerstand der Republikeinen niet zo groot is geweest als verwacht werd. ■Waarnemers hebben hiervoor twee verklaringen: 1. De Republikeinse troepen zijn te slecht uitgerust cn te onvoldoende georganiseerd om de aanval van een modern gemechaniseerd leger te weerstaan. 2. Daar zij er zich van bewust zijn de oprukkende Nederlanders niet te kunnen tegenhouden, iaten de Republikeinse troepen toe, dat de grote steden van Java bezet wor den en bieden zij slechts zoveel te genstand als nodig s om hun strijd krachten te verspreiden alvorens een volledige guerilla te beginnen. Hi«r- mee zouden zij de Nederlanders wellicht jaren kunnen bezig hou den, terwijl Nederland er econo misch door wordt uitgeput, totdat het instemt met buitenlandse be middeling. De komende weken zullen leren, welke verklaring de juiste is. Het centraal distributiekantoor deelt mede, dat gedurende het tijd vak van 24 Juli t.m. 9 Aug. a.s. de bonnen „Tabak H31" cn „Tabak H32" der tabakskaait elk recht ge ven op één rantsoen sigaretten of kerftabak. Bon „Tabak H35" van de gecombineerde kaart is aange wezen voor twee rantsoenen siga retten of kerftabak. Voorts zijn gedurende bovenge noemd tijdvak de bonnen „H 04 reserve". „H 07 reserve" cn „H 14 algemeen" van de bonkaarten voor voedingsmiddelen geldig voor het kopen van een ei per bon. In het comité ter huldiging van Sol. Kinsbergen ter gelegen heid van zijn 80ste verjaardag op Vrüdag 2.5 Juli. heeft zitting geno men de minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, dr. J. J. Gielen. Marijke, het jongste prinsesje, heeft een ernstige oog-operatie moeten ondergaan, doch is thans genezen thuis gekomen. Alet grote vreugde is zij daar door prinses Juliana, prins Bernhard en haar zusjes begroet. Nog geen guerilla De Nederlandse strijdkrachten hebben geheel Obst-Ja\a afgesne den, zo heeft lt. generaal Spoor vandaag meegedeeld. Aan het front van Soerabaja zfjn vier steden be zet en tevens vier steden op West- Java. Generaal Spoor deelde mee dat de Nederlanders gistermiddag de havenstad Cheribon hadden bezet. Tijdens zijn opmars langs de weg van Bandoeng door het West-Ja vaanse bergland heeft hot leger zich meester kunnen maken van dertigduizend ton rubber. De operatics op Java en Su matra zullen beperkt blijven. De gehele republiek zal niet worden bezet, aldus generaal Spoor. Er zijn geen tekenen, die er op wezen, dat zich een ^uerilla ontwikkelt, doch zuiverings- oDcrat.ies zouden wel noodzake lijk zyn. De operaties van Padang uit had den alleen ten doel de bezette zone uit te breiden terwille van de voed selvoorziening. Aan de rand van dc zone duurden de gevechten nog voort. Disciplinaire maatregelen zullen worden eenomen tegen de Neder landse vliegers, die een trein en enige voertuigen hebben beschoten. Generaal Spoor weigerde zich er over uit te laten, of de eenheden, die van Semarang naar het Zuiden oprukken Djogjakarta en Soera- ka»-*a -uilen gaan bezetten. Op Sumatra hebben drie colonnes bii de oliehaven van Palembang olievelden van de Shell en dc Stan dard Oil bezet, zonder dat ernstige tegenstand werd geboden. Republikeinse berichten, dat Ne derlandse vliegtuigen Indonesische steden bombarderen, zijn grove leu gens. verklaarde generaal Spoor. Er ziin alleen vliegvelden bescho ten. Hij beschreef de toestand in de bezette steden van West-Java als rustig. De bevolking is hulp vaardig. De commandant van Me dan had geen melding gemaakt van ernstige tegenstand. Doodstraf geëist tegen mensenjager Voor het bijzonder gerechtshof in 's Hertogenboscb stond terecht de 38-jarige Amsterdamse timmerman J. Groot, die vrijwillig dienst had genomen in het kontrolkommando van de zgnt zwarte politie uit Om men. Hij was opgeklommen tot „oberwachmann" en ontwikkelde als zodanig grote activiteit bij raz zia's in Tilburg. Almelo, Hengplo, Oldenzaal enz. Binnen negen maan den leverde hij 200 jonge mannen aan de Duitsers uit en trad daarbij zeer hardhandig op. Steeds had hij zyn pistool in handen en gebruikte hij termen als: „Ik za| schieten tot de damp uit je keel vliegt". De ad vocaat-fiscaal was van oorleel dat deze man in de maatschappij nio* meer thuis behoort en eiste de doodsjtraf. Utrechts student doet poging tot moord Gistermiddag vier uur was de 19- jarige student A. K. uit Utrecht in de huishoudschool te Sneek op be zoek om zijn verloofde mej. M. van der Z., die hem had afgeschreven, nogmaals te spreken. Op de mede deling van het meisje, dat zij de verloving toch wilde verbreken trok de joneeman een revolver en loste een schot op haar. dat door beide longen ging. Daarna schoot hij zichzelve dood. De toestand van het meisje is redelijk wel. W hebben de regerings- V V verklaring in de Twee de Kamer met alle aandacht gele zen, welke deze ernstige materie vereist. Wij stellen voorop, dat wij haar, evenals de radiorede van mi nister Beel van Zondagavond, waar dig van toon en duidelijk van in houd vinden. Z\j is het werk van eerlijke mensen, die voor zichzelf van de juistheid van hun stand punt en hun handelwijze overtuigd zyn. Deze mensen te beschuldigen van het voeren van „een koloniale oorlog" is een aparte leugen. Nieuwe gezichtspunten heeft do regeringsverklaring niet geopend; wy hadden dit ook niet verwacht. Zij heeft ons niet duidelijk gemaakt, wat de reden is, dat dc Kamer nu pas byeen is geroepen, d.w.z. nu het onherroepelijke is geschied. Wy ble ven bij onze in onze beschouwing van Zaterdagavond uitgedrukte op vatting. dat de geest van ons democratisch staatsbestel een be slissing van de Volksvertegenwoor diging had geëist, ook al twyfclen wij er niet aan, dat de regering formeel volkomen ln haar recht staat. Dit ls trouwens een probleem, dat ons en misschien ook velen on zer lezers, die de laatste dagen in een ernstig gewetensconflict zyn verwikkeld geraakt bovenal bezighoudt. Is onze regering mis schien niet al te formalistisch ge weest? Tenslotte is onze minister van overzeese gebiedsdelen een emi nent jurist en voor juristen heeft een formule een eigen waarde. Wh vinden dit formeel juridische b v. al dadelijk terug in dc (ook politiek overigens wel) begrypelykc hard nekkigheid, waarmee de regering het gebruik van de term oorlog vermijdt cn aan die van politio neel optreden vasthoudt. Wij erkennen gaarne, dat een oorlog al leen mogclyk is tussen twee soeve reine staten, maar wy kunnen aan de andere kant het soort van ge wold. dat op hot ogenblik in Indo nesië wordt toegepast, voor ons ge voel en ons verstand heel moeilyk meer onder de onschuldige naam politioneel optreden vatten. Dit geeft ons een ongezochte overgang naar het volgende. De le zing van de regeringsverklaring heeft ons nog weer eens bevestigd, dat de kern van het geschil, dat tot de militaire actie heeft geleid, is ge legen in het begrip soevereini teit. Onze regering beroept zich op haar soevereine rechten cn plichten, zy verwijt de rege ring van de Republiek, dat deze zich een soevereiniteit heeft willen aanmatigen, die haar rechtens niet toekwam. Ook in dit geval zijn wij weer overtuigd, dat onze regering juridisch sterk staat. En tóch z\jn wij niet bevredigd. Want wy- zijn er nu* eenmaal van overtuigd, dat als men ooit tot een betere verhouding tussen volkeren en staten wil komen dit tot dusver gegolden hebbende begrip der vol strekte soevereiniteit van iedero staat zal moeten worden losgelaten. Onverschillig of men een regionale (Benelux) of een continentale (Ver enigde Staten van Europa) dan wel een wereldorganisatie (Verenigde Naties) voor wenselijk en mogelijk houdt, zal Tnen een inperking van de soevereiniteit van ieder lid van zo'n organisatie hebben te aan- vaarden. Laten wjj het maar duide lyk zeggen: wie progressief wil denken, moet de volstrekte soeve reiniteit als een verouderd begrip beschouwen. Wjj weten heus wel, dat het zover nog niet is c n wie illusies mocht hebben, die denke maar eens aan de Sow jet-Unie en haar gebruiken van het recht van veto, maar dat lieemt niet weg, dat het naar onze mening die kant op moet. Bovendien menen wy, dat de kleinere en zwakkere staten hier het voorbeeld moeten geven, wij denken realistisch ge noeg om niet te weten, dat de groto mogendheden nog moeilijker tot deze zelfoverwinning kunnen ko men. Daarom vinden wy het zo tra gisch, dat een kleine staat als Ne derland met een grote traditie in de stryd voor een betere wereldorde en een jonge staat, die geboren is in een na-oorlogse wereld en waar van men dus zou kunnen hopen, dat hij niet belast was met het voor oorlogse soevereiniteitsbegrip, nu warempel weer slaags raken (in de letterlijke zin van het woord!) over die soevereiniteit, waarvan de een niet wil loslaten en de ander het volle pond, dat hem niet eens toe komt, wil hebben. En ziet, nu kunnen wij verklaren, dat het zo gelopen is, wij begrijpen de verantwoordelijkheid, die rege ring en onderhandelaars te dragen hebben gehad, wy kunnen ons best voorstellen, dat hun geduld is uitge put geraakt, wij twijfelen er niet aan, dat de meerderheid van de Ka mers en van het Nederlandse volk zich achter de politiek van de re gering zullen plaatsen of hebben geplaatst en tochhebben wij het gevoel, dat wij te kort geschoten zijn al heeft ons land ook nog zo zeer, wat tot dus ver recht was, aan zijn zijde. Wij hebben behoefte dit eerlijk uit te spreken. Wy zyn er trouwens vast van overtuigd, dat de over grote meerderheid met dit gevoel van onbehagen heeft te worstelen. Alleen de die-hards van rechts en van links behoeven over dit pro bleem niet na tc denken. En wanneer wy horen, dat in het buitenland stemmen van teleurstel ling zich doen horen, dan komt het ock daar voort uit de omstandig heid, dat men vindt, dat wy te kort zyn geschoten, dat men blijkbaar van ons meer had verwacht. Warm Weersverwachting van De Bilt, geldig tot Vrijdagavond. Windstille nacht met plaatse- lijk nevel of mist. Morgen over- i dag over het algemeen zonnig weervrijwel nergens buienvor- jj ming. Temperatuur vooral in het* Zuiden en Oosten van het fond ij oplopend tot hoge waarden. Aan ji de kust tijdelijk zeewind, overi- h nerts weinig wind.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1947 | | pagina 1