DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Seniorenconvent vroeg nooit uitspraak over geweld Modjokerto, Singorsari door T.RJ. heroverd Spiegel der wereld Politie-actie in Indonesië betekent oorlog" Bereiden de Republikeinen guerilla voor? Regering wil vrede Kamer achter de regering „Kerk en Vrede" protesteert Nog hevige gevechten in straten van Cheribon, meldt Djogja China biedt aan te bemiddelen T-brigade 20 km teruggeworpen? Joodse refugé's naar Frankrijk Twee negerjongens gevonnist „Bestudeer eerst beste methode..." Gironummer 510330 Bank: R'damsche Bank Postbus 9 Abonnementsprijs: 031 per week of 4.— per kwartaal Losse nummers 10 cL UITGAVE VAN DE STICHTING HET PAROOL' Vrijdag 25 Juli 1947 Nr. 703 6e Jaargang Red. en Adm.: Snouckaertlaan 7, Amersfoort Telef. redactie 4291 Telef. administratie 6235 Directeur-Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDER Minister Jonkman stelde vast: Uitspraak van derden in strijd met Grondwet en Linggadjati Gistermiddag heeft minister Jonkman de Kamerleden beantwoord, die gisteravond het woord voerden over do Indonsische kwestie. Hfj wenste de zaak uit zes oogpunten te bezien: 1. De actie als zodanig; 2. de aard der actie; 3. de redenen welke tot de actie moesten leiden; 4. de omvang der actie; 5. de mogelijke gevolgen; 6. hoe hieraan een einde moet ko men. Allereerst richtte hij zich tot hen, die van oordeel zijn, dat de actie nooit had moeten worden ondernomen. Reeds weken geleden was het uit communique s verstaanbaar dat men stond voor het uiterste middel. In het seniorenconvent is dat eveneens duidelijk verklaard. Er is nooit ge poogd een uitspraak te krügen over het niet toelaatbaro van toepassing van het uiterste middel. cederen der regering, de vele con cessies en z.i. had door een onpar tijdige derde een uitspraak gedaan kunnen worden. Het ultimatief op treden was volgens de minister noodzakelijk, omdat men niet ein deloos bezig kon blijven. Bij het bezoek van de minister-president en spr. aan Indonesië heeft men niet verzuimd de regering der Republiek mededeling te doen van de moge lijkheid van toepassing van het uiterste middel. De concessies be oogden tenslotte niet meer dan te rugkeer tot Linggadjati. Enige afgevaardigden hebben het odium op zich geladen dat zij het feit zich hebben laten voltrekken om thans er op los tc branden. De heer De Groot en de zijnen hebben verzuimd tijdig een uitspraak uit te lokken. In de Republiek is daardoor de indruk gewekt, dat het nog niet zo ernstig was als het was. De regering deelt dc afschuw der afgevaardigden voor de oorlog, uaaraan de actie doet denken. Een tweede groep afgevaardig den stelt zich op het standpunt, dat de actie al eerder had moeten wor den ingezet. De regering kan te recht betogen, dat zij tot het uiter ste ogenblik heeft gewacht met het toepassen van het uiterste mid del. Drs. Nederhorst heeft bezwaar gemaakt tegen het ultimatief pro- Ongewenste belangstelling V WITSERLAND ^en Zweden zijn de enige staten van Europa, die nog altijd vasthou- L clen aan de be«*"ip- k IA pen neutraliteit en ppfe-K neutraliteitspoli- wEGjarajjH tiek, zoals ook Ne- SL# derland die tot 10 CBa bbmB Mei 1910 heeft ge kend. Zelfs hun toetred.ng tot de Verenigde Naties is' geschied onder voorbehoud van hun traditionele neutraliteit, een situatie, die in wezen, absurd moet heten. Belde staten waren op de tweede Conferentie van Parijs ver tegenwoordigd, maar het was wel duidelijk, dat men in Bern zowel als in Stockholm een gevoel van onbe hagen niet kon kwijtraken, toen men deze stap deed. Deze angstvallige neutraliteit komt in een tijd als deze. geloven wij, het aanzien van beide staten in de wereld niet ten goede, al mogen wij Nederlanders, die ons in de jaren dertig niet anders hebben gedragen, zeker niet de eerste zijn, om op deze houding critiek ta oefe nen. Zweden moet intussen ervaren, dat zijn neutraliteitspolitiek het al lerminst vrijwaart tegen aanvallen van buiten. Waren het een half jaar.geleden, toen Zweden zijn han delsverdrag mot de Sowjet-Unie sloot en aan dit land een crediet van een mililard kronen verleende, de Amerikanen, die Zweden ervan beschuldigden, dat het de Russische oorlogsindustrie steunde, thans zijn de bordjes verhangen en hebben de Russen de activiteit van hun pro paganda- en intimideermachine op Zweden gericht. Dit is begonnen, toen de opper bevelhebber van het Zweedse leger, generaal Jung, zijn plan voor de de fensie van Zweden aan regering en parlement voorlegde. Op hetzelfde ogenblik beschuldigde de Rusissche pers de Zweden ervan, dat zij bezig waren ,,een oorlogspsychose in het leven te roepen". Sindsdien zyn de aanvallen regelmatig doorgegaan niet alleen, maar is de toon ervan aanzienlijk verscherpt, vooral van het ogenblik af. dat de Zweedse re gering de uitnodiging voor de twee de Parijse Conferentie accepteerde. F) E beschuldigingen, die de Rus- sische pers en de radio de Zweden naar het hoofd gooien, ko men natuurlijk altijd weer hierop neer. dat de regering in Stockholm bezig is met zich in het Westers blok te laten inlijven. Zelfs de kans, dat in Zweden meer Amerikaanse boeken zullen worden ingevoerd, wordt uitgelegd als een bewijs voor de groeiende macht van het dollar- kapitalisme. Dezer dagen meldde het pers agentschap Tass. dat Washington druk bezig was om de drie Scandi navische landen in een tegen de Sowjet-Unie gericht blok te ver enigen. Tegelijk dementeerde de Deense minister Rasmussen een be richt van hetzelfde persagentschap, dat dc V.S. een nieuw verdrag over Groenland als voorwaarde zouden hebben gesteld voor het verlenen van het door Denemarken gevraag de crediet van 50 millioen dollar. De Zweden zijn verder bijzonder onaangenaam getroffen door de bruuske wijze, waarop de Russen op hun vraag, of een beleefdheids- visite van een Zweeds vlooteskader aan een Oostzeehaven dc Russen yelgovallig zou zijn, met „niet in het minst" hebben geant- Nvoord. De Zweden hadden dit juist gedaan, nadat een groot Ameri kaans eskader de Scandinavische wateren had bezocht, dus echt met de goede bedoeling hun neutraliteit nog weer eens te onderstrepen. Een feit is, dat de Sowjet-Unie bezig is met het voeren van een ze nuwenoorlog tegen de Scandinavi sche staten in het algemeen en te gen Zweden in het bijzonder. Hoe veel succes zij hiermee zullen heb ben, valt nog te bezien, maar dat de Zweden het niet aangenaam vinden om zo in het middelpunt van de Russische belangstelling te staan, is zeker. In strijd met de grondwet De door drs. Nederhorst be doelde uitspraak van een on partijdige derde zou overigens in strijd met de Grondwet en met Linggadjati zelf geweest zijn. Minister Jonkman erkende onze morele nederlaag, de oud „Stuw"- mensen, waartoe hij behoort, hebben aan die morele nederlaag bijgedra gen. De aard der actie besprekend merkte hij op, dat men niet politiek iets wenst op te leggen, slechts wil men de voorwaarden scheppen voor het economisch herstel en de econo mische wederopbouw. Spr. wijst erop, dat botsingen van enige betekenis zich niet hebben voorgedaan en dat er niets is ge beurd dat wijst op een volksoorlog. Ten aanzien van het optreden der luchtmacht tegen de luchtmacht der Indonesiërs merkt rhinister Jonkman op, dat het ging tegen Ja panse vliegtuigen, door Japanse piloten bemand, of door Indonesiërs, welke door Japanners zijn opgeleid. Het gaat hier niet om oor- logswil. maar om vredeswil. Alle afgevaardigden zyn over tuigd van de vredeswil der re gering, allen verwerpen de ge dachte aan oorlog, behalve de heer De Gi-oot en de zynen. De minister betoogt vervolgens, dat dit geen oorlóg is! By herhaling is er bij de lt. gouv.-gen. op gewe zen. dat de actie zo beperkt moge lijk moet blyven. Als het waar is, dat republikeinse ministers bewaakt zijn door een officier, die in opspraak zou zyn gekomen, dan betreurt spr. dit. Vervolgens kwam de minister te rug op de redenen, die tot de actie hebben geleid. De eisen, welke aan de republiek werden gesteld, als terugtrekking tot 10 km van de de marcatielijn, waren volstrekt rede lijk. Er werd niet meer gevraagd dan een bevel tot stopzetting der vij andelijkheden, omdat de Nederland se regering wel inzag, dat niet ver langd kon worden, dat het laatste schot gevallen zou zijn. De minister merkte op. dat, toen de termijn reeds verstreken was, Sjarifoeddin door een radiorede ge tracht heeft invloed op de gang van zaken uit e oefenen. Daarop kon de regering niet meer in gaan. om dat zij dan afstand gedaan zou heb ben van haar verantwoordelijkheid. Goede diensten „Goede diensten zijn ons door de Amerikaanse en Britse regering herhaaldelijk ten deel gevallen. Dat is zeer gewaardeerd, omdat we niet tot het uiterste middel wilden over gaan, als er nog een ander middel bestond," aldus getuigde de minis ter. De consul-generaal van China en Frankrijk hebben de republiek nog geadviseerd de Nederlandse voorstellen te aanvaarden. Communistische motie verworpen De Tweede Kamer heeft zich gisteren in grote meerderheid (79 tegen 9 stemmen) achter de regering geschaard. Na de rede van minister Jonkman diende f,e heer De Groot (CPN) de volgende motie in: De Kamer, overwegende, dal 's lands belang onveranderd de oplossing van het conflict in In donesië langs vreedzame weg vor dert, verklaart zich niet te kun nen verenigen met het besluit der regering tot het gebruikmaken van de militaire macht in Indone sië, verzoekt de regering zonder verwijl opdracht te geven tot het staken der vijandelijkheden en het hervatten van de onderhande lingen met de Republiek Indone sië, en gaat over tot de orde van de dag. Eén voor één verklaarden spre kers vc.r, de andere fracties zich legen deze motie. Drs. Nederhorst (P.v.d.A.), de enige spreker van deze partij, die Woensdag zich tegen de politionele actie in Indonesië had verklaard, gaf toch zijn stem niet aan de communistische motie, om dat hij, ondanks wat cr nu in Indo nesië gebeurt, in de vredeswil der regering blijft geloven. Overigens kan niet worden ont kend. dat in het debat de regering cn haar medestanders het sterkst voor de dag kwamen. De commu nisten bleken zich niet tot een op positie in grote stijl te kunnen op werken. Het laatste aanbod van goede diensten had niet meer de bedoeling een actie te voorkomen. Spreker lichtte verder toe. dat de bezetting van Knan en Modjokerto ondeugdelijk zyn om te bewjjzen. dat van Neder landse zijde het bestand ge schonden zou zijn. De kwestie-Kruls-Helfrieh is naar sprekers oordeel in de Tweede Ka mer al afgedaan, op de actie van het comité Handhaving-Rykseen- heid meende hy niet verder te be hoeven in te gaan. Ten aanzien van de omvang der actie merkte hy op, dat deze be perkt is in middelen, territoir en duur. Verder kon hij er niet op in gaan. Gevolgen der actie Wat de gevolgen der actie be treft: de regering tilt die zwaarder dan wat er gebeurd zou zijn zonder actie. De regering doet een beroep op haar volgelingen en op de oppo sitie te linker en t rechter zyde opdat niet het wantrouwen der Re publiek wordt gehandhaafd en ver sterkt, ook naar de bedoeling der actie. De actie zal zo spoedig mo gelijk moeten worden gevolgd door overleg met de republi keinse regering en die van an dere deelstaten. Het zal ook nodig zyn zo spoedig mogelyk met andere bevolkingsgroepen te overleggen. De regering is bereid opnieuw naar overeen stemming te streven en zy is ook gaarne bereid in het ver volg, indien nodig, van goede diensten gebruik te maken. Tenslotte verklaarde hy, dat de regering nog steeds van vredeswil bezield is en dat zij meent, dat de actie zo beperkt mogelijk moet blij ven. Zij hoopt, dat net leed dat de actie brengt, met Gods hulp zo be perkt mogelijk moge z\jn. 99 Het hoofdbestuur van „Kerk en Vrede" heeft zich in een telegram tot de regering gewend, waarin het zijn teleurstelling heeft uitgespro ken over het politionele optreden in Indonesië. Een afschrift van het telegram heeft het aan zeven ver schillende Nederlandse kerkgenoot schappen togezonden. In het telegram wordt het poli tionele optreden gekwalificeerd als een feitelijke oorlog tussen Neder land en Indonesië, die „vanwege zijn onchristelijk en onzedelijk ka rakter moet worden afgewezen." „Kerk en Vrede'" dringt er op aan opnieuw het overleg met de Republiek voort te zetten of. zo dit onmogelijk is, de weg van arbitrage of bemiddeling in tc slaan. In de brief aan de zeven kerk genootschappen verzoekt het be stuur „tot volk en regering het woord te spreken dat van Godswe ge op dit ogenblik gesproken moet worden," nadat het deze genoot schappen de vraag heeft voorge legd of het niet tot hun taak be hoort „volk en regering in de naam van Jezus Christus een halt toe te roepen op de heilloze weg van het militair geweld," Ook vrouwen Het dagelijks bestuur van de Ne derlandse Vrouwen Beweging pro testeert in een oproep, gericht tofc de vrouwen en mannen van Neder land, tegen „de schending van de vrede in Indonesië". De beweging besluit haar oproep met een eis tot onmiddellijke stopzetting der vijan delijkheden. En jongeren Het bestuur van de Algemene Jongeren Vredes Actie maakt be kend, dat het gewapend optreden van Nederlandse militaire strijd krachten tegen Indonesië ten stellig ste afkeurt. Het roept jongeren zo wel als ouderen toe zich van hun verantwoordelijkheid, goedkeuring en uitvoering in deze zaak ten vol le bewust te zijn. Het wil de aandacht vestigen op zuiver menselijk gedrag tegenover individu en maatschappij in tegen stelling tot gewelddadig optreden al of niet onder camouflage van politioneel optreden dat uit omstan digheden zou voortvloeien. Het geeft iedereen in overweging dat dergelijk optreden slechts een kringloop van haat. wraak en ge weld opwekt. Prot.-Chr. uit P. v. d. A. vergaderen Het hoofdbestuur van de protes tants-christelijke werkgemeenschap in de Party van de Arbeid, belegt Zaterdag 2 Augustus 's middags om 2 uur te Utrecht in gebouw „Leeuwenbergh" een landelijke ver gadering, waar de Indonesische kwestie zal worden behandeld. DEMOCRATIEËN HEBBEN GEEN BEHOEFTE aan pom peuze figuren als hun leiders, geen generaals die na hun neder lagen in het veld in de politiek gaan, geen geüniformde blaaskaken, geen politici met leeuwenmanen of andere indrukwekkende uiter lijkheden. Bijna alle democratische staatslieden van thans zijn ge wone mensen, die er uitzien als wij allen. Zo ook beeldde de maket van het nationale monument van Abraham Lincoln te Washington, eenmaal als president van de Vereenigde Staten de grote bestrij der van de slavernij uit: een eenvoudig manklein van stukin een veel te grote-zetel, voor zijn postuur, maar met een helder voor hoofd en een blik die zijn wereld beheerst. Naar A. F. P. meldt is te Batavia officieel het Republikeinse legerbericht bevestigd, waarin wordt meegedeeld, dat de T.R.I. Modjokerto en Singorsari heeft heroverd. De Nederlanders heb ben Malang en Poerwakarta (West-Java) bezet. Volgens Repu blikeinse berichten wordt in de straten van Cheribon, waarheen de Nederlanders met vijftig tanks zouden zijn opgerukt, nog hevig gevochten. De T.R.I. zou snelle vorderingen in de richting van Semarang maken. Dat de Nederlanders het verlies van Modjokerto en Singorsai heb ben toegegeven wordt alleen nog door het Franse persbureau A.F P. gemeld. Eerder werd de herovering gemeld in het door Reuter doorge geven Republikeinse legerbericht. In dit zelfde bericht wordt meege deeld, dat de Republikeinse troepen snelle vorderingen maken in de richting van Semarang. Een Xneta-telegram meldde reeds dat „oproerige elementen" van nacht in Modjokerto hebben ge tracht de rust te verstoren. De op zet was. volgens dit bericht, volko men mislukt. „De stad is thans zeer rustig. Als voorzorgsmaatregel is de burgerij verzocht binnenshuis te blijven. In de stad wordt gepatrouilleerd." Antara bericht dat de Neder landse aanvalsspits naar DJog- jakarta (T.-brigade) twintig ki lometer teruggeworpen is. Sa- latiga cn Toenjang zijn volgens Antara door de T.R.I. heroverd. Volgens een bericht van Radio- Batavia hebben de Indonesiërs de vorming van „zelfmoord-corpsen" aangekondigd. De corpsen staan on der opperbevel van een bekend Re publikeins militaire leider, die de rang van generaal-majoor in het Republikeinse leger bekleedt. Sjahrir bij Nehroe Sjarifoeddin heeft zich door mid del van de-radio tot de Australische consul-generaal te Batavia gewend met het officiële verzoek de verte genwoordiging van de Republiek op zich te nemen te Batavia, teneinde het diplomatiek contact met neu trale naties te vergemakkelijken, nu tengevolge van de militaire ope raties het contact met Batavia en de buitenwereld onmogelijk is ge worden. Soekarno deed per radio een be roep op Truman en op het Ameri kaanse volk om al het mogelijke te doen om de oorlog in Indonesië te doen beëindigen. Soekarno zeide, dat, hoewel Engeland bemiddeling in het Indonesische conflict heeft aangeboden, andere grote mogend heden nodig 'zijn, zoals de Verenig de Staten, om het Britse aanbod Do Chinese minister van bui tenlandse zaken heeft officieel bekend gemaakt, dat hjj de Chi nese consul-generaal te Batavia instructie heeft gegeven om oen bemiddeling te beproeven in het Indonesische conflict, meldt A.F.P. Het communiqué, dat deze be kendmaking bevat, meldt voorts, dat de Chinese consul-generaal te Batavia gepoogd heeft de hervatting van de vijandelijkheden te voorko men en dat hem, toen de strijd een maal was uitgebroken, instructie is gegeven om pogingen te onderne men ter voorkoming van het ver ergeren der situatie. Sjahrir. die thans in Calcutta is. heeft gezegd dat. als Engeland wil bemiddelen, het ogenblik daarvoor gekomen is. Als de Veiligheidsraad der UNO snel zou interveniëren, zou de op lossing van het probleem niet zo moeilijk zijn. Van Klef fens sprak met Marshall Mr. Van Kleffens, de nieuwe Ne derlandse ambassadeur in de Ver enigde Staten, heeft gisteren een onderhoud van drie kwartier gehad met Marshall, de Amerikaanse mi nister van buitenlandse zaken. Het onderhoud heeft gelopen over de situatie in Indonesië en over het plan-Marshall, welke punten zeer in het algemeen aangeroerd zrjn, aldus verklaarde mr. Van Kleffens, volgens A.F.P. door de Nederlanders te doen aan nemen. Pandit Nehroe heeft kort na Sjahrir's aankomst in New Delhi een onderhoud met hem gehad. Na dit onderhoud zei Nehroe: „De onverwachte aanval van de Nederlanders in Indonesia is een verbluffende gebeurtenis, die de nieuwe geest van Azië niet zal tolereren." Tegenover correspondenten ver klaarde Nehroe: „Geen Europese natie heeft, onder welke omstandig heden ook, haar leger in Azië te gebruiken." Bij een godsdienstige bijeenkomst, die gisteren te New Delhi werd ge houden, liet Gandhi zich als volgt uit: „Alle Aziatische naties houden het oog op India gericht voor hulp in haar ontwikkeling naar onaf hankelijkheid." Voor zijn vertrek naar New Delhi heeft Sjahrir te Calcutta de hulp verzocht van een Internationale bri gade naar het model van de brigade, die in 1934 panje heeft geholpen. USA op zoek naar zekere activiteit Naar aanleiding van verklarin gen. die de naar de U.S.A. gevluch te Joegoslavische diplomaat Zorkin in een besloten vergadering van de congrescommissie voor on-Ameri- kaanse activiteit heeft afgelegd heeft de voorzitter medegedeeld, dat de commissie een uitvoerig on- dpr7.oek zal Instellen naar de acti viteit. die door de communistische staten van rwt-Europa in de USA wordt ontplooid. Stand Swlnton, A.P.-correspon- dent to Batavia, seinde vannacht: Het modern uitgeruste Neder landse leger had de strijd op Java vanavond op de kaart gewonnen, maar in de bergen en kampongs waren er steeds meer tekenen die erop wezen, dat er een guerilla zou kunnen beginnen, waarin sluip schutters en bamboe-speren even belangrijk zouden kunnen zijn als tanks en vliegtuigen dat In do af gelopen weken bleken te zijn. Een goedingclichte Republikein heeft vanavond in een clandestien onderhoud gezegd, dat de Indo nesische troepen opdracht hadden niet hun krachten te verspillen in een vruchteloze poging Cvi de Nederlandse pantser troepen cn infanterie tegen te houden. Zij hebben instructies gekregen zoveel mogelijk bezittingen te ver nielen om zich daarna voor het voe ren van een guerilla terug te trek ken, zei hij. Hoewel er in Batavia door de Ne derlanders scherp werd gesurveil leerd, begonnen talrijke Republikei nen in het geheim samen te komen om de stryd tegen de Nederlanders voor te bereiden. Uw correspondent heeft tijdens de afgelopen drie avon den drie van dergelijke bijeenkom sten bijgewoond* Uit frontberichten blijkt, dat de Nederlanders, behalve in hun tref fen met de felle Atjehcrs op Noord- Sumatra weinig tegenstand ontmoet hebben. Uit deze berichten blijkt ook dat de troepen uit Nederland dc inheemsen goed behandeld heb ben en in de meeste dorpen niet slecht ontvangen werden. Of het Nederlands-Oost-Indische leger, dat vele Euraziërs cn inheemse huur lingen omvat, zich even goed gedra gen heeft is nog niet bekend. Weinig contact Volgens betrouwbare woorvoer- ders die uit de frontgebieden terug komen werd slechts zelden contact met het Republikeinse leger ge maakt ondanks do grootspraak van Djokjakarta over felle botsingen. Dikwijls vinden de Nederlandse troepen tientallen weggeworpen paren schoenen aan dc kant van de weg een teken dat de Indonesiërs hun uniform hadden afgelegd om zich in de kampongs en op rijstvel den schuil te houden. Generaal Spoor heeft verklaard dat er niet veel wapens buit ge maakt werden waarmee hij te kennen gaf dat dc mogelijkheid van een guerilla blijft bestaan. Er was goede reden om te gelo ven. dat de Nederlandse militaire doelen vrijwel bereikt waren en dat offensieve actie misschien spoedig zou eindigen. Indonesische zegslie den geloofden, dat de kans bestaat dat Djogjakarta niet ingenomen zal worden maar dat do Nederlanders door politieke middelen Java zullen willen verdelen in West-Javaanse (Soendanese) en Oost-Javaanse sta- Dat huwelijk ging niet door De Duitse juffrouw Elise Wer ner had kans gezien ongemerkt de grens over te slippen om een huwelijk aan te gaan met haar aangebedene uit Amsterdam met wie zij waarschijnlijk tijdens de bezetting had kennis gemaakt. En passant bracht zij een bezoek aan een familielid te Ede, waar ze echter het slachtoffer werd van de speurzin der j olitie. Daar de juffrouw bekende dat ze te Winterswijk over de grens was egaan werd zij op transport naar deze plaats gesteld en inge sloten. „Es war so schön gewe- sen". Maar nu zal de juffrouw de gebruikelijke weg terug moe ten gaan naar de Heimat, in af wachting van betere tijden. Voorstel van Ramadier Paul Ramadier, de Franse pre mier, heeft te kennen gegeven, dat Frankrijk wel geneigd is om de 4500 landverhuizers. die Groot- Bnttannië terug zal brengen, blij vend op te nemen. „De landverhuizers mogen zich, indien zij dit wensen, voorlopig in Frankrijk vestigen. Wij weten niet of de landverhuizers van boord wil len gaan en welke maatregelen er getroffen moeten worden, dit hangt hoofdzakelijk van de wens der refu- gié's zelf af." Ramadier voegde er aan toe, dat er geen enkele formele overeen komst inzake het landverhuizers probleem tussen Engeland en Frankrijk bestond, doch dat hier alleen de internationale overeenkom sten geldend waren. Op de vraag of de kwestie van de Joodse refugió's met eigenlijk voor de UNO gebracht zou moeten worden, antwoordde hij, dat hier het gehele probleem van de verplaatste personen, niet alleen besproken doch ook beslist zou moeten worden. „Het is werkelijk beklagenswaar dig, dat deze verplaatste personen, waarvan het grootste gedeelte 7 jaar in nazi-kampen geïnterneerd ls geweest, nog steeds op zoek zijn naar een toevluchtsoord". Mijnramp in Illinois In de kolenmijn „Old Ben" te West-Frankfort (Illinois, U.S.A.) is na een ontploffing brand uitge broken. Van de meer dan vijfhon derd mijnwerkers die onder de grond waren zyn er 28 in het vuur omgekomen. Vijf gewonde mijnwer kers zijn er slecht aan toe. De laatste woorden van de inge sloten mijnwerkers werden gister avond naar oven getelefoneerd. Zij meldden, dat zij door het vuur waren ingesloten. Te Herford in Duitsland is een brandbom in het hoofdkwartier van de Britse voorlichtingsdienst ge plaatst. ten. Na de beëindiging der vijande lijkheden zouden de Nederlanders misschien trachten dit langs vreed zame weg te bereiken, zo redeneer den dc Indonesiërs. Republikeinen zeggen echter, dat de Indonesische leiders, afgezien van een paar collaborateurs of op portunisten. de strijd niet zullen op geven. Zy zijn er van overtuigd, dat de guerilla vooral op Sumatra zal voortduren. Dc Nederlanders geloven hierin niet. De snelle opmars heeft hun de overtuiging geschonken dat slechts een minderheid de Republiek steun de. De eerstkomende dagen zullen het leren. Twee negerjongens, James Lewis (vijftien jaar oud) en Charles Tru- dell (zestien jaar oud) hebben Woensdag 23 Juli te Woodvillc. Mis sissippi «U.S.A.), de doodstraf door middel van de electrische stoel on dergaan. De jongens hadden hun werkge ver. een blanke, met vuurwapens gedood, Dit geschiedde achttien maanden geleden, toen beiden veer tien jaar oud waren. In Januari 1947 werd het dood vonnis over hen uitgesproken. Het hooggerechtshof wilde geen beroep toelaten en Dinsdagavond heeft de gouverneur alle verzoeken om het doodvonnis te wijzigen verworpen. Nader wordt nog gemeld, dat Tru- dell het eerst geëxecuteerd is, „om dat hij het dodelijke schot niet ge lost heeft". Vijftig blanken wachtten buiten de gevangenis, negers was gezegd, uit de buurt te blijven. Buitenlandse spionnen in Zweden gearresteerd Id Zweden zijn vier „vreemdelin gen" wegens spionnago „van deli cate aard" gearresteerd. Do recht zaak tegen deze vreemdelingen, wief spionnage-activitcit niet togen Zweden gericht was, zal met goslo- ten deuren behandeld worden, al dus het politiecommuniquó. liet Zweedse avondblad „Ex pressen" verklaarde naar aanlei ding van deze arrestaties, dat de vier vreemdelingen Estlanders zijn, die reeds enige tijd in Zweden ver bleven. Zij zouden daar een Est- laodse regering-in-ballingschap heb ben gesticht, dio in contact zou staan mei een anti-Russische on dergrondse beweging in Estland. Tevons zou deze regering-in-bal lingschap een blad „Oma Maa", ge naamd, hebben uitgegeven. Nederlandse delegatie geeft haar mening Do Nederlandse delegatie te Pa-» rjjs is van opvatting, dat de con ferentie van 16 landen eerst de bes te methode moet bestuderen voor een maximaal gebruik van de hui dige capaciteit van do industriële en agrarische productie van Euro pa en later pas over moet gaan tot een bespreking van do geschikte middelen om deze productie te ont wikkelen. De Nederlandse delega tie, aldus A.F.P., is van mening, dat een overeenkomst tussen de verschillende delegaties gemakke lijker is tc bereiken, indien de twee vraagstukken op deze wijze ge scheiden gehouden worden, terwijl Frankrijk en Groot-Brittannië ze tegelijkertijd zouden willen bespre-» ken. Wat het vraagstuk Duitsland be treft, dit wil de Nederlandse dele gatie slechts behandelen in het al gemeen Europese kader. Opge merkt wordt, dat de Duitse indu striële productie nog niet het peil bereikt heeft, dat door het verdrag van Potsdam werd toegestaan. De Duitse industrie zou zo spoedig mo gelijk dit peil moeten bereiken ten einde het economisch herstel van Europa tc stimuleren. Tenslotte is de Nederlandse delegatie van oor deel, dat het verdrag van Potsdam herzien moet worden met inachtne ming van veiligheidsmaatregelen tegen het Duitse gevaar, aldus A.F.P. Guerilla duurt voort op Madagascar In de raad der Franse republiek heeft de minister van Overzeese Gebiedsdelen. Moutet, desgevraagd verklaard, dat de „geleide" gueril la op Madagaskar nog voortduurt en de Franse troepen zullen blijven trachten haar te bedwingen tot zjj over de middelen zullen beschikken om het opstandige gebied te bezet ten. Bevin naar USA? Volgens aanhoudende geruchten, die echter niet bevestigd zijn, zou Bevin zich in September aanstaan de naar de Verenigde Staten willen bi geven. Hij zou Lewis Douglas, de Amerikaanse ambassadeur, van dit plan op dc hoogte gesteld hebben. r- - 1CQE n Warm Weersverwachting van De Bilt - geldig tof Zaterdagavond. Windstille nacht met plaatse- l lijk nevel of mist. Morgen over dag over het algemeen zonnig warm weer. maar met geleidelijk iets toenemende onweersactivi- reit. Weinig wind, aan de kust orhtoT tijdelijk zeewind.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1947 | | pagina 1