DAGBLAD VOOR AMERSFOORT 1 Actie op Java spoedig ten einde? Amersfoort ie de Vierdaagse Dr. v. Mook: Staatsvorming gaat voort, met spoed Himmler had meer invloed in Nederland dan Hitier Nederlandse troepen consolideren hun nieuwe posities Geen „mars naar Djogja"? Afspraken komen wij na „Alle Nederlanders Volksduitsers" „Indonesië is bereid te barsten" Harold Wilson bij landing gewond Nederlander leidde valsemuntersbende Parade van de week Heilloze weg Gironummer 510330 Bank: R'damsche Bank Posthui 9 Abonnementsprijs: 0.31 per week of 5.— per kwartaal Losse nummers 10 ct. UITGAVE VAN DE STICHTING HET PAROOE Zaterdag 26 Juli 1947 Nr. 704 6e Jaargang Red. en Adm.: Snouckaertlaan 7, Amersfoort Telef. redactie 4291 Telef. administratie 6235 Directeur-Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDER Verscheidene waarnemers in Indonesië krijgen de indruk, dat de „politiële actie" op Java ten einde loopt. De Nederlandse troepen werken op het ogenblik aan de consolidatie van hun posities, de zuivering van het bezette gebied en aan de voltooiing van de bezetting van Oost- en West-Java, aldus Eric Warner, de correspondent van Agence France Presse te Batavia. Volgens gezaghebbende bronnen zouden de Nederlanders hun acties be perken tot de bezetting van Oost- en West-Java, met uitzonde ring van de provincie Bantam in het uiterste Westen, aldus de Franse correspondent. Waarschijnlijk om politieke redenen zien de Nederlanders af van de bezetting van Midden-Java, waarvan de voornaamste steden als Djogjakarta en Soerakarta de bastions van de Republiek zijn. Het belangrijkste feit van giste ren is de bezetting \an Poerwa- karta, de zetel van het Republi keinse hoofdkwartier voor West- Java. en vooral de bezetting van Madjalaja en Tjitjalengka, waaruit men kan afleiden, dat de Nederlan ders beogen een wig to drijven in Zuid-Oostelijke richting, om Tjila- tjap, de enige belangrijke haven aan de Zuidkust van Java, te bezetten. Het is veel betekenend, dat het Nederlandse legerbericht geen en kele aanwijzing geeft omtrent acties van de troepen, die uit Semarang in Zuidelijke richting vertrokken zijn, ofschoon volgens het communi qué de Republikeinen zich zeer dicht b\j Malang bevinden. Het zou de be doeling van het Nederlandse opper bevel kunnen zijn, de troepen, die op het centrale front enige kilome ters van Malang opereren, tot stil stand te brengen en hen op een res- pectueuze afstand van Djogjakarta en Soerakarta te handhaven om al dus een „zwaard van Damocles" op het hart van de Republiek te rich ten. De Republikeinse regering, die, bedreigd door de Nederlandse troe pen aan haar poorten en van iedere verbinding met het andere gebied verstoken, nog slechts een klein en overbevolkt gebied, dat niet zichzelf voorzien kan, onder controle heeft, zou in die omstandigheden niet an ders kunnen dan toegeven aan de Nederlandse eisen, aldus A.F.P. Ondertussen heeft de Republi keinse regering een bevel gege ven tot bewapening van Indone sische burgers in de burger wacht. Radio Djogjakarta deel de mede, dat een half bataljon vrijwilligers door de Indonesiërs is gerecruteerd uit vreemdelin gen op Java, dat de kern zal vormen van de internationale brigade waarover Sjahrir ge sproken heeft. Volgens een bericht uit Djogja karta zou de bevolking van Celebes in oPstand zijn gekomen en zouden ten Zuiden van Makassar gevechten uitgebroken zijn. Malang bezet Naar de correspondent van Aneta te Cheribon meldt heeft een Nederlands generaal hem meegedeeld, dat Malang thans in Nederlandse handen is. In de omgeving van Cheribon trof men twee suikerfabrieken brandend aan; een van deze is de „Sindang Laoet'" een der grootste van Java. Ook te Tegal zijn branden waargenomen. Inmiddels is een Nedelandse co lonne van Cheribon naar het Oosten opgerukt. Het doel van de operaties is. naar men aanneemt, de haven plaats Tegal. Naar generaal Mojet mededeelde zijn de verliezen aan materieel uiterst gering. Vele Republikeinse functionarissen, onder wie de hoof den van politie, douane, havenwe zen. economische zaken en het elec- triciteitsbedrijf verklaarden zich bereid in functie te blijven. Textiel voor de bevolking is reeds onder weg. Volgens de Nederlandse dienst „Legercontracten" was het Repu blikeinse garnizoen van Cheribon door de Nederlandse aanval volko men verrast, omdat geen aanval van de landzijde werd verwacht. Een groot aantal T.R.I. soldaten was nog aan de maaltijd, toen de eerste Nederlandse afdelingen de straten binnenrukten. Zelfs mili taire panieren en orders van het Republikeinse hoofdkwartier waren niet vernietigd. De weg van Bandoeng naar Che ribon is door landmijnen op sommi ge gedeelten volkomen vernield en verscheidene bruggen waren opge blazen. Salatiga heeft ernstig geleden door brandstichting in de Chinese wijk. Tegen-acties Een Republikeins legercommuni qué maakt melding van zware ge vechten te Probolinggo en Loemad- jang, waaraan de gehele bevolking deelgenomen heeft. In Midden-Java zün Republikeinse strijdkrachten, ge steund door de plaatselijke bevol king. in de buitenwijken van Sema rang aan de Noordziide der stad bin nengedrongen. In de stad zelf zou den "«'-«ohten uiTgehroken zijn tus sen Nederlandse soldaten en hun eigen huursoldaten. Deze gevechten zouden nog voortduren In West-Java wordt nog gevochten te Soemedang. Krawang. Cheribon en Tjimahi. Gis teren hebben drie Nederlandse vlieg tuigen Koen in ga n ten Zuiden van Cheribon uit de lucht aangevallen, aldus het Republikeinse communf- qué Tegal zou volgens Republikeinse berichten zijn gebombardeerd. Radio-Djogja, maakte vanmorgen melding van een Nederlandse vloot- eenheid voor de Zuid-kust van Ban tam. Waarnemers te Batavia zeiden, dat binnenkort een Nederlandse am- phibielanding aan de Zuidkust van Java zou worden uitgevoerd, waar schijnlijk in de nabijheid van voornaamste haven Tjilatjap. Verkenningsvluchten boven een uitgestrekt gebied in West- Java, dat toebehoort aan de Ang lo Dutch Plantation Company hebben uitgewezen, dat Soebang. het centrum van dit gebied, met inbegrip van de krachtstations volkomen is verwoest. In Batavia is het Republikeinse blad ..Ra'jat" weer verschenen. Ook de ..Merdeka" heeft zijn herverschij- nen aangekondigd. Bemiddelaars De mogelijkheid is niet uitgesloten dat de U.S.A. in een later stadium hun diensten zullen aanbieden om een oplossing in Indonesië te helpen vinden, aldus verneemt Aneta uit be voegde Amerikaanse bron te 's-Gra- venhage. Het is niet aannemelijk dat een dergelijke stap samen met de Britse regering genomen zou worden, hoe wel hij parallel zou kunnen lopen aan een soortgelijke Britse actie. De zegsman zeide. dat. hoewel Lon den en Washington inlichtingen om trent de Indonesische kwestie heb ben uitgewisseld, er geen afspraak voor een gemeenschappelijke actie gemaakt is. Tn Amerikaanse kringep meent men dat de Nederlandse rege ring. die tot nu toe niet gunstig te genover arbitrage gestemd was. eer der geneigd zou ziin tot het aan vaarden van bemiddeling, dan het ri sico te aanvaarden dat de kwestie voor de Veiligheidsraad gebracht zou worden. Het ..Britse centrum voor kolonia le vrijheid" dat onder zijn leden het Labour-lid van het Lagerhuis Mi chael Foot en prof. Harold Laski telt. heeft uitdrukking gegeven aan zijn verontwaardiging over ..de Neder landse agressie tegen de Indonesi sche republiek". Het betuigt zijn in stemming met de beslissing, die door een Nederlandse vakorganisatie en de Australische vakbeweging is ge nomen om te weigeren materiaal, be stemd voor de oorlog in Indonesië, te vervoeren en het dringt er bij de Britse regering en de vakbeweging op aan de Indonesische klacht, wan neer deze door de Veiligheidsraad zal worden gehoord, te ondersteunen. Een Indonesische delegatie onder leiding van Hadji Agoes Salim is ontvangen door de Libanese premier Riad Solh en de minister van buiten landse zaken Hamid Frangie. Oproep 'tot gebed De Generale Synode der Neder lands Hervormde Kerk heeft de kerken opgeroepen tot voorbede in de godsdienstoefeningen op Zondag 27 Juli voor „onze overheid, voor ons volk, voor de Indonesische vol keren, voor degenen, die onder ons eigen volk in bijzondere onrust en zorg verkeren omtrent het lot van hen. die bij de gebeurtenissen in Indonesië zo nau>v betrokken zijn." Onafhankelijkheidsstreven houdt de Nederlandse sympathie Dr. Van Mook heeft gisteren een radio-rede gehouden, waarin hfj een uiteenzetting gaf van de beweegredenen, die tot het besluit, tot het onder nemen van een politieelc actie in de Republiek hebben geleid. Dc regering wist, toen het besluit genomen werd, dat de ondernomen actie door velen in de wereld zou worden beoordeeld als een daad van Nederlandse agressie, aldus Van Mook. Het is altijd moeilijk gevallen als dit te beoordelen. Bij zonder moeilijk is echter het geval van de Republiek, waar dc uiterlijke vormen zo sterk de innerlijke tegenstrijdigheden verbergen. Het onafhankelijkheidsstreven van het Indonesische volk wekt alge meen sympathie, niet in de laatste plaats bij de Nederlanders. De Repu bliek toonde zich als de belichaming en kampioene van dit streven. Hoe pijnlijk het eerste en revolutionnaire tijdperk der Republiek ook zijn moest voor talrijke Nederlanders, die gedurende de Japanse bezetting alles aan dit land ten offer hebben ge bracht. het lag voor de hand. dat het regeringsbeleid van Nederland zich richtte op de versteviging en dc con structieve krachten in de Republiek om tezamen deze gewesten op te richten uit hun nood en verval. Was het aanvankelijk begrijpelijk dat de Republikeinen met enig wan trouwen, uit vrees voor een terug keer van de koloniale verhoudingen, tegenover de Nederlandse bedoelin gen stonden, in November—Decem ber was daar geen reden meer voor. Gemaakte afspraken pleegt Neder land nauwkeurig na te komen. De Republikeinse wereld bleef intussen een gesloten wereld. Niet gemakkelijk was waar te nemen, wat zich daarbinnen af speelde. Tegelijk bleef de Repu blikeinse propaganda Nederland en de Nederlanders afschilderen als belagers van de vrijheid van Indonesië, tegen gemaakte af spraken in Ook internationaal bleef de Republiek zich dringen op de plaats van geheel Indone sië. Iedere samenwerking werd door Djogja afgewezen. De Republiek was oorzaak, dat Nederland een militair apparaat moest handhaven, daar de Republiek de belaging der bezette plaatsen voortzette. Steeds werd samenwerking moeilijker, de geest van wantrouwen en vijandschap kon niet worden bezworen. Het is geen strijd van volk tegen volk, dit hebben de gebeurtenissen der laatste vijf dagen zeer duidelijk aan het licht gebracht. Nergens waar onze troepen kwamen werd vijandschap ondervonden. Integen deel, de algemene reactie is een van verlichting, dat eindelijk bij overeen komst de toestand van strijd en ter reur gaat verdwijnen. Dat bij zulk een uitgebreide actie zeer weinig verliezen werden geleden is een feit dat boekdelen spreekt. De regering doet een beroep op allen In dc gebieden waar Ne derlandse troepen rle veiligheid handhaven piet alle kracht er aan mede te werken, dat zo spoedig mogelijk de taak voor orde en veiligheid door een nor maal geconstitutionneerde poli tieorganisatie kan worden over genomen. Het zal daardoor mo gelijk worden in deze delen van Indonesië de staatkundige orga nisatie op te bouwen om teza men met Oost-Indonesië en Borneo de Verenigde Staten van Indonesië te vormen. De regering zal hiermee niet lan ger wachten dan nodig is. In een radiorede, in het bijzonder bestemd voor de Verenigde Staten, Australië. Malakka en Nieuw-Zee- land zei Dr. Van Mook. dat de Ne derlandse regering bereid is een interim-regering in Indonesië te in stalleren voor de overgangsperiode, met de medewering van Java, Su matra. Borneo en Oost-Indonesië. Atoom-energiefaliriek in West-Cumberland Naar het Britse blad „Daily He rald" meldt, is 't eenzame gehucht Sellefield in West-Cumberland als vestigingsplaats gekozen voor Brit- tannië's eerste atoomenergiefabrlek Te Sellefield zal electriciteit uit uranium worden opgewekt, die aan het net zal worden toegevoerd. Gesneuveld in Indonesië De regering maakt tot haar leedwezen bekend dat in de af gelopen week in Indonesië de volgende verliezen zijn gerap porteerd: Koninklijke marine: serg. mar. Joh. van Waateringen uit Amsterdam; mar. 3de kl. Z. M. W. Bruinsma uit Tzum tFr.); korp. der mar. Tj. Nauta uit Broek onder Akkeren. Koninklijke Nederlandse Land macht: serg. J. A. J. M. van Dooremalen uit Tilburg; sold. H. L. Rupert uit Bentelo; sold. H. C. A. Hesseling uit Glaner- burg (Lonneker); 1ste It. A. G. van Os uit Utrecht; serg. D. Koote uit Middelharnis; serg. J. Schotanus uit Gaasterland <Fr); sold. H. Mcnsink uit Nieuw-Lcusen; 2de It. P. Bare- man uit Axel (Z.-Vl,); korp. J. de Leeuw uit Haarlem; sold. G. de Zoeten uit 's-Gravenhagc; sold. E. S. F. Peetsma uit Kla- zienaveen; 2de It. W. C. M. Feijnen uit Sprundel; H. A. Peters irang onbekend» uit Di- dam (Gld.). (foto's Stakenburg Uit foto-copieën uit Himmler's archieven, welke een delegatie van het Rgksinstituut voor oorlogs-do- cumentatie na een succesvolle speurtocht in Duitsland meebracht, blijkt dat de „Reichsführcr SS" een veel grotere invloed had op de Duitse politiek in Nederland dan Hitler zelf, vooral sinds 1942. Himmlers uitgebreide correspon dentie met Rauter, Seyss Inquart en Rost van Tonningen legt daarvan duidelijk getuigenis af. Onder deze documenten bevinden zich brieven, die in verband met het proces, dat t.z.t. in ons land tegen Rauter gevoerd zal worden, van het grootste belang kunnen z\jn. Het zijn voor een deel door hem zelf geschreven brieven, die thans als uiterst bezwarend bewijs-materiaal benut kunnen worden. „Uiteindelijk formuleerde de Ne derlandse regering haar eisen aan de Indonesische in vjjf punten. Voor vier daarvan wilde men in Indonesië buigen, voor het vijfde, de gemeen schappelijke gendarmerie, is men bereid te barsten". Aldus de heer L. N. Palar, die voor de P.v.d.A. lid was van de Tweede Kamer, doch bedankte als gevolg van de politionele actie in Indonesië. Hij sprak in een vergade ring te R'dam, belegd door „Nedër- land-Indonesië", de E.V.C. en „Kerk en Indonesië". De heer Palar waarschuwde tegen de berichtgeving, welke hij reeds voor het militair optreden niet in orde achtte en „die nu als oorlogs berichtgeving niet altijd te vertrou wen is". Nederland heeft volgens spr. Linggadjati bereikt via zijn historische rechten, Indonesië vol gens het zelfbeschikkingsrecht, dat steeds meer in de gehele wereld wordt aanvaard. Voor de Republiek is het kern punt de erkenning de facto van haar gezag op Java, Sumatra en Madoera, voor Nederland de erken ning de jure van de souvereiniteit van het Koninkrijk. Deze twee standpunten ontlopen elkaar. Spr. eindigde zijn rede met te zeggen dat het Nederlandse stand punt foutief is en dat de regering in het oplossen van het vraagstuk, hoe met Indonesië tot een duurzame samenwerking te komen, gefaald heeft. De echtgenote van Degrelle, de vroegere Rexistenleider in België, is door de krijgsraad van Brussel tot 10 jaar gevangenisstraf veroor deeld. Het vliegtuig, waarmede de Brit se minister voor Overzeese Handel, Harold Wilson, Vrijdagavond uit Moskou terug kwam, heeft op het Londensc viegveld een ongelukkige landing gemaakt, waardoor het zwaar beschadigd werd en Wilson zelf gewond geraakte. Nader wordt bericht, dat er geen doden te betreuren zijn. Wel liepen enkele andere inzittenden ook ver wondingen op, o.a. het parlements lid (Labour) Thomas Cook. Het toestel was een York. Het Franse blad „Ce Soir" meldt, dat de Franse politie een Nederlan der. een zekere Joseph Heide ge arresteerd heeft, die de leider zou zijn van een internationale valse muntersbende. Gewoonlijk vertoonde hij zich vol gens „Ce Soir" in de uniform van een commandant van het Ameri kaanse leger. Hij bood in Parijse hotels dollars aan handelaren aan. Tot dusver zou hij geweigerd heb ben de namen van zijn medeplich tigen te noemen. Men weet alleen dat de bende haar hoofdkwartier in de Amerikaanse zone van Duits land heeft. Van Rauters talrijke telegram men aan de „ReichsfÜhrer SS" zijn o.a. de originele berichten over het uitbreken van de April-Mci-staking van 1943 en de arrestatie van de leden van het Vaderlands-comité gevonden. Een andere foto-copie toont een advies van Rauter aan zijn chef om in Nederland niet lan ger van Volksduitsers te spre ken, aangezien, aldus Rauter, „eigenlijk alle Nederlanders Volksduitsers zijn." Arbeidsdienst en Mussert In het gevonden materiaal be vinden zich voorts gegevens over de Arbeidsdienst, mededelingen van ir. Mussert, die destijds te kennen gaf, dat hij zo spoedig mogelijk met mej. Mijnlieff in het huwelijk wilde treden, aantekeningen over geluid loze pistolen, die Nederlandse on dergrondse strijders in handen wa ren gevallen en de correspondentie over het Landwachtconflict van de winter 19441945 met brieven van Rost van Tonmngen en Van Geel kerken, waarin zij meedeelden uit de N.S.B. te treden. In de loop van het volgend jaar hoopt het Rijksinstituut voor Oor logsdocumentatie, dat zijn onder zoekingen in Berlijn en elders nog zal voortzetten, de belangrijkste der gevonden documenten te publi ceren. Militair vliegtuig bij noodlanding vernield Bij het houden ,-an schietoefenin gen, op de Noorderhei bij de leger plaats Harskamp kreeg een militair vliegtuig Vrijdagmiddag tc kampen met motordefect. Dc bestuurder meldde dit aan de radiowagen op de grond en kreeg instructie zich naar Soesterberg of Deelcn te bege ven. Het motordefect was echter van dien aard. dat de piloot meende deze vliegvelden niet meer te kunnen he reiken. Hij maakte derhalve aanstal ten voor een noodlanding, scheerde laag over de bomen en kwam op het critieke moment met één der vleu gels in aanraking met de grond. Het gevolg was da het toestel in drieën brak, terwijl de bestuurder, een sergeant-vlieger, er uit geslin gerd werd. Met ernstigt kwetsuren werd hij per Rode Kruisauto naar Arnhem overgebr_cht. Na de „vliegende schotels" zou den boven Italië op een hoogte van ongeveer 5000 meter „lichtgevende raketten van langwerpige vorm" waargenomen zijn. DEZE week heeft het afschuwe lijke gebracht, dat wij maanden j long gevreesd hadden. De strijd in Indonesië is ontbrand. Generaal Spoor marcheert. Waar zal hij stop pen? Nederland spreekt over een po litionele actie en formeel is dat juist. Want nog altijd bestaat de Neder landse souvereiniteit in Indonesië en „oorlog" zou er pas zijn als Ne derland in strijd was geraakt met een andere souvercine mogendheid. Aan zijn souvereiniteit ontleende Neder land het recht een gemengde gen darmerie te eisen in het Republi keinse gebied; die souvereiniteit geeft ook formeel het recht over te gaan tot een politionele actie". Dat men in deze tijd grote proble men niet kan oplossen indien men vasthoudt aan het verouderde sou- vercinitcitsbegrip is dc laatste jaren wel zeer duidelijk gebleken, onlangs nog bij de besprekingen te Parijs over dc herbouw van het Europese economische leven aan de hand van het plan Marshall. Er kan alleen iets bereikt worden en er kunnen alleen conflicten worden vermeden indien men het souvereiniteitsbe- grip met grote soepelheid hanteert. Dit is in het Indonesische pro bleem blijkens dc ontwikkelingen der laatste dagen niet gebeurd. Ne derland houdt star vast aan zijn souvereiniteit over het Indonesi sche gebied. Dit brengt meteen al mee. dat Nederland en de Republiek in feite dus nooit gelijkwaardige partners bij de onderhandelingen zijn geweest en het verklaart mede het wantrouwen, waarmee de Indo nesiërs de voorstellen en ultimata der Nederlanders steeds hebben be schouwd. Zo lang deze ongelijkwaar digheid der partners bleef kon een beide partijen bevredigende oplos sing der geschillen niet tot stand ko men. Die oplossing is dan ook uit gebleven. Het resultaat kon niet an ders zijn dan het eenzijdig opleggen door Nederland van zijn wil aan de Republiek. Daarmee is Generaal Spoor thans bezig. V)AT Nederland deze weg is blij- ■®-^vcn bewandelen tot onafwend baar dc wapenen moesten beslissen vinden wij buitengewoon betreu renswaardig. Niet alleen omdat wij het standpunt onjuist vinden maar ook om de niet tc berekenen gevol gen. Want al is het formeel juist, dat het Nederlandse leger alleen politio neel optreedt, even juist is het, dat het gezag der Republiek de facto erkend was, dat de Indonesiërs er een eigen leger op na houden en dat oprukkende troepen, die bommen werpers en landingseenheden ge bruiken, tegen andere troepen, voor onze alledaagse begrippen toch niets anders doen dan oorlog voeren. Overigens doet het cr weinig toe hoe men de gevechtshandelingen betitelt. De doden vallen, de vernietiging vreet voort aan het land en niemand zal geloven, dat de Indonesiërs na een militaire (of „politionele") ne derlaag weer als vrienden in goed vertrouwen met de Nederlan ders om de ronde tafel gaan zitten teneinde „in wederzijds overleg" da nieuwe staatkundige structuur van Indonesië en alle verdere proble men te regelen. Nederland tracht nu met geweld af te dwingen wat het met overleg niet bereiken kon. Het is een heil loze weg, die van politinele actie tot koloniale oorlog kan voeren. Wij hebben dit vroeger bij herhaling uit eengezet. Dat de regering de kolo niale oorlog niet wil staat vast., Maar niemand kan overzien waan het einde is wanneer de strijd een maal is ontbrand. -v m m 0 HET enige, dat wij hopen kun nen, is dat onze regering de weg van het geweld zo spoedig mogelijk verlaat. De gehele Tweede Kamer, de communisten uitgezonderd, heeft zich achter het regeringsbeleid ge plaatst. Wij zijn er zeker van dab de Partij van de Arbeid, die toch mede tot de regering is toegetreden om een vreedzame regeling in In donesië te bewerkstelligen, het met bloedend hart heeft gedaan. Dat tal van sociaal-democratcn het met de beslissing van de Partijraad niet eens zijn, is de laatste dagen wel ge bleken. Dat en groot deel van ons volk, ondanks de snorkende oorlogs- berichtgeving in enkele bladen, van deze gewcldtoepassing afkerig is, staat eveneens vast. En dat men in het buitenland, met name in Ame rika, het optreden van Nederland met weinig sympathie begroet, is in de perscommentaren genoegzaam tot uiting gekomen. Moge de regring in deze voor haar zo moeilijke dagen rekening houden met de ontstellend grote gevaren dia het huidige miltaire optreden in In donesië met zich brengen. Dat zij het militaire geweld zo veel mogelijk wil beperken, behoeft niet te worden betwijfeld. Dat zij dit echter geheel in de hand kan houden, is hoogst onzeker. Er is maar één oplossing. De mi litaire actie moet liever van daag dan morgen worden gestopt en met gebruikmaking van de goede diensten der grote mogendheden moet opnieuw getracht worden langs vreedzame weg tot een oplossing te komen. In deze twintigste eeuw, met alles wat wij de laatste tien jaren hebben beleefd voor ogen, moet dit toch mogelijk zijn. 71 Warm Weersverwachting van De Bilt, geldig tot Zaterdagavond. h Windstille nacht met ■plaatse- j p lijk nevel of mist. Overdag over J t-| het algemeen zonnig warm ueer 1 maar met geleidelijk hts toene mende onweersactiviteit. Weinig ij wind, aa.. de kust echter tij-le- p lijk qepv wind.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1947 | | pagina 1