DAGBLAD VOOR AMERSFOORT 1 Australië, China zijn bereid te bemiddelen Nog kans op overleg? Demonstratie in Amsterdam tegen militair optreden Sjahrir: Republiek hoopt op hulp van Engeland en USA Leidend beginsel bij de effectenoptie VERMINDERDE ACTIVITEIT DER NEDERLANDSE TROEPEN Kolenmijnen bezet op Sumatra Adres aan de regering Nederland wil Republiek elimineren Gironummer 510330 Bank: R'damsche Bank Postbus 9 Abonnementsprijs: 031 per week of 4.— per kwartaal Losse nummers 10 ct. UITGAVE VAN DE STICHTING HET PAROOL Maandag 28 Juli 1947 Nr. 705 6e Jaargang Terwijl de Nederlandse opmars op Java vrijwel tot staan schijnt gekomen te zijn omdat de doelen van de politiële actie bereikt zouden zijn, komen uit China en Australië berichten, dat men hier nieuwe bemiddelingspogingen voorbereidt. Volgens Chinese regeringskringen bestudeert de Chinese regering de maatregelen, die tot een onmiddellijke beëindiging der vijande lijkheden zouden kunnen leiden, hoewel zij nog geen officieel verzoek tot bemiddeling heeft ontvangen, zo meldt A.F.P. De Australische regering zou volgens een correspondent van de „Sidney Sun" zelfs reeds met Nederlandse en Republikeinse autoriteiten in contact zijn getreden. Op het departement van buitenlandse zaken in Den Haag was hiervan echter nog niets bekend. Djogja noemt de plaatsen Loem- boeng en Djepara. Het Republi- kleinse communiqué meldt verder: ..In de Zuid-Oostelijke sector van Midden-Java werd een Nederlands bataljon door onze troepen onder artillerievuur genomen, waarbij vol treffers werden geplaatst op enige pantserwagens, die klaar stonden voor de aanval. De Nederlanders zagen zich gedwongen versterkin gen te laten aanrukken. Op 25 Juli werd Tjimahi heroverd." Volgens een correspondent van Aneta in Salatiga, verscheen een Nederlandse colonne uit Semarang om de toestand te verkennen. De doorstoot was zo verrassend, dat een groep van ongeveer 100 T.R.I.- soldaten zonnebadend werd aange troffen. Bij het korte gevecht, dat zich hierbij ontwikkelde, werd een hotel, waarin de Republikeiners zich hadden teruggetrokken, door 't vuren van Nederlandse gevechte wagens vernield. Djogja meldt nog gevechten bii Ambarawa. Oost-Ja va: Het Republikeinse legerbericht meldt vorderingen der Nederlandse tanks bij Malang. Bij Singosari werd Zondag hevig ge vochten. Bij Dawarblandong wer den achthonderd man sterke Ne derlandse troepen met pantsereen heden verdreven en door de Repu blikeinen htervolgd in de rich ting van Kandegan. In het gebied van Soetji, ten westen van Grissee, z\jn de Nederlanders in de aanval. De Indonesiërs verzetten zich met artillerie, aldus Djogja. Volgens het Nederlandse leger bericht hebben Nederlandse troepen van Lawang een tochv gemaakt naar het vijftien m. verder in dc richting van Malang gelegen Singo sari om een groot aantal van La- wang door de T.R.I. afgevoerde en te Singosari geïnterneerde Chine- Het Nederlandse legerbericht van hedenmorgen meldt de be zetting van de kolenmijnen Boekit Asem en Moeara-Enim Bij hun opmars met als uit gangspunt Palembang staan de Nederlanders op Zuid-Sumatra thans 192 km. landinwaarts. Zij hebben de grote spoorweg-repa ratieplaatsen van Lahat bezet, waar de Republikeinen wapens vervaardigden. De kolenmijn van Boekit-Asim is een van de grootste open mijnen van het Zuidelijk halfrond en werd de laatste twee jaar door de Indo nesiërs geëxploiteerd met materiaal, dat hun door de Britse bezettings macht Was verstrekt. De productie in deze periode bedroeg ongeveer 1000 ton per dag. Ingevolge een overeenkomst met de Republiek werden aanzienlijke hoeveelheden steenkool aan de Nederlanders en de Britten verkocht. Ook zijn enige ladingen naar Singapore gegaan Een Nederlands-Indisch ambte naar van economische zaken heeft gezegd, dat door de bezetting van Boekit-Asem de steenkoolvoorzie ning van de gehele Nederlandse kust- en zeevaart in de Indonesische wateren is verzekerd. Te voren was steenkool uit Afrika on Amerika ge ïmporteerd. Ter beveiliging van de scheep vaart tegen beschietingen van Boe- kit Lampoe (Sumatra's Westkust) uit, hebben Nederlandse troepen de Bockkoed-baai bezet, aldus het Ne derlandse leger-communiqué. De laatste berichten over de troe penbewegingen geven de indruk dat de activiteit der Nederlandse troe- j zen te bevrii len. pen op Java sterk is verminderd. West-Java: Van zee uit is volgens het Nederlai ds leger bericht Polaboehanratoe aan de Wijnkoopsbaai bezet. Dit schijnt het einddoel te zijn van de op mars uit Buitenzorg, die ech ter nog niet verder is gekomen dan de omgeving van Soeka- boemi, 64 k.m. van de baai ge legen. In het Bandoengse werd de cen trale Lamadjang bij Pengalengan bezet. De Nederlandse troepen on dervonden meer tegenstand dan ge woonlijk. De Nederlandse bezet tingsdetachementen van Tjitjaleng- ga en Madjalaja werden in verband met andere opdrachten zonder te genstand en verliezen teruggeno men. aldus het Nederlandse leger bericht. Midden-Java: Tegal. dat in sampnwcrkmg van landleger en mariniers w?rd bezet, staat volgens reizigers in brand. De Nederlanders hebben hier langs de Noordkust een strook van 320 K.M. in handen. Volgens Republikeinse berichten zouden enkele steden in het rpoor der Nederlandse troepen heroverd zijn. Het Nederlandse leger-com muniqué erkent Republikeinse tegen-aanvallen In de sector van Semarang. Kleine acties „Republikeinse groepen voerden een aanval uit in het Oostelijk deel van het rond'Semarang bezette ge bied bjj Genoeksari. De aanvallers bezigden Indonesische vrouwen als schild en werden met verliezen ver dreven. Later werd in dit gebied een zuiveringsactie ingezet. Onze troepen ondervonden daarbij hinder van Republikeins artillerievuur", al dus het legerbericht. I Volgens Republikeinse berichten treden de Nederlanders in het ge bied van Loemadjang zeer wille keurig on. Ieder, die groene, bruine of zwarte kleren draagt wordt ge vangen genomen of zonder meer doodgeschoten. De Islam-groet is verboden en overtreders worden met de dood gestraft, meldde Djogja. De veronderstelling, dat het ge sprek tussen Nederland en de Repu bliek Indonesië zal worden hervat, wordt in sommige kringen geuit naar aanleiding van het plotselinge ver trek van dr. Lamping, Nederlands ambassadeur in India, naar New Delhi. Ook wordt van belang geacht dc dezer dagen te New Delhi door Sjah- rir gedane mededeling, dat hij vol macht heeft, volledig voor de Repu bliek naar buiten op te treden. Zaterdagnacht varen de officiële Nederlandse verliescijfers: 41 do den, 75 gewonden, 8 vermisten. De havens van Cheribon, Banjoe- wangi en Probolinggo zijn weer voor de handel opengesteld. Naar het Franse persbureau AFP bericht is mr. Ali Boediardjo, se cretaris van het laatste kabinet- Sjahrir, die door de Nederlanders bii het uitbreken van de gevechten was gearresteerd, weder vrijgela ten. Volgens Radio-Djogja zouden ook de ministers Gani en Tamzil, die zich eveneens onder Nederland se bewaking te Batavia bevinden, op yrije voeten worden gesteld. Het hoofdpostkantoor in Batavia wordt vandaag weer in gebruik ge nomen. Medicamenten voor Djogja Op een verzoek van de Britse regering heeft de Nederlandse rege ring er in toegestemd, dat zo spoe dig mogelijk medicamenten van Malakka per vliegtuig naar Java worden vervoerd ten behoeve van het Indonesische Rode Kruis. Het Britse verzoek werd gedaan naar aanleiding van de oproep via Radio Diogja san alle vrouwen van Ma lakka. De Nederlandse regering heeft zich terstond principieel be reid verklaard het transport van medicamenten toe te staan. Zy heeft echter uitdrukkeiyk medege deeld. dat zii nooit toestemming ge weigerd heeft tot het vervoeren van medicamenten naar Republikeins gebied. De regering van Malakka treft in haast voorbereidingen om zo spoedig mogelijk medische hulp te bieden. Naar aanleiding van de gebeurte nissen in Indonesië zullen Woens dag enige Labourleden van 't Brit se Lagerhuis interpelleren. T. Dri- berg zal minister Bevin de verze kering vragen, dat aan de Neder landers ge^ enkele militaire hulp zal worden verleend, noch door het leveren van wapens of uitrustingen noch door het trainen van troepen in Engeland of elders op Brits grondgebied. Bramall (Labour) zal aan de minister van koloniën Creech Jones toezegging vragen, dat Nederlandse troepen geen ge bruik zullen maken van de haven van Singapore. Dezelfde afgevaar digde zal dc onderminister van ma rine. Dudgale, interpelleren over de datum, waarop het vliegkampschip „Venerable" door de Britse rege ring aan Nederland zal worden ver kocht en hem vragen of de regering bij haar voornemen blijft om dit schip aan Nederland over te dra- Ren. Wordt San Domingo aangevallen De ambassadeur van San Domingo te Washington Julio Ortega Prier, heeft verklaard, dat ?Ieen leger com munistische levolutionnairen" van 3.000 man uit Cuba. Guatemala, Ve nezuela en Porto Rico op Cuba ge reed staat vooi een invasie van San Domingo. Tegen een verslaggever zei hij. dat een boot met 1000 man Zater dagavond volgens de plannen uit de Cubaanse haven Ai tilla zou vertrek ken. Net gehele leger van San Do mingo was volgens Prier paraat om de aanvallers te ontvangen. De Venèzolaanse ambassadeur te Washington heeft nadrukkelijk deze verklaring tegengesproken. Hij zei, dat zijn regering in het geheel niet betrokken was bij een gewapende actie tegen een of andere Amerikaan se regering. Dc zaakgelastigde van Guatemala noemde de verklaring van Ortega „belachelijk en onzinnig". IN HET HOLLANDS DIEP tussen Numansdorp en Willemstad is men bezig met het lichten van een schip, dat in 1940 met Belgische krijgsge vangenen op weg was van Antwerpen naar Duitsland op een mijn liep en zonk, waarbij honderden slachtoffers te betreuren waren. Dc stof felijke resten werden aan de oever van het Hollands Diep ter aarde bes teld. „Ik heb geworsteld met mijn vrienden van dc Party van de Arbeid, die nog steeds mun vrienden zijn. ZU hebben hun beslissing genomen en Ik verklaar het uitdrukkciyk: ik vind het standpunt van dc Party van de Arbeid fout, aldus verklaarde de heer Palar op een protestmccting. tegen de militaire actie in de Apollo-hal te Amsterdam, waaraan verscheidene deputaties van jeugdverenigingen, de vereniging NederlandIndonesië, dc Nederlandse Vrouwenbeweging, de Algemene Nederlandse Vredcsactie. „Kerk en Vrede" en de oude S.D.A.P. deelnamen. gezicht ons optreden in Indonesië rechtvaardigen", zo zeide hij. Geen mens met gezond verstand k^n ooit geloven, dat men vriend schap wint door te doden Wij kun nen geen vriendschapsverdrag hand haven door te schieten op ben met wie wij de vriendschap zo graag willen sluiten. De vergadering besloot een adres aan de Nederlandse regering en het Nederlandse volk te richten, waarin zil er haar diepe teleurstelling over uitspreekt, dat de regering met mili tair geweld in Indonesië is opgetre den en niet bil machte is geweest met de Republiek tot overeenstem ming te komen. Zy brengt ter ken nis van de regering, dat in de sanc tie. die de volksvertegenwoordiging aan dit optreden gegeven heeft, niet dc wil van grote groepen van het Nederlandse volk haar uitdrukking heeft gevonden en is van oordeel, dat het militaire optreden een jarenlange vervreemding van beide volken ten gevolge zal hebben en g^en oplossing van de bestaande geschillen brengen kan, doch Nederland terugvoert tot een nieuwe koloniale politiek. Tenslotte dringt zij er bij de rege ring met de meeste nadruk op aan die maatregelen te treffen, waardoor deze heilloze weg wordt verlaten en op democratische wijze door arbitra ge of bemiddeling de bestaande ge schillen tot een beide partijen bevre digende oplossing worden gebracht „Ik neem aan, dat Nederland en Indonesië bij de interpretatie van Linggadjati beiden te goeder trouw zijn. Men vergeet hier in Nederland maar al te vaak. dat de Republikein se leiding bij de ondertekening van de basisovereenkomst uitdrukkelijk verklaard heeft, dat zij de overeen komst volgens haar eigen interpre tatie blijft zien. De Nederlandse de legatie was daarvan volkomen op de hoogte, en toch verwijt men de Repu blikeinen. dat zij dc basisovereen komst niet door de bril van de Ne derlandse regering wensten te zien". Sprekende over de recente oproep van de luit.-goeverneur-generaal tot de Republikeinse leiders, zei de heer Palar tenslotte: „Als Van Mook wil overleggen en de troepen terug wil trekken, naar de uitgangspunten, graag, van harte graag Doch wanneer overleg ge pleegd moet worden met de Van Móok van hét geweld, dan roep ik uit- „Merdeka". Hierna nam ds. J. J. Buskcs het woord. Hij gaf als zijn mening te kennen, dat de Nederlandse regering in haar grote, historische roeping van „geen oorlog van volk tegen volk" volkomen gefaald heeft. De maatre gelen die, volgens spreker, de rege ring heeft moeten nemen, betekent ontrouw aan deze historische roe ping en ontrouw aan de gedane be lofte, dat Nederland nimmer geweld zou gebruiken tegen Indonesië. „Dc volle schuld" De heer van Randwijk meende, dat Nederland de volle schuld draagt van de actie in Indonesië. „Nooit kunnen wij met een eerlijk Op volkomen regelmatige wijze, doch na een sensationele finale tus- D rens en Oerardin behaalde de Belg te Parijs de overwinning, kjezien de onsportieve houding van het branse publiek, weigerde „Poes- ke zich te laten huldigen. Als ge- roA:en man verlaat Scherens het 1 me/ e uitroep „Mijn regen- oogtrui sturen ze mij maar na". SOETAN SJAHRIR, de vroegere Indonesische premier, die cp het ogenblik in opdracht van de Republikeinse regering in New-Delhi verblijft om contact op te nemen met de regering van India, heeft in een onderhoud met de BBC-correspondent Robert Stimson, zijn visie gegeven op de Indonesische kwestie. Stimson vroeg hem: IVat waren de redenen voor het afbreken der onderhandelingen? Toen beide partijen bijna tot over eenstemming gekomen waren, brach ten de Nederlanders een geheel nieu we reeks van eisen naar voren, welke wij binnen 24 uur moesten aanvaar den. Wij kregen bij voorbeeld 24 uur de tijd om onze troepen 7 mijl van de demarcatielijn terug te trekken dit ofschoon de Nederlanders zelf tanks en troepen naar de grens tussen Re publikeins en bezet gebied brachten. Tevens kregen wij aanzegging een order tot staken van het vuren uit te vaardigen. In werkelijkheid hadden wij een dergelijk bevel reeds in No vember j.l. aan onze troepen gegeven. Met deze eis trachtten dc Nederlan ders er ons dus toe te dwingen blijk te geven, dat wij onze verplichtingen niet waren nagekomen. Niettemin ver zochten wij om 24 uur uitstel om deze nieuwe eisen te bestuderen. Dit werd geweigerd, zodat wij toen mededeel den, dat de eisen onaanvaardbaar waren. Onze volgende stap is toen geweest het voorstel om het geschil aan ar bitrage te onderween, op grond van artikel 17 van Linggadjati. H^t Nederlandse antwoord hierop was oorlog. Wat ziet de Indonesische re gering in de huidige doelstellin gen der Nederlandse regering? Zij wenst de Indonesische Repu bliek te elimineren. Uit de verklaring, die onlangs door Van Mook werd af gelegd, blijkt dit duidelijk. Hevig offensief Welke maatregelen stelt de In donesische regering voor? De Indonesische regering richt de blik op de grote mogendheden, dat deze landen al hun invloed zullen ge bruiken om de Nederlandse regering er van te overtuigen, dat zij een on rechtvaardige politiek voert. Als dit geen resultaat heeft, moeten Enge land. Australië of India zien. dat het gehele vraagstuk voor de Veiligheids raad der UNO wordt gebracht. Er is echter geen tijd te verliezen. Het mili taire offensief der Nederlanders is zelfs nog heviger dan dat van de Japanners. Wat zal er gebeuren met het productie-overschot van Indone sië en welke omstandigheid ver hindert, dat dit op de wereldmarkt verschijnt? Onze productc.i zijn niet op de wereldmarkt gekomen, omdat de Nederlanders een uitvoerverbod heb ben uitgevaardigd voor alle onder nemingsproducten: kina suiker, rub ber, thee, koffie en sisal. De enige toegelaten export is van producten, die van de boeren afkomstig zijn: kapok, allerlei soorten bonen en tabak Zelfs deze producten zullen thans worden tegengehouden, omdat de Ne derlanders de Republikeinse havens hebben bezet en zij geen havenarbei ders zullen kunnen krijgen. Steun van India Sjahrir heeft in New Delhi de steun van Pakistan en Hindoestan verkregen voor de Republiek. De voorzitter van het Voor-Indi sche Nationale Congres. Kripalani. zei, dat India als voorvechter voor Indonesië zal optreden bij de UNO. Pakistan zal, naar Mohammed Ali Jinnah, die aangewezen is als gou verneur-generaal voor dit gebied, de Indonesiërs op elke manier die mogelijk is, steunen. „India zal al zijn invloed in inter nationale organisaties gebruiken om te Zorgen, dat uw geval behandeld wordt door de wereld-organisatie en om er voor te zorgen, dat er iets SOETAN SJAHRIR is per vlieg tuig, dat door een vriend van Pan dit Nerhoe bestuurd werd, van Java naar India gevlogen. We zien hier de voormalige minister-president van het Indonesische Republikeinse kabinet tijdens een persconferentie in Singapore, waar hij een beroep deed op de wereld om een eind te maken aan het onnodig bloedvergie tenSoetan Sjahrir, die aan influen za leed, maakte een vermoeide indruk. gedaan wordt om uw land te hel pen". deelde Kripalani aan Sjahrir mode. India heeft geen middelen om Indonesië iets anders dan morele steun te geven, maar Kripalani be loofde, dat deze steun sterk zou zijn. Blunder van Franco... De Spaanse Zondagbladen wijden vrijwel 'ïun gehele voorpagina aan dc officiële bekendmaking van de uitslag van het referendum over Franco's opvolgingswet. Alle bla den publiceerden de bekend ge maakte officiële cijfers, zonder ech ter dc fout van 15.152 stemmen tc verklaren die in deze officiële cij fers voorkom). De officiële uitslagen waren: to taal uitgebracht stemmen 15.219.563. Voor gestemd: 14.145.163. tegen722.656. ongeldig: 336.592. Het totaal dezer cijfers bedraagt slechts 15 704.411 hetgeen 15.152 minder is dan het officiële aantal totaal uitgebrachte stemmen. „Rijkseenheid" schort petitie op Het nationaal comité „Handhaving Rijkseenheid" heeft een verklaring uitgegeven, waarin gezegd wordt, dat het nieuwe beleid van het kabinet- Beel, samenvalt, althans voorlopig, met het beleid, voor hetwelk het co mité tot Handhaving der Rijkseen heid het pleit heeft gevoerd. „Waar onze soldaten thans hun eer volle maar tevens gevaarvolle taak tot herstel van recht en veiligheid voor de Indische volkeren tot be scherming van mensen en eigendom men vervullen zo vervolgt de ver klaring wenst het comité in geen enkel opzicht de eensgezindheid van het volk, die voor het bereiken van het gestelde doel. nodig is, te ver zwakken. Het nationaal comité heeft derhalve besloten, de actie, ingezet voor de nationale petitie, op te schor ten". Zou de thans door de regering aangevangen actie, alvorens doeltref fend te zijn voltooid worden stopge zet. dan blijft het comité zijn doel, het verkrijgen van een krachtig en gezond Indië-beleid nastreven. Prijs voor Marshall De Amerikaanse minister van bui tenlandse zaken, Marshall, heeft voor zijn plan tot het economisch herstel van Europa de Amerikaanse vrijheidsprijs voor 1947 gewonnen. M. v. A. inzake de geldzuivering De monetaire studie is, naar de me ning van de minister van financiën naar deze in de M. v. A. aan de Eer ste Kamer inzake de geldzuivering meedeelt, thans voldoende stabiel om in zijn plannen een zekere mate van opvraging van vrij te geven spaar gelden te verdisconteren, temeer om dat de vrijgeving der tegoeden op de depositorekening slechts geleide lijk zal plaats hebben. Ten aanzien van de effectenoptie wenst de mi nister op te merken; dat deze in de eerste plaats nodig is op grond van het algemene beginsel dat in het ka der van de afwikkeling der geldzui vering geen houder van een exce- dent aan geblokkeerd tegoed gefor ceerd foet worden tot een beleg gingsvorm die hij niet wenst. Dit houdt in dat degenen, die meer ge blokkeerd geld bezitten dan hun aan slag loopt, indien zij dit wensen in staat behort te zijn hun geblok keerde saldi om te zetten in effecten. De minister geeft toe, dat deze op tie niet geheel van risico is ontbloot. Het is om die reden dat hij de ver zekering heeft gegeven dat bij het Red. en Adm.: Snouckaertlaan 7, Amersfoort Telef. redactie 4291 Telef. administratie 6235 Directeur-Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDER Indonesiërs in Neder land doen beroep op ons volk Dg Perhimpoenan Indonesia (po litieke organisatie der Indone siërs in Nederland) de Pcrkoem- poelan Islam (vereniging van Moslim: Indonesiërs in Neder land) de Pcrkoempoelan IO'isten Indonesia (vereniging van Chris- tcn-Indonesiors) de Roekoon Po ladjar Inndonesia (Vereniging van Indonesische studenten) en het Verbond van Indone sische burgers hebben het vol- gendo manifest tot het Nederland se volk gericht, waarin o.m, het volgende wordt gezegd: „Do hier tc lande woonachtige Indonesiërs afkomstig zowel uit do republikeinse als do Mnlino- gebieden en behorende tot ver- schillendo sociale groeperingen, hebben met grote ontsteltenis en diepe verontwaardiging hot be sluit van'de Nederlandse regering vernomen om do onderhanndelin- gen met de Indonesische regering af to breken en over to gaan tot de toepassing van militair geweld om aan do republiek haar wil op te leggen". „Wij weten ecther dat een be langrijk deel van het Nederandse \olk trouw aan do beginselen van recht en vrijheid zich van de ge- weldpolitiek van de Nederlandse regering heeft afgewend. Op hen doen de Indonesiërs een dringend beroep om do Neder landse regering er to© to brengen het wapengeweld onmiddellijk te staken". Suriname hoopt op vrede De Surinaamse staten hebben be sloten de gouverneur te verzoeken aan minister Jonkman een bood schap to doen toekomen, waarin de staten het regeringsbesluit tot het aanwenden van de huidige maatre gelen in Indonesië betreuren. In deze boodschap geven de staten uitdrukking aan do hoop, dat de omstandigheden zo zullen verande ren, dat vredelievende besprekingen kunnen worden hervat. Schermerhorn spreekt Goedhart tegen Prof. W. Schermerhorn heeft te Batavia medegedeeld, dat Jlö de juistheid kon bevestigen van het door de Nederlandse regering gege ven dementi van dc bewering, geuit door het Tweede-Kamerlid Frans Goedhart, dat Schermerhorn zich tegen de militaire actie in Indonesië gekant had. Schermerhorn zei dat het hem onmogelijk was om. gezien de hui dige delicate situatie, enig verder commentaar te leveren op dc han delingen of het standpunt van de commissie-generaal gedurende de periode die aan het uitbreken van de vijandelijkheden voorafging. Roofmoord te Roosendaal De Roosendaalse politie heeft klaar heid gebracht in een geheimzinnige zaak, welke zich Donderdag had af gespeeld nabij het buiten de stad ge legen zwembad „De Stok". Donder dagmiddag had een voorbijganger aldaar in een bosje griendhout een half bewusteloze vrouw aangetroffen, wier hals door middel van een stuk dun touw was dichtgesnoerd. De man waarschuwde onmiddellijk de politic. Deze vervoerde de vrouw- naar het ziekenhuis en stelde onver wijld een onderzoek in haar woning in. Daar trof men een grote wanorde aan. Een melkvrouw wist te vertel len. dat zij zekere De J. in het huis had gezien. De J.. die bij de politie ongunstig bekend staat, werd gear resteerd. doch zeide van niets te we ten. Een politichond werd er bij ge haald en deze ontdekte het geldkist je van de aangerande vrouw, de echt genote van zekere L. Toen men De J. met het gevonden voorwerp con fronteerde, legde hij een volledige be kentenis af. Hij had de echtgenote van L. naar het zwembad gelokt on der voorwendsel, dat hij haar in con tact zou brengen met iemand, die een bed voor haar te koop had. De vrouw ging onmiddellijk mee. Toen men bui ten de stad gekomen was. heeft De J. de vrouw bewusteloos geslagen en haar door middel van een veter uit een voetbalschoen trachten te wor gen. De aanrander die 10 jaar ge leden reeds voor eenzelfde feit werd veroordeeld heeft zich daarna naar de woning van de vrouw begeven en zich een bedrag van 198 gulden uit een geldkistje, alsmede enige distri butiebescheiden toegeëigend. Het slachtoffer is Zaterdagavond aan de gevolgen van de misdaad be zweken. PRIJZEN STAATSLOTERIJ 501ste Staatsloterij 4e klasse, le trekking: f25.000.— 6267 f 2000.—: 6700 f 1000.—: 11001, 12137, 17434 f 400.—: 5067, 5551. 13980 f 200.— 2072, 13247, 14670 f 100—: 2593, 10487, 12617, 18576 Zeer warm jj Weersverwachting van De Bilt, Sj geldig van Maandagavond tot Dinsdagavond. Heldere nacht. Morgen over- dag over het cl1 gemeen zonnig U weer, echter met opnieuw toene- I mende onweersactiviteit. Tempe- ratuur oplopend tot zeer hoge waarden. Matige wind hoofd- zakelijk tussen Oost en Zuid. i - r—•S'.-V-I Rusland, vriend der Balkanlanden Andrei Gromyko. de Sowjet-Rus- sischo afgevaardigde in de veilig heidsraad, heeft verklaard, dat de Sowjet-Unie de drie nabuurlanden van Griekenland (Albanië. Bulga rije en Joego-Slavië) haar steun zal verlenen, indien deze weigeren om de commissie van onderzoek der U.N.O. inzake de Balkan hun grenzen te laten overschrijden. In antwoord op dc gisteren ge uite Amerikaanse zienswijze, dat geen land het recht heeft de vei ligheidsraad te verhinderen om clko situatie te onderzoeken, wel ke waarschijnlijk een bedreiging voor de vrede vormt, zeide Gro myko, dat elk besluit' van de vei ligheidsraad onder hoofdstuk 6 van het handvest slechts een aan beveling is waarvan de uitvoe ring niet kan worden opgedron gen. Ferdinand van Langenhove (Belgin viel de Sowjet-Russische zienswijze aan. De Belgische afge vaardigde is van mening, dat zo doende de veiligheidsraad deze kleine bevoegdheid zou worden ontnomen. Hierna verdaagde de voorzitter de vergadering tot Maandag. Sowjet-persoffensief tegen Zweden De Sowjet-Unia is een propagan- daoffensief tegen Zweden begonnen dat bijna op een zenuw-oorlog ge lijkt, sinds Zweden de uitnodiging van de Parijse conferentie over het aanbod van Marshall aangenomen heeft zo meldt de diplomatieke cor respondent van het Engelse blad de „Observer". Het 'looidthema van de uniforme pers- cn radio-polcmickcn is, dat Zweden zich onderwerpt aan dc „Amerikaanse Infiltratie-politiek" en afstand doet van zijn onafhan kelijkheid. Tass, het Russische pers bureau, meldt uit Stockholm, dat do U.S.A. de drie Skandini vische lan den in een anti-Russische politiek cn militair blok onder Amerikaanse leiding dwingen. H een artikel van dc „Prawda" gaat men zelfs zo ver, dat men in de Zweedse militaire uitgaven een bedreiging van de Sowjet-Unie 'iet, aldus de corres pondent van de „Coserver". Anti-Franco vergadering te Londen Op een inderhaast, bijeengeroe pen conferentie vajj een groep Britse parlementsleden en leiders van vakverenigingen, ter gelegen heid van de elfde verjaardag van het uitbreken van de Spaanse bur geroorlog. is een resolutie opge steld, waarin de verbreking geëist wordt van de commerciële en di plomatieke betrekkingen met het Spanje van Franco. In de resolutie werd tevens aan de Britse regering uitwisseling van vertegenwoordigers met de Spaanse republikeinse regering in ballingschap verzocht vaststellen van de modaliteiten der optie aan haar monetaire consequen ties ernstige aandacht zal worden gewijd. De minister zal, voor zover de be langen van de wederopbouw zich hiertegen niet verzetten, de mogelijk heid openen om een aanslag in de vermogensaanwasbelasting en in de heffing ineens te doen betalen door geheel of ten dele afstand te doen van een inschrijving in het grootboek wederopbouw. Deze mogelijkheid zal echter in het algemeen uitsluitend be trekking kunnen hebben op het be talen van dat gedeelte van die aan slagen, hetwelk niet verschuldigd zou zijn geweest, indien die inschrijvin gen geen bestanddeel van het ver mogen hadden gevormd. De minister wil eveneens in over weging nemen de mogelijkheid om de vennootschapsbelasting, welke voortvloeit uit de toepassing van het negende lid van art. 4 van de wet belastingherziening 1947 te doen be talen uit geblokkeerd tegoed. De minister is van oordeel, dat de raming, dat ongeveer de helft van het particuliere bezit aan buitenland se waarden aan de aanmelding ont snapt zou zijn, als fantastisch moet worden bestempeld.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1947 | | pagina 1