DAGBLAD VOOR AMERSFOORT r*s 1 1 India wil doen Veiligheidsraad interveniëren Gaat Den Haag toch nog op Brits aanbod in? Opdat wij niet vergeten Noors schip met nitraat in haven van Brest ontploft New-Dehli overweegt landingsverbod voor Nederlandse vliegtuigen Geen overleg met Nederland Spiegel der wereld Weer dollars op komst Grote branden in havenkwartier Nederlands sou vereiniteit zou uitgangspunt moeten zijn Beperking van de actie Generaal Zervas dreigt met aftreden Branden in Hongaarse fabrieken „Laat Sjahrir tot ons spreken" P. v.d. A. wenst: opnieuw onderhande lingen Hachelijk avontuur van een zeiljacht Nieuwste kruiser heet „De Ruyter" Politie contra gendarmes in bioscoop Dr. C. D. J. Brandt hoogleraar i V Extra rantsoen kaas Vleesbon E 03 spoedig inleveren Napperons op vijf punten gewaardeerd Rantsoenbonnen van nieuw model Glroaummer 510330 Bank: R damsche Bank Postbus 9 Abonnementsprijs: 031 per week of 4.— per kwartaal Losse nummers 10 ct. UITGAVE VAN DE STICHTING HET PAROOL Dinsdag 29 Juli 1947 Nr. 706 6e Jaargang Red. en Adm.: Snouckacrtlaan 7, Amersfoort Telcf. redactie 4291 Telef. administratie 6235 Directeur-Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDER Indonesië" voor de UNO De regering van India heeft vanmorgen telegrafisch de Veilig heidsraad der Verenigde Naties verzocht, te willen interveniëren in Indonesië, om de daar aan de gang zijnde vijandelijkheden te doen eindigen, aldus een Frans bericht uit New Delhi. Het voornemen van de regering van India tot deze stap, werd gisteren reeds door Pandit Nehroe op een persconferentie mede gedeeld. Bij die gelegenheid zei Nehroe tevens, dat de regering besloten heeft, binnenkort het vliegen van Nederlandse vlieg tuigen over India te verbieden. India, zeide Nehroe, zal geen wapens naar Indonesië sturen, om dat een dergelijke maatregel zou neerkomen op een oorlogsverkla ring aan de 'Nederlanders. Hg zei dat zijn land wèl overweegt zijn havens te sluiten voor alle Neder landse schepen en zeker het vliegen over India zal verbieden van vlieg tuigen van alle nationaliteiten, die zouden proberen voorraden naar de Nederlanders te brengen. Zijn land heeft niet eerder stappen gedaan om het conflict in Indonesië voor de UNO te brengen, omdat het naar ziin mening de beste manier was. dit te doen samen met andere mogendheden. India wendde zich eerst tot Fingeland en de V.S. en in de afgelopen dagen was een formeel en informeel contact geweest met Obstakel Duitsland W!IE onder de v indruk van het bijzonder vlug- ge en zakelijk ver- 'A loop van de twee- M de Parijse Confe rentie en van de wijze, waarop de daar gevormde commissies aan de arbeid zgn gegaan, tot de overtuiging mocht z:jn gekomen, dat het met het opstellen van een plan voor het herstel van Europa wel zal vlotten. I die moet op het ogenblik toen ai wel een zeker gevoel van teleur stelling hebben gekregen, nu hij heeft opgemerkt, dat er op deze eerst zo recht lijkende weg toch heel wat obstakels verrezen zijn. Hét grote obstakel is hoe kan het anders, zeggen wij Duitsland. Moet dc Duitse productie in het Europees herstelplan worden inge schakeld en zo ja, in hoeverre Hoe netelig de eerste van deze vragen is. zal ieder onmiddellijk begrijpen, die zich realiseert, dat de Sowjet- Unie niet in Parijs is vertegenwoor digd. wat dus onmiddellijk het pro bleem stelt: Kan de kwestic-Duits- land zelfs maar aangesneden wor den zonder de Sowjet-Unie? De le zer zal zich herinneren, dat een van de voorstellen van Molotof op de eerste, mislukte Conferentie van Parijs juist was. dat het probleem Duitsland apart zou worden gehou den cn voor de Raad der Vier Mi nisters zou worden gereserveerd. Deze zaak thans in Parijs in behan deling nemen betekent niet alleen vooruitlopen op de a.s. conferentie der Grote Vier van het najaar te houden, maar, sterker nog, ooen- lijk twijfel uitspreken dat die con ferentie in de gegeven omstandig heden nog zal worden gehouden, althans bij voorbaat geen fiducie tonen in enig resultaat ervan. A \N de andere kant echter ziet 1 a iedereen in, dat het geen zin heeft om een herstelplan voor W.- Europa te gaan opstellen zonder daar althans het West-Duitse pro ductieapparaat in te betrekken. Maar hier houdt de eensgezindheid ook meteen op. Want over de mate, waarin en de wijze waarop dit moet gebeuren bestaan tussen de V.S., Engeland en Frankrijk zeer diep gaande en zeer principiële menings verschillen. En dit is te bezwaarlij ker, omdat de Amerikaanse en de Engelse politiek ten eerste geen van beide een vaste lijn hebben ge vonden, laat staan met elkaar ge coördineerd zijn. Zo weifelt men in Londen over het al of niet vast houden aan de nationaliseringsplan nen in het Roergebied, terwijl er in Washington sterke verschillen van inzicht aan de dag zijn getre den tussen het State Department en het ministerie van oorlog, waar onder de Amerikaanse bezettings autoriteiten in Duitsland ressorte ren. Frankrijk voert van de Drie nog dc meest duidelijke politiek: het stelt nog steeds eigen veiligheid voorop. Gezien deze moeilijkheden heeft Marshall reeds beslist, en wel over het hoofd van generaal Clay heen dat de kwestie van het Roergebied niet alleen door de Con trólcraad van de gefuseerde Eng. Am.-zone mag worden beslist. Dc meest logische oplossing zou zijn, dat de Grote Drie van het Westen een eigen conferentie belegden voor dit probleem. Daar is over ge dacht en gesproken, maar het be zwaar van Marshall is, dat dus doende buiten de Parijse Conferen tie om zou worden gehandeld en dat is iets, wat hij het liefst wil vermij den. Daarom wenst de Amerikaan se minister, dat dit probleem inder daad in Parijs zal worden behan deld, waarbij hij, naar algemeen vermoed wordt, een centrale rol aan Engeland heeft toegedacht. In iedej geval zullen de eerstvol gende dagen en weken beslissend zijn voor het resultaat van de Pa rijse Conferentie, die onder zo gun stige auspiciën is begonnen er waarvan zoveel wordt verwacht. Australië. Nehroe gaf te kennen, dat andere landen zich zouden aan sluiten bij India maar dat, indien nodig, India bereid var, alleen te handelen. Hij zei dat India ook de regering van Ceylon had gevraagd, de havens te sluiten voor schepen, die troepen, medicamenten cn andere goederen naar Indonesië vervoeren. Deskundigen in Lake Success verwachten dat India zijn actie zal baseren op art. 35 van het Hand vest („Elk lid dor UNO heeft het recht elk geschil of elke situatie die zou kunnen leiden tot inter nationale wrijving of aanleiding zou kunnen worden tot een geschil voor to leggen aan de Veiligheidsraad of de Algemene Vergadering"). Het voorstel van India heeft in Lake Success geen verbazing ge wekt, doch bezorgt de U.N.O. moei lijkheden, omdat dit vraagstuk dan zou moeten worden toegevoegd aan de reeds zo uitgebreide agenda van de Veiligheidsraad. De Veiligheidsraad heeft nog op zijn agenda de Griekse kwestie en de beperking der bewapening. Daar na moet de raad de kwestie der Brits-Egyptische betrekkingen be handelen. gerezen naar aanleiding van meningsverschillen over de on derhandelingen betreffende de ver- dr^gsherzicning. De Veiligheidsraad had verwacht on 20 Augustus een korte vacantie te kunnen nemen, voordat le Alge mene Vergadering op 16 Septem ber bijeenkomt. Men is in Lake Success van me ning. dat Indonesische kwestie onmiddellijk in behandeling zal moeten worder. genomen, wanneer zii od de agenda zou worden ge- olaetst Het is echter moeilijk in te zien. hoe het Egyptische pro bleem kan worden uitgesteld, daar de Egyptische premier, Nokrasjy Pasja, in Lake Success aanwezig is om zijn land bij de behandeling te vertegenwoordigen. Ned. legcrbericht West-Ja va: In Tegai is vgf- tig procent van het dakencompiex, de elcctrische centrale en het ex- comptogebouw vernield. M i d d en Java: In Semarang en omgeving beginnen in belangrij ke mate normale verhoudingen op economisch gebied merkbaar te worden. Het herstel van de verbin dingen tussen de stad en omgeving heeft een aanmerkelijke daling van de prijzen voor voedingsmiddelen tot gevolgd. De bevolking keert meer en meer naar de dessa's en sawahs terug. Er is echter nog veel sabotage. Zuid Sumatra: De brand op de olieterreinen van Pendopo om vat vier bronnen. Twee daarvan zijn door saboteurs aangestoken. De twee anderen geraakten in brand tengevolge van alang-alang bran den. Van de zijde van de Standard Oil wordt medegedeeld, dat de branden van minder belang zijn. Sumatra's Westkust: In het Noordelijk deel van de vlakte van Padang verleent de bevolking overal medewerking bij het zoeken van landmijnen. Reeds kon een aan zienlijk deel van deze landmijnen onschadelijk worden gemaakt. De passars zijn weer heropend. Diverse handelaren geven er de voorkeur aan hun waren naar Padang te brengen om ze daar op de passars of langs de huizen te verkopen. De toestanden onder de bevolking van Loeobck Boeaja bleken droevig te zijn. Er werden zeer vele zieken aangetroffen. De dienst voor de volksgezondheid opende Zaterdag een kliniek in Bandarboeat. Sumatr a's Oostkust: In het pasbezette gebied ontwikkelt de toestand zich gunstig. De bevolking keert in aanzienlijke getale naar de kust terug om te werken. Verschei dene diensten functionneren reeds regelmatig. Hier en daar heerst cchtcr nog onrust, terwijl republi keinse gewapende troepen aanval len doen op de randgebieden. Rep. legcrbericht In een speciaal communiqué van het republikeinse leger wordt j naar A.P. vandaag meldt mel- ding gemaakt van bombardementen Van de republikeinse luchtmacht, op Semarang en Salatiga. Dc doe len In Semarang aldus het corn- mniqué betroffen de Nederland se installaties in de oude stad en de wjjk van Tjiandi. Grootste voorbij hitte Westelijke wi den krijgen de overhoud, zodat de grootste hit te voorbij zal zijn, ze9t L)e Bilt Maar het blijft voorlopig nog j warm. Aan de kust vooral in de i namiddag frisse wind. Dus naar zee, vdcantiegangers en puffende stedelingen! Een donderbui! je zal -o "u en dan een verkwikkend bad aan de landrotten brengen oooooooooooo Naar Anela uit welingelichte bron heeft vernomen, zal de eerste termgn van de lening van do We reldbank aan Nederland 180.000.000 ii 190.000.000 dollar bedragen. Deze eerste termHn zal in d«- komende weken beschikbaar worden gesteld. In een commentaar schrijft dc financiële redacteur van dc „New York Sun", Carlton A. Shively: „Oorlogen zijn altijd kostbaar, zelfs indien het slechts koloniale oorlo gen zijn, doch dc Nederlanders zul len deze oorlog blikbaar winnen. De onderwerping en de nederlaag van de republikeinen zal het Neder landse crediet aanzienlijk steunen, hetgeen tezamen met de hoeveelhe den olie, rubber, tin en rgst, welke voor de Nederlanders beschikbaar zullen komen maakt, dat wij van de Nederlandse lening tenminste we ten waar het geld voor gebruikt wordt, hetgeen meer is dan gezegd kan worden van de laatste lening aan Frankrijk". Ondanks het referendum, dat Zondag werd gehouden en waarbij werd besloten het werk te hervat ten, hebben zich in de Antwerpse wervingslokalen slechts tien perso nen voor arbeid aangemeld. Het Noorse schip Ocean Liberty, dat een lading nitraat aan boord had. is gistermiddag in de haven van Brest in de lucht gevlogen. Er ontstonden branden ui de havenwijk en vrijwel alle huizen van de stad liepen schade op. Minstens twintig personen kwamen om het leven; 250 mensen werden gewond. De tele graaf- cn telefoonverbindingen met Parijs zijn verbroken. Gistermiddag om drie uur brak aan boord van de Ocean Liberty brand uit. Onmiddellijk werden po gingen ondernomen om liet vuur tc blussen, maar toen deze niet spoedig genoeg het gewenste resul taat hadden, besloten de havenauto riteiten het schip buitengaats te brengen. Door sleepboten werd het schip langzaam langs de kade gesleept, doch toen het schip om half zes een gashouder passeer de vloog het in de lucht. Om het gevaar te beperken, dat de brandende romp voor een muniticbergplaats oplever de. heeft dc Franse marine het schip in beide zijden geschoten om het tc laten zinken. Dc gashouder vloog in brand en daarna ook de petroleumopslag- plaatsen op de kade, die spoedig een vuurzee waren. Gisteravond laat had de brand weer het vuur nder controle. De schade bedraagt naar schatting hon derd millioen francs. De waarnemende burgemeester (Van onze Haagse redacteur) Naar wij vernemen houdt men hier in officieuze kringen ernstig rekening met de mogelijkheid dat Nederland binnen enkele dagen aan de Britse regering kenbaar zal ma ken, dat zij gaarne gebruik zal ma ken van het vorige weck Maandag hernieuwd aanbod van het Foreign Office om zich ter beschikking tc stellen voor beide partijen voor het verlenen van goede diensten tenein de tot een oplossing van het conflict te komen. Het ligt dan in de lijn der ver wachting dat deze bemiddeling zal moeten "uitgaan van de erkenning der Nederlandse souvereiniteit over het gehele gebied van Indonesië en dus ook over Java en Sumatra cn van de Nederlandse eis tot een on middellijke order tot het staken van het vuren aan de republikeinse striidmacht. Wel houdt men rekening met de mogelijkheid dat Nederland de eis zal stellen overeenkomstig de ge dachte van artikel 4 van Ling- gadjati dat de bevolking van de onder het defactogezag van de Republiek staande gebieden de ge legenheid zal krijgen zich door middel van vrije verkiezingen uit te spreken over de door hen te ver kiezen staatsvorm. In dit verband is echter van belang dat gisteren nog onder de aandacht werd gebracht dat de Nederlandse regering de politiek va.i de ver schroeide aarde, welke door de repu blikeinse regering aan haar troepen en aan de Indonesische bevolking wordt opgedragen, van een zodanig ernstig karakter acht. dat dit zou kunnen leiden tot uitgebreider ope raties dan aanvankelijk was voorge nomen. Er zijn intussen tekenen wel ke wijzen op een poging tot beper king van de actie in nieuwe secto ren; met name wordt verwaoht. dat aan de opmars in West-Java langs de Noordkust na de bezetting van Tegal een eind is gekomen. Men legt er de nadruk op dat nieuwe republi keinse vernielingsacties in dat ge bied tot een andere beslissing zouden kunnen dwingen. Eveneens heeft het De Griekse minister van openba re orde, generaal Napoleon Zervas, heeft een vergadering van de minis terraad verlaten en gedreigd met aftreden. Hij zou het niet langer eens zgn met de wjjze, waarop de militaire operaties tegen de guerrillastrijders worden geleid en uitgevoerd. de aandacht getrokken dat de vrij on verwachte opmars in de richting van Malang, welke heeft geleid tot de bezetting van Singosari. gemotiveerd werd als een actie tot bevrijding van een aantal daar geïnterneerde Chi nezen; hoewel deze verwachting min der stellig wordt uitgesproken dan die ten aanzien van Tegal. meent men daarin toch ook een teken te zien dat zou kunnen wijzen op het voornemen om het belangrijke repu blikeinse centrum Malang niet te be zetten. IN EEN UITTE, groter dan die bij hun vertrek uit Batavia, zetten gisteren gerepatrieerden, die met de Kota Baroe naar Rotterdam zijn gereisd, voet aan wal. Een van de opvarenden, de heer Oudretsch, had een orang-uetanfi meegenomen die de zeereis uitstekend heeft door staan. De heer Oudretsch had het dier klein en ondervoed in Indo nesië gevonden; hij heeft hem nu aan Art is afgestaan. Op onze foto: de heer Oudretsch en zijn orang-oetang nemen op de Kota Baroe afscheid van elkaar. Zondagavond is in een verffabriek te Boedapest brand uitgebroken. Zaterdag werden 4 ton elluloid in een kabelfabriek door brand ver nietigd, terwijl Woensdag in een papierfabriek op een eiland in de Donau een grote hoeveelheid cellu lose en papier in vlammen opging. Na Wieringen Doorn? De heer Tl. EL, een Duitser, maar een goede, die tijdens de bezetting heeft gestaan aan de zijde van ons volk en gestreden heeft tegen het nazi-geweld, schrijft ons het volgende: DE plannen van de Duitse ex-kroonprins hebben in de kringen van de alhier le vende Duitsers begrijpelijke opschudding verwekt. Het is heel jammer, dat een -maand geleden in Duitsland dr. W. Appens, een vooraanstaand pacifist en socialist, overle den is. Hij was wel de beste kenner van alles, wat met de Duitse kroonprins te maken heeft en hij had reeds toegezegd, voor Uw dagblad een opstel over deze mate rie te schrijven. Gedurende de eerste wereldoorlog was dr. Appens in het hoofdkwar tier van de kroonprins getuige ge weest van het wangedrag vooral van de prins zelf. Toen na 1918 be paalde kringen de kroonprins tot uithangbord voor hun militairis- tisch-monarchistische bedoelingen mochten maken, stelde dr. Appens zijn ervaringen te boek („Charle- ville"), en na deze publicatie was zelfs voor de trouwste monarchist Friedrich Wilhelm voorlopig van de baan. Later heeft dr. Appens als adviseur van de Sociaal-democrati sche partij de terugkeer van de Hij wel - anderen niet? Er bestaat hier in Nederland een „Vereniging van Duitse en Staten loze Anti-fascisten" (V.D.S.A.), die, Enige waardevolle her inneringen aan dood- hopshuzaar Prins „lm- mer-jeste-drujj" Ex-kroonprins WILHELM uit de illegaliteit vooregekomen, haar nieuwe leden nog scherper onderzoekt dan de Nederlandse vreemdelingenpolitie. Ik vrees, dat kroonprins bepleit, nadat deze hem de vleugeladjudant van wjjlen kei zijn woord van eer gegeven had, voortaan als privé-persoon zijn le ven te slijten. „Hoe kon ik zo dom zjjn te geloven, dat hij zijn woord zou houden", zei dr. Appens tegen schrijver dezes, „het was immers een Hohenzollern". Korte tijd later prijkte nl. onze privé-persoon al3 een van de „sterren" naast Hinden zer Wilhelm geen lid zou kunnen worden. De majoor von Ilsemann heeft zich volgens Uw blad van 23 Juli „correct" gedragen. Tegen wie? Tegenover keizer Wilhelm, toen deze hoogdravende telegram men aan Hitier stuurde? Of tegen over het Hollandse volk, toen dit zijn wanhopige strijd voerde tegen burg, Mackensen enz. op alle para- de bruine bandieten? Of heeft hij des van de „Stahlhelm, Bund deut- het „C-horaal van Leuthen" (Nu scher Frontsoldaten". Later avan- dankt allen god) in 1940 met Wil- ceerde hij tot SA-Mann, natuurljjk helmHitler en in 1945 met de On gedwongen! Maar op de lijst van de dergrondsen meegezongen? opstandige jonkers en generaals Zeventienduizend Duitsers, die zoekt men ztjn naam vergeefs. van de Duitsers geprofiteerd heb ben, die voor het Hitler-Duitsland tegen Nederland hebben gevoteerd, moeten het land verlaten. Zij mo gen niet onze medeburgers bljjven; en Friedrich Wilhelm zou het mo gen worden? En hij durft om een non-encmy-verklaring te vragen, die haast aan nog geen enkele Duitser is verleend, zelfs niet aan diegene onder de Duitsers, die hier samen met het Nederlandse volk voor de vrijheid tegen onderdruk king en geweld gestreden hebben? Immer - feste - druff! TOEN Duitsland in 1914 zijn oorlog begon met de inval in het neutrale Nederland pardon: Zuid-Nederland! sprak de Duitse kroonprins, chef van de To- tenkopfhusaren, het heldhaftige woord: „Nun wollen wir sie dre- schen" (Nu zullen wij hen er van langs geven). En als aanvoerder voor Verdun gaf hij zijn bekende leuze uit: „Immer feste druff!" (flink er op los!) Verdun werd niet veroverd, de oorlog verloren, maar niet de ondernemingsgeest van de „Prins-Immer-Feste-Druff", zo als hem zijn soldaten in Char- leville noemden. Weer is een oorlog verloren en weer staat de prins voor de taak „de vrede te winnen". De onbe houwen Russen hebben zonder enig gevoel voor égards zijn landgoed in Silezië (Oels, 10.000 hectaren!) ingepikt. Het is niet meer dan bil lijk. dat Nederland hem schadeloos stelt. Reeds een keer, in 1918, toen hij zelf de „Dresche" dreigde te ontvangen, heeft hg bn zijn getrou we Nederlanders toevlucht gevon den. Bij de Noord-Nederlanders, wel te verstaan; bij de Zuid-Neder landers, de Belgen, zou hij waar schijnlijk niet hebben durven aankloppen. Immer feste druff! De brutalen hebben de wereld. H. H. van Brest, Mcssnger, heeft meege deeld dat de kapitein van de Ocean Liberty, een Engelsman, is omgeko men. De rest van dc bemanning is gered. Ieder huis in Brest is in meer of mindere mate beschadigd door dc kracht van dc explosie en te middernacht brandden nog de olie tanks cn het gasbedrijf in het ha venkwartier. Duizenden mensen hebben lichtere verwondingen op gelopen. De ontploffing van het schip, dat /.176 ton mat en in 1943 is gebouwd, heeft langs de gehele Engelse zuid kust hevige schokken veroorzaakt. Een groot deel van de bevolking van Brest had de stad verlaten, uit vrees voor nieuwe explosies. Verschillende loden van do P. v. d. A., onder wie dr. B. Al, ds. B. J. Aris. dr. J. J. Buskes Jr., mr. G. J. van Heuvcn-Goedhart, NV. Ko mijn cn J. E. Stokvis, hebben, in vervolg op een dezer dagen uitge geven verklarng, een telegram aan het partijbestuur der P. v. d. A. ge zonden, waarin zij do hoop uitspre ken, Jat er een buitengewoon con gres ter bepaling van de koersen de verantwoordelijkheid van do partij zal worden gehouden, waarop zij dan Sjahrir zouden willen uitnodi gen, „opdat do partij het Republi keinse standpunt verneme van de tot uiteenzetten daarvan meest be voegde en door dc Republiek ge machtigde zijdo". o Het oartijbestuur van de Partij v. d. Arbeid kwam gisteren in ver gadering te Amsterdam bijeen. Over deze vergadering, die vrijwel uitsluitend gewijd was aan de be sprekingen van dc politieke toe stand in verband met de gebeurte nissen in Indonesië is eeen commu niqué verstrekt, waarin naar voren wordt gebracht, dal alom in dc lan de grote teleurstelling en bezorgd heid' heerst omtrent de loop der ge beurtenissen in Indonesië. Het partij-bestuur neemt aan, dat de vooraf vastgestelde militaire doelen wel haast zijn bereikt cn meent, dat daarmee het tijdstip van het openen van nieuwe besprekin gen met de republiek nabijgekomen is. Het is ervan overtuigd, dat in overeenstemming de verklarin gen op dit punt van de zijde van de Nederlandse regering dat deze niets zal nalaten, teneinde do onderhan delingen weer op gang te krijgen inclusief aanvaarden of het inroe pen van bemiddeling of goede dien sten van dc zijde van Engeland of de U.S.A., Telefoneren niet Indonesië wordt duurder Met ingang van 1 Augustus wordt het tarief voor radio-telefoonge sprekken met Indonesië verhoogd. Het wordt dan gelijk aan dat van het verkeer met Suriname en Cu rasao. De telefoonkantoren ver strekken nadere inlichtingen. Een zeiljacht met acht personen, dat een tocht maakte op de Wad denzee, is in het Boompjesdiep bij Terschelling op een wrak gestoten. Een groot gat was het gevolg en het water stroomde de boot binnen. Terwijl de heren trachtten het wa ter te hozen, zwaaiden de dames vertwijfeld met doeken om de aan dacht te trekken, maar er bevond zich geen enkele boot in de nabij heid. Gelukkig begreep de wachter op de vuurtoren Brandaris op Ter schelling de noodseinen en hij waar schuwde de reddingsboot, die vrij wel onmiddellijk zee koos en de zeilers uit hun benarde positie be vrijde. Enige ogenblikken later zonk de boot. Het is sinds geruime tijd bij de Koninkijke Marine een traditie dat een van de grootste schepen de naam van „De Ruyter" draagt. Het laatste schip van die naam ging op 27 Februari 1942 roemvol ten on der na in Je slag in de Javazee tot het laatste te hebben volgehouden. In verband hiermee heeft de Ko ningin thans de naam van de krui ser „De Eendracht", lie in Rotter dam wordt afgebouwd, gewijzigd in die van „De Ruyter". Bij een gevecht om zitplaatsen tussen gendarmes en politieagenten in een bioscoop te Sjanghai, kwa men zeven politieagenten en een burger om het leven. De politie begon naar aanleiding van het incident een staking. De burgemeester heeft het ministerie van oorlog verzocht om in te grg- pen. Tot buitengewoon hoogleraar ln de faculteit der letteren cn wijsbe geerte aan dc Rijksuniversiteit te Utrecht, om onderwijs tc geven ln de geschiedenis van de twintigste eeuw is benoemd dr. C. D. J. Brandt. Dr. Brandt werd 2 Oct. 1897 te Utrecht geboren. Hij bezocht daar het Stedelijk Gymnasium en daar- V 1 Dr. C. D. J. BRANDT na de Universiteit, waar hij leerling was van de hoogleraren Kernkamp en Oppermann. In 1921 promoveer de hij op oen proefschrift over: De Hollandse stadsrechten van de 13de eeuw. Sinds 1919 is hg leraar aan het Stedelijk Gymnasium. Was dr. Brandt aanvankelijk me- diaevist, later ging zijn belangstel ling vooral uit naar de recente ge schiedenis. In „De Pelgrimstocht der Menschheid" schreef hg het hoofdstuk over de tijd na 1870 cn in de „Wereldgeschiedenis", welke door D<- Haan wordt uitgegeven, behandelde hij de binnenlandse po litiek van de diverse landen van 1870—1911. Sinds 1927 maakt dr. Brandt deel uit van het bestuur van het Histo risch Genootschap, van 1927'35 als 2de secretaris, van 1935'40 le secretaris en sindsdien voorzit ter. Dr. Brandt is reeds een aantal jaren docent in de „didactiek en methodiek der geschiedenis" aan de Utrechtse Universiteit en verder werd hem reeds eerder een leerop dracht voor moderne geschiedenis aan de Economische Hogeschool te Rotterdam verstrekt. Dr. Brandt heeft veel bijgedragen om het geschiedenisvak te popula riseren door een grote reeks van drukbezochte cursussen voor Volks universiteiten. Sinds 15 Februari 1940 is dr. Brandt hoofdredacteur van het Nieuw Utrechts Dagblad. In de bonnenlijst, die op 31 Jult a.s. uitkomt, wordt een bon aan gewezen voor 50 gram korstloze of smeerkaas (geen buitenlandse kaas). Dit extra rantsoen wordt aan alle leeftijdsgroepen verstrekt, Het CDK deelt mede, dat men de destijds voor meat and vegetables aangewezen bonnen „E 03 vlees", voor zover men daarop nog geen meat and vegetables heeft kunnen krijgen, vóór 3 Augustus a.s. bij een slager in moet leveren, desgewenst tegen ontvangstbewijs. Op deze bonnen zal men dan alsnog 1 En gels pond (ca. 450 gram) meat and vegetables of 4 Engelse onzen (ca 112 gram) blikvlces kunnen krijgen. Men dient genoegen t nemen met hetgeen, waarmede de 6lager op deze bonnon wordt bevoorraad. Het doen van een keuzo zal dus niet mogelijk zijn. In afwijking van de in het alge meen voor tafellakens en ontbijtla- kens geldende puntenwaardering ad 15 punten per stuk, zullen voort aan de napperons (tafellakentjes van circa 1 m x 1 m) op slechts punten worden gewaardeerd. Met ingang van 3 Aug. a.s. zul len rantsoenbonncn van nieuw model in gebruik worden geno men. Do nieuwe bonnen ziin uitge voerd in de kleuren rood met paars. De tekst is gedrukt in zwar te letters en bestaat uit de aandui ding van hoeveelheid en artikel, alsmede de letter G, gevolgd door een getal. De thans in omloop zijnde rant soenbonnen der E-scrie blijven geldig t/m 27 September a.s. Eveneens blijven t.e.m. deze da- tuni geldig de rantsoenbonnen „een rantsoen artikel BB" en ..een rantsoen artikel BC". De in omloop zijnde wisselbon- ncn blijven ook na 27 September tot nader order geldig. Vrij warm Weersverwachting van De Bdt, 3 'l geldig van Dinsdagavond tot S j Woensdagavond Wisselende bewolking met on- [f f kele verspreide buien hier en I daar vergezeld van onweer. Zwak. j ke, overdag matige wind uit Westelijke richtingen. Minder warme nacht met plaatselijk r, vel of mist. Morgen overdag vrij warm.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1947 | | pagina 1