Bezorgdheid neemt toe Ruslands economie en Marshalls plan Niets om aan te trekken1 Record-torenbeklimmer gaat jubileren Moord in de Rue Morgue Radio-programma SOW JET-UNIE VERTROUWT OP EIGEN KRACHT - door EDGAR ALLAN POE - 2 Dinsdag 29 Juli 1947' Buitenlandse stemmen over Indonesië (III) NA een week van militaire actie in Indonesië geven Britse bladen uiting aan hun groeiende bezorgdheid over de mo gelijke consequenties van het conflict. In het algemeen neemt de buitenlandse pers weinig notie van de Nederlandse regerings verklaringen (de term „koloniale oorlog" duikt telkens weer op in hun commentaren). Men verlangt een spoedig einde der vijandelijkheden met alle mid delen die daarvoor dienstig zijn. De Times schrijft: Terwijl de publieke mening in Nederland de militaire actie mo menteel schijnt te steunen, neemt in andere landen de bezorgdheid snel toe. De verklaring van Nehroe in antwoord op Sjahrirs verzoek om hulp toont aan, dat de jongste Ne derlandse maatregelen in het nieu we dominion India van die aard worden geacht, dat zij het gehele probleem van de rechten van het Aziatische nationalisme en de po sitie der Europese mogendheden weer in acute vorm aan de orde stellen. Zelfs indien deze opvatting voortkomt uit een onjuiste vereen voudiging van een ingewikkelde kwestie, waarbij immers fouten en misverstanden zowel van Indonesi sche als van Nederlandse zijde een rol spelen, dan houdt zij toch ern- .stige consequenties in voor de toe komstige betrekkingen tussen Oost en West. De jongste Nederlandse actie in Indonesië al dan niet goed op gezet. bezien uit het standpunt van Nederlandse belangen zal aan Engeland en Frankrijk ongetwijfeld moeilijkheden bezorgen bij hun po gingen om de onderscheidene vor men van Aziatisch nationalisme, waartegenover zij zich geplaatst zien. in vredelievende kanalen te leiden. De voornaamste oorzaak zo niet misschien de directe aanlei ding van de huidige catastrophe is de obstructie geweest, van on verantwoordelijke lieden, die thans de macht hebben over Java en Su matra. Doch hoe ernstig de schade moge Zijn. die door de weerspannige Re publikeinen aan Nederlands-Indië wordt berokkend, de gevolgen van deze overhaaste actie van de Ne derlanders zullen waarschijnlijk veel ernstiger zijn. De operaties ne men roeds afmetingen aan van een oorlog tussen twee naties. Wil een onherstelbare schade aan de verhoudingen tussen Europa en Azië voorkomen worden, dan moe ten deze operaties door bemiddeling onverwijld worden beëindigd. Grenzen overschreden "P) E Manchester Guardin (lib.) schrijft: De actie van de Nederlandse strijdkrachten op Java en Sumatra heeft al spoedig de grenzen overschreden, die dr. Beel vorige week Zondag heeft gesteld. Het is klaarblijkelijk Nederlands bedoeling de Republikeinen mach teloos te maken door Java in drieën te snijden en controle over de kust van Sumatra te verkrijgen. De die pe spijt over het Nederlands besluit waaraan Bevin in het Parlement uitdrukking gaf. zal wijd en zijd worden gedeeld, niet het minst in Nederland zelf, waar de diepe kloof in de publieke opinie over Indone sië erdoor verbreed zal worden. Fi nancieel kan Nederland zich geen lange oorlog veroorloven, politiek zelfs geen korte, al kan het deze door betere bewapening in zijn voordeel beslissen. De Yorkshire Post (com.) De laatste week is er niets gebeurd, dat de vrees heeft kunnen vermin deren, waarmede het nieuws over de militaire actie op Java overal werd ontvangen. Het enige moge lijk bemoedigende is. dat de Ne derlanders zo snel zijn opgerukt en ten koste van zo weinig mensenle vens, dat zij hun doelen wel spoe dig bereikt zullen hebben en er ge legenheid bestaat voor vruchtbare bemiddeling, Uit eerlijkheid tegen over de Nederlanders, die nogal schoolmeesterachtig worden becriti- seerd door lieden, die het gehele verloop van dit langdurig conflict misschien niet hebben gevolgd, moet gezegd worden, dat zij in dë laatste kritieke weken meer tege moetkomendheid aan de dag hebben gelegd dan de Indonesische Repu blikeinen. Dit is niet altijd zo ge weest: de overeensteming, die door Lord Inverchapels bemiddeling werd bereikt, is gestrand op de on verzettelijkheid van zekere Neder landse politici. Niet te verwonderen HET invloedrijke Zwitsers blad „Neue Zürcher Zei- tung" wijdde zijn voorpagina van 22 Juli geheel aan de militaire ac tie. Onder de kop „Die Aussicht- losigkeit der Verhandlungen" en „Holland ergreift die Initiative" publiceert het blad een beschou wing van zijn correspondent in Den Haag. die zich geheel op het stand punt van onze regering stelt. „Inderdaad, wie de langdurige voorgeschiedenis, welke aan het openlijk uitbreken der vijandelijk heden is voorafgegaan, heeft ge volgd, moest zich wel afvragen, wat van de diplomatieke inspanning van Nederland eigenlijk nog viel te verwachten... Tenslotte stond Ne derland voor de keus, of om zich alles te laten welgevallen, of om de knoop met het zwaard door te hak ken. Het is niet te verwonderen, dat het nu de laatste weg heeft ge kozen." Ook de Gazette de Lausan- ïi e van 22 Juli wijdt een beschou wing aan „De staat van oorlog in Indonesië". „De officiële hervatting van de vijandelijkheden in Indone sië heeft consternatie gebracht in de vredelievende geesten van de hele wereld. Afgezien van het feit, dat een oorlog op zichzelf een ramp is, weet men nooit, of een gewapend conflict, zelfs midden in de Pacific, niet dc grenzen, waarbinnen men het geloofde te kunnen houden, niet gal overschrijden." Nadat het blad melding heeft ge maakt van de critiek van de Engel se pers op het Nederlands optreden, zegt het ..maar men moet zich soms in de plaots van een ander stellen", geeft een objectief overzicht van wat voorafging en eindigt tenslotte: „Het toevlucht nemen tot geweld is een ernstige maatregel, die zeker ZOEKLICHT op de WERELDPERS te betreuren is en die dan ook be treurd wordt door een deel van de Nederlandse publieke opinie in zonderheid. naar wij geloven, van uiterst links (het is overigens niet erg waarschijnlijk, dat de weinig talrijke communistische partij naar aanleiding hiervan ernstige onlus ten in Nederland zal kunnen ver wekken). Deze ernstige maatregel, genomen door een volk, zo vrede lievend en zo weinig militaristisch als het Nederlandse, moet in ieder geval met onpartijdigheid worden bekeken. En men is verplicht reke ning te houden met het feit, dat de extremisten, die de heer Soekarno leidt of volgt, niet het geheel van de Indonesische bevolking, die in meerderheid vredelievend en gema tigd is, vertegenwoordigen." Islamictischc reactie r\E Turkse bladen zijn er zich scherp van bewust, dat Indo nesië, evenals Turkije zelf. een Is lamitisch land is. Het Turkse volk kan niet onverschillig blijven voor het lot van zijn geloofsgenoten. Het Turkse blad Djoemhoeriyet schrijft: „De Nederlandse agressie doet de gehele Moslimse wereld bloedige tranen schreien. Het feit, dat de Nederlanders de eerste dag van de maand Ramadan ide Mo hammedaanse vastenmaand red.) voor hun agressie hebben gekozen, geeft hieraan een impressie, die de Islamitische wereld nooit meer zal vergeten." Het blad Son Posta verklaart: „Het Nederlandse impe rialisme heeft een weerloos volk aangevallen en geeft hiermede de communisten een nieuw wapen in handen." Het te Batavia verschijnende Neder landse ochtendblad De Nieuws gier waarschuwt tegen de opvat ting cftt de vriendelijke reactie van de Indonesiërs in dc bezette gebie den op de komst der Nederlanders zou betekenen, dat zij pro-Neder lands zouden zijn. Het betekent, dat de niet politiserende bevolking on getwijfeld Nederlandse orde en rust prefereert boven Republikeinse des organisatie. plunderingen en ter reur. Het blad wijst erop, dat reeds eerder, na de Japanse capitulatie, een dergelijke misvatting is ont staan. Het enthousiasme over het verdwijnen der Japanners en het breken van de spanning werd toen ook dikwijls onjuist uitgelegd als liefde voor de Nederlanders. T~\AT is een heel probleem voor onze bakvisjes, spe ciaal in deze vacantietijd. Je kunt nu eenmaal niet steeds in shorts of strandpak lopen. Dus gauiv een nieuwe jurkt Hier is een heel eenvoudig modelletje, op verschillende manieren uil te voeren en zelfs voor onervaren naaisters niet moeilijk te maken. Aan nieuwe stof heeft U nodig ongeveer 3,20 Al., maar dit patroontje leent zich zo uitstekend om van oud nieuw te maken. Mouwen heeft deze jurk niet, alleen een verbrede schouderlijn, die even over de arm valt. Een dubbel lijntje geeft aan, wat het arms gat is. jurk A is gegarneerd met ingerimpelde strookjes van 4 c.M. breed, die desgewenst kunnen vervallen. We maken in het voorpand de figuurnaadjes en stikken dan zij- en schouder- naden dicht. We verbinden de voor- en de achterbanen van de fok, waarbij we de strookjes gelijk meenaaien, stikken de zijnaden en zetten dan het lijfje, waarvan het rugpand even in- gerimpeld is, aan de rok. Hals opening en armsgaten worden met schuine repen stof afge- werkt. Het is ook wel aardig om de strookjes langs het arms- f gat niet aan, nfaar een paar i j) c.M. o p de rand te zetten. Op v- de rug maken we een splitje, dat met een knoop en een lusje stuit. Zo nodig maken we ook in de taille in de zijnaad een splitje met drukknoop- of Hek sluiting. Voor jurk B knipt U het patroon van het lijfje langs de kruisjeslijn door. Langs de na den is hier voor garnering-een puntbandje meegestikt. Nodig is dit natuurlijk niet. Voor jurk C volgt U de stip pellijn. De hats is hier iets minder laag. Het ondergedeelte van het lijfje wordt op het schouderstuk gestikt en met knopen gegar neerd. Hier ziet V, dat bij dit model ook een aardige streep- we moeten ook iets aan Uw of ruitverwerking mogelijk is. gigen fantasie overlaten. Er zijn trouwens nog heel wat En nu maar vlug aan de slagl meer variaties mogelijk, maar ELLA BEZEMER B.W. 84 c.M. Uurwerkmaker Baars vijftig jaar in 't vak (Van een eigen verslaggever.) Er zijn toeristen, die met een on tembare hartstocht in hun vacantie torens gaan beklimmen. Er zijn er onder, die reeds een respectabel aantal op hun naam hebben staan. Mochten zij echter naar een record streven, dan zij hun bij dezen ge zegd, dat zij er toch wel nooit in zuilen slagen hoe zij zich ook in spannen om het record te breken, dat de heer D. S. B a a r s te Amster- op zijn naam heeft staan: over en kele dagen viert hij n.l. zijn gouden jubileum in deze ongetwijfeld niet alledaagse sport. De heer Baars heeft overigens van die torenklimmerij geen sport ge maakt Het is eenvoudig zijn beroep Geen fatsoenlijke Nederlandse to ren of er zit een uurwerk in. En als De heer D. S. Bears, die ook het klokkenspel in de toren van het Rotterdamse raadhuis aanbracht. het even kan een carillon. Welnu, de heer Baars is toronuurwerkmaker en omdat er in dit gilde slechts wei nigen werkzaam zijn. kan hij cr zich op beroemen de meeste torens in ons land te hebben beklommen Niet eens. maar vele. zeer vele ma len. Hij heeft er geen statistiek van aangelegd, maar het is een zeer re spectabel aantal, dat zich trouwens nog dagelijks uitbreidt. Hoe word je torenuurw&kmaker? Welal doende. En de heer Baars is al van zijn 17de jaar af „doende". Zijn eerste baantje smidsleer ling beviel hem niet erg. Geen wonder, 't Was nog in de vorige eeuw en werktijden van zes uur 's morgens tot tien uur 's avonds waren geen uitzondering, terwijl de lonen minimaal waren. Vooral voor de knechtjes. De jonge Baars stap te toen op zekere dag naar de firma Addicks, reeds toen een zoals dat heet gerenommeerde zaak op het gebied van torenuurwerken. Hij werd aangenomenen hij ls er nog! Zijn eerste grote karwei was het plaatsen van een carillon in de Cu- neratoren te Rhenen. Daarna: Kui lenburg. Daarna: Tholen, waar hij zich niet alleen voor de „belletjes", maar ook voor.... de meisjes inte resseerde. En, hij trouwde enkele4 jaren later een Tholense jongedoch- ter. Samen gingen ze te Amsterdam wonen, maar telkens weer riep hem zijn werk voor weken, maanden naar buiten. Hij beklom de torens van Zierikzee, Zwolle, Zutfen, Arn hem, Rotterdam, Leeuwarden. Ap- pingedamja, waar al niet! Dan weer om een uurwerk te repareren, dan weer om er een heel nieuw klokkenspel te installeren. En gaan deweg kreeg hij de kunst onder de knie. Zonder zelfoverschatting mag „Belletjes "-expert Vrijdag 25 Juli vierde de heer Baars hij woont Huldckoperstraat 10 te Amsterdam zijn gouden Jubi leum als torenuurwerkmaker. Naar aanleiding van dit heuglijke feit heeft een onzer redacteuren de heer Baars bereid gevonden lets over zijn bijzondere arbeid te vertellen. hij zich ongetwijfeld de beste caril lonkenner van ons land noemen. Maar zelf heeft hij het meeste res pect voor degenen, die hem vóór gingen. „Je moet Je petje afnemen voor die lui van driehonderd jaar geleden", zegt hU, „die de mooiste carillons hebben gebouwd met ge reedschap en hulpmiddelen, zo pri mitief, dat je Je afvraagt, hoe ze 't hebben klaargespeeld. Het moeten reuzen-kerels zijn geweest. Er han gen in sommige torens klokken van meer dan drie ton. Hoe ze die soms naar boven hebben kunnen hijsen ls mü wel eens een raadsel". Overigens, daar kan de heer Baars zelf ook over meespreken. Hij monteerde om. het klokkenspel in de toren van het Rotterdamse raad huis. Liefst 39 „bellen", waarvan de zwaarste meer dan 4000 kilo weegt. „En wat is uw mooiste werk ge weest?" „De Domtoren in Utrecht! Daar heb ik meer dan een jaar aan ge werkt. Maar daar kwam dan ook heel wat bij kijken. Wijzerplaten van meer dan vier meter middel lijn!" Eens heeft zijn reputatie de heer Baars naar het buitenland geroepen: Belfast (Ierland). Maar het was maar een bescheiden dingetje van dertien „belletjes", waar je niet veel mee kunt beginnen. Waar trouwens óók niet veel mee te beginnen was, was het carillon, dat hij indertijd plaatste in de toren van het Rijksmuseum te Amsterdam. Het waren historische klokken uit Arnemuiden, die hier een plaatsje zouden vinden, maar de muzikale kwaliteiten waren niet gewéldig. De heer Baars zette een deuntje op de trommel, dat de mu seumtoren veertig lange jaren ge trouwelijk ieder uur heeft laten ho ren. Pas een jaar geleden is de trom mel verstoken. Natuurlijk heeft hij vele beroem de carillonneurs in de loop der ja ren leren kennen: de Mechelaar J e f D e n ij n, „meester" Vincent, de blinde C r e ma n van de Zwolse to ren en de eveneens blinde Wago naar van de Amsterdamse Wester- kerk. „Jef Denijn kwam na de oorlog in ons land" vertelt hij, „om ons wijs te maken, dat er feitelijk geen en kel Nederlands carillon deugde". Is het te verwonderen, dat er na zo veel jaren in de stem van deze oude carillonkenner nog even de veront waardiging natrilt? „En wat Is volgens u 't mooiste ca rillon van Nederland?" „Dat van het Paleis op de Dam. Klokken van Hemony. Prima vak werk. Mooier carillon hoor je ner gens". Iedere dag nog beklimt de thans 67-jarige Baars de trappen van het Paleis, want het uurwerk moet ge regeld worden opgewonden. Weet u wat dat betekent? Een karweitje van hij installeerde een klokkenspel in zo'n anderhalf uur draaien! P)E bekendmaking van het gun- stig verloop der Russische staatshuishouding in dit eerste half jaar door de Staatsplancommissie op 8 Juli kwam op een gunstig tijd stip voor het Kremlin en stelde het in staat om te volharden in de af wijzende houding jegens het Mars hall-plan. Juist in de laatste dagen voor het begin der Parijse conferentie (12 Ju li) is deze publicatie van economi sche krachi wellicht een stimulans geweest voor de op Rusland geori- enteerde Europese landen de Bevin- Bidault uitnodiging af te slaan. En deze economische prikkel vond Moskou temeer noodzakelijk, daar de economische resultaten van 1946 zeer teleurstellend zijn geweest en de vooruitgang in Januari, Febru ari cn Maart 1947 weinig hoopge vend. Hoewel natuurlijk ook politieke en ideologische motieven een rol gespeeld hebben bij het bepalen van de negatieve houding t.o.v. de Parijse conferentie ov. dc Mars hall-gedachte, legt Moskou thans gaarne de nadruk op „een eens te meer vertrouwen in eigen kracht". (Prawda, 8 Juli). Het geweldig uit gestrekte territorium levert nage noeg alle grondstoffen en door een zeer drastisch toegeoast autarkisch streven wil men de toch beslist noodzakelijk invoer van ontbreken de grondstoffen en voedingsmidde len volledig zien tc dekken met uit voer, ook al kan deze feitelijk niet aan de eigen maatschappij onttrok ken worden. Inderdaad is door een verlenging van rantsoenering dc uit voer nog op te voeren, waardoor Moskou lefïingcn (dat betekent het deels afhankelijk worden van het Westen) kan uitstellen, althans be perken. Interessante cijfers Het verslag van de Staats-Plan Commissie betreffende het werk van de Sowjet-industrie, landbouw en vervoer cn van het voortbrengen van productiemiddelen bestaat bij na uitsluitend uit cijfers. Maar zo als gewoonlijk zijn dit geen abso lute gegevens (deze komt men slechts met moeite te weten), doch indices, opdat vooraf ieder procent waarmee de Sowjct-arbcider de vastgestelde productie nog heeft weten te overschijden, goed zal uit komen. Het erste deel van het verslag somt op de in procenten uitgedruk te overschrijding van het Plan-1947; hierbij worden welgeteld 30 indu strietakken onderscheiden (ieder heeft een eigen ministerie), waar van de voornaamste zijn: Steenkool in de Westerse streken 100; Steenkool in de Oosterse stre ken 102; Petroleum in het Zuiden en Westen 107: Petroleum in het Oosten 102; Chemische industrie 115: Elcetrische industrie 113; Ver bindingsmiddelen 10S; Vervoersma- chines 99,8; Landbouwmachines 99,7; Houtindustrie 97: Rubber 114; Totale ind istriële opbrengst 103. Dat da steenkool-opbrengst in het Westen aan de niet lage eisen van het Plan heeft weten de voldoen, is een belangrijke prestatie, temeer daar het indexcijfer op 31 Maart nog sjechts 94 was (voor het Oos ten 97) Juist door de grote be hoefte aan dit product is men in tensief bezig aan het herstel van de door de oorlog getroffen mijnen cn breidt men bovendien het aan tal mijnen steeds meer uit. Een grote prestatie verrichtte ook de Oostelijke petroleumindu strie door in 3 maanden de produc tie met 11% te doen stijgen. De houtindustrie is in de laatste 3 maanden van 86 tot 97% van het basisplan opgelopen, ondanks de schaarste aan snijmachines. In het tweede deel van haar verslag somt dc Staatsplan Commissie eveneens een aantal percentages op, welke echter betrekking hebben op Jjct tweede kwartaal 1946 en daarom, gezien de lage productie van een jaar geleden verrassend hoog schij nen. Desondanks laat. de gehele in dustrie slechts een vermeerdering van 15% zien, terwijl de lextieï- en de lichte industrie afzonderlijk een verhoging van 29% vertonen. FEUILLETON (VrtJe bewerking) Alberto Montanl, suiker bakker, verklaart dat h(1 een van de eersten was, die de trappen opvlo gen. Ook h\j had de stemmen ge hoord: de zware was die van een Fransman, enkele woorden waren zelfs waarneembaar geweest. De spreker had duidelijk gevloekt. De woorden, die de schrille stem uitte, had getuige niet thuis kunnen brengen. Er was snel en onregelma tig gesproken. Het moest de stem van een Rus geweest zjjn. Getuige sluit zich overigens aan bjj de meeste verklaringen. H(j is een Ita liaan en hij heeft nimmer gespro ken met een persoon van Russische nationaliteit. Verschillende getuigen, opnieuw verhoord, verklaarden dat de schoorstenen van alle vertrekken op de vierde étage te nauw waren om doorgang te verlenen aan een menselijk wezen. Er is geen achter uitgang in het huis waar langs iemand had kunnen ontkomen, ter wijl de buren en de politie de trap pen beklommen. Het lichaam van mademoiselle L'E. was zo vastge klemd in de schoorsteen dat het er alleen maar kon worden uitgetrok ken toen vier of vijf mannen het gezamenlijk geprobeerd hadden. Pan! D u m a 8, arts, verklaart, dat hij geroepen werd tegen de morgenschemering om de licha men te onderzoeken. Beiden lagen toen op een matras in de kamer waar mademoiselle L'E. was gevon den. Het lichaam van de jonge vrouw was ernstig gekneusd en de huid ontveld, welke verwondingen aan- de schoorsteen moesten wor den toegeschreven De huid van de hals was In hoge mate beschadigd, er waren enkele diepe schrammen, juist onder de kin en een aantal verkleurde plekken, welke op de in drukken van vingers leken. Het ge laat was op verschrikkelijke wijze verwrongen en de oogappels puil den uit. De tong was deels doorge beten. Een grote blauwe plek werd in de maagstreek aangetroffen, als een bloeduitstorting, veroorzaakt door een stoot met de knie. Het oordeel van dr Dumas verluidde dat mademoiselle L'E. gewurgd was door een of meer onbekende per sonen. Het lichaam van de moeder was afzichtelijk verminkt. Alle bot ten van de rechter arm en het rechter been waren vrijwel verbrij zeld. Het linker scheenbeen was ernstig verbrijzeld, evenals de rib ben ter rechterzijde. Het lichaam was verder gekneusd en blauw en paars verkleurd Dr. Dumas achtte het niet mogelijk te verklaren op welke wijze de verwondingen waren veroorzaakt. Een zware houten knuppel of een stevige koevoet, zelfs een stoel of elk willekeurig zwaar lichaam had zodanige ver wondingen kunnen opleveren, mits het wapen gehanteerd was door een uitermate krachtig man. Geen vrouw had dergelijke slagen met welk wapen ook kunnen geven. Toen getuige zijn onderzoek begon was het hoofd van de overledene geheel gescheiden van de romp en eveneens zwaar verbrijzeld. De hals was waarschijnlijk met een scheer mes, in elk geval met een zeer scherp instrument, doorgesneden. Alexandre Etienne, chi rurg, was tegelijk met de heer Du mas ontboden voor de lijkschou wing. Hij verklaarde zich eens met de getuigenis en de veronderstellin gen van dr. Dumas. Verder werden geen bijzonderhe den van enig belang naar voren ge bracht, hoewel nog verschillende andere personen genoord zijn. Een moord, zo geheimzinnig en zo ver ontrustend in alle omstandigheden was nog nooit tevoren in Parijs ge pleegd indien er tenminste spra ke kon zijn van een moord. De po litie tastte op dit punt volkomen in het dutster. Zij hoeft niet de minste aanwijzing waardoor men enig beeld omtrent de toedracht van het gebeurde zou kunnen vormen. Do avondeditie van de courant berichtte, dat nog steeds grote op winding heerste in het quartier Saint Roch; dat het bewuste per ceel opnieuw zorgvuldig was door zocht cn wederom getuigen ver hoord waren, doch alles zonder enig resultaat. Onder „Laatste Berich ten" kón men evenwel lezen, dat Adolphe Le Bon gearresteerd was, hoewel de politie toch blijkbaar over niet meer aanwijzingen be schikte dan reeds gemeld was. Pupln toonde een opmerkelijke h-langstelling voor het verloop van deze zaak; tenminste naar zijn han delwijze te oordelen, want h(j sprak er met geen woord over. Doch het was na de bekendmaking van Le Bon's arrestatie dat hg mij naar mijn mening over de moorden vroeg. Ik zei dat ik mij aansloot bij de algemene opinie van de Parjjze- naren door het gebeurde als een niet te ontwarren mysterie te be schouwen. En werkelijk, ln mijn stoutste fantasie kon ik geen spoor vinden, dat naar de moordenaars kon leiden. „We moeten ook geen spoor zoe ken", zei Dupin, „de Parijse politie, zo zeer bewierookt voor haar scherpzinnigheid, is slim, sluw, maar ook niet meer. Er is geen me thode, geen vaste lijn in haar werk buiten net ogenblik zelf waarop z\j handelt. Zij houdt altijd een lange parade van geijkte maatregelen, die veelal zo weinig met het gebeurde te maken hebben, dat het gedrag van de politie vaak denken doet aan die monsieur Jourdain. die om zijn kamerjas vroeg om de muziek beter te kunnen horen. Toegegeven, zo nu en dan komt zij met een ver rassend succes, maar dat is dan in de regel toe te schrijven geweest aan simpele waakzaamheid èn acti viteit. Maar wanneer een zaak iets meer vereiste dan deze 2 qualitei- ten, volgde meestal een mislukking. De vermaarde Vidocq bijvoorbeeld kon er een goede slag naar slaan en hii had de volharding en de vasthoudendheid van een terrier. Maar omdat hn geen ontwikkelde hersenen had dwaalde hij regelma tig op een verkeerd spoor, juist door de enorme hevigheid en de energie, waarmee hij het onderzoek leidde. VJdocq raadde dus en vaak goed hoe de zaak verlopen was en dan beet hij zich in zijn slachtoffer vast, zonder te willen loslaten. Maar wanneer hij dan ook eens mis was zat hij er ook goed naast. (Wordt vervolgd) door M. C. Tideman Productie machines aanmerkelijk hoger Uit het verdere verslag lichten wij nog het volgende. De opbrengst van de zo hard nodige productie middelen lag in het eerste halfjaar slechts 6% boven het peil van het overeenkomstige tijdvak in 1946. Voor de huizenbouw was dit cijfer 14, te weinig voor de behoeften cn niet in overeenstemming met de de grote aandacht aan dit probleem besteed. Dc omzet van de binnenlandse handel, die de laatste tijd intens ge stimuleerd is, vermei rderde met 21% vergeleken bij de overeenkom stige neriodc van l.ct vorige jaar. Het totaal aantal tewcrkgestelden nam in écn jaar tijds toe met 3 waaronder 7 voor dc industrie. Wel een bewijs dat het Kremlin de aandacht meer op deze tak van na tionale economie gevestigd houdt dan op de landbouw. En van de nijverheid heeft weer speciaal de machinebouw de aandacht van het Kremlin; hier wist men de arbeids productiviteit met niet minder dan 16 te vermeerderen. Ten slotte legt het verslag bijzon dere nadruk op de grootse presta,- tics, verricht in de tijdens de oor log door Duitsland bezette gebie den. De hier aangerichte schade is inderdaad enorm, en uit dat oog punt is het bedrag aan herstelbeta lingen, dat de Sowjet-Unie eist, ze ker niet onredelijk te noemen. Machinist in oorlogstijd Zelfmoordvliegtuig stortte neer... Van de machinekamer uit klinkt het donderen van de hoofdmotor, verder is het erg stil aan boord van ons hospitaalschip. De ziekenzalen liggen vol Ja panse gewonden van een Ameri kaans slagschip; een „zelfmoord- vliegtuig" heeft hen verbrand. In de zalen stinkt het naar rottend vlees. De dokter vertelt mij dat 25 van z'n patiënten sterven zullen voor dat we 48 uur verder zijn. De mee6te gewonden zijn ver doofd door morphine desondanks kan men hen horen kreunen. Eén is bij kennis, hij spreekt met de aokter, vragend kijk ik deze aan en zeg: „Hij schijnt het wel te halen". De dokter vertelt me dat hij het niet zal halen en ik kan het niet geloven. Het schijnt zo ontzaglijk wreed; zeker, men kan „in actie" sneuvelen, men kan een gruwe lijke dood sterven, maar deze man is nu al honderden kilome ters van het front en in veiligheid. De volgende dag kijk ik naar het, bed van de ter dood veroor deelde: hij is er niet meer, het bed is leeg W. H. KIEWIET DINSDAG 29 JULI Avondprogramma HILVERSUM I: 19.00 Nieuws. 19.20 Pianoduo. 19.45 Causerie. 20.00 Nieuws. 20.15 BEC-Promena- deconcert. 20.55 „De man met de twee baarden". Hoorspel. 21.35 Nieuwe Amerikaanse opnamen. 22.25 „Vaders dagboek". 22.30 Nieuws. 22.45 Dansmuziek. 23.30 24.00 Internationaal Cabaret. HILVERSUM II: 19.30 Stichts piano trio. 20.00 Nieuws. 2D.05 Ge wijde dodencel 20.15 Instrumentaal en vocaal concert. 21.45 „Contact". 22.15 Buitenlands overzicht. 22.30 Viool en piano. 23.00 Nieuws. 23.15 Zone Schaaktournooi. 23.2524.00 Werken van Mozart. WOENSDAG 30 JULI Ochtend- en middagprogramma HILVERSUM I: 7.00 Nieuws. 7.15 Gymnastiek. 7.45 Een woord voor dè dag. 8.00 Nieuws. 9.30 Mor genconcert. 10.30 Morgendienst. 11.00 Vioolrecital. 12.00 Pianospel. 12.30 Ned. Kamerkoor. 13.00 Nieuws. 13.15 Sangh en Spel. 14.00 Werken van Eric Coates. 14.30 „Zo merbloeiende heesters". 14.50 Om roeporkest. 16.00 Ballonopstijging. 16.20 Zingende jeugd. 17.30 Volks herstel. 17.35 Musette-orkest. 18.20 Vacantie-tips. 18.30 Strijdkrachten. HILVERSUM II: 7.00 Nieuws. 7.30 Muziek bij het ontbijt. 8.00 Nieuws. 8.50 Voor de huisvrouw. 9.00 Operette-programma. 9.35 Weens Philharmonisch Orkest. 10.00 Morgenwijding. 10.20 Voor de vrouw. 10.40 Zangduetten. 11.00 Bezigheden voor kinderen in de va cantie. 11.30 Non-stopprogramma. 12.00 Koninklijke Militaire Kapel. 3 2.30 Kalender. 13.00 Nieuws. 13.15 Voor het platteland. 13.20 Orgel spel. 14.00 Voor de vrouw. 14.15 Omroep Kamerorkest. 15.00 Voor de jeugd. 17.45 Het Rijk over zee. TU1NKALENDER DINSDAG 29 JULI. ln Augus tus staan de heidevelden in volle bloeiHet zijn de strmkheide of Cal- luna vulgaris en de dopheide, of Eri ca tetralix, die dan bij millioenen exemplaren hun zachte lila-rose of lichtpaarse kleuren tentoonspreiden. Van deze heide-achtige planten zijn er ook vele soorten, die voor de siertuin in aanmerking komen. Wie in het najaar nog bloeiende Erica's in zijn tuin wil hebben, kan hier voor de Erica's vogagebruiken. Deze bloeit tot laat in October. In het vroege i oor jaar bloeit vele we ken achtereen dc Erica carncaVan de Calluna vulgaris bestaan ook vele mooie soorten o.a. de rode Al- portii en de rose Ki/ance. Men how de cr wel. rekening mede, dat dezt heide-achtige planten van een lich te, vochthoudendo grond houden cn nooit kalk moeten hebben. In kaïn- houdende gronden gevoelen ze zich niet thuisS. L

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1947 | | pagina 2